අජාන් බ්‍රහ්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/21Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahm01:00:58
22019/03/20On Patience | Ajahn Brahm00:58:06
32019/03/19Serving others and giving back | Ajahn Brahm00:50:33
42019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 3 on 18 Mar 201900:30:55
52019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
62019/03/19Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Evening Q&A - Part 1 on 18 Mar 201900:35:07
72019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 3 on 18 Mar 201900:01:27
82019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:35:10
92019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:34:21
102019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 18 Mar 201900:32:04
112019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 3 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 18 Mar 201900:32:17
122019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 3 on 17 Mar 201900:36:28
132019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 2 on 17 Mar 201900:28:06
142019/03/18Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Evening Q&A - Part 1 on 17 Mar 201900:32:40
152019/03/18Buddhism & Cats | Ajahn Brahm01:01:40
162019/03/17Dhamma Talk : Happiness (audio) - Ajahn Brahm00:57:00
172019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:33:00
182019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat in Hong Kong - Day 2 - Afternoon Sutta Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:34:42
192019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 3 on 17 Mar 201900:14:34
202019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 2 on 17 Mar 201900:35:10
212019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Dhamma Talk - Part 1 on 17 Mar 201900:35:00
222019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 3 on 16 Mar 201900:30:13
232019/03/17Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 2 on 16 Mar 201900:29:46
242019/03/16Ajahn Brahm's 4 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk and Meditation - Part 1 on 16 Mar 201900:29:05
252019/03/13International Women's Day and Buddhism | Ajahn Brahm00:54:22
262019/03/12No Complaints | Ajahn Brahm01:05:25
272019/03/11The Attitude Of Fearlessness | Ajahn Brahm01:05:03
282019/03/10Ajahn Brahm - Dhamma Talk - 08 March 201901:27:53
292019/03/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 8 March 201900:28:28
302019/03/09Purificando Sua Intuição (ou "Sexto Sentido") - Ajahn Brahm00:00:26
312019/03/09Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 March 201901:26:11
322019/03/09Dhamma Talk | Ajahn Brahm01:29:00
332019/03/09Ajahn Brahm | How to let go of difficulties in your life00:56:21
342019/03/08Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 8 March 201901:30:29
352019/03/06Putting Meaning Into Life | Ajahn Brahm01:02:09
362019/03/0326. Day Seven: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:46:23
372019/03/0325. Day Seven: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:20:10
382019/03/0324. Day Seven: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:42
392019/03/0323. Day Seven: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:03:36
402019/03/0322. Day Six: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:33:06
412019/03/0321. Day Six: Word Of The Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:00:25
422019/03/0320. Day Six: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:48:40
432019/03/0319. Day Six: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:11:59
442019/03/0318. Day Five: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:28:46
452019/03/0317. Day Five: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:01:26
462019/03/0316. Day Five: Guided meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:50:12
472019/03/0315. Day Five: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:07:10
482019/03/0314. Day Four: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:22:28
492019/03/0313. Day Four: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:42:14
502019/03/0312. Day Four: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:49:01
512019/03/0311. Day Four: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:06:40
522019/03/0310. Day Three: Evening Q&A | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:29:34
532019/03/039. Day Three: Word of the Buddha | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:02:50
542019/03/038. Day Three: Guided Meditation | Meditation Retreat | Ajahn Brahm00:57:46
552019/03/037. Day Three: Morning Dhamma Talk | Meditation Retreat | Ajahn Brahm01:04:59
562019/03/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
572019/03/022018 July (20/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:15
582019/03/022018 July (13/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:29
592019/03/022018 July (1/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:03:39
602019/03/022018 July (2/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:08
612019/03/022018 July (3/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:44
622019/03/022018 July (4/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:58:36
632019/03/022018 July (5/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:05:44
642019/03/022018 July (6/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:27:11
652019/03/022018 July (7/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso00:57:31
662019/03/022018 July (8/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:08:19
672019/03/022018 July (9/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:32:36
682019/03/022018 July (10/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:37
692019/03/022018 July (11/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:21
702019/03/022018 July (12/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:29:58
712019/03/022018 July (14/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:11
722019/03/022018 July (15/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:13:57
732019/03/022018 July (16/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:06:44
742019/03/022018 July (17/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:17:21
752019/03/022018 July (18/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:30:31
762019/03/022018 July (19/20) | Retreat for BIF & EF Groups | Ajahn Brahmavamso01:00:58
772019/03/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 March 201900:37:03
782019/03/02Ajahn Brahm | Finding a place of peace to retreat00:50:00
792019/03/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 March 201901:36:55
802019/03/01Thanks A Lot For Gratitude | Ajahn Brahm00:53:51
812019/02/28Ajahn Brahm | Facing Difficult Situations in Life01:01:30
822019/02/27Ajahn Brahm Dhamma "You Don't Have To Be So Perfect"01:08:50
832019/02/27Đưa tâm về hiện tại _ thiền sư Ajahn Brahm.00:28:31
842019/02/27Ajahn Brahm Relax01:02:00
852019/02/27Confiando na Sua Intuição - Ajahn Brahm00:06:59
862019/02/27Ajahn Brahm how to react to life00:52:20
872019/02/27Ajahn Brahm the power of mindfulness compassion00:56:12
882019/02/27Freedom | Ajahn Brahm01:07:19
892019/02/26Ajahn Brahm how to deal with blame and criticism00:58:50
902019/02/26Ajahn Brahm dealing with no self esteem00:54:15
912019/02/26Ajahn Brahm dealing with depression and anxiety01:11:13
922019/02/26Ajahn Brahm dealing with difficult people01:07:01
932019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
942019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
952019/02/26Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
962019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
972019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
982019/02/26Ajahn Brahm | What Do You Want00:56:03
992019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
1002019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
1012019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
1022019/02/26Ajahn Brahm | Expanding Your Circle of Compassion00:58:42
1032019/02/26Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 11 May 201800:30:45
1042019/02/25Ajahn Brahm Am i good enough?01:06:46
1052019/02/25Ajahn Brahm on ending relationships01:08:19
