තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/10ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-08-10) Dhammanupassana - Discussion00:54:04
22020/08/10(2020 - 08 - 10) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:57:35
32020/08/10කලණ මිතුරු ඇසුරෙන් සදහම් පැන විසඳුම්. පූජය්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි.00:36:16
42020/08/10Ven Talalle Chandakitti Thero Thero 2020 08 1000:51:30
52020/08/10Ven Talalle Chandakitti Thero Thero 2020 08 1000:53:38
62020/08/04ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-08-03) Dhammanupassana - Discussion01:30:01
72020/08/03කිරි උරුමය -පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත- Kiri Urumaya00:03:51
82020/08/03මා කව්ද- පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත- Ma Kawda00:03:00
92020/08/03නිකිණි පුන් පොහෝ දින ධර්මසකච්ඡාව Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 08 0301:30:00
102020/08/03Ven Thalalle Chandakitti Thero- dasa sanya -girimananda sutta00:52:41
112020/08/02Ven Thalalle ChandakittiThero- wammika suuta00:58:32
122020/08/02Ven Thalalle Chandakitti Thero- pariyesana nanathwaya sutta00:47:03
132020/08/02කෙනෙකුගේ දුක දැක සතුටු වෙන්නේ මෙහෙමයි - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:49:25
142020/08/01(2020 - 07 - 31) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:49:30
152020/07/31Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 3100:49:30
162020/07/31(2020 - 07 - 30) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:46:17
172020/07/31Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 3000:43:23
182020/07/29ආර්ය උත්තමයෙකුගේ චින්තන ස්වභාවය Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 2800:44:29
192020/07/29ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-27) Dhammanupassana - Discussion00:59:09
202020/07/24 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:45:05
212020/07/24 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:58:20
222020/07/24Sadaham Sawana || තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ මතක බණ00:57:30
232020/07/24මසකට වරක් සිල් සමාදන් වීමෙන් නිවන් මග දුර වැඩි _තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි _ Thalalle Chandakitthi himi00:13:37
242020/07/23(2020 - 07 - 22) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:53:17
252020/07/23Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 2300:47:05
262020/07/23රූපයක් බලපු මොහොතේ සිට අපි දුකට පත්වන හැටි - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:51:17
272020/07/21 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:55:21
282020/07/21Ven Thalalle Chandakitthi Thero | 2020-07-16 | 04.00 PM (දුක්ඛ සූත්‍රය)00:55:21
292020/07/21ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-20) Dhammanupassana - Discussion01:01:48
302020/07/21(2020 - 07 - 20) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:49:39
312020/07/20ධර්ම දේශනාව Damma sermon Thalalle Chandakiththi himi01:06:38
322020/07/20Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 2000:49:39
332020/07/20භාවනා Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 2001:00:00
342020/07/18Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 1700:50:13
352020/07/17(2020 - 07 - 16) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:02:49
362020/07/17(2020 - 07 - 16) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:49:13
372020/07/16Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 1600:49:13
382020/07/15හිරේදී බන අහපු හොරා මගේ පන්සලටම පැන්නා - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:53:10
392020/07/15ගුණගරුක බිරිඳක් විය යුත්තේ කෙසේද? වේලුකන්ටකී නන්දමතා සූත්‍රදේශනාවෙන් පූජ්‍ය තලල්ලෙ චන්දකිත්ති හිමි00:59:45
402020/07/14ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-13) Dhammanupassana - Discussion00:58:18
412020/07/13Ven Talalle Chandakitti 2020 07 1300:56:37
422020/07/12(2020 - 07 - 12) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:48:48
432020/07/12සෝවාන් වෙන්න අනිත්‍ය දර්ශනය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:54:19
442020/07/12Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 1200:48:47
452020/07/10(2020 - 07 - 09) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:58:06
462020/07/09ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-06) Dhammanupassana - Discussion00:57:46
472020/07/09(2020 - 07 - 07) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:53:04
482020/07/08අනාථ පිණ්ඩික සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:38:11
492020/07/08(2020 - 07 - 07) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:57:25
502020/07/08Ven Talalle Chandakitti Theo 2020 07 0700:53:03
512020/07/07Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 0700:47:05
522020/07/06භාවනාව සිදු කරණ විට ඇති වන භාධක Ven Talalle Chandakitti Theo 2020 07 0600:57:21
532020/07/04සොතාපත්ති ඵලය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:43:11
542020/07/04සද්ධර්ම වර්ෂා Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero - 2020.07.04 - 09.12 තලල්ලේ චන්දකිත්ති නාහිමි00:45:46
552020/07/04ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව - ශ්‍රී සම්බෝධි වන්දනා - ඇසල පොහොය Dhammanupassana - Discussion01:26:38
562020/07/04ඇසළ පොහෝ දින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 0401:21:39
572020/07/04Thalalle Chandakiththi Thero - විතක්ක සන්ඨාන සූත්‍රය01:10:57
582020/07/03(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:58:19
592020/07/03Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero, 2020.07.03 - 20.03 තලල්ලේ චන්දකිත්ති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් ව00:49:36
602020/07/02ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-29) Dhammanupassana - Discussion00:56:54
612020/07/01Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 07 0100:46:14
622020/06/29භාවනාමය පුණ්‍යක්‍රියාව Ven Talalle Chandakitti 2020 06 2900:56:28
632020/06/29තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ - ධර්ම දේශනාව බුද්ධාය ගුවන් විදුලිය 2020/6/1800:53:01
642020/06/28(2020 - 06 - 26) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:02:20
652020/06/28Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 28 200:53:12
662020/06/27හිතන්න ඔබ අනිකාගේ කටින් පිට වෙන ඕනෑම වචනයක් පිළිගන්න කෙනෙක්ද නැද්ද කියල.එහෙම පිළිගන්නවා නම්..00:54:02
672020/06/27Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 2701:00:03
682020/06/26Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 2600:57:45
692020/06/25Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 2500:54:02
702020/06/252020 06 24 පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero00:59:09
712020/06/25Ven Talalle Chandakittii Thero 2020 06 2400:48:56
722020/06/24(2020 - 06 - 23) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:57:17
732020/06/23සොඳුරු ලොව (අඳ පුතුට දෙනෙත් පිදූ මව)-Soduru lowa- පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත00:04:26
742020/06/23වෙහෙස වෙලා (එරෙහි වීම)- Wehesa wila -පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත00:02:56
752020/06/23ජය පැතුම - Jaya Pathuma-පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත -Thalalle Chandakiththi himi00:03:46
762020/06/23හැරදා ගොස් (හැරමිටිය)-Harada gos (Walking Stick)- පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි විසින් රචිත00:04:16
772020/06/19ආහාර සූත්‍රය - Ven Thalalle Chadakiththi Thero00:41:01
782020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-15) Dhammanupassana - Discussion00:59:36
792020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-08) Dhammanupassana - Discussion00:56:30
802020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-01) Dhammanupassana - Discussion00:56:26
812020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-05-25) Dhammanupassana - Discussion00:54:47
822020/06/17(2020 - 06 - 16) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:00:10
832020/06/17සියළු අර්ථ සිද්ධ කරවන සුළු අසහාය පුරුෂයෙක් බවට අනාගතයේ පත් වෙනවා කියන අර්ථය ඇතුව සිද්ධාර්ථ නම් වුණා00:49:58
842020/06/17(2020 - 06 - 15) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:58:05
852020/06/16Sadaham Sawana || පාපයන් කිරීමට බිය සැක නැති බව || Thalalle Chandakitthi Thero00:52:06
862020/06/16Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 1600:52:04
872020/06/16ආහාර සූත්‍රය Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 1600:48:00
882020/06/15මිය ගිය ස්වාමියා යක්ෂයෙකු වී පැමිණියත් භිය නොවූ නන්ද මාතා - Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:55:19
892020/06/15Ven Thalalle Chandakitti Thero 2020 06 1500:54:20
902020/06/15ඉදිරියේ එන වස් කාලය ගැන අවබෝධයෙන් සූදානම් වෙමු Ven Thalalle Chandakitti Thero 2020 06 1500:59:16
912020/06/14භාවනා කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කරුණු - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:50:47
922020/06/13Ven Talalle Chandakittia Thero 2020 06 1300:50:04
932020/06/12(2020 - 06 - 10) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:59:51
942020/06/11ගොලුවෙක් දුටු සිහිනයක් අපට විස්තර කර නොහැක පසේ බුදුන්ට උපමාවකි, පූජ්‍ය තලල්ලෙ චන්දකිත්ති හිමි00:59:57
952020/06/10මධු පිණ්ඩික සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:45:31
962020/06/10Ven Talalle Chandakitti Thero 2020-06-1000:55:20
972020/06/09අසත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණයක් තමයි කට ඇරියොත් කියන්නේ කාගේ හරි දෝෂයක් අගුණයක්ම තමයි.00:56:09
982020/06/09(2020 - 06 - 08) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:02:07
992020/06/09ඔබේ ජීවිතය පරාජය කරන මේ අය කව්ද ? කුමක්ද ? මොනවාද ? | Ven Talalle Chandakiththi00:55:05
1002020/06/08Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 0800:53:55
1012020/06/07(2020 - 06 - 06) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:00:38
1022020/06/07සේඛබල විත්ථත සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:46:46
1032020/06/06Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 06 0600:56:37
1042020/06/06මේ ලෝකයේ සත්වයා ඉපිදඑව්වේ කවුද පඨම ජනේකි සූත්‍රය ඇසුරින් පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි ධර්ම දේශනාව01:23:44
1052020/06/05Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero - 2020.06.05 - 08.06 තලල්ලේ චන්දකිත්ති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:56:11
1062020/06/05කාම මිථ්‍යාචාරය,කාම මිථ්‍යාචාරය සිදු වෙන්නේ වෙන්නේ කොහොමද01:01:49
