ගොතටුවේ රේවත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/31සුපිරිම වීරයා | නමෝ බුද්ධාය | 19.09.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:57:56
22019/10/31පිටිපැස්සෙන් ගිහින් බලන්න | දේහකලාරංගනය | 03.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:12:11
32019/10/30කුණු මල්ල | හරියට මැරෙන්න | 17.09.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත00:55:20
42019/10/24මට ඕනේ football player කෙනෙක් වෙන්න | මට දැන් ආසාවක් නෑ | 17.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:39:05
52019/10/23පිං කරනකොට සසර දික් වෙනවාද - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:19:54
62019/10/19නිරය (ලෝකුඹ නිරය) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:09:34
72019/10/18පුද්ගල සරණ යන්න එපා - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:28:30
82019/10/18අමුලික ශ්‍රද්ධාව මිදි අකාරවති ශ්‍රද්ධාවට - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:22:20
92019/10/17රැපයට නෙවේ ගුණයට ශද්ධාව පිහිටන්න - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:21:49
102019/10/16බුදුපියාණන් වහන්සේලාගේ දේශනය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:14:45
112019/10/16කඨිනෙට කලින් කරවල උයන්න ? | බෙදාගෙන බදාගෙන කෑම | 14.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:59:10
122019/10/13වැටුණොත් වැටෙන්නේ පහළට | සංවරෝ සාධූ | 05.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත00:41:26
132019/10/09සුනිල් the spy | කර්ම අස්ථාන වෙනවද? | 01.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:57:21
142019/10/02මං තාමහොඳ නෑනේ | චුට්ටක් තල්ලු කරන්න | 31.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:10:32
152019/10/02අමරපාලත්‍රිලෝකසමන් | පොෂ් පුස් වීම | 01.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:37:59
162019/09/24ස්කන්දපංචකය ව්ග්‍රහය.... පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:57:26
172019/09/23රංසි | කොළඹ දුවන යකඩ යකා | 11.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:56:36
182019/09/08ගෑණූ ළමයව මතක් වෙනවා | යකාව පැන්වීම | 20.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:27:07
192019/09/08බැලින්නම් ගහලම නැහැනේ | ශුන්‍යතාවය | 07.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:40:49
202019/09/082. නිවන් පුරේ | 2019.06.15 | දහවල් දම් දෙසුම | අකම්පිත01:33:26
212019/09/053. ගෙඹි කිරි තේ | 2019.06.15 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත01:20:22
222019/08/30ශ්‍රද්ධාව 02 කොටස (ඒතං බුද්ධානසාසනං - 02කොටස ) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:30:41
232019/08/25අභාවප්‍රාප්තයි | නැවත ඉපදෙන බව | 19.12.18 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:12:58
242019/08/25ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද - (ඒතං බුද්ධානසාසනං 01කොටස ) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:12:50
252019/08/25මුවා දුවනවා. මිනිහා දුවන්නෑ. ඇයි ...? | ප්‍රභාශ්වර හිත | 22.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:05:15
262019/08/241. අභිනික්මන | 2019.06.15 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:06:04
272019/08/239. මස් ලේ නැති ඇට | 2019.06.14 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත02:28:19
282019/08/23වක්කඩේ හකුරු හැංඟුවා වගේ !00:03:49
292019/08/22මෙච්චර කල් අපි ඇහුවේ බණ නෙමේ ද? | හොයන එක නතර කරන්න එපා | 11.07.19 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත03:35:53
302019/08/22ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 13 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:55:01
312019/08/22ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 12 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:57:00
322019/08/21Ethan Buddhanasasanan Episode 13 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:55:01
332019/08/21Ethan Buddhanasasanan Episode 12 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:57:00
342019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 11 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:06:53
352019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 10 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:03:33
362019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 9 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:07:55
372019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 7 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:56:07
382019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 8 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:00:37
392019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 6 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:01:19
402019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 5 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:01:22
412019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 11 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:06:53
422019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 10 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:03:33
432019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 09 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:07:55
442019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 08 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:00:37
452019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 07 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:56:07
462019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 4 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:57:26
472019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 3 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:58:35
