පාතේගම සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/30දුක පරාමර්ශනයෙන් ඔබ්බට සම්මර්ශනය කිරීම Ven. Pathegama Sumanarathana thero (2019 - 10 - 29)00:59:58
22019/10/30“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:37:54
32019/10/07Ven.Pathegama Sumanarathana Thero, 2019.10.06 - 20.02 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:49
42019/09/30Pathegama sumanarathana himi00:58:51
52019/07/29Ven.Pathegama Sumanarathana Thero  - 2019.07.29 - 08.04 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:17
62019/06/05Ven Pathegama Sumanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:45:04
72019/05/26චතුරාර්ය සත්‍ය00:40:30
82019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි - Ven Pathegama Sumanarathana thero00:54:45
92019/03/19Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.03.18 - 18.30 The Buddhist TV පාතේගම සුමනරතන හිමි00:56:44
102019/03/02Ven Pathegama Sumanarathana Thero - ඇයි මම දුක්විදින්නෙ00:50:11
112019/02/25Ven Pathegama Sumanarathana Thero - අශ්වාදය සහ ආදීනවය00:57:57
122019/02/07Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.01.01 - 23.35 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:28
132019/01/28Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.01.21 - 17.03 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:35
142019/01/18Ven.Pathegama Sumanarathana Thero  - 2019.01.18 - 17.05 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE01:02:33
152019/01/102019 - 01 - 10 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි Ven Pathegama Sumanarathana thero00:55:10
162019/01/09චේතනා සූත්‍රය Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 2019-01-0900:43:27
172019/01/0355. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10am10 Oct201800:49:49
182018/12/08Nivan Maga Vivara Kerena Saddarma Desana01:07:20
192018/11/26BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 3_144p00:07:33
202018/11/04Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2018.10.25 - 12.40 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST01:00:48
212018/10/21“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Pathegama Sumanarathana Thero01:48:09
222018/10/21Ven Pathegama Sumanarathana Thero - අරියපරියෙසන සූත්‍රය00:48:59
232018/10/18Ven.Pathegama Sumanarathana Thero, 2018.10.12 - 17.05 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:26
242018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි Ven Pathegama Sumanarathana thero00:52:01
252018/09/28Ven Pathegama Sumanarathana Thero - මහාවෙදල්ල සූත්‍රය01:01:12
262018/09/17Ven.Pathegama Sumanarathana Thero 2018.09.12 - 12.35 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:52:26
272018/03/14Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - THE BUDDHIST RADIO Dhammanushasanawa 2018.03.14-11.3000:52:43
282018/01/064. 2016 - දුරුතු පෝය - සවස ධර්ම දේශනය - 2 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:17:16
292018/01/063. 2016 - දුරුතු පෝය - සවස ධර්ම දේශනය - 1 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:04:51
302018/01/062. 2016 - දුරුතු පෝය - උදෑසන ධර්ම දේශනය - 2 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:54:01
312018/01/061. 2016 - දුරුතු පෝය - උදෑසන ධර්ම දේශනය - 1 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:59:10
322018/01/0330. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 2.30pm25 Jun201700:48:51
332017/12/31Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 30-12- 201700:46:28
342017/12/09Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 08-12- 201700:37:15
352017/11/10Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 10-11-201700:44:15
362017/10/26"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Pathegama Sumanarathana Thero02:01:07
372017/10/24Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 24-10-201700:49:24
382017/10/14Pathegama sumanarathana thero -colombo desanaya 2017-10-1401:45:42
392017/08/23Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 22- 08- 201700:46:13
402017/01/1518. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Loka Vaggaya 7 DP - 12a June201600:50:17
412017/01/1016. Nathumha Sutta SN - Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 19 Nov201600:45:37
422016/01/21බුදු ගුණ වන්දනාව 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:26:07
432016/01/0112. Sakkapanna Sutta DN - Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 30 Jul201500:47:39
442016/01/0184. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Cethana Sutta SN - 6.30am02 Oct201500:42:31
452016/01/0126. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 8am08 Mar201500:47:32
462015/08/19මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:51:21
472015/05/14Sadaham sawana -Ven. Pathegama Sumanarathana swameen wahanse00:58:18
482015/05/13Sadaham sawana - Ven. Pathegama Sumanarathana swameen wahanse00:54:32
492015/03/10128. Nathumha Sutta - Pathegama sumanarathana Thero00:52:39
502015/01/0214. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 2.30am31 Jan1400:44:50
512015/01/0286. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10a Nov201400:49:01
522015/01/0232. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 07p Mar1400:45:18
532014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Pathegama Sumanarathana Hamuduruwo01:01:16
542014/11/182013 05 26 Ven Pathegama Sumanarathana Thero 100:55:01
552014/11/042013 05 03 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:56:07
562014/08/202013 03 06 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:57:40
572014/07/122013 02 24 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:53:32
582014/07/082013 02 06 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:55:59
592014/06/02Rev pathegama sumanarathana himi chula Gopala Sutta00:57:47
602014/05/22Rev pathegama sumanarathana himi medin 2011 200:42:43
612014/05/22Rev pathegama sumanarathana himi medin 2011 101:01:39
622014/03/29මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය | පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1200:52:14
632014/01/21120. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 11pm04 May1300:49:19
642014/01/1954. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 6.30am24 Feb13 - Maranaya00:45:58
652014/01/1942. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 6.30am06 Feb13 - Ekamoola Sutta00:48:25
662014/01/1911. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10pm12 Jan13 - Bhaddekaratthasutta MN00:44:57
672014/01/03204. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 08a Sep1300:50:34
682014/01/03180. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 11p Aug1300:44:58
692014/01/0297. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Achchra Sangatha Sutta - 18p May1300:44:56
702014/01/0123. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Daniya Gopala Sutta - 03p Feb1300:47:23
712013/12/3115. Pachchaththan Wedithabbo - 5.45pm15 May13 - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:56:46
722013/09/14Colombo Dharma desana 1 ii- Rev Pathegama Sumanarathana Thero00:51:03
732013/09/14Colombo desana 1 i -2012-Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:59:17
742013/08/045. May Poya Day වෙසක් පෝය දින (2010) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:49:35
752013/07/299. September Poya Day අධි බිනර පෝය දින (31-08-2012) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero02:00:25
762013/07/296. May Poya Day වෙසක් පෝය දින (2010) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:59:13
772013/07/2910. September Poya Day අධි බිනර පෝය දින (31-08-2012) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:42:35
782013/07/294. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:58:07
792013/07/297. August Poya Day නිකිණි පෝය දින (2012) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:33:57
802013/07/298. August Poya Day නිකිණි පෝය දින (2012) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:38:35
812013/07/293. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:48:19
822013/07/292. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Buddha Pooja - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:21:25
832013/07/291. Buddhanussathiya (බුද්ධානුස්සතිය) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:32:34
842013/07/17103. Ven Pathegama Sumanarathana Thero සමුද්ද සූත්‍රය 10Aug 1200:52:04
