අජාන් බ්‍රහ්මාලි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/10DHARMMA TALK BY AJAHN BRAHMALI00:01:41
22019/10/27Buddhist way to Deal with World Problems Ajahn Brahmali 25 October 201901:08:40
32019/10/27DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 16) | Ajahn Brahmali | 27 October 201902:03:35
42019/10/27Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 October 201900:28:17
52019/10/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | October 26 201901:01:32
62019/10/25Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 25 October 201902:00:46
72019/08/25"Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę" (MN.003) - Ajahn Brahmali [NAPISY]01:15:37
82019/08/23Q&A by Ajahn Brahmali at the BMICH Colombo on 30th June 201900:43:24
92019/08/23'Right View' - Dhamma sermon by Ajahn Brahmali on 30th June 2019 at the BMICH Colombo00:50:33
102019/08/23Ajahn Brahmali - Guided meditation at the BMICH on 30th June 201900:18:18
112019/08/13'The easy way to awakening' by: Ajahn Brahmali in Colombo 29th June 201901:56:16
122019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1600:04:46
132019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1500:10:01
142019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1400:10:01
152019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1300:10:01
162019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1200:10:00
172019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1100:10:01
182019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1000:10:01
192019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0900:10:01
202019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0800:09:01
212019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0700:10:01
222019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0600:10:01
232019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0500:10:01
242019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0400:10:00
252019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0300:10:01
262019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0200:10:01
272019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0100:10:01
282019/07/082019 May - June (15/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:00:25
292019/07/082019 May - June (14/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:01
302019/07/082019 May - June (16/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:56:30
312019/07/082019 May - June (18/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:00:13
322019/07/082019 May - June (19/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:05:53
332019/07/082019 May - June (17/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:37
342019/07/082019 May - June (21/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:29
352019/07/082019 May - June (22/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:17:29
362019/07/082019 May - June (20/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:42
372019/07/082019 May - June (24/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:55:30
382019/07/082019 May - June (25/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:35:44
392019/07/082019 May - June (26/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:53
402019/07/082019 May - June (2/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:55:13
412019/07/082019 May - June (3/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:49
422019/07/082019 May - June (4/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:07
432019/07/082019 May - June (5/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:53
442019/07/082019 May - June (6/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:59:15
452019/07/082019 May - June (7/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:01:43
462019/07/082019 May - June (9/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:46
472019/07/082019 May - June (10/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:09:33
482019/07/082019 May - June (8/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:18
492019/07/082019 May - June (12/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:50
502019/07/082019 May - June (13/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:05:30
512019/07/082019 May - June (11/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:02:13
522019/07/082019 May - June (1/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:05
532019/06/15DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 15) | Ajahn Brahmali | 26 May 201901:44:43
542019/05/30[FULL] AJAHN BRAHMALI - Tour D'Indonesia 2019 di BATAM03:01:09
552019/05/27Wywiad z Ajahnem Brahmalim Interview with Ajahn Brahmali NAPISY PL ENG00:21:55
562019/05/26Why is there a Buddha - Ajahn Brahmali - 2019051801:15:19
572019/05/26Why Be a Monastic - Ajahn Brahmali - 2019051801:36:44
582019/05/25Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 May 201901:58:33
592019/05/25Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 May 201901:09:51
602019/05/24Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 24 May 201901:58:33
612019/04/28Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 26 April 201900:20:57
622019/04/26Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 26 April 201901:35:58
632019/04/23Ajahn Brahmali - Session 6: Metta Meditation00:58:00
642019/04/23Ajahn Brahmali - Session 5: Establishing the Basis for Meditation00:55:41
652019/04/23Ajahn Brahmali - Session 4: Q&A00:32:15
662019/04/23Ajahn Brahmali - Session 1: Introduction to Meditation01:03:55
672019/04/23Ajahn Brahmali - Session 8: Q&A00:47:14
682019/04/23Ajahn Brahmali - Session 2: The Happiness of Meditation00:55:31
692019/04/22Ajahn Brahmali - Death and Impermanence01:08:37
