තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:52
22019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:56:49
32019/01/05Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 91 - TV Didula00:55:46
42019/01/032019 - 01 - 03 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:59:37
52019/01/0328. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - 7pm26 Jun201800:50:16
62019/01/034.1 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Anapanasathiya - 01p Mar2018 FM00:49:32
72018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි (ii) - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:49:38
82018/12/26Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018-12-2600:55:34
92018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:57:06
102018/12/25Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018-12-2500:49:32
112018/12/19Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.14 - 15.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:54:35
122018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda ther00:52:24
132018/12/082018 - 12 - 08 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:57:00
142018/12/02Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.12.02 - 08.08 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:13
152018/11/29Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.29 - 20.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:39:06
162018/11/272018 - 11 - 27 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:20
172018/11/27Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.06 - 10.05 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:00:32
182018/11/20Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero  - 2018.11.20 - 20.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:55
192018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:45
202018/11/052018 - 11 - 05 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:59
212018/11/022018 - 11 - 02 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:51:51
222018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:11
232018/10/192018 - 10 - 19 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:08
242018/10/14Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.10.14 - 08.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:34
252018/10/12Ven. Thalgamuwe Sudeerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 86 - TV Didula00:58:58
262018/10/10Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero, 2018.10.06 - 06.50  තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:56:17
272018/09/27පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 09 12 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:20
282018/09/23Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2018-09-2300:45:47
292018/09/22Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018.09.16 - 17.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:57:14
302018/09/14පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven01:02:45
312018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:56:50
322018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 26 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:15
332018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 10 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:08
342018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 07 18 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:35
352018/07/30Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - නියත විවරන ලැබූ මොහොතෙසිට අත් නොහරින ධර්මතා00:50:53
362018/07/22Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.07.22 - 08.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:15
372018/07/13Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - නිවන බලාපොරොත්තුවන පුද්ගලයා නොකලයුතු වරදවල්00:48:48
382018/06/23Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero-20-06-201800:56:51
392018/06/22TV Didula Live Stream00:11:24
402018/06/04Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.06.04 - 08.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:05
412018/05/24Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Nayaka Thero - 2018.05.24 - 20.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:45:16
422018/05/06උත්තම මුණි පූජා - Uththama Muni puuja - EP 04 Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:58:52
432018/04/10Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-04-1000:49:22
442018/04/09Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2018-04-0800:43:02
452018/04/08භය Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018 04 0800:42:28
462018/03/19Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-03-1900:49:31
472018/03/13Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-03-1300:38:38
482018/03/03Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero | 2018-03-0300:05:56
492018/02/23Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-2300:42:32
502018/02/21Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-2100:46:22
512018/02/18Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Nayaka Thero-2018.02.18-08.00-තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:39
522018/02/12Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-1200:50:50
532018/01/12Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.01.08 - 08.00Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:17
542018/01/05Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 04-01- 201800:52:32
552017/11/27සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26-11- 201700:47:11
562017/11/26Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2017-11-2600:46:29
572017/09/25සැඩපහර නතර කරන්නේ කෙසේද? Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25- 09- 201700:45:29
582017/08/25නා උයනේ අරියධම්ම හිමි ජීවන තතූ @Most Ven Na-Uyaney Ariyadhamma Maha Thero00:41:20
592017/06/18Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2017-06-1800:43:17
602017/02/20Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 19-02-201700:45:57
612017/02/20Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 20-02-201700:47:40
622017/01/28Ven Thalgamuwe Sudhirananda Thero 2017 01 27 20 0000:45:19
632017/01/19Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 19-01-201700:39:45
642016/12/02සිතන ක්‍රමය සංස්කරණය කරමු Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02-12-201600:50:11
652016/08/01සියල්ලෝම ඇසිය යුතු ධර්ම දේශනාවක් - පුජ්‍යපාද තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:43
662016/08/01සියල්ලෝම ඇසිය යුතු ධර්ම දේශනාවක් - පුජ්‍යපාද තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:01:13
672016/06/23Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero -බෝ සෙවන -අංක 06-TV Didula00:47:33
682016/06/20Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero_04_06_201600:55:13
692016/06/05Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 04- 06- 201600:55:10
702016/05/30Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 29- 05- 201600:51:27
712016/03/04චිත්ත සමාධි-[බෞද්ධ වැඩසටහන​]අංක02-TV Didula00:44:58
722016/01/0114. Mahalee Sutta - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 14 Aug201500:44:44
732016/01/019. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30am20 Jan201500:48:57
742015/08/14සදහම් සවන - අමා දම් ගඟ - පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:53
752015/07/21Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero on 18th July 201501:10:38
762015/07/19Sadaham sawana - උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස - අති පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:38
772015/05/232013 07 02 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:53:08
782015/05/012013 06 21 Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero00:52:30
792015/04/302013 06 28 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:54:59
802015/01/152013 05 21 - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:53:35
812015/01/0453. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 25 May1400:46:02
822015/01/048. Mugalan Maha Rahathan Vahanse - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 17 Jan1400:48:13
832015/01/0430. Nagitha Sutta (Anguththara Nikaya) - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 04 Apr1400:48:49
842015/01/04131. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30pm22 Dec201400:49:54
