කොට්ටේ දේවානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය - 0600:45:16
22019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය - 0500:55:53
32019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය - 0401:00:56
42019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය - 0301:01:01
52019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය - 0201:00:15
62019/10/08නිබ්බාන සුත්‍රය 0101:01:29
72019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 700:50:53
82019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 601:02:25
92019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 500:54:24
102019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 400:53:56
112019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 300:58:17
122019/10/05මේඝිය සුත්‍රය - 200:46:34
132019/10/05මේඝිය සුත්‍රය -100:44:04
142019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 08 කොටස00:59:43
152019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 07 කොටස00:56:12
162019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 06 කොටස00:55:10
172019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 05 කොටස00:55:12
182019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 03 කොටස01:00:05
192019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 04 කොටස00:59:47
202019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 02 කොටස00:59:45
212019/08/28අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර විවරණය - 01 කොටස00:35:30
222019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 07 කොටස01:01:12
232019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 06 කොටස00:45:49
242019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 05 කොටස00:53:27
252019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 04 කොටස00:51:56
262019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 03 කොටස00:55:08
272019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 02 කොටස00:59:57
282019/08/27පටිච්ච සමුප්පාදය - 01 කොටස00:54:16
292019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය Maha sathipattana Suthraya 5800:59:16
302019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය -57 කොටස00:54:33
312019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 56 කොටස00:47:39
322019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 55 කොටස00:50:07
332019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 54 කොටස00:59:22
342019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 53 කොටස00:51:36
352019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 52 කොටස01:01:17
362019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 51 කොටස00:59:32
372019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 50 කොටස00:57:50
382019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 49 කොටස00:52:42
392019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 48 කොටස00:53:15
402019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 47 කොටස00:57:53
412019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 46 කොටස00:51:22
422019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 45 කොටස01:01:29
432019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 44 කොටස00:58:57
442019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 43 කොටස00:52:05
452019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 42 කොටස01:01:23
462019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 41 කොටස00:59:52
472019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 40 කොටස01:00:13
482019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 39 කොටස00:57:40
492019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 38 කොටස01:01:31
502019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 37 කොටස00:58:06
512019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 36 කොටස01:00:56
522019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 35 කොටස01:00:43
532019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 34 කොටස00:58:46
542019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 33 කොටස00:54:07
552019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 32 කොටස00:56:51
562019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 31 කොටස00:53:48
572019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 30 කොටස00:59:03
582019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 29 කොටස01:00:22
592019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 28 කොටස00:52:55
602019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 27 කොටස01:01:31
612019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 26 කොටස01:00:00
622019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 25 කොටස00:55:24
632019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 24 කොටස00:51:02
642019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 23 කොටස01:03:53
652019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 22 කොටස01:02:00
