අජාන් බ්‍රහ්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/26Joy in the Mind | Ajahn Brahm | 26 May 202000:38:25
22020/05/25Ajahn Brahm - History of Buddhism01:10:36
32020/05/24Ajahn Brahm - The Different Buddhist Traditions00:59:26
42020/05/24VESAK 3/4 Ajahn Brahm: The Meaning And Taking of Refuges & Precepts 10.05.2000:28:18
52020/05/24VESAK 1/4 Ajahn Brahm: "The Power Of Vesak" Introductory Talk & Meditation 10.05.2000:49:07
62020/05/24Care 21 04 2020 Ajahn Brahm00:04:15
72020/05/23Ajahn Brahm - Life and Death01:15:31
82020/05/22Ajahn Brahm - Gratitude01:28:01
92020/05/22Ajahn Brahm - Depressão (25/06/2010) (legendado)01:11:11
102020/05/21What makes you happy - Ajahn brahm00:02:52
112020/05/20Ajahn Brahm: What should you do when your loved one had terminal illness?00:04:07
122020/05/19Grant Yourself A Moment Of Peace | Ajahn Brahm | 19 May 202000:28:07
132020/05/17Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 May 202000:27:22
142020/05/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 May 202001:41:41
152020/05/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 May 202001:45:54
162020/05/13Ajahn Brahm,殺豬殺豬殺豬00:02:19
172020/05/13Ownership and Anger by: Ajahn Brahm 14 February 202001:03:36
182020/05/12Ajahn Brahm Pustka jest najwspanialsza 26 03 2020 LEKTOR PL00:29:45
192020/05/12Chanting - Homage to the Buddha, 3 Refuges, 5 Precepts and 8 Precepts | Ajahn Brahm | 3 May 202000:11:44
202020/05/11Ajahn Brahm on Panic disorder00:02:25
212020/05/11Ajahn Brahm on Anorexia 00:02:43
222020/05/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 May 202000:32:24
232020/05/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 May 202001:41:57
242020/05/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 May 202001:57:32
252020/05/08BF Vesak 2020: Greetings from Ajahn Brahm00:06:16
262020/05/03Vesak Day, 202001:00:09
272020/05/01Ajahn Brahm | Accepting Praise01:02:00
282020/04/30Ajahn Brahm | Ownership and Anger01:05:30
292020/04/30Ajahn Brahm on The Anapanasati Sutta MN118 Mindfulness Of Breathing 200401:46:18
302020/04/29Growing from Difficulties | Ajahn Brahm |Buddhist way.00:59:08
312020/04/29Ajahn Brahm | My Favourite Day00:36:50
322020/04/28Ajahn Brahm | Growing from Difficulties00:59:08
332020/04/28My Favourite Day | Ajahn Brahm | 28 April 202000:34:18
342020/04/28Ajahn Brahm | Happy to be Home01:08:58
352020/04/26Ajahn Brahm | The Happiest Years of Your Life01:04:06
362020/04/26Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 24 April 202000:32:30
372020/04/26Ajahn Brahm | Zero Ego01:06:56
382020/04/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 25 April 202001:29:26
392020/04/24Ajahn Brahm Interview For Facebook Friends, During COVID-19 Lockdown, 15.04.2000:24:51
402020/04/24Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 24 April 202002:03:20
412020/04/24අපව කුපිත කරවන්නන් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද |අජාන් බ්‍රහ්ම්00:04:20
422020/04/22අත් හැරීමේ පිළිවෙත් සතර | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 12 අප්‍රේල් 201000:55:41
432020/04/21Inspiration and Guidance | Ajahn Brahm | 21 April 202000:34:40
442020/04/19Friday Night | Ajahn Brahm | 17 April 202000:28:11
452020/04/18Ajahn Brahm | Guided Meditation & Q&A | 18 Apr 202001:28:26
462020/04/17The Happiest Years of Your Life | Ajahn Brahm | 17 April 202001:06:06
472020/04/16Ajahn Brahm Retreat 15 June 201700:50:43
482020/04/15Ajahn Brahm - Story on how plague pandemic helped create Harvard University00:11:48
492020/04/14Enjoying Emptiness | Ajahn Brahm | 14 April 202000:35:29
502020/04/12Jak MEDYTOWAĆ ? Od czego zacząć ? Ajahn Brahm LEKTOR PL (FBG) Fit Buddysta GEGONIUS00:29:45
512020/04/12Ajahn Brahm on Becoming a Thai Buddhist Monk00:04:37
522020/04/12Ajahn Brahm on Enlightenment00:06:41
532020/04/12Ajahn Brahm on Being Authentic00:02:48
542020/04/12Ajahn Brahm on Meditation00:02:43
552020/04/12Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 April 202000:31:55
562020/04/11佛陀的話語 【第十講 】Ajahn Brahm (25 Feb, 2018)01:24:54
572020/04/11佛陀的話語 【第九講 】Ajahn Brahm (14 January, 2018)01:29:11
582020/04/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 April 202001:34:17
592020/04/11අජාන් බ්‍රහම් සිංහල - Ajahn Braham sinhala - ධර්ම දේශනා - භාවනා අත්වැල 201:18:53
602020/04/10Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 10 April 202001:45:20
612020/04/09අජාන් බ්‍රහම් සිංහල - Ajahn Braham sinhala - ධර්ම දේශනා - භාවනා අත්වැල 101:17:38
622020/04/09Ajahn Braham Sinhala - අජාන් බ්‍රහම් සිංහල 2 - භාවනා අත්වැල 201:18:53
632020/04/09Ajahn Braham Sinhala - අජාන් බ්‍රහම් සිංහල 1 - භාවනා අත්වැල 101:17:38
642020/04/08Guided Meditation | Ajahn Brahm | 4 April 202001:26:23
652020/04/08Everybody Can Grow | Ajahn Brahm | 8 April 202000:30:43
662020/04/06Ajahn Brahm | Peace and Turmoil | 13 March 202001:05:42
672020/04/05Ajahn Brahm - Growing From Difficulties - 03 April 202000:55:17
682020/04/05AJAHN BRAHM Talkshow "Zero EGO" 2020 Bali Chapter.00:03:49
692020/04/05Ajahn Brahm Spiritual Adviser to the Buddhist Society of South Australia, his beautiful quotes00:01:11
702020/04/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 April 202000:33:10
712020/04/03Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 3 April 202001:38:38
722020/03/30Ajahn Brahm | Have a Stress Free Life01:05:05
732020/03/26Emptiness is the Greatest | Ajahn Brahm | 26 March 202000:29:22
742020/03/22ZŁO dlaczego ludzie czynią zło Ajahn Brahm lektor.pl mp4 (FBG)Fit Buddysta www.GEGONIUS.pl / .com00:53:57
752020/03/22"Ajahn Corona"00:16:15
762020/03/21Ajahn Brahm | Tales of a Forest Monk02:01:21
772020/03/21Peace and Turmoil | Ajahn Brahm | 13 March 202001:43:33
782020/03/20Ajahn Brahm | Crisis management00:59:51
792020/03/17Ajahn Brahm | Building Effective Relationships01:14:47
802020/03/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 March 202000:28:42
812020/03/15O Símile do Copo, por Ajahn Brahm00:03:47
822020/03/13BUDDHA DHAMMA | AJAHN BRAHM ON SMART BUSINESSMAN00:02:00
832020/03/12ngày 13 tháng 3, 202000:05:47
842020/03/11Ajahn Brahm | Coping with loss00:54:10
852020/03/08Nastrój Twój nastrój Bądz radufny Ajahn Brahm lektor pl (FBG) FIT BUDDYSTA www.GEGONIUS.pl / .com01:07:58
862020/03/08Ajahn Brahm | Enlightenment00:57:39
872020/03/08Sutta Class | Ajahn Brahm | 8 March 202001:19:36
882020/03/08Ini yang ditakuti Ajahn Brahm!!!00:00:55
892020/03/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 March 202001:31:49
902020/03/07Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 6 March 202001:21:48
912020/03/06Guided Meditation by Ajahn Brahm (22 February 2020)01:17:28
922020/03/04Dobrobyt zrozumienie punkt widzenia Ajahn Brahm LEKTOR PL (FBG) Fit Buddysta www.GEGONIUS.pl / .com01:06:07
932020/03/04Zero Ego - Ajahn Brahm Tour d'Indonesia 2020 Pekanbaru (EN-ID)02:24:51
942020/03/03The Best Gift We Can Give - Ajahn Brahm - 2020030201:41:15
952020/03/03Guided Meditation - Ajahn Brahm - 2020030200:15:52
962020/03/01Czym jest stres jak sobie z nim radzić Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 (FBG) Fit Buddysta www.GEGONIUS.pl00:59:18
972020/03/01Ajahn Brahm Tour d ' Indonesia 2020 Topic "Zero Ego"00:14:19
982020/03/01Ajahn Brahm | Fear00:55:40
992020/03/01佛陀的話語 【第八講 】Ajahn Brahm (10 Dec, 2017)01:33:35
1002020/02/29佛陀的話語 【第七講 】Ajahn Brahm (22 Oct, 2017)01:21:55
1012020/02/29BUDDHA DHAMMA | AJAHN BRAHM ON CORONA VIRUS00:01:20
1022020/02/2610. Ajahn Brahm: Kairos Retreat - Closing Talk, Final Metta & Anukampa Background 30.10.1901:15:28
1032020/02/23Przeszłość to nie życie...Postaw kropkę. Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 Fit Buddysta www.GEGONIUS.pl01:01:17
1042020/02/23Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 February 202000:30:43
1052020/02/22Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 202001:29:55
1062020/02/22Happiness & Self Healing Through Mindfulness Ajahn Brahm00:46:53
1072020/02/21Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 21 February 202001:39:07
1082020/02/19Emocje jak kontrolować swoje emocje i siebie Ajahn Brahm (FBG) Fit Buddysta Gegonius.pl / .com00:59:13
1092020/02/18Ajahn Brahm - United Nations Bangkok - 7 February 202001:35:13
1102020/02/172019 - Shortcut to Nibbana - Ajahn Brahm01:34:46
1112020/02/16Świadomość bycia UWAŻNOŚĆ Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 (FBG) Fit Buddysta GEGONIUS www.geGOnius.pl .com00:58:05
1122020/02/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 February 202000:29:36
1132020/02/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 February 202001:24:22
1142020/02/14Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 14 February 202001:41:58
1152020/02/10AJAHN BRAHM TOUR D'INDONESIA 202000:03:09
1162020/02/09Poszukiwanie szczęścia gdzie jest szczęście Ajahn Brahm FBG Fit Buddysta Gegonius.com /.pl happiness00:58:31
1172020/02/08佛陀的話語 【第五 講 】Ajahn Brahm (Mar-12, 2017)01:30:49
1182020/02/08佛陀的話語 【第四 講 】Ajahn Brahm (Feb-26, 2017)01:34:59
1192020/02/08佛陀的話語 【第三講 】 Ajahn Brahm (Feb-12, 2017)01:33:41
1202020/02/08佛陀的話語 【第二講 】Ajahn Brahm (Jan-8, 2017)01:35:59
1212020/02/08佛陀的話語 【第一講】 Ajahn Brahm (Nov-27, 2016)01:34:39
1222020/02/05LEK NA LĘK jak się pozbyć lęku Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 Fit Buddysta www.GEGONIUS.pl/.com FBG00:58:20
1232020/02/03Q&A Ajahn Brahm p600:10:58
1242020/02/03Q&A Ajahn Brahm p500:10:58
1252020/02/03Q&A Ajahn Brahm p400:10:58
1262020/02/03Q&A Ajahn Brahm p300:10:58
1272020/02/03Q&A Ajahn Brahm p200:10:58
1282020/02/03Q&A Ajahn Brahm p100:10:58
1292020/02/02Zmiana podaruj sobie zmianę warto change Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 www.geGOnius.com Fit Buddysta G00:59:41
1302020/02/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 202000:25:58
