පාතේගම සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/30කර්ම ක්ෂේත්‍රය දැකීම | සභිය සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය. | Pathegama Sumanarathana Thero01:41:12
22020/05/25සංස්කාර -අභිසංස්කරණය | ඛජ්ජනීය සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:38:23
32020/05/23Ven Pathegama Sumanarathana Thero-dittigatha sutta00:45:16
42020/05/23අනුත්තර ධර්ම චක්‍රය | ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:47:16
52020/05/23Sadaham sawana - මෙම දේශනය අසන්න- Ven pathegama sumanarathana thero00:54:58
62020/05/22සිතේ සෙලවීම - නැඹුරුතාවය | ඡන්නොවාද සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:47:32
72020/05/19ප්‍රතිසන්ධි විඤ්ඤාණය | චේතනා සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:40:59
82020/05/17කයේ හැසිරීම. | කායගතාසති සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:40:18
92020/05/16පිරිනිවීම පිණිස | පරිනිබ්බානහෙතු සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:47:51
102020/05/12මහා පුරුෂයා | මහා පුරිස සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:41:28
112020/05/10ආහාරය - ක්‍රියාව | ආහාර සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:22:05
122020/05/09විදර්ශනා ප්‍රඥාව - පිරිසිඳු වීම. | ධොවන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:19:19
132020/05/08නැගී සිටීම -නික්මීම -හැසිරීම | අරුණවතී සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.01:22:03
142020/05/07ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව. | Pathegama Sumanarathana Thero01:04:43
152020/05/07සවස ධර්ම දේශනය. | Pathegama Sumanarathana Thero01:51:56
162020/05/07සදහම් සාකච්චාව | Pathegama Sumanarathana Thero00:55:50
172020/05/07උදැසන ධර්ම දේශනය. | Pathegama Sumanarathana Thero02:15:19
182020/05/06ලෝකයේ කෙළවර | ලොකන්තගමන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:46:24
192020/05/05සංසාර සාගරය | සමුද්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:44:56
202020/05/04අත් හැරීම. | නිරොධ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:47:53
212020/05/03දිය සුළිය - ස්පර්ෂය | එකමූල සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:45:31
222020/05/02සැනසීමෙන් විසීම. | මජ්ඣෙ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:45:41
232020/05/01විඤ්ඤාණය. | සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:45:42
242020/04/30සැබෑ රැකවරණය. | ධනිය සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:40:15
252020/04/29දුක හැදෙන ආකාරය. | දුක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:44:04
262020/04/28සසර තරණයට වීර්ය කිරීම. | පධාන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය00:43:10
272020/04/27බුදුන් දැකීම. | වක්කලි සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:42:16
282020/04/26ශේෂ්ඨ බව පිණිස | අනුත්තරිය සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:48:03
292020/04/25ඇසුරු කළයුතු ධර්ම | සෙවිතබ්බාසෙවිතබ්බා සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:44:00
302020/04/24සිතුවිලි සැඩපහර | ඔඝතරණ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:41:51
312020/04/23මග නොමග නිවැරදිව දැකීම. | දාරුක්ඛන්ධෝපම සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:43:33
322020/04/22සියල්ල කුමක්ද ? | කිංමූලක සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:41:03
332020/04/21ප්‍රපංච ගොඩනැගීම. | මධුපිණ්ඩික සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:51:39
342020/04/20සංසාර ගංගාව තරණය | චූළ ගොපාලක සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:52:18
352020/04/19සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩීම | භාවනානුයුත්ත සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:41:27
362020/04/18සත්ත්වයා හට ගන්නේ කෙසේද ? | සත්ත සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:42:53
372020/04/17මාර වසඟය - ඉන්ද්‍රිය සංවරය | කුම්මොපම සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:48:48
382020/04/16සසර තරණයට මහා බාදකය | ආවරණ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:47:21
392020/04/14අනිස්සිත විහරණය - ආනාපානසති භාවනාව | නිවන් මග විවර කෙරෙන සද්ධර්ම දේශනා 0401:31:05
402020/04/13සංසාර බන්ධනය - චරණ චිත්‍රය | ගද්දුල බද්ධ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:37:00
412020/04/13කල්පනා ලෝකයෙන් මිදීම | විතක්ක සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:49:22
422020/04/13සැබෑ පැහැදීම ඇතිකර ගනිමු. | රුප සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:43:14
432020/04/12කෙලෙස් යුද්ධය ජය ගන්නට නම්? | නාග සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:38:03
442020/04/12සැබෑ හුදකලා ජීවිතය | ථේර සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.00:40:51
452020/04/11නිවන් මග විවර කෙරෙන සද්ධර්ම දේශනා 0301:44:05
462020/04/07ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව00:43:04
472020/04/07පිරිත් දේශනාව00:59:56
482020/04/07සුත්‍ර ධර්ම දේශනාව01:42:00
492020/04/07ධර්ම සාකච්චාව00:52:54
502020/04/07නිවැරදිව බුදුගුණ හඳුනා ගනිමු01:24:22
512020/04/07බක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින උදැසන ධර්ම දේශනය02:23:59
522020/04/06බුදු ගුණ අනන්තයි ...00:39:38
532020/04/052020 දුරුතු පෝය ධර්ම දේශනය 0101:45:20
542020/04/04නිවන් මග විවර කෙරෙන සද්ධර්ම දේශනා 0201:55:11
552020/04/04නිවන් මග විවර කෙරෙන සද්ධර්ම දේශනා 0101:52:01
562020/04/04පාතේගම සුමනරතන හිමි-බුදුගුණ00:25:09
572020/03/29නිවැරැදිව මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කරන්නේ කෙසේද ?| Pathegama Sumanarathana Thero | Maithri Bavanava01:10:38
582020/03/27ධාතු විභංග සුත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය. | Pathegama Sumanarathana Thero01:49:30
592020/01/2624. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Dittigatha Sutta Ithivuttaka Pali - 6p Oct201900:45:16
602020/01/2611. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Sunakkhaththa Sutta MN - 21p Apr201900:41:28
