පේරාදෙණියේ සුජාත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/13Bhante Sujatha guides us in meditation at Emricson Park00:55:48
22020/08/13Bhante Sujatha guides us in meditation at Emricson Park00:56:00
32020/08/09Judgment and criticism01:00:11
42020/08/09Judgment and criticism01:00:23
52020/08/07Bhante Sujatha's Birthday Project00:04:17
62020/08/02Bhante Sujatha guides us in meditation on a beautiful Saturday morning.00:59:24
72020/08/02World current issues00:59:36
82020/07/30Bhante Sujatha guides us in meditation at Emricson Park00:52:01
92020/07/30Bhante Sujatha guides us in meditation at Emricson Park00:51:49
102020/07/27The world is too big for you to change...00:00:16
112020/07/26Way to gain wisdom01:11:06
122020/07/26Way to gain wisdom01:11:18
132020/07/23Be an observer00:58:11
142020/07/23Be an observer00:57:59
152020/07/19Life is only a reflection01:06:29
162020/07/19Life is only a reflection01:06:41
172020/07/16The way to practice00:50:27
182020/07/16The way to practice00:50:39
192020/07/14Monday evening outdoor meditation and dharma talk01:09:02
202020/07/14Monday evening outdoor meditation and dharma talk01:08:50
212020/07/13Church of Love: Love in Action with Bhante Sujatha00:33:09
222020/07/11First in-person meditation back at the temple!00:57:23
232020/07/11First in-person meditation back at the temple!00:57:35
242020/07/07Introspection is self-examination00:58:55
252020/07/07Introspection is self-examination00:58:43
262020/07/05Acceptance and letting go00:48:56
272020/07/05Acceptance and letting go00:48:44
282020/07/02Wednesday evening outdoor meditation at Woodstock Square00:52:58
292020/07/02Wednesday evening outdoor meditation at Woodstock Square00:52:46
302020/06/28Why do you enjoy suffering?00:54:06
312020/06/28Why do you enjoy suffering?00:54:18
322020/06/25Wednesday evening outdoor meditation at Woodstock Square01:01:53
332020/06/25Wednesday evening outdoor meditation at Woodstock Square01:01:41
342020/06/23Ratana Sutta chanting from Blue Lotus Buddhist Temple00:14:06
352020/06/23Lovingkindness meditation at Woodstock Square00:59:17
362020/06/23Lovingkindness meditation at Woodstock Square00:59:29
372020/06/23Empty empty happy happy00:44:37
382020/06/20Empty empty happy happy00:44:25
392020/06/18Trusting refuge01:00:28
402020/06/18Trusting refuge01:00:16
412020/06/14Be a silent observer, without judging, without condemning.00:42:13
422020/06/11Live in duality and spiritual awakening00:59:58
432020/06/11Live in duality and spiritual awakening00:59:46
442020/06/06With our thoughts, we make our world.00:50:50
452020/06/06With our thoughts, we make our world.00:51:03
462020/06/04Loving Kindness Meditation for Victims of Racism and Violence00:53:26
472020/06/04Loving Kindness Meditation for Victims of Racism and Violence00:53:14
482020/05/31Don't get too excited00:52:54
492020/05/31Don't get too excited00:52:42
502020/05/26Dharma without the dogma00:55:19
512020/05/26Dharma without the dogma00:55:07
522020/05/24Don't go with the flow00:53:47
532020/05/24Don't go with the flow00:53:35
542020/05/22Bhante Sujatha - Suffering Is Optional: A Buddhist Path to Peace00:45:40
552020/05/21Bhante Sujatha guides us in meditation00:45:00
562020/05/21Bhante Sujatha guides us in meditation00:44:48
572020/05/16Truth is bitter00:46:03
582020/05/16Truth is bitter00:45:51
592020/05/15Food Donation Project | Bhante Sujatha | Covid 1900:12:22
602020/05/14Celebrating Buddha's Life - Virtual Vesakha Day 202001:12:48
612020/05/10Tribute to Mothers - Mother's Day Meditation01:07:57
622020/05/07Recognition leads to Mindfulness01:01:07
632020/05/07Recognition leads to Mindfulness01:00:55
642020/05/05Introspection is self-examination01:03:43