702019/04/21Ajahn Brahmali - LIVE Dhamma Talk, Sun Apr 21 201901:30:01
712019/04/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 3200:53:48
722019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Q&A00:52:11
732019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Q&A00:58:59
742019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Guided Meditation 200:42:33
752019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2800:55:13
762019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2700:54:38
772019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Guided Meditation 100:32:15
782019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2600:51:54
792019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2500:53:11
802019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 3100:59:48
812019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 30 MN 27, 4100:46:09
822019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 29 SN 45.1, 45.2, MN 4101:02:15
832019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Q&A01:03:23
842019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2400:51:14
852019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2301:01:47
862019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Guided Meditation00:21:14
872019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2201:01:32
882019/03/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2100:53:38
892019/03/22Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Q&A00:51:43
902019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Session 20 AN 9.41, MN 5400:58:51
912019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Guided Meditation00:47:14
922019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Session 19 AN 5.16201:02:41
932019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Q&A00:58:24
942019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Session 18 MN 1900:42:16
952019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Guided Meditation00:51:18
962019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Session 17 MN 1901:03:17
972019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Q&A01:02:23
982019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Session 16 AN 5.5701:02:02
992019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Guided Meditation00:56:47
1002019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Session 1500:58:40
1012019/03/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Public Talk: Right View in Practice01:41:07
1022019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1400:55:40
1032019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Guided Meditation00:51:14
1042019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1300:52:55
1052019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1300:56:46
1062019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Q&A00:34:37
1072019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Session 12 DN 1601:03:16
1082019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Session 11 Vin, (Sick monk), SN 48.41, DN 1600:59:23
1092019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Q&A00:59:55
1102019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Session 10 MN 85, 12800:58:24
1112019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Session 9 MN 26, 36, 8500:55:36
1122019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN 26, 36, 85 Session 800:42:54
1132019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN26. 36. 85 session 700:58:44
1142019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN 26, 36, 85 Session 601:00:50
1152019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Q&A00:50:26
1162019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 5, AN 3.3900:51:23
1172019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 4 SN 3.25, SN 3.11, SN 3.1801:00:22
1182019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 3 SN 3.13, 16, 8, 4, 24, 2200:48:00
1192019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 2 Reflections of the Buddha, AN6.2600:56:38
1202019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 1 DN 2900:45:23
1212019/03/11Pemberkatan dari Ajahn Brahmali di Indonesia - Jakarta ( Matheus Giovanni )00:00:37
1222019/03/11Ajahn Brahmali berbicara tentang cita-cita di Universitas Indonesia ( Budha ) Matheus Giovanni00:03:40
1232019/03/10DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 13) | Ajahn Brahmali | 10 March 201901:29:20
1242019/03/10Ajahn Brahmali Relax To The Max00:01:30
1252019/02/16Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 16 February 201901:27:58
1262019/02/10DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 12) | Ajahn Brahmali | 10 February 201901:50:34
1272019/02/09Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 February 201901:37:56
1282019/02/09Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 9 February 201901:05:37
1292019/02/08Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 8 February 201901:37:56
1302019/02/04Ven.Ajahn Brahmali at Indonesia00:24:01
1312019/01/27DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 11) | Ajahn Brahmali | 27 January 201901:46:05
1322019/01/26Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 January 201901:42:17
1332019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 26 January 201900:59:50
1342019/01/25Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 25 January 201901:42:17
1352019/01/15Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 5 - Afternoon Q&A on 6 Nov 201800:57:42
1362019/01/15Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 5 - Morning Sutta Talk on 6 Nov 201801:12:25
