තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/19සොතාපත්ති අංග හා සොතාපත්තීය අංග අතර වෙනස Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 18)00:56:15
22019/07/18Venerable Thalalle Chandakiththi Thero00:55:44
32019/07/18Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-1800:55:43
42019/07/14ආනාපානසති විපස්සනා භාවනාව ඇසුරින් - Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:35:01
52019/07/14ආනාපානසති භාවනාව ඇසුරින් - Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:18:59
62019/07/10විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින්- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:23:04
72019/07/07අද අසන දේශනාව ඔබගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂය කරගන්න Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 06)00:59:15
82019/07/07Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-0600:56:11
92019/07/03Thalalle Chandakiththi Thero - අප්පමාද සුත්‍රය -Appamada Sutta - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:01:02
102019/07/02වෙසමුණි (කුවේර ) රජුගේ යක්ෂ සේනාවේ යක්ෂ කොටස් 3කි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 01)01:04:38
112019/07/01Ven Thalalle Chandakitti Thero01:01:03
122019/07/01Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-0101:01:03
132019/06/22Dharmadesana by Ven. Talalle Chandakitti himi01:23:02
142019/06/19කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය ඇසුරින්- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:45:16
152019/06/11Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-1100:52:53
162019/06/10පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්ද කීර්ති හිමි 2019 06 06 ගොලුවෙක් දුටු සිහිනයක් අපට විස්තර කළ නොහැක බුදුන්ට උපමාවක00:59:57
172019/06/07ගොළුවෙක් දුටු හීනයක් අපට විස්තර කළ නොහැක, පසේ බුදුන්ට උපමාවකි (2019-06 -06) තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:00:13
182019/06/06Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-0601:00:00
192019/06/04පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි ඉතාලියේ මෙසිනා බෞද්ධ විහාරයේ පැවැත්වූ සුමදුර ධර්ම දේශනාව01:15:06
202019/06/04පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි2019 05 30ඉතාලියේ පිරෙන්සි නගරයේ සමාධි විහාරයේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව01:44:28
212019/06/03Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-0300:55:33
222019/05/28සිසිලි බෞද්ධ විහාරයට තලල්ලේ චන්දකිත්ති හාමුදුරුවන් වහන්සේ වැඩම කරන ලදී00:00:39
232019/05/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-වෙසක් පොහොය දින ආශිර්වාදාත්මක පහන් පූජාව සහ ගිලන්පස පූජාව01:12:25
242019/05/11සැප බහුල වන ලෙසින් අරමුණු පරිහරණය කිරීම (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:02:28
252019/05/10ලෝක සූත්‍රය ඇසුරින් Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-05-1001:02:11
262019/05/08Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-05-0800:47:27
272019/05/08Thalalle Chandakiththi Thero - ප්‍රශ්න - Questions - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:52:08
282019/05/015 ආකාර කායගතාසතිය (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:00:46
292019/04/19ධර්ම සාකච්ජාව අප්‍රෙල් 2019 පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-Chandakiththi swamin wahansa00:57:00
302019/04/18Thalalle Chandakiththi Thero - දීඝාවු උපාසක සූත්‍රය - Deegawu Upasaka Sutta00:58:28
312019/04/17ජය මංගල ගාථා-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Jaya Mangala Gatha -Thalalle Chandakithhthi swaminwa00:17:31
322019/04/16Sadaham sawana –දීඝායු උපාසක මහතාගේ කථාව - පූජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:12
332019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:01:21
342019/04/14Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි -Akkama Suthraya - අක්ඛම සූත්‍රය00:54:15
352019/04/13අළුත් අවුරුද්දට පෙර ආශිර්වාද පූජාව-අතිපූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහ්න්ස01:41:54
362019/04/13Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-1300:53:41
372019/04/13Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-1300:57:15
382019/04/13පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි2019 04 10 ven Thalalle Chandakiththi Himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:59:58
392019/04/112019 - 04 - 10 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:00:18
402019/04/11Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Udaya Suthraya - උදය සූත්‍රය00:54:29
412019/04/09Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0900:51:36
422019/04/09Ven Thalalale Chandakitthi Thero00:55:32
432019/04/04Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Nolabima - නොලැබීම00:52:22
442019/04/042019 - 04 - 03 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:59:10
452019/04/03Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0300:51:04
462019/04/02අතහැරීම Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0200:49:07
472019/04/02තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිම්පාණන් වහන්ස ත්‍රිකුණාමලයේ ධම්මදීප ස්ථූපය සම්බුද්ධ ශාසනයට පිදෙන පුන්‍යෝත්සවය00:05:48
482019/03/30මරණානුස්සතිය-01 | පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Chandakiththi swaminwahansa|Meditation01:06:56
492019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:40
502019/03/25බෞද්ධයෙකු විසින් දැනගත යුතු කාරණා Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019- 03- 2500:55:23
512019/03/23Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.23 Oman.00:58:28
522019/03/22Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.22 Oman.01:13:29
532019/03/22Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.21 Oman.01:18:17
542019/03/21පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි2029 03 19 Ven Thalalle Chandakiththi himi Dharma Desanawa Buddhist TV00:58:19
