දිගන සුගතවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03ධාතු මනසිකාර දේශණා 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:40
22020/08/01සතර සතිපට්ඨාන අර්ථ කතා සහිත දේශනා මාලාවේ දෙවැනි කොටස00:51:53
32020/07/31Sathara Prathipadawan saha Bawanawata Purwakruthya - Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:35
42020/07/26සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 42, Dighana Sugathawansa Thero01:06:52
52020/07/26සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 41, Dighana Sugathawansa Thero01:08:43
62020/07/20සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 40, Dighana Sugathawansa Thero00:55:03
72020/07/19ධාතු මනසිකාර දේශණා 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:05
82020/07/19සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 39, Dighana Sugathawansa Thero01:02:48
92020/07/16ධර්ම දේශනාව 10 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 10)00:54:17
102020/07/16ධර්ම දේශනාව 09 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 09)01:09:41
112020/07/16ධර්ම දේශනාව 08 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 08)00:52:26
122020/07/16ධර්ම දේශනාව 07 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 07)01:08:53
132020/07/16ධර්ම දේශනාව 06 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 06)00:57:59
142020/07/16ධර්ම දේශනාව 05 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 05)00:57:47
152020/07/16ධර්ම දේශනාව 04 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 04)00:53:26
162020/07/16ධර්ම දේශනාව 03 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 03)01:04:32
172020/07/16ධර්ම දේශනාව 02 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 02)01:02:59
182020/07/16ධර්ම දේශනාව 01 වන කොටස​ | Ven Digana Sugathawansa Thero | DHARMA DESHANA (PART 01)01:08:44
192020/07/15සම්පජඤ්ඤ භාවනාව 03 - Sampajañña Bhawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:35
202020/07/08සම්පජඤ්ඤ භාවනාව 02 - Sampajañña Bhawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero01:10:08
212020/07/03සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සමාලෝචන දේශණාව - Satipaṭṭhāna Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:38
222020/07/01සම්පජඤ්ඤ භාවනාව 01 - Sampajañña Bhawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:10
232020/06/24සත්ව සහ ලෝක විනාශය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:06:45
242020/06/17සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 31, Dighana Sugathawansa Thero01:22:35
252020/06/16සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 30, Dighana Sugathawansa Thero01:08:18
262020/06/15සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 29, Dighana Sugathawansa Thero01:11:28
272020/06/14ඉරියාපථ භාවනාව | Ven Digana Sugathawansa Thero01:02:20
282020/06/13සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 28, Dighana Sugathawansa Thero01:18:38
292020/06/10බ්‍රහ්මවිහාර දේශණාව | Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:09
302020/06/07සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 27, Dighana Sugathawansa Thero01:05:31
312020/06/05දෙවන, තුන්වන සහ චතුර්ථක ධ්‍යානය - Dhyāna | Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:34
322020/06/04ආනාපානසති භාවනාව හැදින්වීම | Ven Digana Sugathawansa Thero01:13:27
332020/06/03ප්‍රථම ධ්‍යානය - Dhyāna | Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:08
342020/06/02සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 26, Dighana Sugathawansa Thero01:03:01
352020/06/02නවසීවතික භාවනාව - Ven Digana Sugathawansa Thero ( සුවපත් සිත )00:41:05
362020/06/01සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 25, Dighana Sugathawansa Thero01:15:10
372020/05/31සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 24, Dighana Sugathawansa Thero01:07:32
382020/05/2930. දිගන සුගතවංශ හිමි බණ (Digana Sugathawansha Himi Bana) -පටිසම්භිදාමග්ගපාලිය00:46:04
392020/05/27මනෝ පුර්වාංගම ධර්ම | Ven Digana Sugathawansa Thero01:06:08
402020/05/26සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 23, Dighana Sugathawansa Thero01:06:46
412020/05/25සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 22, Dighana Sugathawansa Thero01:09:22
422020/05/24සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 21, Dighana Sugathawansa Thero01:09:10
432020/05/23ප්‍රභාස්වර සිත - Prabhaswara Sitha | Ven Digana Sugathawansa Thero00:56:00
442020/05/23පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි - දහම් දෙසුම01:07:57
452020/05/17සතර සතිපට්ඨාන දේශණාව අර්ථකථා සහිතව 19, Digana Sugathawansa Thero01:06:50
462020/05/14කර්ම විපාක 03 - Karma Vipaka 03 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:51:41
472020/05/12කර්ම විපාක 02 - Karma Vipaka 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:51
482020/05/11පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි - දහම් දෙසුම00:56:00
492020/05/10කර්ම විපාක - Karma Vipaka | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:57
502020/05/09වෙසක් පොහෝ දින විශේෂ බුදුගුණ ධර්ම දේශණය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:13
512020/05/07දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව...00:57:50
522020/05/07ආනාපානසති විපස්සනා | Ven Digana Sugathawansa Thero00:59:35
532020/05/06පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි - දහම් දෙසුම00:52:47
542020/05/06ආනාපානසති සමථ 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:02:13
552020/05/01ආනාපානසති සමථ 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:18:01
562020/04/28මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව - උද්දේස වාරය - 04 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:11
572020/04/19මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව - සතිපට්ඨාන යන වචනාර්ථ කතා-03 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:14:15
582020/04/12මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව-ආනිශංස කතා-02| Maha Sathipattana Suthraya|Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:55
592020/04/09මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව - නිධානය | Maha Sathipattana Suthraya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:07
602020/04/04කොරොනා පරදා සසර ජයගනිමු | Ven D. Sugathawansa Thero, දේශකයාණෝ: පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:59
612020/03/30ලොවට සේත්පතා කළ සත්‍ය ක්‍රියාව | Seth Pirith01:26:55
622020/03/30පටිච්ච සමුප්පාදය උපාදාන-භව-ජාති - Patichcha Samuppadaya upadana-Bhawa| Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:07