1062019/02/25The Importance of Meditation | Ajahn Brahm02:09:22
1072019/02/25Meaning of Rites and Rituals | Ajahn Brahm | 18 May 201801:03:54
1082019/02/25Meaning of Rites and Rituals | Ajahn Brahm | 18 May 201801:03:54
1092019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
1102019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Dealing with depression; Difference between Vipassana & Samatha00:59:04
1112019/02/25Ajahn Brahm | What is Love00:51:11
1122019/02/25Ajahn Brahm | What is Love00:51:11
1132019/02/25Ajahn Brahm A Buddhist's Valentine01:00:57
1142019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
1152019/02/25Ajahn Brahm Q&A - Dealing With Grief, Disappointment, Guilt and Sickness00:54:46
1162019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
1172019/02/25Ajahn Brahm | What is Right View01:01:47
1182019/02/25Techniques to silence the mind00:08:42
1192019/02/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 19 May 201801:16:31
1202019/02/25Techniques to silence the mind00:08:42
1212019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm01:39:02
1222019/02/24SN1.12 Muni Sutta: The Sage | Ajahn Brahm | 24 February 201901:30:59
1232019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
1242019/02/24Ajahn Brahm | When Jesus And Buddha Meet01:37:49
1252019/02/24Ajahn Brahm | When Jesus And Buddha Meet01:37:49
1262019/02/24Ajahn Brahm - Guided Metta Meditation (26 May 2015)00:31:39
1272019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
1282019/02/24Ajahn Brahm - Guided Metta Meditation (26 May 2015)00:31:39
1292019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
1302019/02/24Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 18 May 201800:28:15
1312019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1322019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1332019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1342019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1352019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1362019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
1372019/02/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 22 February 201900:27:13
1382019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
1392019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
1402019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
1412019/02/24Learn to Not Blame Yourself | Ajahn Brahm | 25 May 201800:58:53
1422019/02/24Ajahn Brahm | Who's Wrong00:54:48
1432019/02/24Ajahn Brahm | Effective Management01:23:39
1442019/02/23Tolerance Explored | Ajahn Brahm00:59:35
1452019/02/23Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 February 201901:14:47
1462019/02/23Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
1472019/02/23Ajahn Brahm - Buddhist idea of conciousness01:51:05
1482019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
1492019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
1502019/02/23Ajahn Brahm | When to attach and when to let go01:00:58
1512019/02/23Hidup dengan nyata | Ajahn Brahm | 12-06-200900:59:10
1522019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
1532019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
1542019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
1552019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:49
1562019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
1572019/02/23Sisi Negatif Dari Positif | Ajahn Brahm | 23-04-201000:51:48
1582019/02/23Ajahn Brahm | Why Do People Do Bad Things00:54:25
1592019/02/23Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
1602019/02/23Ajahn Brahm Q&A - Visualisation in Meditation, Making Relationship Work, Eight-Fold Path and Jhana00:30:11
1612019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
1622019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
1632019/02/23අජාන් බ්‍රහ්ම් පුනරුප්පත්තිය විස්තර00:07:01
1642019/02/22Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 22 February 201901:52:55
1652019/02/22'Out of Control' | by Ajahn Brahm01:02:42
1662019/02/22Ajahn Brahm | Why Me01:29:05
1672019/02/22Ajahn Brahm Q&A - Dealing With Grief, Disappointment, Guilt and Sickness00:54:46
1682019/02/22Guided Meditation | Ajahn Brahm | 26 May 201801:00:38
1692019/02/22Ajahn Brahm | Why Me01:29:05
1702019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
1712019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
1722019/02/22Vesak (Q&A and Taking the 5 Precepts) | 27 May 201801:46:06
1732019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
1742019/02/22Ajahn Brahm | Why not Us00:59:02
1752019/02/22Ajahn Brahm | Why not Us00:59:02
1762019/02/22Ajahn Brahm | Effective Management01:22:50
1772019/02/21Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 25 May 201800:27:07
1782019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
1792019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
1802019/02/20放っておく4つの方法 | Ajahn Brahm00:55:41
1812019/02/20How to Be Happy in Solitude | Ajahn Brahm00:59:11
1822019/02/20Materialisme Intelektual | Ajahn Brahm | 15 Januari 201600:59:16
1832019/02/20Ajahn Brahm | Don't Be Disappointed00:54:10
1842019/02/20Ajahn Brahm | Being Afraid (new 2018)01:06:36
1852019/02/20Ajahn Brahm | Don't Be Disappointed00:54:10
1862019/02/19Ajahn Brahm on Finding Happiness in Life01:10:25
1872019/02/19Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm00:25:42
1882019/02/19Ajahn Brahm | Buddhism & Cats (new 2018)01:03:19
1892019/02/19Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 1 June 201800:30:47
1902019/02/18Guided Meditation | Ajahn Brahm01:14:48
1912019/02/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 9 June 201801:19:59
1922019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 02 - Ajahn Brahm00:50:33
1932019/02/18(eng - ind) The proper attitude among Buddhist lay people and monk, vice versa 01 - Ajahn Brahm00:54:48
1942019/02/18Ajahn Brahm | Discovering Love In Difficult Places02:27:30
1952019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:47
1962019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
1972019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:47
1982019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
1992019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
2002019/02/172018 March/April (7/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:20:41
2012019/02/172018 March/April (8/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:05:34
2022019/02/172018 March/April (9/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:55
2032019/02/172018 March/April (10/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:59
2042019/02/172018 March/April (11/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:33:29
2052019/02/172018 March/April (12/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:27
2062019/02/172018 March/April (13/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:11:00
2072019/02/172018 March/April (14/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:01:08
2082019/02/172018 March/April (15/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:35:00
2092019/02/172018 March/April (16/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:59:23
2102019/02/172018 March/April (17/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:32:32
2112019/02/172018 March/April (18/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:43:14
2122019/02/172018 March/April (19/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:37:14
2132019/02/172018 March/April (1/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:08:16
2142019/02/172018 March/April (2/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:06:22
2152019/02/172018 March/April (3/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:07:43
2162019/02/172018 March/April (4/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso00:57:51
2172019/02/172018 March/April (5/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:10:39
2182019/02/172018 March/April (6/19) | Meditation Retreat | Ajahn Brahmavamso01:00:39
2192019/02/17Ajahn Brahm | Celebrating Uncertainty (new)00:13:09
2202019/02/17Ajahn Brahm | Como Largar o medo01:05:27
2212019/02/16Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
2222019/02/16Develop Your Heart | Ajahn Brahm01:05:54
