ගල්පියුමේ සුමනරංසි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/24Galpiume Sumanaransi Thero 2019 11 0902:01:54
22019/12/14Galpiume Sumanaransi Thero -Pansil Maluwa 2019-12-0801:20:36
32019/12/06Seela Bhawana Retreat (Day Four) - (2019-11-17)04:56:55
42019/11/26Sydney Deshana - Belihuloya Aranya - Galpiyume Sumanaransi Thero Day 3 Session 101:40:21
52019/11/25Sydney Deshana - Blangoda Aranya - Galpiyume Sumanaransi Thero Day 2 Session 301:47:40
62019/11/25Sydney Deshana - Balangoda Aranya Day 2 Session 2 Galpiyume Sumanaransi Thero02:05:06
72019/11/25Sydney Deshana - Belihuloya Aranaya - Galpiyume Sumanaransi Thero Day 1 Session 301:19:32
82019/11/25Sydney Deshana - Belihuloya Aranya - Galpiyume Sumanaransi Thero Day 1 Session 202:17:24
92019/11/25Sydney Deshana - Belihuloya Aranaya - Galpiyume Sumanaransi Thero Day 1 Session 102:02:12
102019/11/23Seela Bhawana Retreat (Day Three) - Ven Galpiume Sumanaransi Thero (2019-11-15)05:09:23
112019/11/16Seela Bhawana Retreat (Day Two) - (2019-11-05)03:21:36
122019/11/12Seela Bhawana Retreat Day One - Galpiume Sumanaransi Thero (2019-11-04)04:16:04
132019/11/09Galpiyume Sumanaransi Thero | Deshana 3 | Keysborough Dhamma Sarana Temple00:56:33
142019/11/09Galpiyume Sumanaransi Thero | Deshana 2 | Keysborough Dhamma Sarana Temple01:50:10
152019/11/09Dhamma Sermon 02 - Galpiume Sumanaransi Thero (2019-11-09)02:01:54
162019/11/09Galpiyume Sumanaransi Thero | Deshana 1 | Keysborough Dhamma Sarana Temple01:40:25
172019/03/20Kamatahan Dharma Deshanaya 2019-03-20 (poya Day)01:37:26
182019/03/16Kamatahan Deshanawa 2019-03-16(2) ven.Galpiyume Sumanaransi Thero ama dora viwara viya.....01:24:51
192019/03/16Kamatahan Deshanawa 2019-03-16 (1) Ven.Galpiyume Sumanaransi Thero Ama Dora Viwara Viya.....01:32:56
202019/03/13Galpiume Sumanaransi Thero -Pansil Maluwa 2019-03-1001:13:19
212019/03/10Sirasa FM Pansil Maluwa 2019.03.1001:03:10
222019/02/22Sumadhura Dharma Deshanawa - සුමධුර ධර්ම දේශනාව - Ven. Galpiyume Sumanaransi Thero01:48:56

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.