662019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 21 කොටස01:00:49
672019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 20 කොටස00:58:09
682019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 19 කොටස01:02:31
692019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 18 කොටස00:30:56
702019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 17 කොටස00:58:36
712019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 16 කොටස00:50:01
722019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 15 කොටස01:01:24
732019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 14 කොටස01:02:37
742019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 13 කොටස01:03:04
752019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 12 කොටස01:02:36
762019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 11 කොටස01:02:23
772019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 10 කොටස00:58:56
782019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 09 කොටස00:55:55
792019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 08 කොටස00:56:41
802019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 07 කොටස00:58:32
812019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 06 කොටස01:01:20
822019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 05 කොටස01:03:11
832019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 04 කොටස01:02:37
842019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 03 කොටස00:51:28
852019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 02 කොටස00:55:01
862019/08/25මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 01 කොටස00:57:41
872019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 3 කොටස00:56:25
882019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 5 කොටස00:58:20
892019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 7 කොටස00:55:44
902019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 6 කොටස00:50:21
912019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 4 කොටස00:56:54
922019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 2 කොටස00:54:56
932019/08/24නිජ්ජාර සූත්‍රය - 1 කොටස00:55:05
942019/08/23සිගාලෝවාද සූත්‍රය 4 - කොටස01:01:57
952019/08/23සිගාලෝවාද සූත්‍රය - 3 කොටස01:00:09
962019/08/23සිගාලෝවාද සූත්‍රය - 2 කොටස01:01:49
972019/08/23සිගාලෝවාද සූත්‍රය - 1 කොටස00:59:07
982019/08/23රතන සුත්‍රය - 7 කොටස00:56:22
992019/08/23රතන සුත්‍රය - 6 කොටස02:05:09
1002019/08/23රතන සුත්‍රය - 5 කොටස00:55:37
1012019/08/23රතන සුත්‍රය - 4 කොටස00:57:24
1022019/08/23රතන සුත්‍රය - 3 කොටස01:01:22
1032019/08/23රතන සුත්‍රය - 2 කොටස00:49:54
1042019/08/23රතන සුත්‍රය - 1 කොටස01:00:00
1052019/07/26තයෝ ධම්ම සුත්‍රය 2 කොටස00:59:38
1062019/07/24තයෝ ධම්ම සුත්‍රය00:54:29
1072016/05/05Nala Paana Jaathakaya by Kotte Devananda Thero01:01:58
1082014/05/23Nibbedika 000700:28:56
1092014/05/23Nibbedika 000600:28:56
1102014/05/23Nibbedika 000500:53:29
1112014/05/22Nibbedika 000400:53:29
1122014/05/22Nibbedika 000300:28:56
1132014/05/21නිබ්බේධික සූත්‍රය ( Nibbedika Sutraya )00:54:19
1142014/05/21නිබ්බේධික සූත්‍රය ( Nibbedika Sutraya )00:50:49
1152013/08/31තිසරණ00:00:28
1162013/08/19104. Vammika Sutta (වම්මික සූත්‍රය) 1990-08-02 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:13
1172013/08/19102. Vammika Sutta (වම්මික සූත්‍රය) 1990-07-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:25
1182013/08/19105. Vammika Sutta (වම්මික සූත්‍රය) 1990-08-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:13
1192013/08/19103. Vammika Sutta (වම්මික සූත්‍රය) 1990-07-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:22
1202013/08/1998. Thayo Dhamma Sutta 5 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 5) - Ven Kotte Devananda Thero00:48:34
1212013/08/19101. Thayo Dhamma Sutta 8 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 8) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:34
1222013/08/1996. Thayo Dhamma Sutta 3 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 3) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:47
1232013/08/19100. Thayo Dhamma Sutta 7 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 7) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:09
1242013/08/1999. Thayo Dhamma Sutta 6 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 6) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:25
1252013/08/1997. Thayo Dhamma Sutta 4 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 4) - Ven Kotte Devananda Thero00:51:35
1262013/08/1995. Thayo Dhamma Sutta 2 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 2) - Ven Kotte Devananda Thero00:59:38
1272013/08/1994. Thayo Dhamma Sutta 1 (තයෝ ධම්ම සූත්‍රය 1) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:45
1282013/08/1992. Sigalovada Sutta 3 (සිගාලෝවාද සූත්‍රය 3) - Ven Kotte Devananda Thero01:00:09