652020/05/05Introspection is self-examination01:03:31
662020/05/02No more Dharma Candy01:01:32
672020/05/02No more dharma candy01:01:20
682020/04/30How to empower your mind00:49:45
692020/04/30How to empower your mind00:49:33
702020/04/28Coping with inner demons00:52:29
712020/04/28Coping with inner demons00:52:23
722020/04/25The highest kind of happiness00:52:40
732020/04/25The highest kind of happiness00:52:34
742020/04/23Selfishness vs. selflessness00:41:42
752020/04/23Selfishness vs. selflessness00:41:36
762020/04/21Meditation as more than relaxation00:41:02
772020/04/21Meditation as more than relaxation00:40:56
782020/04/19Cultivating Love, Awareness, and Wisdom00:45:14
792020/04/19Cultivating Love, Awareness, and Wisdom00:45:08
802020/04/16Living with a peaceful heart00:55:35
812020/04/14Planting beautiful seeds00:52:25
822020/04/14Planting beautiful seeds00:52:19
832020/04/14Sinhala New Year | සිංහල අලුත් අවුරුද්ද00:17:43
842020/04/11Transforming difficult emotions00:52:35
852020/04/11Transforming difficult emotions00:52:29
862020/04/09Healing the world through lovingkindness practice.00:53:44
872020/04/09Healing the world through lovingkindness practice.00:53:38
882020/04/07Letting go00:45:24
892020/04/07Bhante Sujatha talks on a beautiful Saturday morning.00:54:09
902020/04/07Letting go00:45:18
912020/04/07Bhante Sujatha talks on a beautiful Saturday morning.00:54:03
922020/04/03A mindful approach to our lives00:19:28
932020/04/03Healing meditation for a global pandemic00:53:55
942020/04/03How to create self blessings and healing00:55:28
952020/04/02A mindful approach to our lives00:19:22
962020/03/31Healing meditation for a global pandemic00:53:50
972020/03/31How to create self blessings and healing00:55:22
982020/03/31Acceptance and letting go00:51:10
992020/03/31Healing meditation for global pandemic.00:55:12
1002020/03/28Covid-19 | Corona | Bhante Sujatha00:22:21
1012020/03/24Being home00:51:51
1022020/03/21Bhante Sujatha guides our global audience in meditation and chanting.00:55:17
1032020/03/21Find Peace of Mind in Tough Times00:54:15
1042020/03/21Find Peace of Mind in Tough Times00:57:39
1052020/03/20Introspection meditation, led by Bhante Sujatha00:53:24
1062020/03/20Introspection meditation00:58:24
1072020/03/19Wednesday evening dharma talk, guided meditation, and chanting00:49:03
1082020/03/19How to live free from fear00:12:12
1092020/03/17Monday evening dharma talk, guided meditation, and chanting00:46:15
1102020/03/17Monday meditation00:53:07
1112020/03/16A moment to pause00:02:47
1122020/03/14Making positive change in difficult circumstances00:42:27
1132020/03/14Making positive change in difficult circumstances00:42:33
1142020/02/27Aimless meditation00:38:46
1152020/02/27Aimless meditation00:38:41
1162020/02/23How to heal from the inside out00:37:46
1172020/02/23How to heal from the inside out00:37:41
1182020/02/18Bhante Sujatha speech - පාඩම් මතක තබාගන්නා ක්‍රමය00:17:52
1192020/02/18Hirushi Jayasena - Bhante Sujatha Monk00:46:03
1202020/01/182020 Mother and Baby Blessing00:58:51
1212020/01/182020 Mother and Baby Blessing00:58:46
1222019/12/22Bhante Sujatha talks about the permanent solution to our problems and challenges.00:33:12
1232019/12/19Fixing the world by fixing ourselves.00:25:51
1242019/12/12Bringing mindfulness to this year's Christmas celebration.00:38:08
1252019/12/12Bhante Sujatha guides us in meditation.00:19:41
1262019/12/12Bringing mindfulness to this year's Christmas celebration.00:38:03
1272019/12/12Bhante Sujatha guides us in meditation.00:19:36
1282019/12/11Using the wisdom of our meditation practice to bring noble actions to the world00:29:32
1292019/12/03Jayamangala Gatha !!! Blessings Chant for Well Being!!!00:14:51
