අජාන් බ්‍රහ්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/24Unresolved Issues Ajahn Brahm01:00:47
22019/06/24Ajahn Brahm Calls For Support For Anukampa At Global Buddhist Conference, Berkeley00:02:14
32019/06/23Ajahn Brahm's Speech | 11th Global Conference on Buddhism00:02:14
42019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 3 of 4)00:33:10
52019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 2)00:33:10
62019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 4 of 4)00:22:41
72019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 1 of 4)00:33:10
82019/06/22Ajahn Brahm - Vesak Day Session 3: Question and Answer00:47:41
92019/06/21Ajahn Brahm - Vesak Day Session 2: Children's Storytime00:26:22
102019/06/21Below The Mist Ajahn Brahm01:06:15
112019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
122019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
132019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
142019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
152019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
162019/06/21Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:03:29
172019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
182019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
192019/06/20April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
202019/06/20April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
212019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
222019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
232019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
242019/06/20April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
252019/06/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:14:00
262019/06/19April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
272019/06/19April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
282019/06/19April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
292019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
302019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
312019/06/19Ignorance is Bliss Ajahn Brahm01:01:09
322019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
332019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
342019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
352019/06/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201900:24:08
362019/06/19April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
372019/06/19April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
382019/06/19April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
392019/06/18April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
402019/06/18April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
412019/06/18April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
422019/06/18Buddhist monk Ajahn Brahm named Member of the Order of Australia for work on gender equality.00:01:14
432019/06/18April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
442019/06/18April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
452019/06/18April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
462019/06/17Ajahn Brahm - Vesak Day Session 1: Explaining the Refuge and Dhamma Talk00:43:38
472019/06/17Ajahn Brahm - Vesak Day Session 1: Explaining the Refuge and Dhamma Talk00:43:38
482019/06/17Ajahn Brahm - Vesak Day Session 1: Explaining the Refuge and Dhamma Talk00:43:38
492019/06/17April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
502019/06/17April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
512019/06/17April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
522019/06/17On Technology and Human Connection An Interview with Ajahn Brahm. Budhist News00:08:07
532019/06/17Demonstration of how easy it is to stop thinking00:03:25
542019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
552019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
562019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
572019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
582019/06/17Demonstration of how easy it is to stop thinking00:03:25
592019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
602019/06/17静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
612019/06/17Demonstration of how easy it is to stop thinking00:03:25
622019/06/17April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
632019/06/17April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
642019/06/17Elephant story - Importance of being with calm & peaceful people00:04:18
652019/06/17Elephant story - Importance of being with calm & peaceful people00:04:18
662019/06/17April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
672019/06/17Elephant story - Importance of being with calm & peaceful people00:04:18
682019/06/16April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
692019/06/16April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
702019/06/16April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
712019/06/16Eine Ajahn Brahm Biografie in Bildern - Version 03/201500:07:53
722019/06/16Ajahn Brahm's message for Korea00:01:31
732019/06/16Eine Ajahn Brahm Biografie in Bildern - Version 03/201500:07:53
742019/06/16Eine Ajahn Brahm Biografie in Bildern - Version 03/201500:07:53
752019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
762019/06/16April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
772019/06/16April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
782019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
792019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
802019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
812019/06/16Picture Biography of Ajahn Brahm - Version 03/201500:07:47
822019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
832019/06/16Picture Biography of Ajahn Brahm - Version 03/201500:07:47
842019/06/16Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
852019/06/16Picture Biography of Ajahn Brahm - Version 03/201500:07:47
862019/06/15April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
872019/06/15April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
882019/06/15April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
892019/06/1502. Day 1 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:49:16
902019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:16
912019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:16
922019/06/1502. Day 1 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:49:16
932019/06/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 June 201901:24:46
942019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:16
952019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:15
962019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:16
972019/06/1502. Day 1 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:49:16
982019/06/15Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:16
992019/06/15April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
1002019/06/15April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
1012019/06/1501. Day 1 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:54:52
1022019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June01:37:49
1032019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1042019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June01:37:49
1052019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1062019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1072019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1082019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1092019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1102019/06/1501. Day 1 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:54:52
1112019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1122019/06/15April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
1132019/06/1501. Day 1 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:54:52
1142019/06/14April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
1152019/06/14April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
1162019/06/14April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
1172019/06/14Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1182019/06/1404. Day 2 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:32
1192019/06/1404. Day 2 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:32
1202019/06/1404. Day 2 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:32