612019/10/30දුක පරාමර්ශනයෙන් ඔබ්බට සම්මර්ශනය කිරීම Ven. Pathegama Sumanarathana thero (2019 - 10 - 29)00:59:58
622019/10/30“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:37:54
632019/10/07Ven.Pathegama Sumanarathana Thero, 2019.10.06 - 20.02 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:49
642019/09/30Pathegama sumanarathana himi00:58:51
652019/07/29Ven.Pathegama Sumanarathana Thero  - 2019.07.29 - 08.04 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:17
662019/06/05 Ven Pathegama Sumanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:45:04
672019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි - Ven Pathegama Sumanarathana thero00:54:45
682019/03/19Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.03.18 - 18.30 The Buddhist TV පාතේගම සුමනරතන හිමි00:56:44
692019/03/02Ven Pathegama Sumanarathana Thero - ඇයි මම දුක්විදින්නෙ00:50:11
702019/02/25Ven Pathegama Sumanarathana Thero - අශ්වාදය සහ ආදීනවය00:57:57
712019/02/07Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.01.01 - 23.35 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:28
722019/01/28Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2019.01.21 - 17.03 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:35
732019/01/18Ven.Pathegama Sumanarathana Thero  - 2019.01.18 - 17.05 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE01:02:33
742019/01/102019 - 01 - 10 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි Ven Pathegama Sumanarathana thero00:55:10
752019/01/09චේතනා සූත්‍රය Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 2019-01-0900:43:27
762019/01/0355. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10am10 Oct201800:49:49
772018/12/08Nivan Maga Vivara Kerena Saddarma Desana01:07:20
782018/11/26BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 3_144p00:07:33
792018/11/04Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - 2018.10.25 - 12.40 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST01:00:48
802018/10/21“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Pathegama Sumanarathana Thero01:48:09
812018/10/21Ven Pathegama Sumanarathana Thero - අරියපරියෙසන සූත්‍රය00:48:59
822018/10/18Ven.Pathegama Sumanarathana Thero, 2018.10.12 - 17.05 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:26
832018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමි Ven Pathegama Sumanarathana thero00:52:01
842018/09/28Ven Pathegama Sumanarathana Thero - මහාවෙදල්ල සූත්‍රය01:01:12
852018/09/17Ven.Pathegama Sumanarathana Thero 2018.09.12 - 12.35 පාතේගම සුමනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:52:26
862018/03/14Ven.Pathegama Sumanarathana Thero - THE BUDDHIST RADIO Dhammanushasanawa 2018.03.14-11.3000:52:43
872018/01/064. 2016 - දුරුතු පෝය - සවස ධර්ම දේශනය - 2 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:17:16
882018/01/063. 2016 - දුරුතු පෝය - සවස ධර්ම දේශනය - 1 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:04:51
892018/01/062. 2016 - දුරුතු පෝය - උදෑසන ධර්ම දේශනය - 2 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:54:01
902018/01/061. 2016 - දුරුතු පෝය - උදෑසන ධර්ම දේශනය - 1 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:59:10
912018/01/0330. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 2.30pm25 Jun201700:48:51
922017/12/31Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 30-12- 201700:46:28
932017/12/09Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 08-12- 201700:37:15
942017/11/10Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 10-11-201700:44:15
952017/10/26"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Pathegama Sumanarathana Thero02:01:07
962017/10/24Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 24-10-201700:49:24
972017/10/14Pathegama sumanarathana thero -colombo desanaya 2017-10-1401:45:42
982017/08/23Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 22- 08- 201700:46:13
992017/01/1518. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Loka Vaggaya 7 DP - 12a June201600:50:17
1002017/01/1016. Nathumha Sutta SN - Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 19 Nov201600:45:37
1012016/01/21බුදු ගුණ වන්දනාව 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:26:07
1022016/01/0112. Sakkapanna Sutta DN - Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 30 Jul201500:47:39
1032016/01/0184. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Cethana Sutta SN - 6.30am02 Oct201500:42:31
1042016/01/0126. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 8am08 Mar201500:47:32
1052015/08/19මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:51:21
1062015/05/14Sadaham sawana -Ven. Pathegama Sumanarathana swameen wahanse00:58:18
1072015/05/13Sadaham sawana - Ven. Pathegama Sumanarathana swameen wahanse00:54:32
1082015/03/10128. Nathumha Sutta - Pathegama sumanarathana Thero00:52:39
1092015/01/0214. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 2.30am31 Jan1400:44:50
1102015/01/0286. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10a Nov201400:49:01
1112015/01/0232. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 07p Mar1400:45:18
1122014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Pathegama Sumanarathana Hamuduruwo01:01:16
1132014/11/182013 05 26 Ven Pathegama Sumanarathana Thero 100:55:01
1142014/11/042013 05 03 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:56:07
1152014/08/202013 03 06 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:57:40
1162014/07/122013 02 24 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:53:32
1172014/07/082013 02 06 Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:55:59
