දිගන සුගතවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/17Samadiyata Upades - Ven Digana Sugathawansa Thero 2019 05 2601:08:09
22019/07/15Maha Chaththalisaka Suthraya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)01:50:32
32019/07/14Dhamma Discussion - Ven Digana Sugathawansa Thero 2019 05 2501:10:19
42019/07/14Bawana Upades - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)00:14:48
52019/07/14Sathara Prathipadawan saha Bawanawata Purwakruthya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-25)01:01:32
62019/07/12Ven Digana Sugathawansa Thero | සිතේ සවභාවය - Sithe Swabawa00:53:30
72019/07/07කුසල ධර්ම - Kusala Dharma | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:07
82019/07/06Dhamma Sermons - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-15)01:15:57
92019/07/05කායානුපස්සනාව- Kayanupassanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:46:46
102019/06/30කර්ම සහ කර්ම විපාක - Karma Vipaka | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:41
112019/06/28පටිච්ච සමුප්පාදය - Patichcha Samuppadaya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:29:47
122019/06/23වත්ථූපම සූත්‍රය 02 - Waththupama Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero01:11:28
132019/06/23වත්ථූපම සූත්‍රය 01 - Waththupama Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero00:51:47
142019/06/23කෙලෙස් තැවීමේ මඟ | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:19
152019/06/21ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය - Dhamma Chakka Pavattana Sutta | Ven Digana Sugathawansa Thero02:08:01
162019/06/21මෛත්‍රී භාවනාව - maithree bawanawa | Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:19
172019/06/21Ayathanayangen Aramunu Ganna Hati - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-13)01:12:46
182019/06/21Prahana Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-10)01:23:23
192019/06/20පුනරුප්පත්තිය - Punuruppaththiya | Ven Digana Sugathawansa Thero01:10:41
202019/06/20Anapanasathi Bahawanawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-15)01:19:50
212019/06/17අසුභ ආදීනව | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:33
222019/06/16අනාත්ම සංඥාව | Ven Digana Sugathawansa Thero, දේශකයාණෝ: පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:03
232019/06/16Asuba / Aadeenawa Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-09)01:07:33
242019/06/16පධාන සුත්‍රය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:16
252019/06/15Anaththa Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-09)01:26:03
262019/06/15Anichcha Sangnawa - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06- 08)01:59:59
272019/06/15Padhana Suthraya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-08)01:01:16
282019/06/14අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 07 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:14:04
292019/06/14අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 06 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:39:54
302019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 04 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:19
312019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 05 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:17:00
322019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 03 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:25:42
332019/06/13අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:33
342019/06/12Abhidarmaya Hadunwadeema (07) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-12)01:14:04
352019/06/11Abhidarmaya Hadunwadeema (06) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-11)01:39:54
362019/06/10Abhidarmaya Hadunwadeema (05) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-10)01:17:00
372019/06/10ආනාපානසති උපක්ලේශ | Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:33
382019/06/09අභිධර්මය හඳුන්වාදීම 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:38:01
392019/06/09පාලි පාඨ මාලා 06 | Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:39
402019/06/08සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සමාලෝචනය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:59
412019/06/08ත්‍රිලක්‍ෂණය | Ven Digana Sugathawansa Thero01:18:48
422019/06/05Abhidarmaya Hadunwadeema (04) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-05)01:17:19
432019/06/04Abhidarmaya Hadunwadeema (03) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-04)01:25:42
442019/06/03ආනාපානසති අවසානය | Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:20
452019/06/03ආනාපානසති පටිභාග නිමිත්තෙන් පසු | Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:32
462019/06/03ආනාපානසති ආනිශංස | Ven Digana Sugathawansa Thero00:21:21
472019/06/03ආනාපානසති කාය සංඛාර | Ven Digana Sugathawansa Thero01:07:02