482019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 2 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:30:41
492019/08/19ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 1 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:12:49
502019/08/19බෝම්බයක් | 31 දෙනෙකුට පෙන්නුවා | 14.08.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:37:02
512019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 06 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:01:19
522019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 05 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:01:22
532019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 04 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:57:26
542019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 03 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:58:35
552019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 02 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:30:41
562019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 01 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:12:49
572019/08/15මගේ වසඟයේ නැහැ ?00:11:58
582019/08/12දැල්ල නිවන්න | හිරේ ඇතුලේ නිදහස් නෑ | 05.08.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:25:45
592019/08/05සිහිනයකි මට ජීවිතේ | සම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය | 21.07.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:02:59
602019/08/04තේ බීලා වෙරි වෙලා | මහ මොළකරු දැලේ | 31.07.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:11:02
612019/08/04කුඩු මල්ල මාට්ටු | තියෙන දේ පේනවා ? | 29.07.19 | සදහම සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:18:06
622019/08/03පයන්නෙන් පටන් ගන්න උත්තරේ ? | පේන දේ තියෙනවමයි | 27.07.19 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:15:51
632019/07/29සල්ලිකාර තාත්තා දැන් නැහැ ?00:06:21
642019/07/28මළමගුලයි | අත්තිවාරම පුස් නම් | 25.07.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:44:12
652019/07/23නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මාසම්බුද්ධස්ස !!!00:00:52
662019/07/23ගොඩගහන්න ..... ගොඩගහන්න ...00:08:21
672019/07/22කාවහරි මරන්න ඕනෙ නම් ...00:04:23
682019/07/22මොනවහරි ලාභයක් ඕනෙමද?00:05:19
692019/07/228. රතු පාට සිවුරු | 2019.06.14 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:35:12
702019/07/21ආයි..... රඟන්නේ නැහැ ?00:04:39
712019/07/107. පිහිටවනු සිහිය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 2 | අකම්පිත01:10:35
722019/07/096. ඵලයේ හේතුවාදය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 1 | අකම්පිත01:52:28
732019/07/075. අවිද්‍යා කිලෝ එක | 2019.06.13 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:25:15
742019/07/064. ඇහැ කනට දාන්න | 2019.06.12 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත03:00:02
752019/07/06වරුසාව | මලපහ වීම | 13.10.2018 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:38:35
762019/06/30මැද පුටුවෙන් ඉස්පිරිතාලෙට | පන්චස්කන්ධයම දෝසයි | 27.06.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:16:28
772019/06/30මැද පුටුව | පන්චස්කන්ධයම දෝසයි | 26.06.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:41:28
782019/06/29ඔක්කෝටම මුල | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.10.2018 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත02:31:40
792019/06/28ඉබ්බා කාර් එක | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 06.10.2018 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:10:11
802019/06/27මෙතන මොනවත් නැද්ද ? | පන්චස්කන්ධය | 19.01.2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:33:32
812019/06/26විජ්ජාව | මායාව විනිවිද | 28.11.2018 | දහම් දෙසුම02:15:16
822019/06/25උන්නත් දාහයි ~ මළත් දාහයි | පුනුරුප්පත්තිය | 20.11.2018 | දහම් සාකච්ඡාව01:07:14
832019/06/24හාරන්නාට හම්බ වේ | වම්මික සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.11.2018 | සවස දහම් සාකච්ඡාව02:00:59
842019/06/24හාරන්න ... හාරන්න | වම්මික සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.11.2018 | උදෑසන දම් දෙසුම02:14:48
852019/06/24මම අයිති මට විතරමයි | දෙතිස් කුණපය | 01.12.201802:19:00
862019/06/23උදයව්‍ය | ආශ්වාදයේ ආදීනව ? | 31.10.2018 | අකම්පිත02:53:45
872019/06/233. පිස්සු රජෙක් | 2019.06.12 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:20:15
882019/06/222. ආයාසයි නම් මෙතෙර ~ නිරායාසයි නම් එතෙර | 2019.06.11 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත03:16:34
892019/06/211. ඇතුල් කොටුවෙන් පිටකොටුවට | 2019.06.11 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:18:30
902019/06/20මුල සිට සරලව | දහම් සාකච්ඡාව | 03.11.18 | අකම්පිත01:48:24
912019/05/22අපි හිඟන්නෝ | කාමසුඛල්ලිඛානුයෝගය සහ අත්තකිලමතානුයෝගය | 20.05.20 | අකම්පිත02:03:30
922019/05/22නමෝ බුද්ධාය | සංඛපාල00:06:01
932019/05/18මොකක් ද? | කාලාම සූත්‍රය ඇසුරිනි | 2018.10.1302:35:07
942019/03/20නමෝ බුද්ධාය | කුම්බඝෝෂක00:07:45
952019/03/14නමෝ බුද්ධාය | මහා නාගයෝ දෙපළ00:06:15
962019/03/14නමෝ බුද්ධාය | සුමන මාලාකරු00:08:14
972019/03/14නමෝ බුද්ධාය | වඳුරෙක්00:08:34
982019/03/12නමෝ බුද්ධාය | මෙණ්ඩක00:10:32
992019/03/09නමෝ බුද්ධාය | මෙත් බෝ සතුන්00:10:28
1002019/03/09නමෝ බුද්ධාය | මට්ට කුණ්ඩලී00:05:55
1012019/03/08නමෝ බුද්ධාය | දුප්පත්කම00:08:59
1022019/03/07නමෝ බුද්ධාය | ධාතු වන්දනාව00:03:38
1032019/03/06නමෝ බුද්ධාය | මං දිනුවා00:08:25
1042019/03/05නමෝ බුද්ධාය | ස්වර්ණමාලී00:06:48
1052019/03/05නමෝ බුද්ධාය | අජාසත් මහ රජු00:12:16
1062019/03/03නමෝ බුද්ධාය | තරණය00:09:12
1072019/03/03නමෝ බුද්ධාය | ගොන් වස්සා00:12:08
1082019/03/02නමෝ බුද්ධාය | දහම්සොඬ මහ රජු00:10:32
1092019/03/01නමෝ බුද්ධාය | ස්තූති බ්‍රාහ්මණ නමස්කාරය00:08:49
1102019/03/01අකම්පිත | නමෝ බුද්ධාය ~00:04:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.