1312020/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 February 202001:41:35
1322020/01/31Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 31 January 202001:45:50
1332020/01/30Day 9 Practicing at Home Ven Ajahn Brahm00:55:41
1342020/01/30Day 10 Guided Metta meditation Ven Ajahn Brahm00:33:54
1352020/01/29Depresja sposób na życie świadomość spokój medytacja Ajahn Brahm LEKTOR PL mp4 www.geGOnius.com01:11:11
1362020/01/29Bốn Cách Buông Bỏ | Ajahn Brahm00:55:41
1372020/01/28Day 8 Make peace, be kind, be gentle Ven Ajahn Brahm00:51:13
1382020/01/27Day 7 Q & A Ven Ajahn Brahm01:41:37
1392020/01/27Day 7 Insights Part 2 - Ven. Ajahn Brahm01:12:50
1402020/01/26Medytacja jak zacząć wprowadzenie Ajahn Brahm LEKTOR PL00:29:45
1412020/01/26Day 6 Q & A - Ven. Ajahn Brahm01:39:28
1422020/01/26Day 6 Insights Part 1- Ven. Ajahn Brahm00:57:25
1432020/01/26Word of the Buddha (part 15) | Ajahn Brahm | January 26, 202001:21:51
1442020/01/26Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 24 January 202000:24:56
1452020/01/25Day 5 Q & A - Ven. Ajahn Brahm01:34:48
1462020/01/25Day 5 Nimittas - Ven. Ajahn Brahm00:59:46
1472020/01/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 25 January 202001:14:28
1482020/01/25幸せになる話し方 | アージャン・ブラム(Ajahn Brahm) | 2007年2月9日00:53:19
1492020/01/25佛陀的話語 【第六講 】Ajahn Brahm (9 April, 2017)01:21:36
1502020/01/24Day 4 Q & A Ven Ajahn Brahm01:30:26
1512020/01/24Day 4 Pleasure of the mind- Ven. Ajahn Brahm00:52:01
1522020/01/24Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 24 January 202001:38:57
1532020/01/24Ajahn Brahm | Why me?01:24:40
1542020/01/23Day 3 Q & A - Ven. Ajahn Brahm01:13:05
1552020/01/23Day 3- Being here mindfulness- Ven. Ajahn Brahm01:04:14
1562020/01/22Ten film zmieni Twoje życie Budowanie domu spokoju Ajahn Brahm LEKTOR PL mp400:58:53
1572020/01/22D2 Q & A- Ven. Ajahn Brahm01:17:37
1582020/01/22Day 2- Overcoming thinking- Ven. Ajahn Brahm00:51:16
1592020/01/21Day 1- Introduction to meditation00:59:44
1602020/01/21Day1 -Q & A01:13:06
1612020/01/21What is Nibbana - Ajahn Brahm - 2019123001:42:34
1622020/01/14Ajahn Brahm | Mindfulness of the Body01:02:00
1632020/01/11Wie man mit Müdigkeit umgeht | Ajahn Brahm01:00:26
1642020/01/11Vier Wege des Loslassens | Ajahn Brahm00:55:41
1652020/01/11Freiheit: Der Weg zum Glück | Ajahn Brahm01:03:11
1662020/01/11Du willst wissen, wie man diese Lehren teilen kann? Das ist geheim! | Ajahn Brahm00:07:13
1672020/01/11Meditation ist Stille, nicht Konzentration | Ajahn Brahm00:07:12
1682020/01/11Das Gleichnis des Bechers - Ajahn Brahm00:03:47
1692020/01/10Pamięć o ludziach - Ajahn Brahm00:02:03
1702020/01/10Ajahn Brahm | Bringing Buddhism Into The 21th Century02:00:35
1712020/01/08Ajahn Brahm | Superstition02:00:38
1722019/12/31New Year's Eve Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 31 December 201901:07:42
1732019/12/31An Introduction to Ajahn Brahm & The BSWA00:08:53
1742019/12/31Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 December 201900:27:00
1752019/12/31Ajahn Brahm | Building Effective Relationships01:17:14
1762019/12/26ගුරු දෙසුම් 12 - මාරය මම ඔබ හඳුනමි - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:56
1772019/12/26ගුරු දෙසුම් 10 - තණ්හාවේ හා මායාවේ අවසානය - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:18
1782019/12/26ගුරු දෙසුම් 9 - ලෙඩරෝග මරණය හා සාමය - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:07
1792019/12/26ගුරු දෙසුම් 8 - භාවනාව දියුණු නොවන්නේ ඇයි - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:58
1802019/12/26ගුරු දෙසුම් 7 - ඔබ සතු සියල්ල එයට දෙන්න - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:51
1812019/12/23ගුරු දෙසුම් 6 - කාලය හරිහැටි යොදා ගැනීම - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:56
1822019/12/23ගුරු දෙසුම් 5 - භාවනා කරන්නේ කෙසේද - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:11
1832019/12/23ගුරු දෙසුම් 4 - භාවනා අත්වැල 4 - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:08
1842019/12/23ගුරු දෙසුම් 3 - භාවනා අත්වැල 3 - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:28
1852019/12/229. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, WOB Class, Wed 30.10.1900:59:36
1862019/12/228. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Morning Dhamma Talk, Wed 30.10.1901:22:02
1872019/12/227. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Evening Q&A, Tues 29.10.1901:40:39
1882019/12/226. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, WOB Class, Tues 29.10.1901:04:25
1892019/12/225. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Morning Dhamma Talk, Tues 29.10.1901:33:08
1902019/12/224. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Evening Q&A 28.10.1900:55:52
1912019/12/223. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Word of The Buddha Class, 28.10.1901:15:48
1922019/12/222. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Guided Meditation, 28.10. 1900:56:33
1932019/12/22Ajahn Brahm: Words That Heal, Words That Harm (includes meditation & Q&A) 27.10.1902:16:49
1942019/12/221. Ajahn Brahm: Kairos Retreat, Morning Dhamma Talk, 28.10. 1900:59:23
1952019/12/22ගුරු දෙසුම් 2 - භාවනා අත්වැල 2 - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:53
1962019/12/22ගුරු දෙසුම් 1 - භාවනා අත්වැල 1 - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:38
1972019/12/21SAMĀHITO MEANS STILLNESS, NOT CONCENTRATION - AJAHN BRAHM00:02:43
1982019/12/20Hard Talk with Ajahn Brahm02:12:31
1992019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-13 – 2.Afternoon Q&A Blessing01:45:34
2002019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-13 – 1.Morning Talk00:58:24
2012019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-12 – 1.Morning Talk00:59:25
2022019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-11 – 3.Evening Q&A01:40:00
2032019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-11 – 2.Afternoon Sutta Talk01:17:01
2042019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-11 – 1.Morning Talk01:10:32
2052019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-10 – 3.Evening Q&A01:43:11
2062019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-10 – 2.Afternoon Sutta Talk01:11:46
2072019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-10 – 1.Morning Talk01:02:36
2082019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-09 – 3.Evening Q&A01:39:50
2092019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-09 – 2.Afternoon Sutta Talk01:10:34
2102019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-09 – 1.Morning Talk01:02:13
2112019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-08 – 3.Evening Q&A01:41:15
2122019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-08 – 2.Afternoon Sutta Talk01:14:13
2132019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-08 – 1.Morning Talk01:00:14
2142019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-07 – 3.Evening Q&A01:38:39
2152019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-07 – 2.Afternoon Sutta Talk01:24:19
2162019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-07 – 1.Morning Talk01:09:38
2172019/12/20Ajahn Brahm’s 9 Day Retreat in Jhana Grove with BIF & EF 2019-07-06 – 1.Evening Q&A01:46:31
2182019/12/20Sutta Session by Ajahn Brahm02:00:02
2192019/12/20明るい態度の暗い面 | アージャン・ブラム(Ajahn Brahm)00:51:49
2202019/12/19Relaaaaaxxxxx to the Maaaaaaxxxxxx by Ajahn Brahm01:29:32
2212019/12/19Ajahn Brahm: " Words That Heal & Words That Harm" Dhamma Talk00:59:17
2222019/12/19Ajahn Brahm "Wisdom of Stillness" Retreat, Closing Talk and Metta Meditation01:00:01
2232019/12/19Ajahn Brahm: Evening Q&A Session, "Wisdom of Stillness" Retreat02:26:19
2242019/12/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 December 201901:24:47
2252019/12/13Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 13 December 201901:41:18
2262019/12/11Ajahn Brahm | Love and Marriage in Buddhism02:24:10
2272019/12/08Sutta Class | Ajahn Brahm | 8 December 201901:30:13
2282019/12/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 December 201901:21:26
2292019/12/07Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 6 December 201901:30:33
2302019/12/06Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 6 December 201901:30:33
2312019/12/05Ajahn Brahm | Anger & Forgiveness00:56:28
2322019/12/04Ajahn Brahm "Wisdom of Stillness" Guided Meditation00:44:04
2332019/12/04Ajahn Brahm "Wisdom of Stillness" Retreat, Saturday Morning Talk01:06:28
2342019/12/04Ajahn Brahm "Wisdom of Stillness" Retreat, Welcome Talk01:25:16
2352019/11/29The Process of Rebirth Ajahn Brahm 03 04 200900:07:31
2362019/11/28Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #7~00:05:26
2372019/11/27Ajahn Brahm: "Celebrating the Ordinary" - Q&A00:35:01
2382019/11/27Ajahn Brahm: "Celebrating the Ordinary" - Dhamma Talk00:56:25
2392019/11/27Ajahn Brahm: "Celebrating the Ordinary" - Guided Meditation00:19:05
2402019/11/26Ajahn Brahm: "The Dance Between Insight and Peace" - Q&A00:56:44
2412019/11/26Ajahn Brahm: "The Dance Between Insight and Peace" - Dhamma Talk00:54:51
2422019/11/26Ajahn Brahm: "The Dance Between Insight And Peace" - Guided Meditation00:22:20
2432019/11/25Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #6~00:07:57
2442019/11/24Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #5~00:01:08
2452019/11/23Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #4~00:01:20
2462019/11/21Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #3~00:03:02
2472019/11/20Wisdom in the Age of Information - Ajahn Brahm01:43:54
2482019/11/19Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #2~00:04:54
2492019/11/18Tidak Menyalahkan Orang Lain - Ajahn Brahm (15 November 2019) ~Clip #1~00:07:38
2502019/11/17Bimbingan Meditasi - Ajahn Brahm (9 November 2019) ~Clip #5~00:01:41
