මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/08Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2020-08-0200:35:21
22020/08/08සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-08-07) - Supasan Jeewithaya00:54:54
32020/08/04(2020 - 08 - 04) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:54:10
42020/08/03 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2801:01:59
52020/08/01සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-07-31) - Supasan Jeewithaya01:01:59
62020/07/26 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:54:05
72020/07/25සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-07-24) - Supasan Jeewithaya00:55:50
82020/07/21(2020 - 07 - 20) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:53:10
92020/07/19 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2601:03:05
102020/07/19(2020 - 07 - 18) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:56:20
112020/07/18Sadaham sawana - දස සංඥා Ven Mirisse Dhammika Thero00:48:55
122020/07/18සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-07-17) - Supasan Jeewithaya01:03:05
132020/07/15 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2501:01:07
142020/07/13සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-07-10) - Supasan Jeewithaya01:01:07
152020/07/12(2020 - 07 - 11) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:53:39
162020/07/09Sadaham Sawana || Special Dhamma Discussion || Ven. Mirisse Dhammika Thero00:49:10
172020/07/09Sadaham Sawana ||Special Dhamma Discussion ||Ven. Mirisse Dhammika Thero00:50:50
182020/07/05 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2401:04:29
192020/07/05 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:51:29
202020/07/04Ven Mirisse Dhammika Thero | 2020-04-09 | 10.00 AM (English Dhamma Sermon)00:51:29
212020/07/04සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-07-03) - Supasan Jeewithaya01:06:36
222020/07/02(2020 - 06 - 29) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:54:54
232020/06/28 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2201:03:31
242020/06/26 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2101:06:17
252020/06/26 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2001:03:21
262020/06/20Ven.Mirisse Dhammika Thero, 2020.06.20 - 20.02 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:44
272020/06/20සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-06-19) - Supasan Jeewithaya01:06:34
282020/06/20අනාත්ම ධර්මතා සද්ධර්ම දේශනය බත්තරමුල්ල ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්වහන්සේ 2020061900:46:57
292020/06/17සුපසන් ජීවිතය Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-05-29) - Supasan Jeewithaya01:03:32
302020/06/16(2020 - 06 - 15) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:57:06
312020/06/14සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-06-12) - Supasan Jeewithaya01:04:05
322020/06/03 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1901:03:32
332020/05/28Ven.Mirisse Dhammika Thero  2020.05.28 - 08.05 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ.00:59:01
342020/05/28බුදුබණ පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ කෝසල සංයුක්ත ද්‍රෝණපාක සූත්‍ර 2020052800:59:05
352020/05/10(2020 - 05 - 09) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:49:00
362020/05/08නිවන් මගට අප්‍රමාදී වෙන හැටි Mirisse Dhammika Thero00:47:46
372020/05/08(2020 - 05 - 07) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:49:00
382020/05/06Ven.Mirisse Dhammika Thero | Sirasa Namami00:29:05
392020/05/05Buddhism for Kids 08 - Appreciation - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:08:38
402020/05/05Buddhism for Kids 07 - How to Avoid sleepiness - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:19:43
412020/05/05Buddhism for Kids 05 - The 5 precepts continued - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:07:14
422020/05/05Buddhism for Kids 04 - The 5 Precepts - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:13:32
432020/05/05Buddhism for Kids 03 - Buddha's Wisdom - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:06:27
442020/05/05Buddhism for Kids 02 - Be kind to others and be wise - By. Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:11:00
452020/05/05Buddhism for Kids 01 - Who is the Buddha? - By Ven. Dr. Mirisse Dhammika Thero00:09:03
462020/05/04 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:59:07
