කඩවැද්දුවේ ජිනවංස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/03 Ven Kadawedduwe Sri Jinavansa (Sri Jinavansabhidana) Thero - ධර්ම දේශනා 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:38
22016/04/13Most Venerable Kadawadduwe Jinawansa Thero - Dhamma Sermons00:31:00
32016/04/13Most Venerable Kadawadduwe Jinawansa Thero - Dhamma Sermons00:47:38
42016/04/13Most Venerable Kadawadduwe Jinawansa Thero - Dhamma Sermons00:47:32
52016/04/13Most Venerable Kadawadduwe Jinawansa Thero - Dhamma Sermons00:30:39
62016/01/27Funeral Footage of Most.Resp.Ven. Kadawedduwe Sri Jinavamsabhidana Nayaka Maha Thero01:16:48
72013/08/17Funeral Footage of Most.Resp.Ven. Kadawedduwe Sri Jinavamsabhidana Nayaka Maha Thero01:16:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.