632020/03/27පටිච්ච සමුප්පාදය තණ්හා - Patichcha Samuppadaya Thanha | Ven Digana Sugathawansa Thero00:47:55
642020/03/22පටිච්ච සමුප්පාදය වේදනා - Patichcha Samuppadaya Vedana | Ven Digana Sugathawansa Thero00:44:13
652019/12/31පටිච්ච සමුප්පාදය ඵස්ස - Patichcha Samuppadaya Phassa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:47:47
662019/12/3102 2018 Abhidharma Sammantranaya Ven Digana Sugathawansa Thero Part 203:23:08
672019/12/2601.2018 Abhidharma Sammantranaya Ven Digana Sugathawansa Thero Part 102:48:43
682019/12/212019 Abhidharma Sammantranaya Ven Digana Sugathawansa Thero Part 203:34:33
692019/12/182019 Abhidharma Sammantranaya Ven Digana Sugathawansa Thero02:48:43
702019/12/07පටිච්ච සමුප්පාදය සළායතන - Patichcha Samuppadaya Salayathana | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:25
712019/12/01පටිච්ච සමුප්පාදය නාම රූප - Patichcha Samuppadaya Nama Rupa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:45
722019/12/01Loka Vinasaya දිගන සුගතවංශ හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:57
732019/11/30පටිච්ච සමුප්පාදය විඤ්ඤානය - Patichcha Samuppadaya Viknknanaya | Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:54
742019/11/16Ven.Digana Sugathawansha Thero 2019.11.16 - 20.01 දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:43
752019/11/10පටිච්ච සමුප්පාදය සංකාර - Patichcha Samuppadaya sankara | Ven Digana Sugathawansa Thero01:00:37
762019/11/10පටිච්ච සමුප්පාදය අවිද්‍යාව - Patichcha Samuppadaya Avijja | Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:21
772019/10/13සක්මන් භාවනාව (සමථ - විදර්ශනා මූලික කරුණු) | Ven Digana Sugathawansa Thero00:36:05
782019/10/06අප්‍රමාදීව කුසල් වඩමු | Ven Digana Sugathawansa Thero, දේශකයාණෝ: පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:37
792019/09/29සියළු සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම වූ නිවන - Nirwanaya | Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:12
802019/09/18විශ්වය දැකිය හැකි කසින භාවනාව -Abhibhayathana | Ven Digana Sugathawansa Thero00:44:35
812019/09/16Ven digana sugathawansa thero00:37:24
822019/09/15කායගතා සති භාවනාව - Kayagatha Sathi Bhawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:48:31
832019/09/13Ven Digana Sugathawansa Thero | ප්‍රහාණ සංඥාව - Prahana Sangnawa01:24:31
842019/09/07කායානුපස්සනාව(නවසීවතික භාවනාව) - Kayanupassanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:44:09
852019/09/04Ven.Digana Sugathawansha Thero 2019.09.04 - 08.04 දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:00
862019/09/01කුසල් අකුසල් විග්‍රහය - (අභිධර්මය ඇසුරෙන්) Kusal Akusal Vigrashaya | Ven Digana Sugathawansa Thero00:42:01
872019/08/31චත්තාරීසක සූත්‍රය - Maha Chaththareesaka Suthraya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:28:37
882019/08/21සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:08
892019/08/16සතර ප්‍රතිපදාවන් සහ භාවනාවට පූර්වකෘත්‍යය - Bawanawata Purwakruthya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:14
902019/08/04සංස්කාර ස්කන්ධය - Sanskara Skhandhaya | Ven Digana Sugathawansa Thero00:40:57
912019/08/04කම්මට්ඨානාචර්ය, අභිධර්ම විශාරද ධර්ම කීර්ති දිගන සුගතවංශ ස්ථවිරයන් වහන්සේ - ඡඡක්කසුත්තං01:56:50
922019/07/31Bahu Dathuka Suthraya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-26)00:59:38
932019/07/26වේදනා ස්කන්ධය - Vedana Skhandhaya | Ven Digana Sugathawansa Thero00:44:36
942019/07/21Dhamma Discussion (2) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-26)01:54:02
952019/07/21සිත හෙවත් විඤ්ඤාණය Sitha/viññāṇa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:39:58
962019/07/20බොජ්ජංග ධර්ම (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 12) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:55:42
972019/07/20වේදනානුපස්සනා (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 11) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:37:38
982019/07/20නීවරණ පබ්බය - ථිනමිද්ධය (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 10) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:42:53
992019/07/20කායානුපස්සනා (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 09) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:41:14
1002019/07/20ධම්මානුපස්සනා (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 08) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:44:02
1012019/07/20චිත්තානුපස්සනා (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 07) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:57:13
1022019/07/20කායානුපස්සනා - වේදනානුපස්සනා (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 06) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:45:11
1032019/07/20නවසීවථික පබ්බය (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 05) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:48:19
1042019/07/20ධාතු මනසිකාර පබ්බය (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 04) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:13:26
1052019/07/20පටික්කූල මනසිකාර පබ්බය - 02 (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 03) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:04:33
1062019/07/20පටික්කූල මනසිකාර පබ්බය - 01 (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 02) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:21:06
1072019/07/20සම්පජාන පබ්බය (සතිපට්ඨාන/බොජ්ජංග දේශනා - 01) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:31:12
1082019/07/17Samadiyata Upades - Ven Digana Sugathawansa Thero 2019 05 2601:08:09
1092019/07/15Maha Chaththalisaka Suthraya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)01:50:32
1102019/07/14Dhamma Discussion - Ven Digana Sugathawansa Thero 2019 05 2501:10:19
1112019/07/14Bawana Upades - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)00:14:48
1122019/07/14Sathara Prathipadawan saha Bawanawata Purwakruthya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)01:01:32
1132019/07/12Ven Digana Sugathawansa Thero | සිතේ සවභාවය - Sithe Swabawa00:53:30
1142019/07/07කුසල ධර්ම - Kusala Dharma | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:07
1152019/07/06Dhamma Sermons - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-15)01:15:57
1162019/07/05කායානුපස්සනාව- Kayanupassanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:46:46
1172019/06/30කර්ම සහ කර්ම විපාක - Karma - Karma Vipaka | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:41