1182014/06/02Rev pathegama sumanarathana himi chula Gopala Sutta00:57:47
1192014/05/22Rev pathegama sumanarathana himi medin 2011 200:42:43
1202014/05/22Rev pathegama sumanarathana himi medin 2011 101:01:39
1212014/03/29මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය | පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1200:52:14
1222014/01/21120. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 11pm04 May1300:49:19
1232014/01/1954. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 6.30am24 Feb13 - Maranaya00:45:58
1242014/01/1942. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 6.30am06 Feb13 - Ekamoola Sutta00:48:25
1252014/01/1911. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 10pm12 Jan13 - Bhaddekaratthasutta MN00:44:57
1262014/01/03204. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 08a Sep1300:50:34
1272014/01/03180. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - 11p Aug1300:44:58
1282014/01/0297. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Achchra Sangatha Sutta - 18p May1300:44:56
1292014/01/0123. Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Daniya Gopala Sutta - 03p Feb1300:47:23
1302013/12/3115. Pachchaththan Wedithabbo - 5.45pm15 May13 - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:56:46
1312013/09/14Colombo Dharma desana 1 ii- Rev Pathegama Sumanarathana Thero00:51:03
1322013/09/14Colombo desana 1 i -2012-Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:59:17
1332013/08/045. May Poya Day වෙසක් පෝය දින (2010) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:49:35
1342013/07/299. September Poya Day අධි බිනර පෝය දින (31-08-2012) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero02:00:25
1352013/07/296. May Poya Day වෙසක් පෝය දින (2010) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:59:13
1362013/07/2910. September Poya Day අධි බිනර පෝය දින (31-08-2012) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:42:35
1372013/07/294. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:58:07
1382013/07/297. August Poya Day නිකිණි පෝය දින (2012) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:33:57
1392013/07/298. August Poya Day නිකිණි පෝය දින (2012) Evening Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:38:35
1402013/07/293. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Morning Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:48:19
1412013/07/292. March Poya Day මැදින් පෝය දින (2010) Buddha Pooja - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:21:25
1422013/07/291. Buddhanussathiya (බුද්ධානුස්සතිය) - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:32:34
1432013/07/17103. Ven Pathegama Sumanarathana Thero සමුද්ද සූත්‍රය 10Aug 1200:52:04
1442013/06/12151. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 12a Dec1000:44:21
1452013/06/12119. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 23p Oct1000:43:40
1462013/06/12108. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 26p Sep1000:44:29
1472013/06/1290. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 01a Aug1000:48:53
1482013/06/1294. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10p Aug1000:34:07
1492013/06/1264. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 16a May1000:43:22
1502013/06/1250. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 11a Apr1000:46:31
1512013/04/04මරණ සතිය- පාතේගම සුමනරතන හිමි.00:40:23
1522013/04/0159. Magge Gnanaya (මගගෙ ඥාණය) Ven Pathegama Sumanarathana Thero 28 June2o1100:51:44
1532013/03/26133. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am03 Nov1200:44:04
1542013/03/26124. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10am Oct1200:43:35
1552013/03/2665. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am26 Apr1200:50:23
1562013/03/2516. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 6am17 Jan1200:44:48
1572013/03/2519. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 13p May1100:48:57
1582013/03/255. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 11p Mar201100:46:07
1592013/03/24159. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 09p Dec1200:44:53
1602013/03/24129. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 30a Sep12- Patichchasamuppadaya00:50:13
1612013/03/2498. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 30p Jun12- Roopa( Roopappamana) Sutta A N00:45:37
1622013/03/2346. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 25p Mar1200:46:08
1632013/03/2312. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 22a Jan1200:54:09
1642013/03/2245. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 26a Apr1100:52:41
1652013/03/2230. Ven Pathegama Sumanarathana Thero 10p Mar1100:42:18
1662013/03/2212. Ven Pathegama Sumanarathana Thero Fri22p Jan1100:43:17
1672013/03/144. Buddhanussathi Bavana - Pathegama Sumanarathana Thero00:25:09
1682013/03/11137. Padana Sutta - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:53:18
1692013/03/10115. Hemawatha Sutta - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:52:57
1702012/12/30Dharma Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:00:05
1712012/12/29Dharma Deshana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero01:00:06
1722012/11/23Nathumha Sutta - Pathegama sumanarathana Thero00:52:39
1732012/08/01Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Arahantha Wagga00:55:13
1742012/07/25Buddhanussathi Bavana - Pathegama Sumanarathana Thero00:25:09
1752012/07/17Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:58:02
1762012/07/04Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:50:55