2512019/11/17Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 2019 (Clip #4) dengan teks Bahasa Indonesia00:03:48
2522019/11/16Ajahn Brahm: "Kamma Without Belief" Q&A00:36:00
2532019/11/16Ajahn Brahm: "Kamma Without Belief" Dhamma Talk00:55:25
2542019/11/16Ajahn Brahm: "Kamma Without Belief" Guided Meditation00:14:09
2552019/11/16Ajahn Brahm: "It's Not Your Fault!" Q&A00:28:04
2562019/11/16Ajahn Brahm: "It's Not Your Fault!" Guided Meditation00:25:42
2572019/11/16Ajahn Brahm: "It's Not Your Fault!" Dhamma Talk00:50:17
2582019/11/16Bimbingan Meditasi - Ajahn Brahm (9 November 2019) ~Clip #3~00:02:45
2592019/11/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 November 201901:40:45
2602019/11/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 November 201901:18:21
2612019/11/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 2019 (Clip #2)00:03:16
2622019/11/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 2019 (Clip #1)00:02:54
2632019/11/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 November 201901:40:45
2642019/11/10Word of the Buddha (part 13) | Ajahn Brahm | 10 November 201901:16:16
2652019/11/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 November 201900:26:41
2662019/11/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 201901:25:31
2672019/11/09Opening the door of your heart Part 201:14:23
2682019/11/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 November 201901:22:43
2692019/11/06ajahn brahm 2 nov bmv talk part 100:56:01
2702019/11/04Empat Cara Melepaskan | Ajahn Brahm00:55:41
2712019/11/02Kiasan Cangkir oleh Ajahn Brahm00:03:47
2722019/10/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 October 201901:36:46
2732019/10/18Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 18 October 201901:36:46
2742019/10/15Ajahn Brahm Guided Meditation 20min00:20:00
2752019/10/06Four Ways of Letting Go (English Dhamma Sermon) By Ajahn Brahm00:55:41
2762019/10/01Our problems can cause additional suffering such as, frustrations and anxieties.01:04:16
2772019/09/282019 July (6/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:59:26
2782019/09/282019 July (7/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:11:40
2792019/09/282019 July (8/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:40:48
2802019/09/282019 July (9/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:56:10
2812019/09/282019 July (10/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:31
2822019/09/282019 July (11/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:38:27
2832019/09/282019 July (12/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:40
2842019/09/282019 July (13/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:02
2852019/09/282019 July (14/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:42:48
2862019/09/282019 July (15/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:16:48
2872019/09/282019 July (16/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:39:33
2882019/09/282019 July (17/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:39
2892019/09/282019 July (19/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:44:20
2902019/09/282019 July (5/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:36:19
2912019/09/282019 July (20/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:56:59
2922019/09/282019 July (1/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:01:00
2932019/09/282019 July (2/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:40
2942019/09/282019 July (3/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:53:38
2952019/09/282019 July (4/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:16:27
2962019/09/15あなたの死後には何が起こる? | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2011年4月8日01:03:51
2972019/09/14Thoughtless State of the Mind (English)00:03:19
2982019/08/15GUA AJAHN BRAHM00:01:00
2992019/08/13Menangani Kelelahan | Ajahn Brahm01:00:26
3002019/08/13Ajahn Brahm (Dhamma Kehidupan)00:42:08
3012019/08/11人生に意味を与える | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2010年12月3日01:02:09
3022019/08/07Ajahn Brahm - Mindfulness, Bliss, and Beyond: Renowned Buddhist Monk Shares Wit and Wisdom01:06:12
3032019/08/04After Mindfulness - Welcome and Opening Keynote00:20:01
3042019/08/04After Mindfulness - Guided Meditation - Ajahn Brahm00:40:07
3052019/08/04After Mindfulness - Dharma Talk: "Saturday Night Live in Berkeley" - Ajahn Brahm01:01:29
3062019/08/04After Mindfulness - "Dialog on the Deep States of Samadhi"01:02:14
3072019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0300:12:36
3082019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1000:13:47
3092019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1200:13:51
3102019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1100:13:47
3112019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0900:13:47
3122019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0400:12:36
3132019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0500:12:36
3142019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0600:12:36
3152019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0700:12:36
3162019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0800:12:38
3172019/07/28Ajahn Brahm - Relax to the Max 0200:12:36
3182019/07/28Ajahn Brahm - Relax to the Max 0100:12:36
3192019/07/21Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 6: Metta Meditation00:26:59
3202019/07/18Ajahn Brahm - Kontrolle durch loslassen00:04:02
3212019/07/16Ajahn Brahm - Einfach machen!00:05:05
3222019/07/16Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 5: Discussion and Q&A00:52:26
3232019/07/13Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 July 201901:38:12
3242019/07/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 July 201901:38:12
3252019/07/10Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 4: Guided Meditation00:29:05
3262019/07/08Dialogue on the Deep States of Samadhi - Day 2 at UC Berkeley on 6/30/201901:00:37
3272019/07/08Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 3: Q&A and Dhamma Discussion00:57:13
3282019/07/07Dharma Talk by Ajahn Brahm - Day 1 of GCB11 at UC Berkeley on 6/29/201901:01:06
3292019/07/06Ajahn Brahm​ - Opening Keynote of GCB11 at UC Berkeley on 6/29/201900:10:09
3302019/07/06Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 July 201901:37:35
3312019/07/06Meditasi adalah ketenangan, bukan konsentrasi | Ajahn Brahm00:07:11
3322019/07/06Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 2: Guided Meditation00:40:22
3332019/07/05Finding Stillness | Ajahn Brahm | 5 July 201901:37:35
3342019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 2 - Retreat June 23, 2019 4/701:12:32
3352019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 3 - Retreat June 23, 2019 4/700:51:39
3362019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation 2 - Retreat June 23, 2019 6/700:14:58
3372019/07/02Ajahn Brahm - Closure - Retreat June 23, 2019 7/700:07:08
3382019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 1 - Retreat June 23, 2019 3/700:27:21
3392019/07/02Ajahn Brahm - Instructions on Meditation Day 1 - Retreat June 22, 2019 1/600:30:40
3402019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation - Retreat June 22, 2019 2/600:30:51
3412019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 1 - Retreat June 22, 2019 3/600:33:57
3422019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 2 - Retreat June 22, 2019 4/601:07:55
3432019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 3 - Retreat June 22, 2019 5/600:48:49
3442019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation - Retreat June 22, 2019 6/600:12:07
3452019/07/02Ajahn Brahm - Instructions on Meditation Day 2 - Retreat June 23, 2019 1/700:38:51
3462019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation 1 - Retreat June 23, 2019 2/700:25:06
3472019/07/02Ajahn Brahm - Benefit of Loving Kindness - Public Talk June 21, 201902:00:40
3482019/07/01Marlai's Interview with Ven Ajahn Brahm at UC Berkeley on 6/30/19 - Part 200:02:00
3492019/06/29Marlai's Interview with Ven Ajahn Brahm at UC Berkeley on 6/28/1900:05:21
3502019/06/29Ajahn Brahm - Vesak Day Session 4: Guided Meditation and Dhamma Discussion00:59:37
3512019/06/24Ajahn Brahm Calls For Support For Anukampa At Global Buddhist Conference, Berkeley00:02:14
3522019/06/23Ajahn Brahm's Speech | 11th Global Conference on Buddhism00:02:14
3532019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 3 of 4)00:33:10
3542019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 2)00:33:10
3552019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 4 of 4)00:22:41
3562019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 1 of 4)00:33:10
3572019/06/22Ajahn Brahm - Vesak Day Session 3: Question and Answer00:47:41
3582019/06/21Ajahn Brahm - Vesak Day Session 2: Children's Storytime00:26:22
3592019/06/17Ajahn Brahm - Vesak Day Session 1: Explaining the Refuge and Dhamma Talk00:43:38
3602019/06/16Ajahn Brahm's message for Korea00:01:31
3612019/06/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 June 201901:24:46
3622019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
3632019/06/14Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
3642019/06/13Ajahn Brahm Thero | ත්‍රිපිටකය ඉරා වැසිකිලියට දැම්මොත්?00:01:35
3652019/06/09AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June 201901:06:19
3662019/06/08Ajahn Brahm - Vesak 2019 Retreat Day Session 1: Letting Go & Developing Stillness in Meditation00:42:36
3672019/06/08Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June 201901:25:57
3682019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
3692019/06/07Bringing Joy into Sickness | Ajahn Brahm | 7 June 201901:06:29
3702019/06/07Ajahn Brahm - Loving Life, Facing Death01:24:43