1182019/06/28පටිච්ච සමුප්පාදය - Patichcha Samuppadaya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:29:47
1192019/06/23වත්ථූපම සූත්‍රය 02 - Waththupama Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero01:11:28
1202019/06/23වත්ථූපම සූත්‍රය 01 - Waththupama Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero00:51:47
1212019/06/23කෙලෙස් තැවීමේ මඟ | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:19
1222019/06/21ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය - Dhamma Chakka Pavattana Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero02:08:01
1232019/06/21මෛත්‍රී භාවනාව - maithree bawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:19
1242019/06/21Ayathanayangen Aramunu Ganna Hati - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-13)01:12:46
1252019/06/21Prahana Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-10)01:23:23
1262019/06/20පුනරුප්පත්තිය - Punuruppaththiya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:10:41
1272019/06/20Anapanasathi Bahawanawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-15)01:19:50
1282019/06/17අසුභ ආදීනව - Asuba Aadeenawa | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:33
1292019/06/16අනාත්ම සංඥාව | Ven Digana Sugathawansa Thero, දේශකයාණෝ: පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:03
1302019/06/16Asuba / Aadeenawa Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-09)01:07:33
1312019/06/16පධාන සුත්‍රය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:16
1322019/06/15Anaththa Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-09)01:26:03
1332019/06/15Anichcha Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06- 08)01:59:59
1342019/06/15Padhana Suthraya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-08)01:01:16
1352019/06/14අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 07 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:14:04
1362019/06/14අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 06 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:39:54
1372019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 04 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:19
1382019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 05 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:00
1392019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 03 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:25:42
1402019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:33
1412019/06/12Abhidarmaya Hadunwadeema (07) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-12)01:14:04
1422019/06/11Abhidarmaya Hadunwadeema (06) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-11)01:39:54
1432019/06/10Abhidarmaya Hadunwadeema (05) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-10)01:17:00
1442019/06/10ආනාපානසති උපක්ලේශ | Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:33
1452019/06/09අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:38:01
1462019/06/09පාලි පාඨ මාලා 06 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:39
1472019/06/08සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සමාලෝචනය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:59
1482019/06/08ත්‍රිලක්‍ෂණය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:18:48
1492019/06/05Abhidarmaya Hadunwadeema (04) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-05)01:17:19
1502019/06/04Abhidarmaya Hadunwadeema (03) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-04)01:25:42
1512019/06/03ආනාපානසති අවසානය | Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:20
1522019/06/03ආනාපානසති පටිභාග නිමිත්තෙන් පසු | Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:32
1532019/06/03ආනාපානසති ආනිශංස | Ven Digana Sugathawansa Thero00:21:21
1542019/06/03ආනාපානසති කාය සංඛාර | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:02
1552019/06/03ආනාපානසති ධ්‍යාන 3 හා 4 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:47
1562019/06/03ආනාපානසති ධ්‍යාන 1 හා 2 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:55
1572019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය Part 3 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:26
1582019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය Part 2 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:23:58
1592019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:31:20
1602019/06/01Punuruppaththiya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-01)01:10:41
1612019/06/01පට්ච්චසමුප්පාදය - සුත්තන්ත භාජනීය 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:30
1622019/06/01පට්ච්චසමුප්පාදය - සුත්තන්ත භාජනීය 0101:23:06
1632019/06/01ආනාපානසති සතිපට්ඨානය | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:19
1642019/05/31Sakkaya Ditthiya Nathikaran Margaya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019- 05-31)01:11:07
1652019/05/31Abhidarmaya Hadunwadeema (02) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-29)00:58:35
1662019/05/31Anapanasathi Bhawanawen Niwan Maga - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-30)01:14:52
1672019/05/30Ven Digana Sugathawansa Thero Sydney Day 2 Session 400:59:41
1682019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 301:56:06
1692019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 200:24:36
1702019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 100:46:26
1712019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 5 Deshana01:51:31
1722019/05/29Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 400:04:34
1732019/05/29Digana Sugathawansa Thero Sydney 2019 Day 1 Session 3 Q & A01:10:21
1742019/05/28Abhidarmaya Hadunwadeema (01) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-28)01:38:01
1752019/05/28Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 200:14:57
1762019/05/28Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 101:01:38
1772019/05/21ආනාපානසති කර්මස්ථානය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:04
1782019/05/20ආනාපානසති හැඳින්වීම | Ven Digana Sugathawansa Thero, දේශකයාණෝ: පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:43
1792019/05/12US Dhamma sermon - Maryland Buddhist Vihara, May 201901:53:30
1802019/05/12Ven Digana Sugathawansa Thero - Meditation Program00:26:57
1812019/05/12Ven Digana Sugathawansa Thero - Meditation Program01:00:49