482019/06/03ආනාපානසති ධ්‍යාන 3 හා 4 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:47
492019/06/03ආනාපානසති ධ්‍යාන 1 හා 2 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:55
502019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය Part 3 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:26
512019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය Part 2 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:23:58
522019/06/02පට්ච්චසමුප්පාදය - අභිධම්ම භාජනීය 01 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:31:20
532019/06/01Punuruppaththiya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-06-01)01:10:41
542019/06/01පට්ච්චසමුප්පාදය - සුත්තන්ත භාජනීය 02 | Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:30
552019/06/01පට්ච්චසමුප්පාදය - සුත්තන්ත භාජනීය 0101:23:06
562019/06/01ආනාපානසති කර්මස්ථානය Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:19
572019/05/31Sakkaya Ditthiya Nathikaran Margaya - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019- 05-31)01:11:07
582019/05/31Abhidarmaya Hadunwadeema (02) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-29)00:58:35
592019/05/31Anapanasathi Bhawanawen Niwan Maga - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-30)01:14:52
602019/05/30Ven Digana Sugathawansa Thero Sydney Day 2 Session 400:59:41
612019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 301:56:06
622019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 200:24:36
632019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 2 Session 100:46:26
642019/05/29Ven Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 5 Deshana01:51:31
652019/05/29Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 400:04:34
662019/05/29Digana Sugathawansa Thero Sydney 2019 Day 1 Session 3 Q & A01:10:21
672019/05/28Abhidarmaya Hadunwadeema (01) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2019-05-28)01:38:01
682019/05/28Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 200:14:57
692019/05/28Digana Sugathawansa Thero - Sydney 2019 Day 1 Session 101:01:38
702019/05/21ආනාපානසති කර්මස්ථානය - Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:04
712019/05/20ආනාපානසති හැඳින්වීම Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:43
722019/05/12US Dhamma sermon - Maryland Buddhist Vihara, May 201901:53:30
732019/05/12Ven Digana Sugathawansa Thero - Meditation Program00:26:57
742019/05/12Ven Digana Sugathawansa Thero - Meditation Program01:00:49
752019/05/12පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි ~ කැස්බෑව විජයසුන්දරාරාමය | Digana sugathavansa thero01:04:40
762019/04/17US Dhamma sermon 01 - New Jersey02:24:53
772019/04/01Pali lesson 05 - Venerable Digana Sugathavamsa thero01:00:49
782019/03/31Pali lesson 04 - Venerable Digana Sugathavamsa Thero01:16:34
792019/03/26Pali lesson 03 - Venerable Digana Sugathavamsa thero01:09:43
802019/03/24Pali lesson two - Venerable Digana Sugathavamsa thero01:33:29
812019/03/23Pali lesson one (introduction) - Venerable Digana Sugathavamsa thero00:58:58
822018/11/12ආනාපානසති (අවසානය) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:54:32
832018/11/12ආනාපානසති (ධ්‍යාන 3 හා 4) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:10:00
842018/11/12ආනාපානසති (පටිභාග නිමිත්තෙන් පසු) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:52:40
852018/11/12ආනාපානසති (ධ්‍යාන 1 හා 2) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:09:12
862018/11/12ආනාපානසති (සතිපට්ඨානයට) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:58:15
872018/11/11ආනාපානසති (ආනිශංස) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:21:26
882018/11/11ආනාපානසති (උපක්ලේශ) - Ven. Digana Sugathawansa Thero00:53:41
892018/11/11ආනාපානසති (කාය සංඛාර) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:04:13
902018/11/11ආනාපානසති (කර්මස්ථානය) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:03:17
912018/11/11ආනාපානසති (හැඳින්වීම) - Ven. Digana Sugathawansa Thero01:08:43
922018/10/12Ven.Digana Sugathavansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 85 - TV Didula00:54:15
932018/10/07Ven.Digana Sugathawansha Thero - 2018.10.07 - 20.03 දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:05
942018/09/14පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa00:52:45
952018/09/14පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven Digana00:30:12
962018/08/03Ven Digana Sugathawansa Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:04:08
972018/07/14ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Indriya Bhavana Suthra Deshanawa)00:57:20
982018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 97 ​] -TV Didula00:48:07
992018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 105 ​] -TV Didula00:44:14
1002018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 104 ​] -TV Didula00:39:45
