දියසෙන්පුර විමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/02 Ven Diyasenpura Vimala Thero - Upan Kusal - උපන් කුසල් දියුණුවිමට - Sathara Samyak Pradhana 400:56:20
22019/07/01මරණ මොහොතේ සිහිමුලා නොවීමට Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 06 - 30)01:02:40
32019/05/26උල තැබීමේ වේදනාව පුළුන් ගොඩක ඇති සුඛ වේදනාවක් වීම (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි01:01:23
42019/05/11පූජ්‍යපාද දියසෙන්පුර විමල හිමි2019 05 08 මරණ මොහොතේ බිය නොවීමට බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:46
52019/05/09සංසාරය නම් රෝහලේ, මරණ මොහොතේදී බිය නොවීමට (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි00:51:04
62019/05/08Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-05-0800:44:51
72019/05/05Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-04-2700:53:25
82019/03/22දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ පවත්වන ලද මනහර දම් දෙසුමක් "01:27:59
92019/03/18Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2019-03-1700:44:17
102019/03/17Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1600:54:40
112019/03/17Dharma deshana - Ven. Diyasenpura Vimala Thero01:25:38
122019/03/17Darma Dakshina - 2019.03.16 - Diyasenpura Vimala Himi00:46:10
132019/03/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0900:57:11
142019/03/09Darma Dakshina - 2019.03.09 - Diyasenpura Vimala Himi00:49:50
152019/03/04Meth Tv | Meth Mal Wila | 2019.02.2700:38:13
162019/03/03Sadaham sawana - තිස්ස මෙත්තෛය සුතුර - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:41
172019/03/03Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0201:34:24
182019/03/02Darma Dakshina - 2019.03.02 - Diyasenpura Vimala Himi00:38:43
192019/02/24Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-2300:54:59
202019/02/23Darma Dakshina - 2019.02.23 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:59
212019/02/19Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1600:55:24
222019/02/192019 - 02 - 18 පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven Diyasenpura Wimala thero00:52:24
232019/02/18Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-02-1800:51:42
242019/02/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0900:54:58
252019/02/09Darma Dakshina - 2019.02.09 - Diyasenpura Vimala Himi00:53:42
262019/02/08Meth Mal Wila | මෙත් මල් විල Ven Diyasenpura Wimala Thero Meth Tv Live Stream00:44:36
272019/02/03Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0200:54:48
282019/02/01Ven Diyasenpura Wimala Thero01:11:11
292019/01/27Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2600:54:19
302019/01/26Darma Dakshina - 2019.01.26 - Diyasenpura Vimala Himi00:49:16
312019/01/24Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1900:55:57
322019/01/19Darma Dakshina - 2019.01.19 - Diyasenpura Vimala Himi00:47:27
332019/01/12Darma Dakshina - 2019.01.12 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:37
342019/01/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1200:54:56
352019/01/08Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2019-01-0600:44:28
362019/01/08Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0500:54:34
372019/01/05Darma Dakshina - 2019.01.05 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:34
382018/12/30Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-2900:55:31
392018/12/29Darma Dakshina - 2018.12.29 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:17
402018/12/16Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1500:54:17
412018/12/15Darma Dakshina - 2018.12.15 - Diyasenpura Vimala Himi00:50:30
422018/12/08Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0800:54:58
432018/12/08Darma Dakshina 2018 12 08 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:58
442018/12/05Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0100:53:59
452018/12/01Darma Dakshina - 2018.12.01 - Diyasenpura Vimala Himi00:50:38
462018/11/25Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2400:55:31
472018/11/24Darma Dakshina - 2018.11.24 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:52
482018/11/18Sadaham sawana - කාලය පිලිබඳව කළ බුදුවදන් - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:16
492018/11/18Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1700:53:36