1292013/08/1991. Sigalovada Sutta 2 (සිගාලෝවාද සූත්‍රය 2) - Ven Kotte Devananda Thero01:01:49
1302013/08/1993. Sigalovada Sutta 4 (සිගාලෝවාද සූත්‍රය 4) - Ven Kotte Devananda Thero01:01:57
1312013/08/1989. Saturday Sermon 1990-06-30 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:41
1322013/08/1986. Saturday Sermon 1990-05-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:04
1332013/08/1990. Sigalovada Sutta 1 (සිගාලෝවාද සූත්‍රය 1) - Ven Kotte Devananda Thero00:59:07
1342013/08/1988. Saturday Sermon 1990-06-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:01
1352013/08/1987. Saturday Sermon 1990-06-09 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:28
1362013/08/1979. Saturday Sermon 1990-02-17 - Ven Kotte Devananda Thero00:52:41
1372013/08/1983. Saturday Sermon 1990-04-07 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:43
1382013/08/1981. Saturday Sermon 1990-03-03 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:20
1392013/08/1985. Saturday Sermon 1990-04-28 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:43
1402013/08/1984. Saturday Sermon 1990-04-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:31
1412013/08/1982. Saturday Sermon 1990-03-17 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:45
1422013/08/1980. Saturday Sermon 1990-02-24 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:50
1432013/08/1978. Saturday Sermon 1990-02-10 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:51
1442013/08/1974. Saturday Sermon 1989-11-04 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:53
1452013/08/1977. Saturday Sermon 1990-02-03 - Ven Kotte Devananda Thero00:57:18
1462013/08/1972. Saturday Sermon 1989-09-30 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:41
1472013/08/1976. Saturday Sermon 1990-01-27 - Ven Kotte Devananda Thero00:47:50
1482013/08/1973. Saturday Sermon 1989-10-07 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:08
1492013/08/1970. Saturday Sermon 1989-09-09 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:13
1502013/08/1975. Saturday Sermon 1990-01-20 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:44
1512013/08/1967. Sathipatthana Sutta 47 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 47) 1987-08-12 - Ven Kotte Devananda Thero00:49:04
1522013/08/1965. Sathipatthana Sutta 45 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 45) 1987-07-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:51
1532013/08/1963. Sathipatthana Sutta 43 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 43) 1987-07-09 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:04
1542013/08/1971. Saturday Sermon 1989-09-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:39:47
1552013/08/1968. Saturday Sermon 1989-08-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:52
1562013/08/1964. Sathipatthana Sutta 44 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 44) 1987-07-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:17
1572013/08/1969. Saturday Sermon 1989-09-02 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:35
1582013/08/1966. Sathipatthana Sutta 46 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 46) 1987-08-06 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:47
1592013/08/1962. Sathipatthana Sutta 42 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 42) 1987-07-02 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:49
1602013/08/1961. Sathipatthana Sutta 41 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 41) 1987-06-25 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:53
1612013/08/1958. Sathipatthana Sutta 38 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 38) 1987-05-28 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:49
1622013/08/1959. Sathipatthana Sutta 39 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 39) 1987-06-04 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:15
1632013/08/1957. Sathipatthana Sutta 37 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 37) 1987-05-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:29
1642013/08/1960. Sathipatthana Sutta 40 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 40) 1987-06-18 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:08
1652013/08/1950. Sathipatthana Sutta 30 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 30) 1987-03-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:35
1662013/08/1956. Sathipatthana Sutta 36 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 36) 1987-05-07 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:47
1672013/08/1955. Sathipatthana Sutta 35 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 35) 1987-04-30 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:09