472020/05/04 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2500:58:51
482020/05/04 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:49:47
492020/05/02 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:59:17
502020/05/02 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:57:42
512020/05/012020 04 30 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි Ven Mirisse Dhammika thero00:48:09
522020/04/24(2020 - 04 - 24) පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven. Mirisse Dhammika thero00:55:39
532020/04/22 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2101:00:06
542020/04/22 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2001:02:59
552020/04/22 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:57:59
562020/04/12පූජනීය ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමියන්ගේ 2020 සිංහල නව වසරේ පණිවිඩය00:05:06
572020/04/05කොරෝනා නිසා.. මේ ගැනත් අසා බලන්න00:05:23
582020/03/14සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-03-13) - Supasan Jeewithaya00:57:51
592020/03/13 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:56:10
602020/03/12 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:57:55
612020/03/12 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:54:50
622020/03/10සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-03-06) - Supasan Jeewithaya00:57:55
632020/02/29සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-28) - Supasan Jeewithaya00:54:50
642020/02/28නොඉවසන, ඉවසන, සන්සිඳුනු, සම යනුවෙන් ප්‍රතිපදා 4කි Ven. Mirisse Dhammika thero (2020 - 02 -24)00:54:43
652020/02/23 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:51:22
662020/02/23 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:51:26
672020/02/23සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-21) - Supasan Jeewithaya00:51:22
682020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1301:03:13
692020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:56:21
702020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:56:57
712020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:53:57
722020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:56:17
732020/02/18 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:53:33
742020/02/08සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-07) - Supasan Jeewithaya00:56:21
752020/02/08Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2020-01-1900:41:12
762020/02/08ආයු සංස්කාරය නම් රූප ජීවිතේන්ද්‍රියයි Ven. Mirisse Dhammika thero (2020 - 02 - 03)00:51:38
772020/02/03මගේ සිත දැන් සන්සුන් වෙලා යැයි ඔබට දැනුනේද? Ven. Mirisse Dhammika thero (2020 - 02 - 01)00:54:39
782020/02/02සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-31) - Supasan Jeewithaya00:56:57
792020/01/26සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-24) - Supasan Jeewithaya00:53:57
802020/01/20සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (Fri 2020-01-17) - Supasan Jeewithaya00:56:17
812020/01/18සෑම මොහොතකම නිවන ස්පර්ශ වන අයුරෙන් වීරිය, සතිය පිහිටුවීම Ven. Mirisse Dhammika thero 2020 - 01 - 1500:51:46
822020/01/05සුපසන් ජීවිතයකට Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 01 - 02) - Supasan Jeewithaya00:53:33
832019/12/28මම මගේම ජීවිතය ලඟ අසරණයි Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 12 -26)00:49:54
842019/12/22 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:55:46
852019/12/20කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 12 -18)00:56:50
862019/12/14Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-12-0800:47:43
872019/12/10Ven.Mirisse Dhammika Thero  2019.12.09 - 08.04 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:17
882019/11/23 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:53:57
892019/11/23 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:59:40
902019/11/14Sawanak Res - ITN on Il Poya Day 201900:36:00
912019/10/26Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-10-1800:35:42
922019/10/25Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-10-1300:43:26
932019/10/21Ven.Mirisse Dhammika Thero 2019.10.21 - 08.06 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:29
942019/10/19Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1000:49:48
952019/10/17රාග අනුශය ආශ්‍රයෙන් සුඛ වේදනාව හඳුන ගනී Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 10 - 15)01:01:18
962019/10/13 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:58:37
