සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/06ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 02 06 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:48
22020/02/06Daham Sithuvili - (2020-02-06) | ITN00:21:48
32020/01/31ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 31 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:53
42020/01/31Daham Sithuvili - (2020-01-31) | ITN00:21:53
52020/01/28ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 28 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:07
62020/01/28Daham Sithuvili - (2020-01-28) | ITN00:22:07
72020/01/16ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පපජානාකාරී හෝති Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2020 - 01 - 13)00:52:00
82020/01/13සතර ව්‍යවහාර ධර්ම (දිට්ඨ, සෘත, මෘත, විඤ්ඤාත ) Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2020 - 01 - 11)00:56:07
92020/01/09පිරිසිඳු මිනිසෙක් මනින මිණුම් දඬු 5ක් Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2020 - 01 - 07)00:48:27
102019/12/25චිත්ත වීතියක් හෝ නිදහසක් නැති "අවීති මහා නරකය" Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 12 -23)00:55:45
112019/11/30චුති සිත පිරිසිඳු කර ගැනීමට Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 11 - 28)00:50:42
122019/11/27Ven Somapura Sirisudhamma Thero | 2019-11-25 | 6.30 AM00:55:18
132019/11/19බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් නම් හේතු ඝාතකයෙකි Ven. Somapura Sirisudhamma thero(2019 - 11 - 18)00:55:15
142019/11/14කථා කරන වචනයට මිශ්‍ර කළ මෛත්‍රිය, මෛත්‍රී භාවනා ආකාරයකි Ven. Somapura Sirisudhamma thero 2019-11-1300:52:31
152019/10/30තණකොළ වන් වූ වේදනාව Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 10 - 28)00:55:31
162019/10/19සමාජ සම්මතයෙන් වටිනාකම් ලැබීම Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 10 - 18)00:55:22
172019/10/14Ven.Somapura Siri Sudhamma Thero - 2019.10.10 - 17.15 සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:14
182019/10/01ක්‍රෝධය වෛරයටත්, වෛරය පළිගැනීමටත් කර්ම පථ සකස් වීම Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 09 - 30)01:10:34
192019/09/28සිටු සම්පත් ලැබුනද භුක්තියට පින නැත්තෝ හා ධර්මය ඇසුනද අවබෝධයට පින නැත්තෝ (2019 - 09 - 27)00:57:11
202019/09/25Daham Sithuvili - (2019-09-25) | ITN00:21:43
212019/08/16අළුත උපන් ළදරුවෙක්ගේ සංඥා අනුව ලෝකය දකින ආකාරය Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 08 - 15)00:54:27
222019/08/09අරමුණු තළුමැරීම Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 08 - 08)00:45:45
232019/08/08Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 2019-08-0800:40:16
242019/08/07සතර මහා ධාතුවේ වර්ණ සටහන හැර ගති ස්භාවය පෙන්විය නොහැක Ven Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 8 - 6)00:51:21
252019/07/08දැන් ලෝකය ඇති සැටියෙන් ගලපා ගැනීමට කාලයයි Ven. Somapura Sirisudhamma thero (2019 - 07 - 07)00:49:47
262019/06/26බිම කටු සහිත වනයක කටු ඇහිඳීමට වඩා සෙරෙප්පු දෙකක් දැමීම පහසුය Somapura Sirisudhamma thero (2019-6-25)00:48:35
272019/06/21අතීත සසරේ සක්විති,සක්දෙව්,මහා බඹු නොවූ එක් ගවයෙක් නැති ගව රැලක් (2019-6-20) සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:52:03
282019/06/05වේග 3ක එන්ජිමක් හා මැදිරි 10ක දුම්රිය (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:52:14
292019/05/26පුජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2019 05 20 පෙර කර්ම භුක්තිය වර්තමාන ශක්තිය කර ගන්න බෞද්ධයා ටීවී00:46:16
302019/05/21පෙර කර්ම භුක්තිය වර්තමාන ශක්තියක් කර ගන්න (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:47:01
312019/05/02අපට ඇත්තේ ලෝකයේ අසත්‍ය දකින ඇසකි (2019 - 05 - 01) පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි00:53:22
322019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:58:19
332019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:57:17
342019/04/16Ven Somapura Siri Sudhamma Thero 2019 04 13 16 00 The Buddhist TV සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍01:00:15
352019/04/162019 - 04 - 15 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:00:16