1072020/06/04ආනාපානසති විපස්සනාව - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:29:46
1082020/06/02(2020 - 06 - 02) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:40:03
1092020/06/01ආනාපාන සති භාවනාව ඇසුරින් විදර්ශනා වඩන ක්‍රමය - පූජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - 2020-06-0100:25:08
1102020/06/01Ven Talalle Chandakittia Thero 2020 06 0100:37:33
1112020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:55:55
1122020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:52:19
1132020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2501:03:25
1142020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:47:42
1152020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:52:47
1162020/05/29 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:52:01
1172020/05/27Budu Bana | Ven Thalalle Chandakiththi Thero | The Buddhist TV Program 202000:51:53
1182020/05/25Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 2500:51:13
1192020/05/25අනිච්ච සඤ්ඤා සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:48:41
1202020/05/22බුදු බණ තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ජීවිතයට ගලප ගැනීම 2020052200:53:59
1212020/05/22පින් අනුමෝදම් වෙනවා සේම පව් අනුමෝදම් වෙනවද? රතන සූත්‍ර දේශනාව2020 5 16පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:58:58
1222020/05/22උපදින්න තියන කැමැත්ත නිසා අපි යලි උපදිනවා - Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:50:59
1232020/05/21ධර්ම දේශනාව-Damma sermon- Thalalle Chandakiththi himi01:08:26
1242020/05/19ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-05-18) Dhammanupassana - Discussion01:02:45
1252020/05/18Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:56:06
1262020/05/17Most Ven.Talalle Chandakitti Thero- Meditation for Mother and baby-Part 100:10:28
1272020/05/17Maithree Bawanawa -For Pregnant Mothers By Ven Thalalle Chandakitti Thero -300:13:23
1282020/05/17(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:59:23
1292020/05/17Buduguna Seth Shanthiya for Mother and Baby by Ven Talalle Chandakitti Thero -200:12:06
1302020/05/17Meditation and Angulimala Seth Shanthiya For Mothers00:10:43
1312020/05/17පව් අනුමෝදන් වන්නේ මෙහෙමයි - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි- Budu Bana00:56:05
1322020/05/16(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:04:23
1332020/05/16තණ්හාව නිරෝධ කිරීම Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 1601:00:19
1342020/05/16(2020 - 05 - 15) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero01:00:56
1352020/05/15නැවත ඉපදීම Thalalle Chandakiththi Thero00:57:50
1362020/05/15Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 1500:55:25
1372020/05/15Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 1500:58:45
1382020/05/15මොකක්ද මේ භවය? Ven Talalle Chandakitti Thero 2020-05-1400:50:59
1392020/05/13දසබලධාරී - Dasabaladaari00:04:49
1402020/05/11(2020 - 05 - 10) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:59:15
1412020/05/10Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 1000:49:19
1422020/05/08උත්තම මුණි පූජා "මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රතිවිපාක"02:09:55
1432020/05/08සම්මා-සංකප්ප විග්‍රහය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ (Special Vesak Dhamma Program)01:22:06
1442020/05/07භාවනා වැඩසටහන වෙසක් පොහොය 2020 Thalalle Chandakiththi Thero00:59:41
1452020/05/06(2020 - 05 - 05) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:51:43
1462020/05/06Ven.Thalalle Chandakitti Thero | Sirasa Namami00:45:01
1472020/05/05(2020 - 05 - 04) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:51:54
1482020/05/04නිතර සිතිය යුතු කාරණා පහක් Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 05 0400:42:44
1492020/05/03භාවනාවට වඩා බණ අසපු අය සොවාන් උනේ ඇයි? - Thalalle Chandakiththi Thero00:57:28
1502020/05/03What is karmaya | කර්ම වර්ග | Ven. Talalle Chandakitti Thero00:52:28
1512020/04/27දෙවියන් ගැන විස්තර - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:58:26
1522020/04/20ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-20) Dhammanupassana - Discussion01:01:13
1532020/04/19(2020 - 04 - 18) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:55:43
1542020/04/18(2020 - 04 - 17) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:56:49
1552020/04/18Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-04-1800:49:25
1562020/04/17Sadaham sawana- Asubha Bawanawa- Ven Thalalle Chandhakiitthi Thero00:54:40
1572020/04/14ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-06) Dhammanupassana - Discussion01:01:13
1582020/04/12(2020 - 04 - 11) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:57:41
1592020/04/12චේතනා සූත්‍රය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - 09/04/2020 - Ven Talalle Chandakitti - via Skype / Facebook01:11:43
1602020/04/07ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-06) Dhammanupassana - Discussion00:59:54
1612020/04/07ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:05:19
1622020/04/07(2020 - 04 - 05) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:56:59
1632020/04/07(2020 - 04 - 04) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2 - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:57:08
1642020/04/07(2020 - 04 - 04) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Thalalle Chandakiththi thero00:58:05
1652020/04/07ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-03-23) Dhammanupassana - Discussion00:57:08
1662020/04/06Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 04 0600:57:33
1672020/04/05Ven Talalle Chandakitti Thero 2020-04-0500:49:13
1682020/03/30(2020 - 03 - 28) පූජ්‍ය තළල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:57:34
1692020/03/27Ven Talalle Chandakitti Thero 2020-03-2700:51:47
1702020/03/27සියළුම නාමරූප හඳුන්වා ගැනීම සඳහා නිර්ණායක 3කි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 03 - 24)00:58:08
1712020/03/25පංච නීවරණ ධර්ම - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:45:31
1722020/03/24දස සඤ්ඤා Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 03 2400:52:41
1732020/03/24පංචණීවරණ වලට ආහාර අනාහාර වන කාරණා Ven Talalle Chandakitti Thero 2020-03-2400:49:27
1742020/03/22රතන සූත්‍රය 1000 වන සජ්ජායනාව - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස- පැණසිහ සෙනසුන00:14:21
1752020/03/20රතන සූත්‍රය - ගෞරවනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - පැනසිහ සෙනසුන - අලව්ව - 2020.03.2000:06:04
1762020/03/17පාරමිතා 10න් එකක් අද දින ප්‍රගුණ කරන්නෙමි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 03 - 12)00:51:37
1772020/03/14ඇල් වතුර වීදුරුවක් හෝ අපේක්ෂා නොකර පිටත් වන්න Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 03 - 10)00:53:43
1782020/03/13ඕපනයිකෝ ගුණය - Ven Thalalle Chandakiththi Thero00:43:26
1792020/03/12ධර්මය නැමති මැණික් සොයා යන්න Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-03-1200:51:37
1802020/03/10ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-03-02) Dhammanupassana - Discussion00:53:55
1812020/03/09ධර්ම සාකච්ජාව මැදින් පොහොය 2020 | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස | Thalalle Chandakiththi himi00:54:48
1822020/03/07කඳුළ- තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි- Kadula- Thalalle Chandakiththi himi00:03:46
1832020/03/07සිරිමා බෝ පත් සැලෙනා නාදය අසමින්- තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි , Sirima Bo path salena naadaya00:03:56
1842020/03/07දේවතානුස්සතිය- මාසික භාවනා වැඩසටහන මාර්තු- තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Thalalle Chandakiththi himi02:32:05
1852020/03/06දුකට භය වෙන්න එපා - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Budu Bana00:55:35
1862020/03/04ඔබ ඇයි නිවන් දකින්න මෙතරම් කැමති? Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 03 -01)00:59:10
1872020/03/03අටලොස් ධාතු - Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 -29)00:47:03
1882020/03/02ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රථම සමූහාණ්ඩුව බිහි කළ රජවරුන් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 -28)00:57:12
1892020/03/02හාමුදුරුවරුන්ට බැන්නොත් වැඩිදුර පවතින්න බැහැ - Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:59:07
1902020/03/01ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය - පුජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමිපාණන් - ඩුබායි ලංකාරමය - 201902:42:16
1912020/03/01Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 02 0100:54:53
1922020/02/29Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-02-2900:47:03
1932020/02/29ඕනෑම යමක් කෙරෙහි ඡන්දයක් වර්ධනය වන ආකාර 4කි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 -26)00:50:41
1942020/02/28ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-24) Dhammanupassana - Discussion00:54:09
1952020/02/28Ven. Talalle Chandakittii Thero 2020-02-2800:57:12
1962020/02/27බෞද්ධයන් විසින් කළ යුතුම, බොහෝ බෞද්ධයන් සිතා වත් නැති ගුණාංගයක් Thalalle Chandakiththi thero 20-2-2400:57:43
1972020/02/26Ven Talalle Chandakitti Thero 2020 02 2600:50:41
1982020/02/25බෞද්ධයන් විසින් කල යුතුම බොහෝ බෞද්ධයන් නොකරන දේ Thalalle Chandakiththi Thero00:54:59
1992020/02/24දානය සහ පරිත්‍යාගය අතර වෙනස දන්නවද? Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-02-2400:50:21
2002020/02/24කර්ම වර්ග 4කි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 -21)00:56:10
2012020/02/23 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1901:00:16
2022020/02/22ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-17) Dhammanupassana - Discussion00:57:52
2032020/02/22පිං කරන කොට පව් සිදුවන්නේ මෙහෙමයි - Thalalle Chandakiththi Thero - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි- Budu Bana00:53:01
2042020/02/21සත්පුරුෂයාගේ ගුණ කීම නුවණැත්තෝ පින් කරන ක්‍රමයකි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 - 14)00:34:35
2052020/02/21කර්ම වර්ග Ven. Talalle Chandakitti Thero Thero 2020-02-2100:51:59
2062020/02/12මෛත්‍රී භාවනාවෙන් සේඛ බල ධර්ම දියුණු කරගැනීම Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 - 10)00:53:53
2072020/02/12ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-10) Dhammanupassana - Discussion00:56:42
2082020/02/11Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-02-1000:49:31