552019/03/20Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.20 Oman.01:20:32
562019/03/20Deva Sitha Suthraya - දේව සිත සූත්‍රය - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:50:57
572019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:24
582019/03/19නිවන් මග සහ බෝධි පාක්ෂික ධර්ම තිස් හත- Bodhi Pakshika Dharma -Ven. Thallale Chandakiththi Thero00:26:03
592019/03/182019 - 03 - 18 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:22
602019/03/17Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-03-1700:44:42
612019/03/14පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය01:20:46
622019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Metta Sutta June 15, 201401:24:43
632019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Madhupindika Sutta June 14, 201401:16:32
642019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero June 16, 201400:06:39
652019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Chethana Sutta, June 16, 201401:24:59
662019/03/12Buddha puja conducted by Ven Thalalle Chandakiththi thero June 15, 201400:24:34
672019/03/06Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-0600:48:46
682019/03/03Ven Thalalle Chandakiththi Thero 2019 02 26 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:21
692019/03/022019 - 02 - 27 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:01:41
702019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:56:28
712019/02/27Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-2701:00:01
722019/02/26බුදුගුණ ආශිර්වාද බෝධි පුජාව - පුජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:35:51
732019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-1900:53:52
742019/02/19නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්ජාව තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස.Most Ven Thalalle Chandakiththi himi00:41:51
752019/02/17Ven Thalalle Chandakiththi Thero 2019 02 16 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV01:04:24
762019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:04:24
772019/02/15දිරාපත්වීම - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-1500:56:57
782019/02/11ධම්මණ්ඤෝ සූත්‍රය-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස බෞද්ධයෙකු දැනයුතු කාරණා 7ක්, Chandakiththi himi01:01:11
792019/02/09භාවනාව ධාතුමණසිකාරය 2කොටස තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:41:15
802019/02/09භාවනා වැඩසටහන-ධාතු මණසිකාරය-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස01:26:51
812019/02/01සංවරය-පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:44:56
822019/01/27මධ්‍යම පතිපදාව,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සThalalle chandakiththi Swaminwahansa01:02:06
832019/01/24කල්‍යාණ මිත්‍රයා යනු කවුද, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi swaminwahansa00:38:36
842019/01/23ඉවසීමෙන් ශ්‍රේෂ්ට වීම ,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa00:56:31
852019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:02:52
862019/01/20Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero, Janapathi Sadaham Yathra 46 - 2019.01.20 - 09.0001:02:50
872019/01/20තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස දුරුතු පෝය2019 ධර්ම සාකජ්චාව01:14:56
882019/01/19වේදනාව වැළඳ නොගන්න - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1900:47:28
892019/01/19Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1901:00:00
902019/01/17සේඛබල විත්ථත සූත්‍රය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakithhthi swaminwahansa01:26:42
912019/01/11Ven. Talalle Chandakitti Thero Dhamma Sermon in Dubai 2019-01-1100:49:45
922019/01/11Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1100:52:18
932019/01/05Ven Thalalle Chandakiththi Thero 2019 01 01 matara kaburugamuwa Subaddrarama Viharayedi..Buddhist TV00:54:56
942019/01/0351. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - AN - 6.30pm05 Sep201800:56:45
952019/01/0342. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am15 Aug201800:58:08
962019/01/0338. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Bala Panditha Sutta - 7pm08 Aug201800:51:44
972019/01/0318. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Patam Duthiya Apuththaka Sutta SN - 6.30pm22 Mar201800:55:12
982019/01/022019 ආශිර්වාද පූජාව, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස සහ උඩුවේ ධම්මලෝක හිමි02:04:44
992019/01/012019 - 01 - 01 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි (ii) - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:27
1002019/01/012019 - 01 - 01 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:56:26
1012019/01/01Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-0100:51:57
1022019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:03:41
1032019/01/01Ven. Talalle Chandakitti Thwero 2019-01-0100:57:00
1042018/12/30ඇලෙන තැන නොඇලෙන්න, ගැටෙන තැන නොගැටෙන්න Ven.Thalalle Chandakitti Thero 2018-12-3001:00:54
1052018/12/29ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandhakiththi swaminwahansa01:40:18
1062018/12/22උදුවප් පොහොය2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්01:00:36
1072018/12/16සාම ගාම සූත්‍රය,අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa01:44:17
1082018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:59:08
1092018/12/07අබ්‍රහ්මචරියාව කියන්නේ මොකක්ද Ven. Talalle Chandakitti Thero 2018-12- 0700:57:21
1102018/12/062018 - 12 - 06 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:06:41
1112018/12/05Ven.Talalle Chandakitti Thero 2018-12- 0501:01:36
1122018/12/04සිල් සමාදන් වී පිලිපැදිය යුතු විනය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස (Chandakiththi swaminwahansa)00:23:21