1682013/08/1951. Sathipatthana Sutta 31 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 31) 1987-03-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:11
1692013/08/1954. Sathipatthana Sutta 34 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 34) 1987-04-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:18
1702013/08/1953. Sathipatthana Sutta 33 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 33) 1987-04-09 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:32
1712013/08/1952. Sathipatthana Sutta 32 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 32) 1987-04-02 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:22
1722013/08/1948. Sathipatthana Sutta 28 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 28) 1987-03-05 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:50
1732013/08/1945. Sathipatthana Sutta 25 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 25) 1987-02-12 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:27
1742013/08/1947. Sathipatthana Sutta 27 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 27) 1987-02-26 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:45
1752013/08/1949. Sathipatthana Sutta 29 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 29) 1987-03-12 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:43
1762013/08/1946. Sathipatthana Sutta 26 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 26) 1987-02-19 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:44
1772013/08/1944. Sathipatthana Sutta 24 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 24) 1987-02-05 - Ven Kotte Devananda Thero00:51:15
1782013/08/1942. Sathipatthana Sutta 22 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 22) 1987-01-22 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:00
1792013/08/1941. Sathipatthana Sutta 21 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 21) 1987-11-20 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:55
1802013/08/1940. Sathipatthana Sutta 20 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 20) 1986-11-13 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:10
1812013/08/1939. Sathipatthana Sutta 19 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 19) 1986-11-06 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:06
1822013/08/1943. Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 23) 1987-01-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:27
1832013/08/1938. Sathipatthana Sutta 18 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 18) 1986-10-30 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:06
1842013/08/1936. Sathipatthana Sutta 16 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 16) 1986-10-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:32
1852013/08/1933. Sathipatthana Sutta 13 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 13) 1986-09-25 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:23
1862013/08/1937. Sathipatthana Sutta 17 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 17) 1986-10-17 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:58
1872013/08/1935. Sathipatthana Sutta 15 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 15) 1986-10-09 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:43
1882013/08/1934. Sathipatthana Sutta 14 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 14) 1986-10-02 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:54
1892013/08/1931. Sathipatthana Sutta 11 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය) 11 1986-09-11 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:39
1902013/08/1932. Sathipatthana Sutta 12 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 12) 1986-09-18 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:04
1912013/08/1930. Sathipatthana Sutta 10 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 10) 1986-09-04 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:01
1922013/08/1929. Sathipatthana Sutta 9 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 9) 1986-08-28 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:27
1932013/08/1927. Sathipatthana Sutta 7 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 7) 1986-08-14 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:33
1942013/08/1928. Sathipatthana Sutta 8 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 8) 1986-08-21 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:46
1952013/08/1926. Sathipatthana Sutta 6 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 6) 1986-08-07 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:46
1962013/08/1921. Sathipatthana Sutta 1 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 1) 1986-06-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:16
1972013/08/1922. Sathipatthana Sutta 2 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 2) 1986-07-03 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:23