972019/10/12Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2019-09-2800:57:25
982019/10/10ඖෂධ සාර්ථක වී රෝගය වහා සුව වීමට ධම්මානුපස්සනාව Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 10 - 09)00:59:49
992019/10/06Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2019-09-0800:49:20
1002019/09/26Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.09.24 - 06.45 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:58
1012019/09/26උදයව්‍ය නොදත් වසර 100ක ජීවිතයට වඩා අවබෝධයෙන් එක දවසක වටිනාකම Mirisse Dhammika thero (2019 - 09 - 25)00:56:03
1022019/09/21Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-09-0500:45:13
1032019/09/14 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:00:40
1042019/09/08 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:00:47
1052019/09/08 Ven Mirisse Dhammika Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:00:00
1062019/09/05මමවත් මට අයිති නැති මේ ලෝකයේ මගේ බිරිඳ සැමියා දරුවෝ අම්ම තාත්තා මට කොහොම අයිති වෙන්නද00:44:44
1072019/08/13 Free Theravada Buddhist Books - Ven Mirisse Dhammika Thero - පුජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි00:01:17
1082019/08/11Ven.Mirisse Dhammika Thero  - 2019.08.11 - 20.04 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:38
1092019/07/30සම්මා දිට්ඨියට අනුග්‍රහ වන කරුණු 5ක් Ven. Mirisse Dhammika thero (2019 - 07 - 29)00:50:25
1102019/05/26Ven Mirisse Dhammika Thero's Message on Vesak Event @ BVS00:01:34
1112019/05/21Ven.Mirisse Dhammika Thero  - 2019.05.20 - 20.02 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:05:18
1122019/04/19Ven Mirisse Dhammika Thero 2019 04 17 22 00 The Buddhist TV මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහ00:51:26
1132019/04/11Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.04.11 - 08.05 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:25
1142019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:57:19
1152019/03/12Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2019-03-0900:51:53
1162019/02/04Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2019.02.04- 20.02 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:13
1172019/02/012019 - 02 - 01 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:48:43
1182019/01/282019 - 01 - 27 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:51:43
1192019/01/07Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2019-01-0400:41:17
1202018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි - Ven Mirisse Dhammika thero00:59:22
1212018/12/04Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-11-10 Ven Mirisse Dhammika Thero00:55:46
1222018/11/15Ven Mirisse Dhammika Thero - අනුග්‌ගහිත සූත්‍රය00:52:06
1232018/11/15ආචාර්ය පුජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනය00:52:27
1242018/11/10Mirisse Dhammika Thero - Sanaramara Sewana 2018-11-1001:02:54
1252018/11/08Mirisse Dhammika Thero- Damsak Nada - Vap Poya 201800:42:46
1262018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි Ven Mirisse Dhammika thero00:54:05
1272018/10/162018 - 10 - 15 පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි Ven Mirisse Dhammika thero00:59:42
1282018/09/29Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.09.29 - 20.00 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:49:04
1292018/09/29අංගුත්තර නිකායේ දුක නිපාතය,මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්වහන්ස,Mirisse Dammika Swaminwahansa01:27:16
1302018/09/27Ven Mirisse Dhammika Thero - චූළහත්ථිපදොපම සූත්‍රය00:52:11
1312018/09/26පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 09 08 Ven Mirisse Dhammika thero00:55:24
1322018/09/13Ven.Mirisse Dhammika Thero- 2018.09.13 - 08.00 මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:46:31
1332018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 07 10 Ven Mirisse Dhammika thero00:39:54
1342018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 06 10 Ven Mirisse Dhammika thero00:56:16
1352018/09/12පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි 2018 06 09 Ven Mirisse Dhammika thero00:57:09
1362018/09/05Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2018-09-0500:40:14
1372018/08/25ධම්ම චින්තාව - 34 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ 2018.08.25 Ven.Mirisse Dhammika Thero00:04:38
1382018/08/24ධම්ම චින්තාව - 33 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ 2018.08.24  Ven.Mirisse Dhammika Thero00:04:10
1392018/08/22නිර්මල බුදුදහම, දහම් කතා මාලාව අංක 0300:14:02