1132018/11/22ඉල් පොහොය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව,තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස01:00:16
1142018/11/22අත්හැරීමේ වටිනාකම සහ දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලබීම - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:51:25
1152018/11/10මිනිස්සු වැඩියෙන්ම පව්කරන්නේ සිතින් -පුජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:40:06
1162018/11/05Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-11-0500:41:01
1172018/11/03වස්සාන සදහම් දේශනා - පුජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේ සිරි ඇලන්මැතිනියාරාරාමයේදී.01:29:35
1182018/10/24වප් පොහොය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:58:11
1192018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero01:02:02
1202018/10/012018 - 09 - 30 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero00:53:18
1212018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero00:45:19
1222018/09/27පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 09 11 Ven Thalalle Chandakiththi thero00:57:14
1232018/09/24බිනර පොහොය සහ භික්ෂුනී ශාසනය-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස(Thalalle Chandakitti Thero)01:14:31
1242018/09/24බිනර පොහොය 2018 ධර්ම සාකජ්ජාව-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්00:50:44
1252018/09/14පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven01:02:33
1262018/09/12පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 06 26 Ven Thalalle Chandakiththi thero00:53:05
1272018/09/02පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන් තලවතුගොඩ ඤාණාරාම කඨිනබණ01:04:10
1282018/08/25නිකිණි පෝය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්01:00:09
1292018/08/19පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - Ven. Talalle Chandakitti Thero 20180818 Ruwanveli00:59:23
1302018/08/19Ven. Talalle Chandakitti Thero 2018081500:55:39
1312018/08/16Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-07-07 | Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:09:05
1322018/08/03Ven Thalalle Chandakiththi Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:03:13
1332018/08/02ඇසළ පොහොය, අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa,00:37:41
1342018/08/02නගරූපම සූත්‍රය, අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa01:39:26
1352018/07/30මධුපිණ්ඩික සුත්‍රය | පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:24
1362018/07/28Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2700:40:52
1372018/07/27මට මරණෙන් මිදෙන්න හැකියාවක් කොහෙත්ම නැහැ-පඨම මරණසති සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 27-07-201800:40:24
1382018/07/27තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස - ධර්ම සාකච්ජාව -ඇසළ පොහොය00:55:00
1392018/07/12ලස්සන, කැත, දුප්පත්, පෝසත් වෙන්න හේතු - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:40:16
1402018/07/09Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-09 | කුල සුත්‍රය00:37:48
1412018/07/08නෝනා මහත්තයාගේ සාක්කුවෙන් සල්ලි නොකියා ගන්නවා නම් එයත් හොරකමක් 08-07-201800:54:20
1422018/07/08පොසොන් පොහොය- අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:07:01
1432018/07/08ආනන්ද සූත්‍රය - අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස(Ananda Sutta) Chandakiththi Swaminwahansa01:06:41
1442018/07/07Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2018-07-0700:59:11
1452018/07/02Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0200:38:31
1462018/07/02අපි දෙන දානයේ ප්‍රථිපල - දාන මහප්පල සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 02-07-201800:37:33
1472018/06/27ධර්ම සාකච්ජාව පොසොන් පෝදා , තලල්ලේ චන්දකිත්ති මහිමිපාණන්00:25:04
1482018/06/26ලස්සන, කැත, දුප්පත්, පෝසත් වෙන්න හේතු - මල්ලිකා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 25-06-201800:40:41
1492018/06/25Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-06-2500:41:27
1502018/06/23Thalalle Chandakiththi Thero | අත්හැරීම00:59:53
1512018/06/21මෙත්ත විහාරය ධර්ම සාකච්ජාව 02 , Damma Discussion 02, Most ven Thalalle Chandakitti Swamin wahansa01:45:51
1522018/06/21මෙත්ත විහාරය ධර්ම සාකච්ජාව 01 , Damma Discussion 01, Most ven Thalalle Chandakitti Swamin wahansa01:50:58
1532018/06/18අනංගන සූත්‍රය ඇසුරෙන් - මේ ලෝකයේ සිටින පුද්ගලයන් 4 දෙනා Ven Thalalle Chandakiththi Thero 18-06-201800:39:28
1542018/06/18Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1800:39:14
1552018/06/18Thalalle Chandakiththi Thero | දස සංයෝජන ප්‍රහාන00:49:03
1562018/06/11මේ ලෝකේ මිනිස්සු වැඩියෙන්ම පව් කරන්නේ සිතෙන් - චේතනා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 11-06-201800:40:41
1572018/06/06Marananussathiya wedima, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:05:03
1582018/06/06මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:22:30
1592018/05/29මැදුම් පිලිවෙත​-Ven Thalalle Chandakiththi Thero -27 -05- 201800:57:48
1602018/04/30වෙසක් පොහොය 2018, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස(Ven Thalalle Chandakitthi swaminwahansa)01:01:01
1612018/04/29වෙසක් පොහොය දින ධර්ම සාකච්ජාව, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:43:29
1622018/04/26Ven Thalalle Chandakitthi Thero's Sermon on Anger Management ( Palmerston North New Zealand )00:11:52
1632018/04/26Ven Thalalle Chandakitthi Thero's Sermon on Anger Management (Palmerston North New Zealand )00:07:21
1642018/04/23පූජ්‍යපාද රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:29:47
1652018/04/17මාරයා හඳුනාගැනීම - Ven Thalalle Chandakiththi Thero (2018-04-15)01:07:27
1662018/04/07ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-07)01:31:41
1672018/03/30ධර්ම දේශනාව පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති01:33:33