2232019/02/16Fruits of Doing the Work - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:28
2242019/02/16Mindfulness as a Factor - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:02:52
2252019/02/16Seeing through the illusion of self - Ajahn Brahmavamso00:52:44
2262019/02/16Right Thought Action - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:53:20
2272019/02/16Restraint of the Asavas - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat01:00:28
2282019/02/16Calming the Thinking Mind - Ajahn Brahmavamso(1994) Rains Retreat00:48:36
2292019/02/16Ajahn Brahm | Different perspective on empathy00:55:01
2302019/02/16Ajahn Brahm | Different perspective on empathy00:55:01
2312019/02/15Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 15 February 201901:40:45
2322019/02/15Ajahn Brahm | Hidup dengan nyata01:00:14
2332019/02/15Ajahn Brahm | Hidup dengan nyata01:00:14
2342019/02/15Bentuk-bentuk Cinta di dalam Buddhisme | Ajahn Brahm | 26-11-201001:05:25
2352019/02/14Four Ways of Letting Go | Ajahn Brahm00:55:41
2362019/02/14Ajahn Brahm | Holey Life (new 2018)01:04:55
2372019/02/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:17:16
2382019/02/14Guided Meditation | Ajahn Brahm | 23 June 201801:17:16
2392019/02/14Ajahn Brahm | A Buddhist's Valentine01:00:57
2402019/02/14DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
2412019/02/14Ajahn Brahm | Interview01:18:31
2422019/02/14Ajahn Brahm | A Buddhist's Valentine01:00:58
2432019/02/14Ajahn Brahm | A Buddhist's Valentine01:00:57
2442019/02/14DN9 Potthapada Sutta - States of Consciousness (part 2 of 2) | Ajahn Brahm | 24 June 201801:40:40
2452019/02/13How to Deal with Sickness | Ajahn Brahm | 29 June 201800:55:50
2462019/02/13Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:33
2472019/02/13Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:33
2482019/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:12:23
2492019/02/13Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
2502019/02/13Ajahn Brahm | Learn to be Silent (new 2018)01:00:44
2512019/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201801:12:23
2522019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
2532019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
2542019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
2552019/02/12Ajahn Brahm | Dhammapada First Line Mind01:06:53
2562019/02/12Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
2572019/02/12Ajahn Brahm | Dhammapada First Line Mind01:06:53
2582019/02/12Ajahn Brahm | Develop Your Heart01:05:57
2592019/02/12Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)00:25:44
2602019/02/12Ajahn Brahm - Guided Meditation (16 May 2016)00:25:44
2612019/02/12Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201800:54:04
2622019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
2632019/02/12Buddhism and Evil | Ajahn Brahm | 6 July 201800:54:04
2642019/02/12Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
2652019/02/12Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
2662019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
2672019/02/12Ajahn Brahm | Materialisme Intelektual00:58:00
2682019/02/12Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201800:26:51
2692019/02/12Ajahn Brahm | Dhammapada First Line Mind01:06:53
2702019/02/12Friday Night Meditation | Ajahn Brahm | 6 July 201800:26:51
2712019/02/11Ajahn Brahm Depresja01:11:11
2722019/02/11Ajahn Brahm - How to Be Happy in Solitude - 01 February 201900:59:20
2732019/02/11Day 2 Morning talk Introduction to Meditation Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:43
2742019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
2752019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
2762019/02/11Ajahn Brahm | Rasa Jengkel00:57:41
2772019/02/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:55:33
2782019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
2792019/02/11Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
2802019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
2812019/02/11Day 2 Morning talk Introduction to Meditation Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:43
2822019/02/11Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 July 201800:55:33
2832019/02/11Ajahn Brahm | Power Of Slience (new 2018)01:04:53
2842019/02/11Ajahn Brahm - Death, Dying End of Life Issues02:22:17
2852019/02/11Day 3 Morning talk on Stillness Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:54:57
2862019/02/11Day 3 Morning talk on Stillness Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:54:57
2872019/02/11Ajahn Brahm - How To Smile Through Adversity In Life01:40:41
2882019/02/10Menangani rasa sakit saat meditasi | Ajahn Brahm00:02:14
2892019/02/10Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
2902019/02/10Ajahn Brahm | Right Listening (new 2018)00:55:40
2912019/02/10Ajahn Brahm - Q&A - Method To Overcome Fear of Sickness, EightFold Path01:43:35
2922019/02/10Ajahn Brahm | Right Listening (new 2018)00:55:40
2932019/02/10Ajahn Brahm | Stres reaksi berlebihan dalam hidup01:10:33
2942019/02/10Day 1 of 9 - Introduction - October 2013 meditation retreat00:56:52
2952019/02/10Ajahn Brahm | Dhamma Talk00:54:16
2962019/02/09Investigations Into The Ethics of Murder | Ajahn Brahm01:13:38
2972019/02/09ethelinda the bright star of clairvoyance Ajahn Brahm01:08:36
2982019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
2992019/02/09Ajahn Brahm | Short Speech - Laksiri Jayasuriya00:09:49
3002019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
3012019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
3022019/02/09Ajahn Brahm - Death, Dying End of Life Issues02:22:17
3032019/02/09Day 2 of 9 - Morning Dhamma Talk - October 2013 meditation retreat00:56:42
3042019/02/09Ajahn Brahm | Short Speech - Laksiri Jayasuriya00:09:49
3052019/02/09Day 7 of 9 - Evening Q&A - October 2013 meditation retreat01:37:58
3062019/02/08I Don't Own My Past by | Ajahn Brahm01:01:13
3072019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
3082019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
3092019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
3102019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
3112019/02/08Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:53
3122019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
3132019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
3142019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
3152019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
3162019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
3172019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
3182019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
3192019/02/08Ajahn Brahm | Develop Your Heart01:05:57
3202019/02/08Ajahn Brahm | Devotion01:01:06
3212019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
3222019/02/08Guided Metta Meditation - Ajahn Brahm October 201300:22:31
3232019/02/07How the mind stops | Ajahn Brahm00:06:20
3242019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
3252019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
3262019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
3272019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
3282019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
3292019/02/07Day 3 Q&A Part 1 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:04
3302019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
3312019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
3322019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
3332019/02/07Ajahn Brahm | Befriending Inner Fear01:39:39
3342019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
3352019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
3362019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
3372019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
3382019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
3392019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
3402019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
3412019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
3422019/02/07Day 3 Q&A Part 2 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:31:21
3432019/02/07Ajahn Brahm | How to Stop00:59:24