1772012/07/02Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Samadhiya00:59:28
1782012/06/29Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Padana Sutta00:53:18
1792012/05/17Ven Pathegama Sumanarathana Thero - Hemawatha Sutta00:52:57
1802012/02/28Buduguna Wandana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:26:07
1812012/01/25The Buddhist TV - Dharma Desana - Ven Pathegama Sumanarathana Thero00:50:11
1822012/01/12BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 100:10:01
1832012/01/12BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 500:07:00
1842012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 400:14:10
1852012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 300:07:33
1862012/01/11BUDUGUNA ANANTHAI PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 200:15:00
1872010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:03:32
1882010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:33
1892010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:14
1902010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:09:28
1912010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (2).flv00:09:22
1922010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (5).flv00:02:24
1932010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (4).flv00:09:25
1942010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (3).flv00:09:17
1952010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (1).flv00:09:25
1962010/05/24012 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:31
1972010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:23
1982010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:19
1992010/05/24011 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:33
2002010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:06:23
2012010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:36
2022010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:40
2032010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (6).flv00:09:20
2042010/05/24010 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:39
2052010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:35
2062010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (7).flv00:06:50
2072010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:26
2082010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:35
2092010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:09:20
2102010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:31
2112010/05/24009 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:37
2122010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:24
2132010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:03:28
2142010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:20
2152010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:31
2162010/05/24008 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:37
2172010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:36
2182010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:40
2192010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:03:52
2202010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:34
2212010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:34
2222010/05/24007 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 100:09:20
2232010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 500:07:19
2242010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:36
2252010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 0100:09:21
2262010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:36
2272010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:04:03
2282010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:37
2292010/05/24006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:56
2302010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:43
2312010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:57
2322010/05/24004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:37
2332010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01.flv00:09:55
2342010/05/21006 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:56
2352010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (4).flv00:09:45
2362010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (5).flv00:06:19
2372010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (3).flv00:09:48
2382010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (2).flv00:09:50
2392010/05/21004 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:09:28
2402010/05/21005 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 01 (1).flv00:10:00
2412010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:10:00
2422010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (5).flv00:09:55
2432010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (3).flv00:09:49
2442010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (2).flv00:09:53
2452010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (4).flv00:09:09
2462010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 06.flv00:06:58
2472010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 05.flv00:09:58
2482010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 04.flv00:09:38
2492010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 03.flv00:09:45
2502010/05/21003 PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02 (1).flv00:09:56
2512010/05/21002PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI 02.flv00:09:59
2522010/05/21PATHEGAMA SUMANARATHANA HIMI002 01.flv00:09:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.