අජාන් බ්‍රහ්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 October 201901:36:46
22019/10/19Building a House of Peace Ajahn Brahm 13 04 200700:58:48
32019/10/18Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 18 October 201901:36:46
42019/10/15Ajahn Brahm Guided Meditation 20min00:20:00
52019/10/13佛陀的話語 【第11講 】Ajahn Brahm (11 March, 2018)01:20:14
62019/10/09佛陀的話語 【第十講 】Ajahn Brahm (25 Feb, 2018)01:24:54
72019/10/06Four Ways of Letting Go (English Dhamma Sermon) By Ajahn Brahm00:55:41
82019/10/01Our problems can cause additional suffering such as, frustrations and anxieties.01:04:16
92019/09/282019 July (6/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:59:26
102019/09/282019 July (7/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:11:40
112019/09/282019 July (8/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:40:48
122019/09/282019 July (9/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:56:10
132019/09/282019 July (10/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:31
142019/09/282019 July (11/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:38:27
152019/09/282019 July (12/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:40
162019/09/282019 July (13/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:02
172019/09/282019 July (14/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:42:48
182019/09/282019 July (15/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:16:48
192019/09/282019 July (16/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:39:33
202019/09/282019 July (17/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:39
212019/09/282019 July (19/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:44:20
222019/09/282019 July (5/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:36:19
232019/09/282019 July (20/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:56:59
242019/09/282019 July (1/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:01:00
252019/09/282019 July (2/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:40
262019/09/282019 July (3/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:53:38
272019/09/282019 July (4/21) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:16:27
282019/09/161 Being No one Going Nowhere Ajahn Brahm00:57:30
292019/09/15あなたの死後には何が起こる? | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2011年4月8日01:03:51
302019/09/14Ven Ajahn Brahm -Thoughtless State of the Mind00:03:19
312019/09/08佛陀的話語 【第九講 】Ajahn Brahm (14 January, 2018)01:29:11
322019/09/02Ajahn Brahm | Accepting Praise00:57:28
332019/08/28Ajahn Brahm | Bringing Joy into Sickness01:03:35
342019/08/24Ajahn Brahm | Finding Stillness00:56:36
352019/08/20Letting Go of Fear Ajahn Brahm 22 05 200901:04:38
362019/08/18Four Ways of Letting Go Ajahn Brahm 09 04 201000:55:41
372019/08/17Learn to be at peace with yourself Ajahn Brahm 6 Jan 201700:59:20
382019/08/16Learn to Not Blame Yourself Ajahn Brahm 25 May 201800:58:53
392019/08/15GUA AJAHN BRAHM00:01:00
402019/08/14Stress Overreaction to Life Ajahn Brahm 9 March 201801:09:06
412019/08/14Understanding Arguments Ajahn Brahm 15 04 201100:57:44
422019/08/14Don't Be Disappointed Ajahn Brahm 29 01 201000:53:32
432019/08/13Menangani Kelelahan | Ajahn Brahm01:00:26
442019/08/13Ajahn Brahm (Dhamma Kehidupan)00:42:08
452019/08/13What Happens After You Die Ajahn Brahm 08 04 201101:03:51
462019/08/11How To See Past Lives & Why Its Important Ajahn Brahm00:10:58
472019/08/11人生に意味を与える | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2010年12月3日01:02:09
482019/08/09Dealing With Difficult People Ajahn Brahm 28 Nov 200801:06:59
492019/08/07Ajahn Brahm - Mindfulness, Bliss, and Beyond: Renowned Buddhist Monk Shares Wit and Wisdom01:06:12
502019/08/04After Mindfulness - Welcome and Opening Keynote00:20:01
512019/08/04After Mindfulness - Guided Meditation - Ajahn Brahm00:40:07
522019/08/04After Mindfulness - Dharma Talk: "Saturday Night Live in Berkeley" - Ajahn Brahm01:01:29
532019/08/04After Mindfulness - "Dialog on the Deep States of Samadhi"01:02:14
542019/08/04佛陀的話語 【第八講 】Ajahn Brahm (10 Dec, 2017)01:33:35
552019/08/02Q&A Dealing with depression; Difference between Vipassana & Samath 1 (Ajahn Brahm)00:59:04
562019/07/31In Korea hwagyesa Buddhist speech | by Ajahn Brahm [아잔브람의 힐링스토리 화계사 편]00:43:31
572019/07/30'Attitude to Life' Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
582019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0300:12:36
592019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1000:13:47
602019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1200:13:51
612019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 1100:13:47
622019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0900:13:47
632019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0400:12:36
642019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0500:12:36
652019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0600:12:36
662019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0700:12:36
672019/07/29Ajahn Brahm - Relax to the Max 0800:12:38
682019/07/29Ajahn Brahm Freeing Our Minds From The Mental Prisons01:41:45
692019/07/28Ajahn Brahm - Relax to the Max 0200:12:36
702019/07/28Ajahn Brahm - Relax to the Max 0100:12:36
712019/07/28Finding Positivity in People Ajahn Brahm 22 March 2019 201:11:54
722019/07/2526 How to Be at Peace With Sickness& Death Ven Ajahn Brahm01:20:36
732019/07/24Facing Difficult Situations in Life Ajahn Brahm 6 October 201701:00:55
742019/07/24Ajahn Brahm Self Love and How to Cultivate It01:18:06
752019/07/21Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 6: Metta Meditation00:26:59
762019/07/20Ajahn Brahm | Just Do It01:03:08
772019/07/18Ajahn Brahm - Kontrolle durch loslassen00:04:02
782019/07/16Ajahn Brahm - Einfach machen!00:05:05
792019/07/16Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 5: Discussion and Q&A00:52:26
802019/07/13Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 July 201901:38:12
812019/07/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 July 201901:38:12
822019/07/10Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 4: Guided Meditation00:29:05
832019/07/08Dialogue on the Deep States of Samadhi - Day 2 of GCB11 at UC Berkeley on 6/30/201901:00:37
842019/07/08Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 3: Q&A and Dhamma Discussion00:57:13
852019/07/07Dharma Talk by Ajahn Brahm - Day 1 of GCB11 at UC Berkeley on 6/29/201901:01:06
862019/07/06Ajahn Brahm​ - Opening Keynote of GCB11 at UC Berkeley on 6/29/201900:10:09
872019/07/06Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 July 201901:37:35
882019/07/06佛陀的話語 【第七講 】Ajahn Brahm (22 Oct, 2017)01:21:54
892019/07/06Meditasi adalah ketenangan, bukan konsentrasi | Ajahn Brahm00:07:11
902019/07/06Ajahn Brahm - Vesak Retreat Day Session 2: Guided Meditation00:40:22
912019/07/05Finding Stillness | Ajahn Brahm | 5 July 201901:37:35
922019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 2 - Retreat June 23, 2019 4/701:12:32
932019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 3 - Retreat June 23, 2019 4/700:51:39
942019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation 2 - Retreat June 23, 2019 6/700:14:58
952019/07/02Ajahn Brahm - Closure - Retreat June 23, 2019 7/700:07:08
962019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 1 - Retreat June 23, 2019 3/700:27:21
972019/07/02Ajahn Brahm - Instructions on Meditation Day 1 - Retreat June 22, 2019 1/600:30:40
982019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation - Retreat June 22, 2019 2/600:30:51
992019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 1 - Retreat June 22, 2019 3/600:33:57
1002019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 2 - Retreat June 22, 2019 4/601:07:55
1012019/07/02Ajahn Brahm - Q&A 3 - Retreat June 22, 2019 5/600:48:49
1022019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation - Retreat June 22, 2019 6/600:12:07
1032019/07/02Ajahn Brahm - Instructions on Meditation Day 2 - Retreat June 23, 2019 1/700:38:51
1042019/07/02Ajahn Brahm - Guided Meditation 1 - Retreat June 23, 2019 2/700:25:06
1052019/07/02Ajahn Brahm - Benefit of Loving Kindness - Public Talk June 21, 201902:00:40
1062019/07/01Marlai's Interview with Ven Ajahn Brahm at UC Berkeley on 6/30/19 - Part 200:02:00
1072019/06/29Marlai's Interview with Ven Ajahn Brahm at UC Berkeley on 6/28/1900:05:21
1082019/06/29Ajahn Brahm - Vesak Day Session 4: Guided Meditation and Dhamma Discussion00:59:37
1092019/06/24Ajahn Brahm Calls For Support For Anukampa At Global Buddhist Conference, Berkeley00:02:14
1102019/06/23Ajahn Brahm's Speech | 11th Global Conference on Buddhism00:02:14
1112019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 3 of 4)00:33:10
1122019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 2)00:33:10
1132019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 4 of 4)00:22:41
1142019/06/22Ajahn Brahm public damma talk - Missisauga, Canada (part 1 of 4)00:33:10
1152019/06/22Ajahn Brahm - Vesak Day Session 3: Question and Answer00:47:41
1162019/06/21Ajahn Brahm - Vesak Day Session 2: Children's Storytime00:26:22
1172019/06/18Buddhist monk Ajahn Brahm named Member of the Order of Australia for work on gender equality.00:01:14
1182019/06/17Ajahn Brahm - Vesak Day Session 1: Explaining the Refuge and Dhamma Talk00:43:38