1982013/08/1925. Sathipatthana Sutta 5 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 5) 1986-07-31 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:31
1992013/08/1923. Sathipatthana Sutta 3 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 3) 1986-07-17 - Ven Kotte Devananda Thero00:52:13
2002013/08/1924. Sathipatthana Sutta 4 (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 4) 1986-07-24 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:03
2012013/08/1920. Rathana Sutta 7 (රතන සූත්‍රය 7) 1987-10-24 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:22
2022013/08/1918. Rathana Sutta 5 (රතන සූත්‍රය 5) 1987-10-22 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:51
2032013/08/1915. Rathana Sutta 2 (රතන සූත්‍රය 2) 1987-10-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:30
2042013/08/1917. Rathana Sutta 4 (රතන සූත්‍රය 4) 1987-10-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:10
2052013/08/1916. Rathana Sutta 3 (රතන සූත්‍රය 3) 1987-10-20 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:32
2062013/08/1912. Paticcasamuppada 5 (පටිච්චසමුප්පාද 5) - Ven Kotte Devananda Thero00:48:32
2072013/08/1919. Rathana Sutta 6 (රතන සූත්‍රය 6) 1987-10-23 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:36
2082013/08/1914. Rathana Sutta 1 (රතන සූත්‍රය 1) 1987-10-(18-19) - Ven Kotte Devananda Thero01:00:45
2092013/08/198. Paticcasamuppada 1 (පටිච්චසමුප්පාද 1) - Ven Kotte Devananda Thero00:59:13
2102013/08/193. Nibbedhika Sutta 3 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 3) 1988-04-28 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:57
2112013/08/199. Paticcasamuppada 2 (පටිච්චසමුප්පාද 2) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:54
2122013/08/1911. Paticcasamuppada 4 (පටිච්චසමුප්පාද 4) - Ven Kotte Devananda Thero00:52:05
2132013/08/1910. Paticcasamuppada 3 (පටිච්චසමුප්පාද 3) - Ven Kotte Devananda Thero00:52:14
2142013/08/1913. Paticcasamuppada 6 (පටිච්චසමුප්පාද 6) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:00
2152013/08/194. Nibbedhika Sutta 4 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 4) 1988-05-05 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:04
2162013/08/197. Nibbedhika Sutta 7 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 7) 1988-05-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:57:02
2172013/08/191. Nibbedhika Sutta 1 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 1) 1988-04-07 - Ven Kotte Devananda Thero00:52:01
2182013/08/196. Nibbedhika Sutta 6 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 6) 1988-05-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:29:11
2192013/08/195. Nibbedhika Sutta 5 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 5) 1988-05-12 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:38
2202013/08/192. Nibbedhika Sutta 2 (නිබ්බේධික සූත්‍රය 2) 1988-04-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:13
2212013/08/19106. Nibbana Sutta 4 (නිබ්බාන සූත්‍රය 4) 1986-06-05 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:31
2222013/08/19108. Nibbana Sutta 6 (නිබ්බාන සූත්‍රය 6) 1986-06-19 - Ven Kotte Devananda Thero00:45:17
2232013/08/19107. Nibbana Sutta 5 (නිබ්බාන සූත්‍රය 5) 1986-06-12 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:57
2242013/08/19104. Nibbana Sutta 2 (නිබ්බාන සූත්‍රය 2) 1986-05-08 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:00
2252013/08/19105. Nibbana Sutta 3 (නිබ්බාන සූත්‍රය 3) 1986-05-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:13
2262013/08/19103. Nibbana Sutta 1 (නිබ්බාන සූත්‍රය 1) 1986-05-05 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:50
2272013/08/1998. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-10-31 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:41
2282013/08/19101. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-11-03 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:44
2292013/08/19100. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-11-02 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:47
2302013/08/1999. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-11-01 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:24
2312013/08/19102. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-11-04 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:54
2322013/08/1997. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-10-30 - Ven Kotte Devananda Thero00:46:57
2332013/08/1996. Meghiya Sutta (මේඝිය සූත්‍රය) 1989-10-29 - Ven Kotte Devananda Thero00:44:31
2342013/08/1995. Maha Vedalla Sutta 20 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 20) - Ven Kotte Devananda Thero00:50:04
2352013/08/1994. Maha Vedalla Sutta 19 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 19) - Ven Kotte Devananda Thero00:48:00