1682018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාවපූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති00:18:18
1692018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාවපූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති01:37:29
1702018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාව-ධාතු මණසිකාරය පුහුනුව.පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති00:48:30
1712018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන සිල් වැඩසටහන-ධාතු මණසිකාර භාවනා-most ven thalalle Chandakiththi thero02:17:05
1722018/03/15Ven Talalle Chandakitti Thero 2018- 03 -1400:46:03
1732018/03/01උතුම් නවම් පොහොය-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:44:36
1742018/02/28පටිච්ච සමුප්පාදය - දුක හටගන්නා වැඩපිළිවෙල Ven Talalle Chandakitti Thero 2018-02-2700:58:15
1752018/02/08වන පත්ත සුත්‍රය-අතිපූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:19:21
1762018/02/03දම්සක් සූත්‍රය,ප්‍රවේශ දේශනාව. ඇති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස 03.02.201800:26:22
1772018/02/03Damma Chakka Sutta Live 03.02.201800:45:39
1782018/02/03ත්‍රිකුණාමලය කිණ්නියාහි ධම්මදීප සෑය00:51:09
1792018/01/31පොහොය දින (31.01.2018) ධර්ම සාකච්ජාව00:56:24
1802018/01/07දුරුතු පොහොය (Duruthu Poya day) අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:10:46
1812018/01/07බුද්ධ පූජාව - අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:15:36
1822018/01/0410. Pancasikha Panna Sutta SN - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 25 Nov 201700:43:47
1832018/01/03ආනන්ද සූත්‍රය(Ananda Sutta )-Most Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:20:31
1842018/01/0368. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Vithakka Santana Sutta MN - 10 am 04 Dec 201701:02:45
1852018/01/0355. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Pas Marun-1 am 22 Oct 201700:53:43
1862018/01/0313. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Adinnadana Veramanie Sikkhapadan Samadiyami - 7am28 Feb201700:46:59
1872018/01/0312. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Dhamma Vinaya & Pannaththi Vinaya - 6.30am17 Feb201700:53:29
1882018/01/01Damma discussion 01.01.201800:55:30
1892017/12/22අතහැරීම 03 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:07:48
1902017/12/22අතහැරීම 02 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:20:42
1912017/12/22අතහැරීම 01 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:20:48
1922017/12/12භාවනා 09 (Meditation)- නව සීවථික පබ්බයඅසුභානිස්සති(Asubanussati)Most Ven Thalalle Chandakitti Thero01:36:06
1932017/12/05Damma discussion-Most Ven Thalalle Chandakiththi Thero-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන්00:49:41
1942017/12/04අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් උදුවප් පොහොය - Most Ven Thalalle Chandakiththi thero00:38:36
1952017/11/29Damma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Devadaththa Vipaththi Sutra (part 1 of 2)00:22:32
1962017/11/29Damma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Devadaththa Vipaththi Sutra (part 2 of 2)00:23:23
1972017/11/28මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය (Maha Raahulowadha Sutta)- Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:21:01
1982017/11/17ධාතු මනසිකාරය (Daathu Manasikara)- Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:45:27
1992017/11/07Ven. Thalalle Chandakiththi Thero00:50:33
2002017/11/05Ven Thalalle Chandakiththi Thero- Dhamma Discussion- Narada Buddhist Center Ill Poya Day (Nov 2017)00:54:01
2012017/11/05Most Ven Thalalle Chandakiththi thero- තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස-ඉල් පොහොය දින00:50:21
2022017/11/04Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-2901:06:46
2032017/10/26Sadaham sawana - අත්හැරීම - පූජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:12
2042017/09/20Sadaham sawana - Sowan veemata kala yutu de.- Ven. Thalalle chandakiththi himi00:55:36
2052017/08/21බුදු දහම කාසඳහාද - අනුරුද්ධ සූත්‍රය Most Ven. Talalle Chandakitti Thero 21- 08- 201700:50:53
2062017/08/15සිහි නුවණින් අරමුණු පරිහරණය කරන්න Ven. Talalle Chandakitti Thero 15- 08- 201700:54:15
2072017/08/03අනුත්තරිය සූත්‍රය Most Ven. Talalle Chandakitti Thero 03- 08- 201700:52:03
2082017/07/31අතහැරීම - Most Ven Thalalle Chandakitti Thero 31- 07- 201701:00:00
2092017/07/27"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:46:23
2102017/07/01Maha Piritha - Siri Vajiragnana Dharmayatanaya ( මහ පිරිත‍ -සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය මහරගම )00:42:52
2112017/06/17දම්මචක්ක පවත්තන සුත්‍රය බණ Dammachakka Pawattana Sutta Yanu00:30:27
2122017/05/27පීඩාවට පත් ජනතාවට පිහිට වන ලෙස පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කල කතාව .00:05:57
2132017/05/10Ven. Talalle Chandakitthi Thero - පූජ්‍ය.තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි.01:06:53
2142017/04/30Ven. Talalle Chandakitti Thero 2017 04 2900:49:25
2152017/04/22Talalle Chandakitthi thero00:56:00
2162017/04/12Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-0800:38:01
2172017/02/28නොදුන් දෙය ගැනීම Ven Talalle Chandakitti Thero 28-02-201700:46:59
2182017/02/17ධම්ම විනය සහ ප්‍රඤ්ඤප්ති විනය Ven Talalle Chandakitti Thero 17-02-201700:53:59
2192017/01/18කාලාම සූත්‍රය Most Ven Thalalle Chandakitti Thero 18-01-201700:52:55
2202017/01/024. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Sona Sutta AN - 8am12 Mar201600:57:59
2212017/01/0232. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Pranaghathaya - 6.30pm29 Aug201600:50:05
2222017/01/01Ehipassiko 2017.01.01 | Talalle Chandakitti thero.00:28:25
2232016/10/15රෝහිතස්ස සූත්‍රය Most Ven Talalle Chandakitti Thero 14-10-201600:52:05