1192019/06/17On Technology and Human Connection An Interview with Ajahn Brahm. Budhist News00:08:07
1202019/06/16Ajahn Brahm's message for Korea00:01:31
1212019/06/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 June 201901:24:46
1222019/06/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1232019/06/14Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 14 June 201901:37:49
1242019/06/13Ajahn Brahm Thero | ත්‍රිපිලකය ඉරා වැසිකිලියට දැම්මොත්?00:01:35
1252019/06/09AN4.163 Asubha Sutta & AN9.37 Ananda Sutta | Ajahn Brahm | 9 June 201901:06:19
1262019/06/08Ajahn Brahm - Vesak 2019 Retreat Day Session 1: Letting Go & Developing Stillness in Meditation00:42:36
1272019/06/08Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 June 201901:25:57
1282019/06/08Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
1292019/06/07Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 7 June 201901:48:59
1302019/06/07Ajahn Brahm - Loving Life, Facing Death01:24:43
1312019/06/05Ajahn Brahm | Acceptance and Rejection00:57:21
1322019/06/03Ajahn Brahm - Self-Love and How to Cultivate It01:18:06
1332019/06/022019 April (8/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:51
1342019/06/022019 April (9/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:06
1352019/06/022019 April (10/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:41:04
1362019/06/022019 April (11/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:04:36
1372019/06/022019 April (12/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:29:23
1382019/06/022019 April (13/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:36
1392019/06/022019 April (15/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:34:23
1402019/06/022019 April (16/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:38
1412019/06/022019 April (17/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:44:44
1422019/06/022019 April (18/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:44
1432019/06/022019 April (20/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:38:20
1442019/06/022019 April (21/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:09
1452019/06/022019 April (22/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:04
1462019/06/022019 April (1/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:53:44
1472019/06/022019 April (2/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:54:30
1482019/06/022019 April (3/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:39:48
1492019/06/022019 April (4/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:44
1502019/06/022019 April (6/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:42:57
1512019/06/022019 April (7/22) | 9 Day Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:09:00
1522019/05/31Ajahn Brahm | Let's Talk About Old Age01:00:21
1532019/05/30Wawancara Dengan Ajahn Brahm Tentang Siapa Dirinya01:17:19
1542019/05/28Ajahn Brahm | Transcending Negativity of Our World01:00:20
1552019/05/27Instructions for Authentic Samadhi (Stillness Meditation) | Ajahn Brahm00:46:21
1562019/05/27Ajahn Brahm - Session 2, Mon May 27 201902:08:04
1572019/05/27Ajahn Brahm - Session 1, Mon May 27 201902:25:54
1582019/05/26Apakah itu Nibbana? | AjahnBrahm00:05:15
1592019/05/26Batin Yang Melakukan dan Batin Yang Mengetahui | Ajahn Brahm00:12:34
1602019/05/26Tour d'Indonesia Ajahn Brahm Relax To The Max02:39:00
1612019/05/25静けさの力 | アージャン・ブラム (Ajahn Brahm) | 2008年12月12日00:53:46
1622019/05/24Ajahn Brahm | Vesak Day Celebration 201902:34:02
1632019/05/23Uncertainty - Good? Bad? Who Knows? (HD) - Ajahn Brahm00:02:19
1642019/05/20Ajahn Brahm menceritakan tentang kehidupan lampau.00:07:00
1652019/05/18Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
1662019/05/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201901:24:12
1672019/05/18Let's Talk About Old Age | Ajahn Brahm | 17 May 201901:31:22
1682019/05/14Ajahn Brahm00:09:13
1692019/05/13Ajahn Brahm Talkshow Relax to The Max 2019 by Ehipassiko Foundation00:00:40
1702019/05/11Bagaimana Cara Tertidur? | Ajahn Brahm00:02:16
1712019/05/11Cara Memotivasi Diri Sendiri untuk Bermeditasi | Ajahn Brahm00:05:36
1722019/05/11Cara Menagani Memori Negatif | Ajahn Brahm00:03:36
1732019/05/11Cara Mudah untuk Berhenti Berpikir | Ajahn Brahm00:03:24
1742019/05/11Merayakan Ketidak-pastian - Ajahn Brahm00:12:56
1752019/05/07Handaka Vijjananda: Ajahn Brahm, bagaimana jika pesawat kita jatuh?00:01:02
1762019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.2 of 3)01:06:10
1772019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.3 of 3)00:52:03
1782019/05/06Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 20 March 2019 (Pt.1 of 3)01:35:53
1792019/05/05Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Afternoon Dhamma Talk & Meditation on 19 Mar 201901:31:44
1802019/05/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
1812019/05/04Guided Meditation | Ajahn Brahm | 4 May 201901:08:48
1822019/05/04Ajahn Brahm & Dhammasara Nun's Monastery00:31:45
1832019/05/03Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 3 May 201901:45:46
1842019/04/28佛陀的話語 【第六講 】Ajahn Brahm (2017-04-09)01:21:36
1852019/04/28Bodhinyana Great Southern Monastery Project | Ajahn Brahm's Message00:01:00
1862019/04/16Ajahn Brahm - Celebrating and Empowering People Who are Different - 05 Apr 201901:00:37
1872019/04/14Ud1.10 Bahiya Sutta - The Discourse About Bahiya | Ajahn Brahm | 14 April 201901:30:00
1882019/04/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 April 201900:27:31
1892019/04/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 April 201901:20:07
1902019/04/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 April 201901:43:27
1912019/04/07Ajahn Brahm - How to Lessen the Stress - 29 March 201900:58:34
1922019/04/06Guided Meditation | Ajahn Brahm | 6 April 201901:48:52
1932019/04/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 April 201900:27:10
1942019/04/05Celebrating and Empowering People Who are Different | Ajahn Brahm | 5 April 201902:12:30
1952019/03/30Friday Night Guided Meditation| Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
1962019/03/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 March 201901:28:50
1972019/03/29How to "less the stress" | Ajahn Brahm | 29 March 201901:39:34
1982019/03/28Development of the Heart00:57:14
1992019/03/27BSV Charity Gala with Ajahn Brahm00:04:11
2002019/03/27Groundbreaking Ceremony at NBM with Ajahn Brahm Video00:03:24
2012019/03/25"Peace-o-meter" Guided Meditation - Ajahn Brahm00:18:24
2022019/03/24Ajahn Brahm Explains Why There is an Urgent Need to Raise Fund for Newbury Buddhist Monastery00:06:57
2032019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 19 Mar 201900:03:09
2042019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 19 Mar 201900:35:10
2052019/03/24Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 4 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 19 Mar 201900:29:20
2062019/03/24Ajahn Brahm Video.mp401:15:39
2072019/03/24DN29 Pasadika Sutta - The Delightful Discourse | Ajahn Brahm | 24 March 201901:37:43
2082019/03/24Ajahn Brahm - Finding Positivity in People - 22 March 201901:11:39
2092019/03/23Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 March 201900:25:25
2102019/03/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 March 201901:02:17
2112019/03/23佛陀的話語 【第五 講 】Ajahn Brahm (Mar-12, 2017)01:30:49
2122019/03/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 March 201901:39:18
2132019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 3 on 18 Mar 201900:30:55
2142019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
2152019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 1 on 18 Mar 201900:35:07
2162019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 3 on 18 Mar 201900:01:27
2172019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
2182019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:34:21
2192019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:32:04
2202019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:32:17
2212019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 3 on 17 Mar 201900:36:28
2222019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 2 on 17 Mar 201900:28:06
2232019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 1 on 17 Mar 201900:32:40
2242019/03/17Dhamma Talk : Happiness (audio) - Ajahn Brahm00:57:00
2252019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:33:00
2262019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:34:42
2272019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 17 Mar 201900:14:34
2282019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:35:10
2292019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:35:00
2302019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 3 on 16 Mar 201900:30:13
2312019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 2 on 16 Mar 201900:29:46
2322019/03/16Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 1 on 16 Mar 201900:29:05
2332019/03/10Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 08 March 201901:27:53
2342019/03/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 March 201900:28:28
2352019/03/09Purificando Sua Intuição (ou "Sexto Sentido") - Ajahn Brahm00:00:26
2362019/03/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201901:26:11