362019/03/222019 - 03 - 21 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:54:29
372019/03/01Ven.Somapura Siri Sudhamma Thero - 2019.02.15 - 18.40  සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:00
382019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:53:03
392019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:52:54
402019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:56:13
412019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:48:10
422019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:58:42
432019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:50
442018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:08:44
452018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero01:00:24
462018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:02
472018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි - Ven. Somapura Sirisudhamma thero00:51:07
482018/10/242018 10 23 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:48:40
492018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:55:42
502018/10/112018 - 10 - 11 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero01:10:19
512018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි Ven Somapura Sirisudhamma thero00:59:20
522018/09/29“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Somapura Sirisudhamma Thero01:26:29
532018/09/27පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 09 13 Ven Somapura Sirisudhamma thero01:10:55
542018/09/19පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 08 30 Ven Somapura Sirisudhamma thero00:47:50
552018/09/14පූජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම හිමි 2018 07 25 Ven Somapura Sirisudhamma thero00:49:07
562018/09/13Ven.Somapura Siri SudhammaThero 2018.09.10 - 12.50 සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST R00:59:25
572018/08/13Ven.Somapura Sudhamma Thero - 2018.08.12 - 23.00 සෝමපුර සුධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:59:09
582018/01/25දේව දූතයින් දුටුවාද? Ven Somapura Sirisudhamma Thero 2018 01 2500:51:48
592017/12/24Ven Somapura Sirisudhamma Thero 24-12- 201700:45:18
602017/12/07Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 07-12- 201701:00:41
612017/11/26Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 26-11- 201700:59:35
622017/11/24Ven. Somapura Sirisudhamma Thero 24 11 201700:44:17
632017/02/25අවබෝධය - අති පුජ්‍ය සෝමපුර සිරිසුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කරන ලද සදහම් දෙසුම - 24.02.1701:11:42
642017/01/28ද්වේශය යටපත් කිරීම Ven Somapura Sirisudhamma Thero 28-01-2001700:54:14
652017/01/04One Fm වන්දනා - දේශකයාණෝ පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම හිමි00:56:45
662016/12/26Ven Somapura Sirisudhamma Thero 26-12-201600:48:32
672016/06/16Ven Somapura Sirisudhamma Thero දසත හමන සුවඳ, ජීවිතයට ඇතිකර ගැනීම පිණිස01:02:06
682016/06/16ලෝක ධර්මතාවය සහ බුද්ධ ධර්මය ජිවිතයට ගළපාගන්නේ කෙසේද? Ven Somapura Sirisudhamma Thero | 2016-06-0600:58:59
692016/06/03Ven Somapura Sirisudhamma Thero 03- 02- 201601:00:23
702016/05/28දසත හමන සුවඳ, ජීවිතයට ඇතිකර ගැනීම පිණිස - Ven Somapura Sirisudhamma Thero 28- 05- 201601:02:06
712016/01/05Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය සෝමපුර සිරි සුධම්ම ස්වාම්න් වහන්සේ00:58:23
722015/05/232013 07 02 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:58:19
732015/01/122013 05 10 - Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:53:51
742015/01/112013 05 09 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:59:27
752014/08/202013 03 07 Ven Somapura Sirisudhamma Thero00:51:08
762014/01/21111. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 1am28 Apr1300:49:13
772014/01/2084. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 10pm06 Apr1300:47:12
782014/01/1960. Ven Somapura Sirisudhamma Thero - 1am09 Mar1300:50:44
792013/03/222. Ven Somapura Sirisudhamma Thero 05p Jan1100:52:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.