පේරාදෙණියේ සුජාත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12Why we suffer00:23:22
22019/11/12Bhante Sujatha leads the monastics in a blessing chant, and then answers our questions00:12:48
32019/11/12Why we suffer00:23:17
42019/11/12Bhante Sujatha leads the monastics in a blessing chant, and then answers our questions00:12:42
52019/11/11Senkadagala Sudu Banda's Wedding | Kandy Wedding00:04:49
62019/11/06OL Exam 2019 | Bhante Sujatha00:07:46
72019/11/03Bhante Sujatha talks to the group on a beautifully sunny, cold Saturday morning.00:29:25
82019/10/31Why Focus on the Breath?00:22:24
92019/10/28Spiritual vs. Religious00:18:40
102019/10/25Meditation, Exercise, or Happy-cin00:21:16
112019/10/22Learning From Difficulties00:22:50
122019/10/21Bhante Sujatha: A Buddhist Approach to Loving Yourself as You Are00:55:11
132019/10/19Taking Care of the Body, as Well as the Mind00:20:26
142019/10/16To Hell and Back00:29:08
152019/10/13Question and Answer with Bhante Sujatha00:22:17
162019/10/13Celebrating the holidays mindfully.00:23:39
172019/10/10Struggles, suffering, joy, and surprising lessons.00:33:40
182019/10/07Bhante Sujatha encourages us to learn detachment.00:20:03
192019/10/07Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:00
202019/10/06Bhante Sujatha encourages us to learn detachment.00:20:08
212019/10/06Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:06
222019/10/06Being mindful of your stories00:19:32
232019/10/04Choose Loving Kindness with Venerable Bhante Sujatha00:25:23
242019/10/03Being present in this moment00:27:08
252019/09/302 Different Truths in This World - Conventional Truth | Ultimate Truth00:01:34
262019/09/28Being mindful of desires00:38:46
272019/09/25Are you happy?00:24:01
282019/09/22Bhante Sujatha talks to the Saturday morning group about Love.00:27:47
292019/09/22Choose Lovingkindness episode 9 - The Nautilus Award00:27:23
302019/09/18Meditation is always.00:22:43
312019/09/18Appreciating every moment00:24:14
322019/09/18Some Old Memories of Blue Lotus Buddhist Temple00:04:45
332019/09/15Seeing the Buddha in our challenges and difficulties.00:20:35
342019/09/15Introduction to Meditation: a workshop with Bhante Sujatha01:19:46
352019/09/15Seeing the Buddha in our challenges and difficulties.00:20:30
362019/09/15Introduction to Meditation: a workshop with Bhante Sujatha01:19:41
372019/09/15Get high with a Monk | Bhante Sujatha00:44:21
382019/09/12Addressing our problems by focusing on the present moment.00:26:35
392019/09/12Addressing our problems by focusing on the present moment.00:26:40
402019/09/12Bhante Sujatha talks about Samsara, and the wisdom of the middle path.00:24:01
412019/09/12The importance of our practice00:22:42
422019/09/11Donation of Ultrasound Scan Machine | අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම00:04:43
432019/09/09Detachment equals happiness00:21:37
442019/09/09ආදරය, කරුණාව, දයාව | Bhante Sujatha00:05:15
452019/09/06බුදුහාමුදුරුවෝ අලුතෙන් සොයා ගත්තු දෙයක් නෑ - Bhante Sujatha00:52:13
462019/09/05Guided meditation00:27:22
472019/09/05Three important principles for our practice00:19:13
482019/09/05Three important principles for our practice00:19:18
492019/09/05Guided meditation00:27:27
502019/09/03What causes you stress?00:21:17
512019/08/31Bhante Sujatha delivers the first dharma talk of 201900:28:32
522019/08/31Understanding Dana00:22:35