1012018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 103 ​] -TV Didula00:50:12
1022018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 102 ​] -TV Didula00:44:19
1032018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 101 ​] -TV Didula00:45:38
1042018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 100 ​] -TV Didula00:47:25
1052018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 99 ​] -TV Didula00:42:20
1062018/07/12Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 98 ​] -TV Didula00:46:15
1072018/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6800:51:36
1082018/06/25නතුම්හ සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Nathumha Suthra Deshanawa)01:52:48
1092018/06/24Aasawakkhaya Gnanaya ආසවක්ඛය ඥාණය00:37:38
1102018/06/24ඉන්දක සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම සාකච්ඡාව (Indaka Suthra Deshanawa)01:34:53
1112018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 96 ​] -TV Didula00:44:24
1122018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 96 ​] -TV Didula00:46:26
1132018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 94 ​] -TV Didula00:47:37
1142018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 93 ​] -TV Didula00:42:08
1152018/06/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 92 ​] -TV Didula00:43:16
1162018/05/13Antho Jata Bahi Jata & Vissudhi Margaya - Most Ven. Digane Sugathawansa Thero -02:08:25
1172018/05/03පටිච්ච සමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-27)01:29:52
1182018/05/01ත්‍රි ලක්‍ෂණය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-29)01:18:48
1192018/05/01කෙලෙස් තැවීමේ මඟ - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-28)01:17:10
1202018/04/29සීල භාවනා වැඩසටහන - 2018-04-2805:07:51
1212018/04/27පටිච්ච සමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-27)01:29:52
1222018/04/26සීල භාවනා වැඩසටහන - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-25)03:11:50
1232018/04/25සීල භාවනා වැඩසටහන - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-25)03:11:50
1242018/04/24කර්ම සහ කර්ම විපාක - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-24)01:07:31
1252018/04/24කර්ම සහ කර්ම විපාක Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-24)01:07:31
1262018/04/23කුසල ධර්ම - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-23)00:58:13
1272018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6500:44:06
1282018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6600:55:02
1292018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6700:54:06
1302018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6400:47:21
1312018/04/21Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6200:48:09
1322018/04/20සුප්පභාත සුත්‍රය සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-14)00:58:26
1332018/04/20මේඝිය සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-13)01:17:28
1342018/04/16සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සමාලෝචනය - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-16)01:06:08
1352018/04/14සුප්පභාත සුත්‍රය (සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය) - පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-14)00:58:26
1362018/04/13සමථ විදර්ශනා භාවනාවේ වැදගත්කම - පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-13)01:17:28
1372018/04/12ධර්ම දේශනාව - අති පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018/04/12)01:31:57
1382018/03/19මහා ආර්යවංශ දේශණාව (Maha Aryawansa Deshanawa)08:14:48
1392018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 91 ​] -TV Didula00:47:15
1402018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 89 ​] -TV Didula00:48:24
1412018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 90 ​] -TV Didula00:46:29
1422018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 88 ​] -TV Didula00:40:00
1432018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 87 ​] -TV Didula00:43:36
1442018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 86 ​] -TV Didula00:42:13
1452018/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 85 ​] -TV Didula00:47:47
1462018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 82 ​] -TV Didula00:46:09
1472018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 81 ​] -TV Didula00:41:56
1482018/01/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 80 ​] -TV Didula00:45:11
1492018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 79 ​] -TV Didula00:45:43
1502018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 78 ​] -TV Didula00:43:51
1512018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 77 ​] -TV Didula00:41:23
1522018/01/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 76 ​] -TV Didula00:38:50
1532018/01/0313. Ven Digana Sugathavansha Thero - Patikkoola Manasikaraya - 30p Jan201700:41:08
1542017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 72 ​]00:44:04