3712019/06/03Ajahn Brahm - Self-Love and How to Cultivate It01:18:06
3722019/06/022019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
3732019/06/022019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
3742019/06/022019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
3752019/06/022019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
3762019/06/022019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
3772019/06/022019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
3782019/06/022019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
3792019/06/022019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
3802019/06/022019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
3812019/06/022019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
3822019/06/022019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
3832019/06/022019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
3842019/06/022019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
3852019/06/022019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
3862019/06/022019 April (2/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:54:30
3872019/06/022019 April (3/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:39:48
3882019/06/022019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
3892019/06/022019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
3902019/06/022019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
3912019/05/27Authentic Samadhi (Stillness Meditation) | Ajahn Brahm00:46:21
3922019/05/27Ajahn Brahm - Session 2, Mon May 27 201902:08:04
3932019/05/27Ajahn Brahm - Session 1, Mon May 27 201902:25:54
3942019/05/26Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:15
3952019/05/26Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
3962019/05/26Tour d'Indonesia Ajahn Brahm Relax To The Max02:39:00
3972019/05/25静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
3982019/05/23Uncertainty - Good? Bad? Who Knows? (HD) - Ajahn Brahm00:02:19
3992019/05/20Ajahn Brahm menceritakan tentang kehidupan lampau.00:07:00
4002019/05/18Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
4012019/05/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:24:12
4022019/05/18Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
4032019/05/14Ajahn Brahm00:09:13
4042019/05/11Bagaimana Cara Tertidur? | Ajahn Brahm00:02:16
4052019/05/11Cara Memotivasi Diri Sendiri untuk Bermeditasi | Ajahn Brahm00:05:36
4062019/05/11Cara Menagani Memori Negatif | Ajahn Brahm00:03:36
4072019/05/11Cara Mudah untuk Berhenti Berpikir | Ajahn Brahm00:03:24
4082019/05/11Merayakan Ketidak-pastian - Ajahn Brahm00:12:56
4092019/05/07Handaka Vijjananda: Ajahn Brahm, bagaimana jika pesawat kita jatuh?00:01:02
4102019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.2 of 3)01:06:10
4112019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.3 of 3)00:52:03
4122019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.1 of 3)01:35:53
4132019/05/05Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Afternoon Dhamma Talk & Meditation on 19 Mar 201901:31:44
4142019/05/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
4152019/05/04Guided Meditation | Ajahn Brahm | 4 May 201901:08:48
4162019/05/03Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
4172019/04/28Bodhinyana Great Southern Monastery Project | Ajahn Brahm's Message00:01:00
4182019/04/16Ajahn Brahm - Celebrating and Empowering People Who are Different - 05 Apr 201901:00:37
4192019/04/14Ud1.10 Bahiya Sutta - The Discourse About Bahiya | Ajahn Brahm | 14 April 201901:30:00
4202019/04/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 April 201900:27:31
4212019/04/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 April 201901:20:07
4222019/04/12Transcending Negativity of Our World | Ajahn Brahm | 12 April 201901:02:22
4232019/04/07Ajahn Brahm - How to Lessen the Stress - 29 March 201900:58:34
4242019/04/06Guided Meditation | Ajahn Brahm | 6 April 201901:48:52
4252019/04/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 April 201900:27:10
4262019/04/05Celebrating and Empowering People Who are Different | Ajahn Brahm | 5 April 201902:12:30
4272019/03/30Friday Night Guided Meditation| Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
4282019/03/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 March 201901:28:50
4292019/03/29How to "less the stress" | Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
4302019/03/28Development of the Heart00:57:14
4312019/03/27BSV Charity Gala with Ajahn Brahm00:04:11
4322019/03/27Groundbreaking Ceremony at NBM with Ajahn Brahm Video00:03:24
4332019/03/25"Peace-o-meter" Guided Meditation - Ajahn Brahm00:18:24
4342019/03/24Ajahn Brahm Explains Why There is an Urgent Need to Raise Fund for Newbury Buddhist Monastery00:06:57
4352019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 19 Mar 201900:03:09
4362019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 19 Mar 201900:35:10
4372019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 19 Mar 201900:29:20
4382019/03/24Ajahn Brahm Video.mp401:15:39
4392019/03/24DN29 Pasadika Sutta - The Delightful Discourse | Ajahn Brahm | 24 March 201901:37:43
4402019/03/24Ajahn Brahm - Finding Positivity in People - 22 March 201901:11:39
4412019/03/23Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 March 201900:25:25
4422019/03/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 March 201901:02:17
4432019/03/22Finding Positivity in People | Ajahn Brahm | 22 March 201901:11:54
4442019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 3 on 18 Mar 201900:30:55
4452019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
4462019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 1 on 18 Mar 201900:35:07
4472019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 3 on 18 Mar 201900:01:27
4482019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
4492019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:34:21
4502019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:32:04
4512019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:32:17
4522019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 3 on 17 Mar 201900:36:28
4532019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 2 on 17 Mar 201900:28:06
4542019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 1 on 17 Mar 201900:32:40
4552019/03/17Dhamma Talk : Happiness (audio) - Ajahn Brahm00:57:00
4562019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:33:00
4572019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:34:42
4582019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 17 Mar 201900:14:34
4592019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:35:10
4602019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:35:00
4612019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 1 - Evening Talk & Meditation - Part 3 on 16 Mar 201900:30:13
4622019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 2 on 16 Mar 201900:29:46
4632019/03/16Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 1 - Evening Talk & Meditation - Part 1 on 16 Mar 201900:29:05
4642019/03/10Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 08 March 201901:27:53
4652019/03/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 March 201900:28:28
4662019/03/09Purificando Sua Intuição (ou "Sexto Sentido") - Ajahn Brahm00:00:26
4672019/03/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201901:26:11
4682019/03/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 March 201901:30:29
4692019/03/0326. Day Seven: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:46:23
4702019/03/0325. Day Seven: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:20:10
4712019/03/0324. Day Seven: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:42
4722019/03/0323. Day Seven: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:03:36
4732019/03/0322. Day Six: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:33:06
4742019/03/0321. Day Six: Word Of The Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:00:25
4752019/03/0320. Day Six: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:48:40
4762019/03/0319. Day Six: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:11:59
4772019/03/0318. Day Five: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:28:46
4782019/03/0317. Day Five: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:01:26
4792019/03/0316. Day Five: Guided meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:50:12
4802019/03/0315. Day Five: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:07:10
4812019/03/0314. Day Four: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:22:28
4822019/03/0313. Day Four: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:42:14
4832019/03/0312. Day Four: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:01
4842019/03/0311. Day Four: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:06:40
4852019/03/0310. Day Three: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:29:34
4862019/03/039. Day Three: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:02:50
4872019/03/038. Day Three: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:57:46
4882019/03/037. Day Three: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:04:59
4892019/03/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
4902019/03/022018 July (20/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:15
4912019/03/022018 July (13/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:29
4922019/03/022018 July (1/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:39
4932019/03/022018 July (2/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:08
4942019/03/022018 July (3/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:44
4952019/03/022018 July (4/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:58:36