2372019/03/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 March 201901:30:29
2382019/03/0326. Day Seven: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:46:23
2392019/03/0325. Day Seven: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:20:10
2402019/03/0324. Day Seven: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:42
2412019/03/0323. Day Seven: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:03:36
2422019/03/0322. Day Six: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:33:06
2432019/03/0321. Day Six: Word Of The Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:00:25
2442019/03/0320. Day Six: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:48:40
2452019/03/0319. Day Six: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:11:59
2462019/03/0318. Day Five: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:28:46
2472019/03/0317. Day Five: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:01:26
2482019/03/0316. Day Five: Guided meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:50:12
2492019/03/0315. Day Five: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:07:10
2502019/03/0314. Day Four: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:22:28
2512019/03/0313. Day Four: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:42:14
2522019/03/0312. Day Four: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:01
2532019/03/0311. Day Four: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:06:40
2542019/03/0310. Day Three: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:29:34
2552019/03/039. Day Three: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:02:50
2562019/03/038. Day Three: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:57:46
2572019/03/037. Day Three: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:04:59
2582019/03/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
2592019/03/022018 July (20/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:15
2602019/03/022018 July (13/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:29
2612019/03/022018 July (1/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:39
2622019/03/022018 July (2/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:08
2632019/03/022018 July (3/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:44
2642019/03/022018 July (4/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:58:36
2652019/03/022018 July (5/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:44
2662019/03/022018 July (6/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:27:11
2672019/03/022018 July (7/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:31
2682019/03/022018 July (8/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:19
2692019/03/022018 July (9/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:36
2702019/03/022018 July (10/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:37
2712019/03/022018 July (11/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:21
2722019/03/022018 July (12/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:29:58
2732019/03/022018 July (14/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:11
2742019/03/022018 July (15/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:13:57
2752019/03/022018 July (16/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:44
2762019/03/022018 July (17/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:17:21
2772019/03/022018 July (18/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:31
2782019/03/022018 July (19/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:58
2792019/03/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 March 201900:37:03
2802019/03/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
2812019/02/27Ajahn Brahm Dhamma "You Don't Have To Be So Perfect"01:08:50
2822019/02/27Đưa tâm về hiện tại _ thiền sư Ajahn Brahm.00:28:31
2832019/02/27Ajahn Brahm Relax01:02:00
2842019/02/27Confiando na Sua Intuição - Ajahn Brahm00:06:59
2852019/02/27Ajahn Brahm how to react to life00:52:20
2862019/02/27Ajahn Brahm the power of mindfulness compassion00:56:12
2872019/02/26Ajahn Brahm how to deal with blame and criticism00:58:50
2882019/02/26Ajahn Brahm dealing with no self esteem00:54:15
2892019/02/26Ajahn Brahm dealing with depression and anxiety01:11:13
2902019/02/26Ajahn Brahm dealing with difficult people01:07:01
2912019/02/25Ajahn Brahm Am i good enough?01:06:46
2922019/02/25Ajahn Brahm on ending relationships01:08:19
2932019/02/24SN1.12 Muni Sutta: The Sage | Ajahn Brahm | 24 February 201901:30:59
2942019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201900:27:13
2952019/02/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201901:14:47
2962019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
2972019/02/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
2982019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
2992019/02/19Ajahn Brahm on Finding Happiness in Life01:10:25
3002019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 02 - Ajahn Brahm00:50:33
3012019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 01 - Ajahn Brahm00:54:48
3022019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
3032019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:05:34
3042019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
3052019/02/172018 March/April (10/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:59
3062019/02/172018 March/April (11/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:33:29
3072019/02/172018 March/April (12/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:27
3082019/02/172018 March/April (13/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:11:00
3092019/02/172018 March/April (14/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:01:08
3102019/02/172018 March/April (15/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:35:00
3112019/02/172018 March/April (16/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:59:23
3122019/02/172018 March/April (17/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:32:32
3132019/02/172018 March/April (18/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:14
3142019/02/172018 March/April (19/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:14
3152019/02/172018 March/April (1/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:16
3162019/02/172018 March/April (2/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:22
3172019/02/172018 March/April (3/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:43
3182019/02/172018 March/April (4/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:51
3192019/02/172018 March/April (5/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:10:39
3202019/02/172018 March/April (6/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:39
3212019/02/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
3222019/02/16Fruits of Doing the Work - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:28
3232019/02/16Mindfulness as a Factor - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:52
3242019/02/16Seeing through the illusion of self - Ajahn Brahmavamso00:52:44
3252019/02/16Right Thought Action - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:53:20
3262019/02/16Restraint of the Asavas - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:00:28
3272019/02/16Calming the Thinking Mind - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:48:36
3282019/02/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
3292019/02/11Ajahn Brahm Depresja01:11:11
3302019/02/11Ajahn Brahm - How to Be Happy in Solitude - 01 February 201900:59:20
3312019/02/09ethelinda the bright star of clairvoyance Ajahn Brahm01:08:36
3322019/02/05How to Be Happy? By Ajahn Brahm00:03:09
3332019/02/05Mouse Trap00:06:30
3342019/02/05What makes you happy by Ajahn Brahm00:02:51
3352019/02/03Ajahn Brahm00:02:02
3362019/02/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
3372019/02/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201901:23:47
3382019/02/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
3392019/01/31Ajahn Brahm - MN111 Anupada Sutta Step by Step - 13 January 201901:39:03
3402019/01/30How To Fall Asleep | Ajahn Brahm00:02:17
3412019/01/30佛陀的話語 【第四 講 】Ajahn Brahm (Feb-26, 2017)01:34:59
3422019/01/30佛陀的話語 【第三講 】 Ajahn Brahm01:36:18
3432019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
3442019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
3452019/01/291 Intro to meditation00:55:27
3462019/01/291 Intro to meditation00:55:27
3472019/01/28Relax | Ajahn Brahm00:58:38
3482019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
3492019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
3502019/01/26How to deal with abusive relationships | Ajahn Brahm00:59:57
3512019/01/25Why Is It So Hard To Be Kind | Ajahn Brahm01:00:18
3522019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
3532019/01/24Stress Overreaction to Life | Ajahn Brahm01:08:06
3542019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
3552019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
3562019/01/23The Power of Silence | Ajahn Brahm00:53:46
3572019/01/22The Meaning of Life | Peace of Mind | Ajahn Brahm00:55:37
3582019/01/22Past lives, Hypnosis and Psychic Phenomena01:33:46
3592019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
3602019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