502018/11/17Darma Dakshina - 2018.11.17 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:54
512018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven Diyasenpura Wimala thero00:57:58
522018/11/16Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2018-11-1600:56:56
532018/11/10Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1000:54:13
542018/11/10Darma Dakshina - 2018.11.10 - Diyasenpura Vimala Himi00:53:20
552018/11/04Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-0300:52:38
562018/11/03Darma Dakshina - 2018.11.03 - Diyasenpura Vimala Himi00:46:22
572018/10/23පියුමතුරා බුදු සමයේ එක ධර්ම දේශණාවක් ඇසීමෙන් 31 වරක් ශක්‍ර දෙවියන් ලෙසද 21 වතාවක් සක්විති රජ ලෙසද...00:40:06
582018/10/21Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-10-2100:43:23
592018/10/21Sadaham sawana - පටිසංඛා සහ භාවනා බලය - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:58
602018/10/20Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-10-2000:55:21
612018/10/03ඥානසාර හිමි සිරගත කල දේශපලකයන්ගේ ආගමික කටයුතුවලින් බැහැර වෙමු - දියසෙන්පුර විමල හිමි00:07:53
622018/09/20Ven.Diyasenpura Vimala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 76 - TV Didula00:59:25
632018/09/17Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-09-1600:42:51
642018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්00:23:23
652018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්00:23:23
662018/07/16Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-07-1500:47:46
672018/07/15Sith Neth Asapuwa 2018 07 14 ven Diyasenpura wimala Thero sumudura dharma desanawa Neth FM01:43:30
682018/07/15Sith Neth Asapuwa 2018 07 14; දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්ස.01:44:12
692018/07/15Diyasenpura Wimala Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-1401:41:14
702018/06/18Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-05-19 | Ven Diyasenpura Wimala Thero01:06:13
712018/06/07Ven.Diyasenpura Wimala Thero - පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල​ හිමි00:56:45
722018/05/26Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-1900:55:35
732018/05/10අති පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ පිළිබදව...Maha Rahathun wedi Maga Osse...00:27:27
742018/05/10සිරස පන්සිල් මළුව Maha rahathun wadi maga osse00:27:27
752018/05/05Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-04-2900:48:16
762018/03/23Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-03-2300:45:13
772018/03/02Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-03-0200:44:44
782018/02/28Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-02-2800:49:35
792018/01/22Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-01- 2200:50:29
802018/01/17Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-01-1700:47:35
812018/01/14Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-01-1400:42:01
822017/12/22ප්‍රාණඝාතයක් කරපු කෙනෙකුට එය නිතර නිතර මතක් වෙනවා ..සිතට සහනයක් ලබාගන්නේ කෙසේද 16-12-201700:56:57
832017/12/16Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-1601:03:35
842017/12/01Dharma deshanawa ven diyasenpura wimala thero 2017 11 3000:49:03
852017/11/30Ven. Diyasenpura Wimala Thero 30-11- 201700:49:03
862017/11/26දෙවැනි ආයුශ Ven. Diyasenpura Wimala Thero 26-11- 201700:48:26
872017/11/18Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-1800:55:04
882017/10/25කාලය හා සම්බන්ධව ජීවිතයට පැමිණෙන උවදුරු Ven. Diyasenpura Wimala Thero 25-10-201700:51:33
892017/09/02සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Diyasenpura Wimala Thero 02- 09- 201700:41:35
902017/08/28කසල ගොඩක පිපුණු මල Ven. Diyasenpura Wimala Thero 28- 08- 201700:51:57
912017/08/20Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2017-08-1900:43:41
922017/08/16Ven. Diyasenpura Wimala Thero 16- 08- 201700:43:06
932017/04/29Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-2201:00:20
942017/04/04Ven Diyasenpura Wimala Thero 04- 04-201700:44:16
952017/03/24Ven Diyasenpura Wimala Thero 24- 03-201700:48:51
962017/03/23දුතිය ආයු සූත්‍රය - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Diyasenpura Wimala Thero 23- 03-201700:50:42
972017/03/20Sanaramara sewana 2017.03.18 Diyasenpura Vimala Himi01:10:17