4962019/03/022018 July (5/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:44
4972019/03/022018 July (6/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:27:11
4982019/03/022018 July (7/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:31
4992019/03/022018 July (8/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:19
5002019/03/022018 July (9/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:36
5012019/03/022018 July (10/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:37
5022019/03/022018 July (11/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:21
5032019/03/022018 July (12/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:29:58
5042019/03/022018 July (14/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:11
5052019/03/022018 July (15/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:13:57
5062019/03/022018 July (16/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:44
5072019/03/022018 July (17/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:17:21
5082019/03/022018 July (18/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:31
5092019/03/022018 July (19/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:58
5102019/03/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 March 201900:37:03
5112019/03/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
5122019/02/27Ajahn Brahm Dhamma "You Don't Have To Be So Perfect"01:08:50
5132019/02/27Đưa tâm về hiện tại _ thiền sư Ajahn Brahm.00:28:31
5142019/02/27Ajahn Brahm Relax01:02:00
5152019/02/27Confiando na Sua Intuição - Ajahn Brahm00:06:59
5162019/02/27Ajahn Brahm how to react to life00:52:20
5172019/02/27Ajahn Brahm the power of mindfulness compassion00:56:12
5182019/02/26Ajahn Brahm how to deal with blame and criticism00:58:50
5192019/02/26Ajahn Brahm dealing with no self esteem00:54:15
5202019/02/26Ajahn Brahm dealing with depression and anxiety01:11:13
5212019/02/26Ajahn Brahm dealing with difficult people01:07:01
5222019/02/25Ajahn Brahm Am i good enough?01:06:46
5232019/02/25Ajahn Brahm on ending relationships01:08:19
5242019/02/24SN1.12 Muni Sutta: The Sage | Ajahn Brahm | 24 February 201901:30:59
5252019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201900:27:13
5262019/02/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201901:14:47
5272019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
5282019/02/22Freedom | Ajahn Brahm | 22 February 201901:07:29
5292019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
5302019/02/19Ajahn Brahm on Finding Happiness in Life01:10:25
5312019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 02 - Ajahn Brahm00:50:33
5322019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 01 - Ajahn Brahm00:54:48
5332019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
5342019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:05:34
5352019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
5362019/02/172018 March/April (10/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:59
5372019/02/172018 March/April (11/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:33:29
5382019/02/172018 March/April (12/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:27
5392019/02/172018 March/April (13/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:11:00
5402019/02/172018 March/April (14/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:01:08
5412019/02/172018 March/April (15/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:35:00
5422019/02/172018 March/April (16/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:59:23
5432019/02/172018 March/April (17/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:32:32
5442019/02/172018 March/April (18/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:14
5452019/02/172018 March/April (19/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:14
5462019/02/172018 March/April (1/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:16
5472019/02/172018 March/April (2/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:22
5482019/02/172018 March/April (3/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:43
5492019/02/172018 March/April (4/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:51
5502019/02/172018 March/April (5/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:10:39
5512019/02/172018 March/April (6/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:39
5522019/02/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
5532019/02/16Fruits of Doing the Work - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:28
5542019/02/16Mindfulness as a Factor - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:52
5552019/02/16Seeing through the illusion of self - Ajahn Brahmavamso00:52:44
5562019/02/16Right Thought Action - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:53:20
5572019/02/16Restraint of the Asavas - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:00:28
5582019/02/16Calming the Thinking Mind - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:48:36
5592019/02/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
5602019/02/11Ajahn Brahm - How to Be Happy in Solitude - 01 February 201900:59:20
5612019/02/09ethelinda the bright star of clairvoyance Ajahn Brahm01:08:36
5622019/02/05How to Be Happy? By Ajahn Brahm00:03:09
5632019/02/05Mouse Trap00:06:30
5642019/02/05What makes you happy by Ajahn Brahm00:02:51
5652019/02/03Ajahn Brahm00:02:02
5662019/02/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
5672019/02/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201901:23:47
5682019/02/01How to Be Happy in Solitude | Ajahn Brahm | 1 February 201900:59:12
5692019/01/31Ajahn Brahm - MN111 Anupada Sutta Step by Step - 13 January 201901:39:03
5702019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
5712019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
5722019/01/19Ajahn Brahm Guided Meditation Baker Street, London Saturday 8th December 201800:21:16
5732019/01/14Ajahn Brahm Guided Meditation Oxford Saturday 7th December 201800:18:24
5742019/01/14Ajahn Brahm "The Happiness Of Peace" Oxford Saturday 7th December 201801:20:57
5752019/01/14Buông Bỏ Buồn Buông = Ajahn Brahm04:11:32
5762019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
5772019/01/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 January 201901:28:14
5782019/01/12Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality01:58:17
5792019/01/11Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality00:48:46
5802019/01/11Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 11 January 201901:47:06
5812019/01/10AJAHN BRAHM REPLY00:05:11
5822019/01/10Ajahn Brahm - New Years Eve Dhamma Talk - 31 December 201800:55:00
5832019/01/01Meditation With Focus On Jhana - Ven Ajahn Brahm00:41:24
5842018/12/31New Year's Eve Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 31 December 201800:56:12
5852018/12/31"You Don't Have To Be So Perfect" Q&A, 08.12.1800:18:46
5862018/12/31"You Don't Have To Be So Perfect" Dhamma Talk, 08.12.1801:08:50
5872018/12/31"Not Me, Not Mine, Not A Self" Dhamma Talk, 06.12.1801:09:50
5882018/12/31Ajahn Brahm & Venerable Canda, interviewed by Cristo Nobel, 07.12.1800:14:09
5892018/12/31[Re-upload] Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 27/12/1800:55:59
5902018/12/30Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 30/12/1801:24:01
5912018/12/29[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:49:37
5922018/12/29[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:27:39
5932018/12/28[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:25
5942018/12/28Ajahn Brahm Nightly Q&A @ Chin Swee Temple 28/12/1801:33:38
5952018/12/2828/12 Ajahn Brahm guided meditation @ Chin Swee00:16:51
5962018/12/28Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 28/12/1801:06:01
5972018/12/27[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:43
5982018/12/27[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:46:05
5992018/12/27Menghadapi orang yang menjengkelkan kita | Ajahn Brahm | Dharma singkat00:04:19
6002018/12/27Menangani rasa sakit saat meditasi | Ajahn Brahm | Dharma singkat00:02:14
6012018/12/27Ajahn Brahm Guided Meditation @ Chin Swee Temple 27/12/1800:20:53
6022018/12/26[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:40
6032018/12/26Ajahn Brahm Retreat Night Q&A @ Chin Swee Temple, 26 Dec 201801:38:49
6042018/12/26Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 26/12/1801:33:53
6052018/12/25Ajahn Brahm Retreat Night Q&A @ Chin Swee Temple 25/12/1801:35:02
6062018/12/25Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 25/12/201801:07:48
6072018/12/24Ajahn Brahm Retreat Nightly Q&A @ Chin Swee Temple 24/12/201801:33:20
6082018/12/24Ajahn Brahm Morning Talks 24/12/201801:36:06
6092018/12/23Ajahn Brahm Retreat Nightly Q&A @ Chin Swee Temple 23rd December 201800:49:51
6102018/12/23"Not Me, Not Mine, Not A Self"01:09:50
6112018/12/22[LIVE STREAM] Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality06:42:31
6122018/12/21VENERABLE CANDA & AJAHN BRAHM00:14:09
6132018/12/20The Jhanas – Seven Steps to Heaven (and One Beyond) by Ajahn Brahm01:14:11
6142018/12/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 December 201301:20:21
6152018/12/15නිවන යනු කුමක්ද? | අජාන් බ්‍රහ්ම්00:05:16
6162018/12/14Energi dalam tubuh dan pikiran kita yang berasal dari Inspirasi | Ajahn Brahm | 2 November 201801:06:14
6172018/12/06Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 March 201401:22:45
6182018/12/05Ajahn Susara - Blind Belief00:58:30
6192018/12/05Ajahn Brahm - Death and Grief - 30 November 201801:05:25
6202018/12/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 November 201800:32:08
6212018/12/02Ajahn Brahm - Compassion & Forgiveness (Part 1)00:04:14