2092020/02/09තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - 2020 නවම් පොහොය දින උදෑසන අනුශාසනාව - Ven. Talalle Chandakitthi00:46:09
2102020/02/08ධර්ම සාකච්ජාව තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:54:23
2112020/02/07අනුස්සති ථාන පූජනීය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස - Thalalle Chandakiththi himi01:40:11
2122020/02/06සද්ධර්මය වැනි වෙනත් ධර්මයො ලොව පහල වේ Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 - 03)00:58:21
2132020/02/05ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-03) Dhammanupassana - Discussion01:00:12
2142020/02/05ප්‍රාණ ප්‍රිය සෙනෙහස Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 02 - 02)00:48:27
2152020/02/05හොඳ මිතුරෙකු තෝරා ගන්නේ මෙහෙමයි - Thalalle Chandakiththi Thero - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Budu Bana00:54:18
2162020/02/04Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-02-0400:51:01
2172020/02/02Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-02-0200:48:27
2182020/02/01බුද්ධානුස්සති භාවනාව සමථ ලෙස- මාසික භාවනාව - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Thalalle Chandakiththi himi01:40:05
2192020/01/30දියුණුව ලැබීමට තිබිය යුතු ධර්මතා 5 - Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:51:28
2202020/01/30කර්මය හා පුනර්භවය Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 01 - 28)01:00:55
2212020/01/29ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-01-27) Dhammanupassana - Discussion00:59:43
2222020/01/29Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-2800:54:23
2232020/01/28නිවසේ ආදායම වැඩි කර ගැනීමට Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 01 - 26)00:49:23
2242020/01/28 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1801:01:05
2252020/01/28 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1701:02:18
2262020/01/28 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1601:00:05
2272020/01/26Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-2600:49:23
2282020/01/25Ven Thalalle Chandakiththi thero - Sothara Sutta01:19:03
2292020/01/24ඇති කරගත් සම්මා දිට්ඨිය නැතිකර නොගැනීමට Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 01 - 21)00:48:44
2302020/01/23අනොත්තාපී සූත්‍රය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven. Talalle Chandakitti - 2020.01.23 - ධර්ම පන්තිය01:21:05
2312020/01/21Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-2100:48:44
2322020/01/20සත්ව, අවකාෂ, සංස්කාර ත්‍රිවිධ ලෝකය Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 01 - 18)00:55:30
2332020/01/18Ven.Talalle Chandakitti Thero 2020-01-1800:50:42
2342020/01/16මහමෙව්නාවේ වැඩ හිඳිනා පිළිම වහන්සේ - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස - Thalalle Chandakiththi himi00:03:31
2352020/01/13තෙරුවණේ වටිනාකම Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-1200:49:30
2362020/01/11කැත රූප වලට ඇතිවන කැමැත්ත Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2020 - 01 - 09)01:00:29
2372020/01/11තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - උදෑසන අනුශාසනාව - දුරුතු පුන් පොහොය 2020 - Talalle Chandakitti himi00:36:18
2382020/01/10ධර්ම සාකච්ජාව | දුරුතු පොහොය 2020 | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස -Thalalle Chandakiththi Himi00:58:11
2392020/01/09සේඛබල ධර්ම -බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය--තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Thalalle Chandakiththi himi01:36:33
2402020/01/08තරුණ ගස Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-0800:47:56
2412020/01/06මෙන්න හඳුනාගන්න, සත්පුරුෂයා සහ අසත්පුරුෂයා Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-0600:56:09
2422020/01/05මානය ඇත්තෝ ඥානය නැත්තෝ Ven. Talalle Chandakitti Thero 2020-01-0500:53:02
2432020/01/04මාසික භාවනාව ජනවාරි2020-ආනාපනසතිය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස , Thalalle Chandakiththi himi02:30:10
2442020/01/03ගත ගිලන් වූවෙක් වැඩිය යුතු ධර්මතා 5ක් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 01 - 01)01:00:39
2452020/01/01ගත ගිලන් වුවත් සිත ගිලන් කරගන්න එපා Ven.Talalle Chandakitti Thero 2020-01-0100:52:54
2462020/01/012020 ආශිර්වාද පූජාව නාරද බෞද්ධ ධර්මායතනය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi himi01:53:34
2472019/12/29අපදාන සොභනී පඤ්ඤාති Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 12 -27)01:03:51
2482019/12/26මී වදයේ ප්‍රොයෝජනය එය සුදුසු තැන බැන්දොත් පමණි Ven. Talalle Chandakittii Thero 2019-12-2600:52:35
2492019/12/20Ven. Thalalle Chandakiththi Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 158 - TV Didula01:01:00
2502019/12/20Ven. Thalalle Chandakiththi Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 141 - TV Didula00:53:47
2512019/12/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - ගිහි සූත්‍රය - බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය - 19/12/201901:24:41
2522019/12/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - උඳුවප් පෝය 2019 උදෑසන අනුශාසනාව - Ven. Talalle Chandakitthi00:53:42
2532019/12/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - පිළිකුල් භාවනාව - Ven. Talalle Chandakitthi - උඳුවප් පෝය 201900:55:00
2542019/12/19තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් සොයා ගන්න - Thalalle Chandakiththi Thero - Budu Bana00:51:56
2552019/12/18 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1501:02:18
2562019/12/18 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1401:00:52
2572019/12/18 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:56:17
2582019/12/14චංකම සූත්‍රය Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 12 -12)00:55:54
2592019/12/13බණ ඇසීම, ආයුධ වලින් සන්නද්ධ වීමටය Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 12 -11)01:01:35
2602019/12/12අතහරින්න සුදානමින් පරිහරණය කරන්න - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:52:27
2612019/12/12Ven. Talalle ChandakittiThero 2019-12-1100:58:32
2622019/12/11ධර්ම සාකච්ජාව-උදුවප් පොහොය 2019- පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස .Thalalle Chandakiththi himi00:57:03
2632019/12/10Ven Talalle Chandakitti Thero 2019-12-1000:50:51
2642019/12/09පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණ 6ක් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 12 - 08)00:57:52
2652019/12/07මාසික භාවනා වැඩසටහන දෙසැම්බර් 2 තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස thalalle chandakiththi himi00:33:39
2662019/12/07මාසික භාවනා වැඩසටහන -1 තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්ව්හන්ස .thalalle chandakiththi swaminwahansa01:01:45
2672019/11/29Ven.Thalalle Chandakiththi Thero01:29:27
2682019/11/28සද්ධම්ම පතිරූපක සූත්‍රය| සද්ධර්මය විනාශ වීමට හේතු.තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිම් Thalalle Chandakiththi himi01:24:56
2692019/11/28පංචස්කන්ධයේ අනිත්‍ය - භාවනාව | තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි | Thalalle Chandakiththi himi00:24:09
2702019/11/26 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:59:08
2712019/11/26 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:55:56
2722019/11/26 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:58:36
2732019/11/26තුන් සූත්‍රය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - Ven Talalle Chandakitthi00:28:26
2742019/11/26සෙත් පිරිත් - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - Ven Talalle Chandakitti00:50:35
2752019/11/26දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රය - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - Ven Talalle Chandakitti00:59:11
2762019/11/26ජය මංගල ගාථා - තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - Ven Talalle Chandakitti00:24:31
2772019/11/24තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය - Ven Talalle Chandakitthi00:56:00
2782019/11/22 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 901:09:05
2792019/11/17මැරුණ ගමන් උපදිනවාද ? - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Budu Bana00:53:31
2802019/11/17ඉල් පුන් පොහොය - 2019 -- තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සේ - Ven. Talalle Chandakitthi himi00:47:03
2812019/11/16භාවනාවට වඩා බණ අසපු අය සෝවාන් වුණා - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:57:03
2822019/11/15Dharma deshanawa - Ven Talalle Chandakitti Thero 2019 11 1300:57:04
2832019/11/15සෑම දේශනාවක්ම කමටහනක් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 11 - 14)00:58:50
2842019/11/15 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 801:00:23
2852019/11/14ලෝකයේ නානත්වය වටහාගෙන නිවන් මඟට| පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස| Thalalle Chandakiththi himi01:13:36
2862019/11/12ධර්ම සාකච්ජාව ඉල් පොහොය | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස | Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa,01:11:25
2872019/11/12කාය සංස්කාර රූපස්කන්ධයෙහි ස්පර්ශ වීම Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 11 - 11)00:55:04
2882019/11/11ජීවිතයට සැනසිල්ල උදාකරගන්නේ කෙසේද | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස | Thalalle Chandakiththi himi01:12:41
2892019/11/11Dharma deshanawa - Ven Talalle Chandakitti Thero 2019 11 1000:55:04
2902019/11/09දැඩි ආශාව - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Budu Bana00:54:35
2912019/11/06බුද්ධ කාලීන භික්ෂූන් බටහිර රටවල ධර්ම ප්‍රචාරයේ යාම Ven Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 11 - 05)00:58:58
2922019/11/06ලස්සන දිහා බලාගෙන කැතයි කියන මිනිස්සු - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:54:07
2932019/11/05සතිමා සම්පජානො ආතාපි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 11 - 03)00:58:44
2942019/11/04Dharma deshanawa - Ven Talalle Chandakitti Thero 2019 11 0300:54:09
2952019/11/03ශරිරයට සැප දිම හෝ දුක දිම නිවනට බාධාවක් නොවේ (සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරෙන්)00:56:23
2962019/10/31ලෞකික සම්පත් වල ඇති අනිත්‍ය භාවය-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi himi01:51:46
2972019/10/30අල්ප සාවද්‍ය, මහා සාවද්‍ය අකුසල් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 10 - 29)01:01:18
2982019/10/26Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2019-10-2601:07:52
2992019/10/24 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:58:33
3002019/10/23Ven Thalalle Chandakitthi Thero | 2019-08-25 | 04.00PM00:58:33
3012019/10/22සාරාණීය ධර්ම Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 10 - 21)00:52:32
3022019/10/22Ven Talalle Chandakitti Thero 2019 10 2100:52:32
