මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14Sawanak Res - ITN on Il Poya Day 201900:36:00
22019/10/26Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-10-1800:35:42
32019/10/25Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-10-1300:43:26
42019/10/21Ven.Mirisse Dhammika Thero 2019.10.21 - 08.06 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:29
52019/10/19Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1000:49:48
62019/10/17රාග අනුශය ආශ්‍රයෙන් සුඛ වේදනාව හඳුන ගනී Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 10 - 15)01:01:18
72019/10/13 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:58:37
82019/10/12Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2019-09-2800:57:25
92019/10/10ඖෂධ සාර්ථක වී රෝගය වහා සුව වීමට ධම්මානුපස්සනාව Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 10 - 09)00:59:49
102019/10/06Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-09-0800:49:20
112019/09/26Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.09.24 - 06.45 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:58
122019/09/26උදයව්‍ය නොදත් වසර 100ක ජීවිතයට වඩා අවබෝධයෙන් එක දවසක වටිනාකම Mirisse Dhammika thero (2019 - 09 - 25)00:56:03
132019/09/21Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-09-0500:45:13
142019/09/14 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:00:40
152019/09/08 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:00:47
162019/09/08 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:00:00
172019/08/13 Free Theravada Buddhist Books - Ven Mirisse Dhammika Thero - පුජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි00:01:17
182019/08/11Ven.Mirisse Dhammika Thero  - 2019.08.11 - 20.04 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:38
192019/07/30සම්මා දිට්ඨියට අනුග්‍රහ වන කරුණු 5ක් Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 07 - 29)00:50:25
202019/05/26Ven Mirisse Dhammika Thero's Message on Vesak Event @ BVS00:01:34
212019/05/21Ven.Mirisse Dhammika Thero  - 2019.05.20 - 20.02 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:05:18
222019/04/19Ven Mirisse Dhammika Thero 2019 04 17 22 00 The Buddhist TV මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහ00:51:26
232019/04/11Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.04.11 - 08.05 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:25
242019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:57:19
252019/03/12Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2019-03-0900:51:53
262019/02/04Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.02.04- 20.02 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:13
272019/02/012019 - 02 - 01 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:48:43
282019/01/282019 - 01 - 27 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:51:43
292019/01/07Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-01-0400:41:17
302018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:59:22
312018/12/04Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-11-10 Ven Mirisse Dhammika Thero00:55:46
322018/11/15Ven Mirisse Dhammika Thero - අනුග්‌ගහිත සූත්‍රය00:52:06
332018/11/15ආචාර්ය පුජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනය00:52:27
342018/11/10Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2018-11-1001:02:54
352018/11/08Mirisse Dhammika Thero- Damsak Nada - Vap Poya 201800:42:46
362018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි Ven Mirisse Dhammika thero00:54:05
372018/10/162018 - 10 - 15 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි Ven Mirisse Dhammika thero00:59:42
382018/09/29Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.09.29 - 20.00 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:49:04
392018/09/29අංගුත්තර නිකායේ දුක නිපාතය,මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්වහන්ස,Mirisse Dammika Swaminwahansa01:27:16
402018/09/27Ven Mirisse Dhammika Thero - චූළහත්ථිපදොපම සූත්‍රය00:52:11
412018/09/26පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 09 08 Ven Mirisse Dhammika thero00:55:24
422018/09/13Ven.Mirisse Dhammika Thero- 2018.09.13 - 08.00 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:46:31
432018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 07 10 Ven Mirisse Dhammika thero00:39:54
442018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 06 10 Ven Mirisse Dhammika thero00:56:16
452018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 06 09 Ven Mirisse Dhammika thero00:57:09