532019/08/29Bhante Sujatha The Lovingkindness Monk00:46:03
542019/08/28It's a beautiful day00:17:37
552019/08/24Mindfully observing our emotions00:29:01
562019/08/24Mindfully observing our emotions00:28:56
572019/08/24Sex Education | Bhante Sujatha00:17:44
582019/08/22Stuck on the cushion00:14:04
592019/08/22How to Handle Two Extremes| Bhante Sujatha00:02:03
602019/08/19Strengthening the mind in the face of physical challenges.00:29:26
612019/08/19Right view of life and death00:16:34
622019/08/16Giving without expectation00:18:06
632019/08/14ආදරය (love) ගැන පේරාදෙනියේ සුජාත හාමුදුරුවෝ00:03:24
642019/08/14Bhante Sujatha | the loving kindness monk00:01:34
652019/08/12Bhante Sujatha | Respect Teachers00:13:55
662019/08/10Our real practice00:29:06
672019/08/07Bhante Sujatha discusses compassion, loving kindness, dana & the intention of "my wish".00:17:29
682019/08/04Different types of meditation00:22:05
692019/08/02Bhante Sujatha Interview on Sri Lanka Rupavahini Sanhinda Program00:11:12
702019/08/01Bhante Sujatha Social Projects00:05:06
712019/07/30Water Filter Donation | Bhante Sujatha00:04:46
722019/07/28Our children are precious gifts00:09:25
732019/07/25Passion or compassion00:26:02
742019/07/24පිරිත් කියන සෙංකඩගල සුදු බණ්ඩා (Michael Fronczak - USA)00:34:23
752019/07/22බුදුහාමුදුරුවන්ගෙ TATTOO ගහන්නේ ආදරේට - පේරාදෙණියේ සුජාත හිමි00:57:15
762019/07/22Annoying people and dealing with anger00:23:56
772019/07/19Choose Lovingkindness episode 7 - Anger and Frustration00:25:26
782019/07/19First meditation in the new Blue Lotus Dhamma Hall, Woodstock, IL.00:23:06
792019/07/16Bhante Sujatha speaks to Sri Lankan Children00:17:52
802019/07/16You can handle it00:21:10
812019/07/12Choose Lovingkindness episode 6 - Social Influence00:26:48
822019/07/12The Buddhist Way00:25:19
832019/07/11Lovingkindness for the Holidays – CCM Podcast Interview with Bhante Sujatha00:34:56
842019/07/09How and why we meditate00:21:39
852019/07/06Choose Lovingkindness episode 5 - Relationships00:29:04
862019/07/04Principles for the practice00:30:07
872019/07/01Bhavana and anger management00:25:15
882019/06/28How to give without expectation00:23:33
892019/06/25Living with people and finding forgiveness00:13:54
902019/06/22Children: our future and great responsibility00:14:05
912019/06/19Our roots and foundation00:25:00
922019/06/16Strong determination and renunciation00:27:03
932019/06/14Choose Lovingkindness episode 4 - Letting Go00:25:23
942019/06/13Nothing personal00:16:22
952019/06/10Big smiles00:19:27
962019/06/07The container or the content00:23:11
972019/06/04Something missing00:17:30
982019/06/01Turning on the TV and turning off the fear00:29:02
992019/05/29Balancing our lives00:26:11
1002019/05/27Bhante Sujatha00:29:07
1012019/05/25Choose Lovingkindness episode 3 - The practice and its purpose00:19:40
1022019/05/25How to empower your mind.00:38:12
1032019/05/24Dropping all separation and dogmas.00:29:57
1042019/05/21Choose Lovingkindness episode 2 - Forgiveness00:21:06
1052019/05/18Waking up from our dreams00:26:55
1062019/05/18Waking up from our dreams00:26:55
1072019/05/16Helping the world by helping ourselves00:27:56
1082019/05/16Helping the world by helping ourselves00:27:56
1092019/05/15The importance of our daily practice00:35:43
1102019/05/12The true meaning of Christmas00:24:37
1112019/05/12Awakening from the dream of existence.00:25:07
1122019/05/09Becoming Dharma00:31:23