3612019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
3622019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
3632019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
3642019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
3652019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
3662019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
3672019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
3682019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
3692019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
3702019/01/19Ajahn Brahm Guided Meditation Baker Street, London Saturday 8th December 201800:21:16
3712019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
3722019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
3732019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
3742019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
3752019/01/18Sex and Booze | Ajahn Brahm01:06:57
3762019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
3772019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
3782019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
3792019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
3802019/01/1711: Day-5 Evening Q&A01:26:05
3812019/01/17Freeing Problems With Metta by | Ajahn Brahm00:55:41
3822019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
3832019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
3842019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
3852019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
3862019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
3872019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
3882019/01/15Depression | Ajahn Brahm01:11:01
3892019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
3902019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
3912019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
3922019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
3932019/01/14Ajahn Brahm Guided Meditation Oxford Saturday 7th December 201800:18:24
3942019/01/14Ajahn Brahm "The Happiness Of Peace" Oxford Saturday 7th December 201801:20:57
3952019/01/14Buddhism and Atheism | Ajahn Brahm00:57:54
3962019/01/14Buông Bỏ Buồn Buông = Ajahn Brahm04:11:32
3972019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
3982019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
3992019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
4002019/01/1401 Welcome talk00:22:13
4012019/01/1401 Welcome talk00:22:13
4022019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
4032019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
4042019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
4052019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
4062019/01/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 January 201901:28:14
4072019/01/12Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality01:58:17
4082019/01/1207 Day-3 Evening Q&A01:32:15
4092019/01/1207 Day-3 Evening Q&A01:32:15
4102019/01/1209 Day-4 Evening Q&A01:33:48
4112019/01/1209 Day-4 Evening Q&A01:33:48
4122019/01/11Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality00:48:46
4132019/01/11Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 11 January 201901:47:06
4142019/01/1108 Day 4 Morning Talk01:01:45
4152019/01/1108 Day 4 Morning Talk01:01:45
4162019/01/1112 Day-6 Morning Talk00:54:06
4172019/01/1112 Day-6 Morning Talk00:54:06
4182019/01/10AJAHN BRAHM REPLY00:05:11
4192019/01/1010 Day-5 Morning Talk01:11:51
4202019/01/1010 Day-5 Morning Talk01:11:51
4212019/01/10Ajahn Brahm - New Years Eve Dhamma Talk - 31 December 201800:55:00
4222019/01/1011 Day-5 Evening Q&A01:28:40
4232019/01/1011 Day-5 Evening Q&A01:28:40
4242019/01/0915 Day-7 Evening Q&A01:46:00
4252019/01/0915 Day-7 Evening Q&A01:46:00
4262019/01/0913 Day-6 Evening Q&A01:27:26
4272019/01/0913 Day-6 Evening Q&A01:27:26
4282019/01/0814 Day-7 Morning Talk01:04:58
4292019/01/0814 Day-7 Morning Talk01:04:58
4302019/01/0817 Day-8 Guided Metta Meditation00:58:32
4312019/01/0817 Day-8 Guided Metta Meditation00:58:32
4322019/01/0716 Day-8 Final Talk00:50:47
4332019/01/0716 Day-8 Final Talk00:50:47
4342019/01/04New Year's Eve Dhamma Talk - Ajahn Brahm Thero00:56:12
4352019/01/04Alles was du brauchst ist Wohlwollen und Achtsamkeit00:20:56
4362019/01/04Alles was du brauchst ist Wohlwollen und Achtsamkeit00:20:56
4372019/01/041 Introduction to Retreat January 2015 Ajahn Brahm00:57:18
4382019/01/041 Introduction to Retreat January 2015 Ajahn Brahm00:57:18
4392019/01/02A Deva Story by Ajahn Brahm00:04:34
4402019/01/02A Deva Story by Ajahn Brahm00:04:34
4412019/01/02Developing a Still Happy Mind 2 of 5 - Ajahn Brahm Thero01:03:28
4422019/01/01Developing a Still Happy Mind 1 of 5 - Ajahn Brahm Thero02:18:51
4432019/01/01Meditation With Focus On Jhana - Ven Ajahn Brahm00:41:24
4442018/12/31New Year's Eve Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 31 December 201800:56:12
4452018/12/31"You Don't Have To Be So Perfect" Q&A, 08.12.1800:18:46
4462018/12/31"You Don't Have To Be So Perfect" Dhamma Talk, 08.12.1801:08:50
4472018/12/31"Not Me, Not Mine, Not A Self" Dhamma Talk, 06.12.1801:09:50
4482018/12/31Ajahn Brahm & Venerable Canda, interviewed by Cristo Nobel, 07.12.1800:14:09
4492018/12/31[Re-upload] Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 27/12/1800:55:59
4502018/12/30[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:24:01
4512018/12/29[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:49:37
4522018/12/29Clairvoyance - Ajahn Brahm Thero01:08:36
4532018/12/29[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:27:39
4542018/12/28[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:25
4552018/12/28[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:33:38
4562018/12/2828/12 Ajahn Brahm guided meditation @ Chin Swee00:16:51
4572018/12/28Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 28/12/1801:06:01
4582018/12/27[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:43
4592018/12/27[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:46:05
4602018/12/27Menghadapi orang yang menjengkelkan kita | Ajahn Brahm | Dharma singkat00:04:19
4612018/12/27Menangani rasa sakit saat meditasi | Ajahn Brahm | Dharma singkat00:02:14
4622018/12/27[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:20:53
4632018/12/26[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee00:09:40
4642018/12/26[LIVE STREAM]Ajahn Brahm @ Chin Swee01:38:48
4652018/12/26Fear - Ajahn Brahm Thero00:57:15
4662018/12/26Demonstration of how easy it is to stop thinking00:03:25
4672018/12/26Demonstration of how easy it is to stop thinking00:03:25
4682018/12/26Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 26/12/1801:33:53
4692018/12/26Elephant story - Importance of being with calm & peaceful people00:04:18
4702018/12/26Elephant story - Importance of being with calm & peaceful people00:04:18
4712018/12/25[LIVE STREAM] Ajahn Brahm @ Chin Swee01:35:02
4722018/12/25Eine Ajahn Brahm Biografie in Bildern - Version 03/201500:07:53
4732018/12/25Ajahn Brahm Morning Talks @ Chin Swee Temple 25/12/201801:07:48
4742018/12/25Picture Biography of Ajahn Brahm - Version 03/201500:07:47
4752018/12/25Picture Biography of Ajahn Brahm - Version 03/201500:07:47
4762018/12/24Ajahn Brahm Retreat Nightly Q&A @ Chin Swee Temple 24/12/201801:33:20
4772018/12/24How Do We Waste Our Time -Ajahn Brahm Thero00:52:24
4782018/12/24Being Afraid - Ajahn Brahm Thero01:06:36
4792018/12/2402. Day 1 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:49:16
4802018/12/2402. Day 1 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:49:16
4812018/12/24Ajahn Brahm Morning Talks 24/12/201801:36:06
4822018/12/2401. Day 1 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:54:52
4832018/12/2401. Day 1 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:54:52
4842018/12/23Ajahn Brahm Retreat Nightly Q&A @ Chin Swee Temple 23rd December 201800:49:51
4852018/12/23"Not Me, Not Mine, Not A Self"01:09:50
4862018/12/2303. Day 2 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:01:55
4872018/12/2303. Day 2 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:01:55
4882018/12/22[LIVE STREAM] Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality06:42:31
4892018/12/2206. Day 3 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:42:13
4902018/12/2206. Day 3 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:42:13
4912018/12/2205. Day 3 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:47:39
4922018/12/2205. Day 3 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:47:39
4932018/12/21VENERABLE CANDA & AJAHN BRAHM00:14:09
4942018/12/2107. Day 4 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:04:28
4952018/12/2107. Day 4 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201101:04:28
4962018/12/2109. Day 5 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:55:55
4972018/12/2109. Day 5 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:55:55
4982018/12/20The Jhanas – Seven Steps to Heaven (and One Beyond) by Ajahn Brahm01:14:11
4992018/12/20Vibe - Ajahn Brahm Thero01:03:33
5002018/12/2008. Day 4 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:25
5012018/12/2008. Day 4 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:39:25
5022018/12/2010. Day 5 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:28