462018/09/05Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2018-09-0500:40:14
472018/08/25ධම්ම චින්තාව - 34 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ 2018.08.25 Ven.Mirisse Dhammika Thero00:04:38
482018/08/24ධම්ම චින්තාව - 33 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ 2018.08.24  Ven.Mirisse Dhammika Thero00:04:10
492018/08/22නිර්මල බුදුදහම, දහම් කතා මාලාව අංක 0300:14:02
502018/08/09මානසික සුවය සළසා ගෙන ජීවත්විය යුතු ආකාරය - ආචාර්ය්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:47:40
512018/07/31Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2018-07-3100:38:53
522018/07/31මට ඒකමයි ඕන කියල කාමයෙන් බැඳිලා සමහරු ඉන්නේ-බන්ධන සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 31-07-201800:38:00
532018/07/28Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.07.28 -  08.00 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:47:32
542018/07/09Do We Have love and Kindness - Dr. Mirisse Dhammika thero00:04:36
552018/06/28Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada- Poson Poya 201800:44:15
562018/06/27චුල්ල හත්ති පදෝපම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Mirisse Dhammika Thero-27-06-201801:01:17
572018/06/26නකුලපිතු සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Mirisse Dhammika Thero- 25-06-201800:56:39
582018/06/18Ven Mirisse Dhammika Thero - තමාට රැකවරනයක් සකසාගැනීම (අත්තරක්ඛිත සූත්‍රය)00:56:07
592018/05/15Mirisse Dhammika him i -pohoya budu bana01:00:13
602018/04/01ධම්ම චින්තාව...11 Dhamma chinthawa Ven. Mirisse Dhammika Thero මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:16
612018/03/30ධම්ම චින්තාව - 10 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:04:51
622018/03/29ධම්ම චින්තාව - 09 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:01
632018/03/28ධම්ම චින්තාව - 08 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:04:47
642018/03/26ධම්ම චින්තාව - 07 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:04
652018/03/21Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.03.21 - 20.00 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ SLBC Dharmadeshanaw00:45:00
662018/03/07යතිවර මෙහෙවර Ven Mirisse Dhammika Thero and Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-03-0700:34:20
672018/02/26නිර්මල බුදුදහම 2 - බුදුරජාණන් වහන්සේ00:24:45
682018/02/24නිර්මල බුදුදහම - 1 - හැඳින්වීම00:15:27
692018/01/03Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada- Duruthu Poya 201800:44:56
702017/11/07Ven.Mirisse Dhammika Thero-2017.11.07-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:47:37
712017/09/04Ven. Mirisse Dhammika Thero - Guwanviduli dharmadeshanawa 2017.09.04-20.0000:48:01
722017/09/01MIRISSE DHAMMIKA THERO AUGUST 2014 PART 100:30:30
732017/08/31MIRISSE DHAMMIKA THERO AUGUST 2014 PART 200:30:38
742017/07/14Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2017-07-0900:45:58
752017/05/19Ven Mirisse Dhammika Thero - THE BUDDHIST TV Dharma Deshana (22 march 2017)00:52:37
762017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0200:57:34
772017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0103:59:58
782016/11/02Ehipassiko 2016.11.02 | Mirisse Dhammika Thero.00:29:32
792016/10/23Ven Mirisse dhammika Thero PART 2016.01 Oman00:42:22
802016/10/21PART 200:38:40
812016/10/21PART 100:43:23
822016/07/22Ehipassiko 2016.07.22 | Mirisse Dhammika Thero.00:27:57
832016/07/10Ehipassiko 2016.07.10 | Mirisse Dhammika Thero.00:28:25
842016/02/26Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Full video01:37:36
852016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 400:22:57
862016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 100:23:13
872016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 300:23:08
882016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 200:23:20
892016/02/24Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 500:05:01
902016/01/23Sadaham sawana- The buddhist - උපසෘති සූත්‍රය - පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ00:57:18
912015/10/28Ehipassiko 2015.10.28 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
922015/10/07Ehipassiko 2015.10.07 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:39:09
932015/09/30Ehipassiko 2015.09.30 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:23
942015/09/23Ehipassiko 2015.09.23 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:33:19
952015/09/16Ehipassiko 2015.09.16 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