2362013/08/1993. Maha Vedalla Sutta 18 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 18) - Ven Kotte Devananda Thero00:51:28
2372013/08/1992. Maha Vedalla Sutta 17 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 17) - Ven Kotte Devananda Thero00:51:24
2382013/08/1991. Maha Vedalla Sutta 16 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 16) - Ven Kotte Devananda Thero00:50:15
2392013/08/1887. Maha Vedalla Sutta 12 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 12) - Ven Kotte Devananda Thero00:59:07
2402013/08/1889. Maha Vedalla Sutta 14 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 14) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:55
2412013/08/1890. Maha Vedalla Sutta 15 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 15) - Ven Kotte Devananda Thero00:37:22
2422013/08/1888. Maha Vedalla Sutta 13 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 13) - Ven Kotte Devananda Thero00:54:47
2432013/08/1885. Maha Vedalla Sutta 10 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 10) - Ven Kotte Devananda Thero00:44:42
2442013/08/1884. Maha Vedalla Sutta 9 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 9) - Ven Kotte Devananda Thero00:47:04
2452013/08/1882. Maha Vedalla Sutta 7 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 7) - Ven Kotte Devananda Thero00:45:05
2462013/08/1881. Maha Vedalla Sutta 6 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 6) - Ven Kotte Devananda Thero00:48:12
2472013/08/1886. Maha Vedalla Sutta 11 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 11) - Ven Kotte Devananda Thero00:43:10
2482013/08/1883. Maha Vedalla Sutta 8 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 8) - Ven Kotte Devananda Thero00:50:56
2492013/08/1880. Maha Vedalla Sutta 5 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 5) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:06
2502013/08/1879. Maha Vedalla Sutta 4 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 4) - Ven Kotte Devananda Thero00:48:36
2512013/08/1876. Maha Vedalla Sutta 1 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 1) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:56
2522013/08/1874. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-3-10 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:37
2532013/08/1877. Maha Vedalla Sutta 2 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 2) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:46
2542013/08/1875. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-3-17 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:36
2552013/08/1878. Maha Vedalla Sutta 3 (මහා වේදල්ල සූත්‍රය 3) - Ven Kotte Devananda Thero00:53:03
2562013/08/1873. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-2-25 - Ven Kotte Devananda Thero00:51:11
2572013/08/1871. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-2-11 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:07
2582013/08/1870. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-2-4 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:59
2592013/08/1869. Chula Vedalla Sutta 16 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 16) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:12
2602013/08/1868. Chula Vedalla Sutta 15 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 15) - Ven Kotte Devananda Thero00:59:58
2612013/08/1872. Dhaniya Gopala Sutta (ධනිය ගෝපාල සූත්‍රය) 1988-2-18 - Ven Kotte Devananda Thero00:46:34
2622013/08/1866. Chula Vedalla Sutta 13 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 13) - Ven Kotte Devananda Thero00:57:02
2632013/08/1862. Chula Vedalla Sutta 9 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 9) - Ven Kotte Devananda Thero01:01:16
2642013/08/1867. Chula Vedalla Sutta 14 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 14) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:33
2652013/08/1865. Chula Vedalla Sutta 12 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 12) - Ven Kotte Devananda Thero00:56:49
2662013/08/1864. Chula Vedalla Sutta 11 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 11) - Ven Kotte Devananda Thero00:52:41
2672013/08/1863. Chula Vedalla Sutta 10 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 10) - Ven Kotte Devananda Thero00:50:16
2682013/08/1861. Chula Vedalla Sutta 8 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 8) - Ven Kotte Devananda Thero00:53:29
2692013/08/1856. Chula Vedalla Sutta 3 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 3) - Ven Kotte Devananda Thero01:00:59
2702013/08/1855. Chula Vedalla Sutta 2 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 2) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:32