1402018/08/09මානසික සුවය සළසා ගෙන ජීවත්විය යුතු ආකාරය - ආචාර්ය්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින්වහන්සේ00:47:40
1412018/07/31Mirisse Dhammika Thero - Dharmasanaya - 2018-07-3100:38:53
1422018/07/31මට ඒකමයි ඕන කියල කාමයෙන් බැඳිලා සමහරු ඉන්නේ-බන්ධන සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව 31-07-201800:38:00
1432018/07/28Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.07.28 -  08.00 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:47:32
1442018/07/09Do We Have love and Kindness - Dr. Mirisse Dhammika thero00:04:36
1452018/06/28Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada- Poson Poya 201800:44:15
1462018/06/27චුල්ල හත්ති පදෝපම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Mirisse Dhammika Thero-27-06-201801:01:17
1472018/06/26නකුලපිතු සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Mirisse Dhammika Thero- 25-06-201800:56:39
1482018/06/18Ven Mirisse Dhammika Thero - තමාට රැකවරනයක් සකසාගැනීම (අත්තරක්ඛිත සූත්‍රය)00:56:07
1492018/05/15Mirisse Dhammika him i -pohoya budu bana01:00:13
1502018/04/01ධම්ම චින්තාව...11 Dhamma chinthawa Ven. Mirisse Dhammika Thero මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:16
1512018/03/30ධම්ම චින්තාව - 10 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:04:51
1522018/03/29ධම්ම චින්තාව - 09 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:01
1532018/03/28ධම්ම චින්තාව - 08 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:04:47
1542018/03/26ධම්ම චින්තාව - 07 Dhamma chinthawa - Ven.Mirisse Dhammika Thero - මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ00:05:04
1552018/03/21Ven.Mirisse Dhammika Thero - 2018.03.21 - 20.00 මිරිස්සේ ධම්මික  ස්වාමින් වහන්සේ SLBC Dharmadeshanaw00:45:00
1562018/03/07යතිවර මෙහෙවර Ven Mirisse Dhammika Thero and Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-03-0700:34:20
1572018/02/26නිර්මල බුදුදහම 2 - බුදුරජාණන් වහන්සේ00:24:45
1582018/02/24නිර්මල බුදුදහම - 1 - හැඳින්වීම00:15:27
1592018/01/03Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada- Duruthu Poya 201800:44:56
1602017/11/07Ven.Mirisse Dhammika Thero-2017.11.07-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:47:37
1612017/09/04Ven. Mirisse Dhammika Thero - Guwanviduli dharmadeshanawa 2017.09.04-20.0000:48:01
1622017/09/01MIRISSE DHAMMIKA THERO AUGUST 2014 PART 100:30:30
1632017/08/31MIRISSE DHAMMIKA THERO AUGUST 2014 PART 200:30:38
1642017/07/14Mirisse Dhammika Thero - Damsak Nada 2017-07-0900:45:58
1652017/05/19Ven Mirisse Dhammika Thero - THE BUDDHIST TV Dharma Deshana (22 march 2017)00:52:37
1662017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0200:57:34
1672017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0103:59:58
1682016/11/02Ehipassiko 2016.11.02 | Mirisse Dhammika Thero.00:29:32
1692016/10/23Ven Mirisse dhammika Thero PART 2016.01 Oman00:42:22
1702016/10/23Ven Mirisse dhammika Thero PART 12016.01 Oman00:30:41
1712016/10/23Ven mirisse dhammika Thero ( PART 2 ) 2016.01 Oman00:44:04
1722016/10/23Ven mirisse dhammika Thero (PART 1) 2016,01 Oman00:42:02
1732016/10/21PART 200:38:40
1742016/10/21PART 100:43:23
1752016/07/22Ehipassiko 2016.07.22 | Mirisse Dhammika Thero.00:27:57
1762016/07/10Ehipassiko 2016.07.10 | Mirisse Dhammika Thero.00:28:25
1772016/02/26Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Full video01:37:36
1782016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 400:22:57
1792016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 100:23:13
1802016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 300:23:08
1812016/02/25Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 200:23:20
1822016/02/24Katinanisansa Dhamma Deshanawa - Venerable Mirisse Dhammika Thero - Part 500:05:01
1832016/01/23Sadaham sawana- The buddhist - උපසෘති සූත්‍රය - පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ00:57:18
1842015/10/28Ehipassiko 2015.10.28 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
1852015/10/07Ehipassiko 2015.10.07 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:39:09
1862015/09/30Ehipassiko 2015.09.30 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:23
1872015/09/23Ehipassiko 2015.09.23 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:33:19
1882015/09/16Ehipassiko 2015.09.16 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
1892015/09/09Ehipassiko 2015.09.09 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:38:51