1212019/06/1404. Day 2 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:32
1222019/06/14April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
1232019/06/14April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
1242019/06/1403. Day 2 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:01:55
1252019/06/1403. Day 2 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:01:55
1262019/06/14April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
1272019/06/1403. Day 2 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:01:55
1282019/06/13Ajahn Brahm Thero | ත්‍රිපිලකය ඉරා වැසිකිලියට දැම්මොත්?00:01:35
1292019/06/13April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
1302019/06/13April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
1312019/06/13April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
1322019/06/1306. Day 3 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:42:13
1332019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1342019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1352019/06/13Wrinklies Rock | Ajahn Brahm01:11:23
1362019/06/1306. Day 3 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:42:13
1372019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1382019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1392019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1402019/06/132019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1412019/06/1306. Day 3 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:42:13
1422019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1432019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1442019/06/13April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
1452019/06/13April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
1462019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1472019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1482019/06/1305. Day 3 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:47:39
1492019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1502019/06/1305. Day 3 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:47:39
1512019/06/132019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1522019/06/13April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
1532019/06/1305. Day 3 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:47:39
1542019/06/12Bringing Joy into Sickness | Ajahn Brahm | 7 June01:06:29
1552019/06/12Bringing Joy into Sickness | Ajahn Brahm | 7 June01:06:29
1562019/06/12Bringing Joy into Sickness | Ajahn Brahm | 7 June01:06:29
1572019/06/1207. Day 4 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:04:28
1582019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1592019/06/12The Middle Way Ajahn Brahm00:59:07
1602019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1612019/06/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June01:19:10
1622019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1632019/06/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June01:19:10
1642019/06/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June01:19:10
1652019/06/12AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June00:55:42
1662019/06/12AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June00:55:42
1672019/06/12AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June00:55:42
1682019/06/12Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June00:26:37
1692019/06/12Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June00:26:37
1702019/06/12Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June00:26:37
1712019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1722019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1732019/06/1207. Day 4 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:04:28
1742019/06/122019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1752019/06/1207. Day 4 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:04:27
1762019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1772019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1782019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1792019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1802019/06/1209. Day 5 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:55:55
1812019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1822019/06/1209. Day 5 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:55:55
1832019/06/122019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1842019/06/1209. Day 5 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:55:55
1852019/06/1108. Day 4 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:25
1862019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1872019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1882019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1892019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1902019/06/1108. Day 4 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:25
1912019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1922019/06/112019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1932019/06/1108. Day 4 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:25
1942019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
1952019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
1962019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
1972019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
1982019/06/1110. Day 5 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:28
1992019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
2002019/06/1110. Day 5 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:28
2012019/06/112019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
2022019/06/1110. Day 5 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:28
2032019/06/1011. Day 6 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:58:13
2042019/06/10Bringing Joy into Sickness Ajahn Brahm00:54:36
2052019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2062019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2072019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2082019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2092019/06/1011. Day 6 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:58:13
2102019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2112019/06/102019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
2122019/06/1011. Day 6 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:58:13
2132019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2142019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2152019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2162019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2172019/06/1012. Day 6 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:40:39
2182019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2192019/06/1012. Day 6 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:40:39
2202019/06/102019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
2212019/06/1012. Day 6 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:40:39
2222019/06/0914. Day 7 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:49
2232019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2242019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2252019/06/0914. Day 7 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:49
2262019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2272019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2282019/06/09AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June 201901:06:19
2292019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2302019/06/092019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
2312019/06/0914. Day 7 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:49
2322019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2332019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2342019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2352019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2362019/06/0913. Day 7 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:50:36
2372019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2382019/06/0913. Day 7 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:50:35
2392019/06/092019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
2402019/06/0913. Day 7 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:50:35