1132019/05/09Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:22
1142019/05/09Becoming Dharma00:31:23
1152019/05/09Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:22
1162019/05/09Meditation as a path to freedom from preconditioning.00:26:05
1172019/05/09Bhante Sujatha discusses a Mothers love and how attachment effects all of our lives.00:31:40
1182019/05/06Generosity, Virtue and Wisdom00:20:48
1192019/05/01Bringing the benefits of our practice to our everyday life.00:29:35
1202019/04/28Bhante Sujatha talks to the group on a beautiful rainy Saturday morning.00:31:52
1212019/04/25The Saturday morning group has questions, Bhante Sujatha has answers.00:26:00
1222019/04/22Choose Lovingkindness episode 1 - Questions and Answers00:16:16
1232019/04/20We gather on a beautiful Saturday morning for meditation, guided by the Venerable Bhante Sujatha.00:20:48
1242019/04/17Bhante Sujatha talks about the permanent solution to our problems and challenges.00:33:12
1252019/04/14Fixing the world by fixing ourselves.00:25:51
1262019/04/11Bhante Sujatha discusses using the wisdom of our meditation practice to bring noble actions00:29:32
1272019/04/08Bhante Sujatha talks to the group on a beautifully sunny, cold Saturday morning.00:29:25
1282019/04/05Bhante Sujatha talks to the Saturday morning group about Love.00:27:47
1292019/04/02Bhante Sujatha talks about Samsara, and the wisdom of the middle path.00:24:01
1302019/03/30Bhante Sujatha delivers the first dharma talk of 2019, and guides the group in surrendering the ego00:28:32
1312019/03/27Strengthening the mind in the face of physical challenges.00:29:26
1322019/03/24How to empower your mind.00:38:12
1332019/03/21Awakening from the dream of existence.00:25:07
1342019/03/19Meditation as a path to freedom from preconditioning.00:26:05
1352019/01/10Tranquility Through Inner Observation by Bhante Sujatha00:51:13
1362019/01/10The International Buddhist Conference Webinar Compassion in a chaotic world01:44:11
1372019/01/10Soul Sessions Season One Episode Three The Secret to Happiness00:45:47
1382019/01/10MINDFULNESS MEDITATION FOR DAILY LIFE with Bhante Sujatha00:16:15
1392019/01/10FINDING BUDDHA NATURE WITHIN @ BMV by Bhante Sujatha 2 Sep 201600:14:24
1402019/01/10Dharma Talk by a Buddhist Monk to Unitarian Universalists00:26:47
1412019/01/10Dhamma Discussion Taming The Ego with Bhante Sujatha @ SJBA01:20:46
1422019/01/10DEALING WITH ANGER by Bhante Sujatha01:14:14
1432019/01/10DEALING WITH ANGER Bhante Sujatha @ BMV00:14:05
1442019/01/10Clip13400:28:45
1452019/01/10Buddha and Jesus Under One Roof00:04:08
1462019/01/10BLESSING CHANT Healing Through Loving Kindness by Bhante Sujatha00:06:05
1472019/01/10Bhante Sujatha Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
1482019/01/10Bhante Sujatha speaks at the Blue Lotus Buddhist Temple and Meditation Center on Oct 18 201700:09:35
1492019/01/10Bhante Sujatha interview on Sri Lankan TV00:17:02
1502019/01/10Bhante Sujatha Blessings Healing Meditation at the Bodhi Tree @ Sentul Temple00:58:03
1512019/01/10Bhante Sujatha00:29:07
1522019/01/07TAMING THE EGO by Bhante Sujatha01:19:13
1532019/01/07Dhamma Discussion Taming The Ego with Bhante Sujatha @ SJBA01:20:46
1542019/01/07TAMING THE EGO by Bhante Sujatha 101:51:41
1552019/01/07DEALING WITH ANGER Bhante Sujatha @ BMV01:00:00
1562019/01/07Bhante Sujatha interview on Independent Television Networking Sri Lanka00:17:02