1302019/12/01Impermanence00:25:50
1312019/12/01Guided meditation00:22:25
1322019/12/01Impermanece00:25:45
1332019/12/01Guided meditation00:22:20
1342019/11/26Michel Fronzak's (Senkadagala Sudu Banda) Wedding00:04:42
1352019/11/12Why we suffer00:23:22
1362019/11/12Bhante Sujatha leads the monastics in a blessing chant, and then answers our questions00:12:48
1372019/11/12Why we suffer00:23:17
1382019/11/12Bhante Sujatha leads the monastics in a blessing chant, and then answers our questions00:12:42
1392019/11/06OL Exam 2019 | Bhante Sujatha00:07:46
1402019/11/03Bhante Sujatha talks to the group on a beautifully sunny, cold Saturday morning.00:29:25
1412019/10/31Why Focus on the Breath?00:22:24
1422019/10/28Spiritual vs. Religious00:18:40
1432019/10/25Meditation, Exercise, or Happy-cin00:21:16
1442019/10/22Learning From Difficulties00:22:50
1452019/10/21Bhante Sujatha: A Buddhist Approach to Loving Yourself as You Are00:55:11
1462019/10/19Taking Care of the Body, as Well as the Mind00:20:26
1472019/10/16To Hell and Back00:29:08
1482019/10/13Question and Answer with Bhante Sujatha00:22:17
1492019/10/13Celebrating the holidays mindfully.00:23:39
1502019/10/10Struggles, suffering, joy, and surprising lessons.00:33:40
1512019/10/07Bhante Sujatha encourages us to learn detachment.00:20:03
1522019/10/07Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:00
1532019/10/06Bhante Sujatha encourages us to learn detachment.00:20:08
1542019/10/06Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:06
1552019/10/06Being mindful of your stories00:19:32
1562019/10/04Choose Loving Kindness with Venerable Bhante Sujatha00:25:23
1572019/10/03Being present in this moment00:27:08
1582019/09/302 Different Truths in This World - Conventional Truth | Ultimate Truth00:01:34
1592019/09/28Being mindful of desires00:38:46
1602019/09/25Are you happy?00:24:01
1612019/09/22Bhante Sujatha talks to the Saturday morning group about Love.00:27:47
1622019/09/22Choose Lovingkindness episode 9 - The Nautilus Award00:27:23
1632019/09/18Meditation is always.00:22:43
1642019/09/18Appreciating every moment00:24:14
1652019/09/18Some Old Memories of Blue Lotus Buddhist Temple00:04:45
1662019/09/15Seeing the Buddha in our challenges and difficulties.00:20:35
1672019/09/15Introduction to Meditation: a workshop with Bhante Sujatha01:19:46
1682019/09/15Seeing the Buddha in our challenges and difficulties.00:20:30
1692019/09/15Introduction to Meditation: a workshop with Bhante Sujatha01:19:41
1702019/09/15Get high with a Monk | Bhante Sujatha00:44:21
1712019/09/12Addressing our problems by focusing on the present moment.00:26:35
1722019/09/12Addressing our problems by focusing on the present moment.00:26:40
1732019/09/12Bhante Sujatha talks about Samsara, and the wisdom of the middle path.00:24:01
1742019/09/12The importance of our practice00:22:42
1752019/09/11Donation of Ultrasound Scan Machine | අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම00:04:43
1762019/09/09Detachment equals happiness00:21:37
1772019/09/09ආදරය, කරුණාව, දයාව | Bhante Sujatha00:05:15
1782019/09/05Guided meditation00:27:22
1792019/09/05Three important principles for our practice00:19:13
1802019/09/05Three important principles for our practice00:19:18
1812019/09/05Guided meditation00:27:27
1822019/09/03What causes you stress?00:21:17
1832019/08/31Bhante Sujatha delivers the first dharma talk of 201900:28:32
1842019/08/31Understanding Dana00:22:35
1852019/08/29Bhante Sujatha The Lovingkindness Monk00:46:03
1862019/08/28It's a beautiful day00:17:37
1872019/08/24Mindfully observing our emotions00:29:01
1882019/08/24Mindfully observing our emotions00:28:56
1892019/08/24Sex Education | Bhante Sujatha00:17:44