2242016/09/29මසං ඇට හතේ කථාව (පඨවි සූත්‍රය ) Most Ven Talalle Chandakitti Thero 29 - 09-201600:53:51
2252016/08/28ප්‍රානඝාතය - Most Ven Talalle Chandakitti Thero 28- 08- 201600:51:22
2262016/08/22දස සංයෝජන ධර්ම ප්‍රහානය කිරීම - Ven Talalle Chandakitti Thero 22-08-201600:59:18
2272016/08/07NETH FM Dharma Dakshina - මිත්‍යාදෘෂ්ඨික සීලය - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:56:38
2282016/07/31චුන්ද සූත්‍රය Most Ven Thalalle Chandakitti Thero 31 July00:59:57
2292016/07/22ආරොග්‍යා පරමා ලාභා ගාථාවේ ලොකෝත්තර අර්ථය Ven Talalle Chandakitti Thero 22July00:56:54
2302016/07/18The BuddhistTV - Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Samma ditthi suthra01:04:25
2312016/07/07සසර Ven Talalle Chandakitti Thero 7 July 201601:01:18
2322016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - මාරයා යනු කවරෙක්ද - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:53:17
2332016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - මහා පුරුශ විතර්ක 8 - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:54:46
2342016/05/23NETH FM Dharma Dakshina - සමාධි භාවනා සූත්‍රයෙන් - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:51:01
2352016/05/22මානය Ven Talalle Chandakitti Thero 22- 05- 201600:59:00
2362016/04/29සම්මා දිට්ඨිකයෙක් වන්නේ කෙසේද Ven Talalle Chandakitti Thero 29 -04- 201601:03:46
2372016/04/18කල්යාන මිත්‍රයා Ven Talalle Chandakitti Thero16- 04- 201600:57:24
2382016/04/14භිස ජාතකය Ven Talalle Chandakitti Thero 14- 04 -201600:59:15
2392016/03/29!!! ගැඹුරට ශ්‍රද්ධාව දියුණු තියුනු කරගන්නා අයුරු | Shraddhava Geburata Diunu Thiyunu Karana Ayuru00:27:05
2402016/03/27අවිද්‍යාවේ පටන් අරහත්වය දක්වා සිදුවන ක්‍රියාවලියේ විවරණය | Avidyava~Arahathvaya Dakva Kriyavaliye00:52:12
2412016/03/19Sadaham sawana -ඇලීම් ගැටීම් පාලනය - පුජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
2422016/02/17බුදු ගුණ ඇසුරින් සත්යක්‍රියාව - Budu Guna Saha Sathyakriyawa - Ven. Thallale Chandakiththi Thero00:08:34
2432016/02/12දැවෙන සිත් නිවන මෙත්ත සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:24:43
2442016/02/03Sadaham sawana -පංචස්කන්ධය - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ00:56:47
2452016/01/03Thalalle Chandakiththi thero 2015.09.0901:02:24
2462016/01/0113. Sakka Sutta AN - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 13 Aug201500:59:18
2472016/01/0178. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Gilana Sutta SN - 6.30pm22 Aug201500:54:26
2482016/01/0150. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Patama Sanvasa Sutta AN - 10.30pm30 May201500:52:38
2492016/01/0143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Udaya Sutta SN 11) - 15am04 May201500:48:59
2502016/01/0129. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Maha Saropama Sutta MN - 6.30am15Mar2015 (1st 5 mins missing)00:50:45
2512016/01/0128. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm14 Mar2015 (1st 5 minutes missing)00:47:11
2522016/01/0118. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Karaneeyameththa Sutta - 4am09 Ffeb201500:55:10
2532016/01/0116. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Ayacamana Sutta AN - 4am08 Feb201500:49:12
2542015/06/28Dhamma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero01:17:15
2552015/06/23Ven Thalalle Chandakiththi Thero Bana----තලල්ලේ චන්දකිත්ත හිමි-201501:11:36
2562015/05/31bhahiya sutta ven talalle chandakitti thero00:01:03
2572015/05/13තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:02:40
2582015/04/302013 06 28 Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:28
2592015/04/112013 06 18 Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:50
2602015/04/032013 06 12 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:50
2612015/03/0922. Veka Nassa Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:10:14
2622015/02/202013 06 02 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:56
2632015/02/14Sadaham sawana- Most Ven.Thalalle Chandakiththi Swameen wahanse00:55:39
2642015/02/06Sambhawanaa Unduwap poya Thalalle Chandakiththi thero & Ruwan Kumara Liyanarachchi00:00:37
2652015/01/0410. Jeevakarama (Pooja Katha 28) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7.30am15 May1400:47:16
2662015/01/0422 Thika Nipathaya Brahmana Vaggaya (A N) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 11 Mar1400:50:48
2672015/01/0432. Nakula Pithu Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12 Apr1400:45:59
2682015/01/0428. Chundee Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 02 Apr1400:49:33
2692015/01/0426. A N Thika Nipathaya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 27 Mar1400:49:36
2702015/01/0412. Adhyathmika Bahiddha Sanyojana (Anguttara) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 09 Feb1400:44:47
2712015/01/04128. Sabbhi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am18 Dec201400:49:44
2722015/01/04123. Akkhama Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am01 Dec201400:49:39
2732015/01/0498. Vakkali Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am04 June201400:51:50
2742015/01/04111. Kshana Sampaththiya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am26 Oct201400:49:38
2752015/01/04109. Kosambhi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm17 June201400:50:41
2762015/01/04103. Samma Dittiya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am08 June201400:48:46
2772015/01/0385. Seehopama Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am20 May201400:52:17
2782015/01/0384. Vasijatopama Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm18 May201400:52:04