1572019/01/07Taking Risks to Follow Your Heart with Bhante Sujatha00:16:32
1582019/01/07Love Yourself Bhante Sujatha Says00:04:12
1592019/01/07FINDING HAPPINESS AND CONTENTMENT by Bhante Sujatha01:12:47
1602019/01/07Bhante Sujatha Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
1612019/01/07Bhante Sujatha Mindfulness Meditation Lecture 101:17:31
1622019/01/07Bhante Sujatha Buddhist Mindfulness Meditation00:55:38
1632019/01/07Bhante Sujatha A Buddhist Approach to Handling Difficult Thoughts and Emotions00:58:10
1642019/01/07Adding More Love to the World By Bhante Sujatha00:08:35
1652018/11/29Loving Kindness for the Holidays – Interview with Bhante Sujatha00:34:56
1662018/10/22Bhante Sujatha: A Buddhist Approach to Handling Difficult Thoughts and Emotions00:58:10
1672018/08/11Bhante Sujatha Be Your Own Best Friend The Practice of Loving Kindness01:07:51
1682018/08/10Bhante Sujatha interview on Independent Television Networking Sri Lanka00:17:02
1692018/08/09Sri Lanka TV Program "Sanhida"00:06:18
1702018/03/29Bhante Sujatha: Mindfulness & Meditation Lecture01:17:31
1712018/03/20Bhante Sujatha Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving Kindness01:47:41
1722017/12/16Bhante Sujatha - Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving-Kindness03:00:25
1732017/11/03Bhante Sujatha: Buddhist Mindfulness Meditation00:55:38
1742017/10/20Bhante Sujatha speaks at the Blue Lotus Buddhist Temple and Meditation Center on Oct. 18, 201700:30:17
1752017/06/08FINDING HAPPINESS AND CONTENTMENT by Bhante Sujatha01:48:26
1762017/06/07TAMING THE EGO by Bhante Sujatha01:51:41
1772016/12/27Adding more Love to the World By Bhante Sujatha 200:07:46
1782016/12/27Adding More Love to the world By Bhante Sujatha 100:08:37
1792016/12/27Adding More Love to the World By Bhante Sujatha00:08:35
1802016/11/01Bhante Sujatha: Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
1812016/05/20Clip13400:28:45
1822015/12/17Bhante Sujatha - Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving-Kindness01:07:51
1832014/09/24Bhante Sujatha00:05:47
1842014/08/20Amadahara - Swarnavahini - Part 200:11:01
1852014/08/20Amadahara - Swarnavahini - Part 100:15:03
1862014/07/29Donation of Medical Equipment to Sri Lanka - Part 200:13:12
1872014/07/29Donation of Medical Equipment to Sri Lanka - Part 100:17:13
1882014/05/31DEALING WITH ANGER - Bhante Sujatha @ BMV01:00:00
1892013/09/15Felicitation Ceremony of Chief Sangha Patron of North America (2013)01:01:37
1902013/09/13Leadership program in honor of Bhante Sujatha - Chief Sangha Patron of North America (2013)02:52:23
1912013/09/05Bhante Sujatha interview on Sri Lankan TV00:17:01
1922013/08/30Taking Risks to Follow Your Heart with Bhante Sujatha00:16:32
1932013/08/20"Tranquility Through Inner Observation" by Bhante Sujatha01:14:54
1942013/03/18Bhante Sujatha00:29:07
1952012/11/03VESAKHA "BUDDHA" DAY 2012 Part 101:24:58
1962012/11/03VESAKHA "BUDDHA" DAY 2012 Part 201:27:13
1972012/08/22Blue Lotus Temple Precept Ceremony 201200:04:48
1982011/09/17Precepts Ceremony Part 500:09:03
1992011/09/17Precepts Ceremony Part 400:14:54
2002011/09/17Precepts Ceremony Part 300:14:51
2012011/09/17Precepts Ceremony Part 200:14:11
2022011/09/17Precepts Ceremony Part 100:14:58
2032011/07/25Sri Lanka Karuna 201100:05:53
2042011/06/04Blue Lotus Buddhist Temple00:04:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.