2412019/06/08Ajahn Brahm - Vesak 2019 Retreat Day Session 1: Letting Go & Developing Stillness in Meditation00:42:36
2422019/06/08Ajahn Brahm - Vesak 2019 Retreat Day Session 1: Letting Go & Developing Stillness in Meditation00:42:36
2432019/06/08Ajahn Brahm - Vesak 2019 Retreat Day Session 1: Letting Go & Developing Stillness in Meditation00:42:36
2442019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:05:11
2452019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2462019/06/08How to Resolve Conflicts | Ajahn Brahm00:59:31
2472019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2482019/06/08Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June 201901:25:57
2492019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:05:11
2502019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2512019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2522019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2532019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:05:11
2542019/06/082019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
2552019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2562019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2572019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2582019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2592019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2602019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2612019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2622019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2632019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2642019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2652019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:12:57
2662019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2672019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2682019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:12:57
2692019/06/082019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
2702019/06/08Ajahn Brahm retreat June 201501:12:57
2712019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2722019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2732019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2742019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2752019/06/07Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
2762019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2772019/06/072019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
2782019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201500:52:36
2792019/06/07Ajahn Brahm - Loving Life, Facing Death01:24:43
2802019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2812019/06/07Ajahn Brahm - Loving Life, Facing Death01:24:43
2822019/06/07Ajahn Brahm - Loving Life, Facing Death01:24:43
2832019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2842019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2852019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2862019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201500:52:36
2872019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2882019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201500:52:36
2892019/06/072019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
2902019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2912019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2922019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2932019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2942019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201501:06:02
2952019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2962019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201501:06:02
2972019/06/072019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
2982019/06/07Ajahn Brahm retreat June 201501:06:02
2992019/06/06Ajahn Brahm retreat June 201501:15:20
3002019/06/06Destiny fate or free will | Ajahn Brahm00:30:57
3012019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3022019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3032019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3042019/06/06Ajahn Brahm retreat June 201501:15:20
3052019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3062019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3072019/06/06Ajahn Brahm retreat June 201501:15:20
3082019/06/062019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3092019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3102019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3112019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3122019/06/06Ajahn Brahm June 201500:58:43
3132019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3142019/06/06Ajahn Brahm June 201500:58:43
3152019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3162019/06/062019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3172019/06/06Ajahn Brahm June 201500:58:43
3182019/06/05Ajahn Brahm - Session 1, Mon May 27 201902:25:54
3192019/06/05Ajahn Brahm - Session 1, Mon May 27 201902:25:54
3202019/06/05Ajahn Brahm - Session 2, Mon May 27 201902:08:15
3212019/06/05Ajahn Brahm - Session 2, Mon May 27 201902:08:15
3222019/06/05Bodhinyana Buddhist Monastery - Coming Home to Stillness & Peace00:13:35
3232019/06/05Bodhinyana Buddhist Monastery - Coming Home to Stillness & Peace00:13:35
3242019/06/05An introduction to Bodhinyana Buddhist Monastery00:05:25
3252019/06/05An introduction to Bodhinyana Buddhist Monastery00:05:25
3262019/06/05Bodhinyana Buddhist Monastery - Coming Home to Stillness & Peace00:13:35
3272019/06/05An introduction to Bodhinyana Buddhist Monastery00:05:25
3282019/06/05Ajahn Brahm - Self-Love and How to Cultivate It01:18:06
3292019/06/05Ajahn Brahm - Self-Love and How to Cultivate It01:18:06
3302019/06/05Different perspective on empathy | Ajahn Brahm00:55:32
3312019/06/05Ajahn Brahm | Acceptance and Rejection00:57:21
3322019/06/04Hatred and how to overcome it | Ajahn Brahm01:01:20
3332019/06/03Intellectual Materialism | Ajahn Brahm00:59:16
3342019/06/03Ajahn Brahm - Self-Love and How to Cultivate It01:18:06
3352019/06/02No Self Esteem | Ajahn Brahm00:54:13
3362019/06/022019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
3372019/06/022019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3382019/06/022019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
3392019/06/022019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
3402019/06/022019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
3412019/06/022019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3422019/06/022019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
3432019/06/022019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
3442019/06/022019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
3452019/06/022019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
3462019/06/022019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
3472019/06/022019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
3482019/06/022019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
3492019/06/022019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
3502019/06/022019 April (2/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:54:30
3512019/06/022019 April (3/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:39:48
3522019/06/022019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
3532019/06/022019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
3542019/06/022019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
3552019/05/31The Pure Land | Ajahn Brahm01:02:13
3562019/05/31Ajahn Brahm | Let's Talk About Old Age01:00:21
3572019/05/30Why monks don't run | Ajahn Brahm01:02:40
3582019/05/30Wawancara Dengan Ajahn Brahm Tentang Siapa Dirinya01:17:19
3592019/05/29Wisdom and Stupidity | Ajahn Brahm01:03:20
3602019/05/28Leadership | Ajahn Brahm01:05:59
3612019/05/28Ajahn Brahm | Transcending Negativity of Our World01:00:20
3622019/05/27Instructions for Authentic Samadhi (Stillness Meditation) | Ajahn Brahm00:46:21
3632019/05/27Anger Eating Demons | Ajahn Brahm00:56:24
3642019/05/27Ajahn Brahm - Session 2, Mon May 27 201902:08:04
3652019/05/27Ajahn Brahm - Session 1, Mon May 27 201902:25:54
3662019/05/26On the Other Side of Anger by Ajahn Brahm01:00:47
3672019/05/26Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:15
3682019/05/26Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
3692019/05/26Tour d'Indonesia Ajahn Brahm Relax To The Max02:39:00