5032018/12/2010. Day 5 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:28
5042018/12/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 December 201301:20:21
5052018/12/1911. Day 6 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:58:13
5062018/12/1911. Day 6 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:58:13
5072018/12/1912. Day 6 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:40:39
5082018/12/1912. Day 6 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:40:39
5092018/12/18Ajahn Brahm's message of support for new monastery in Albany00:01:00
5102018/12/18佛陀的話語 (第一講) | Ajahn Brahm | 27 Nov 201601:34:38
5112018/12/1814. Day 7 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:49
5122018/12/1814. Day 7 - Evening Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:43:49
5132018/12/1813. Day 7 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:50:36
5142018/12/1813. Day 7 - Morning Talk. Ajahn Brahm Retreat at Bandarawela, Sri Lanka 201100:50:36
5152018/12/17Ajahn Brahm retreat June 201501:05:11
5162018/12/17Ajahn Brahm retreat June 201501:05:11
5172018/12/17Ajahn Brahm retreat June 201501:12:56
5182018/12/17Ajahn Brahm retreat June 201501:12:56
5192018/12/16Ajahn Brahm retreat June 201500:52:36
5202018/12/16Ajahn Brahm retreat June 201500:52:36
5212018/12/16Ajahn Brahm retreat June 201501:06:02
5222018/12/16Ajahn Brahm retreat June 201501:06:02
5232018/12/15නිවන යනු කුමක්ද - අජාන් බ්‍රහ්ම්00:05:15
5242018/12/15Ajahn Brahm retreat June 201501:15:20
5252018/12/15Ajahn Brahm retreat June 201501:15:20
5262018/12/15නිවන යනු කුමක්ද? | අජාන් බ්‍රහ්ම්00:05:16
5272018/12/15Ajahn Brahm June 201500:58:43
5282018/12/15Ajahn Brahm June 201500:58:43
5292018/12/14Bodhinyana Buddhist Monastery - Coming Home to Stillness & Peace00:13:35
5302018/12/14Bodhinyana Buddhist Monastery - Coming Home to Stillness & Peace00:13:35
5312018/12/14An introduction to Bodhinyana Buddhist Monastery00:05:25
5322018/12/14An introduction to Bodhinyana Buddhist Monastery00:05:25
5332018/12/14Energi dalam tubuh dan pikiran kita yang berasal dari Inspirasi | Ajahn Brahm | 2 November 201801:06:14
5342018/12/13Overcoming Anger In Problem Solving - Ajahn Brahm Thero01:56:50
5352018/12/13On Ending Relationships - Ajahn Brahm Thero01:09:04
5362018/12/063 Power of Now - Ajahn Brahm Thero01:00:51
5372018/12/06Living Without Blame - Ajahn Brahm Thero01:00:52
5382018/12/06Buddhism and Tea - Ajahn Brahm Thero01:02:21
5392018/12/06Guided Meditation | Ajahn Brahm | 5 March 201401:22:45
5402018/12/06How to get peace of mind Just keep silent - M&L -01:01:03
5412018/12/06Serving others and giving back - Ajahn Brahm Thero00:50:56
5422018/12/06Blaming Yourself And Others - Ajahn Brahm Thero00:59:28
5432018/12/06Making Our Own Joy - Ajahn Brahm Thero01:00:41
5442018/12/06How to deal with abusive relationships - Ajahn Brahm Thero01:00:40
5452018/12/05Ajahn Susara - Blind Belief00:58:30
5462018/12/05Ajahn Brahm - Death and Grief - 30 November 201801:05:25
5472018/12/05Reincarnation - Ajahn Brahm Thero01:14:03
5482018/12/04Seeing the goodness in the world - Ajahn Brahm00:57:09
5492018/12/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 November 201800:32:08
5502018/12/03Real life - Ajahn Brahm01:00:49
5512018/12/03Relax - Ajahn Brahm Thero01:02:41
5522018/12/02Ajahn Brahm - Learn to be silent01:00:44
5532018/12/02Ajahn Brahm - Compassion & Forgiveness (Part 1)00:04:14
5542018/12/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 December 201801:33:31
5552018/11/30Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 30 November 201801:49:31
5562018/11/24බැඳීම් සහ අත් හැරීම - අජාන් බ්‍රහ්ම්00:59:31
5572018/11/24Benefits Of Silence Ajahn Brahm00:04:51
5582018/11/22Ajahn Bramali-Ver Lo Bueno00:15:54
5592018/11/21Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 May 201601:35:00
5602018/11/20Ajahn Brahm The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
5612018/11/13Ajahn Brahm - Morning Chanting00:11:31
5622018/11/11DN27 Aggañña Sutta, “On Knowledge of Beginnings” | Ajahn Brahm | 11 November 201801:38:40
5632018/11/11Ajahn Brahm - Addictions and Attachments - 09 November 201801:04:33
5642018/11/11Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 November 201800:28:36
5652018/11/10Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 November 201801:55:19
5662018/11/09Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 9 November 201801:48:57
5672018/11/09Ajahn Brahm - Energy in our Body and Mind from Inspiration01:05:21
5682018/11/05Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 November 201800:26:30
5692018/11/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 November 201801:29:30
5702018/11/02Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 2 November 201801:47:38
5712018/10/29The Nature of Enlightenment. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:52:09
5722018/10/29The Five Aggregates. By Ajahn Brahm_Dharma Talks01:01:34
5732018/10/29Loving Kindness. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:56:55
5742018/10/28Kekuatan Dari Kesunyian | Ajahn Brahm | 11 May 201801:04:16
5752018/10/27Faith. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:36:53
5762018/10/27Four Noble Truths. By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:51:00
5772018/10/26Anatta: Non-self . By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:22
5782018/10/26Development of the Heart - By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:12
5792018/10/25How does it feel to be a monk or a nun? | Ajahn Brahm00:05:55
5802018/10/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 29 March 201401:16:16
5812018/10/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 April 201401:16:51
5822018/10/24Who keeps track of all the good and bad we do? | Ajahn Brahm00:06:45
5832018/10/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 May 201401:15:48
5842018/10/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 May 201401:18:00
5852018/10/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | Date Unknown00:32:37
5862018/10/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 June 201401:07:59
5872018/10/20Why bow before a Buddha statue? | Ajahn Brahm00:03:08
5882018/10/19How the mind stops | Ajahn Brahm00:06:20
5892018/10/18What is Nibbana? | Ajahn Brahm00:05:16
5902018/10/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 June 201401:14:01
5912018/10/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 04 July 201401:14:15
5922018/10/15Meditation is stillness, not concentration | Ajahn Brahm00:07:11
5932018/10/14Belajar Untuk Tidak Menyalahkan Diri Sendiri | Ajahn Brahm | 25-05-201800:58:53
5942018/10/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 November 201401:22:38
5952018/10/13How to motivate oneself to meditate | Ajahn Brahm00:05:36
5962018/10/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 November 201401:15:56
5972018/10/11Manfaat Berdiam Diri | Ajahn Brahm00:04:51
5982018/10/11Dealing with people that irritate us | Ajahn Brahm00:04:19
5992018/10/11Four Ways of Letting Go - Ajahn Brahm - 09/04/201000:55:41
6002018/10/10රහස | අජාන් බ්‍රහ්ම් හිමියන්00:54:03
6012018/10/06Hidup dengan nyata Ajahn Brahm 12 06 200900:59:10
6022018/10/06How To See Past Lives Through Meditation | Ajahn Brahm00:08:23
6032018/10/05How To Fall Asleep | Ajahn Brahm00:02:16
6042018/10/04Guided Meditation | Ajahn Brahm | 03 January 201501:11:36
6052018/10/04Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
6062018/10/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
6072018/09/30How To Handle Negative Memories | Ajahn Brahm00:03:36
6082018/09/30Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
6092018/09/29Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
6102018/09/28Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
6112018/09/27Is There Heaven and Hell | Ajahn Brahm00:06:25
6122018/09/24Benefits Of Silence | Ajahn Brahm00:04:51
6132018/09/23Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
6142018/09/22How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
6152018/09/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
6162018/09/20Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
6172018/09/18How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:57
6182018/09/16Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 April 201501:18:05
6192018/09/15How To Let Go Of The Pains Of The Past | Ajahn Brahm00:02:46
6202018/09/14The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
6212018/09/14Ajahn Brahm Superstitions01:05:40
6222018/09/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 May 201501:22:50
6232018/09/13Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6242018/09/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 May 201501:14:05
6252018/09/08Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6262018/09/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:04
6272018/09/06The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6282018/09/05Ajahn Brahm - 1 Hour Guided Meditation (Completely Silent)01:04:58
6292018/09/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 27 June 201501:18:14
6302018/09/05El Simil del Vaso-Ajahn Brahm00:03:28
6312018/09/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:28
6322018/09/01The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
6332018/08/30Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