3442019/02/06Getting High on Vesak | Ajahn Brahm01:01:58
3452019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
3462019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
3472019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
3482019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
3492019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
3502019/02/06Day 3 Q&A Part 3 - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:32:28
3512019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
3522019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
3532019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
3542019/02/06Ajahn Brahm | Mental Suffering01:05:00
3552019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
3562019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
3572019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
3582019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
3592019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
3602019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
3612019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
3622019/02/06Ajahn Brahm | Destiny, fate or free will00:56:30
3632019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
3642019/02/06Day 2 Q & A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:19:56
3652019/02/06Ajahn Brahm | Ancient Wisdom01:00:46
3662019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
3672019/02/05Energy in our Body and Mind from Inspiration | Ajahn Brahm01:06:14
3682019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
3692019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
3702019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
3712019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
3722019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
3732019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
3742019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
3752019/02/05Day 4 Morning Talk on Breath Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:56:42
3762019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
3772019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
3782019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
3792019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
3802019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 March 201201:16:21
3812019/02/05Ajahn Brahm | Contemplate Don't Think01:03:01
3822019/02/05How to Be Happy? By Ajahn Brahm00:03:09
3832019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
3842019/02/05Mouse Trap00:06:30
3852019/02/05What makes you happy by Ajahn Brahm00:02:51
3862019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
3872019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
3882019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
3892019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
3902019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
3912019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
3922019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
3932019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
3942019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
3952019/02/05Day 5 Morning talk on Mindfulness - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:20
3962019/02/05Ajahn Brahm | Discover What You Realy Are02:00:23
3972019/02/05Guided Meditation | Ajahn Brahm | 30 June 201201:10:23
3982019/02/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm00:23:56
3992019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
4002019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
4012019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
4022019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
4032019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
4042019/02/04Day 5 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:43:20
4052019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
4062019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
4072019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
4082019/02/04Ajahn Brahm | Facing Life Challenge01:13:51
4092019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
4102019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
4112019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
4122019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
4132019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
4142019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
4152019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
4162019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
4172019/02/04Ajahn Brahm | Coffins and Living01:00:17
4182019/02/04Day 6 Morning Talk on Overcoming Obstacles in Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:02:19
4192019/02/04Ajahn Brahm | Is Everything Interconnected01:02:33
4202019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
4212019/02/03Como Largar o medo | Ajahn Brahm01:04:38
4222019/02/03Ajahn Brahm00:02:02
4232019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
4242019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
4252019/02/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
4262019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
4272019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
4282019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
4292019/02/03Day 6 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:37:31
4302019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
4312019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
4322019/02/03Ajahn Brahm | Just Praise00:59:25
4332019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
4342019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
4352019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
4362019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
4372019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
4382019/02/03Sunday Q&A - Ajahn Brahm01:32:24
4392019/02/03Ajahn Brahm | Justice00:59:56
4402019/02/02Guided Meditation | Ajahn Brahm | 2 February 201901:23:47
4412019/02/02Am I Good Enough | Ajahn Brahm01:06:44
4422019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
4432019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
4442019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
4452019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
4462019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
4472019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
4482019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
4492019/02/02Day 7 Morning Talk on Nimittas - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:05:40
4502019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
4512019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
4522019/02/02Ajahn Brahm | How To Live In Present Moment00:59:43
4532019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
4542019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
4552019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
4562019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
4572019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
4582019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
4592019/02/02Day 8 Morning Talk on Insights (Part 1) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:30:02
4602019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
4612019/02/02Ajahn Brahm | Changing our attitudes to who we think we are00:55:58
4622019/02/02Ajahn Brahm | Making Your Own Joy01:01:44
4632019/02/01Dhamma Talk | Ajahn Brahm | 1 February 201901:38:17
4642019/02/01Making Our Own Joy | Ajahn Brahm01:00:55
4652019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
4662019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
4672019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
4682019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
4692019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
4702019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
4712019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
4722019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
4732019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
4742019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