3702019/05/26Ajahn Brahm | How to Lessen the Stress00:57:23
3712019/05/25静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
3722019/05/24Secular Mindfulness | Ajahn Brahm01:05:53
3732019/05/24Ajahn Brahm | Vesak Day Celebration 201902:34:02
3742019/05/23The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:30
3752019/05/23Uncertainty - Good? Bad? Who Knows? (HD) - Ajahn Brahm00:02:19
3762019/05/21Transcending Negativity of Our World | Ajahn Brahm01:02:18
3772019/05/20Word of the Buddha part 2 | Ajahn Brahm01:30:45
3782019/05/20Ajahn Brahm menceritakan tentang kehidupan lampau.00:07:00
3792019/05/19What to do when everything falls apart | Ajahn Brahm01:02:36
3802019/05/18Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
3812019/05/18Peace Is The Highest Happiness | Ajahn Brahm01:03:38
3822019/05/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:24:12
3832019/05/18Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
3842019/05/16Terrorism and Peace | Ajahn Brahm00:54:06
3852019/05/14Ajahn Brahm00:09:13
3862019/05/13Ajahn Brahm Talkshow Relax to The Max 2019 by Ehipassiko Foundation00:00:40
3872019/05/12No Fear | Ajahn Brahm00:59:01
3882019/05/11Life Is A Series Of Unexpected Events | Ajahn Brahm01:06:13
3892019/05/11Bagaimana Cara Tertidur? | Ajahn Brahm00:02:16
3902019/05/11Cara Memotivasi Diri Sendiri untuk Bermeditasi | Ajahn Brahm00:05:36
3912019/05/11Cara Menagani Memori Negatif | Ajahn Brahm00:03:36
3922019/05/11Cara Mudah untuk Berhenti Berpikir | Ajahn Brahm00:03:24
3932019/05/11Merayakan Ketidak-pastian - Ajahn Brahm00:12:56
3942019/05/09What is Right View | Ajahn Brahm01:01:11
3952019/05/08Building a House of Peace | Ajahn Brahm00:58:22
3962019/05/07Handaka Vijjananda: Ajahn Brahm, bagaimana jika pesawat kita jatuh?00:01:02
3972019/05/07Hypocrisy | Ajahn Brahm01:11:07
3982019/05/06Buddhism and Atheism | Ajahn Brahm00:58:04
3992019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.2 of 3)01:06:10
4002019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.3 of 3)00:52:03
4012019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.1 of 3)01:35:53
4022019/05/06Happiness Industry | Ajahn Brahm01:04:17
4032019/05/05Buddhism - No Guilt No Punishment | Ajahn Brahm01:07:21
4042019/05/05Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Afternoon Dhamma Talk & Meditation on 19 Mar 201901:31:44
4052019/05/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
4062019/05/04Zmiana | Ajahn Brahm00:59:41
4072019/05/04Guided Meditation | Ajahn Brahm | 4 May 201901:08:48
4082019/05/04Ajahn Brahm & Dhammasara Nun's Monastery00:31:45
4092019/05/03Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
4102019/05/02Motivation | Ajahn Brahm00:59:26
4112019/05/01I Don't Own My Past | Ajahn Brahm01:01:13
4122019/04/30The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm01:01:20
4132019/04/28佛陀的話語 【第六講 】Ajahn Brahm (2017-04-09)01:21:36
4142019/04/28Como Largar o medo | Ajahn Brahm01:04:38
4152019/04/28Bodhinyana Great Southern Monastery Project | Ajahn Brahm's Message00:01:00
4162019/04/26The Process of Rebirth | Ajahn Brahm01:04:29
4172019/04/25Bahiya Sutta | The Discourse About Bahiya | Ajahn Brahm01:22:50
4182019/04/17Soltar el Pasado y el Futuro Ajahn Brahm00:18:12
4192019/04/16Ajahn Brahm - Celebrating and Empowering People Who are Different - 05 Apr 201901:00:37
4202019/04/14Ud1.10 Bahiya Sutta - The Discourse About Bahiya | Ajahn Brahm | 14 April 201901:30:00
4212019/04/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 April 201900:27:31
4222019/04/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 April 201901:20:07
4232019/04/13HOLEY LIFE | Ajahn Brahm01:03:34
4242019/04/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 April 201901:43:27
4252019/04/12Gay Marriage Why Not | Ajahn Brahm00:57:37
4262019/04/11Total Listening | Ajahn Brahm00:58:10
4272019/04/10Irritation | Ajahn Brahm00:56:24
4282019/04/09What Do You Want Ajahn Brahm 06 05 201100:55:43
4292019/04/08Trust | Ajahn Brahm01:02:57
4302019/04/07Friendship | Ajahn Brahm00:58:03
4312019/04/07Ajahn Brahm - How to Lessen the Stress - 29 March 201900:58:34
4322019/04/06Tired and Stressed | Ajahn Brahm00:59:11
4332019/04/06Guided Meditation | Ajahn Brahm | 6 April 201901:48:52
4342019/04/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 April 201900:27:10
4352019/04/05Celebrating and Empowering People Who are Different | Ajahn Brahm | 5 April 201902:12:30
4362019/04/05Uncertainty | Ajahn Brahm01:03:20
4372019/04/04Get Real | Ajahn Brahm00:59:08
4382019/04/03Courage | Ajahn Brahm01:02:38
4392019/04/02Facing Difficult Situations in Life | Ajahn Brahm00:59:55
4402019/04/01Choices | Ajahn Brahm00:59:27
4412019/03/30Friday Night Guided Meditation| Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
4422019/03/30Effective Management | Ajahn Brahm01:24:53
4432019/03/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 March 201901:28:50
4442019/03/29How to "less the stress" | Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
4452019/03/29Lower Your Expectations | Ajahn Brahm01:02:46
4462019/03/28Development of the Heart00:57:14
4472019/03/28How To Not Have Any Stress | Ajahn Brahm01:06:00
4482019/03/27Being Afraid | Ajahn Brahm01:05:13
4492019/03/27BSV Charity Gala with Ajahn Brahm00:04:11
4502019/03/27Groundbreaking Ceremony at NBM with Ajahn Brahm Video00:03:24
4512019/03/26Finding Positivity in People | Ajahn Brahm01:02:41
4522019/03/25"Peace-o-meter" Guided Meditation - Ajahn Brahm00:18:24
4532019/03/25Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm00:59:09
4542019/03/24Ajahn Brahm Explains Why There is an Urgent Need to Raise Fund for Newbury Buddhist Monastery00:06:57
4552019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 19 Mar 201900:03:09
4562019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 19 Mar 201900:35:10
4572019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 19 Mar 201900:29:20
4582019/03/24Ajahn Brahm Video.mp401:15:39
4592019/03/24DN29 Pasadika Sutta - The Delightful Discourse | Ajahn Brahm | 24 March 201901:37:43
4602019/03/24Ajahn Brahm - Finding Positivity in People - 22 March 201901:11:39
4612019/03/23Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 March 201900:25:25
4622019/03/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 March 201901:02:17
4632019/03/23Cuidar | Ajahn Brahm01:00:35
4642019/03/23佛陀的話語 【第五 講 】Ajahn Brahm (Mar-12, 2017)01:30:49
4652019/03/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 March 201901:39:18
4662019/03/22Wanting For Nothing | Ajahn Brahm00:57:45
4672019/03/21Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahm01:00:58
4682019/03/20On Patience | Ajahn Brahm00:58:06
4692019/03/19Serving others and giving back | Ajahn Brahm00:50:33
4702019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 3 on 18 Mar 201900:30:55
4712019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
4722019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 1 on 18 Mar 201900:35:07
4732019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 3 on 18 Mar 201900:01:27
4742019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
4752019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:34:21
4762019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:32:04
4772019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:32:17
4782019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 3 on 17 Mar 201900:36:28
4792019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 2 on 17 Mar 201900:28:06
4802019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 1 on 17 Mar 201900:32:40
4812019/03/18Buddhism & Cats | Ajahn Brahm01:01:40
4822019/03/17Dhamma Talk : Happiness (audio) - Ajahn Brahm00:57:00
4832019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:33:00
4842019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:34:42
4852019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 17 Mar 201900:14:34
4862019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:35:10
4872019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:35:00
4882019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 3 on 16 Mar 201900:30:13
4892019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 2 on 16 Mar 201900:29:46
4902019/03/16Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 1 on 16 Mar 201900:29:05
4912019/03/13International Women's Day and Buddhism | Ajahn Brahm00:54:22