1822019/05/12පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි ~ කැස්බෑව විජයසුන්දරාරාමය | Digana sugathavansa thero01:04:40
1832019/04/17US Dhamma sermon 01 - New Jersey02:24:53
1842019/04/01Pali lesson 05 - Venerable Digana Sugathavamsa thero01:00:49
1852019/03/31පාලි පාඨ මාලා 04 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:16:34
1862019/03/26පාලි පාඨ මාලා 03 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:43
1872019/03/24Pali lesson two - Venerable Digana Sugathavamsa thero01:33:29
1882019/03/23පාලි පාඨ මාලා 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:58
1892018/11/12ආනාපානසති (අවසානය) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:54:32
1902018/11/12ආනාපානසති (ධ්‍යාන 3 හා 4) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:10:00
1912018/11/12ආනාපානසති (පටිභාග නිමිත්තෙන් පසු) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:52:40
1922018/11/12ආනාපානසති (ධ්‍යාන 1 හා 2) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:09:12
1932018/11/12ආනාපානසති (සතිපට්ඨානයට) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:58:15
1942018/11/11ආනාපානසති (ආනිශංස) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:21:26
1952018/11/11ආනාපානසති (උපක්ලේශ) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:53:41
1962018/11/11ආනාපානසති (කාය සංඛාර) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:04:13
1972018/11/11ආනාපානසති (කර්මස්ථානය) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:03:17
1982018/11/11ආනාපානසති (හැඳින්වීම) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:08:43
1992018/10/12Ven.Digana Sugathavansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 85 - TV Didula00:54:15
2002018/10/07Ven.Digana Sugathawansha Thero - 2018.10.07 - 20.03 දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:05
2012018/09/14පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa00:52:45
2022018/09/14පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven Digana00:30:12
2032018/08/03Ven Digana Sugathawansa Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:04:08
2042018/07/14ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Indriya Bhavana Suthra Deshanawa)00:57:20
2052018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 97 ​] -TV Didula00:48:07
2062018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 105 ​] -TV Didula00:44:14
2072018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 104 ​] -TV Didula00:39:45
2082018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 103 ​] -TV Didula00:50:12
2092018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 102 ​] -TV Didula00:44:19
2102018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 101 ​] -TV Didula00:45:38
2112018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 100 ​] -TV Didula00:47:25
2122018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 99 ​] -TV Didula00:42:20
2132018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 98 ​] -TV Didula00:46:15
2142018/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6800:51:36
2152018/06/25නතුම්හ සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Nathumha Suthra Deshanawa)01:52:48
2162018/06/24Aasawakkhaya Gnanaya ආසවක්ඛය ඥාණය00:37:38
2172018/06/24ඉන්දක සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Indaka Suthra Deshanawa)01:34:53
2182018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 96 ​] -TV Didula00:44:24
2192018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 95 ​] -TV Didula00:46:26
2202018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 94 ​] -TV Didula00:47:37
2212018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 93 ​] -TV Didula00:42:08
2222018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 92 ​] -TV Didula00:43:16
2232018/05/13Antho Jata Bahi Jata & Vissudhi Margaya - Most Ven. Digane Sugathawansa Thero -02:08:25
2242018/05/03පටිච්ච සමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-27)01:29:52
2252018/05/01ත්‍රි ලක්‍ෂණය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-29)01:18:48
2262018/05/01කෙලෙස් තැවීමේ මඟ - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-28)01:17:10
2272018/04/29සීල භාවනා වැඩසටහන - 2018-04-2805:07:51
2282018/04/27පටිච්ච සමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-27)01:29:52
2292018/04/26සීල භාවනා වැඩසටහන - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-25)03:11:50
2302018/04/25සීල භාවනා වැඩසටහන - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-25)03:11:50
2312018/04/24කර්ම සහ කර්ම විපාක - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-24)01:07:31
2322018/04/24කර්ම සහ කර්ම විපාක Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-24)01:07:31
2332018/04/23කුසල ධර්ම - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-23)00:58:13
2342018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6500:44:06
2352018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6600:55:02
2362018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6700:54:06
2372018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6400:47:21
2382018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6200:48:09
2392018/04/20සුප්පභාත සුත්‍රය සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-14)00:58:26
2402018/04/20මේඝිය සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-13)01:17:28
2412018/04/16සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සමාලෝචනය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-16)01:06:08
2422018/04/14සුප්පභාත සුත්‍රය (සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-14)00:58:26
2432018/04/13මේඝිය සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-13)01:17:28
2442018/04/12ධර්ම දේශනාව - අති පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018/04/12)01:31:57
2452018/03/19මහා ආර්යවංශ දේශණාව (Maha Aryawansa Deshanawa)08:14:48
2462018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 91 ​] -TV Didula00:47:15
2472018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 89 ​] -TV Didula00:48:24
2482018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 90 ​] -TV Didula00:46:29
2492018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 88 ​] -TV Didula00:40:00
2502018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 87 ​] -TV Didula00:43:36
2512018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 86 ​] -TV Didula00:42:13