1552017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 71 ​]00:47:08
1562017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 70 ​]00:40:16
1572017/10/19Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 69 ​]00:40:44
1582017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6800:43:22
1592017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6700:46:07
1602017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6600:45:35
1612017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6500:43:01
1622017/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6200:45:54
1632017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 6100:45:51
1642017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6400:44:59
1652017/09/05Ven.Digana Sugathavansha Thero පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 6300:44:55
1662017/08/14174_ Digane Sugathawansa Thero_Passadhi Sambojjangaya 14-08-201701:21:06
1672017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6100:50:05
1682017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 6000:49:54
1692017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5900:50:05
1702017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5800:49:39
1712017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 60] -TV Didula00:43:33
1722017/07/31Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 59] -TV Didula00:44:53
1732017/07/261 මෛත්‍රී භාවනාව -- Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:38
1742017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 58] -TV Didula -00:43:21
1752017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 57] -TV Didula -00:44:04
1762017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 56] -TV Didula -00:49:06
1772017/07/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 55] -TV Didula -00:40:10
1782017/07/19මේ ජීවිතයේදීම සෝවාන් වීමට නම් පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ ජූලි 16, 201700:44:54
1792017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5600:47:18
1802017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5500:48:49
1812017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5300:52:09
1822017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5100:43:01
1832017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5000:46:40
1842017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4900:49:47
1852017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4800:50:23
1862017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4700:48:48
1872017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4600:50:47
1882017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5700:45:25
1892017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5400:45:19
1902017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 5200:49:22
1912017/07/06Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 4500:56:38
1922017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 54​] -TV Didula00:44:28
1932017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 53 ​] -TV Didula00:45:37
1942017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 52 ​] -TV Didula00:51:27
1952017/06/13Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 51​] -TV Didula00:43:55
1962017/05/25මෙත්තා සුත්‍රයේ පාළි නිවැරදි අර්ථය කෙටියෙන් අති පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමිපාණන් වහන්සේ00:03:55
1972017/04/29ven Digana Sugathawansa චිත්ත පරිදමනය සහ ආනාපාන සති භාවනාවට කෙටි උපදෙසක්00:13:32
1982017/04/23162 Digane Sugathawansa Thero patogha sampassiya saha adhiwachana sampassiya 16-04-201701:10:07
1992017/04/09161 Digane Sugathawansa Thero Nibbedika sutta 09-04-201701:03:28
2002017/03/18පට්ඨාන ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ - PATTANA DESHANA03:26:00
2012017/03/12160 Digane Sugathawansa Thero Sathpattana - Bojjanga Dhamma 20170312 160101:02:03
2022017/03/11Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 40 ] -TV Didula00:48:16
2032017/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 38 ] -TV Didula00:46:32
2042017/03/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 39 ] -TV Didula00:42:44
2052017/02/26159 Digane Sugathawansa Thero Ruwanwalisaya 26-02-201701:06:39
2062017/02/25Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 35] -TV Didula00:44:01
2072017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 37] -TV Didula00:48:02
2082017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 36] -TV Didula00:46:17
2092017/02/17Ven.Digana Sugathavansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා - අංක 50 - TV Didula00:53:56
2102017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක38-TV Didula00:48:52
2112017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 40 -TV Didula00:54:21
