සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/16අළුත උපන් ළදරුවෙක්ගේ සංඥා අනුව ලෝකය දකින ආකාරය Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 08 - 15)00:54:27
22019/08/09අරමුණු තළුමැරීම Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 08 - 08)00:45:45
32019/08/08Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 2019-08-0800:40:16
42019/08/07සතර මහා ධාතුවේ වර්ණ සටහන හැර ගති ස්භාවය පෙන්විය නොහැක Ven Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 8 - 6)00:51:21
52019/07/08දැන් ලෝකය ඇති සැටියෙන් ගලපා ගැනීමට කාලයයි Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 07 - 07)00:49:47
62019/06/26බිම කටු සහිත වනයක කටු ඇහිඳීමට වඩා සෙරෙප්පු දෙකක් දැමීම පහසුය Somapura Sirisudhamma thero (2019-6-25)00:48:35
72019/06/21අතීත සසරේ සක්විති,සක්දෙව්,මහා බඹු නොවූ එක් ගවයෙක් නැති ගව රැලක් (2019-6-20) සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:52:03
82019/06/05වේග 3ක එන්ජිමක් හා මැදිරි 10ක දුම්රිය (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:52:14
92019/05/26පුජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2019 05 20 පෙර කර්ම භුක්තිය වර්තමාන ශක්තිය කර ගන්න බෞද්ධයා ටීවී00:46:16
102019/05/21පෙර කර්ම භුක්තිය වර්තමාන ශක්තියක් කර ගන්න (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:47:01
112019/05/02අපට ඇත්තේ ලෝකයේ අසත්‍ය දකින ඇසකි (2019 - 05 - 01) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:53:22
122019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:58:19
132019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:57:17
142019/04/16Ven Somapura Siri Sudhamma Thero 2019 04 13 16 00 The Buddhist TV සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍01:00:15
152019/04/162019 - 04 - 15 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:00:16
162019/03/222019 - 03 - 21 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:54:29
172019/03/01Ven.Somapura Siri Sudhamma Thero - 2019.02.15 - 18.40  සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:00
182019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:53:03
192019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:52:54
202019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:56:13
212019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:48:10
222019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:58:42
232019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:50
242018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:08:44
252018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:00:24
262018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:02
272018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven. Somapura Sirisudhamma thero00:51:07
282018/10/242018 10 23 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:48:40
292018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:55:42
302018/10/112018 - 10 - 11 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero01:10:19
312018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:59:20
322018/09/29“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Somapura Sirisudhamma Thero01:26:29
332018/09/27පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 09 13 Ven Somapura Sirisudhamma thero01:10:55
342018/09/19පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 08 30 Ven Somapura Sirisudhamma thero00:47:50
352018/09/14පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 07 25 Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:07
362018/09/13Ven.Somapura Siri SudhammaThero 2018.09.10 - 12.50 සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST R00:59:25
372018/08/13Ven.Somapura Sudhamma Thero - 2018.08.12 - 23.00 සෝමපුර සුධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:59:09
382018/01/25දේව දූතයින් දුටුවාද? Ven Somapura Sirisudhamma Thero 2018 01 2500:51:48
392017/12/24Ven Somapura Sirisudhamma Thero 24-12- 201700:45:18
402017/12/07Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 07-12- 201701:00:41
412017/11/26Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 26-11- 201700:59:35
422017/11/24Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 24 11 201700:44:17
432017/02/25අවබෝධය - අති පුජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කරන ලද සදහම් දෙසුම - 24.02.1701:11:42
442017/01/28ද්වේශය යටපත් කිරීම Ven Somapura Sirisudhamma Thero 28-01-2001700:54:14
452017/01/04One Fm වන්දනා - දේශකයාණෝ පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම හිමි00:56:45
462016/12/26Ven Somapura Sirisudhamma Thero 26-12-201600:48:32
472016/06/16Ven Somapura Sirisudhamma Thero දසත හමන සුවඳ, ජීවිතයට ඇතිකර ගැනීම පිණිස01:02:06
482016/06/16ලෝක ධර්මතාවය සහ බුද්ධ ධර්මය ජිවිතයට ගළපාගන්නේ කෙසේද? Ven Somapura Sirisudhamma Thero | 2016-06-0600:58:59
492016/06/03Ven Somapura Sirisudhamma Thero 03- 02- 201601:00:23
502016/05/28දසත හමන සුවඳ, ජීවිතයට ඇතිකර ගැනීම පිණිස - Ven Somapura Sirisudhamma Thero 28- 05- 201601:02:06
512016/01/05Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාම්න් වහන්සේ00:58:23
522015/05/232013 07 02 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:58:19
532015/01/122013 05 10 - Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:53:51
542015/01/112013 05 09 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:59:27
552014/08/202013 03 07 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:51:08
562014/01/21111. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 1am28 Apr1300:49:13
572014/01/2084. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 10pm06 Apr1300:47:12
582014/01/1960. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 1am09 Mar1300:50:44
592013/03/222. Ven Somapura Sirisudhamma Thero 05p Jan1100:52:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.