852013/06/12151. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 12a Dec1000:44:21
862013/06/12119. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 23p Oct1000:43:40
872013/06/12108. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 26p Sep1000:44:29
882013/06/1290. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 01a Aug1000:48:53
892013/06/1294. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10p Aug1000:34:07
902013/06/1264. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 16a May1000:43:22
912013/06/1250. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 11a Apr1000:46:31
922013/04/04මරණ සතිය- පාතේගම සුමනරතන හිමි.00:40:23
932013/04/0159. Magge Gnanaya (මගගෙ ඥාණය) Ven Pathegama Sumanarathana Thero 28 June2o1100:51:44
942013/03/26133. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am03 Nov1200:44:04
952013/03/26124. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10am Oct1200:43:35
962013/03/2665. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am26 Apr1200:50:23
972013/03/2516. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am17 Jan1200:44:48
982013/03/2519. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 13p May1100:48:57
992013/03/255. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 11p Mar201100:46:07
1002013/03/24159. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 09p Dec1200:44:53
1012013/03/24129. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 30a Sep12- Patichchasamuppadaya00:50:13
1022013/03/2498. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 30p Jun12- Roopa( Roopappamana) Sutta A N00:45:37
1032013/03/2346. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 25p Mar1200:46:08
1042013/03/2312. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 22a Jan1200:54:09
1052013/03/2245. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 26a Apr1100:52:41
1062013/03/2230. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10p Mar1100:42:18
1072013/03/2212. Ven Pathegama Sumanarathana Thero Fri22p Jan1100:43:17
1082013/03/144. Buddhanussathi Bavana - Pathegama Sumanarathana Thero00:25:09
1092013/03/11137. Padana Sutta - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:53:18
1102013/03/10115. Hemawatha Sutta - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:52:57
1112012/12/30Dharma Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:00:05
1122012/12/29Dharma Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:00:06
1132012/11/23Nathumha Sutta - Pathegama sumanarathana Thero00:52:39
1142012/08/01Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Arahantha Wagga00:55:13
1152012/07/25Buddhanussathi Bavana - Pathegama Sumanarathana Thero00:25:09
1162012/07/17Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:58:02
1172012/07/04Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:50:55
1182012/07/02Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Samadhiya00:59:28
1192012/06/29Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Padana Sutta00:53:18
1202012/05/17Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Hemawatha Sutta00:52:57
1212012/02/28Buduguna Wandana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:26:07
1222012/01/25The Buddhist TV - Dharma Desana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:50:11
1232012/01/12BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 100:10:01
1242012/01/12BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 500:07:00
1252012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 400:14:10
1262012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 300:07:33
1272012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 200:15:00
1282010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:03:32
1292010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:33
1302010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:14
1312010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:09:28
1322010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (2).flv00:09:22
1332010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (5).flv00:02:24
1342010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (4).flv00:09:25
1352010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (3).flv00:09:17
1362010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (1).flv00:09:25
1372010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:31
1382010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:23
1392010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:19
1402010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:33
1412010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:06:23
1422010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:36
1432010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:40
1442010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (6).flv00:09:20
1452010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:39
1462010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:35
1472010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (7).flv00:06:50
1482010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:26
1492010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:35
1502010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:09:20
1512010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:31
1522010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:37
1532010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:24
1542010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:03:28
1552010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:20
1562010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:31
1572010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:37
1582010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:36
1592010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:40
1602010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:03:52
1612010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:34
1622010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:34
1632010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 100:09:20
1642010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 500:07:19
1652010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:36
1662010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 0100:09:21
1672010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:36
1682010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:04:03
1692010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:37
1702010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:56
1712010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:43
1722010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:57
1732010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:37
1742010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:55
1752010/05/21006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:56
1762010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:45
1772010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:06:19
1782010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:48
1792010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:50
1802010/05/21004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:28
1812010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:10:00
1822010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:10:00
1832010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (5).flv00:09:55
1842010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (3).flv00:09:49
1852010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (2).flv00:09:53
1862010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (4).flv00:09:09
1872010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 06.flv00:06:58
1882010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 05.flv00:09:58
1892010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 04.flv00:09:38
1902010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 03.flv00:09:45
1912010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (1).flv00:09:56
1922010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:09:59
1932010/05/21PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI002 01.flv00:09:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.