2122017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක37-TV Didula00:59:11
2132017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක39-TV Didula00:51:15
2142017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක36-TV Didula00:53:24
2152017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක29-TV Didula00:48:11
2162017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක35-TV Didula00:48:52
2172017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක34-TV Didula00:44:57
2182017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක32-TV Didula00:39:52
2192017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක31-TV Didula00:47:06
2202017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක30-TV Didula00:44:57
2212017/02/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 33-TV Didul00:40:15
2222017/01/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 34] -TV Didula00:44:59
2232017/01/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 33] -TV Didula00:49:31
2242017/01/1570. Ven Digana Sugathavansha Thero - Iriyapatha Bhavanava - 22p Nov201600:42:18
2252017/01/1566. Ven Digana Sugathavansha Thero - 16p Nov201600:45:07
2262017/01/1578. Ven Digana Sugathavansha Thero - Sathisampajannaya - 05a Dec201600:46:39
2272017/01/1532. Ven Digana Sugathawansa Thero - 01p Aug201600:44:30
2282017/01/1530. Ven Digana Sugathawansa Thero - Sanskhara Skhandhaya - 24a Jul201600:46:17
2292017/01/1517. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vedana Skhandhaya - 11p June201600:44:23
2302017/01/1513. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vinnanaya - 26p May201600:45:41
2312017/01/1549. Ven Digana Sugathawansa Thero - Kayanupassanava - 07p Oct201600:46:47
2322016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 32] -TV Didula00:41:50
2332016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 31] -TV Didula00:44:56
2342016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 30] -TV Didula00:48:00
2352016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 29] -TV Didula00:45:07
2362016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 28] -TV Didula00:48:28
2372016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 27] -TV Didula00:44:21
2382016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 26] -TV Didula00:49:43
2392016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 25] -TV Didula00:45:57
2402016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 24] -TV Didula00:47:47
2412016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 23 -TV Didula00:45:03
2422016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 22] -TV Didula00:42:06
2432016/12/24Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 21] -TV Didula00:47:50
2442016/12/06Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 20 -TV Didula00:52:20
2452016/11/05Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක28-TV Didula00:44:57
2462016/10/08Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 19 -TV Didula00:49:33
2472016/09/17Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 17 -TV Didula00:47:14
2482016/09/14Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 16] -TV Didula00:50:41
2492016/09/10Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ -TV Didula00:49:36
2502016/09/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 27-TV Didula00:49:36
2512016/09/03Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 15] -TV Didula00:46:33
2522016/08/28අනාපානසති සූත්‍රය 1 පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ අගෝස්තු 26, 201600:36:32
2532016/08/28අති පූජ්‍ය පා ඕක් සයාඩෝ උගන්වන විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයට ප්‍රවේශයක් 1 පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහ00:29:55
2542016/08/26Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 14] -TV Didula00:42:59
2552016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 13] -TV Didula00:46:24
2562016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 12] -TV Didula00:46:25
2572016/08/20Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 26-TV Didula00:48:42
2582016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය අංක 18-TV Didula00:52:05
2592016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ අංක 22-TV Didula00:51:58
2602016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ අංක 19-TV Didula00:50:05
2612016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-අංක 23-TV Didula00:51:14
2622016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 25-TV Didula00:45:28
2632016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 20-TV Didula00:54:16
2642016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ අංක 21-TV Didula00:51:55
2652016/08/08Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 24-TV Didula00:49:18