2522018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 85 ​] -TV Didula00:47:47
2532018/03/05Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 84 ​] -TV Didula00:46:16
2542018/03/05Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 83 ​] -TV Didula00:47:45
2552018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 82 ​] -TV Didula00:46:09
2562018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 81 ​] -TV Didula00:41:56
2572018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 80 ​] -TV Didula00:45:11
2582018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 79 ​] -TV Didula00:45:43
2592018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 78 ​] -TV Didula00:43:51
2602018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 77 ​] -TV Didula00:41:23
2612018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 76 ​] -TV Didula00:38:50
2622018/01/0313. Ven Digana Sugathavansha Thero - Patikkoola Manasikaraya - 30p Jan201700:41:08
2632017/11/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 75​]00:40:16
2642017/11/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 74 ​]00:39:50
2652017/11/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 73​]00:43:21
2662017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 72 ​]00:44:04
2672017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 71 ​]00:47:08
2682017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 70 ​]00:40:16
2692017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 69 ​]00:40:44
2702017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6800:43:22
2712017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6700:46:07
2722017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6600:45:35
2732017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6500:43:01
2742017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6200:45:54
2752017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 6100:45:51
2762017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6400:44:59
2772017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6300:44:55
2782017/08/14174_ Digane Sugathawansa Thero_Passadhi Sambojjangaya 14-08-201701:21:06
2792017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6100:50:05
2802017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6000:49:54
2812017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5900:50:05
2822017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5800:49:39
2832017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 60] -TV Didula00:43:33
2842017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 59] -TV Didula00:44:53
2852017/07/261 මෛත්‍රී භාවනාව -- Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:38
2862017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 58] -TV Didula -00:43:21
2872017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 57] -TV Didula -00:44:04
2882017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 56] -TV Didula -00:49:06
2892017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 55] -TV Didula -00:40:10
2902017/07/19මේ ජීවිතයේදීම සෝවාන් වීමට නම් පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ ජූලි 16, 201700:44:54
2912017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5600:47:18
2922017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5500:48:49
2932017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5300:52:09
2942017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5100:43:01
2952017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5000:46:40
2962017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4900:49:47
2972017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4800:50:23
2982017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4700:48:48
2992017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4600:50:47
3002017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5700:45:25
3012017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5400:45:19
3022017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5200:49:22
3032017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4500:56:38
3042017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 54​] -TV Didula00:44:28
3052017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 53 ​] -TV Didula00:45:37
3062017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 52 ​] -TV Didula00:51:27
3072017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 51​] -TV Didula00:43:55
3082017/06/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 41 ​] -TV Didula00:48:16
3092017/05/25මෙත්තා සුත්‍රයේ පාළි නිවැරදි අර්ථය කෙටියෙන් අති පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමිපාණන් වහන්සේ00:03:55
3102017/04/29ven Digana Sugathawansa චිත්ත පරිදමනය සහ ආනාපාන සති භාවනාවට කෙටි උපදෙසක්00:13:32
3112017/04/23162 Digane Sugathawansa Thero patogha sampassiya saha adhiwachana sampassiya 16-04-201701:10:07
3122017/04/09161 Digane Sugathawansa Thero Nibbedika sutta 09-04-201701:03:28
3132017/03/18පට්ඨාන ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ - PATTANA DESHANA03:26:00
3142017/03/12160 Digane Sugathawansa Thero Sathpattana - Bojjanga Dhamma 20170312 160101:02:03
3152017/03/11Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 40 ] -TV Didula00:48:16
3162017/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 38 ] -TV Didula00:46:32
3172017/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 39 ] -TV Didula00:42:44
3182017/02/26159 Digane Sugathawansa Thero Ruwanwalisaya 26-02-201701:06:39
3192017/02/25Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 35] -TV Didula00:44:01
3202017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 37] -TV Didula00:48:02
3212017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 36] -TV Didula00:46:17
3222017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා - අංක 50 - TV Didula00:53:56
3232017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක38-TV Didula00:48:52
3242017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 40 -TV Didula00:54:21
3252017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක37-TV Didula00:59:11
3262017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක39-TV Didula00:51:15
3272017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක36-TV Didula00:53:24