852015/01/028. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 4am18 Jan1400:48:16
862015/01/02107. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 30pDec201400:49:03
872014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Hamuduruwo01:01:28
882014/11/30ශ්‍රද්ධා බලය 1 — පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරනන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ00:47:47
892014/11/042013 05 04 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:51:05
902014/09/11Thalgamuwe Sudeerananda Thero (28 Aug 2014)00:40:53
912014/09/08DHARMA DESHANA Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero 08-09-201400:58:33
922014/08/202013 03 11 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:54:33
932014/07/122013 02 14 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:55:30
942014/06/122013 01 16 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:50:44
952014/05/262013 01 20 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero01:00:18
962014/05/07Tana sutta ---Thalgamuwe Sudeerananda-----00:58:32
972014/03/27ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 0900:53:29
982014/03/25110. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 07 Sep1300:47:49
992014/03/25108. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 01 Sep13 - Samannaphala Sutta00:50:20
1002014/03/2584. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 07 Jul13 - Saleyyaka Sutta M.N00:47:20
1012014/03/2432. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 24 Mar13 - Bahuwedaneeya Sutta M.N00:48:55
1022014/03/242. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 04 Jan13 - Gilana Sutta S.N00:50:27
1032014/02/08212. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10pm22 Sep1300:44:48
1042014/02/08207. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 7am12 Sep1300:49:25
1052014/02/08197. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10am27 Aug1300:44:14
1062014/01/23153. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2am25 Jun1300:45:30
1072014/01/23157. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30am28 Jun1300:49:14
1082014/01/21119. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10pm04 May1300:43:35
1092014/01/03252. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - 01p Dec1300:44:58
1102014/01/03231. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 26p Oct1300:49:01
1112014/01/03208. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 23a Sep1300:53:23
1122014/01/03202. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Nirodha Sathyaya - 05p Sep1300:47:02
1132014/01/03205. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Marga Sathyaya - 12p Sep1300:46:57
1142014/01/03198. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Samudaya Sathya - 29p Aug1300:48:25
1152014/01/03145. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 11a Jul1300:48:31
1162014/01/02121. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10p Jun1300:44:40
1172014/01/02123. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 13p Jun1300:46:27
1182014/01/02112. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 02p Jun1300:42:54
1192014/01/0277. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Bhikshunee Shasanaya - 28a Apr1300:53:20
1202014/01/0267. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 12p Apr1300:45:08
1212014/01/015. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Madupindika Sutta - 09a Jan1300:52:04
1222014/01/0122. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 30a Jan1300:54:02
1232013/12/3120. Ahuneyyagunaya - 5.45pm20 May13 - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:45:26
1242013/08/10Choola Rahulowada Sutta | Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero01:01:38
1252013/07/06Ven. Thalgamuwe Sudheeranada Thero - Dubai - 26 Jun 2013 Dharma Deshana01:13:14
1262013/06/13162. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 28p Dec1000:50:10
1272013/06/12154. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13p Dec1000:47:26
1282013/06/12138. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 30p Nov1000:48:59
1292013/06/12122. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26p Oct1000:45:21
1302013/06/12115. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 15p Oct1000:46:07
1312013/06/12109. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 28p Sep1000:47:31
1322013/06/1288. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 27p Jul1000:10:27
1332013/06/1273. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 29a Jun1000:53:50
1342013/06/1267. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25a May1000:53:34
1352013/06/1252. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 20a Apr1000:37:33
1362013/06/1239. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 16a Mar1000:52:45
1372013/04/0774. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13 July1101:17:40
1382013/04/0769. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 08 July1100:43:01
1392013/04/0770. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09 July1100:43:51
1402013/04/0773. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 12 July1100:46:45
1412013/04/0772. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 11 July1100:40:26
1422013/04/0767. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 06 July1100:48:55
1432013/04/0764. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 03 July1101:08:15
1442013/04/0763. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02 July1100:42:30
1452013/04/0750. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 19 Jun1101:09:33
1462013/04/0740. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09 Jun1100:56:14
1472013/04/0735. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 04 Jun1101:11:09
1482013/04/0721. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 21 May1100:51:50
1492013/04/0720. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 20 May1101:07:37
1502013/04/0135. Parinibbana Gnanaya (පරිනිබ්බාන ඥාණය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero6pm04 June1100:51:09
1512013/03/3193. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02 Dec1200:45:20
1522013/03/3173. Santhutti Sutta (සන්තුට්ටි සූත්‍රය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 22 Oct1200:44:21
1532013/03/3154. Subha Sutta (සුභ සූත්‍රය ස.නි) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 07 Jun1200:48:04
1542013/03/2732. Marathajjaneeya Sutta (මාර තජ්ජනීය සූත්‍රය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 03 Sep1100:39:05
1552013/03/26121. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 4am07 Oct1200:49:36
1562013/03/24149. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 14a Nov12- Sattha Wratha Pada00:53:00
1572013/03/24101. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 01p Jul12- Sabbasawa Sutta00:46:41
1582013/03/2492. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 22p Jun12- Moolapariyaya Sutta- Samudaya Sathyaya00:47:16
1592013/03/2367. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 30a Apr12- Samaya Sutta00:51:42
1602013/03/2326. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13p Feb1200:46:03
1612013/03/22129. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero 26a Dec1100:49:24
1622013/03/22103. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09p Oct1100:44:39
1632013/03/2275. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26p Aug1100:41:14
1642013/03/2254. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 26p May1100:44:50
1652013/03/2242. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 20p Apr1100:42:53
1662013/03/2213. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25p Jan11.00:44:15
1672013/03/11193. Asivisopama Sutta - Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:48:12
1682013/03/11181. Sabbasawa Sutta - Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:03:34
1692012/07/09Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:49:32
1702012/07/05Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Sabbasawa Sutta00:43:04
1712012/07/01Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Asivishokma Sutta00:48:12
1722012/06/15Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Suba Sutta00:54:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.