3032019/10/14 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:58:38
3042019/10/13AmaDahara Dharma Deshanawa 13-10-201900:39:35
3052019/10/10Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero - 2019.10.04 - 17.00 තලල්ලේ චන්දකිත්ති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:53:33
3062019/10/06සර්පයා මග හැර යන්න Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 10 - 05)00:50:46
3072019/10/05Ven Talalle Chandakitti Thero 2019100500:50:46
3082019/10/05අනිත්‍යය මෙනෙහි කර තදංග නිබ්බුතව කෙළෙස් යට කිරීම|තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි| Thalalle Chandakiththi himi02:16:21
3092019/10/04පන්චස්කන්ධයේ අනිත්‍යය| තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස |අත්තදීප සූත්‍රය| Thalalle Chandakiththi himi01:35:31
3102019/10/02Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero - 2019.09.30 - 12.30 තලල්ලේ චන්දකිත්ති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:52:09
3112019/09/22සෑම අකුසලයක්ම පව් නොවේ - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ00:50:22
3122019/09/21සියළු පාපයන්හි අකුසල මූල ඇතත්, සියළු අකුසල් පව් නොවේ Ven Thalalle Chandakiththi thero (2019-9 - 20)00:47:33
3132019/09/20Ven Talalle Chandakitti Thero 2019-10-2000:47:33
3142019/09/13බිනර පොහොය විස්තරය| පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස|Binara Poya |Thalalle Chandakiththi himi00:09:51
3152019/09/13ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස|බිනර පොහොය 2019|Thalalle Chandakiththi swaminwahansa00:52:35
3162019/09/12මේ ටික හරියට කළොත් ඔයාට වරදින්නෙ නෑ Thalalle Chandakeerthi Thero Dharma Deshana 201900:13:37
3172019/09/08 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:57:17
3182019/09/08 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:58:33
3192019/09/07බුදුගුණ මණසිකාරය සමථ සහ විදර්ශනා ආකාරයෙන් | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස| Chandakiththi himi01:41:20
3202019/09/06පන්සල් ගිහින් සෙරෙප්පු මාරු කරන අයට කිව්ව කතාව Thalalle Chandakiththi Thero Dharma Deshana00:18:46
3212019/09/04සක්ඛාය දිට්ඨි පහාන සුත්‍රය - පුජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ00:52:28
3222019/08/31දේශපාලකයෝ ඡන්ද කාලෙට බොරු කියන හැටි Thalalle Chandakiththi Thero Dharma Deshana 201900:16:45
3232019/08/28නිබ්භේධික පර්යාය සුත්‍රයහි ඇති කාම වස්තු විග්‍රහය -Thalalle Chandakiththi Thero00:58:13
3242019/08/28කාමය - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:58:13
3252019/08/27ධම්ම විනය රැකීම|තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස | Thalalle Chandakiththi Himi01:01:31
3262019/08/27සේකබල විත්තත සූත්‍රය|තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස|Thalalle Chandakiththi himi|Seka Bala01:16:06
3272019/08/26අන්‍යගමිකයෙක් ධර්මය පිළිබඳ විමසන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 08 - 25)00:50:36
3282019/08/25Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-08-2500:50:36
3292019/08/24සාරිපුත්‍ර සිහනාද සුත්‍රය - Ven.Thalalle Chandakiththi Thero00:14:06
3302019/08/23තියුණු අවබෝධයකින් සන්නද්ධ විය යුතු ධර්මතා 6ක් Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 08 - 22)00:56:40
3312019/08/22නිබ්බෙධික සූත්‍රය Ven Talalle Chandakitti Thero 2019-08-2200:56:40
3322019/08/22විභංග සූත්‍රය | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස | බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය | Chandakiththi Himi01:34:28
3332019/08/14ධර්ම සාකච්ජාව නිකිණි පොහොය. පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස01:02:50
3342019/08/14මානය - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ00:48:10
3352019/08/139 ආකාර මානය Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 08 - 12)00:45:37
3362019/08/12මානය Ven.Talalle Chandakitti Thero 2019- 08-1200:45:37
3372019/08/10Ven. Thalalle Chandakiththi Thero00:52:22
3382019/08/09දානයෙන් යමකට තණ්හාව අතහැර, අළුත් තණ්හාවක් ඇතිකර ගැනීම Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 08 - 08)00:43:57
3392019/08/09Dhamma Deshana by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero01:41:53
3402019/08/09අභූත චෝදනා - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:51:56
3412019/08/08Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-08- 0800:43:57
3422019/08/06සාර්ථක භාවනා වාරයකින් පසු සිතේ වැඩී තිබිය යුතු කරුනු 3කි Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 8 - 5)00:48:56
3432019/08/05සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-08-0500:48:56
3442019/08/03මෙත්‍රී භාවනාව (සමථ සහ විපස්සනා) | තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහ්න්ස | Thalalle Chandakiththi himi02:16:39
3452019/08/01 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:57:29
3462019/07/30Ven Talalle Chandakitti Thero01:14:00
3472019/07/28අකුසල් සිතුවිලි මැඩලිය හැකි කාරණා 5ක්, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස.01:03:46
3482019/07/28ඉස්සර නම් මගේ පුතා දැන් නම් මම උගේ පුතා- Thalalle Chandakiththi Thero -පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:52:36
3492019/07/28මිනිසුන් හඳුනා ගැනීමෙ පහසුව නම් නොරහත් සියල්ලොම චිත්ත ස්භාව දෙකකින් පමණක්ම යුක්ත වේ (2019 - 07 - 27)00:59:07
3502019/07/26Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-2600:38:10
3512019/07/25දේවදහ සූත්‍රය,බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Damma class Thursday01:26:53
3522019/07/19සොතාපත්ති අංග හා සොතාපත්තීය අංග අතර වෙනස Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 18)00:56:15
3532019/07/18Venerable Thalalle Chandakiththi Thero00:55:44
3542019/07/18Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-1800:55:43
3552019/07/14ආනාපානසති විපස්සනා භාවනාව ඇසුරින් - Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:35:01
3562019/07/14ආනාපානසති භාවනාව ඇසුරින් - Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:18:59
3572019/07/10විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින්- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:23:04
3582019/07/07අද අසන දේශනාව ඔබගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂය කරගන්න Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 06)00:59:15
3592019/07/07Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-0600:56:11
3602019/07/03Thalalle Chandakiththi Thero - අප්පමාද සුත්‍රය -Appamada Sutta - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:01:02
3612019/07/02 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:27
3622019/07/02 Ven Thalalle Chandakitthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:10
3632019/07/02වෙසමුණි (කුවේර ) රජුගේ යක්ෂ සේනාවේ යක්ෂ කොටස් 3කි Ven. Thalalle Chandakiththi thero (2019 - 07 - 01)01:04:38
3642019/07/01Ven Thalalle Chandakitti Thero01:01:03
3652019/07/01Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-07-0101:01:03
3662019/06/22Dharmadesana by Ven. Talalle Chandakitti himi01:23:02
3672019/06/19කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය ඇසුරින්- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:45:16
3682019/06/11Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-1100:52:53
3692019/06/07ගොළුවෙක් දුටු හීනයක් අපට විස්තර කළ නොහැක, පසේ බුදුන්ට උපමාවකි (2019-06 -06) තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:00:13
3702019/06/06Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-0601:00:00
3712019/06/03Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-06-0300:55:33
3722019/05/28සිසිලි බෞද්ධ විහාරයට තලල්ලේ චන්දකිත්ති හාමුදුරුවන් වහන්සේ වැඩම කරන ලදී00:00:39
3732019/05/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-වෙසක් පොහොය දින ආශිර්වාදාත්මක පහන් පූජාව සහ ගිලන්පස පූජාව01:12:25
3742019/05/11සැප බහුල වන ලෙසින් අරමුණු පරිහරණය කිරීම (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:02:28
3752019/05/10ලෝක සූත්‍රය ඇසුරින් Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-05-1001:02:11
3762019/05/08Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-05-0800:47:27
3772019/05/08Thalalle Chandakiththi Thero - ප්‍රශ්න - Questions - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:52:08
3782019/05/015 ආකාර කායගතාසතිය (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:00:46
3792019/04/19ධර්ම සාකච්ජාව අප්‍රෙල් 2019 පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-Chandakiththi swamin wahansa00:57:00
3802019/04/18Thalalle Chandakiththi Thero - දීඝාවු උපාසක සූත්‍රය - Deegawu Upasaka Sutta00:58:28
3812019/04/17ජය මංගල ගාථා-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Jaya Mangala Gatha -Thalalle Chandakithhthi swaminwa00:17:31
3822019/04/16Sadaham sawana –දීඝායු උපාසක මහතාගේ කථාව - පූජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:12
3832019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:01:21
3842019/04/14Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි -Akkama Suthraya - අක්ඛම සූත්‍රය00:54:15
3852019/04/13අළුත් අවුරුද්දට පෙර ආශිර්වාද පූජාව-අතිපූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහ්න්ස01:41:54
3862019/04/13Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-1300:53:41
3872019/04/13Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-1300:57:15
3882019/04/112019 - 04 - 10 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:00:18
3892019/04/11Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Udaya Suthraya - උදය සූත්‍රය00:54:29
3902019/04/09Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0900:51:36
3912019/04/09Ven Thalalale Chandakitthi Thero00:55:32
3922019/04/04නොලැබීම - Nolabima - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:52:22
3932019/04/042019 - 04 - 03 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:59:10
3942019/04/03Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0300:51:04
3952019/04/02අතහැරීම Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-04-0200:49:07
3962019/04/02තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිම්පාණන් වහන්ස ත්‍රිකුණාමලයේ ධම්මදීප ස්ථූපය සම්බුද්ධ ශාසනයට පිදෙන පුන්‍යෝත්සවය00:05:48
3972019/03/30මරණානුස්සතිය-01 | පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Chandakiththi swaminwahansa|Meditation01:06:56
3982019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:40
3992019/03/25බෞද්ධයෙකු විසින් දැනගත යුතු කාරණා Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019- 03- 2500:55:23
4002019/03/23Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.23 Oman.00:58:28