3282017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක29-TV Didula00:48:11
3292017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක35-TV Didula00:48:52
3302017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක34-TV Didula00:44:57
3312017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක32-TV Didula00:39:52
3322017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක31-TV Didula00:47:06
3332017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක30-TV Didula00:44:57
3342017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 33-TV Didul00:40:15
3352017/01/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 34] -TV Didula00:44:59
3362017/01/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 33] -TV Didula00:49:31
3372017/01/1570. Ven Digana Sugathavansha Thero - Iriyapatha Bhavanava - 22p Nov201600:42:18
3382017/01/1566. Ven Digana Sugathavansha Thero - 16p Nov201600:45:07
3392017/01/1578. Ven Digana Sugathavansha Thero - Sathisampajannaya - 05a Dec201600:46:39
3402017/01/1532. Ven Digana Sugathawansa Thero - 01p Aug201600:44:30
3412017/01/1530. Ven Digana Sugathawansa Thero - Sanskhara Skhandhaya - 24a Jul201600:46:17
3422017/01/1517. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vedana Skhandhaya - 11p June201600:44:23
3432017/01/1513. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vinnanaya - 26p May201600:45:41
3442017/01/1549. Ven Digana Sugathawansa Thero - Kayanupassanava - 07p Oct201600:46:47
3452016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 32] -TV Didula00:41:50
3462016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 31] -TV Didula00:44:56
3472016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 30] -TV Didula00:48:00
3482016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 29] -TV Didula00:45:07
3492016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 28] -TV Didula00:48:28
3502016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 27] -TV Didula00:44:21
3512016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 26] -TV Didula00:49:43
3522016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 25] -TV Didula00:45:57
3532016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 24] -TV Didula00:47:47
3542016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 23 -TV Didula00:45:03
3552016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 22] -TV Didula00:42:06
3562016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 21] -TV Didula00:47:50
3572016/12/06Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 20 -TV Didula00:52:20
3582016/11/05Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 18 -TV Didula00:41:28
3592016/11/05Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක28-TV Didula00:44:57
3602016/10/08Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 19 -TV Didula00:49:33
3612016/09/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 17 -TV Didula00:47:14
3622016/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 16] -TV Didula00:50:41
3632016/09/10Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ -TV Didula00:49:36
3642016/09/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 27-TV Didula00:49:36
3652016/09/03Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 15] -TV Didula00:46:33
3662016/08/28අනාපානසති සූත්‍රය 1 පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ අගෝස්තු 26, 201600:36:32
3672016/08/28අති පූජ්‍ය පා ඕක් සයාඩෝ උගන්වන විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයට ප්‍රවේශයක් 1 පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහ00:29:55
3682016/08/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 14] -TV Didula00:42:59
3692016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 13] -TV Didula00:46:24
3702016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 12] -TV Didula00:46:25
3712016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 26-TV Didula00:48:42
3722016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය අංක 18-TV Didula00:52:05
3732016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ අංක 22-TV Didula00:51:58
3742016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ අංක 19-TV Didula00:50:05
3752016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-අංක 23-TV Didula00:51:14
3762016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 25-TV Didula00:45:28
3772016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 20-TV Didula00:54:16
3782016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ අංක 21-TV Didula00:51:55
3792016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 24-TV Didula00:49:18
3802016/08/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 11] -TV Didula00:47:02
3812016/08/03Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 10] -TV Didula00:49:16
3822016/07/22Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 08] -TV Didula00:52:23
3832016/07/22Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 09] -TV Didula00:50:39
3842016/07/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 07] -TV Didula00:51:03
3852016/07/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 06] -TV Didula00:40:06
3862016/06/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 18-TV Didula00:52:05
3872016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​[ -අංක 16-TV Didula00:51:25
3882016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 17-TV Didula00:46:48
3892016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 15-TV Didula00:50:18
3902016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ​]-අංක 14-TV Didula00:54:46
3912016/06/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 01​] -TV Didula00:52:38
3922016/06/18Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 02​] -TV Didula -00:51:55
3932016/06/18Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 03​] -TV Didula00:51:54
3942016/06/02Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 04] -TV Didula00:53:23
3952016/06/02Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 05] -TV Didula00:53:04
3962016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 13-TV Didula00:52:29
3972016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ -අංක 12-TV Didula00:56:53
3982016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​]-අංක 11-TV Didula00:51:54
3992016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 10-TV Didula00:55:40
