ඕපාත සමිතවිහාරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/18Ven. Opatha Samithavihari Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 130 - TV Didula00:52:04
22017/01/02තමාට පිහිට සලසා ගැනීම Opatha Samithavihari Thero 02-01-201700:52:12
32016/10/08Ven.Opatha Samithavihari Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 28 - TV Didula01:04:10
42016/08/31Ven.Opatha Samithavihari Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 18 - TV Didula00:59:49
52016/08/31Ven.Opatha Samithavihari Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 11- TV Didula01:04:35
62016/07/06Ven Opatha Samithavihari Thero 6 July 201600:57:42
72016/06/08Ven.Opatha Samitha Vihari Thero - බෝ සෙවන - අංක 03-TV Didula00:48:59
82016/06/02අක්ඛෝධ සූත්‍රය Ven Opatha Samithavihari Thero 02Jun 201600:50:48
92016/01/0115. Karajakaya Sutta AN - Ven Opatha Samithavihari Thero - 03 Sep201500:51:11
102016/01/011. Ven Opatha Samithavihari Thero - 8am01 Jan201500:49:52
112015/02/03Sadaham Sawana-Ven Opatha Samithavihari Swaminwahanse00:58:07
122015/01/0441. Apara Patamajjana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Opatha Samithavihari Thero - 29 Apr1400:49:20
132015/01/0418. (Anguttara) Thika Nipathaya Devadootha Vaggaya 245 - Ven Opatha Samithavihari Thero - 02 Mar1400:53:47
142015/01/0221. Ciththanupassanava - Ven Opatha Samithavihari Thero - 6am25 Feb1400:45:22
152015/01/0245. Ven Opatha Samithavihari Thero - 28p Mar1400:46:52
162014/04/062013 01 23 Ven Opatha Samithavihari Thero00:52:31
172014/03/25106. Ven Opatha Samithavihari Thero - 27 Aug13 - Cacakka Sutta M.N00:49:50
182014/03/2591. Ven Opatha Samithavihari Thero - 16 Jul13 - Gulissani Sutta M.N00:49:14
192014/03/2410. Ven Opatha Samithavihari Thero - 24jan13 - Pada Sutta S.N00:51:45
202014/02/08215. Ven Opatha Samithavihari Thero - 7pm25 Sep13 - Punnovada Sutta00:51:00
212014/01/21116. Ven Opatha Samithavihari Thero - 12am29 Apr13 - Anapanasathi Bhawanawa00:46:29
222013/04/087. Aalambana (ආලම්බන) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Opatha Samithavihari Thero 04 Apr1100:44:00
232013/04/0167. Patibhana Patisambhida Gnanaya (පටිභානපටිසම්භිදා ඥාණය) Ven Opatha Samithavihari Thero 06 Jul1100:40:25
242013/03/3143. Uppatha Sutta (උප්පත සූත්‍රය) Ven Opatha Samithavihari Thero 04 Apr1200:47:37
252013/03/2640. Ven Opatha Samithavihari Thero 01am09 Mar1200:52:33
262013/03/1212. Sraddha Indriya - 2012-05-02 - Ven Opatha Samithavihari Thero00:52:36
272013/03/11184. Patheyya Sutta - Ven Opatha Samithavihari Thero00:59:52
282013/03/0953. Nivapa Sutta - Opatha Samithavihari Thero00:55:08
292013/03/0818. Maha Punnama Sutta - Ven Opatha Samithavihari Thero01:05:34
302012/08/24Nivapa Sutta - Opatha Samithavihari Thero - Suthra Dharma Deshana00:55:08
312012/08/15Maha Punnama Sutta - Ven Opatha Samithavihari Thero - Suthra Dharma Deshana01:05:34
322012/07/10Ven Opatha Samithavihari Thero - Appamadaya00:52:58
332012/07/04Ven Opatha Samithavihari Thero - Potila Thero00:53:31
342012/06/272012-05-02 Ven Opatha Samithavihari Thero - Sraddha Indriya00:52:36
352012/05/08Ven Opatha Samithavihari Thero - Patheyya Sutta00:59:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.