1902015/09/02Ehipassiko 2015.09.02 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:39:31
1912015/04/10Ehipassiko 2015.03.26 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:30:47
1922015/04/10Ehipassiko 2015.03.19 | Delivered by Rev: Mirisse Dhammika Thero.00:28:44
1932015/01/0434. Patama Sekha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirisse Dhammika Thero - 16 Apr1400:45:56
1942015/01/0118. Dhamma Padaya (Thanha Vagaya 5) - Ven Mirisse Dhammika Thero - 04p Feb1400:49:30
1952014/12/29Sadaham Sawana - Most Ven.Mirisse Dhammika Hamuduruwo00:50:16
1962014/12/07Mirisse Dhammika Thero Sydney Nov 2014 English Part00:19:38
1972014/08/192013 03 20 Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:00
1982014/07/122013 02 20 Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:17
1992014/07/082013 02 08 Ven Mirisse Dhammika Thero00:53:48
2002014/03/25112.2 Ven Mirisse Dhammika Thero - 10 Sep13 - Seehanada Sutta 2 D.N00:52:41
2012014/03/2455. Ven Mirisse Dhammika Thero - 13 May13 - Dewa Dootha Sutta M.N00:49:53
2022014/03/245. Ven Mirisse Dhammika Thero - 12 Jan13 - Rasiya Sutta00:51:17
2032014/01/1947. Ven Mirisse Dhammika Thero - 4am11 Feb13 - Patisallana Sutta SN00:46:53
2042014/01/03253. Ven Mirisse Dhammika Thero - 04p Dec1300:49:58
2052014/01/03241. Ven Mirisse Dhammika Thero - Patama & Duthiya Vedana Sutta Khuddaka Nikaya - 14p Nov1300:46:22
2062013/09/23Dhamma Padaya | Chitta Wagga | Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:00
2072013/08/10Pramada Apramada Viharana | Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:37
2082013/07/18Gnanawattu Sutta | Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:47
2092013/06/1217. Ven Mirisse Dhammika Thero 05 Feb1000:46:07
2102013/03/26143. Ven Mirisse Dhammika Thero 12am23 Nov1200:52:21
2112013/03/2534. Ven Mirisse Dhammika Thero ( Full Moon Day)10 Nov11( English)00:53:09
2122013/03/16Mudu lakkana Jathakaya - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:51
2132013/03/11178. Ven Mirisse Dhammika Thero - Pancha Bhaya Wera Sutta00:57:42
2142013/03/11172. Bharadwaja Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:51:26
2152013/03/11169. Samboda Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:49:47
2162013/03/11167. Sanidhaana Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:58:51
2172013/03/11163. Maha Rahulowada Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:00:06
2182013/03/11164. Kaya Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:02:59
2192013/03/11162. Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:17
2202013/03/11160. Nathumhaka Sutta - Ven Mirisse dhammika Thero01:01:59
2212013/03/11146. Sachcha Vibhanga Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:34
2222013/03/11144. Chulla Pajjuthandithu Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:57:59
2232013/03/1079. Sabrahmaka Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:07
2242013/03/0832. Bhaddeka Raththa Sutta - Mirisse Dhammika Thero00:58:50
2252013/03/0816. Chulla Punnama Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero01:10:07
2262012/12/30Samma Wayama (Veerya ) - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:40
2272012/12/29Pirith (Pariththa) - Buddhist spiritual chanting - Jaya Piritha, Rathana Suthraya and Seth Pirith00:58:58
2282012/12/28Sachcha Vibhanga Sutta - Ven Mirisse Dhammika Thero00:59:34
2292012/11/24Nathumhaka Sutta - Ven Mirisse dhammika Thero01:01:59
2302012/08/22Bhaddeka Raththa Sutta - Mirisse Dhammika Thero - Suthra Dharma Deshana00:58:50
2312012/08/15Ven Mirisse Dhammika Thero - Chulla Punnama Sutta - Suthra Dharma Deshana01:10:07
2322012/07/31Ven Mirisse Dhammika Thero - Sabrahmaka Sutta00:59:07
2332012/07/20Ven Mirisse Dhammika Thero - Ratha Vineetha Sutta00:59:17
2342012/07/19Ven Mirisse Dhammika Thero - Pancha Bhaya Wera Sutta00:57:42
2352012/07/18Ven Mirisse Dhammika Thero - Maha Rahulowada Sutta01:00:06
2362012/07/17Ven Mirisse Dhammika Thero - Kaya Sutta01:02:59
2372012/06/29Ven Mirisse Dhammika Thero - Sanidhaana Sutta00:58:51
2382012/05/17Ven Mirisse Dhammika Thero - Samboda Sutta00:49:47
2392012/05/08Ven Mirisse Dhammika Thero - Bharadwaja Sutta00:51:26
2402012/03/21Ven Mirisse Dhammika Thero - Chulla Pajjuthandithu Sutta00:57:59
2412012/02/11The Buddhist TV Sinhala Dharma Desana Ven Mirisse Dhammika Thero - Dhamma Padaya00:53:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.