2662016/08/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 11] -TV Didula00:47:02
2672016/08/03Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 10] -TV Didula00:49:16
2682016/07/22Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 08] -TV Didula00:52:23
2692016/07/22Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 09] -TV Didula00:50:39
2702016/07/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 07] -TV Didula00:51:03
2712016/07/07Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 06] -TV Didula00:40:06
2722016/06/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 18-TV Didula00:52:05
2732016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​[ -අංක 16-TV Didula00:51:25
2742016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 17-TV Didula00:46:48
2752016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 15-TV Didula00:50:18
2762016/06/22Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ​]-අංක 14-TV Didula00:54:46
2772016/06/21Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 01​] -TV Didula00:52:38
2782016/06/18Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 02​] -TV Didula -00:51:55
2792016/06/18Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි​ 03​] -TV Didula00:51:54
2802016/06/02Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 04] -TV Didula00:53:23
2812016/06/02Ven.Digana Sugathavansha Thero [පටිසම්භිදාන මග්ග පාලි 05] -TV Didula00:53:04
2822016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 13-TV Didula00:52:29
2832016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​ -අංක 12-TV Didula00:56:53
2842016/05/25Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ​]-අංක 11-TV Didula00:51:54
2852016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 10-TV Didula00:55:40
2862016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 09-TV Didula00:56:47
2872016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 07-TV Didula00:54:19
2882016/05/04Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 08-TV Didula00:55:29
2892016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ අංක 05-TV Didula00:56:09
2902016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 06-TV Didula00:53:18
2912016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 03-TV Didula00:49:09
2922016/04/29Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-අංක 04-TV Didula00:46:03
2932016/04/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 02-TV Didula00:55:25
2942016/04/27Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය​​ -අංක 01-TV Didula00:54:26
2952016/04/24Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya - විශුද්ධි මාර්ගය​​ ]-Trailer-TV Didula00:00:46
2962016/04/172016 04 15 Ven DiganA Sugathawansa Thero Watthugnathwa gnanaya01:30:41
2972016/03/30Savanata Sisilasa Discussions Kamabu Sutta by Ven Digana Sugathawansa Thero01:36:40
2982016/03/05සක්මන් භාවනාව (සමථ & විදර්ශනා) මූලික කරුණු | sakman bawanawa (Samatha & Vidarshana) Mulika karunu00:39:22
2992015/12/3177. Ven Digana Sugathawansa Thero - Kayagathasathi - 15a Oct201500:47:35
3002015/03/089. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:40
3012015/03/088. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:25
3022015/03/085. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:46
3032015/03/087. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:52
3042015/03/082. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:02:58
3052015/03/081. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:43
3062015/01/15වත්ථූපම සූත්‍රය 2—2 — පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ01:11:04
3072015/01/15වත්ථූපම සූත්‍රය 2—1 — පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්සේ00:51:50
3082015/01/0239. Shramana Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Digana Sugathawansa Thero - 15p Mar1400:47:01
3092015/01/0117. Maha Nidhana Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Digana Sugathawansa Thero - 31p Jan3100:45:23
3102014/12/166. Paticca Samuddapa Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:37
3112014/12/165. Paticca Samuppada Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:15
3122014/12/164. Paticca Samuppada Vibhanga - අභිධම්ම භාජනීය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:31:59
3132014/12/162. Paticca Samuppada Vibhanga - සුත්තන්ත භාජනීය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:52
3142014/12/161. Paticca Samuppada Vibhanga - සුත්තන්ත භාජනීය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:23:06
3152014/12/163. Twelve Sections of the Paticcasamuppada & How to Utilize Them - Ven Digana Sugathawansa Thero01:35:26
3162014/12/169. සීල පටිසම්භිදාමග්ග 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:33
3172014/12/168. අභිධර්මය (රූප 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:24:34