4752019/02/01Day 8 Morning Talk on Insights (Part 2) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:39:20
4762019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
4772019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
4782019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
4792019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 01 December 201201:14:31
4802019/02/01Ajahn Brahm | Manifestation of Consciousness and Future Predictions01:18:02
4812019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
4822019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
4832019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
4842019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
4852019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
4862019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
4872019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
4882019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
4892019/02/01Day 8 Q&A - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat01:23:15
4902019/02/01Ajahn Brahm | Mindfulness, Bliss, And Enlightenment02:00:35
4912019/02/01Guided Meditation | Ajahn Brahm | 02 July 201201:10:09
4922019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
4932019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
4942019/01/31Ajahn Brahm - MN111 Anupada Sutta Step by Step - 13 January 201901:39:03
4952019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
4962019/01/31Entanglement | Ajahn Brahm01:10:30
4972019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
4982019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
4992019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
5002019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
5012019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
5022019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
5032019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
5042019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
5052019/01/31Ajahn Brahm | Prison Of The Mind01:11:07
5062019/01/31Day 9 Morning Talk on Non-Self (Anatta) - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:59:26
5072019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
5082019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 05 May 201201:20:10
5092019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
5102019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
5112019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
5122019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
5132019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
5142019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
5152019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
5162019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
5172019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
5182019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
5192019/01/31Ajahn Brahm | Changing Climate Change01:02:41
5202019/01/31Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book01:06:15
5212019/01/31Day 10 - Afternoon Guided Metta Meditation - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:36:04
5222019/01/31Guided Meditation | Ajahn Brahm | 08 December 201201:21:30
5232019/01/30How To Fall Asleep | Ajahn Brahm00:02:17
5242019/01/30佛陀的話語 【第四 講 】Ajahn Brahm (Feb-26, 2017)01:34:59
5252019/01/30佛陀的話語 【第三講 】 Ajahn Brahm01:36:18
5262019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
5272019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
5282019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
5292019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
5302019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
5312019/01/30Ajahn Brahm | Restless And Monkey Mind01:27:36
5322019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
5332019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
5342019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
5352019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
5362019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
5372019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
5382019/01/30Ajahn Brahm | Skillful Living01:57:45
5392019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
5402019/01/30Day 10 Morning Talk on "Attitude to Life" - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:58:09
5412019/01/291 Intro to meditation00:55:27
5422019/01/291 Intro to meditation00:55:27
5432019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
5442019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
5452019/01/291 Intro to meditation00:55:27
5462019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
5472019/01/291 Intro to meditation00:55:27
5482019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
5492019/01/291 Intro to meditation00:55:27
5502019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
5512019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
5522019/01/29Ajahn Brahm | Smart Thinking01:09:27
5532019/01/29Ajahn Brahm - Dealing with Stress | Thinking Outside the Box (Vesak Teens Talk 2017)01:09:51
5542019/01/29Ajahn Brahm | Speaking From The Heart Without Fear00:58:08
5552019/01/29Ajahn Brahm - Dealing with Stress | Thinking Outside the Box (Vesak Teens Talk 2017)01:09:51
5562019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
5572019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
5582019/01/29Ajahn Brahm - Vesak Day Talk (14 May 2017)01:16:45
5592019/01/29Ajahn Brahm | Speaking From The Heart Without Fear00:58:08
5602019/01/29Ajahn Brahm | Speaking From The Heart Without Fear00:58:08
5612019/01/29Ajahn Brahm | Speaking From The Heart Without Fear00:58:08
5622019/01/29Ajahn Brahm | Buddhist Way Of Purity01:01:57
5632019/01/29Ajahn Brahm | Speaking From The Heart Without Fear00:58:08
5642019/01/28Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
5652019/01/28Relax | Ajahn Brahm00:58:38
5662019/01/28Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
5672019/01/28Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
5682019/01/28Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
5692019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
5702019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
5712019/01/28Ajahn Brahm | The Attitude Of Fearlessness01:05:28
5722019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
5732019/01/28Ajahn Brahm - Dealing with Stress | Thinking Outside the Box (Vesak Teens Talk 2017)01:09:51
5742019/01/28Ajahn Brahm - Dealing with Stress | Thinking Outside the Box (Vesak Teens Talk 2017)01:09:51
5752019/01/28Ajahn Brahm - Dealing with Stress | Thinking Outside the Box (Vesak Teens Talk 2017)01:09:51
5762019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
5772019/01/28Overcoming thinking - Ajahn Brahm00:51:15
5782019/01/28Ajahn Brahm | The Attitude Of Fearlessness01:05:28
5792019/01/28Ajahn Brahm | The Attitude Of Fearlessness01:05:28
5802019/01/28Ajahn Brahm | The Attitude Of Fearlessness01:05:28
5812019/01/28Ajahn Brahm | The Attitude Of Fearlessness01:05:28
5822019/01/28Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
5832019/01/28Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
5842019/01/28Makna dari Upacara dan Ritual | Ajahn Brahm | 18-05-201801:03:54
5852019/01/28Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
5862019/01/28Ajahn Brahm | Way To Heaven02:03:03
5872019/01/27Ajahn Brahm | What Path To Take In Life00:57:25
5882019/01/27Ajahn Brahm | What Path To Take In Life00:57:25
5892019/01/27The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
5902019/01/27Ajahn Brahm | What Path To Take In Life00:57:25
5912019/01/27Ajahn Brahm | What Path To Take In Life00:57:25
5922019/01/27Ajahn Brahm | What Path To Take In Life00:57:25
5932019/01/27The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
5942019/01/27The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
5952019/01/27Ajahn Brahm | Why Me01:14:29
5962019/01/27Ajahn Brahm | Why Me01:14:29
5972019/01/27Ajahn Brahm | Why Me01:14:29
5982019/01/27Ajahn Brahm | Why Me01:14:29
5992019/01/27The Simile of the Cup by Ajahn Brahm00:03:47
6002019/01/27Ajahn Brahm | Why Me01:14:29
6012019/01/26How to deal with abusive relationships | Ajahn Brahm00:59:57
6022019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:29