4922019/03/12No Complaints | Ajahn Brahm01:05:25
4932019/03/11The Attitude Of Fearlessness | Ajahn Brahm01:05:03
4942019/03/10Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 08 March 201901:27:53
4952019/03/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 March 201900:28:28
4962019/03/09Purificando Sua Intuição (ou "Sexto Sentido") - Ajahn Brahm00:00:26
4972019/03/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201901:26:11
4982019/03/09Dhamma Talk | Ajahn Brahm01:29:00
4992019/03/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 March 201901:30:29
5002019/03/06Putting Meaning Into Life | Ajahn Brahm01:02:09
5012019/03/0326. Day Seven: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:46:23
5022019/03/0325. Day Seven: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:20:10
5032019/03/0324. Day Seven: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:42
5042019/03/0323. Day Seven: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:03:36
5052019/03/0322. Day Six: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:33:06
5062019/03/0321. Day Six: Word Of The Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:00:25
5072019/03/0320. Day Six: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:48:40
5082019/03/0319. Day Six: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:11:59
5092019/03/0318. Day Five: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:28:46
5102019/03/0317. Day Five: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:01:26
5112019/03/0316. Day Five: Guided meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:50:12
5122019/03/0315. Day Five: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:07:10
5132019/03/0314. Day Four: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:22:28
5142019/03/0313. Day Four: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:42:14
5152019/03/0312. Day Four: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:01
5162019/03/0311. Day Four: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:06:40
5172019/03/0310. Day Three: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:29:34
5182019/03/039. Day Three: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:02:50
5192019/03/038. Day Three: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:57:46
5202019/03/037. Day Three: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:04:59
5212019/03/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
5222019/03/022018 July (20/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:15
5232019/03/022018 July (13/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:29
5242019/03/022018 July (1/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:39
5252019/03/022018 July (2/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:08
5262019/03/022018 July (3/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:44
5272019/03/022018 July (4/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:58:36
5282019/03/022018 July (5/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:44
5292019/03/022018 July (6/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:27:11
5302019/03/022018 July (7/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:31
5312019/03/022018 July (8/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:19
5322019/03/022018 July (9/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:36
5332019/03/022018 July (10/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:37
5342019/03/022018 July (11/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:21
5352019/03/022018 July (12/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:29:58
5362019/03/022018 July (14/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:11
5372019/03/022018 July (15/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:13:57
5382019/03/022018 July (16/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:44
5392019/03/022018 July (17/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:17:21
5402019/03/022018 July (18/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:31
5412019/03/022018 July (19/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:58
5422019/03/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 March 201900:37:03
5432019/03/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
5442019/03/01Thanks A Lot For Gratitude | Ajahn Brahm00:53:51
5452019/02/27Ajahn Brahm Dhamma "You Don't Have To Be So Perfect"01:08:50
5462019/02/27Đưa tâm về hiện tại _ thiền sư Ajahn Brahm.00:28:31
5472019/02/27Ajahn Brahm Relax01:02:00
5482019/02/27Confiando na Sua Intuição - Ajahn Brahm00:06:59
5492019/02/27Ajahn Brahm how to react to life00:52:20
5502019/02/27Ajahn Brahm the power of mindfulness compassion00:56:12
5512019/02/27Freedom | Ajahn Brahm01:07:19
5522019/02/26Ajahn Brahm how to deal with blame and criticism00:58:50
5532019/02/26Ajahn Brahm dealing with no self esteem00:54:15
5542019/02/26Ajahn Brahm dealing with depression and anxiety01:11:13
5552019/02/26Ajahn Brahm dealing with difficult people01:07:01
5562019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
5572019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
5582019/02/26Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
5592019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
5602019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
5612019/02/26Ajahn Brahm | What Do You Want00:56:03
5622019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
5632019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
5642019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
5652019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
5662019/02/25Ajahn Brahm Am i good enough?01:06:46
5672019/02/25Ajahn Brahm on ending relationships01:08:19
5682019/02/25The Importance of Meditation | Ajahn Brahm02:09:22
5692019/02/25Meaning of Rites and Rituals | Ajahn Brahm | 18 May 201801:03:54
5702019/02/25Meaning of Rites and Rituals | Ajahn Brahm | 18 May 201801:03:54
5712019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
5722019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Dealing with depression; Difference between Vipassana & Samatha00:59:04
5732019/02/25Ajahn Brahm | What is Love00:51:11
5742019/02/25Ajahn Brahm | What is Love00:51:11
5752019/02/25Ajahn Brahm A Buddhist's Valentine01:00:57
5762019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
5772019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Dealing With Grief, Disappointment, Guilt and Sickness00:54:46
5782019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
5792019/02/25Ajahn Brahm | What is Right View01:01:47
5802019/02/25Techniques to silence the mind00:08:42
5812019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
5822019/02/25Techniques to silence the mind00:08:42
5832019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm01:39:02
5842019/02/24SN1.12 Muni Sutta: The Sage | Ajahn Brahm | 24 February 201901:30:59
5852019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
5862019/02/24Ajahn Brahm | When Jesus And Buddha Meet01:37:49
5872019/02/24Ajahn Brahm | When Jesus And Buddha Meet01:37:49
5882019/02/24Ajahn Brahm - Guided Metta Meditation (26 May 2015)00:31:39
5892019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
5902019/02/24Ajahn Brahm - Guided Metta Meditation (26 May 2015)00:31:39
5912019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
5922019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
5932019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
5942019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
5952019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
5962019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
5972019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
5982019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
5992019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201900:27:13
6002019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
6012019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
6022019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
6032019/02/24Learn to Not Blame Yourself | Ajahn Brahm | 25 May 201800:58:53
6042019/02/24Ajahn Brahm | Who's Wrong00:54:48
6052019/02/23Tolerance Explored | Ajahn Brahm00:59:35
6062019/02/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201901:14:47
6072019/02/23Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
6082019/02/23Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