2712013/08/1860. Chula Vedalla Sutta 7 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 7) - Ven Kotte Devananda Thero01:01:24
2722013/08/1857. Chula Vedalla Sutta 4 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 4) - Ven Kotte Devananda Thero00:54:10
2732013/08/1859. Chula Vedalla Sutta 6 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 6) - Ven Kotte Devananda Thero00:50:13
2742013/08/1858. Chula Vedalla Sutta 5 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 5) - Ven Kotte Devananda Thero00:54:04
2752013/08/1852. Ajitha Suttha 16 (අජිත සූත්‍රය 14) 1988-10-27 - Ven Kotte Devananda Thero00:51:51
2762013/08/1851. Ajitha Suttha 13 (අජිත සූත්‍රය 13) 1988-10-06 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:57
2772013/08/1854. Chula Vedalla Sutta 1 (චූල වේදල්ල සූත්‍රය 1) - Ven Kotte Devananda Thero00:46:28
2782013/08/1848. Ajitha Suttha 10 (අජිත සූත්‍රය 10) 1988-08-18 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:30
2792013/08/1853. Ajitha Suttha 17 (අජිත සූත්‍රය 15) 1988-11-17 - Ven Kotte Devananda Thero00:44:52
2802013/08/1850. Ajitha Suttha 12 (අජිත සූත්‍රය 12) 1988-09-22 - Ven Kotte Devananda Thero00:58:28
2812013/08/1849. Ajitha Suttha 11 (අජිත සූත්‍රය 11) 1988-08-25 - Ven Kotte Devananda Thero00:52:02
2822013/08/1840. Ajitha Suttha 2 (අජිත සූත්‍රය 2) 1988-06-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:25
2832013/08/1846. Ajitha Suttha 8 (අජිත සූත්‍රය 8) 1988-08-04 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:54
2842013/08/1845. Ajitha Suttha 7 (අජිත සූත්‍රය 7) 1988-07-21 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:08
2852013/08/1844. Ajitha Suttha 6 (අජිත සූත්‍රය 6) 1988-07-14 - Ven Kotte Devananda Thero00:47:53
2862013/08/1842. Ajitha Suttha 4 (අජිත සූත්‍රය 4) 1988-06-30 - Ven Kotte Devananda Thero00:57:46
2872013/08/1843. Ajitha Suttha 5 (අජිත සූත්‍රය 5) 1988-07-07 - Ven Kotte Devananda Thero00:53:08
2882013/08/1847. Ajitha Suttha 9 (අජිත සූත්‍රය 9) 1988-03-11 - Ven Kotte Devananda Thero00:50:55
2892013/08/1841. Ajitha Suttha 3 (අජිත සූත්‍රය 3) 1988-06-23 - Ven Kotte Devananda Thero00:48:26
2902013/08/1838. Agganna Sutta 8 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 8) 1989-03-23 - Ven Kotte Devananda Thero00:59:43
2912013/08/1839. Ajitha Suttha 1 (අජිත සූත්‍රය 1) 1988-06-09 - Ven Kotte Devananda Thero00:54:49
2922013/08/1837. Agganna Sutta 7 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 7) 1989-03-16 - Ven Kotte Devananda Thero00:56:49
2932013/08/1836. Agganna Sutta 6 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 6) 1989-03-09 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:49
2942013/08/1833. Agganna Sutta 3 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 3) 1989-02-09 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:33
2952013/08/1835. Agganna Sutta 5 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 5) 1989-03-02 - Ven Kotte Devananda Thero00:55:43
2962013/08/1834. Agganna Sutta 4 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 4) 1989-02-23 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:15
2972013/08/1832. Agganna Sutta 2 (අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 2) 1989-02-02 - Ven Kotte Devananda Thero01:00:21
2982013/08/1831. Agganna Sutta 1(අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය 1) 1989-01-26 - Ven Kotte Devananda Thero00:36:00
2992013/08/1830. Anussathi Dhamma - Sanganussathiyaya (අනුස්සතිධම්ම - සංඝානුස්සතිය) - Ven Kotte Devananda Thero01:02:35
3002013/08/1826. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-05-03 - Ven Kotte Devananda Thero01:10:57
3012013/08/1827. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-05-24 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:10
3022013/08/1825. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-04-26 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:32
3032013/08/1824. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-04-19 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:13
3042013/08/1829. Anussathi Dhamma - Dammanussathiya (අනුස්සතිධම්ම - ධම්මානුස්සතිය) - Ven Kotte Devananda Thero00:55:11
3052013/08/1828. Anussathi Dhamma - Buddanussathiya (අනුස්සතිධම්ම - බුද්ධානුස්සතිය) - Ven Kotte Devananda Thero01:03:07
3062013/08/1821. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-03-22 - Ven Kotte Devananda Thero01:20:12
3072013/08/1820. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) - 1984-03-15 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:25
3082013/08/1823. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-04-05 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:04
3092013/08/1819. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-03-08 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:47