4002016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 09-TV Didula00:56:47
4012016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 07-TV Didula00:54:19
4022016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 08-TV Didula00:55:29
4032016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ අංක 05-TV Didula00:56:09
4042016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 06-TV Didula00:53:18
4052016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 03-TV Didula00:49:09
4062016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-අංක 04-TV Didula00:46:03
4072016/04/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 02-TV Didula00:55:25
4082016/04/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 01-TV Didula00:54:26
4092016/04/24Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-Trailer-TV Didula00:00:46
4102016/04/172016 04 15 Ven DiganA Sugathawansa Thero Watthugnathwa gnanaya01:30:41
4112016/03/30Savanata Sisilasa Discussions Kamabu Sutta by Ven Digana Sugathawansa Thero01:36:40
4122016/03/05සක්මන් භාවනාව (සමථ & විදර්ශනා) මූලික කරුණු | sakman bawanawa (Samatha & Vidarshana) Mulika karunu00:39:22
4132015/12/3177. Ven Digana Sugathawansa Thero - Kayagathasathi - 15a Oct201500:47:35
4142015/03/089. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:40
4152015/03/088. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:25
4162015/03/085. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:46
4172015/03/087. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:52
4182015/03/082. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:02:58
4192015/03/081. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:43
4202015/01/15වත්ථූපම සූත්‍රය 2—2 — පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ01:11:04
4212015/01/15වත්ථූපම සූත්‍රය 2—1 — පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ00:51:50
4222015/01/0239. Shramana Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Digana Sugathawansa Thero - 15p Mar1400:47:01
4232015/01/0117. Maha Nidhana Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Digana Sugathawansa Thero - 31p Jan3100:45:23
4242014/12/166. Paticca Samuddapa Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:37
4252014/12/165. Paticca Samuppada Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:15
4262014/12/164. Paticca Samuppada Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:31:59
4272014/12/162. Paticca Samuppada Vibhanga - සුත්තන්ත භාජනීය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:52
4282014/12/161. Paticca Samuppada Vibhanga - සුත්තන්ත භාජනීය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:23:06
4292014/12/163. Twelve Sections of the Paticcasamuppada & How to Utilize Them - Ven Digana Sugathawansa Thero01:35:26
4302014/12/169. සීල පටිසම්භිදාමග්ග 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:33
4312014/12/168. අභිධර්මය (රූප 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:34
4322014/12/167. අභිධර්මය (රූප 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:51:06
4332014/12/166. අභිධර්මය (රූප 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:52:30
4342014/12/165. අභිධර්මය (සිත් 5) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:45:07
4352014/12/164. අභිධර්මය (සිත් 4) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:15:04
4362014/12/163. අභිධර්මය (සිත් 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:11:11
4372014/12/162. අභිධර්මය (සිත් 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:41
4382014/12/1613. අභිධම්ම සමුච්චය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero02:06:15
4392014/12/1612. අභිධම්ම සමුච්චය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:19:06
4402014/12/1611. සීලපටිසම්භිදාමග්ග 3 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:49
4412014/12/1610. සීලපටිසම්භිදාමග්ග 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:27:31
4422014/12/161. අභිධර්මය (සිත් 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:19:24
4432014/12/169. අපා තතු (ධ.ප පාප වග්ගය 11) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:56:08
4442014/12/168. අනිච්චානුපස්සනා (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:35
4452014/12/167. අනමතග්ග සංයුක්ත සූත්‍ර දේශනාව - Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:35
4462014/12/166. ආකන්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:36
4472014/12/165. ආකන්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:36:54
4482014/12/164. කායගතා සති භාවනාව - 2011-05-29 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:25
4492014/12/1632. වත්ථූපම සූත්‍රය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:11:04
4502014/12/1631. වත්ථූපම සූත්‍රය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:51:50
4512014/12/1630. තෙරුවනින් නිවනට (ධම්ම පදය - බුද්ධ වග්ගය 10,11,12,13,14) - Ven Digana Sugathawansa Therosa Thero01:03:05
4522014/12/163. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය (ම.නි) - කම්ම පථ වාරය - 2011-05-26 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:56:58
4532014/12/1629. සීල විසුද්ධි - Ven Digana Sugathawansa Thero01:21:07
4542014/12/1628. සමන සූත්‍රය (අංගුත්තර නිකාය) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:29:09
4552014/12/1627. සල්ලේඛ සූත්‍රය Part 2 (මජ්ජිම නිකාය) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:09
4562014/12/1626. සල්ලේඛ සූත්‍රය Part 1 (මජ්ජිම නිකාය ) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:12:55
4572014/12/1625. පෝතලිය සූත්‍රය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:26
4582014/12/1624. පෝතලිය සූත්‍රය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:28
4592014/12/1623. පට්ඨානපූජාව - Ven Digana Sugathawansa Thero03:20:43
4602014/12/1622. පටිච්චසමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:41
4612014/12/1620. සතිපට්ඨාන භාවනාව - Ven Digana Sugathawansa Thero01:26:10
4622014/12/162. බුද්ධෝසෝ භගවා භෝධාය ධම්මං දෙසෙති - 2011-04-07 -Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:09
4632014/12/1619. Meditation talk - Ven Digana Sugathawansa Thero00:36:52
4642014/12/1617. මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero02:12:23
4652014/12/1616. චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:49
4662014/12/1615. Dhamma Sermon in Jakartha, Indonesia - Ven Digana Sugathawansa Thero01:29:57
4672014/12/1614. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero02:08:02