6092019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
6102019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
6112019/02/23Ajahn Brahm | When to attach and when to let go01:00:58
6122019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
6132019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
6142019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
6152019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
6162019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:49
6172019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
6182019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
6192019/02/23Ajahn Brahm | Why Do People Do Bad Things00:54:25
6202019/02/23Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
6212019/02/23Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
6222019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
6232019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
6242019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
6252019/02/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
6262019/02/22'Out of Control' | by Ajahn Brahm01:02:42
6272019/02/22Ajahn Brahm | Why Me01:29:05
6282019/02/22Ajahn Brahm Q&A - Dealing With Grief, Disappointment, Guilt and Sickness00:54:46
6292019/02/22Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 May 201801:00:38
6302019/02/22Ajahn Brahm | Why Me01:29:05
6312019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
6322019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
6332019/02/22Vesak (Q&A and Taking the 5 Precepts) | 27 May 201801:46:06
6342019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
6352019/02/22Ajahn Brahm | Why not Us00:59:02
6362019/02/22Ajahn Brahm | Why not Us00:59:02
6372019/02/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 25 May 201800:27:07
6382019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
6392019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
6402019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
6412019/02/20How to Be Happy in Solitude | Ajahn Brahm00:59:11
6422019/02/20Materialisme Intelektual | Ajahn Brahm | 15 Januari 201600:59:16
6432019/02/20Ajahn Brahm | Don't Be Disappointed00:54:10
6442019/02/20Ajahn Brahm | Being Afraid (new 2018)01:06:36
6452019/02/19Ajahn Brahm on Finding Happiness in Life01:10:25
6462019/02/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm00:25:42
6472019/02/19Ajahn Brahm | Buddhism & Cats (new 2018)01:03:19
6482019/02/19Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 1 June 201800:30:47
6492019/02/18Guided Meditation | Ajahn Brahm01:14:48
6502019/02/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 June 201801:19:59
6512019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 02 - Ajahn Brahm00:50:33
6522019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 01 - Ajahn Brahm00:54:48
6532019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:47
6542019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
6552019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:47
6562019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
6572019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
6582019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
6592019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:05:34
6602019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
6612019/02/172018 March/April (10/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:59
6622019/02/172018 March/April (11/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:33:29
6632019/02/172018 March/April (12/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:27
6642019/02/172018 March/April (13/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:11:00
6652019/02/172018 March/April (14/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:01:08
6662019/02/172018 March/April (15/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:35:00
6672019/02/172018 March/April (16/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:59:23
6682019/02/172018 March/April (17/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:32:32
6692019/02/172018 March/April (18/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:14
6702019/02/172018 March/April (19/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:14
6712019/02/172018 March/April (1/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:16
6722019/02/172018 March/April (2/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:22
6732019/02/172018 March/April (3/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:43
6742019/02/172018 March/April (4/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:51
6752019/02/172018 March/April (5/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:10:39
6762019/02/172018 March/April (6/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:39
6772019/02/17Ajahn Brahm | Celebrating Uncertainty (new)00:13:09
6782019/02/17Ajahn Brahm | Como Largar o medo01:05:27
6792019/02/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
6802019/02/16Develop Your Heart | Ajahn Brahm01:05:54
6812019/02/16Fruits of Doing the Work - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:28
6822019/02/16Mindfulness as a Factor - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:52
6832019/02/16Seeing through the illusion of self - Ajahn Brahmavamso00:52:44
6842019/02/16Right Thought Action - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:53:20
6852019/02/16Restraint of the Asavas - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:00:28
6862019/02/16Calming the Thinking Mind - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:48:36
6872019/02/16Ajahn Brahm | Different perspective on empathy00:55:01
6882019/02/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
6892019/02/15Ajahn Brahm | Hidup dengan nyata01:00:14
6902019/02/15Ajahn Brahm | Hidup dengan nyata01:00:14
6912019/02/15Bentuk-bentuk Cinta di dalam Buddhisme | Ajahn Brahm | 26-11-201001:05:25
6922019/02/14Four Ways of Letting Go | Ajahn Brahm00:55:41
6932019/02/14Ajahn Brahm | Holey Life (new 2018)01:04:55
6942019/02/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:17:16
6952019/02/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:17:16
6962019/02/14Ajahn Brahm | A Buddhist's Valentine01:00:57
6972019/02/14DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
6982019/02/14Ajahn Brahm | Interview01:18:31
6992019/02/14Ajahn Brahm | A Buddhist's Valentine01:00:58
7002019/02/14DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
7012019/02/13How to Deal with Sickness | Ajahn Brahm | 29 June 201800:55:50
7022019/02/13Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:33
7032019/02/13Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:33
7042019/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:12:23
7052019/02/13Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
7062019/02/13Ajahn Brahm | Learn to be Silent (new 2018)01:00:44
7072019/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:12:23
7082019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
7092019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
7102019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
7112019/02/12Ajahn Brahm | Dhammapada First Line Mind01:06:53
7122019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
7132019/02/12Ajahn Brahm | Dhammapada First Line Mind01:06:53
7142019/02/12Ajahn Brahm | Develop Your Heart01:05:57
7152019/02/12Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)00:25:44
7162019/02/12Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)00:25:44
7172019/02/12Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201800:54:04
7182019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
7192019/02/12Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201800:54:04
7202019/02/12Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
7212019/02/12Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
7222019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
7232019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
7242019/02/12Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201800:26:51
7252019/02/12Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201800:26:51
7262019/02/11Ajahn Brahm Depresja01:11:11
7272019/02/11Ajahn Brahm - How to Be Happy in Solitude - 01 February 201900:59:20
7282019/02/11Day 2 Morning talk Introduction to Meditation Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:43