1902019/08/22Stuck on the cushion00:14:04
1912019/08/22How to Handle Two Extremes| Bhante Sujatha00:02:03
1922019/08/19Strengthening the mind in the face of physical challenges.00:29:26
1932019/08/19Right view of life and death00:16:34
1942019/08/16Giving without expectation00:18:06
1952019/08/14Bhante Sujatha | the loving kindness monk00:01:34
1962019/08/12Bhante Sujatha | Respect Teachers00:13:55
1972019/08/10Our real practice00:29:06
1982019/08/07Bhante Sujatha discusses compassion, loving kindness, dana & the intention of "my wish".00:17:29
1992019/08/04Different types of meditation00:22:05
2002019/08/02Bhante Sujatha Interview on Sri Lanka Rupavahini Sanhinda Program00:11:12
2012019/08/01Bhante Sujatha Social Projects00:05:06
2022019/07/30Water Filter Donation | Bhante Sujatha00:04:46
2032019/07/28Our children are precious gifts00:09:25
2042019/07/25Passion or compassion00:26:02
2052019/07/24පිරිත් කියන සෙංකඩගල සුදු බණ්ඩා (Michael Fronczak - USA)00:34:23
2062019/07/22බුදුහාමුදුරුවන්ගෙ TATTOO ගහන්නේ ආදරේට - පේරාදෙණියේ සුජාත හිමි00:57:15
2072019/07/22Annoying people and dealing with anger00:23:56
2082019/07/19Choose Lovingkindness episode 7 - Anger and Frustration00:25:26
2092019/07/19First meditation in the new Blue Lotus Dhamma Hall, Woodstock, IL.00:23:06
2102019/07/16Bhante Sujatha speaks to Sri Lankan Children00:17:52
2112019/07/16You can handle it00:21:10
2122019/07/12Choose Lovingkindness episode 6 - Social Influence00:26:48
2132019/07/12The Buddhist Way00:25:19
2142019/07/11Lovingkindness for the Holidays – CCM Podcast Interview with Bhante Sujatha00:34:56
2152019/07/09How and why we meditate00:21:39
2162019/07/06Choose Lovingkindness episode 5 - Relationships00:29:04
2172019/07/04Principles for the practice00:30:07
2182019/07/01Bhavana and anger management00:25:15
2192019/06/28How to give without expectation00:23:33
2202019/06/25Living with people and finding forgiveness00:13:54
2212019/06/22Children: our future and great responsibility00:14:05
2222019/06/19Our roots and foundation00:25:00
2232019/06/16Strong determination and renunciation00:27:03
2242019/06/14Choose Lovingkindness episode 4 - Letting Go00:25:23
2252019/06/13Nothing personal00:16:22
2262019/06/10Big smiles00:19:27
2272019/06/07The container or the content00:23:11
2282019/06/04Something missing00:17:30
2292019/06/01Turning on the TV and turning off the fear00:29:02
2302019/05/29Balancing our lives00:26:11
2312019/05/27Bhante Sujatha00:29:07
2322019/05/25Choose Lovingkindness episode 3 - The practice and its purpose00:19:40
2332019/05/25How to empower your mind.00:38:12
2342019/05/24Dropping all separation and dogmas.00:29:57
2352019/05/21Choose Lovingkindness episode 2 - Forgiveness00:21:06
2362019/05/18Waking up from our dreams00:26:55
2372019/05/18Waking up from our dreams00:26:55
2382019/05/16Helping the world by helping ourselves00:27:56
2392019/05/16Helping the world by helping ourselves00:27:56
2402019/05/15The importance of our daily practice00:35:43
2412019/05/12The true meaning of Christmas00:24:37
2422019/05/12Awakening from the dream of existence.00:25:07
2432019/05/09Becoming Dharma00:31:23
2442019/05/09Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:22
2452019/05/09Becoming Dharma00:31:23
2462019/05/09Guided meditation, with Bhante Sujatha00:22:22
2472019/05/09Meditation as a path to freedom from preconditioning.00:26:05
2482019/05/09Bhante Sujatha discusses a Mothers love and how attachment effects all of our lives.00:31:40
2492019/05/06Generosity, Virtue and Wisdom00:20:48
2502019/05/01Bringing the benefits of our practice to our everyday life.00:29:35
2512019/04/28Bhante Sujatha talks to the group on a beautiful rainy Saturday morning.00:31:52