2792015/01/0378. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12pm07 May1400:50:07
2802015/01/0376. Nandaka Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm27 Apr1400:53:53
2812015/01/0373. Kusala Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththithero - 6.30am23 Apr1400:50:53
2822015/01/0358. Gnanavaththu Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm10 Apr1400:51:54
2832015/01/0351. About Pirith Potha - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6am25 Mar1400:53:57
2842015/01/0226. Dhamma Padaya (Bala Vaggaya 11) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm01 Mar1400:49:26
2852015/01/026. Pothaliya Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am15 Jan1400:46:39
2862015/01/0219. Seeha Senapathi Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am23 Feb1400:48:13
2872015/01/0216. Thamo Thama Parayana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am08 Feb1400:50:52
2882015/01/0212. Kula Sutta (Sanyuththa Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 9.30pm25 Jan1400:43:27
2892015/01/0211. Nanda Sutta (Samyutta Ninkaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am25 Jan1400:49:23
2902015/01/021. Dhammanupassanava (Kamaccandaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7am01 Jan1400:50:11
2912014/12/27Sadaham Sawana _Most Ven.Thalalle Chandakiththi Hamuduruwo00:56:03
2922014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Thalalle chandakiththi Hamuduruwo01:00:44
2932014/11/192013 05 27 Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:59
2942014/11/172013 05 11 Ven Thalalle Chandakitti Thero01:00:42
2952014/11/10Sadaham Sawana - Ven.Thalalle Chandakiththi Hamuduruwo00:49:37
2962014/10/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - සත්ත්වයා යනු කවරෙක්ද? Thalalle Chandakiththi thero01:12:09
2972014/09/11Thalalle Chandakitti Thero (20 April 2014)00:50:32
2982014/08/202013 03 17 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:34
2992014/08/202013 03 08 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:26
3002014/08/202013 03 03 Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:46
3012014/07/082013 02 03 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:57
3022014/07/03Talalle Chandakitthi Thero - Madhupindika Sutta01:24:22
3032014/06/18Wakkali Suttha-Ven Thalalle Chandakitti Thero part 300:12:36
3042014/06/18Wakkali Suttha-Ven Thalalle Chandakitti Thero part 200:22:47
3052014/06/17Ven Thalalle Chandakiththi thero - Chethana Sutta, June 16, 201401:24:59
3062014/06/17Ven Thalalle Chandakiththi thero - June 16, 201400:06:39
3072014/06/16Buddha puja conducted by Ven Thalalle Chandakiththi thero - June 15, 201400:24:34
3082014/06/16Ven Thalalle Chandakiththi thero - Metta Sutta June 15, 201401:24:43
3092014/06/16Ven Thalalle Chandakiththi thero - Madhupindika Sutta June 14, 201401:16:32
3102014/06/06Thalalle Chandakiththi Himi00:55:18
3112014/05/1115. Ven Thalalle Chandakiththi Thero (Miccadittiya) 9pm24 Aug1300:55:09
3122014/04/182013 01 24 2 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:47
3132014/04/062013 01 24 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:59
3142014/03/25112.1 Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 09 Sep13 - Seehanada Sutta 1 D.N00:49:16
3152014/03/25109. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 04 Sep13 - Sonadanda Sutta D.N00:54:16
3162014/03/25107. Venthalalle Chandakiththi Thero - 31 Aug13 - Samannaphala Sutta D.N00:50:32
3172014/03/2571 Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 15 Jun13 - Patama Walahaka Sutta A.N00:48:14
3182014/03/2457. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 17 May13 - Arana Vibhanga Sutta M.N00:51:29
3192014/03/2442. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6 Apr13 - Sathipattanaya Vedananupassanawa00:50:04
3202014/03/2425. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 17 Mar13 - Maha Saropama Sutta M.N00:46:56
3212014/03/23266. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 9 30pm17 Nov13 Full Moon Day - Gaddula Baddha Sutta S.N00:50:22
3222014/03/23255. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am05 Nov13 - Devadaha Sutta S.N00:51:33
3232014/03/23252. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Asava Sutta A.N - 6.30pm03 Nov1300:50:00
3242014/03/23246. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm31 Oct13 - Nakula Pithu Sutta S.N00:44:44
3252014/03/23245. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am30 Oct13 - Dhamma Padaya Bhikku Vaggaya 2300:48:13
3262014/03/23243. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am28 Oct13 - Bhara Sutta S.N00:48:39
3272014/03/23240. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am27 Oct13 - Elanna Sutta S.N00:51:07
3282014/03/23221. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12am06 Oct13 Karmaya & Pnarbhavaya00:49:59
3292014/02/08220. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am30 Sep13 - Tana Sutta AN00:41:21
3302014/02/08217. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7am27 Sep13 - Sabbe Sankhara Aniccathi00:52:25
3312014/02/08204. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am04 Sep13 - Dhamma Padaya Bala Vaggaya 100:49:11
3322014/02/08183. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am10 Aug13 - Muditha Bhavanava00:50:31
3332014/02/08189. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am14 Aug13 - Chakkhu Sutta SN00:50:48
3342014/01/23180. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am06 Aug13 - Sarakani Sutta SN00:52:42
3352014/01/23170. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am11 Jul13 - Patama Nathakarana Sutta AN00:54:02