4012019/03/22Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.22 Oman.01:13:29
4022019/03/22Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.21 Oman.01:18:17
4032019/03/20Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019.03.20 Oman.01:20:32
4042019/03/20Deva Sitha Suthraya - දේව සිත සූත්‍රය - Thalalle Chandakiththi Thero - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:50:57
4052019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:24
4062019/03/19නිවන් මග සහ බෝධි පාක්ෂික ධර්ම තිස් හත- Bodhi Pakshika Dharma -Ven. Thallale Chandakiththi Thero00:26:03
4072019/03/182019 - 03 - 18 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:22
4082019/03/17Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-03-1700:44:42
4092019/03/14පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-බ්‍රහස්පතින්දා ධර්ම පන්තිය01:20:46
4102019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Metta Sutta June 15, 201401:24:43
4112019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Madhupindika Sutta June 14, 201401:16:32
4122019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero June 16, 201400:06:39
4132019/03/12Ven Thalalle Chandakiththi thero Chethana Sutta, June 16, 201401:24:59
4142019/03/12Buddha puja conducted by Ven Thalalle Chandakiththi thero June 15, 201400:24:34
4152019/03/09මරණානුස්සතිය-02 | පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Chandakiththi swaminwahansa|Meditation00:46:11
4162019/03/06Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-0600:48:46
4172019/03/022019 - 02 - 27 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:01:41
4182019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:56:28
4192019/02/27Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-2701:00:01
4202019/02/26බුදුගුණ ආශිර්වාද බෝධි පුජාව - පුජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:35:51
4212019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-1900:53:52
4222019/02/19නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්ජාව තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස.Most Ven Thalalle Chandakiththi himi00:41:51
4232019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:04:24
4242019/02/15දිරාපත්වීම - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-02-1500:56:57
4252019/02/11ධම්මණ්ඤෝ සූත්‍රය-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස බෞද්ධයෙකු දැනයුතු කාරණා 7ක්, Chandakiththi himi01:01:11
4262019/02/09භාවනාව ධාතුමණසිකාරය 2කොටස තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:41:15
4272019/02/09භාවනා වැඩසටහන-ධාතු මණසිකාරය-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස01:26:51
4282019/02/01සංවරය-පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:44:56
4292019/01/27මධ්‍යම පතිපදාව,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්සThalalle chandakiththi Swaminwahansa01:02:06
4302019/01/24කල්‍යාණ මිත්‍රයා යනු කවුද, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi swaminwahansa00:38:36
4312019/01/23ඉවසීමෙන් ශ්‍රේෂ්ට වීම ,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa00:56:31
4322019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:02:52
4332019/01/20Ven.Thalalle Chandakiththi Nayaka Thero, Janapathi Sadaham Yathra 46 - 2019.01.20 - 09.0001:02:50
4342019/01/20තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස දුරුතු පෝය2019 ධර්ම සාකජ්චාව01:14:56
4352019/01/19වේදනාව වැළඳ නොගන්න - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1900:47:28
4362019/01/19Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1901:00:00
4372019/01/17සේඛබල විත්ථත සූත්‍රය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakithhthi swaminwahansa01:26:42
4382019/01/11Ven. Talalle Chandakitti Thero Dhamma Sermon in Dubai 2019-01-1100:49:45
4392019/01/11Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-1100:52:18
4402019/01/0351. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - AN - 6.30pm05 Sep201800:56:45
4412019/01/0342. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am15 Aug201800:58:08
4422019/01/0338. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Bala Panditha Sutta - 7pm08 Aug201800:51:44
4432019/01/0318. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Patam Duthiya Apuththaka Sutta SN - 6.30pm22 Mar201800:55:12
4442019/01/022019 ආශිර්වාද පූජාව, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස සහ උඩුවේ ධම්මලෝක හිමි02:04:44
4452019/01/012019 - 01 - 01 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි (ii) - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:58:27
4462019/01/012019 - 01 - 01 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:56:26
4472019/01/01Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-0100:51:57
4482019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:03:41
4492019/01/01Ven. Talalle Chandakitti Thero 2019-01-0100:57:00
4502018/12/30ඇලෙන තැන නොඇලෙන්න, ගැටෙන තැන නොගැටෙන්න Ven.Thalalle Chandakitti Thero 2018-12-3001:00:54
4512018/12/29ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය,පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandhakiththi swaminwahansa01:40:18
4522018/12/22උදුවප් පොහොය2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්01:00:36
4532018/12/16සාම ගාම සූත්‍රය,අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa01:44:17
4542018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero00:59:08
4552018/12/07අබ්‍රහ්මචරියාව කියන්නේ මොකක්ද Ven. Talalle Chandakitti Thero 2018-12- 0700:57:21
4562018/12/062018 - 12 - 06 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:06:41
4572018/12/05Ven.Talalle Chandakitti Thero 2018-12- 0501:01:36
4582018/12/04සිල් සමාදන් වී පිලිපැදිය යුතු විනය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස (Chandakiththi swaminwahansa)00:23:21
4592018/11/22ඉල් පොහොය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව,තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස01:00:16
4602018/11/22අත්හැරීමේ වටිනාකම සහ දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලබීම - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:51:25
4612018/11/10මිනිස්සු වැඩියෙන්ම පව්කරන්නේ සිතින් -පුජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:40:06
4622018/11/05Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-11-0500:41:01
4632018/11/03වස්සාන සදහම් දේශනා - පුජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේ සිරි ඇලන්මැතිනියාරාරාමයේදී.01:29:35
4642018/10/24වප් පොහොය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:58:11
4652018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero01:02:02
4662018/10/012018 - 09 - 30 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero00:53:18
4672018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි Ven Thalalle Chandakiththi thero00:45:19
4682018/09/27පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 09 11 Ven Thalalle Chandakiththi thero00:57:14
4692018/09/24බිනර පොහොය සහ භික්ෂුනී ශාසනය-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස(Thalalle Chandakitti Thero)01:14:31
4702018/09/24බිනර පොහොය 2018 ධර්ම සාකජ්ජාව-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්00:50:44
4712018/09/14පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven01:02:33
4722018/09/12පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි 2018 06 26 Ven Thalalle Chandakiththi thero00:53:05
4732018/09/02පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන් තලවතුගොඩ ඤාණාරාම කඨිනබණ01:04:10
4742018/08/25නිකිණි පෝය 2018 ධර්ම සාකච්ජාව-තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිමිපාණන්01:00:09
4752018/08/19පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - Ven. Talalle Chandakitti Thero 20180818 Ruwanveli00:59:23
4762018/08/19Ven. Talalle Chandakitti Thero 2018081500:55:39
4772018/08/16Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-07-07 | Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:09:05
4782018/08/03Ven Thalalle Chandakiththi Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:03:13
4792018/08/02ඇසළ පොහොය, අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa,00:37:41
4802018/08/02නගරූපම සූත්‍රය, අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස, Thalalle Chandakiththi Swaminwahansa01:39:26
4812018/07/30මධුපිණ්ඩික සුත්‍රය | පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:24
4822018/07/28Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2700:40:52
4832018/07/27මට මරණෙන් මිදෙන්න හැකියාවක් කොහෙත්ම නැහැ-පඨම මරණසති සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 27-07-201800:40:24
4842018/07/27තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස - ධර්ම සාකච්ජාව -ඇසළ පොහොය00:55:00
4852018/07/12ලස්සන, කැත, දුප්පත්, පෝසත් වෙන්න හේතු - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - Bana , Dharma Deshana00:40:16
4862018/07/09Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-09 | කුල සුත්‍රය00:37:48
4872018/07/08නෝනා මහත්තයාගේ සාක්කුවෙන් සල්ලි නොකියා ගන්නවා නම් එයත් හොරකමක් 08-07-201800:54:20
4882018/07/08පොසොන් පොහොය- අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස-Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:07:01
4892018/07/08ආනන්ද සූත්‍රය - අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස(Ananda Sutta) Chandakiththi Swaminwahansa01:06:41
4902018/07/07Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2018-07-0700:59:11
4912018/07/02Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0200:38:31
4922018/07/02අපි දෙන දානයේ ප්‍රථිපල - දාන මහප්පල සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 02-07-201800:37:33
4932018/06/27ධර්ම සාකච්ජාව පොසොන් පෝදා , තලල්ලේ චන්දකිත්ති මහිමිපාණන්00:25:04
4942018/06/26ලස්සන, කැත, දුප්පත්, පෝසත් වෙන්න හේතු - මල්ලිකා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 25-06-201800:40:41
4952018/06/25Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-06-2500:41:27
4962018/06/23Thalalle Chandakiththi Thero | අත්හැරීම00:59:53
4972018/06/21මෙත්ත විහාරය ධර්ම සාකච්ජාව 02 , Damma Discussion 02, Most ven Thalalle Chandakitti Swamin wahansa01:45:51
4982018/06/21මෙත්ත විහාරය ධර්ම සාකච්ජාව 01 , Damma Discussion 01, Most ven Thalalle Chandakitti Swamin wahansa01:50:58
4992018/06/18අනංගන සූත්‍රය ඇසුරෙන් - මේ ලෝකයේ සිටින පුද්ගලයන් 4 දෙනා Ven Thalalle Chandakiththi Thero 18-06-201800:39:28
5002018/06/18Thalalle Chandakiththi Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1800:39:14