6222018/12/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 December 201801:33:31
6232018/11/30Death and Grief | Ajahn Brahm | 30 November 201801:06:26
6242018/11/22Ajahn Bramali-Ver Lo Bueno00:15:54
6252018/11/21Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 May 201601:35:00
6262018/11/20Ajahn Brahm The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
6272018/11/13Ajahn Brahm - Morning Chanting00:11:31
6282018/11/11DN27 Aggañña Sutta, “On Knowledge of Beginnings” | Ajahn Brahm | 11 November 201801:38:40
6292018/11/11Ajahn Brahm - Addictions and Attachments - 09 November 201801:04:33
6302018/11/11Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 201800:28:36
6312018/11/10Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 November 201801:55:19
6322018/11/09Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 9 November 201801:48:57
6332018/11/09Ajahn Brahm - Energy in our Body and Mind from Inspiration01:05:21
6342018/11/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 November 201800:26:30
6352018/11/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 November 201801:29:30
6362018/11/02Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 2 November 201801:47:38
6372018/10/29The Nature of Enlightenment. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:52:09
6382018/10/29The Five Aggregates. By Ajahn Brahm_Dharma Talks01:01:34
6392018/10/29Loving Kindness. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:56:55
6402018/10/28Kekuatan Dari Kesunyian | Ajahn Brahm | 11 May 201801:04:16
6412018/10/27Faith. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:36:53
6422018/10/27Four Noble Truths. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:51:00
6432018/10/26Anatta: Non-self . By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:22
6442018/10/26Development of the Heart - By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:12
6452018/10/25How does it feel to be a monk or a nun? | Ajahn Brahm00:05:55
6462018/10/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 29 March 201401:16:16
6472018/10/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 April 201401:16:51
6482018/10/24Who keeps track of all the good and bad we do? | Ajahn Brahm00:06:45
6492018/10/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201401:15:48
6502018/10/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 May 201401:18:00
6512018/10/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | Date Unknown00:32:37
6522018/10/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201401:07:59
6532018/10/20Why bow before a Buddha statue? | Ajahn Brahm00:03:08
6542018/10/19How the mind stops | Ajahn Brahm00:06:20
6552018/10/18What is Nibbana? | Ajahn Brahm00:05:16
6562018/10/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 June 201401:14:01
6572018/10/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 04 July 201401:14:15
6582018/10/15Meditation is stillness, not concentration | Ajahn Brahm00:07:11
6592018/10/14Belajar Untuk Tidak Menyalahkan Diri Sendiri | Ajahn Brahm | 25-05-201800:58:53
6602018/10/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 November 201401:22:38
6612018/10/13How to motivate oneself to meditate | Ajahn Brahm00:05:36
6622018/10/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 November 201401:15:56
6632018/10/11Manfaat Berdiam Diri | Ajahn Brahm00:04:51
6642018/10/11Dealing with people that irritate us | Ajahn Brahm00:04:19
6652018/10/06Hidup dengan nyata Ajahn Brahm 12 06 200900:59:10
6662018/10/06How To See Past Lives Through Meditation | Ajahn Brahm00:08:23
6672018/10/05How To Fall Asleep | Ajahn Brahm00:02:16
6682018/10/04Guided Meditation | Ajahn Brahm | 03 January 201501:11:36
6692018/10/04Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
6702018/10/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
6712018/09/30How To Handle Negative Memories | Ajahn Brahm00:03:36
6722018/09/30Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
6732018/09/29Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
6742018/09/28Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
6752018/09/27Is There Heaven and Hell | Ajahn Brahm00:06:25
6762018/09/24Benefits Of Silence | Ajahn Brahm00:04:51
6772018/09/23Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
6782018/09/22How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
6792018/09/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
6802018/09/20Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
6812018/09/18How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:57
6822018/09/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 April 201501:18:05
6832018/09/15How To Let Go Of The Pains Of The Past | Ajahn Brahm00:02:46
6842018/09/14The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
6852018/09/14Ajahn Brahm Superstitions01:05:40
6862018/09/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 May 201501:22:50
6872018/09/13Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6882018/09/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 May 201501:14:05
6892018/09/08Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6902018/09/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:04
6912018/09/06The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6922018/09/05Ajahn Brahm - 1 Hour Guided Meditation (Completely Silent)01:04:58
6932018/09/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 27 June 201501:18:14
6942018/09/05El Simil del Vaso-Ajahn Brahm00:03:28
6952018/09/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:28
6962018/09/01The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
6972018/08/29Guest Speaker Dr Geoff Gallop | 24 August 201801:36:42
6982018/08/26Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
6992018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 4: Guided Meditation, Q&A00:50:38
7002018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 3: Question & Answer00:51:27
7012018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 2: Talk & Meditation00:45:13
7022018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 1: Talk & Guided Meditation01:12:09
7032018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 4: Guided Meditation00:42:57
7042018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 3: Q&A01:01:07
7052018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 2: Guided Meditation00:59:55
7062018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 1: Talk (Preparation for meditation)00:54:55
7072018/08/16What have I signed up for? Ajahn Brahm, 15 October 201701:35:07
7082018/08/02Mencintai Penderitaan Kita Sendiri | Ajahn Brahm | 30 Nov 201201:03:59
7092018/07/31Who Is Right By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:54:36
7102018/07/30What Is Prison By Ajahn Brahm_Dharma Talks01:09:25
7112018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
7122018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
7132018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
7142018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
7152018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
7162018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
7172018/07/21WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT The Wanderer Susima01:23:14
7182018/07/09Ajahn Brahm - SN1270 Susimaparibbajaka Sutta - The Wanderer Susima - 08 July 201801:23:42
7192018/07/09Ajahn Brahm - Buddhism and Evil - 6 July 201800:54:19
7202018/07/08SN12.70 Susimaparibbajaka Sutta - The Wanderer Susima | Ajahn Brahm | 8 July 201801:24:31
7212018/07/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:58:35
7222018/07/07Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201801:40:41
7232018/07/06Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201801:40:41
7242018/07/04Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Children's Session (Talkative Tortoise + More)00:22:11
7252018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Afternoon Session 2 : Guided Meditation and Q&A01:09:12
7262018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Afternoon Session 1 : Q&A00:45:58
7272018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Morning Session00:53:21
7282018/07/02Ajahn Brahm - How to Deal with Sickness - 29 June 201800:54:55
7292018/06/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:33:44
7302018/06/30Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 29 June 201800:27:46
7312018/06/29Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 29 June 201801:42:33
7322018/06/27Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat 14.10.2017 Morning Talk00:57:28
7332018/06/27Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat Morning Meditation 14.10.1700:41:20
7342018/06/25Ajahn Brahm - DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness - Part 2 of 201:43:16
7352018/06/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 22 June 201800:27:05
7362018/06/24DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
7372018/06/24Ajahn Brahm - Buddhism and Human - 22 June 201801:08:03
7382018/06/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:29:49
7392018/06/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 June 201801:42:13
7402018/06/21Bentuk-bentuk Cinta di dalam Buddhisme | Ajahn Brahm | 26-11-201001:05:24
7412018/06/14Ajahn Brahm - Meditation, is it simply Stress Relief ?00:52:46
7422018/06/14Ajahn Brahm - DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness - Part 1 of 201:43:36
7432018/06/12AJAHN BRAHM'S REPLY00:05:11
7442018/06/11WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT the Building a House of Peace in the world00:58:46
7452018/06/10Ajahn Brahm - Right Listening - 08 June 201800:54:58
7462018/06/10Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 8 June 201800:28:52
