බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/01 Ven Bandarawela Amithananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:49:18
22020/07/02සිල්වත්, ගුණවත් දරුවෙකු ගේ වටිනාකම | පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි | Sirasa Dhamma00:37:46
32020/06/04පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමියන් විසින් අති උතුම් පොසොන් පොහොය දින සිදුකල ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාව01:58:50
42020/05/06Ven.Bandarawela Amithananda Thero | Sirasa Namami00:52:54
52020/05/06Ven.Bandarawela Amithananda Thero | Sirasa Namami00:27:58
62020/02/24 Ven Bandarawela Amithananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:04:47
72019/10/30TNL Nana Pahana (2019.01.04) - Bandarawela Amithananda Thero, Mr. Anura Hemachandra02:08:39
82019/01/20හුග කාලෙකට පස්සෙ බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි සමග දහම් කතාවක් නැණ පහන වැඩසටහන TNL01:59:33
92019/01/14TNL Tv - Nana Pahana Program 2019.01.04 ( Bandarawela Amithananda Thero & Mr. Anura Hemachandra )02:08:39
102018/12/29TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.12.14 ( Bandarawela Amithananda Thero )02:04:03
112018/12/06Most Ven.Bandarawela Amithananda Thero - 2018.12.06 - 08.04 අතිපූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි00:43:14
122018/10/21TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/10/12 ( Bandarawela Amithananda Thero )01:40:09
132018/08/10TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/08/03 ( Bandarawela Amithananda thero )01:48:27
142018/07/12අති පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දෙව් සුවටෙන් සුවපත් වෙයි..00:26:20
152018/04/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/26 Ven Bandarawela Amithananda00:58:14
162017/10/18Bandarawela Amithananda Tthero Katina Cheewara Pooja 201700:07:28
172017/10/11Bandarawela Amithananda thero katina xhrewara pooja(2)00:00:19
182017/10/11Bandarawela Amithananda thero katina xhrewara pooja(1)00:00:28
192017/07/02ජීවිතේ කලකිරීම් ඇති වෙන්නේ අකුසලයට බර උන සිත් නිසා Ven bandarawela amithananda thero 02-07-201700:49:18
202017/05/17Sadaham sawana - Vesak semareema -Ven. Bandarawela Amithananda swameenwahanse00:54:01
212017/03/18Nana Pahana 17th MAR 201701:47:28
222017/03/01Sadaham sawana - මාපිය උපස්ථානය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:25
232017/02/23Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/22 Ven Bandarawela Amithananda00:59:09
242017/02/23Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/15 Ven Bandarawela Amithananda00:45:04
252017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/05 Ven Bandarawela Amithananda00:58:52
262017/02/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/08 Ven Bandarawela Amithananda00:54:23
272017/01/23Ehipassiko 2017.01.23 | Bandarawela Amithananda Thero.00:29:34
282017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/11 Ven Bandarawela Amithananda00:59:56
292017/01/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/20 Ven Bandarawela Amithananda00:56:32
302017/01/02Ven Bandarawela Amithananda Thero 2017 01 02 08 0000:47:46
312016/12/26Ven.Bandarawela Amithananda Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 2200:50:09
322016/12/22දම්සක් දහම් උදාන වැඩසටහන් - බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි - 201600:27:49
332016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/04 Ven Bandarawela Amithananda00:56:31
342016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/06 Ven Bandarawela Amithananda00:59:21
352016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/20 Ven Bandarawela Amithananda00:58:21
362016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/13 Ven Bandarawela Amithananda00:57:26
372016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/12 Ven Bandarawela Amithananda00:57:26
382016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/20 Ven Bandarawela Amithananda00:58:21
392016/11/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/27 Ven Bandarawela Amithananda00:59:29
402016/11/14Sadaham sawana - ධර්මය වෙත... -පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:19
412016/11/11Sadaham sawana - ආශ්‍රව ධර්ම - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:32
422016/11/01Ehipassiko 2016.11.01 | Bandarawela Amithananda Thero.00:29:22
432016/10/25Sadaham sawana - සදහම් දේශණය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
442016/10/11Sadaham sawana - සදහම් දේශනාව -පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:31
452016/10/08Ven.Bandarawela Amithananda Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා -අංක 40 - TV Didula01:04:47
462016/10/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:44
472016/09/30Ehipassiko 2016.09.30 | Bandarawela Amithananda Thero.00:28:54
482016/09/27Sadaham sawana - අට මහ කුසල් වලින් එක - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:47:36