6032019/01/26Ajahn Brahm | Why Me (2)01:01:54
6042019/01/26Ajahn Brahm | Why Me (2)01:01:54
6052019/01/26Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:21
6062019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:29
6072019/01/26Ajahn Brahm | Why Me (2)01:01:54
6082019/01/26Ajahn Brahm | Why Me (2)01:01:54
6092019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:29
6102019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahm | 18 July 201501:19:29
6112019/01/26Ajahn Brahm | Why Me (2)01:01:54
6122019/01/26The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6132019/01/26Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:21
6142019/01/26Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:21
6152019/01/26Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:21
6162019/01/26Ajahn Brahm | Kepuasan Hati01:02:21
6172019/01/26The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6182019/01/26The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6192019/01/26The Doing Mind and the Knowing Mind | Ajahn Brahm00:12:34
6202019/01/25Why Is It So Hard To Be Kind | Ajahn Brahm01:00:18
6212019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6222019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6232019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6242019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6252019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6262019/01/25MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
6272019/01/25Ajahn Brahm | Learn to be Silent01:00:29
6282019/01/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:05
6292019/01/25Ajahn Brahm | Learn to be Silent01:00:29
6302019/01/25Ajahn Brahm | Learn to be Silent01:00:29
6312019/01/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:05
6322019/01/25Ajahn Brahm | Learn to be Silent01:00:29
6332019/01/25Ajahn Brahm | Learn to be Silent01:00:29
6342019/01/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:05
6352019/01/25Guided Meditation | Ajahn Brahm | 20 June 201501:10:05
6362019/01/25Ajahn Brahm | Looking Forward00:59:45
6372019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6382019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6392019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6402019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6412019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6422019/01/25Ajahn Brahm | Looking Forward00:59:45
6432019/01/25Ajahn Brahm | Looking Forward00:59:45
6442019/01/25Ajahn Brahm | Looking Forward00:59:45
6452019/01/25Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6462019/01/25Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6472019/01/25Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6482019/01/25Ajahn Brahm | Buddhism & Autonomy01:05:51
6492019/01/25Ajahn Brahm | Looking Forward00:59:45
6502019/01/25Intelligence Is Not Wisdom | Ajahn Brahm00:07:13
6512019/01/24Ajahn Brahm | New Year's Eve Dhamma Talk01:06:31
6522019/01/24Ajahn Brahm | New Year's Eve Dhamma Talk01:06:31
6532019/01/24Ajahn Brahm | New Year's Eve Dhamma Talk01:06:31
6542019/01/24Ajahn Brahm | New Year's Eve Dhamma Talk01:06:31
6552019/01/24Ajahn Brahm - Vesak Retreat Talk: Meditating with Loving-Kindness & guided meditation02:03:03
6562019/01/24Ajahn Brahm | On Guilt00:59:17
6572019/01/24Ajahn Brahm | On Guilt00:59:17
6582019/01/24Ajahn Brahm | On Guilt00:59:17
6592019/01/24Ajahn Brahm | On Guilt00:59:17
6602019/01/24Ajahn Brahm | On Guilt00:59:17
6612019/01/24Stress Overreaction to Life | Ajahn Brahm01:08:06
6622019/01/23Ajahn Brahm - Vesak Retreat Talk: Meditating with Loving-Kindness & guided meditation02:03:03
6632019/01/23Ajahn Brahm | Problems and Solutions00:54:01
6642019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
6652019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
6662019/01/23Ajahn Brahm - Vesak Retreat Talk: Meditating with Loving-Kindness & guided meditation02:03:03
6672019/01/23Ajahn Brahm - Vesak Retreat Talk: Meditating with Loving-Kindness & guided meditation02:03:03
6682019/01/23Ajahn Brahm | Problems and Solutions00:54:01
6692019/01/23Ajahn Brahm | Problems and Solutions00:54:01
6702019/01/23Ajahn Brahm | Problems and Solutions00:54:01
6712019/01/23Ajahn Brahm | Problems and Solutions00:54:01
6722019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
6732019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
6742019/01/23All You Need Is Kindfulness - A Collection of Ajahn Brahm Quotes00:20:49
6752019/01/23The Power of Silence | Ajahn Brahm00:53:46
6762019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6772019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6782019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6792019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6802019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6812019/01/23Ajahn Brahm | Prosperity01:06:58
6822019/01/23Ajahn Brahm | Prosperity01:06:58
6832019/01/23Ajahn Brahm | Prosperity01:06:58
6842019/01/23Ajahn Brahm | Prosperity01:06:58
6852019/01/23Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6862019/01/23Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6872019/01/23Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6882019/01/23Ajahn Brahm | Big Bang Buddhism00:45:41
6892019/01/23Ajahn Brahm | Prosperity01:06:58
6902019/01/23Elephant Story - the importance of being with peaceful people | Ajahn Brahm00:04:18
6912019/01/22Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On01:29:21
6922019/01/22Ajahn Brahm | Reasonable Resolutions00:59:11
6932019/01/22The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
6942019/01/22Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On01:29:21
6952019/01/22Ajahn Brahm | Reasonable Resolutions00:59:11
6962019/01/22Ajahn Brahm | Reasonable Resolutions00:59:11
6972019/01/22Ajahn Brahm | Reasonable Resolutions00:59:11
6982019/01/22Ajahn Brahm | Reasonable Resolutions00:59:11
6992019/01/22The Meaning of Life | Peace of Mind | Ajahn Brahm00:55:37
7002019/01/22The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
7012019/01/22The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
7022019/01/22The Easy Way to Stop Thinking | Ajahn Brahm00:03:25
7032019/01/22Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On01:29:21
7042019/01/22Past lives, Hypnosis and Psychic Phenomena01:33:46
7052019/01/22Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On01:29:21
7062019/01/22Ajahn Brahm - Unplugged but Switched On01:29:21
7072019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
7082019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
7092019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
7102019/01/22Ajahn Brahm |Sense of Friendship and Community01:03:37
7112019/01/22Ajahn Brahm |Sense of Friendship and Community01:03:37
7122019/01/22Ajahn Brahm |Sense of Friendship and Community01:03:37
7132019/01/22Ajahn Brahm |Sense of Friendship and Community01:03:37
7142019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
7152019/01/22Ajahn Brahm |Sense of Friendship and Community01:03:37
7162019/01/2202: Day-1 Morning Talk00:55:02
7172019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7182019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7192019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7202019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7212019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7222019/01/21前向きになる方法 | Ajahn Brahm00:54:08
7232019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
7242019/01/21Ajahn Brahm | Superstitions01:05:40
7252019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
7262019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
7272019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
7282019/01/21Ajahn Brahm | Superstitions01:05:40
7292019/01/2103: Day-1 Evening Q&A01:13:30
7302019/01/21Ajahn Brahm | Superstitions01:05:40
7312019/01/21Ajahn Brahm | Superstitions01:05:40
7322019/01/21Ajahn Brahm | Superstitions01:05:40
7332019/01/21Ajahn Brahm - Mindful or Mind Full? Serenity or Stress?01:33:39
7342019/01/21Ajahn Brahm - Mindful or Mind Full? Serenity or Stress?01:33:39
7352019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7362019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7372019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