7472018/06/10DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 1 of 2) | Ajahn Brahm | 10 June 201801:49:02
7482018/06/09Kepuasan Hati | Ajahn Brahm | 11-06-201601:01:54
7492018/06/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 June 201801:34:55
7502018/06/08Right Listening | Ajahn Brahm | 8 June 201800:54:50
7512018/06/06WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT the Buddhism..... the biggest religious sect01:03:47
7522018/06/06Ajahn Brahm - AFL : Acknowledge Forgive Learn00:51:06
7532018/06/04Word of the Buddha (Part 1) | Ajahn Brahm | 27 Nov 2016 HD01:34:12
7542018/06/03Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 1 June 201800:30:47
7552018/06/03Ajahn Brahm - Buddhism and Cats - 1 June 201801:01:51
7562018/06/03Ajahn Brahm - LIVE : Vesak Celebrations | Q&A Session, Sun Jun 03 201802:04:59
7572018/06/03Four Ways of Letting Go | Ajahn Brahm | 09-04-2010 HD00:55:14
7582018/06/03Materialisme Intelektual | Ajahn Brahm | 15 Januari 201600:59:16
7592018/06/01Words • Ajahn Brahm •00:02:29
7602018/06/01Just Words ۞ Ajahn Brahm ۞00:00:41
7612018/06/01Buddhism & Cats | Ajahn Brahm | 1 June 201801:52:45
7622018/05/30Vesak QnA - Talk about five precepts - 27 May 201801:46:14
7632018/05/28Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 25 May 201800:27:07
7642018/05/27Vesak (Q&A and Taking the 5 Precepts) | 27 May 201801:46:06
7652018/05/26Ajahn Brahm - Learn to Not Blame Yourself - 25 May 201800:59:01
7662018/05/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 May 201801:06:41
7672018/05/26අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර කරනවා | ධර්ම කරුණු ලුහුඬින්00:07:01
7682018/05/26Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:09
7692018/05/25Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 25 May 201800:58:53
7702018/05/24Doing and Bein Ajahn Brahm00:02:54
7712018/05/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
7722018/05/20Ajahn Brahm - Meaning of Rites and Rituals - 18 May 201801:04:02
7732018/05/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
7742018/05/18Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 18 May 201801:52:45
7752018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 2 March 2018 (Pt.4 of 4)01:11:08
7762018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 2 March 2018 (Pt.3 of 4)01:07:34
7772018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 27 February 2018 (Pt.2 of 4)00:11:17
7782018/05/13Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
7792018/05/13Stres-reaksi berlebihan dalam hidup | Ajahn Brahm | 9 March 201801:09:06
7802018/05/13Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 2 March 2018 (Pt.1 of 4)01:04:55
7812018/05/13Word of the Buddha (part 12) | Ajahn Brahm | 13 May 201801:35:58
7822018/05/13Ajahn Brahm - Power Of Silence - 11 May 201801:04:24
7832018/05/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 May 201801:32:51
7842018/05/11Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 11 May 201801:53:20
7852018/05/09Highway to Happiness: Ajahn Brahm's Public Talk at CUHK on 7 March 201801:53:30
7862018/05/05AjahnBrahm - Holey Life - 27 April 201801:03:42
7872018/05/03Forgiveness by Ajahn Brahm00:04:14
7882018/05/01INDONESIA ROADSHOW 2018 AJAHN BRAHM04:13:49
7892018/04/30Ajahn Brahm - What Is Good?01:03:36
7902018/04/29Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 27 April 201800:25:59
7912018/04/28Ajahn Brahm - Total Listening - 29 Jun 201200:58:19
7922018/04/28Ajahn Brahm - Guided Meditation - 28 April 201801:14:00
7932018/04/28Guided Meditation | Ajahn Brahm | 28 April 201801:14:04
7942018/04/27Holey Life | Ajahn Brahm | 27 April 201801:03:34
7952018/04/26Ajahn Brahm - Explains Stories Of Past Lives00:06:58
7962018/04/26Ajahn Brahm - Finding Happiness in Life01:10:25
7972018/04/26Rasa Jengkel | Ajahn Brahm | 18-03-201100:56:25
7982018/04/23Ajahn Brahm explains stories of past lives | Dhamma Short00:07:01
7992018/04/22Ajahn Brahm Talks: The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm Buddhist Society01:38:11
8002018/04/22බැඳීම් සහ අත් හැරීම | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 04-03-201100:59:31
8012018/04/22රහස | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 30 දෙසැම්බර් 200700:54:02
8022018/04/22බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
8032018/04/22නිදහස සන්තුෂ්ටියට මාර්ගයයි | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 11-05-200701:03:11
8042018/04/20Day of Mindfulness with Ajahn Brahm at HKUCBH on 27 February 2018 (Pt.2 of 2)02:09:06
8052018/04/20අවිනිශ්චිතතාව අගය කරන්න | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 29-12-201700:12:56
8062018/04/20Highway to Happiness: Tips for Students, Teachers and Everyone (HD)00:03:04
8072018/04/17Day of Mindfulness with Ajahn Brahm at HKUCBH on 27 February 2018 (Pt.1 of 2)01:09:39
8082018/04/16Ajahn Brahm - Learn to be Silent - 13 April 20100:59:11
8092018/04/15Ajahn Brahm - Crazy persons way to find peace of mind01:41:05
8102018/04/15Ajahn Brahm - Anatta02:41:25
8112018/04/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 April 201801:25:59
8122018/04/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 April 201800:28:58
8132018/04/13Interview with Ajahn Brahm - 7 April 201801:18:01
8142018/04/13Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 13 April 201801:42:14
8152018/04/13BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 4 of 4)00:15:15
8162018/04/13BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 3 of 4)00:33:34
8172018/04/12BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 2 of 4)00:23:25
8182018/04/12“Learn to Lose" Ajahn Brahm's Public Talk at IVE Shatin on 7 March 201801:29:31
8192018/04/12BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 1)00:19:36
8202018/04/10Como lidar com a morte ou perda de alguém que amamos? - Ajahn Brahm00:04:55
8212018/04/08Ajahn Brahm - Dhamma Talk00:13:04
8222018/04/08Ajahn Brahm - Cuidar00:59:28
8232018/04/07Interview with Ajahn Brahm | 7 April 201801:31:29
8242018/04/07Como Largar o medo | Ajahn Brahm | 22-05-200901:04:38
8252018/04/07Cuidar | Ajahn Brahm | 26 de Maio de 201701:05:34
8262018/04/07පිටත අවකාශය සහ ඇතුලත අවකාශය | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 02-01-201500:55:18
8272018/04/05Como seguir nosso coração com sabedoria? - Ajahn Brahm01:01:02
8282018/04/03Ajahn Brahm - Buddhism Autonomy01:05:48
8292018/04/01Ajahn Brahm- Fighting Injustice using Buddhist Principles UN00:44:55
8302018/03/28Ajahn Brahm | What to do when everything falls apart01:03:29
8312018/03/28Mengatasi Rasa Takut, Kesepian dan Stress 2 - Ajahn Brahm01:03:07
8322018/03/28Mengatasi Rasa Takut, Kesepian dan Stress 1 - Ajahn Brahm01:02:42
8332018/03/26Cutting Off the Hand?00:02:40
8342018/03/23Overcoming thinking Ajahn Brahm 201701:26:25
8352018/03/23Ajahn Brahm Talks: The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm Buddhist Society01:43:25
8362018/03/23C. Talk 3 The way we look at The Five Hindrance Ven Ajahn Brahm03:10:31
8372018/03/23Irritation | by Ajahn Brahm | 18 03 201701:33:48
8382018/03/22Happiness Industry: Joy At Last! | Ajahn Brahm | 27 07 200701:47:21
8392018/03/22Get Real | Ajahn Brahm | 12 06 200901:37:37
8402018/03/22DAY 4 ABANDONING ATTACHMENT BY AJAHN BRAHM02:59:25
8412018/03/22Ven. Jhanarato - A Moveable Feast00:42:40
8422018/03/2227. How to Stop Ven Ajahn Brahm01:39:12
8432018/03/22Ajahn Brahm How To Smile Through Adversity In Life02:44:06
8442018/03/21What is Love ? By Ven Ajahn Brahm01:26:25
8452018/03/21An Effective Response Insecurities of Life 1of 2 Ven Ajahn Brahm01:30:00
8462018/03/21D. Talk 4 Letting go of letting Abandoning Attachment Ven Ajahn Brahm03:01:02
8472018/03/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:09:21
8482018/03/21How to deal with blame and criticism | Ajahn Brahm | 18 201701:31:58
8492018/03/21Why Is It So Hard To Be Kind? | Ajahn Brahm | 05 201701:40:53
8502018/03/21Dealing with Tiredness | Ajahn Brahm | 19 201701:35:12
8512018/03/21Meditation Kamma | Ajahn Brahm | 06 06 200801:36:36
8522018/03/21Buddhist Values | Ajahn Brahm | 08 01 201701:26:26
8532018/03/21Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 201702:40:32
8542018/03/21The Power of Silence | Ajahn Brahm | 12 12 200801:28:30
8552018/03/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:03:26
8562018/03/20Whos Wrong ? By Ven Ajahn Brahm01:34:44
8572018/03/20Living Without Blame | Ajahn Brahm | 05 12 201701:43:17
8582018/03/20Bringing Up Children | Ajahn Brahm | 09 12 201701:50:44
8592018/03/20Ajahn Brahm QvesvesA Dealing with depression; Difference between Vipassana vesves Samatha01:41:44
8602018/03/20Expectations | Ajahn Brahm | 15 201701:32:18
8612018/03/20Ajahn Brahm QvesvesA Dealing with depression; Difference between Vipassana vesves Samatha01:33:56
8622018/03/20Below The Mist | Ajahn Brahm | 11 200801:44:34
8632018/03/20Contentment | Ajahn Brahm | 11 201701:44:47
8642018/03/19How to deal with chronic pain | Ajahn Brahm | 04 07 201702:03:20
8652018/03/19Dealing with Tiredness | Ajahn Brahm | 19 201701:38:37
8662018/03/19How to deal with blame and criticism | Ajahn Brahm | 18 201701:35:18
8672018/03/19Breaking Out Of Prison | Ajahn Brahm | 28 02 201702:02:45
8682018/03/19Managing Relationships 1 2 Ajahn Brahmavamso01:36:28
8692018/03/19Meditation Kamma | Ajahn Brahm | 06 06 200801:31:37
8702018/03/19Guided loving kindness meditation Ajahn Brahm 201701:00:59
8712018/03/19Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 201702:33:35
8722018/03/19Dhammapada First Line (Mind) | Ajahn Brahm | 24 201701:51:58
8732018/03/19Trauma and Tragedy | Ajahn Brahm | 12 02 201701:32:21
8742018/03/19The Wisdom Borne of Silence | Ajahn Brahm | 1 201702:31:42
