බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/11ඇස් මට්ටමින් දකින ලෝකය Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 11 - 10)00:50:39
22019/11/03නින්දට පෙර දරුවාට ජාතක කථාවක් තෝරා දෙන්න Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 11 - 01)00:53:26
32019/11/02Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - දෙමාපියන්00:59:29
42019/10/20රෝග සුවයට දස සංඥාව වැඩීමෙන් Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 10 - 19)00:53:00
52019/10/16මෛත්‍රී කිරීමේ කලාව Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 10 - 15)00:55:28
62019/09/24මුහුණුපොත් මාන්නය Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 09 - 23)00:50:03
72019/09/24Ven. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-10-2300:44:18
82019/09/22Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - අනාත්ම ලක්ෂනය00:52:36
92019/09/21Ven bogahapura dewamiththa thero "Anaththa sagngnaa"01:49:26
102019/08/11වීර්ය වර්ධනය කරගත හැකි මග​ | ​Ven Bogahapura Devamitta Thero | Daham Dahara | 2019-08-0801:34:41
112019/07/20නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන පුද්ගලයා නම් අංග 7 Ven. Bogahapura Dewamiththa thero (2019 - 07 - 19)00:50:59
122019/07/18Ven. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-07-1800:48:57
132019/07/09Ven Bogahapura Dewamiththa Himi - Sathi Pinkama 2019.07.0601:18:15
142019/06/03බොජ්ජංග සෑදීමට අවශ්‍යය කළමණා 3කි (2019 - 06 - 02) පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි00:54:49
152019/05/23සෘද්ධියක් යනු නාම,රූප භාවිතයෙන් යමක් කල හැකි ශක්තියයි (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි00:50:49
162019/05/22Ven. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-05-2200:48:36
172019/05/13සීලවන්තයාට ඇතිවන ගැටළු (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි00:48:26
182019/05/12Ven. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-05-1200:44:40
192019/05/08අනාත්ම ලක්ෂණය (2019 - 05 - 07) පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි00:51:11
202019/05/01Bogahapura Dewamiththa HImi00:54:56
212019/04/30Bogahapura Dewamiththa Himi00:54:38
222019/03/26Ve. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-03-2600:46:44
232019/02/25Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - මාගේ සිත තුල කුමණ ගුණ ධර්ම ප්‍රගුණ කලයුතුද00:45:43
242019/02/22Ven.Bogahapura Dewamiththa Thero - 2019.02.20 - 12.45  බෝගහපුර දේවමිත්ත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:59:23
252019/02/032019 - 02 - 02 පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි - Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:52:43
262019/02/02Ven. Bogahapura Dewamitta Thero 2019-02-0200:50:30
272019/01/0349. Ven Bogahapura Devamiththa Thero - Tana Sutta AN - 4am04 Sep201800:52:19
282019/01/02Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - මට සහනය නැතිවෙන්නේ ඇයි00:50:14
292018/12/01Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - පෙන පිඩුවක් වැනි රූපය, දියබුබුලක් වැනි වේදනාව00:50:14
302018/11/15Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - හිත00:52:37
312018/11/152018 - 11 - 14 පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි - Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:54:36
322018/11/14Ven Bogahapura Dewamiththa Thero 2018-11-1400:52:43
332018/11/03Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - සබ්‍රහ්‌මක සූත්‍රය01:00:16
342018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි - Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:49:06
352018/10/25Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - රූප, වේදනා, සංඥා, සංස්‌කාර සහ විඤ්ඤාණ පඤ්ච උපාදානස්‌කන්ධයෝ00:50:19
362018/09/17පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි 2018 08 20 Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:54:46
372018/09/12පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි 2018 07 11 Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:53:17
382018/09/12පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි 2018 07 04 Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:56:08
392018/09/12පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි 2018 07 03 Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:51:28
402018/09/12පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි 2018 06 13 Ven Bogahapura Dewamiththa thero00:54:28
412018/07/13Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - භාවනා පූර්වකෘර්තිය00:48:29
422018/07/09Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - මරණසති භාවනාව00:53:56
432018/06/30Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - පූජ්‍ය බෝගහපුර දේවමිත්ත හිමි00:52:42
442018/06/08Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - නත්‌ථි ජාතස්‌ස අමරණං (පඨම හා දුතිය ආයු සූත්‍ර )00:50:21
452018/05/16Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - අන්තරාය කර ධර්ම තබාගෙන මරණයට පත්නොවීමට ( දුතිය මරණසති සූත්‍රය )00:53:12
462018/05/15Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - පටිකූල මනසිකාර පබ්බය - පිළිකුල් සහගත මණසිකාරය00:45:29
472018/05/15Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - ආනාපන සති භාවනව00:52:28
482018/05/14Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - සියළුම සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය අවබෝධයෙන්ම වටහාගෙන00:46:03
492018/04/15Ven Bogahapura Dewamiththa Thero 2018-04-1500:54:28
502018/04/12Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - ත්‍රිලක්ෂණය අනිත්‍ය00:56:32
512018/03/05Ven Bogahapura Dewamitta Thero 2018-03-0500:43:51
522018/03/04Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - අරහත්‌තඵල සූත්‍රය00:53:58
532018/03/02Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - නුවණැත්තා මෙනෙහි කලයුතු දේ මෙනෙහි කරයි සබ්බාසව සූත්‍රය00:55:05
542018/02/28ආනාපානසතිය සරළව Ven Bogahapura Dewamitta Thero 2018-02-2800:39:37
552018/02/18Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - සීලය00:51:24
562018/01/15Ven Bogahapura Devamitta Thero - සතෝ සූත්‍රය00:55:19
572018/01/06Ven Bogahapura Devamitta Thero - අම්බලට්ඨිකරාහුලෝවාද සූත්‍රය00:52:19
582018/01/04සජීව සූත්‍රධර්ම දේශනාව Ven. Bogahapura Dewamiththa Thero 04-01-201800:44:07
592018/01/0367. Bogahapura Devamiththa Thero - 6.30 am 04 Dec 201700:50:46
602017/11/18Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - දේමාපිය ගුණ00:52:29
612017/09/05Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - දිට්‌ඨිඤ්‌ච අනුපග්‌ගම්‌ම, සීලවා දස්‌සනෙන සම්‌පන්‌නො, කාමෙසු විනෙය00:52:19
622017/01/1560. Ven Bogahapura Dewamiththa Thero - Tana Sutta AN - 12a Nov201600:52:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.