982017/03/18Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-03-1801:10:40
992017/03/09Ven Diyasenpura Wimala Thero සෙවිලි නොකල ගෙය 09-03-201700:44:34
1002017/02/19Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2017-02-1900:41:53
1012017/02/16Ven. Diyasenpura Vimala Thero - Dubai Lankaramaya 201701:25:05
1022017/01/29දණ්ඩ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 29-01-201700:44:00
1032017/01/19Ven Diyasenpura Wimala Thero 19-01-201700:45:32
1042017/01/17අත ලඟ ඇති අනතුර Ven Diyasenpura Wimala Thero 17-01-201700:44:27
1052017/01/10Ven Diyasenpura Wimala Thero 09-01-201700:43:18
1062017/01/10Ven Diyasenpura Wimala Thero 09-01-201700:44:29
1072016/12/26Ven.Diyasenpura Vimala Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 2300:46:07
1082016/12/19ගිලාන සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 19-12-201600:50:42
1092016/12/09උපනාහය හෙවත් වෛරය Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 09-12-201600:24:52
1102016/12/09ව්‍යාපාද යනු මොනවාද Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 07-12-201600:19:36
1112016/12/09ලෝභය තණ්හාව හඳුනා ගැනීම Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 06-12-201600:23:05
1122016/12/07සිත කිලිටි කරන ධර්ම, කාම තණ්හා Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 05-12-201600:23:47
1132016/11/27සිහියෙන් සිටීමේ වැදගත්කම Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa damsak nada 27-11-201600:40:30
1142016/11/16බ්‍රහ්මචරියපඤ්ඤ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 15 11 2016100:51:22
1152016/11/15බ්‍රහ්මචරියපඤ්ඤ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 15-11-201600:51:21
1162016/11/05අනුන්ගේ කර්ම අපි ගෙවිය යුතුද ,පින්කම් කරොත් ව්‍යාපාර බංකොලොත් වේද Ven Diyasenpura Wimala Thero01:02:34
1172016/10/11Ehipassiko 2016.10.11 | Diyasenpura Wimala Thero.00:29:22
1182016/10/0130-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි V00:20:16
1192016/09/3029-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි IV00:21:28
1202016/09/2928-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි III00:22:39
1212016/09/2827-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි II00:21:47
1222016/09/2726-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa නිවනට මග දහමයි I00:23:01
1232016/09/17Ehipassiko 2016.09.17 | Diyasenpura Wimala Thero00:29:37
1242016/08/04Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින් වහන්සේ00:54:45
1252016/06/16Ven.Diyasenpura Wimala Thero - බෝ සෙවන -- අංක 04 -TV Didula00:59:38
1262016/05/06Ven. Diyasenpura Vimala Thero 06- 05- 201600:54:56
1272016/01/0147. Ven Diyasenpura Wimala Thero - Adi Brahmacariya Panna Sutta - 8am16 May201500:48:50
1282016/01/012. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 6.30am05 Jan201500:51:06
1292015/10/20Ehipassiko 2015.10.20 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:19
1302015/10/13Ehipassiko 2015.10.13 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1312015/10/12Dam sak nada 2015 10 11 Diyasenpura Vimala Thero00:39:17
1322015/10/06Ehipassiko 2015.10.06 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:38
1332015/09/29Ehipassiko 2015.09.29 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:09
1342015/09/22Ehipassiko 2015.09.22 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:38:51
1352015/09/15Ehipassiko 2015.09.15 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1362015/09/08Ehipassiko 2015.09.08 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:19
1372015/09/01Ehipassiko 2015.09.01 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1382015/07/09Sadaham sawana- නිජ්ජ සූත්‍රය - Ven, Diyasenpura wimala swameen wahanse00:51:47
1392015/06/08Sadaham sawana - Ven Diyasenpura wimala Swameen wahanse00:47:49
1402015/04/302013 06 26 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:54:59
1412015/04/27Ehipassiko 2015.04.26 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:30
1422015/04/20Ehipassiko 2015.04.19 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:28:43
1432015/04/12Ehipassiko 2015.04.12 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:30
1442015/04/10Ehipassiko 2015.03.22 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:41
1452015/04/09Ehipassiko 2015.03.28 |00:31:49