3102013/08/1818. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-03-01 - Ven Kotte Devananda Thero01:07:54
3112013/08/1822. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-03-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:03:33
3122013/08/1816. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-02-09 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:22
3132013/08/1817. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-02-23 - Ven Kotte Devananda Thero01:09:16
3142013/08/1814. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-01-26 - Ven Kotte Devananda Thero01:06:27
3152013/08/1813. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-11-10 - Ven Kotte Devananda Thero01:12:33
3162013/08/1815. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1984-02-02 - Ven Kotte Devananda Thero01:17:03
3172013/08/1812. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-03-11 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:10
3182013/08/1811. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-10-27 - Ven Kotte Devananda Thero01:04:33
3192013/08/189. Dhammacakkappavatana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-10-13 - Ven Kotte Devananda Thero01:06:28
3202013/08/187. Dhammacakkappavatana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-09-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:02:32
3212013/08/1810. Dhammacakkappavattana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-10-20 - Ven Kotte Devananda Thero01:06:09
3222013/08/188. Dhammacakkappavatana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-10-06 - Ven Kotte Devananda Thero01:01:02
3232013/08/185. Dhammacakkappavatana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-09-15 - Ven Kotte Devananda Thero01:05:32
3242013/08/186. Dhammacakkappavatana Sutta (ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය) 1983-09-29 - Ven Kotte Devananda Thero01:12:43
3252013/08/184. Pariththa Desana - Ven Kotte Devananda Thero01:28:32
3262013/08/182. Pariththa Desana - Ven Kotte Devananda Thero01:01:19
3272013/08/183. Pariththa Desana - Ven Kotte Devananda Thero01:01:39
3282013/08/181. Ven Kotte Devananda Thero (ස්වාමීන් වහන්සේ හැඳින්වීම) - Ven Kotte Devananda Thero00:27:59
3292012/12/02Ajitha Suthraya 11 Late Kotte devananda thero00:51:20
3302012/11/01Ananda thero's questions 2 Kotte Devananda thero00:59:22
3312012/11/01Ananda thero's questions 1 Kotte Devananda thero00:56:29
3322012/11/01Ajitha Suthraya 16 Late Kotte devananda thero00:51:00
3332012/11/01Ajitha Suthraya 17 Late Kotte devananda thero00:44:39
3342012/11/01Ajitha Suthraya 15 Late Kotte devananda thero00:45:37
3352012/11/01Ajitha Suthraya 13 Late Kotte devananda thero00:48:21
3362012/11/01Ajitha Suthraya 14 Late Kotte devananda thero00:28:49
3372012/11/01Ajitha Suthraya 12 Late Kotte devananda thero00:57:50
3382012/10/31Ajitha Suthraya 09 Late Kotte devananda thero00:49:41
3392012/10/31Ajitha Suthraya 10 Late Kotte devananda thero00:53:06
3402012/10/31Ajitha Suthraya 08 Late Kotte devananda thero00:53:22
3412012/10/31Ajitha Suthraya 07 Late Kotte devananda thero00:49:48
3422012/10/29Ajitha Suthraya 05 - Late Kotte devananda thero00:52:17
3432012/10/29Ajitha Suthraya 06 - Late Kotte devananda thero00:47:30
3442012/10/29Ajitha Suthraya 04 - Late Kotte devananda thero00:57:22
3452012/10/29Ajitha Suthraya 03 - Late Kotte devananda thero00:48:08
3462012/10/28Ajitha Suthraya 02 - Late Kotte devananda thero00:55:33
3472012/10/28Ajitha Suthraya 01 - Late Kotte devananda thero00:54:17
3482012/08/09Vasala suthraya 17.01:01:30
3492012/08/09Vasala suthraya 16.01:01:35
3502012/07/05Vasala suthraya 900:52:26
3512012/07/05Vasala suthraya 701:00:59
3522012/07/05Vasala suthraya 5 301:01:03
3532012/07/05Vasala suthraya 5 400:30:34
3542012/07/04Vasala suthraya 5 201:01:00
3552012/07/04Vasala suthraya 5 100:57:00
3562012/07/04Vasala suthraya 501:00:58
3572012/05/29Thursday Sermon 44.Kotte Devananda thero [late]01:18:38
3582012/01/06Kalyana Dharma Desana 109 - Dhamma Padaya 24.(ධම්ම පදය)00:57:58
3592012/01/06Kalyana Dharma Desana 108 - Dhamma Padaya 23.(ධම්ම පදය)00:53:33
3602012/01/06Kalyana Dharma Desana 107 - Dhamma Padaya 22.(ධම්ම පදය)00:39:19
3612012/01/06Kalyana Dharma Desana 104- Dhamma Padaya 19.(ධම්ම පදය)01:06:06
3622012/01/06Kalyana Dharma Desana 105- Dhamma Padaya 20.(ධම්ම පදය)01:00:23
3632012/01/06Kalyana Dharma Desana 99- Dhamma Padaya 14.(ධම්ම පදය)01:06:27
3642012/01/06Kalyana Dharma Desana 98- Dhamma Padaya 13.(ධම්ම පදය)01:10:11
3652012/01/06Kalyana Dharma Desana 97- Dhamma Padaya 12.(ධම්ම පදය)01:19:31
3662012/01/06Kalyana Dharma Desana 94 - Dhamma Padaya 09.(ධම්ම පදය)01:12:37
3672012/01/06Kalyana Dharma Desana 95- Dhamma Padaya 10.(ධම්ම පදය)00:58:25
3682011/11/22Kalyana Dharma Desana 18 Thursday Sermon 1983 09 0100:53:54

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.