6342018/08/29Guest Speaker Dr Geoff Gallop | 24 August 201801:36:42
6352018/08/26Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
6362018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 4: Guided Meditation, Q&A00:50:38
6372018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 3: Question & Answer00:51:27
6382018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 2: Talk & Meditation00:45:13
6392018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 2 Session 1: Talk & Guided Meditation01:12:09
6402018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 4: Guided Meditation00:42:57
6412018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 3: Q&A01:01:07
6422018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 2: Guided Meditation00:59:55
6432018/08/24Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
6442018/08/24Ajahn Brahm - Vesak 2018 Retreat Day 1 Session 1: Talk (Preparation for meditation)00:54:55
6452018/08/16What have I signed up for? Ajahn Brahm, 15 October 201701:35:07
6462018/08/15Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
6472018/08/02Mencintai Penderitaan Kita Sendiri | Ajahn Brahm | 30 Nov 201201:03:59
6482018/07/31Who Is Right By Ajahn Brahm_Dharma Talks00:54:36
6492018/07/30What Is Prison By Ajahn Brahm_Dharma Talks01:09:25
6502018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
6512018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
6522018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
6532018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
6542018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
6552018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
6562018/07/21WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT The Wanderer Susima01:23:14
6572018/07/09Ajahn Brahm - SN1270 Susimaparibbajaka Sutta - The Wanderer Susima - 08 July 201801:23:42
6582018/07/09Ajahn Brahm - Buddhism and Evil - 6 July 201800:54:19
6592018/07/08SN12.70 Susimaparibbajaka Sutta - The Wanderer Susima | Ajahn Brahm | 8 July 201801:24:31
6602018/07/07Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:58:35
6612018/07/07Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201801:40:41
6622018/07/06Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201801:40:41
6632018/07/04Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Children's Session (Talkative Tortoise + More)00:22:11
6642018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Afternoon Session 2 : Guided Meditation and Q&A01:09:12
6652018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Afternoon Session 1 : Q&A00:45:58
6662018/07/02Ajahn Brahm - Vesak Day ~ Morning Session00:53:21
6672018/07/02Ajahn Brahm - How to Deal with Sickness - 29 June 201800:54:55
6682018/06/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:33:44
6692018/06/30Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 29 June 201800:27:46
6702018/06/29Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 29 June 201801:42:33
6712018/06/27Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat 14.10.2017 Morning Talk00:57:28
6722018/06/27Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat Morning Meditation 14.10.1700:41:20
6732018/06/25Ajahn Brahm - DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness - Part 2 of 201:43:16
6742018/06/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 22 June 201800:27:05
6752018/06/24DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
6762018/06/24Ajahn Brahm - Buddhism and Human - 22 June 201801:08:03
6772018/06/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:29:49
6782018/06/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 June 201801:42:13
6792018/06/21Bentuk-bentuk Cinta di dalam Buddhisme | Ajahn Brahm | 26-11-201001:05:24
6802018/06/14Ajahn Brahm - Meditation, is it simply Stress Relief ?00:52:46
6812018/06/14Ajahn Brahm - DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness - Part 1 of 201:43:36
6822018/06/11WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT the Building a House of Peace in the world00:58:46
6832018/06/10Ajahn Brahm - Right Listening - 08 June 201800:54:58
6842018/06/10Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 8 June 201800:28:52
6852018/06/10DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 1 of 2) | Ajahn Brahm | 10 June 201801:49:02
6862018/06/09Kepuasan Hati | Ajahn Brahm | 11-06-201601:01:54
6872018/06/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 June 201801:34:55
6882018/06/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 June 201801:36:46
6892018/06/06WOW! THAT'S IMPRESSION when Ajahn Brahm TALK ABOUT the Buddhism..... the biggest religious sect01:03:47
6902018/06/06Ajahn Brahm - AFL : Acknowledge Forgive Learn00:51:06
6912018/06/04Word of the Buddha (Part 1) | Ajahn Brahm | 27 Nov 2016 HD01:34:12
6922018/06/03Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 1 June 201800:30:47
6932018/06/03Ajahn Brahm - Buddhism and Cats - 1 June 201801:01:51
6942018/06/03Ajahn Brahm - LIVE : Vesak Celebrations | Q&A Session, Sun Jun 03 201802:04:59
6952018/06/03Four Ways of Letting Go | Ajahn Brahm | 09-04-2010 HD00:55:14
6962018/06/03Materialisme Intelektual | Ajahn Brahm | 15 Januari 201600:59:16
6972018/06/01Words • Ajahn Brahm •00:02:29
6982018/06/01Just Words ۞ Ajahn Brahm ۞00:00:41
6992018/06/01Buddhism & Cats | Ajahn Brahm | 1 June 201801:52:45
7002018/05/30Vesak QnA - Talk about five precepts - 27 May 201801:46:14
7012018/05/28Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 25 May 201800:27:07
7022018/05/26Ajahn Brahm - Learn to Not Blame Yourself - 25 May 201800:59:01
7032018/05/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 May 201801:06:41
7042018/05/26අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර කරනවා | ධර්ම කරුණු ලුහුඬින්00:07:01
7052018/05/26Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:09
7062018/05/25Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 25 May 201800:58:53
7072018/05/24Doing and Bein Ajahn Brahm00:02:54
7082018/05/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
7092018/05/20Ajahn Brahm - Meaning of Rites and Rituals - 18 May 201801:04:02
7102018/05/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
7112018/05/18Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 18 May 201801:52:45
7122018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 27 February 2018 (Pt.4 of 4)01:11:08
7132018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 27 February 2018 (Pt.3 of 4)01:07:34
7142018/05/15Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at HKU on 27 February 2018 (Pt.2 of 4)00:11:17
7152018/05/13Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
7162018/05/13Stres-reaksi berlebihan dalam hidup | Ajahn Brahm | 9 March 201801:09:06
7172018/05/13Day of Kindfulness with Ajahn Brahm at CUHK on 27 February 2018 (Pt.1 of 3)01:04:55
7182018/05/13Word of the Buddha (part 12) | Ajahn Brahm | 13 May 201801:35:58
7192018/05/13Ajahn Brahm - Power Of Silence - 11 May 201801:04:24
7202018/05/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 May 201801:32:51
7212018/05/11Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 11 May 201801:53:20
7222018/05/09Highway to Happiness: Ajahn Brahm's Public Talk at CUHK on 7 March 201801:53:30
7232018/05/05AjahnBrahm - Holey Life - 27 April 201801:03:42
7242018/05/03Forgiveness by Ajahn Brahm00:04:14
7252018/05/01INDONESIA ROADSHOW 2018 AJAHN BRAHM04:13:49
7262018/04/30Ajahn Brahm - What Is Good?01:03:36
7272018/04/29Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 27 April 201800:25:59
7282018/04/28Ajahn Brahm - Total Listening - 29 Jun 201200:58:19
7292018/04/28Ajahn Brahm - Guided Meditation - 28 April 201801:14:00
7302018/04/28Guided Meditation | Ajahn Brahm | 28 April 201801:14:04
7312018/04/27Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 27 April 201801:48:44
7322018/04/26Ajahn Brahm - Explains Stories Of Past Lives00:06:58
7332018/04/26Ajahn Brahm - Finding Happiness in Life01:10:25
7342018/04/26Rasa Jengkel | Ajahn Brahm | 18-03-201100:56:25
7352018/04/25Ajahn Brahm | Leaving the world02:03:20
7362018/04/24Ajahn Brahm | Loneliness00:58:51
7372018/04/23Ajahn Brahm explains stories of past lives | Dhamma Short00:07:01
7382018/04/22Ajahn Brahm Talks: The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm Buddhist Society01:38:11
7392018/04/22බැඳීම් සහ අත් හැරීම | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 04-03-201100:59:31
7402018/04/22රහස | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 30 දෙසැම්බර් 200700:54:02
7412018/04/22බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
7422018/04/22නිදහස සන්තුෂ්ටියට මාර්ගයයි | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 11-05-200701:03:11
7432018/04/20Day of Mindfulness with Ajahn Brahm at HKUCBH on 27 February 2018 (Pt.2 of 2)02:09:06
7442018/04/20අවිනිශ්චිතතාව අගය කරන්න | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 29-12-201700:12:56
7452018/04/20Highway to Happiness: Tips for Students, Teachers and Everyone (HD)00:03:04
7462018/04/17Day of Mindfulness with Ajahn Brahm at HKUCBH on 27 February 2018 (Pt.1 of 2)01:09:39
7472018/04/16Ajahn Brahm - Learn to be Silent - 13 April 20100:59:11
7482018/04/15Ajahn Brahm - Crazy persons way to find peace of mind01:41:05
7492018/04/15Ajahn Brahm - Anatta02:41:25