3182014/12/167. අභිධර්මය (රූප 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:51:06
3192014/12/166. අභිධර්මය (රූප 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:52:30
3202014/12/165. අභිධර්මය (සිත් 5) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:45:07
3212014/12/164. අභිධර්මය (සිත් 4) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:15:04
3222014/12/163. අභිධර්මය (සිත් 3) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:11:11
3232014/12/162. අභිධර්මය (සිත් 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:41
3242014/12/1613. අභිධම්ම සමුච්චය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero02:06:15
3252014/12/1612. අභිධම්ම සමුච්චය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:19:06
3262014/12/1611. සීලපටිසම්භිදාමග්ග 3 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:49
3272014/12/1610. සීලපටිසම්භිදාමග්ග 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:27:31
3282014/12/161. අභිධර්මය (සිත් 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:19:24
3292014/12/169. අපා තතු (ධ.ප පාප වග්ගය 11) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:56:08
3302014/12/168. අනිච්චානුපස්සනා (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:01:35
3312014/12/167. අනමතග්ග සංයුක්ත සූත්‍ර දේශනාව - Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:35
3322014/12/166. ආකන්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:03:36
3332014/12/165. ආකන්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:36:54
3342014/12/164. කායගතා සති භාවනාව - 2011-05-29 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:25
3352014/12/1632. වත්ථූපම සූත්‍රය 2 - Ven Digana Sugathawansa Thero01:11:04
3362014/12/1631. වත්ථූපම සූත්‍රය 1 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:51:50
3372014/12/1630. තෙරුවනින් නිවනට (ධම්ම පදය - බුද්ධ වග්ගය 10,11,12,13,14) - Ven Digana Sugathawansa Therosa Thero01:03:05
3382014/12/163. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය (ම.නි) - කම්ම පථ වාරය - 2011-05-26 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:56:58
3392014/12/1629. සීල විසුද්ධි - Ven Digana Sugathawansa Thero01:21:07
3402014/12/1628. සමන සූත්‍රය (අංගුත්තර නිකාය) - Ven Digana Sugathawansa Thero00:29:09
3412014/12/1627. සල්ලේඛ සූත්‍රය Part 2 (මජ්ජිම නිකාය) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:08:09
3422014/12/1626. සල්ලේඛ සූත්‍රය Part 1 (මජ්ජිම නිකාය ) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:12:55
3432014/12/1625. පෝතලිය සූත්‍රය (Part 2) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:05:26
3442014/12/1624. පෝතලිය සූත්‍රය (Part 1) - Ven Digana Sugathawansa Thero01:09:28
3452014/12/1623. පට්ඨානපූජාව - Ven Digana Sugathawansa Thero03:20:43
3462014/12/1622. පටිච්චසමුප්පාදය - Ven Digana Sugathawansa Thero00:58:41
3472014/12/1620. සතිපට්ඨාන භාවනාව - Ven Digana Sugathawansa Thero01:26:10
3482014/12/162. බුද්ධෝසෝ භගවා භෝධාය ධම්මං දෙසෙති - 2011-04-07 -Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:09
3492014/12/1619. Meditation talk - Ven Digana Sugathawansa Thero00:36:52
3502014/12/1617. මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero02:12:23
3512014/12/1616. චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:49
3522014/12/1615. Dhamma Sermon in Jakartha, Indonesia - Ven Digana Sugathawansa Thero01:29:57
3532014/12/1614. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero02:08:02
3542014/12/1613. දානානිසංස දේශනා - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:49
3552014/12/1612. චිත්ත දේසනා - Ven Digana Sugathawansathero00:32:56
3562014/12/1611. බුද්ධ පූජා - Ven Digana Sugathawansa Thero00:15:41
3572014/12/1610. භද්දෙකරත සූත්‍රය - Ven Digana Sugathawansa Thero01:30:05
3582014/12/161. මෛත්‍රී භාවනාව - 2011-03-30 - Ven Digana Sugathawansa Thero00:52:38
3592014/01/03242. Ven Digana Sugathawansa Thero - Vaththoopama Sutta / Majjima Nikaya - 16p Nov1300:49:16
3602013/04/281 Samaya Vimuktha Pudgalaya සමය විමුක්ත පුද්ගලයා) - Ven Digana Sugathawansa Thero Tue05Jul1100:52:27
3612013/04/282 Kuppa Dhamma Pudgalaya කුප්ප ධම්ම පුද්ගලයා) - Ven Digana Sugathawansa Thero Tue12Jul1100:54:58
3622013/04/081. Dwara Vimuktha Sith (ද්වාර විමුක්ත සිත්) Ven Digana Sugathawansa Thero & Ven Nathagane Aggawansa Thero 26 Mar1100:42:05
3632013/04/082. Kriya Sith (ක්‍රියා සිත්) Ven Digana Sugathawansa Thero & Ven Wellampitiyye Winayawansa Thero 24 Mar1100:25:15
3642013/04/0765. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 04 July1100:49:05
3652013/04/0762. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 01 July1100:59:12
3662013/04/0761. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 30 Jun1100:43:30
3672013/04/0759. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 28 Jun1100:49:34
3682013/04/0760. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 29 Jun1100:55:29