5012018/06/18Thalalle Chandakiththi Thero | දස සංයෝජන ප්‍රහාන00:49:03
5022018/06/11මේ ලෝකේ මිනිස්සු වැඩියෙන්ම පව් කරන්නේ සිතෙන් - චේතනා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 11-06-201800:40:41
5032018/06/06Marananussathiya wedima, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ00:05:03
5042018/06/06මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය, තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස,Thalalle Chandakiththi swaminwahansa01:22:30
5052018/05/29මැදුම් පිලිවෙත​-Ven Thalalle Chandakiththi Thero -27 -05- 201800:57:48
5062018/04/30වෙසක් පොහොය 2018, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස(Ven Thalalle Chandakitthi swaminwahansa)01:01:01
5072018/04/29වෙසක් පොහොය දින ධර්ම සාකච්ජාව, පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:43:29
5082018/04/26Ven Thalalle Chandakitthi Thero's Sermon on Anger Management ( Palmerston North New Zealand )00:11:52
5092018/04/26Ven Thalalle Chandakitthi Thero's Sermon on Anger Management (Palmerston North New Zealand )00:07:21
5102018/04/23පූජ්‍යපාද රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:29:47
5112018/04/17මාරයා හඳුනාගැනීම - Ven Thalalle Chandakiththi Thero (2018-04-15)01:07:27
5122018/04/07ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-07)01:31:41
5132018/03/30ධර්ම දේශනාව පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති01:33:33
5142018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාවපූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති00:18:18
5152018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාවපූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති01:37:29
5162018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන ධර්ම දේශනාව-ධාතු මණසිකාරය පුහුනුව.පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති00:48:30
5172018/03/30පර්ත් නුවර පැවැත්වන සිල් වැඩසටහන-ධාතු මණසිකාර භාවනා-most ven thalalle Chandakiththi thero02:17:05
5182018/03/15බ්‍රහ්මදේව සූත්‍රය Ven Talalle Chandakitti Thero 2018- 03 -1400:46:03
5192018/03/01උතුම් නවම් පොහොය-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:44:36
5202018/02/28පටිච්ච සමුප්පාදය - දුක හටගන්නා වැඩපිළිවෙල Ven Talalle Chandakitti Thero 2018-02-2700:58:15
5212018/02/08වන පත්ත සුත්‍රය-අතිපූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:19:21
5222018/02/03දම්සක් සූත්‍රය,ප්‍රවේශ දේශනාව. ඇති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස 03.02.201800:26:22
5232018/02/03Damma Chakka Sutta Live 03.02.201800:45:39
5242018/02/03ත්‍රිකුණාමලය කිණ්නියාහි ධම්මදීප සෑය00:51:09
5252018/01/31පොහොය දින (31.01.2018) ධර්ම සාකච්ජාව00:56:24
5262018/01/13තලල්ලේ චන්දකිත්ති මාහිම්පාණන් වහන්ස ත්‍රිකුණාමලයේ ධම්මදීප ස්ථූපය සම්බුද්ධ ශාසනයට පිදෙන පුන්‍යෝත්සවය03:56:38
5272018/01/07දුරුතු පොහොය (Duruthu Poya day) අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:10:46
5282018/01/07බුද්ධ පූජාව - අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස00:15:36
5292018/01/0410. Pancasikha Panna Sutta SN - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 25 Nov 201700:43:47
5302018/01/03ආනන්ද සූත්‍රය(Ananda Sutta )-Most Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:20:31
5312018/01/0368. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Vithakka Santana Sutta MN - 10 am 04 Dec 201701:02:45
5322018/01/0355. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Pas Marun-1 am 22 Oct 201700:53:43
5332018/01/0313. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Adinnadana Veramanie Sikkhapadan Samadiyami - 7am28 Feb201700:46:59
5342018/01/0312. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Dhamma Vinaya & Pannaththi Vinaya - 6.30am17 Feb201700:53:29
5352018/01/01Damma discussion 01.01.201800:55:30
5362017/12/22අතහැරීම 03 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:07:48
5372017/12/22අතහැරීම 02 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:20:42
5382017/12/22අතහැරීම 01 -අති පූජනීය තල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් -Most Ven Thalalle Chandakitti thero00:20:48
5392017/12/12භාවනා 09 (Meditation)- නව සීවථික පබ්බයඅසුභානිස්සති(Asubanussati)Most Ven Thalalle Chandakitti Thero01:36:06
5402017/12/05Damma discussion-Most Ven Thalalle Chandakiththi Thero-අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන්00:49:41
5412017/12/04අති පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති තෙරුන් උදුවප් පොහොය - Most Ven Thalalle Chandakiththi thero00:38:36
5422017/11/29Damma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Devadaththa Vipaththi Sutra (part 1 of 2)00:22:32
5432017/11/29Damma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Devadaththa Vipaththi Sutra (part 2 of 2)00:23:23
5442017/11/28මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය (Maha Raahulowadha Sutta)- Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:21:01
5452017/11/17ධාතු මනසිකාරය (Daathu Manasikara)- Most Ven Thalalle Chandakiththi thero01:45:27
5462017/11/07Ven. Thalalle Chandakiththi Thero00:50:33
5472017/11/05Ven Thalalle Chandakiththi Thero- Dhamma Discussion- Narada Buddhist Center Ill Poya Day (Nov 2017)00:54:01
5482017/11/05Most Ven Thalalle Chandakiththi thero- තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්ස-ඉල් පොහොය දින00:50:21
5492017/11/04Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-2901:06:46
5502017/10/26Sadaham sawana - අත්හැරීම - පූජණීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:12
5512017/09/20Sadaham sawana - Sowan veemata kala yutu de.- Ven. Thalalle chandakiththi himi00:55:36
5522017/08/21බුදු දහම කාසඳහාද - අනුරුද්ධ සූත්‍රය Most Ven. Talalle Chandakitthi Thero 21- 08- 201700:50:53
5532017/08/15සිහි නුවණින් අරමුණු පරිහරණය කරන්න Ven. Talalle Chandakitti Thero 15- 08- 201700:54:15
5542017/08/03අනුත්තරිය සූත්‍රය Most Ven. Talalle Chandakitti Thero 03- 08- 201700:52:03
5552017/07/31අතහැරීම - Most Ven Talalle Chandakitti Thero 31- 07- 201701:00:00
5562017/07/27"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Thalalle Chandakiththi Thero01:46:23
5572017/07/01Maha Piritha - Siri Vajiragnana Dharmayatanaya ( මහ පිරිත‍ -සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය මහරගම )00:42:52
5582017/06/17දම්මචක්ක පවත්තන සුත්‍රය බණ Dammachakka Pawattana Sutta Yanu00:30:27
5592017/05/27පීඩාවට පත් ජනතාවට පිහිට වන ලෙස පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කල කතාව .00:05:57
5602017/05/10Ven. Talalle Chandakitthi Thero - පූජ්‍ය.තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි.01:06:53
5612017/04/30Ven. Talalle Chandakitti Thero 2017 04 2900:49:25
5622017/04/22Talalle Chandakitthi thero00:56:00
5632017/04/12Thalalle Chandakiththi Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-0800:38:01
5642017/02/28නොදුන් දෙය ගැනීම Ven Talalle Chandakitti Thero 28-02-201700:46:59
5652017/02/17ධම්ම විනය සහ ප්‍රඤ්ඤප්ති විනය Ven Talalle Chandakitti Thero 17-02-201700:53:59
5662017/01/18කාලාම සූත්‍රය Most Ven Thalalle Chandakitti Thero 18-01-201700:52:55
5672017/01/024. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Sona Sutta AN - 8am12 Mar201600:57:59
5682017/01/0232. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Pranaghathaya - 6.30pm29 Aug201600:50:05
5692017/01/01Ehipassiko 2017.01.01 | Talalle Chandakitti thero.00:28:25
5702016/10/15රෝහිතස්ස සූත්‍රය Most Ven Talalle Chandakitti Thero 14-10-201600:52:05
5712016/09/29මසං ඇට හතේ කථාව (පඨවි සූත්‍රය ) Most Ven Talalle Chandakitti Thero 29 - 09-201600:53:51
5722016/08/28ප්‍රානඝාතය - Most Ven Talalle Chandakitti Thero 28- 08- 201600:51:22
5732016/08/22දස සංයෝජන ධර්ම ප්‍රහානය කිරීම - Ven Talalle Chandakitti Thero 22-08-201600:59:18
5742016/08/07NETH FM Dharma Dakshina - මිත්‍යාදෘෂ්ඨික සීලය - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:56:38
5752016/07/31චුන්ද සූත්‍රය Most Ven Thalalle Chandakitti Thero 31 July00:59:57
5762016/07/22ආරොග්‍යා පරමා ලාභා ගාථාවේ ලොකෝත්තර අර්ථය Ven Talalle Chandakitti Thero 22July00:56:54
5772016/07/18The BuddhistTV - Ven. Thalalle Chandakiththi Thero - Samma ditthi suthra01:04:25
5782016/07/07සසර Ven Talalle Chandakitti Thero 7 July 201601:01:18
5792016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - මාරයා යනු කවරෙක්ද - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:53:17
5802016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - මහා පුරුශ විතර්ක 8 - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:54:46
5812016/05/23NETH FM Dharma Dakshina - සමාධි භාවනා සූත්‍රයෙන් - පූජ්‍යපාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි00:51:01
5822016/05/22මානය Ven Talalle Chandakitti Thero 22- 05- 201600:59:00
5832016/04/29සම්මා දිට්ඨිකයෙක් වන්නේ කෙසේද Ven Talalle Chandakitti Thero 29 -04- 201601:03:46
5842016/04/18කල්යාන මිත්‍රයා Ven Talalle Chandakitti Thero16- 04- 201600:57:24
5852016/04/14භිස ජාතකය Ven Talalle Chandakitti Thero 14- 04 -201600:59:15
5862016/03/29!!! ගැඹුරට ශ්‍රද්ධාව දියුණු තියුනු කරගන්නා අයුරු | Shraddhava Geburata Diunu Thiyunu Karana Ayuru00:27:05
5872016/03/27අවිද්‍යාවේ පටන් අරහත්වය දක්වා සිදුවන ක්‍රියාවලියේ විවරණය | Avidyava~Arahathvaya Dakva Kriyavaliye00:52:12
5882016/03/19Sadaham sawana -ඇලීම් ගැටීම් පාලනය - පුජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
5892016/02/17Ven. Thallale Chandakiththi Thero- Budu Guna Saha Sathyakriyawa -බුදු ගුණ ඇසුරින් සත්යක්‍රියාව00:08:34
5902016/02/12දැවෙන සිත් නිවන මෙත්ත සූත්‍රය - Ven Thalalle Chandakiththi thero01:24:43
5912016/02/03Sadaham sawana -පංචස්කන්ධය - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ00:56:47
5922016/01/03Thalalle Chandakiththi thero 2015.09.0901:02:24
5932016/01/0113. Sakka Sutta AN - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 13 Aug201500:59:18
5942016/01/0178. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Gilana Sutta SN - 6.30pm22 Aug201500:54:26
5952016/01/0150. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Patama Sanvasa Sutta AN - 10.30pm30 May201500:52:38
5962016/01/0143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Udaya Sutta SN 11) - 15am04 May201500:48:59
5972016/01/0129. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Maha Saropama Sutta MN - 6.30am15Mar2015 (1st 5 mins missing)00:50:45
5982016/01/0128. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm14 Mar2015 (1st 5 minutes missing)00:47:11