7502018/04/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 14 April 201801:25:59
7512018/04/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 April 201800:28:58
7522018/04/13Interview with Ajahn Brahm - 7 April 201801:18:01
7532018/04/13Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 13 April 201801:42:14
7542018/04/13BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 4 of 4)00:15:15
7552018/04/13BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 3 of 4)00:33:34
7562018/04/12BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 2)00:23:25
7572018/04/12“Learn to Lose" Ajahn Brahm's Public Talk at IVE Shatin on 7 March 201801:29:31
7582018/04/12BDC Hardtalk with Ajahn Brahm on 2 March 2018 (Pt. 1)00:19:36
7592018/04/10Como lidar com a morte ou perda de alguém que amamos? - Ajahn Brahm00:04:55
7602018/04/08Ajahn Brahm - Dhamma Talk00:13:04
7612018/04/08Ajahn Brahm - Cuidar00:59:28
7622018/04/07Interview with Ajahn Brahm | 7 April 201801:31:29
7632018/04/07Como Largar o medo | Ajahn Brahm | 22-05-200901:04:38
7642018/04/07Cuidar | Ajahn Brahm | 26 de Maio de 201701:05:34
7652018/04/07පිටත අවකාශය සහ ඇතුලත අවකාශය | අජාන් බ්‍රහ්ම් | 02-01-201500:55:18
7662018/04/05Como Seguir Nosso Coração com Sabedoria? - Ajahn Brahm - Legendado PT-BR01:01:02
7672018/04/04Ajahn Brahm | Crazy persons way to find peace of mind01:41:05
7682018/04/03Ajahn Brahm - Buddhism Autonomy01:05:48
7692018/04/02Ajahn Brahm | At Peace With Uncertainty01:55:40
7702018/04/01Ajahn Brahm- Fighting Injustice using Buddhist Principles UN00:44:55
7712018/04/01Ajahn Brahm | Finding Happiness in Life01:10:25
7722018/03/28Ajahn Brahm | What to do when everything falls apart01:03:29
7732018/03/28Mengatasi Rasa Takut, Kesepian dan Stress 2 - Ajahn Brahm01:03:07
7742018/03/28Mengatasi Rasa Takut, Kesepian dan Stress 1 - Ajahn Brahm01:02:42
7752018/03/28Ajahn Brahm | Anatta02:41:25
7762018/03/26Cutting Off the Hand?00:02:40
7772018/03/25Ajahn Brahm | At Peace With Uncertainty01:56:43
7782018/03/24Ajahn Brahm | Entanglement01:09:55
7792018/03/24Buddhism and alien abductions | by Ajahn Brahm | 24 201702:10:37
7802018/03/23How to deal with rejection and lack of self worth | Ajahn Brahm | 30 01 201701:57:07
7812018/03/23Ajahn Brahm 2017 Overcoming thinking01:28:52
7822018/03/23Winning and Losing | Ajahn Brahm | 02 07 201701:50:35
7832018/03/23Overcoming thinking Ajahn Brahm 201701:26:25
7842018/03/23Ajahn Brahm Talks: The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm Buddhist Society01:43:25
7852018/03/23C. Talk 3 The way we look at The Five Hindrance Ven Ajahn Brahm03:10:31
7862018/03/23Irritation | by Ajahn Brahm | 18 03 201701:33:48
7872018/03/23Living Without Blame | Ajahn Brahm | 05 12 201701:40:41
7882018/03/23Arguments | Ajahn Brahm | 15 04 201701:39:43
7892018/03/23Renunciation By Ven Ajahn Brahm01:48:35
7902018/03/22Word of the Buddha (part 6) | Ajahn Brahm | 9 201702:05:39
7912018/03/22Happiness Industry: Joy At Last! | Ajahn Brahm | 27 07 200701:47:21
7922018/03/22Get Real | Ajahn Brahm | 12 06 200901:37:37
7932018/03/22How to be happy Ajahn Brahm02:51:57
7942018/03/22How To Be A Happy Hermit | Ajahn Brahm | 15 01 201701:33:54
7952018/03/22DAY 4 ABANDONING ATTACHMENT BY AJAHN BRAHM02:59:25
7962018/03/22Ven. Jhanarato - A Moveable Feast00:42:40
7972018/03/2227. How to Stop Ven Ajahn Brahm01:39:12
7982018/03/22This Too Will Pass | by Ajahn Brahm | 18 05 201701:37:11
7992018/03/22Ajahn Brahm How To Smile Through Adversity In Life02:44:06
8002018/03/21Contentment | Ajahn Brahm | 11 201701:44:47
8012018/03/21How to deal with chronic pain | Ajahn Brahm | 04 07 201702:07:35
8022018/03/21What is Love ? By Ven Ajahn Brahm01:26:25
8032018/03/21Is Buddhism a religion? | Ajahn Brahm | 5 201701:47:05
8042018/03/21Family Money Buddhism03:19:09
8052018/03/21An Effective Response Insecurities of Life 1of 2 Ven Ajahn Brahm01:30:00
8062018/03/21Living With Non Buddhists | Ajahn Brahm | 21 01 201701:34:19
8072018/03/21D. Talk 4 Letting go of letting Abandoning Attachment Ven Ajahn Brahm03:01:02
8082018/03/21Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:09:21
8092018/03/21How to deal with blame and criticism | Ajahn Brahm | 18 201701:31:58
8102018/03/21Why Is It So Hard To Be Kind? | Ajahn Brahm | 05 201701:40:53
8112018/03/21Dealing with Tiredness | Ajahn Brahm | 19 201701:35:12
8122018/03/21Meditation Kamma | Ajahn Brahm | 06 06 200801:36:36
8132018/03/21Buddhist Values | Ajahn Brahm | 08 01 201701:26:26
8142018/03/21Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 201702:40:32
8152018/03/21The Power of Silence | Ajahn Brahm | 12 12 200801:28:30
8162018/03/20Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:03:26
8172018/03/20Whos Wrong ? By Ven Ajahn Brahm01:34:44
8182018/03/20Living Without Blame | Ajahn Brahm | 05 12 201701:43:17
8192018/03/20Bringing Up Children | Ajahn Brahm | 09 12 201701:50:44
8202018/03/20Ajahn Brahm QvesvesA Dealing with depression; Difference between Vipassana vesves Samatha01:41:44
8212018/03/20Ajahn Brahm: Wisdom Pub. Panel Discussion: Mindfulnes: Berkeley California 2017 2002:21:11
8222018/03/20This Too Will Pass | by Ajahn Brahm | 18 05 201701:39:50
8232018/03/20Expectations | Ajahn Brahm | 15 201701:32:18
8242018/03/20Ajahn Brahm QvesvesA Dealing with depression; Difference between Vipassana vesves Samatha01:33:56
8252018/03/20Below The Mist | Ajahn Brahm | 11 200801:44:34
8262018/03/20Family Money Buddhism03:08:51
8272018/03/20Contentment | Ajahn Brahm | 11 201701:44:47
8282018/03/2027. How to Stop Ven Ajahn Brahm01:37:30
8292018/03/20Is Buddhism a religion? | Ajahn Brahm | 5 201701:42:33
8302018/03/20Living With Non Buddhists | Ajahn Brahm | 21 01 201701:33:29
8312018/03/20Ajahn Brahm How To Smile Through Adversity In Life02:46:57
8322018/03/19How to deal with chronic pain | Ajahn Brahm | 04 07 201702:03:20
8332018/03/19Dealing with Tiredness | Ajahn Brahm | 19 201701:38:37
8342018/03/19How to deal with blame and criticism | Ajahn Brahm | 18 201701:35:18
8352018/03/19Buddhist Values | Ajahn Brahm | 08 01 201701:26:26
8362018/03/19Breaking Out Of Prison | Ajahn Brahm | 28 02 201702:02:45
8372018/03/19Managing Relationships 1 2 Ajahn Brahmavamso01:36:28
8382018/03/19Meditation Kamma | Ajahn Brahm | 06 06 200801:31:37
8392018/03/19Guided loving kindness meditation Ajahn Brahm 201701:00:59
8402018/03/19Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 201702:33:35
8412018/03/19Dhammapada First Line (Mind) | Ajahn Brahm | 24 201701:51:58
8422018/03/19The Power of Silence | Ajahn Brahm | 12 12 200801:27:42
8432018/03/19Trauma and Tragedy | Ajahn Brahm | 12 02 201701:32:21
8442018/03/19The Wisdom Borne of Silence | Ajahn Brahm | 1 201702:31:42
8452018/03/19How to Keep Giving Without Reward | Ajahn Brahm | 02 05 201701:41:04
8462018/03/19D. Talk 4 Letting go of letting Abandoning Attachment Ven Ajahn Brahm03:02:37
8472018/03/19Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 201702:02:40
8482018/03/18Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 16 March 201800:28:40
8492018/03/18Ajahn Brahm - Being Afraid - 16 March 201801:05:36
8502018/03/18Being Afraid | Ajahn Brahm | 16 March 201801:05:13
8512018/03/18Stress - Overreaction to Life | Ajahn Brahm | 9 March 201801:39:14
8522018/03/17Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 March 201801:20:19
8532018/03/15How to be happy Ajahn Brahm02:43:21
8542018/03/14HARDtalk by Ajahn Brahm on "Meaning of Life"00:01:45
8552018/03/12HARDtalk by Ajahn Brahm on "Dying is a very private thing"00:02:23
8562018/03/12Ajahn Brahm | How to deal with rejection and lack of self worth01:08:37
8572018/03/11Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201800:29:59
8582018/03/11Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 9 March 201801:08:39
8592018/03/11Word of the Buddha (Part 11) | Ajahn Brahm | 11 March 201801:20:14
8602018/03/11The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy ~ by Ajahn Brahm ~ Chapter 100:41:57
8612018/03/10Ajahn Brahm | Develop Your Heart01:05:51
8622018/03/10Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 March 201800:59:37
8632018/03/10HARDtalk by Ajahn Brahm on Past Lifes00:09:30
8642018/03/10Irritation | by Ajahn Brahm | 18 03 201701:32:13
8652018/03/10Why Is It So Hard To Be Kind? | Ajahn Brahm | 05 March 201701:42:02
8662018/03/10Day 9 Morning Talk on Non Self (Anatta) Nov 2017 Ajahn Brahm Retreat01:46:55
8672018/03/10Managing Relationships 1 2 Ajahn Brahmavamso01:44:28
8682018/03/10Ajahn Brahm Talks: The Way To Ultimate Truth | Ajahn Brahm Buddhist Society01:38:10
8692018/03/04What is Love ? By - Ven Ajahn Brahm01:42:59
8702018/03/03An Effective Response Insecurities of Life 1of 2 - Ven Ajahn Brahm01:53:15
8712018/03/03How to deal with blame and criticism | Ajahn Brahm | 18 Nov 201601:42:05
8722018/03/03Word of the Buddha (part 4) | Ajahn Brahm | 26 Feb 201703:25:12
8732018/03/02Soft talk of "HARDtalk" by Venerable Ajahn Brahm00:00:56
8742018/02/282018.02.28 Ajahn Brahm: Finding Happiness and Tranquillity in the Concrete Jungle00:49:01
8752018/02/28Ajahn Brahm-3 de 3-Darle Sentido a la Vida.SubEsp00:21:27
8762018/02/26Ajahn Brahm - Sutta Class - 25 February 201801:25:34
8772018/02/26Copy of This too shall pass by Ajahn Brahm00:05:38
8782018/02/25Word of the Buddha (part 10) | Ajahn Brahm | 25 February 201801:24:54