4682014/12/1613. දානානිසංස දේශනා - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:49
4692014/12/1612. චිත්ත දේසනා - Ven Digana Sugathawansathero00:32:56
4702014/12/1611. බුද්ධ පූජා - Ven Digana Sugathawansa Thero00:15:41
4712014/12/1610. භද්දෙකරත සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero01:30:05
4722014/12/161. මෛත්‍රී භාවනාව - 2011-03-30 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:38
4732014/01/03242. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vaththoopama Sutta / Majjima Nikaya - 16p Nov1300:49:16
4742013/04/281 Samaya Vimuktha Pudgalaya සමය විමුක්ත පුද්ගලයා) - Ven Digana Sugathawansa Thero Tue05Jul1100:52:27
4752013/04/282 Kuppa Dhamma Pudgalaya කුප්ප ධම්ම පුද්ගලයා) - Ven Digana Sugathawansa Thero Tue12Jul1100:54:58
4762013/04/081. Dwara Vimuktha Sith (ද්වාර විමුක්ත සිත්) Ven Digana Sugathawansa Thero & Ven Nathagane Aggawansa Thero 26 Mar1100:42:05
4772013/04/082. Kriya Sith (ක්‍රියා සිත්) Ven Digana Sugathawansa Thero & Ven Wellampitiyye Winayawansa Thero 24 Mar1100:25:15
4782013/04/0765. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 04 July1100:49:05
4792013/04/0762. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 01 July1100:59:12
4802013/04/0761. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 30 Jun1100:43:30
4812013/04/0759. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 28 Jun1100:49:34
4822013/04/0760. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 29 Jun1100:55:29
4832013/04/0756. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 25 Jun1101:10:18
4842013/04/0758. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 27 Jun1100:53:18
4852013/04/0754. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 23 Jun1101:07:54
4862013/04/0757. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 26 Jun1100:58:50
4872013/04/0755. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 24 Jun1100:58:28
4882013/04/0752. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 21 Jun1100:58:46
4892013/04/0751. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 20 Jun1100:56:45
4902013/04/0748. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 17 Jun1101:03:22
4912013/04/0749. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 18 Jun1101:10:33
4922013/04/0744. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 13 Jun1101:09:00
4932013/04/0742. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 11 Jun1101:22:14
4942013/04/0747. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero16 Jun1101:03:21
4952013/04/0745. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 14 Jun1100:52:40
4962013/04/0741. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 10 Jun1101:08:03
4972013/04/0739. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 08 Jun1101:05:06
4982013/04/0743. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 12 Jun1100:06:30
4992013/04/0738. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 9.30am 07 June1100:56:27
5002013/04/0737. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 06 Jun1101:01:00
5012013/04/0736. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 05 Jun1101:20:59
5022013/04/0734. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 03 Jun1101:17:52
5032013/04/0733. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 02 Jun1101:17:59
5042013/04/0728. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 28 May1101:09:08
5052013/04/0731. Abhidhamma Sambuddhathwa Thika Mathika5(11-15)(තිකමාතිකා) Ven Digana Sugathawansa Thero 31 May1101:05:48
5062013/04/0727. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 27 May1101:21:53
5072013/04/0722. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 22 May1101:16:24
5082013/04/0725. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero& Ven Digana Sugathawansa Thero 9am25 May1101:09:36
5092013/04/0723. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 23 May1100:53:35
5102013/04/0714. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 14 May1101:05:51
5112013/04/0716. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 16 May1200:30:27
5122013/04/073. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 03 May1101:17:34
5132013/04/072. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 02 May1101:03:52
5142013/04/0155. Aasawakkhaya Gnanaya (ආසවක්ඛය ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 24 June1100:37:38
5152013/04/0143. Padesa Vihaara Gnanaya (පදෙසවිහාර ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 12 June1100:47:58
5162013/04/0139. Aththa Sandassana Gnanaya (අත්ථසංදස්සන ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 08 June1100:56:03
5172013/04/0134. Nirodha Samapaththi Gnanaya (නිරෝධසමාපත්ති ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 6pm03 June1100:50:53
5182013/03/259. Ven Digana Sugathawansa Thero 19 Marp201100:51:09
5192013/03/24108. Ven Digana Sugathawansa Thero 12a Jul12- Prathya2400:53:49
5202013/03/11166. Pothaliya Sutta - Ven Digana Sugathawansa Thero00:55:37
5212013/03/0710. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:16
5222013/03/066. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:58
5232013/03/064. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:25
5242013/03/063. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:31
5252012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 1000:54:16
5262012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 901:09:40
5272012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 800:52:25
5282012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 701:08:52
5292012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 600:57:58
5302012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 500:57:46
5312012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 400:53:25
5322012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 301:04:31
5332012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 201:02:58
5342012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 101:08:43
5352012/08/03Ven Digana Sugathawansa Thero - Sithe Swabhavaya00:53:34
5362012/08/01Ven Digana Sugathawansa Thero - Chathurarya Sathya00:57:44
5372012/07/13Ven Digana Sugathawansa Thero - Pothaliya Sutta00:55:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.