5992016/01/0118. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Karaneeyameththa Sutta - 4am09 Ffeb201500:55:10
6002016/01/0116. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Ayacamana Sutta AN - 4am08 Feb201500:49:12
6012015/06/28Dhamma Talk by Ven. Thalalle Chandakiththi Thero01:17:15
6022015/06/23Ven Thalalle Chandakiththi Thero Bana----තලල්ලේ චන්දකිත්ත හිමි-201501:11:36
6032015/05/31bhahiya sutta ven talalle chandakitti thero00:01:03
6042015/05/13තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:02:40
6052015/04/302013 06 28 Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:28
6062015/04/112013 06 18 Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:50
6072015/04/032013 06 12 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:50
6082015/03/0922. Veka Nassa Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:10:14
6092015/02/202013 06 02 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:56
6102015/02/14Sadaham sawana- Most Ven.Thalalle Chandakiththi Swameen wahanse00:55:39
6112015/02/06Sambhawanaa Unduwap poya Thalalle Chandakiththi thero & Ruwan Kumara Liyanarachchi00:00:37
6122015/01/0410. Jeevakarama (Pooja Katha 28) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7.30am15 May1400:47:16
6132015/01/0422 Thika Nipathaya Brahmana Vaggaya (A N) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 11 Mar1400:50:48
6142015/01/0432. Nakula Pithu Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12 Apr1400:45:59
6152015/01/0428. Chundee Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 02 Apr1400:49:33
6162015/01/0426. A N Thika Nipathaya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 27 Mar1400:49:36
6172015/01/0412. Adhyathmika Bahiddha Sanyojana (Anguttara) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 09 Feb1400:44:47
6182015/01/04128. Sabbhi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am18 Dec201400:49:44
6192015/01/04123. Akkhama Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am01 Dec201400:49:39
6202015/01/0498. Vakkali Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am04 June201400:51:50
6212015/01/04111. Kshana Sampaththiya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am26 Oct201400:49:38
6222015/01/04109. Kosambhi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm17 June201400:50:41
6232015/01/04103. Samma Dittiya - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am08 June201400:48:46
6242015/01/0385. Seehopama Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am20 May201400:52:17
6252015/01/0384. Vasijatopama Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm18 May201400:52:04
6262015/01/0378. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12pm07 May1400:50:07
6272015/01/0376. Nandaka Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm27 Apr1400:53:53
6282015/01/0373. Kusala Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththithero - 6.30am23 Apr1400:50:53
6292015/01/0358. Gnanavaththu Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm10 Apr1400:51:54
6302015/01/0351. About Pirith Potha - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6am25 Mar1400:53:57
6312015/01/0226. Dhamma Padaya (Bala Vaggaya 11) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10pm01 Mar1400:49:26
6322015/01/026. Pothaliya Sutta - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am15 Jan1400:46:39
6332015/01/0219. Seeha Senapathi Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am23 Feb1400:48:13
6342015/01/0216. Thamo Thama Parayana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am08 Feb1400:50:52
6352015/01/0212. Kula Sutta (Sanyuththa Nikaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 9.30pm25 Jan1400:43:27
6362015/01/0211. Nanda Sutta (Samyutta Ninkaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am25 Jan1400:49:23
6372015/01/021. Dhammanupassanava (Kamaccandaya) - Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7am01 Jan1400:50:11
6382014/12/27Sadaham Sawana _Most Ven.Thalalle Chandakiththi Hamuduruwo00:56:03
6392014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Thalalle chandakiththi Hamuduruwo01:00:44
6402014/11/192013 05 27 Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:59
6412014/11/172013 05 11 Ven Thalalle Chandakitti Thero01:00:42
6422014/11/10Sadaham Sawana - Ven.Thalalle Chandakiththi Hamuduruwo00:49:37
6432014/10/19තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි - සත්ත්වයා යනු කවරෙක්ද? Thalalle Chandakiththi thero01:12:09
6442014/09/11Thalalle Chandakitti Thero (20 April 2014)00:50:32
6452014/08/202013 03 17 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:34
6462014/08/202013 03 08 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:26
6472014/08/202013 03 03 Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:46
6482014/07/082013 02 03 Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:57
6492014/07/03Talalle Chandakitthi Thero - Madhupindika Sutta01:24:22
6502014/06/26Ven. Talalle Chandakitthi Thero at Ehipasskio Buddhist Centre - Calgary Day 801:02:32
6512014/06/26Ven. Talalle Chandakitthi Thero at Ehipasskio Buddhist Centre - Calgary Day 301:19:05
6522014/06/18Wakkali Suttha-Ven Thalalle Chandakitti Thero part 300:12:36
6532014/06/18Wakkali Suttha-Ven Thalalle Chandakitti Thero part 200:22:47
6542014/06/17Ven Thalalle Chandakiththi thero - Chethana Sutta, June 16, 201401:24:59
6552014/06/17Ven Thalalle Chandakiththi thero - June 16, 201400:06:39
6562014/06/16Buddha puja conducted by Ven Thalalle Chandakiththi thero - June 15, 201400:24:34
6572014/06/16Ven Thalalle Chandakiththi thero - Metta Sutta June 15, 201401:24:43
6582014/06/16Ven Thalalle Chandakiththi thero - Madhupindika Sutta June 14, 201401:16:32
6592014/06/06Thalalle Chandakiththi Himi00:55:18
6602014/05/1115. Ven Thalalle Chandakiththi Thero (Miccadittiya) 9pm24 Aug1300:55:09
6612014/04/182013 01 24 2 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:47
6622014/04/062013 01 24 Ven Talalle Chandakitti Thero00:54:59
6632014/03/25112.1 Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 09 Sep13 - Seehanada Sutta 1 D.N00:49:16
6642014/03/25109. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 04 Sep13 - Sonadanda Sutta D.N00:54:16
6652014/03/25107. Venthalalle Chandakiththi Thero - 31 Aug13 - Samannaphala Sutta D.N00:50:32
6662014/03/2571 Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 15 Jun13 - Patama Walahaka Sutta A.N00:48:14
6672014/03/2457. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 17 May13 - Arana Vibhanga Sutta M.N00:51:29
6682014/03/2442. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6 Apr13 - Sathipattanaya Vedananupassanawa00:50:04
6692014/03/2425. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 17 Mar13 - Maha Saropama Sutta M.N00:46:56
6702014/03/246. Ven Thalalle Chandakitthi Thero - 16 Jan13 - Pataleeya Sutta00:50:04
6712014/03/23266. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 9 30pm17 Nov13 Full Moon Day - Gaddula Baddha Sutta S.N00:50:22
6722014/03/23255. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am05 Nov13 - Devadaha Sutta S.N00:51:33
6732014/03/23252. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Asava Sutta A.N - 6.30pm03 Nov1300:50:00
6742014/03/23246. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30pm31 Oct13 - Nakula Pithu Sutta S.N00:44:44
6752014/03/23245. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 4am30 Oct13 - Dhamma Padaya Bhikku Vaggaya 2300:48:13
6762014/03/23243. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am28 Oct13 - Bhara Sutta S.N00:48:39
6772014/03/23240. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 2am27 Oct13 - Elanna Sutta S.N00:51:07
6782014/03/23221. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12am06 Oct13 Karmaya & Pnarbhavaya00:49:59
6792014/02/08220. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am30 Sep13 - Tana Sutta AN00:41:21
6802014/02/08217. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 7am27 Sep13 - Sabbe Sankhara Aniccathi00:52:25
6812014/02/08204. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am04 Sep13 - Dhamma Padaya Bala Vaggaya 100:49:11
6822014/02/08183. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am10 Aug13 - Muditha Bhavanava00:50:31
6832014/02/08189. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am14 Aug13 - Chakkhu Sutta SN00:50:48
6842014/01/23180. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 6.30am06 Aug13 - Sarakani Sutta SN00:52:42
6852014/01/23170. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am11 Jul13 - Patama Nathakarana Sutta AN00:54:02
6862014/01/23158. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am28 Jun13 - Kukkutarama Sutta SN00:49:54
6872014/01/22148. Thalalle Chandakiththi Thero - 10am12 Jun13 - Duthiya Patipada Sutta AN00:49:01
6882014/01/22143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am27 May13 - Anaththa Lakkhana Sutta SN00:51:32
6892014/01/22128. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 10am11 May13 - Duthiya Yoniso Sutta SN00:54:13
6902014/01/2090. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 3am11 Apr1300:49:36
6912014/01/2085. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - 12am07 Apr1300:32:17
6922014/01/03143. Ven Thalalle Chandakiththi Thero - Dhamma Padaya , Bala Waggaya 1 - 09p Jul1300:48:12
6932013/12/23Thulabara Danamaya Pinkama - Thalalle Chandakiththi Thero00:30:25
6942013/11/152012 04 24 Thalalle Chandakiththi Thero00:50:26
6952013/11/132012 04 15 Thalalle Chandakiththi Thero01:06:01
6962013/11/132012 04 12 Thalalle Chandakiththi Thero00:59:36
6972013/11/132012 04 05 Thalalle Chandakiththi Thero00:58:31
6982013/11/132012 03 09 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:21
6992013/11/132012 03 01 Thalalle Chandakiththi Thero01:06:21
7002013/11/132012 02 18 Thalalle Chandakiththi Thero01:02:51
7012013/11/132012 02 15 Thalalle Chandakiththi Thero00:57:21
7022013/11/12Dhaneeya Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:12
7032013/11/12Haththigamaka Ugga Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:37