7292019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
7302019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
7312019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
7322019/02/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:55:33
7332019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
7342019/02/11Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
7352019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
7362019/02/11Day 2 Morning talk Introduction to Meditation Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:43
7372019/02/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:55:33
7382019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
7392019/02/11Ajahn Brahm - Death, Dying End of Life Issues02:22:17
7402019/02/11Day 3 Morning talk on Stillness Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:54:57
7412019/02/11Day 3 Morning talk on Stillness Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:54:57
7422019/02/11Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
7432019/02/10Menangani rasa sakit saat meditasi | Ajahn Brahm00:02:14
7442019/02/10Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
7452019/02/10Ajahn Brahm | Right Listening (new 2018)00:55:40
7462019/02/10Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
7472019/02/10Ajahn Brahm | Right Listening (new 2018)00:55:40
7482019/02/10Ajahn Brahm | Stres reaksi berlebihan dalam hidup01:10:33
7492019/02/10Day 1 of 9 - Introduction - October 2013 meditation retreat00:56:52
7502019/02/09Investigations Into The Ethics of Murder | Ajahn Brahm01:13:38
7512019/02/09ethelinda the bright star of clairvoyance Ajahn Brahm01:08:36
7522019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
7532019/02/09Ajahn Brahm | Short Speech - Laksiri Jayasuriya00:09:49
7542019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
7552019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
7562019/02/09Ajahn Brahm - Death, Dying End of Life Issues02:22:17
7572019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
7582019/02/09Ajahn Brahm | Short Speech - Laksiri Jayasuriya00:09:49
7592019/02/09Day 7 of 9 - Evening Q&A - October 2013 meditation retreat01:37:58
7602019/02/08I Don't Own My Past by | Ajahn Brahm01:01:13
7612019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
7622019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
7632019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
7642019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
7652019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
7662019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
7672019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
7682019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
7692019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
7702019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
7712019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
7722019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
7732019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
7742019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
7752019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
7762019/02/07How the mind stops | Ajahn Brahm00:06:20
7772019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
7782019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
7792019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
7802019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
7812019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
7822019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
7832019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
7842019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
7852019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
7862019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
7872019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
7882019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
7892019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
7902019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
7912019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
7922019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
7932019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
7942019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
7952019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
7962019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
7972019/02/06Getting High on Vesak | Ajahn Brahm01:01:58
7982019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
7992019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
8002019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
8012019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
8022019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
8032019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
8042019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
8052019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
8062019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
8072019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
8082019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
8092019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
8102019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
8112019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
8122019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
8132019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
8142019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
8152019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
8162019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
8172019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
8182019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
8192019/02/05Energy in our Body and Mind from Inspiration | Ajahn Brahm01:06:14
8202019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
8212019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
8222019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
8232019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
8242019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
8252019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
8262019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
8272019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
8282019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
8292019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
8302019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
8312019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
8322019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
8332019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
8342019/02/05How to Be Happy? By Ajahn Brahm00:03:09
8352019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
8362019/02/05Mouse Trap00:06:30
8372019/02/05What makes you happy by Ajahn Brahm00:02:51
8382019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
8392019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
8402019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
8412019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
8422019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
8432019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
8442019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
8452019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
8462019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
8472019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
8482019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
8492019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
8502019/02/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm00:23:56
8512019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
8522019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
8532019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
8542019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
8552019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
8562019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
8572019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
8582019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
8592019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
8602019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
8612019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
8622019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