8752018/03/19How to Keep Giving Without Reward | Ajahn Brahm | 02 05 201701:41:04
8762018/03/19D. Talk 4 Letting go of letting Abandoning Attachment Ven Ajahn Brahm03:02:37
8772018/03/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:02:40
8782018/03/18Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 March 201800:28:40
8792018/03/18Ajahn Brahm - Being Afraid - 16 March 201801:05:36
8802018/03/18Being Afraid | Ajahn Brahm | 16 March 201801:05:13
8812018/03/18Stress - Overreaction to Life | Ajahn Brahm | 9 March 201801:39:14
8822018/03/17Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 March 201801:20:19
8832018/03/14HARDtalk by Ajahn Brahm on "Meaning of Life"00:01:45
8842018/03/12HARDtalk by Ajahn Brahm on "Dying is a very private thing"00:02:23
8852018/03/11Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201800:29:59
8862018/03/11Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 9 March 201801:08:39
8872018/03/11Word of the Buddha (Part 11) | Ajahn Brahm | 11 March 201801:20:14
8882018/03/11The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy ~ by Ajahn Brahm ~ Chapter 100:41:57
8892018/03/10Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 March 201800:59:37
8902018/03/10HARDtalk by Ajahn Brahm on Past Lifes00:09:30
8912018/03/10Why Is It So Hard To Be Kind? | Ajahn Brahm | 05 March 201701:42:02
8922018/03/10Managing Relationships 1 2 Ajahn Brahmavamso01:44:28
8932018/03/03Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 Feb 201703:25:12
8942018/03/02Soft talk of "HARDtalk" by Venerable Ajahn Brahm00:00:56
8952018/02/28Ajahn Brahm-3 de 3-Darle Sentido a la Vida.SubEsp00:21:27
8962018/02/26Ajahn Brahm - Sutta Class - 25 February 201801:25:34
8972018/02/25Word of the Buddha (part 10) | Ajahn Brahm | 25 February 201801:24:54
8982018/02/24Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 23 February 201801:04:21
8992018/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201800:25:42
9002018/02/24Guided Meditation | Ajahn Brahm | 24 February 201801:12:15
9012018/02/24Ajahn Brahm Is Buddhism A Religion?01:17:48
9022018/02/23Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 23 February 201802:18:03
9032018/02/19Ajahn Brahm - Celebrating Uncertainty - 17 February 201800:13:04
9042018/02/19Ajahn Brahm - Authenticity -16 February 201801:02:45
9052018/02/18Celebrating Uncertainty | Ajahn Brahm00:12:56
9062018/02/18Q&A on Vipassana, Rising & Passing, and Jhana00:02:05
9072018/02/18Q&A Personal Growth, Development and Suffering00:06:06
9082018/02/17Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 February 201801:18:17
9092018/02/16Authenticity | Ajahn Brahm | 16 February 201801:02:37
9102018/02/15Ajahn Brahm Trabajar Con Las Emociones.Final.SubEsp 3-300:14:15
9112018/02/15Ajahn Brahm Trabajar-Con Las Emociones-SubEsp.2-300:19:25
9122018/02/14Ajahn Brahm-Trabajar Con Las Emociones-SubEsp.1-300:25:41
9132018/02/13Ajahn Brahmal Renacimiento Inferior Fantasmas Infiernos Animales SubEsp00:01:28
9142018/02/07On ending relationships - Ven Ajahn Brahm02:51:20
9152018/02/04Ajahn Brahm - Learning How to Live Together - 2 February 201801:05:26
9162018/02/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201800:29:22
9172018/02/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 February 201801:15:19
9182018/02/02Learning How to Live Together | Ajahn Brahm | 2 February 201801:06:19
9192018/01/31Ajahn Brahm - Vibe - 20 October 201701:02:12
9202018/01/31Ajahn Brahm - Expanding Your Circle of Compassion - 08 December 201700:57:54
9212018/01/30Ajahn Brahms - Anukampa Bhikkhuni Project UK Dhamma Tour01:56:22
9222018/01/29Ajahn Brahms - Anukampa Bhikkhuni Project UK Dhamma Tour - 13 October 201701:54:15
9232018/01/28Friendship | Ajahn Brahm | 25 11 201701:34:28
9242018/01/28Ajahn Brahm - Past Life Personality - 26 January 201801:00:05
9252018/01/28Real Life | Ajahn Brahm | 3 201701:47:08
9262018/01/27Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 January 201800:31:10
9272018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 13-10-201701:54:07
9282018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 13-10-201702:05:05
9292018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 12-10-201701:56:14
9302018/01/27Wisdom and Stupidity | by Ajahn Brahm | 04 11 201701:43:45
9312018/01/2713 Emptiness Ajahn Brahm 201701:29:25
9322018/01/26Ajahn Brahm Talks : When Life Falls Apart Always Remember That This Too Will Pass01:41:16
9332018/01/26Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 26 January 201801:37:30
9342018/01/26BUSY PERSON METHOD OF EASY MEDITATION BY AJAHN BRAHM02:41:47
9352018/01/25The Power of Silence | Ajahn Brahm | 12 12 200801:29:17
9362018/01/23Ajahn Brahm - The Importance of Meditation - 07 November 201702:08:36
9372018/01/18Ajahn Brahm - Effective Management - 06 November 201701:22:59
9382018/01/17Ajahn Brahm - Mindful or Mind Full - 15 May 201701:33:31
9392018/01/17Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On - May 201701:29:12
9402018/01/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 December 201700:25:52
9412018/01/15Ajahn Brahm - Word of the Buddha Part 9 - 14 January 201801:28:51
9422018/01/15Ajahn Brahm - Relax and Recharge During the Holidays - 12 January 201800:53:49
9432018/01/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 29 December 201700:27:25
9442018/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 January 201800:29:27
9452018/01/14Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat 13.10.1702:05:05
9462018/01/14Ajahn Brahm: Real Love and Anukampa 13.10.1701:54:07
9472018/01/14Ajahn Brahm: At Peace With Uncertainty 12.10.1701:56:14
9482018/01/14Word of the Buddha (Part 9) | Ajahn Brahm | 14 January 201801:29:11
9492018/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 January 201801:20:02
9502018/01/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 January 201800:53:41
9512018/01/11Ajahn Brahm - New Year Eve Dhamma Talk for 2018 - 31 December 201700:45:24
9522018/01/11Tranquility In Conflict by Ajahn Brahm_Dharma Talks01:01:29
9532018/01/10Ajahn Brahm - Relax to the Max - 15 December 201701:03:35
9542018/01/10Ajahn Brahm - Manifestation of Consciousness and Future Predictions - 29 December 201701:17:24
9552018/01/10Stop Trying to Meditate by Ajahn Brahm_Dharma Talks01:05:35
9562018/01/09Self Discipline by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:50:02
9572018/01/09Ajahn Brahm - Ultimate Truth And Reality00:59:13
9582018/01/09Ajahn Brahm - Tough Question- In Sri Lanka 06 November 201701:00:40
9592018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1601:01:39
9602018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 2001:01:29
9612018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 2101:24:39
9622018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1901:07:25
9632018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1701:01:18
9642018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1501:13:07
9652018/01/07Mental Energy Equals Happiness by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:58:40
9662018/01/07Sailing Through Adversity Ajahn Brahm BGF 17121802:07:26
9672018/01/07Sutta Study Right Mindfulness with Ajahn Brahm BGF 17121802:20:04
9682018/01/07jhana grove 3 oct 17 QnA01:34:28
9692018/01/07Jhana Grove 3 oct 17 Morning Talk01:02:02
9702018/01/07Ajahn Brahm Talk @BGF 2017 December00:00:12
9712018/01/05Hopelessness by Ajahn Brahm _Dharma Talks00:49:56
9722018/01/04New Year's Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 December 201700:41:48
9732018/01/03Helping Children Overcome Problems by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:29
9742018/01/03Ajahn Brahm | Facing Difficult Situations in Life00:59:36
9752018/01/01Doing What Is Good by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:54:00
9762018/01/01Dealing with Tragedies by Ajahn Brahm _Dharma Talks01:02:24
9772017/12/31New Year's Eve Dhamma Talk for 2018 | Ajahn Brahm | 31 December 201700:45:16
9782017/12/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 December 201701:15:12
9792017/12/30Dhamma Talk Ajahn Brahm 29 December 201701:17:16
9802017/12/30Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1401:04:24
9812017/12/30Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1301:01:39
9822017/12/29Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 29 December 201701:57:54
9832017/12/28Compassion and Stillness by Ajahn Brahm _Dharma Talks00:54:58
9842017/12/28Ajahn Brahm & Nitendo Eggs00:02:08
9852017/12/27Don't Be Disappointed | Ajahn Brahm | 29-01-201001:57:10
9862017/12/27Life Is A Series Of Unexpected Events | Ajahn Brahm | 3 March 201702:21:07
9872017/12/273 Silent contentment01:59:57
9882017/12/272. Letting Go in Meditation - Ajahn Brahm01:58:40
9892017/12/26How To Deal With Confusion | Ajahn Brahm | 19-12-201402:18:56
9902017/12/26Buddhism as psychiatry 39 Emptiness 2005 12 09 Ven Ajahn Brahm02:45:15
9912017/12/26Expectations | Ajahn Brahm | 15 April 201602:08:42
9922017/12/25Ven Ajahn Brahm -Samma Samadi 2009 at Kalutara01:17:44
9932017/12/22☸☸☸ A Discourse On Dukkha By Ajahn Brahm ☸☸☸00:57:00
9942017/12/22☸☸☸ A Discourse On Kamma & Divinity By Ajahn Brahm ☸☸☸01:02:55
9952017/12/22☸☸☸ A Discourse On Anicca By Ajahn Brahm ☸☸☸00:54:21
9962017/12/21☸☸☸ A Discourse On Buddhism In Modern Times By Ajahn Brahm ☸☸☸02:10:10
9972017/12/21Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1201:13:07
9982017/12/20Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1100:59:57
9992017/12/20Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 0901:13:07
10002017/12/19☸☸☸ A Discourse On Meditation Retreat Talks IV Part (5) By Ajahn Brahm ☸☸☸01:24:39
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3614)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.