3362014/01/23158. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am28 Jun13 - Kukkutarama Sutta SN00:49:54
3372014/01/22148. Thalalle Chandakiththi Thero - 10am12 Jun13 - Duthiya Patipada Sutta AN00:49:01
3382014/01/22143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am27 May13 - Anaththa Lakkhana Sutta SN00:51:32
3392014/01/22128. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am11 May13 - Duthiya Yoniso Sutta SN00:54:13
3402014/01/2090. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 3am11 Apr1300:49:36
3412014/01/2085. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12am07 Apr1300:32:17
3422014/01/03143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Dhamma Padaya , Bala Waggaya 1 - 09p Jul1300:48:12
3432013/12/23Thulabara Danamaya Pinkama - Thalalle Chandakiththi Thero00:30:25
3442013/11/152012 04 24 Thalalle Chandakiththi Thero00:50:26
3452013/11/132012 04 15 Thalalle Chandakiththi Thero01:06:01
3462013/11/132012 04 12 Thalalle Chandakiththi Thero00:59:36
3472013/11/132012 04 05 Thalalle Chandakiththi Thero00:58:31
3482013/11/132012 03 09 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:21
3492013/11/132012 03 01 Thalalle Chandakiththi Thero01:06:21
3502013/11/132012 02 18 Thalalle Chandakiththi Thero01:02:51
3512013/11/132012 02 15 Thalalle Chandakiththi Thero00:57:21
3522013/11/12Dhaneeya Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:12
3532013/11/12Haththigamaka Ugga Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:37
3542013/11/122012 02 11 Thalalle Chandakiththi Thero00:44:43
3552013/11/122012 02 08 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:37
3562013/11/122012 02 03 Thalalle Chandakiththi Thero01:01:57
3572013/11/122012 02 01 Thalalle Chandakiththi Thero01:04:46
3582013/11/122012 01 16 Thalalle Chandakiththi Thero01:02:34
3592013/11/122012 01 09 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:37
3602013/11/122012 01 04 Thalalle Chandakiththi Thero00:57:23
3612013/11/122011 12 08 Thalalle Chandakiththi Thero01:11:14
3622013/11/12කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:19:11
3632013/11/122011 12 07 Thalalle Chandakiththi Thero01:01:12
3642013/11/122011 10 03 Thalalle Chandakiththi Thero01:15:39
3652013/11/102011 09 22 Thalalle Chandakiththi Thero01:05:26
3662013/09/27වේලාම සූත්‍රය (දානය) | Welama Sutta | Danaya | Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:06
3672013/09/10Theory of Dhammadasa | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:12
3682013/09/05Choola Punnama Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:38
3692013/08/31Bhahiya Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:33
3702013/08/31Abhaya Raja Kumara Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:02
3712013/08/29Hattakalawaka Sangahawattu Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:55
3722013/08/28Salla Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:52
3732013/08/10Nandaka Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:17
3742013/07/18Deviyange Swabavaya | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:08
3752013/07/05Upanisa Suthraya part300:12:18
3762013/07/05Upanisa Suthraya part200:22:46
3772013/07/05Upanisa Suthraya part100:22:47
3782013/07/05Pancharaja Suthraya part100:22:47
3792013/07/05Pancharaja Suthraya part200:22:46
3802013/07/05Pancharaja Suthraya part300:12:49
3812013/07/04Kindada Suthraya Part300:11:42
3822013/07/04Kindada Suthraya Part200:22:46
3832013/07/04Kindada Suthraya Part100:22:46
3842013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part100:17:14
3852013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part400:06:57
3862013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part300:17:14
3872013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part200:17:14
3882013/07/04Kalyana Mithra Suthraya Part200:25:43
3892013/07/04Kalyana Mithra Suthraya Part100:33:34
3902013/07/02Anoththapi Suthraya part300:13:28
3912013/07/02Anoththapi Suthraya part200:22:47
3922013/07/02Anoththapi Suthraya part100:22:47
3932013/06/26Hemawatha Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:36
3942013/05/26Sithuvili | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:05
3952013/04/013. Samadhi Bhavanamaya Gnanaya (සමාධි භාවනාමය ඥාණය) Ven Thalalle Chandakitti Thero 03 May1100:46:26
3962013/03/3179. Sankha Dhamma Sutta (සංඛ ධම්ම සූත්‍රය ස.නි) Venthalalle Chandakitti Thero 07 Nov1200:49:56
3972013/03/27Wanchaka Dharma 200:22:45
3982013/03/27Wanchaka Dharma 100:22:45
3992013/03/279. Sallekha Sutta (සල්ලේඛ සූත්‍රය) Ven Talalle Chandakitti Thero 22 Jul1100:34:02
4002013/03/27Wanchaka Dharma 300:10:22
4012013/03/26153. Ven Thalalle Chandakitti Thero 10am02 Dec1200:51:18
4022013/03/26145. Ven Thalalle Chandakitti Thero ධීතු සූත්‍රය 10.30p23 Nov1200:48:07
4032013/03/26130. Ven Thalalle Chandakitti Thero මහානාම සූත්‍රය අ.නි 10am28 Oct1200:52:55
4042013/03/26126. Ven Thalalle Chandakitti Thero උපනිස සූත්‍රය 10.30am15 Oct1200:51:26
4052013/03/26125. Ven Thalalle Chandakitti Thero 3am15 Oct1200:49:33
4062013/03/26108. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6.45pm20 Sep1200:51:12
4072013/03/26107. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6am20 Sep1200:54:53
4082013/03/2649. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6am27 Mar1200:51:39
4092013/03/2532. Ven Thalalle Chandakitti Thero 2am21 Feb1200:55:33
4102013/03/25Samma Ditti part 300:16:16
4112013/03/25Samma Ditti part 200:22:45
4122013/03/24Samma Ditti part 100:22:45
4132013/03/165. Owada Prathimokshaya (Siyalu Buduhamuduruwange Anushasanawa) - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:43