492016/09/24Sadaham sawana - ප්‍රාණ ඝාතය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:06
502016/09/11Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.09.11 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:51:52
512016/09/05Sadaham sawana -සදහම් දේශනාව - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:07
522016/08/29Sadaham sawana- ධර්ම දක්ෂිණා 2016.08.28- පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
532016/08/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/08/21 Ven Bandarawela Amithananda01:00:42
542016/08/23Ven Bandarawela Amithananda Thero 2016-08-21 හිතේ ඇතිවන ක්‍රෝධය,මානය,කෙලෙස් කරදර දුරුකරගෙන කරුණා මෛත00:47:58
552016/08/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 16.08.21 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:28
562016/08/17Sadaham sawana-ධර්ම දක්ෂිණා 16.08.14 - පුජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමියන්00:54:50
572016/08/15Ven Bandarawela Amithananda Thero 2016-08-1400:51:57
582016/08/14Ven Bandarawela Amithananda Thero 2016-07-3100:45:58
592016/08/08Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.08.07 -පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:27
602016/08/03Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:17
612016/08/03"හද සනසන බුදු සිසිලස" - අති පුජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ01:11:06
622016/07/29Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමියන්00:53:01
632016/07/24Ven Bandarawela Amithananda Thero 2016-07-24 - දිවා තපති ආදිච්චෝ - රත්තිං ආභාති චන්දිමා00:50:27
642016/07/19Sadaham sawana -ගිහි ජීවිතයට සදහම් මග - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමියන්00:49:46
652016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/03 Ven Bandarawela Amithananda01:04:42
662016/06/27Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/26 Ven Bandarawela Amithananda00:59:56
672016/06/18Sith NETH Asapuwa - රස තෘෂ්ණාව (වේදනානුපස්සනාව) - පූජ්‍යපාද බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි00:52:16
682016/06/14Sadaham sawana -මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමියන්00:52:23
692016/06/13Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/12 Ven Bandarawela Amithananda00:58:28
702016/06/07Nena Pahana - 03rd June 201602:02:48
712016/06/06NETH FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/05 Ven. Bandarawela Amithananda01:03:59
722016/05/31Nena Pahana - 27th May 201601:56:18
732016/05/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/22 Ven Bandarawela Amithananda01:03:35
742016/05/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/15 Ven Bandarawela Amithananda01:03:09
752016/05/09NETH FM Dharma Dakshina - දුක නම් කුමක්ද - පූජ්‍යපාද බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද හිමි00:57:00
762016/05/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/08 Ven Bandarawela Amithananda00:49:28
772016/04/27Sadaham sawana- ධර්ම දක්ෂිණා 16.04.24 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමිව් වහන්සේ00:54:16
782016/04/18Sadaham sawana - උපේක්ෂා පාරමිතාව - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:43
792016/04/16NETH FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/27 Ven. Bandarawela Amithananda00:51:26
802016/04/16NETH FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/03 Ven. Bandarawela Amithananda00:55:38
812016/04/04Sadaham sawana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය -පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:58
822016/03/29Sadaham sawana - සත්‍ය පාරමිතාව - පූජනීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:46:54
832016/03/22Sadaham sawana -ශානති පාරමිතාව - පූජණීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:13
842016/03/21NETH FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/20 Ven. Bandarawela Amithananda00:55:46
852016/03/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/13 Ven. Bandarawela Amithananda00:54:32
862016/03/07Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/28 Ven. Bandarawela Amithananda00:56:17
872016/03/07Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/06 Ven. Bandarawela Amithananda00:49:04
882016/03/06Sadaham sawana - ප්‍රඥා පාරමිතාව - පූජනීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:56:24
892016/03/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/21 Ven Bandarawela Amithananda00:58:23
902016/03/02Sadaham sawana -නෙක්ඛම්මය - පූජනීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:56:31
912016/02/22Ven Bandarawela Amithananda Thero 2016 02 2100:55:15
922016/02/21Sadaham sawana - ශීල පාරමිතාව - පූජනීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:14
932016/02/15Sadaham sawana -මා පිය උපස්ථානය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:02
942016/02/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/14 Ven Bandarawela Amithananda00:56:47