1462015/04/09Ehipassiko 2015.03.01 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:48
1472015/04/09Ehipassiko 2015.03.08 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:53
1482015/04/09Ehipassiko 2015.03.15 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:45
1492015/04/09Ehipassiko 2015.03.29 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:53
1502015/04/09Ehipassiko 2015.04.05 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:46
1512015/02/202013 06 02 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:10
1522015/01/25Sadaham Sawana - Most Ven. Diyasenpura Wimala Swameen wahanse00:39:30
1532015/01/18Sadaham sawana - Most Ven. Diyasenpura wimala Swameen wahanse. Bhawana00:46:55
1542015/01/0437. Gilana Upattaka Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 19 Apr1400:42:26
1552015/01/0425. Akusala Moola Anguththara Nikaya Thika Nipathaya - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 23 Mar1400:45:46
1562015/01/04129. Sukha Somanassa Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 10pm20 Dec201400:50:34
1572015/01/04104. Akusala Samapaththi Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 10pm09 June201400:48:47
1582015/01/0346. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 4am22 Mar1400:51:18
1592014/08/192013 03 10 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:53:35
1602014/07/132013 02 23 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:57:41
1612014/07/122013 02 27 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:56:17
1622014/07/122013 02 19 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:56:22
1632014/07/122013 02 13 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:02
1642014/05/272013 01 25 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:51:24
1652014/03/25136. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 04 Nov13 - Lohicca Sutta D.N00:51:20
1662014/03/2581. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 02 Jul13 - Choola Gopalakasutta M.N00:47:44
1672014/03/2431. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 23 Mar13 - Abhayaraja Kumarasutta M.N00:43:21
1682013/12/314. Sugatha Gunaya - 12am05 May13 - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:44:40
1692013/11/12Dharma Deshana | Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:57
1702013/09/10Dharma Deshana | Ven Diyasenpura Wimala Thero00:57:38
1712013/08/31Dhamma Padaya | Thrusna Wagga | Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:48
1722013/07/18Alawaka Sutta | Ven Diyasenpura Wimalawansa Thero01:00:17
1732013/06/12121. Ven Diyasenpura Wimala Thero 25p Oct1000:44:19
1742013/05/048 Upan Kusal Diyunu Kireeme Weeryaya - Ven Diyasenpura Wimala Thero 27Apr1200:46:42
1752013/04/29Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:36
1762013/04/016. Udayabbaya Gnanaya (උදයබ්බය ඥාණය) Ven Diyasenpura Wimala Thero 06 May1100:43:37
1772013/03/3128. Arahanthasutta (අරහන්ත සූත්‍රය) Ven Diyasenpura Wimala Thero 02 Mar1200:48:06
1782013/03/2648. Ven Diyasenpura Wimala Thero 0.30am24 Mar1200:46:57
1792013/03/2517. Ven Diyasenpura Wimala Thero 13a Apr1100:46:09
1802013/03/252. Ven Diyasenpura Wimala Thero 21p Feb1100:47:21
1812013/03/127. Upan Kusal Wardanaya Kirime Virya - 2012-04-27 - Ven Diyasenpura Vimala Thero00:56:20
1822013/03/11186. Kandaraka Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:50:17
1832013/03/11157. Ven Diyasenpura Wimala Thero00:54:35
1842013/03/11143. Apara Sutta ( Saththa Bojjanga ) - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:52:02
1852013/03/10125. Punna Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:37
1862012/12/30Punna Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:37
1872012/07/20Ven Diyasenpura Wimala Thero - Buddhist TV Sinhala Dharma Desana00:58:59
1882012/07/20Ven Diyasenpura Wimala Thero - The Buddhist TV Sinhala Bana Dharma Desana00:59:00
1892012/06/252012-04-27 Ven Diyasenpura Vimala Thero - Upan Kusal Wardanayakirime Virya00:56:20
1902012/05/17Ven Diyasenpura Wimala Thero - Dara Sutta00:54:35
1912012/03/25Ven Diyasenpura Wimala Thero - Apara Sutta ( Saththa Bojjanga )00:52:02
1922012/03/19Ven Diyasenpura Wimala Thero - Kandaraka Sutta00:50:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.