4142013/03/167. Wesak Dharma Desana - Ven Talalle chandakitti Thero01:01:38
4152013/03/166. Sraddhawa - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:05
4162013/03/164. Marananussathiya - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:58
4172013/03/163. Sakkayadittiya Durukirima - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:23
4182013/03/161. Pancha Neevarana - Kamachchanda - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:50
4192013/03/16204. Alawaka Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:43
4202013/03/16Alawaka Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:43
4212013/03/1218. Pragna Balaya - 2012-05-11 - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:17
4222013/03/11203. Nandakovada Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:00
4232013/03/11196. Jata Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:47:42
4242013/03/11154. Rattapala Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:15
4252013/03/11152. Maha Dhamma Samadana Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:55
4262013/03/11149. Daaru Kammika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:23
4272013/03/11148. Sankadama Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:18
4282013/03/11134. Avijja Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:20
4292013/03/10113. Madupindika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:00
4302013/03/10116. Uposatha Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:07
4312013/03/1087. Hatti Gamaka Ugga Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:01
4322013/03/1088. Sariputta Seeha Nada Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:23
4332013/03/1096. Jara Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:47
4342013/03/1097. Keppa Nisanthi Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:03:25
4352013/03/10103. Sona Sutta - Ven Thalalle Chandakitti Thero00:37:33
4362013/03/10106. Kumba Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:19
4372013/03/1082. Makkata Sutta - Ven Thalalle Chandakitti Thero00:47:31
4382013/03/1072. Chathuma Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:45:05
4392012/12/31Madupindika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:00
4402012/12/29Sraddhawa - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:05
4412012/11/24Sankadama Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:18
4422012/11/18Daaru Kammika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:23
4432012/11/07DHARMA DESHANA-79 ven.Thalalle Chandakitti01:40:07
4442012/11/07DHARMA DESHANA-80 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:35:11
4452012/11/02DHARMA DESHANA-78 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:38:04
4462012/11/02DHARMA DESHANA-77 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:53:24
4472012/10/30DHARMA DESHANA-76 ven.Thalalle Chandakitti Thero00:49:09
4482012/10/30DHARMA DESHANA-75 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:07:44
4492012/10/29DHARMA DESHANA-74 Ven.Thalalle Chandakitti Thero01:25:11
4502012/08/16Veka Nassa Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero - Suthra Dharma Deshana01:10:14
4512012/08/05Suthra Dharma Desana - Ven Talalle Chandakitthi Thero - Salleka Sutta01:00:16
4522012/08/03Ven Talalle Chandakitti Thero - Owada Prathimokshaya (Siyalu Buduhamuduruwange Anushasanawa)00:57:43
4532012/08/03Ven Talalle Chandakitti Thero - Maha Dhamma Samadana Sutta00:55:55
4542012/08/01Ven Talalle Chandakitti Thero - Sakkayadittiya Durukirima01:01:23
4552012/07/15Ven Talalle chandakitti Thero - Wesak Dharma Desana01:01:38
4562012/07/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Marananussathiya00:59:58
4572012/07/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Uposatha Sutta00:57:07
4582012/07/13Ven Talalle Chandakitti Thero - Avijja Sutta00:58:20
4592012/07/13Ven Talalle Chandakitti Thero - Rattapala Sutta01:00:15
4602012/07/01Ven Talalle Chandakitti Thero - Jata Sutta00:47:42
4612012/06/29Ven Talalle Chandakitti Thero - Sariputta Seeha Nada Sutta01:02:23
4622012/06/292012-05-11 Ven Talalle Chandakitti Thero - Pragna Balaya00:57:17
4632012/06/14Ven Talalle Chandakitti Thero - Hatti Gamaka Ugga Sutta00:52:00
4642012/05/18Ven Talalle Chandakitti Thero - Jara Sutta00:52:47
4652012/05/11DHARMA DESHANA-70 ven.Thalalle Chandakitti Thero00:52:44
4662012/05/09Ven Talalle Chandakitti Thero - Keppa Nisanthi Sutta01:03:25
4672012/04/04Ven Talalle Chandakitti Thero - Kumba Sutta00:52:19
4682012/03/23Ven Thalalle Chandakitti Thero - Sona Sutta00:37:33
4692012/03/19Dhamma Sermon [Ven Thalalle Chandakitti Thero]00:52:44
4702012/02/21Ven Talalle Chandakitti Thero - Chathuma Sutta00:45:05
4712012/02/18Ven Thalalle Chandakitti Thero - Makkata Sutta00:47:31
4722012/02/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Pancha Neevarana - Kamachchanda00:59:50
4732012/02/11The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitta Thero - Pancha Upadanaskandaya00:49:54
4742011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitthi Thero Nandakovada Sutta 0700:03:41
4752011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0600:01:20
4762011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0500:10:01
4772011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0400:10:01
4782011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0300:10:01
4792011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0200:10:00
4802011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0100:10:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.