7042013/11/122012 02 11 Thalalle Chandakiththi Thero00:44:43
7052013/11/122012 02 08 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:37
7062013/11/122012 02 03 Thalalle Chandakiththi Thero01:01:57
7072013/11/122012 02 01 Thalalle Chandakiththi Thero01:04:46
7082013/11/122012 01 16 Thalalle Chandakiththi Thero01:02:34
7092013/11/122012 01 09 Thalalle Chandakiththi Thero01:00:37
7102013/11/122012 01 04 Thalalle Chandakiththi Thero00:57:23
7112013/11/122011 12 08 Thalalle Chandakiththi Thero01:11:14
7122013/11/12කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 - තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි01:19:11
7132013/11/122011 12 07 Thalalle Chandakiththi Thero01:01:12
7142013/11/122011 10 03 Thalalle Chandakiththi Thero01:15:39
7152013/11/102011 09 22 Thalalle Chandakiththi Thero01:05:26
7162013/09/27වේලාම සූත්‍රය (දානය) | Welama Sutta | Danaya | Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:06
7172013/09/10Theory of Dhammadasa | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:12
7182013/09/05Choola Punnama Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:38
7192013/08/31Bhahiya Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:33
7202013/08/31Abhaya Raja Kumara Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:02
7212013/08/29Hattakalawaka Sangahawattu Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:55
7222013/08/28Salla Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:52
7232013/08/10Nandaka Sutta | Ven Talalle Chandakitti Thero00:56:17
7242013/07/18Deviyange Swabavaya | Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:08
7252013/07/05Upanisa Suthraya part300:12:18
7262013/07/05Upanisa Suthraya part200:22:46
7272013/07/05Upanisa Suthraya part100:22:47
7282013/07/05Pancharaja Suthraya part100:22:47
7292013/07/05Pancharaja Suthraya part200:22:46
7302013/07/05Pancharaja Suthraya part300:12:49
7312013/07/04Kindada Suthraya Part300:11:42
7322013/07/04Kindada Suthraya Part200:22:46
7332013/07/04Kindada Suthraya Part100:22:46
7342013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part100:17:14
7352013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part400:06:57
7362013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part300:17:14
7372013/07/04Duthiya Samaya Suthraya part200:17:14
7382013/07/04Kalyana Mithra Suthraya Part200:25:43
7392013/07/04Kalyana Mithra Suthraya Part100:33:34
7402013/07/02Anoththapi Suthraya part300:13:28
7412013/07/02Anoththapi Suthraya part200:22:47
7422013/07/02Anoththapi Suthraya part100:22:47
7432013/06/26Hemawatha Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:36
7442013/06/09" ආඝාථ පටිවිනය සුත්‍ර" - පුජ්‍ය තලල්ලේ චන්ද කිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ01:05:51
7452013/05/26Sithuvili | Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:05
7462013/04/0168. Indriya Paropariyaththe Gnanaya (ඉන්ද්‍රියපරෝපරියත්තේ ඥාණය) Ven Thalalle Chandakitthi Thero 07 Jul1100:51:09
7472013/04/013. Samadhi Bhavanamaya Gnanaya (සමාධි භාවනාමය ඥාණය) Ven Thalalle Chandakitti Thero 03 May1100:46:26
7482013/03/3179. Sankha Dhamma Sutta (සංඛ ධම්ම සූත්‍රය ස.නි) Venthalalle Chandakitti Thero 07 Nov1200:49:56
7492013/03/303. Mangala Sutta (මංගල සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Thalalle Chandakitthi Thero 04 Jan1200:48:14
7502013/03/27Wanchaka Dharma 200:22:45
7512013/03/27Wanchaka Dharma 100:22:45
7522013/03/279. Sallekha Sutta (සල්ලේඛ සූත්‍රය) Ven Talalle Chandakitti Thero 22 Jul1100:34:02
7532013/03/27Wanchaka Dharma 300:10:22
7542013/03/26153. Ven Thalalle Chandakitti Thero 10am02 Dec1200:51:18
7552013/03/26145. Ven Thalalle Chandakitti Thero ධීතු සූත්‍රය 10.30p23 Nov1200:48:07
7562013/03/26130. Ven Thalalle Chandakitti Thero මහානාම සූත්‍රය අ.නි 10am28 Oct1200:52:55
7572013/03/26126. Ven Thalalle Chandakitti Thero උපනිස සූත්‍රය 10.30am15 Oct1200:51:26
7582013/03/26125. Ven Thalalle Chandakitti Thero 3am15 Oct1200:49:33
7592013/03/26108. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6.45pm20 Sep1200:51:12
7602013/03/26107. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6am20 Sep1200:54:53
7612013/03/2649. Ven Thalalle Chandakitti Thero 6am27 Mar1200:51:39
7622013/03/2532. Ven Thalalle Chandakitti Thero 2am21 Feb1200:55:33
7632013/03/25Samma Ditti part 300:16:16
7642013/03/25Samma Ditti part 200:22:45
7652013/03/24Samma Ditti part 100:22:45
7662013/03/165. Owada Prathimokshaya (Siyalu Buduhamuduruwange Anushasanawa) - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:43
7672013/03/167. Wesak Dharma Desana - Ven Talalle chandakitti Thero01:01:38
7682013/03/166. Sraddhawa - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:05
7692013/03/164. Marananussathiya - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:58
7702013/03/163. Sakkayadittiya Durukirima - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:23
7712013/03/161. Pancha Neevarana - Kamachchanda - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:50
7722013/03/16204. Alawaka Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:43
7732013/03/16Alawaka Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:43
7742013/03/1218. Pragna Balaya - 2012-05-11 - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:17
7752013/03/11203. Nandakovada Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:00
7762013/03/11196. Jata Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:47:42
7772013/03/11154. Rattapala Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:15
7782013/03/11152. Maha Dhamma Samadana Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:55:55
7792013/03/11149. Daaru Kammika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:23
7802013/03/11148. Sankadama Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:18
7812013/03/11134. Avijja Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:58:20
7822013/03/10113. Madupindika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:00
7832013/03/10116. Uposatha Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:57:07
7842013/03/1087. Hatti Gamaka Ugga Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:01
7852013/03/1088. Sariputta Seeha Nada Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:23
7862013/03/1096. Jara Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:47
7872013/03/1097. Keppa Nisanthi Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:03:25
7882013/03/10103. Sona Sutta - Ven Thalalle Chandakitti Thero00:37:33
7892013/03/10106. Kumba Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:52:19
7902013/03/1082. Makkata Sutta - Ven Thalalle Chandakitti Thero00:47:31
7912013/03/1072. Chathuma Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:45:05
7922012/12/31Madupindika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:59:00
7932012/12/29Sraddhawa - Ven Talalle Chandakitti Thero01:01:05
7942012/11/27Madhu Pindika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero00:51:56
7952012/11/24Sankadama Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:02:18
7962012/11/18Daaru Kammika Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero01:00:23
7972012/11/07DHARMA DESHANA-79 ven.Thalalle Chandakitti01:40:07
7982012/11/07DHARMA DESHANA-80 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:35:11
7992012/11/02DHARMA DESHANA-78 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:38:04
8002012/11/02DHARMA DESHANA-77 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:53:24
8012012/10/30DHARMA DESHANA-76 ven.Thalalle Chandakitti Thero00:49:09
8022012/10/30DHARMA DESHANA-75 ven.Thalalle Chandakitti Thero01:07:44
8032012/10/29DHARMA DESHANA-74 Ven.Thalalle Chandakitti Thero01:25:11
8042012/08/16Veka Nassa Sutta - Ven Talalle Chandakitti Thero - Suthra Dharma Deshana01:10:14
8052012/08/05Suthra Dharma Desana - Ven Talalle Chandakitthi Thero - Salleka Sutta01:00:16
8062012/08/03Ven Talalle Chandakitti Thero - Owada Prathimokshaya (Siyalu Buduhamuduruwange Anushasanawa)00:57:43
8072012/08/03Ven Talalle Chandakitti Thero - Maha Dhamma Samadana Sutta00:55:55
8082012/08/01Ven Talalle Chandakitti Thero - Sakkayadittiya Durukirima01:01:23
8092012/07/15Ven Talalle chandakitti Thero - Wesak Dharma Desana01:01:38
8102012/07/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Marananussathiya00:59:58
8112012/07/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Uposatha Sutta00:57:07
8122012/07/13Ven Talalle Chandakitti Thero - Avijja Sutta00:58:20
8132012/07/13Ven Talalle Chandakitti Thero - Rattapala Sutta01:00:15
8142012/07/01Ven Talalle Chandakitti Thero - Jata Sutta00:47:42
8152012/06/29Ven Talalle Chandakitti Thero - Sariputta Seeha Nada Sutta01:02:23
8162012/06/292012-05-11 Ven Talalle Chandakitti Thero - Pragna Balaya00:57:17
8172012/06/14Ven Talalle Chandakitti Thero - Hatti Gamaka Ugga Sutta00:52:00
8182012/05/18Ven Talalle Chandakitti Thero - Jara Sutta00:52:47
8192012/05/11DHARMA DESHANA-70 ven.Thalalle Chandakitti Thero00:52:44
8202012/05/09Ven Talalle Chandakitti Thero - Keppa Nisanthi Sutta01:03:25
8212012/04/04Ven Talalle Chandakitti Thero - Kumba Sutta00:52:19
8222012/03/23Ven Thalalle Chandakitti Thero - Sona Sutta00:37:33
8232012/03/19Dhamma Sermon [Ven Thalalle Chandakitti Thero]00:52:44
8242012/02/21Ven Talalle Chandakitti Thero - Chathuma Sutta00:45:05
8252012/02/18Ven Thalalle Chandakitti Thero - Makkata Sutta00:47:31
8262012/02/15Ven Talalle Chandakitti Thero - Pancha Neevarana - Kamachchanda00:59:50
8272012/02/11The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitta Thero - Pancha Upadanaskandaya00:49:54
8282011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitthi Thero Nandakovada Sutta 0700:03:41
8292011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0600:01:20
8302011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0500:10:01
8312011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0400:10:01
8322011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0300:10:01
8332011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0200:10:00
8342011/10/01The Buddhist TV Dharma Desana Ven Talalle Chandakitti Thero Nandakovada Sutta 0100:10:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.