962015/09/09Ehipassiko 2015.09.09 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
972015/09/02Ehipassiko 2015.09.02 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:39:31
982015/04/10Ehipassiko 2015.03.26 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:30:47
992015/04/10Ehipassiko 2015.03.19 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:28:44
1002015/01/0434. Patama Sekha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirisse Dhammika Thero - 16 Apr1400:45:56
1012015/01/0118. Dhamma Padaya (Thanha Vagaya 5) - Ven Mirisse Dhammika Thero - 04p Feb1400:49:30
1022014/12/29Sadaham Sawana - Most Ven.Mirisse Dhammika Hamuduruwo00:50:16
1032014/12/07Mirisse Dhammika Thero Sydney Nov 2014 English Part00:19:38
1042014/08/192013 03 20 Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:00
1052014/07/122013 02 20 Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:17
1062014/07/082013 02 08 Ven Mirisse Dhammika Thero00:53:48
1072014/03/25112.2 Ven Mirisse Dhammika Thero - 10 Sep13 - Seehanada Sutta 2 D.N00:52:41
1082014/03/2455. Ven Mirisse Dhammika Thero - 13 May13 - Dewa Dootha Sutta M.N00:49:53
1092014/03/245. Ven Mirisse Dhammika Thero - 12 Jan13 - Rasiya Sutta00:51:17
1102014/01/1947. Ven Mirisse Dhammika Thero - 4am11 Feb13 - Patisallana Sutta SN00:46:53
1112014/01/03253. Ven Mirisse Dhammika Thero - 04p Dec1300:49:58
1122014/01/03241. Ven Mirisse Dhammika Thero - Patama & Duthiya Vedana Sutta Khuddaka Nikaya - 14p Nov1300:46:22
1132013/09/23Dhamma Padaya | Chitta Wagga | Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:00
1142013/08/10Pramada Apramada Viharana | Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:37
1152013/07/18Gnanawattu Sutta | Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:47
1162013/06/1217. Ven Mirisse Dhammika Thero 05 Feb1000:46:07
1172013/03/26143. Ven Mirisse Dhammika Thero 12am23 Nov1200:52:21
1182013/03/2534. Ven Mirisse Dhammika Thero ( Full Moon Day)10 Nov11( English)00:53:09
1192013/03/16Mudu lakkana Jathakaya - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:51
1202013/03/11178. Ven Mirisse Dhammika Thero - Pancha Bhaya Wera Sutta00:57:42
1212013/03/11172. Bharadwaja Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:51:26
1222013/03/11169. Samboda Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:49:47
1232013/03/11167. Sanidhaana Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:51
1242013/03/11163. Maha Rahulowada Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:06
1252013/03/11164. Kaya Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:02:59
1262013/03/11162. Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:17
1272013/03/11160. Nathumhaka Sutta - Ven Mirisse dhammika Thero01:01:59
1282013/03/11146. Sachcha Vibhanga Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:34
1292013/03/11144. Chulla Pajjuthandithu Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:57:59
1302013/03/1079. Sabrahmaka Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:07
1312013/03/0832. Bhaddeka Raththa Sutta - Mirisse Dhammika Thero00:58:50
1322013/03/0816. Chulla Punnama Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:10:07
1332012/12/30Samma Wayama (Veerya ) - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:40
1342012/12/29Pirith (Pariththa) - Buddhist spiritual chanting - Jaya Piritha, Rathana Suthraya and Seth Pirith00:58:58
1352012/12/28Sachcha Vibhanga Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:34
1362012/11/24Nathumhaka Sutta - Ven Mirisse dhammika Thero01:01:59
1372012/08/22Bhaddeka Raththa Sutta - Mirisse Dhammika Thero - Suthra Dharma Deshana00:58:50
1382012/08/15Ven Mirisse Dhammika Thero - Chulla Punnama Sutta - Suthra Dharma Deshana01:10:07
1392012/07/31Ven Mirisse Dhammika Thero - Sabrahmaka Sutta00:59:07
1402012/07/20Ven Mirisse Dhammika Thero - Ratha Vineetha Sutta00:59:17
1412012/07/19Ven Mirisse Dhammika Thero - Pancha Bhaya Wera Sutta00:57:42
1422012/07/18Ven Mirisse Dhammika Thero - Maha Rahulowada Sutta01:00:06
1432012/07/17Ven Mirisse Dhammika Thero - Kaya Sutta01:02:59
1442012/06/29Ven Mirisse Dhammika Thero - Sanidhaana Sutta00:58:51
1452012/05/17Ven Mirisse Dhammika Thero - Samboda Sutta00:49:47
1462012/05/08Ven Mirisse Dhammika Thero - Bharadwaja Sutta00:51:26
1472012/03/21Ven Mirisse Dhammika Thero - Chulla Pajjuthandithu Sutta00:57:59
1482012/02/11The Buddhist TV Sinhala Dharma Desana Ven Mirisse Dhammika Thero - Dhamma Padaya00:53:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.