952016/02/08Sadaham sawana - පාරමිතා - පූජනීය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:58:45
962016/02/01Sadaham sawana -2016.01.31 ධර්ම දක්ෂිණාව - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:07
972016/02/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/31 Ven Bandarawela Amithananda00:56:23
982016/01/25Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.01.24 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:59
992016/01/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/24 Ven Bandarawela Amithananda00:57:53
1002016/01/18Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:47
1012016/01/16Ehipassiko 2016.01.16 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:39:02
1022016/01/11Sadaham sawana - නෙත් - සීහ සූත්‍රය- 2015.01.10 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:12
1032016/01/03Ehipassiko 2016.01.02 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:37:35
1042015/12/28Sadaham sawana - අසන්න මේ දේශනය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:14
1052015/12/20Sadaham sawana - මෙහෙණින් වහන්ස...මෙම දේශනාව අසන්න - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:58:43
1062015/12/14Sadaham sawana -සැනසීමෙන් යුතු ජීවිතය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:56:16
1072015/12/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2015/12/06 Ven Bandarawela Amithananda00:51:12
1082015/12/06sadaham sawana - අාර්ය සමය සුත්‍රය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:47:32
1092015/11/30sadaham sawana - නිවන් මග - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:49
1102015/11/23sadaham sawana - සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය - පුජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:53
1112015/11/15sadaham sawana - සතිපට්ඨාන දේශණාව- පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:57
1122015/11/09sadaham sawana - සතිපට්ඨාන භාවනාව - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:49
1132015/11/01sadaham sawana - සම්මා සතිය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:48:18
1142015/10/26sadaham sawana- සම්මා වායාම - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:08
1152015/10/12Sadaham Sawana - සතිපට්ඨානය 3 - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:39
1162015/09/30Sadaham Sawana - සතිපට්ඨානය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:55
1172015/09/22සදහම් සවන - සතිපට්ඨානය - පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:56
1182015/07/23වස්සාන සමය 1 — පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:29
1192015/06/22Ehipassiko 2015.06.20 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:37:31
1202015/06/15Ehipassiko 2015.06.13 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:43:09
1212015/06/08Ehipassiko 2015.06.06 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:41:44
1222015/06/01Ehipassiko 2015.05.30 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:29:33
1232015/05/24Ehipassiko 2015.05.23 | Delivered by Rev: Bandarawela Amithananda Thero.00:30:29
1242015/02/24Neth FM Sith Neth Asapuwa | 2015 - 02- 2200:53:30
1252015/02/10Sambhawanaa Nawam poya with Bandarawela Amithananda thero & Ruwan Kumara Liyanarachchi x264 x26400:53:43
1262015/01/04Sadaham Sawana - Most Ven. Bandarawela Amithananda Hamuduruwo00:53:36
1272014/01/03172. Ven Bandarawela Amithananda Thero - 04a Aug1300:52:20
1282014/01/03158. Ven Bandarawela Amithananda Thero - 23a Jul1300:54:29
1292014/01/02106. Ven Bandarawela Amithananda Thero - 26a May1300:53:44
1302013/03/2482. Ven Bandarawela Amithananda Thero 27a May12- Anumana Sutta M N00:54:40
1312013/03/2355. Ven Bandarawela Amithananda Thero 10p Apr1200:47:22
1322013/03/2339. Ven Bandarawela Amithananda Thero 11a Mar1200:55:02
1332013/03/2317. Ven Bandarawela Amithananda Thero 27a Jan1200:56:43
1342013/03/2276. Ven Bandarawela Amithananda Thero 28a Aug1100:47:59
1352013/03/2227. Ven Bandarawela Amithananda Thero 09a Mar1100:51:46
1362012/04/01DHARMA DESHANA-47 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:46:25
1372012/04/01DHARMA DESHANA-46 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:54:48
1382012/04/01DHARMA DESHANA-45 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:50:00
1392012/04/01DHARMA DESHANA-44 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:52:51
1402012/04/01DHARMA DESHANA-43 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:44:53
1412012/04/01DHARMA DESHANA-42 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:58:53
1422012/04/01DHARMA DESHANA-41 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:46:48
1432012/04/01DHARMA DESHANA-40 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:51:34
1442012/04/01DHARMA DESHANA-39 ven.Bandarawela Amithananda Thero00:50:23
1452011/11/25Rivisanda (Bandarawela Amithananda himi) LAKFM 24 November 201100:33:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.