2522019/04/25The Saturday morning group has questions, Bhante Sujatha has answers.00:26:00
2532019/04/22Choose Lovingkindness episode 1 - Questions and Answers00:16:16
2542019/04/20We gather on a beautiful Saturday morning for meditation, guided by the Venerable Bhante Sujatha.00:20:48
2552019/04/17Bhante Sujatha talks about the permanent solution to our problems and challenges.00:33:12
2562019/04/14Fixing the world by fixing ourselves.00:25:51
2572019/04/11Bhante Sujatha discusses using the wisdom of our meditation practice to bring noble actions00:29:32
2582019/04/08Bhante Sujatha talks to the group on a beautifully sunny, cold Saturday morning.00:29:25
2592019/04/05Bhante Sujatha talks to the Saturday morning group about Love.00:27:47
2602019/04/02Bhante Sujatha talks about Samsara, and the wisdom of the middle path.00:24:01
2612019/03/30Bhante Sujatha delivers the first dharma talk of 2019, and guides the group in surrendering the ego00:28:32
2622019/03/27Strengthening the mind in the face of physical challenges.00:29:26
2632019/03/24How to empower your mind.00:38:12
2642019/03/21Awakening from the dream of existence.00:25:07
2652019/03/19Meditation as a path to freedom from preconditioning.00:26:05
2662019/03/19Blue Lotus Temple Podcast Episode 214, recorded 2019-02-2500:38:12
2672019/03/19Blue Lotus Temple Podcast Episode 216, recorded 2019-03-0200:25:07
2682019/03/16Blue Lotus Temple Podcast Episode 217, recorded 2019-03-0600:26:05
2692019/01/10Tranquility Through Inner Observation by Bhante Sujatha00:51:13
2702019/01/10The International Buddhist Conference Webinar Compassion in a chaotic world01:44:11
2712019/01/10Soul Sessions Season One Episode Three The Secret to Happiness00:45:47
2722019/01/10MINDFULNESS MEDITATION FOR DAILY LIFE with Bhante Sujatha00:16:15
2732019/01/10FINDING BUDDHA NATURE WITHIN @ BMV by Bhante Sujatha 2 Sep 201600:14:24
2742019/01/10Dharma Talk by a Buddhist Monk to Unitarian Universalists00:26:47
2752019/01/10Dhamma Discussion Taming The Ego with Bhante Sujatha @ SJBA01:20:46
2762019/01/10DEALING WITH ANGER by Bhante Sujatha01:14:14
2772019/01/10DEALING WITH ANGER Bhante Sujatha @ BMV00:14:05
2782019/01/10Clip13400:28:45
2792019/01/10Buddha and Jesus Under One Roof00:04:08
2802019/01/10BLESSING CHANT Healing Through Loving Kindness by Bhante Sujatha00:06:05
2812019/01/10Bhante Sujatha Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
2822019/01/10Bhante Sujatha speaks at the Blue Lotus Buddhist Temple and Meditation Center on Oct 18 201700:09:35
2832019/01/10Bhante Sujatha interview on Sri Lankan TV00:17:02
2842019/01/10Bhante Sujatha Blessings Healing Meditation at the Bodhi Tree @ Sentul Temple00:58:03
2852019/01/10Bhante Sujatha00:29:07
2862019/01/07TAMING THE EGO by Bhante Sujatha01:19:13
2872019/01/07Dhamma Discussion Taming The Ego with Bhante Sujatha @ SJBA01:20:46
2882019/01/07TAMING THE EGO by Bhante Sujatha 101:51:41
2892019/01/07DEALING WITH ANGER Bhante Sujatha @ BMV01:00:00
2902019/01/07Bhante Sujatha interview on Independent Television Networking Sri Lanka00:17:02
2912019/01/07Taking Risks to Follow Your Heart with Bhante Sujatha00:16:32
2922019/01/07Love Yourself Bhante Sujatha Says00:04:12
2932019/01/07FINDING HAPPINESS AND CONTENTMENT by Bhante Sujatha01:12:47
2942019/01/07Bhante Sujatha Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
2952019/01/07Bhante Sujatha Mindfulness Meditation Lecture 101:17:31
2962019/01/07Bhante Sujatha Buddhist Mindfulness Meditation00:55:38
2972019/01/07Bhante Sujatha A Buddhist Approach to Handling Difficult Thoughts and Emotions00:58:10
2982019/01/07Adding More Love to the World By Bhante Sujatha00:08:35
2992018/11/29Loving Kindness for the Holidays – Interview with Bhante Sujatha00:34:56