7382019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7392019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7402019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7412019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
7422019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
7432019/01/21Ajahn Brahm | Talk Your Way To Happiness00:53:51
7442019/01/21Ajahn Brahm | Talk Your Way To Happiness00:53:51
7452019/01/21Ajahn Brahm | Talk Your Way To Happiness00:53:51
7462019/01/21Ajahn Brahm | Talk Your Way To Happiness00:53:51
7472019/01/21Ajahn Brahm | Best Meditation Instructions How to Calm your Mind00:55:03
7482019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
7492019/01/2104: Day-2 Morning Talk00:28:12
7502019/01/21Ajahn Brahm | Talk Your Way To Happiness00:53:51
7512019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
7522019/01/20MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
7532019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
7542019/01/20Ajahn Brahm | Ten Precept Ordination Ceremony00:53:32
7552019/01/20How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:58
7562019/01/20MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
7572019/01/20MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
7582019/01/20MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
7592019/01/20MN111 Anupada Sutta - Step by Step | Ajahn Brahm | 13 January 201901:43:28
7602019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
7612019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
7622019/01/2005: Day-2 Evening Q&A01:07:03
7632019/01/20Ajahn Brahm | Ten Precept Ordination Ceremony00:53:32
7642019/01/20Ajahn Brahm | Ten Precept Ordination Ceremony00:53:32
7652019/01/20Ajahn Brahm | Ten Precept Ordination Ceremony00:53:32
7662019/01/20Ajahn Brahm | Ten Precept Ordination Ceremony00:53:32
7672019/01/20How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:58
7682019/01/20How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:58
7692019/01/20How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm00:10:58
7702019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
7712019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
7722019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
7732019/01/20Ajahn Brahm | Terrorism and Peace00:54:56
7742019/01/20Ajahn Brahm | Terrorism and Peace00:54:56
7752019/01/20Ajahn Brahm | Terrorism and Peace00:54:56
7762019/01/20Ajahn Brahm | Terrorism and Peace00:54:56
7772019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
7782019/01/2006: Day-3 Morning Talk01:00:19
7792019/01/20Ajahn Brahm | Terrorism and Peace00:54:56
7802019/01/19Ajahn Brahm Guided Meditation Baker Street, London Saturday 8th December 201800:21:16
7812019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
7822019/01/19Ajahn Brahm | The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
7832019/01/19Ajahn Brahm | The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
7842019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
7852019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
7862019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
7872019/01/1908: Day-4 Morning Talk00:56:11
7882019/01/19Ajahn Brahm | The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
7892019/01/19Ajahn Brahm | The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
7902019/01/19Ajahn Brahm | The Buddhist Attitude to Sensuality01:02:00
7912019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
7922019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
7932019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
7942019/01/19Ajahn Brahm | The Way To Ultimate Truth01:02:00
7952019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
7962019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
7972019/01/19Ajahn Brahm | The Way To Ultimate Truth01:02:00
7982019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
7992019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
8002019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
8012019/01/19Ajahn Brahm | The Way To Ultimate Truth01:02:00
8022019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
8032019/01/1907: Day-3 Evening Q&A01:19:13
8042019/01/19Ajahn Brahm | The Way To Ultimate Truth01:02:00
8052019/01/19Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
8062019/01/19Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
8072019/01/19Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
8082019/01/19Ajahn Brahm | Being Afraid01:06:07
8092019/01/19Story About Monk With Psychic Powers | Ajahn Brahm00:04:27
8102019/01/19Ajahn Brahm | The Way To Ultimate Truth01:01:59
8112019/01/18Sex and Booze | Ajahn Brahm01:06:57
8122019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
8132019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
8142019/01/18Ajahn Brahm | The Wisdom Borne of Silence01:38:07
8152019/01/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
8162019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
8172019/01/18Ajahn Brahm | The Wisdom Borne of Silence01:38:07
8182019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
8192019/01/1809: Day-4 Evening Q&A01:33:02
8202019/01/18Ajahn Brahm | The Wisdom Borne of Silence01:38:07
8212019/01/18Ajahn Brahm | The Wisdom Borne of Silence01:38:07
8222019/01/18Ajahn Brahm | The Wisdom Borne of Silence01:38:07
8232019/01/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
8242019/01/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
8252019/01/18Guided Meditation | Ajahn Brahm | 21 March 201500:55:28
8262019/01/18Ajahn Brahm | Vesak Q&A and Taking the 5 Precepts01:47:54
8272019/01/18Ajahn Brahm | Vesak Q&A and Taking the 5 Precepts01:47:54
8282019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
8292019/01/18Ajahn Brahm | Vesak Q&A and Taking the 5 Precepts01:47:54
8302019/01/18Ajahn Brahm | Vesak Q&A and Taking the 5 Precepts01:47:54
8312019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
8322019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
8332019/01/18How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
8342019/01/18How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
8352019/01/18How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
8362019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
8372019/01/1810: Day-5 Morning Talk00:58:10
8382019/01/18Ajahn Brahm | Vesak Q&A and Taking the 5 Precepts01:47:54
8392019/01/18How to stay in the present moment | Ajahn Brahm00:06:23
8402019/01/1711: Day-5 Evening Q&A01:26:05
8412019/01/1711: Day-5 Evening Q&A01:26:05
8422019/01/17Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
8432019/01/1711: Day-5 Evening Q&A01:26:05
8442019/01/17Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
8452019/01/17Ajahn Brahm | What is Love00:51:57
8462019/01/17Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
8472019/01/17Ajahn Brahm | What is Love00:51:57
8482019/01/17Menghadapi Situasi yang Sulit Dalam Hidup | Ajahn Brahm | 6 October 201701:00:55
8492019/01/17Ajahn Brahm | What is Love00:51:57
8502019/01/1711: Day-5 Evening Q&A01:26:05
8512019/01/17Ajahn Brahm | What is Love00:51:57
8522019/01/17Ajahn Brahm | What is Love00:51:57
8532019/01/17Freeing Problems With Metta by | Ajahn Brahm00:55:41
8542019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8552019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
8562019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8572019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8582019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
8592019/01/17Ajahn Brahm | Word of the Buddha part 1001:26:07
8602019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8612019/01/17Ajahn Brahm | Word of the Buddha part 1001:26:07
8622019/01/17Ajahn Brahm | Word of the Buddha part 1001:26:07
8632019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8642019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
8652019/01/17Ajahn Brahm | Word of the Buddha part 1001:26:07
8662019/01/17Ajahn Brahm | Authenticity01:03:17
8672019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
8682019/01/17Ajahn Brahm | Word of the Buddha part 1001:26:07