3692013/04/0756. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 25 Jun1101:10:18
3702013/04/0758. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 27 Jun1100:53:18
3712013/04/0754. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 23 Jun1101:07:54
3722013/04/0757. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 26 Jun1100:58:50
3732013/04/0755. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 24 Jun1100:58:28
3742013/04/0752. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 21 Jun1100:58:46
3752013/04/0751. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 20 Jun1100:56:45
3762013/04/0748. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 17 Jun1101:03:22
3772013/04/0749. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 18 Jun1101:10:33
3782013/04/0744. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 13 Jun1101:09:00
3792013/04/0742. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 11 Jun1101:22:14
3802013/04/0747. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero16 Jun1101:03:21
3812013/04/0745. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 14 Jun1100:52:40
3822013/04/0741. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero& Ven Wellampitiye Winayawansa Thero 10 Jun1101:08:03
3832013/04/0739. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 08 Jun1101:05:06
3842013/04/0743. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 12 Jun1100:06:30
3852013/04/0738. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 9.30am 07 June1100:56:27
3862013/04/0737. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 06 Jun1101:01:00
3872013/04/0736. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 05 Jun1101:20:59
3882013/04/0734. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 03 Jun1101:17:52
3892013/04/0733. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 02 Jun1101:17:59
3902013/04/0728. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 28 May1101:09:08
3912013/04/0731. Abhidhamma Sambuddhathwa Thika Mathika5(11-15)(තිකමාතිකා) Ven Digana Sugathawansa Thero 31 May1101:05:48
3922013/04/0727. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 27 May1101:21:53
3932013/04/0722. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 22 May1101:16:24
3942013/04/0725. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero& Ven Digana Sugathawansa Thero 9am25 May1101:09:36
3952013/04/0723. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 23 May1100:53:35
3962013/04/0714. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 14 May1101:05:51
3972013/04/0716. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 16 May1200:30:27
3982013/04/073. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 03 May1101:17:34
3992013/04/072. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Digana Sugathawansa Thero 02 May1101:03:52
4002013/04/0155. Aasawakkhaya Gnanaya (ආසවක්ඛය ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 24 June1100:37:38
4012013/04/0143. Padesa Vihaara Gnanaya (පදෙසවිහාර ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 12 June1100:47:58
4022013/04/0139. Aththa Sandassana Gnanaya (අත්ථසංදස්සන ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 08 June1100:56:03
4032013/04/0134. Nirodha Samapaththi Gnanaya (නිරෝධසමාපත්ති ඥාණය) Ven Digana Sugathawansa Thero 6pm03 June1100:50:53
4042013/03/259. Ven Digana Sugathawansa Thero 19 Marp201100:51:09
4052013/03/24108. Ven Digana Sugathawansa Thero 12a Jul12- Prathya2400:53:49
4062013/03/11166. Pothaliya Sutta - Ven Digana Sugathawansa Thero00:55:37
4072013/03/0710. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:54:16
4082013/03/066. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:57:58
4092013/03/064. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero00:53:25
4102013/03/063. Dhamma Sermon - Ven Digana Sugathawansa Thero01:04:31
4112012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 1000:54:16
4122012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 901:09:40
4132012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 800:52:25
4142012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 701:08:52
4152012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 600:57:58
4162012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 500:57:46
4172012/11/28Most Ven Digana Sugathawansa Thero 400:53:25
4182012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 301:04:31
4192012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 201:02:58
4202012/11/25Most Ven Digana Sugathawansa Thero 101:08:43
4212012/08/03Ven Digana Sugathawansa Thero - Sithe Swabhavaya00:53:34
4222012/08/01Ven Digana Sugathawansa Thero - Chathurarya Sathya00:57:44
4232012/07/13Ven Digana Sugathawansa Thero - Pothaliya Sutta00:55:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.