8632019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
8642019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
8652019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
8662019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
8672019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
8682019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
8692019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
8702019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
8712019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
8722019/02/03Como Largar o medo | Ajahn Brahm01:04:38
8732019/02/03Ajahn Brahm00:02:02
8742019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
8752019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
8762019/02/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
8772019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
8782019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
8792019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
8802019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
8812019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
8822019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
8832019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
8842019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
8852019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
8862019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
8872019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
8882019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
8892019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
8902019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
8912019/02/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201901:23:47
8922019/02/02Am I Good Enough | Ajahn Brahm01:06:44
8932019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
8942019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
8952019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
8962019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
8972019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
8982019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
8992019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
9002019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
9012019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
9022019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
9032019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
9042019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
9052019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
9062019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
9072019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
9082019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
9092019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
9102019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
9112019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
9122019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
9132019/02/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
9142019/02/01Making Our Own Joy | Ajahn Brahm01:00:55
9152019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
9162019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
9172019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
9182019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
9192019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
9202019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
9212019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
9222019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
9232019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
9242019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
9252019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
9262019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
9272019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
9282019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
9292019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
9302019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
9312019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
9322019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
9332019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
9342019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
9352019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
9362019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
9372019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
9382019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
9392019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
9402019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
9412019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
9422019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
9432019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
9442019/01/31Ajahn Brahm - MN111 Anupada Sutta Step by Step - 13 January 201901:39:03
9452019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
9462019/01/31Entanglement | Ajahn Brahm01:10:30
9472019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
9482019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
9492019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
9502019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
9512019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
9522019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
9532019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
9542019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
9552019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
9562019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
9572019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
9582019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
9592019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
9602019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
9612019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
9622019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
9632019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
9642019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
9652019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
9662019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
9672019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
9682019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
9692019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
9702019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
9712019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
9722019/01/30How To Fall Asleep | Ajahn Brahm00:02:17
9732019/01/30佛陀的話語 【第四 講 】Ajahn Brahm (Feb-26, 2017)01:34:59
9742019/01/30佛陀的話語 【第三講 】 Ajahn Brahm01:36:18
9752019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
9762019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
9772019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
9782019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
9792019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
9802019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
9812019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
9822019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
9832019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
9842019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
9852019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
9862019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
9872019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
9882019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
9892019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
9902019/01/291 Intro to meditation00:55:27
9912019/01/291 Intro to meditation00:55:27
9922019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
9932019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
9942019/01/291 Intro to meditation00:55:27
9952019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
9962019/01/291 Intro to meditation00:55:27
9972019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
9982019/01/291 Intro to meditation00:55:27
9992019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
10002019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 6 7 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 6054)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.