8792018/02/24Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 23 February 201801:04:21
8802018/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201800:25:42
8812018/02/24Guided Meditation | Ajahn Brahm | 24 February 201801:12:15
8822018/02/24Ajahn Brahm Is Buddhism A Religion?01:17:48
8832018/02/23Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 23 February 201802:18:03
8842018/02/19Ajahn Brahm - Celebrating Uncertainty - 17 February 201800:13:04
8852018/02/19Ajahn Brahm - Authenticity -16 February 201801:02:45
8862018/02/18Celebrating Uncertainty | Ajahn Brahm00:12:56
8872018/02/18Q&A on Vipassana, Rising & Passing, and Jhana00:02:05
8882018/02/18Q&A Personal Growth, Development and Suffering00:06:06
8892018/02/17Guided Meditation | Ajahn Brahm | 17 February 201801:18:17
8902018/02/17One Life, Many Lives | by Ajahn Brahm | 13-01-201202:21:51
8912018/02/16Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)02:30:07
8922018/02/16Sex and Booze | by Ajahn Brahm | 01 07 201102:12:30
8932018/02/16Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 16 February 201801:02:37
8942018/02/15Ajahn Brahm Trabajar Con Las Emociones.Final.SubEsp 3 300:14:15
8952018/02/15Ajahn Brahm Trabajar-Con Las Emociones-SubEsp.2-300:19:25
8962018/02/14Ajahn Brahm - How celibacy brings Peace | Celebrating Celibacy02:13:25
8972018/02/14Ajahn Brahm-Trabajar Con Las Emociones-SubEsp.1-300:25:41
8982018/02/13Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)02:28:07
8992018/02/13Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)02:31:07
9002018/02/13One Life, Many Lives | by Ajahn Brahm | 13-01-201202:23:48
9012018/02/13Ajahn Brahmal Renacimiento Inferior Fantasmas Infiernos Animales SubEsp00:01:28
9022018/02/07On ending relationships - Ven Ajahn Brahm02:51:20
9032018/02/04Ajahn Brahm - Learning How to Live Together - 2 February 201801:05:26
9042018/02/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201800:29:22
9052018/02/03Guided Meditation | Ajahn Brahm | 3 February 201801:15:19
9062018/02/02Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 2 February 201801:06:19
9072018/01/31Ajahn Brahm - Vibe - 20 October 201701:02:12
9082018/01/31Ajahn Brahm - Expanding Your Circle of Compassion - 08 December 201700:57:54
9092018/01/30Ajahn Brahms - Anukampa Bhikkhuni Project UK Dhamma Tour01:56:22
9102018/01/30CHILDRENS DHAMMA BY AJAHN BRAHM01:32:53
9112018/01/29Ajahn Brahms - Anukampa Bhikkhuni Project UK Dhamma Tour - 13 October 201701:54:15
9122018/01/29Contentment | Ajahn Brahm | 11 201701:48:14
9132018/01/28Friendship | Ajahn Brahm | 25 11 201701:34:28
9142018/01/28Ajahn Brahm - Past Life Personality - 26 January 201801:00:05
9152018/01/28Real Life | Ajahn Brahm | 3 201701:47:08
9162018/01/28Terrorism and Peace | Ajahn Brahm | 20 201701:29:55
9172018/01/27ගුරු දෙසුම් 1 - භාවනා අත්වැල 1 - අජාන් බ්‍රහ්මවන්සෝ ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:38
9182018/01/27Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 January 201800:31:10
9192018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 13-10-201701:54:07
9202018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 13-10-201702:05:05
9212018/01/27Anukampa Bhikkhuni Project | Ajahn Brahm's UK Dhamma Tour | 12-10-201701:56:14
9222018/01/27Wisdom and Stupidity | by Ajahn Brahm | 04 11 201701:43:45
9232018/01/2713 Emptiness Ajahn Brahm 201701:29:25
9242018/01/26Ajahn Brahm Talks : When Life Falls Apart Always Remember That This Too Will Pass01:41:16
9252018/01/26Buddhism and Atheism | Ajahn Brahm | 16 04 201701:32:10
9262018/01/26Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 26 January 201801:37:30
9272018/01/26BUSY PERSON METHOD OF EASY MEDITATION BY AJAHN BRAHM02:41:47
9282018/01/26Buddhist Values | Ajahn Brahm | 08 01 201701:30:16
9292018/01/25The Power of Silence | Ajahn Brahm | 12 12 200801:29:17
9302018/01/23Solving lifes problems without relying on religious hierarchies| Ajahn Brahm | 20 06 201701:53:30
9312018/01/23The Value of Trust | Ajahn Brahm | 10 201701:51:09
9322018/01/23Ajahn Brahm - The Importance of Meditation - 07 November 201702:08:36
9332018/01/18Ajahn Brahm - Effective Management - 06 November 201701:22:59
9342018/01/17Ajahn Brahm - Mindful or Mind Full - 15 May 201701:33:31
9352018/01/17Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On - May 201701:29:12
9362018/01/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 December 201700:25:52
9372018/01/15Ajahn Brahm - Word of the Buddha Part 9 - 14 January 201801:28:51
9382018/01/15Ajahn Brahm - Relax and Recharge During the Holidays - 12 January 201800:53:49
9392018/01/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 29 December 201700:27:25
9402018/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 January 201800:29:27
9412018/01/14Ajahn Brahm: Unconditional Mindfulness Retreat 13.10.1702:05:05
9422018/01/14Ajahn Brahm: Real Love and Anukampa 13.10.1701:54:07
9432018/01/14Ajahn Brahm: At Peace With Uncertainty 12.10.1701:56:14
9442018/01/14Word of the Buddha (Part 9) | Ajahn Brahm | 14 January 201801:29:11
9452018/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 13 January 201801:20:02
9462018/01/12Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 12 January 201800:53:41
9472018/01/11Ajahn Brahm - New Year Eve Dhamma Talk for 2018 - 31 December 201700:45:24
9482018/01/11Tranquility In Conflict by Ajahn Brahm_Dharma Talks01:01:29
9492018/01/10Ajahn Brahm - Relax to the Max - 15 December 201701:03:35
9502018/01/10Ajahn Brahm - Manifestation of Consciousness and Future Predictions - 29 December 201701:17:24
9512018/01/10TALES OF A FOREST MONK BY AJAHN BRAHM00:35:53
9522018/01/10Stop Trying to Meditate by Ajahn Brahm_Dharma Talks01:05:35
9532018/01/09Self Discipline by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:50:02
9542018/01/09Ajahn Brahm - Ultimate Truth And Reality00:59:13
9552018/01/09Ajahn Brahm - Tough Question- In Sri Lanka 06 November 201701:00:40
9562018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1601:01:39
9572018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 2001:01:29
9582018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 2101:24:39
9592018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1901:07:25
9602018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1701:01:18
9612018/01/08Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1501:13:07
9622018/01/07Mental Energy Equals Happiness by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:58:40
9632018/01/07Sailing Through Adversity Ajahn Brahm BGF 17121802:07:26
9642018/01/07Sutta Study Right Mindfulness with Ajahn Brahm BGF 17121802:20:04
9652018/01/07jhana grove 3 oct 17 QnA01:34:28
9662018/01/07Jhana Grove 3 oct 17 Morning Talk01:02:02
9672018/01/07Ajahn Brahm Talk @BGF 2017 December00:00:12
9682018/01/06Ajahn Brahm - Below The Mist02:09:50
9692018/01/06Interview With a Seasoned Vipassana Meditator of Two Hours a Day | Part 102:09:19
9702018/01/06How to deal with chronic pain | Ajahn Brahm | 04-07-201402:45:29
9712018/01/05Hopelessness by Ajahn Brahm _Dharma Talks00:49:56
9722018/01/04New Year's Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 December 201700:41:48
9732018/01/03Helping Children Overcome Problems by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:57:29
9742018/01/03Ajahn Brahm | Facing Difficult Situations in Life00:59:36
9752018/01/01Doing What Is Good by Ajahn Brahm_Dharma Talks00:54:00
9762018/01/01Dealing with Tragedies by Ajahn Brahm _Dharma Talks01:02:24
9772017/12/31New Year's Event | Ajahn Brahm | 31 December 201700:45:16
9782017/12/30Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 December 201701:15:12
9792017/12/30Dhamma Talk Ajahn Brahm 29 December 201701:17:16
9802017/12/30Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1401:04:24
9812017/12/30Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1301:01:39
9822017/12/29Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 29 December 201701:57:54
9832017/12/28Compassion and Stillness by Ajahn Brahm _Dharma Talks00:54:58
9842017/12/28Ajahn Brahm & Nitendo Eggs00:02:08
9852017/12/28Meditation Kamma | Ajahn Brahm | 06-06-200801:56:32
9862017/12/27Don't Be Disappointed | Ajahn Brahm | 29-01-201001:57:10
9872017/12/27Life Is A Series Of Unexpected Events | Ajahn Brahm | 3 March 201702:21:07
9882017/12/273 Silent contentment01:59:57
9892017/12/272. Letting Go in Meditation - Ajahn Brahm01:58:40
9902017/12/26How To Deal With Confusion | Ajahn Brahm | 19-12-201402:18:56
9912017/12/26Buddhism as psychiatry 39 Emptiness 2005 12 09 Ven Ajahn Brahm02:45:15
9922017/12/26Expectations | Ajahn Brahm | 15 April 201602:08:42
9932017/12/22☸☸☸ A Discourse On Dukkha By Ajahn Brahm ☸☸☸00:57:00
9942017/12/22☸☸☸ A Discourse On Kamma & Divinity By Ajahn Brahm ☸☸☸01:02:55
9952017/12/22☸☸☸ A Discourse On Anicca By Ajahn Brahm ☸☸☸00:54:21
9962017/12/21☸☸☸ A Discourse On Buddhism In Modern Times By Ajahn Brahm ☸☸☸02:10:10
9972017/12/21Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1201:13:07
9982017/12/20Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 1100:59:57
9992017/12/20Ajahn Brahm - Meditation Retreat - Track 0901:13:07
10002017/12/19☸☸☸ A Discourse On Meditation Retreat Talks IV Part (5) By Ajahn Brahm ☸☸☸01:24:39
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 4212)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.