3002018/11/12Soul Sessions Season One Episode Three: The Secret to Happiness00:45:47
3012018/10/22Bhante Sujatha: A Buddhist Approach to Handling Difficult Thoughts and Emotions00:58:10
3022018/08/11Bhante Sujatha Be Your Own Best Friend The Practice of Loving Kindness01:07:51
3032018/08/10Bhante Sujatha interview on Independent Television Networking Sri Lanka00:17:02
3042018/08/09Sri Lanka TV Program "Sanhida"00:06:18
3052018/03/29Bhante Sujatha: Mindfulness & Meditation Lecture01:17:31
3062018/03/20Bhante Sujatha Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving Kindness01:47:41
3072017/12/16Bhante Sujatha - Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving-Kindness03:00:25
3082017/11/03Bhante Sujatha: Buddhist Mindfulness Meditation00:55:38
3092017/10/20Bhante Sujatha speaks at the Blue Lotus Buddhist Temple and Meditation Center on Oct. 18, 201700:30:17
3102017/02/27"DEALING WITH ANGER" by Bhante Sujatha01:41:59
3112016/12/27Adding more Love to the World By Bhante Sujatha 200:07:46
3122016/12/27Adding More Love to the world By Bhante Sujatha 100:08:37
3132016/12/27Adding More Love to the World By Bhante Sujatha00:08:35
3142016/11/01Bhante Sujatha: Tame Your Ego and Find True Happiness01:09:17
3152016/09/23Bhante Sujatha Blessings & Healing Meditation at the Bodhi Tree @ Sentul Temple00:58:03
3162016/09/22Dhamma Discussion: Taming The Ego with Bhante Sujatha @ SJBA01:20:46
3172016/09/20MINDFULNESS MEDITATION FOR DAILY LIFE with Bhante Sujatha01:04:25
3182016/09/15Gratitude Meditation Under The Bodhi Trees with Bhante Sujatha00:57:37
3192016/09/02FINDING BUDDHA NATURE WITHIN @ BMV by Bhante Sujatha (2-Sep-2016)01:04:48
3202016/05/20Clip13400:28:45
3212015/12/17Bhante Sujatha - Be Your Own Best Friend: The Practice of Loving-Kindness01:07:51
3222015/10/17The International Buddhist Conference Webinar - "Compassion in a chaotic world"01:44:11
3232015/08/15The International Buddhist Conference Q&A Event with Ven. Thich Phuoc Quang00:41:10
3242014/09/29PEACE VIGIL BLESSING @ BMV by Bhante Sujatha00:16:28
3252014/09/29BLESSING CHANT Healing Through Loving Kindness by Bhante Sujatha00:06:05
3262014/09/27TAMING THE EGO: JOURNEY TO THE MIDDLE PATH01:09:49
3272014/09/26FINDING HAPPINESS AND CONTENTMENT by Bhante Sujatha01:12:47
3282014/09/25TAMING THE EGO by Bhante Sujatha01:19:13
3292014/09/24Bhante Sujatha00:05:47
3302014/08/20Amadahara - Swarnavahini - Part 200:11:01
3312014/08/20Amadahara - Swarnavahini - Part 100:15:03
3322014/07/29Donation of Medical Equipment to Sri Lanka - Part 200:13:12
3332014/07/29Donation of Medical Equipment to Sri Lanka - Part 100:17:13
3342014/05/31DEALING WITH ANGER - Bhante Sujatha @ BMV01:00:00
3352013/09/15Felicitation Ceremony of Chief Sangha Patron of North America (2013)01:01:37
3362013/09/13Leadership program in honor of Bhante Sujatha - Chief Sangha Patron of North America (2013)02:52:23
3372013/09/05Bhante Sujatha interview on Sri Lankan TV00:17:01
3382013/08/30Taking Risks to Follow Your Heart with Bhante Sujatha00:16:32
3392013/08/20"Tranquility Through Inner Observation" by Bhante Sujatha01:14:54
3402013/03/18Bhante Sujatha00:29:07
3412012/11/03VESAKHA "BUDDHA" DAY 2012 Part 101:24:58
3422012/11/03VESAKHA "BUDDHA" DAY 2012 Part 201:27:13
3432012/08/22Blue Lotus Temple Precept Ceremony 201200:04:48
3442011/09/17Precepts Ceremony Part 500:09:03
3452011/09/17Precepts Ceremony Part 400:14:54
3462011/09/17Precepts Ceremony Part 300:14:51
3472011/09/17Precepts Ceremony Part 200:14:11
3482011/09/17Precepts Ceremony Part 100:14:58
3492011/07/25Sri Lanka Karuna 201100:05:53
3502011/06/04Blue Lotus Buddhist Temple00:04:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.