8692019/01/1712: Day-6 Morning Talk01:09:34
8702019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
8712019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
8722019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
8732019/01/16Ajahn Brahm | Relaxing the Body & Mind01:06:56
8742019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
8752019/01/16Ajahn Brahm | Relaxing the Body & Mind01:06:56
8762019/01/1613: Day-6 Evening Q&A01:11:52
8772019/01/16Ajahn Brahm | Relaxing the Body & Mind01:06:56
8782019/01/16Ajahn Brahm | Relaxing the Body & Mind01:06:56
8792019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
8802019/01/16Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation00:57:07
8812019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
8822019/01/16Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation00:57:07
8832019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
8842019/01/16Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation00:57:07
8852019/01/16Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation00:57:07
8862019/01/1617: Day-8 Evening Q&A01:10:06
8872019/01/16Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation00:57:07
8882019/01/15Depression | Ajahn Brahm01:11:01
8892019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
8902019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
8912019/01/15Ajahn Brahm | 3 Silent contentment00:59:46
8922019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
8932019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
8942019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
8952019/01/15Ajahn Brahm | 3 Silent contentment00:59:46
8962019/01/15Ajahn Brahm | 3 Silent contentment00:59:46
8972019/01/15Ajahn Brahm | 3 Silent contentment00:59:46
8982019/01/1516: Day-8 Morning Talk01:02:59
8992019/01/15Ajahn Brahm | 3 Silent contentment00:59:46
9002019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
9012019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
9022019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 7 February 201501:15:35
9032019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
9042019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9052019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
9062019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9072019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
9082019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9092019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9102019/01/15Ajahn Brahm | Present moment00:47:23
9112019/01/15Ajahn Brahm | Present moment00:47:23
9122019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9132019/01/15Ajahn Brahm | Present moment00:47:22
9142019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
9152019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
9162019/01/15Ajahn Brahm | Present moment00:47:23
9172019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
9182019/01/1514: Day-7 Morning Talk - 4 Ways of Letting Go01:04:07
9192019/01/15Ajahn Brahm | Anger Eating Demons00:56:44
9202019/01/15Ajahn Brahm | Present moment00:47:23
9212019/01/15Guided Meditation | Ajahn Brahm | 31 January 201501:14:50
9222019/01/14Ajahn Brahm Guided Meditation Oxford Saturday 7th December 201800:18:24
9232019/01/14Ajahn Brahm "The Happiness Of Peace" Oxford Saturday 7th December 201801:20:57
9242019/01/14Ajahn Brahm | Unplugged but Switched On01:29:09
9252019/01/14Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9262019/01/14Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9272019/01/14Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9282019/01/14Ajahn Brahm | Unplugged but Switched On01:29:09
9292019/01/14Ajahn Brahm | Fighting Injustice using Buddhist Principles00:44:47
9302019/01/14Ajahn Brahm | Unplugged but Switched On01:29:09
9312019/01/14Ajahn Brahm | Unplugged but Switched On01:29:09
9322019/01/14Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9332019/01/14Ajahn Brahm | Fighting Injustice using Buddhist Principles00:44:47
9342019/01/14Ajahn Brahm | Fighting Injustice using Buddhist Principles00:44:47
9352019/01/14Ajahn Brahm | Unplugged but Switched On01:29:09
9362019/01/14Ajahn Brahm | Fighting Injustice using Buddhist Principles00:44:47
9372019/01/14Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9382019/01/14Ajahn Brahm | Fighting Injustice using Buddhist Principles00:44:47
9392019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
9402019/01/14Buddhism and Atheism | Ajahn Brahm00:57:54
9412019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
9422019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
9432019/01/14Buông Bỏ Buồn Buông = Ajahn Brahm04:11:32
9442019/01/14Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahm | 11 January 201900:24:17
9452019/01/14Ajahn Brahm | A Buddhist Guide To Making Difficult Ethical Decisions01:03:17
9462019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
9472019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
9482019/01/14Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
9492019/01/14Ajahn Brahm | A Buddhist Guide To Making Difficult Ethical Decisions01:03:17
9502019/01/14Ajahn Brahm | A Buddhist Guide To Making Difficult Ethical Decisions01:03:17
9512019/01/14Ajahn Brahm | A Buddhist Guide To Making Difficult Ethical Decisions01:03:17
9522019/01/14Ajahn Brahm | A Buddhist Guide To Making Difficult Ethical Decisions01:03:17
9532019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
9542019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
9552019/01/1404 Day-2 Morning Talk. Power of now01:00:12
9562019/01/14Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
9572019/01/14Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
9582019/01/14Dealing With Pain During Meditation | Ajahn Brahm00:02:14
9592019/01/14Ajahn Brahm | Anukampa Bhikkhuni Project01:55:21
9602019/01/14Ajahn Brahm | Anukampa Bhikkhuni Project01:55:21
9612019/01/14Ajahn Brahm | Anukampa Bhikkhuni Project01:55:21
9622019/01/14Ajahn Brahm | Anukampa Bhikkhuni Project01:55:21
9632019/01/1401 Welcome talk00:22:13
9642019/01/1401 Welcome talk00:22:13
9652019/01/1401 Welcome talk00:22:13
9662019/01/14Ajahn Brahm | Anukampa Bhikkhuni Project01:55:21
9672019/01/1401 Welcome talk00:22:13
9682019/01/1401 Welcome talk00:22:13
9692019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
9702019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
9712019/01/13Ajahn Brahm | Arguing01:02:47
9722019/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
9732019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
9742019/01/13Ajahn Brahm | Arguing01:02:47
9752019/01/13Ajahn Brahm | Arguing01:02:47
9762019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
9772019/01/1306 Day-3 Morning Talk00:53:22
9782019/01/13Ajahn Brahm | Arguing01:02:47
9792019/01/13Ajahn Brahm | Arguing01:02:47
9802019/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
9812019/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
9822019/01/13Guided Meditation | Ajahn Brahm | 10 January 201501:06:22
9832019/01/13Ajahn Brahm | Be Hopey01:08:50
9842019/01/13Ajahn Brahm | Be Hopey01:08:50
9852019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
9862019/01/13Ajahn Brahm | Be Hopey01:08:50
9872019/01/13Ajahn Brahm | Be Hopey01:08:50
9882019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
9892019/01/13Ajahn Brahm | Am I Good Enough01:06:22
9902019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
9912019/01/13Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
9922019/01/13Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
9932019/01/13Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
9942019/01/1305 Day-2 Evening Q&A01:22:23
9952019/01/13Ajahn Brahm | Be Hopey01:08:50
9962019/01/13Want to know how to share these teachings? It's a secret! | Ajahn Brahm00:07:13
9972019/01/1207 Day-3 Evening Q&A01:32:15
9982019/01/12Guided Meditation | Ajahn Brahm | 12 January 201901:28:14
9992019/01/12Ajahn Brahm | Beyond Boundaries01:04:19
10002019/01/12Ajahn Brahm Public Talk: Happiness Beyond Sex and Sensuality01:58:17
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 6 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 5925)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.