1372019/01/15Sutta Study: The Root of All Things MN1 - Mulapariyaya Sutta - Ajahn Brahmali - 2018122301:55:49
1382019/01/15How to Move Forward in One's Practice - Ajahn Brahmali - 2018123101:34:29
1392019/01/15Recognizing mental states and what to do - Ajahn Brahmali - 2018122301:12:14
1402019/01/14Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Evening Q&A on 5 Nov 201800:57:54
1412019/01/11Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Afternoon Sutta Talk on 5 Nov 201801:00:18
1422019/01/10Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Morning Sutta Talk on 5 Nov 201801:11:46
1432019/01/09Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 3 - Evening QA on 4 Nov 201800:52:25
1442019/01/08Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk on 2 Nov 201800:48:26
1452019/01/07Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 2 - Afternoon Sutta Talk on 3 Nov 201801:05:25
1462019/01/05Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 5 January 201901:06:37
1472019/01/04Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 4 January 201901:41:53
1482019/01/03Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 3 - Afternoon Sutta Talk on 4 Nov 201801:00:44
1492019/01/01Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 2 - Evening Q&A on 3 Nov 201801:03:01
1502018/12/31Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 2 - Morning Sutta Talk on 3 Nov 201801:26:53
1512018/12/30Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Morning Sutta Talk on 2018-11-0401:15:29
1522018/12/29Spiritual Success - Ajahn Brahmali Thero01:08:18
1532018/12/29Robots, Artificial Intelligence and Buddhism - Ajahn Brahmali Thero01:11:20
1542018/12/20Ketidakkekalan | Ajahn Brahmali01:03:30
1552018/12/16Friday Night Guided Meditation - Ajahn Brahmali00:31:23
1562018/12/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 7 December 201800:31:23
1572018/12/09DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 10) | Ajahn Brahmali | 9 December 201801:36:37
1582018/12/08Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 December 201801:10:06
1592018/12/07Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 7 December 201801:41:26
1602018/12/06Secularism and Buddhism - Ajahn Brahmali Thero00:59:40
1612018/11/25DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 9) | Ajahn Brahmali | 25 November 201801:42:05
1622018/11/24Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 November 201801:17:09
1632018/11/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 23 November 201801:54:01
1642018/11/02Video message for Open Day 201800:04:29
1652018/10/24Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 10 May 201400:53:17
1662018/10/12Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 November 201400:59:43
1672018/10/10Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 November 201401:07:51
1682018/10/09බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ - අජාන් බ්‍රහ්මාලී - 14 අප්‍රේල් 2017.mp401:03:30
1692018/10/07Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 6 December 201400:54:36
1702018/10/01බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
1712018/09/30Virtud Y Meditacion-Ajahn Brahmali00:25:05
1722018/09/22Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 07 March 201501:09:06
1732018/09/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 09 May 201501:02:11
1742018/09/09Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 06 June 201501:03:41
1752018/09/08Situasi yang Sulit | Ajahn Brahmali | 13 Oktober 201701:07:35
1762018/08/26Cara mengurangi nafsu inderawi secara bertahap | Ajahn Brahmali | 04-05-201801:09:36
1772018/08/22Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali [NAPISY PL]00:44:17
1782018/08/22Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali [LEKTOR PL]00:44:17
1792018/08/08Dependent Origination and Liberation | Ajahn Brahmali | 26 June 201801:19:13
1802018/08/08A Fast Happy Path | Ajahn Brahmali | 30 June 201801:55:25
1812018/08/02Kamma and Rebirth, by Ajahn Brahmali at The Buddhist Society, 30 June 201801:05:34
1822018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 March 201200:56:50
1832018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 July 201201:06:07
1842018/07/22Retreat Day 8 Morning Dhamma Talk01:23:41
1852018/07/22Retreat Day 7 Questions and Answers01:42:19
1862018/07/22Retreat Day 7 Guided Mediation with Metta00:58:15
1872018/07/22Retreat Day 7 Afternoon Dhamma Talk01:02:00
1882018/07/22Retreat Day 7 Morning Dhamma Talk00:56:27
1892018/07/22Retreat Day 6 Questions and Answers01:23:42
1902018/07/22Retreat Day 6 Guided Contemplation of Death Meditation00:57:50
1912018/07/22Retreat Day 6 Afternoon Dhamma Talk01:04:05
1922018/07/22Retreat Day 6 Morning Dhamma Talk00:59:09
1932018/07/22Retreat Day 5 Questions and Answers01:17:26
1942018/07/22Retreat Day 5 Guided Metta Meditation00:59:08
1952018/07/22Retreat Day 5 Afternoon Dhamma Talk01:00:10
1962018/07/22Retreat Day 5 Morning Dhamma Talk01:00:20
1972018/07/22Retreat Day 4 Questions and Answers01:18:50
1982018/07/22Retreat Day 4 Guided Meditation00:58:27
1992018/07/22Retreat Day 4 Afternoon Dhamma Talk01:02:01
2002018/07/22Retreat Day 4 Morning Dhamma Talk00:56:08
2012018/07/22Retreat Day 3 Questions and Answers01:18:09
2022018/07/22Retreate Day 3 Guided Meditation00:58:29
2032018/07/22Retreat Day 3 Afternoon Dhamma Talk00:59:56
2042018/07/22Retreat Day 3 Morning Dhamma Talk01:01:51
2052018/07/22Retreat Day 2 Questions And Answers01:23:43
2062018/07/22Retreat Day 2 Guided Meditation01:00:18
2072018/07/22Retreat Day 2 Afternoon Dhamma Talk00:59:51
2082018/07/22Retreat Day 2 Morning Dhamma Talk01:00:58
2092018/07/22Retreat Day 1 Opening Talk00:39:27
2102018/07/17Ajahn Brahmali "The Fast Happy Path" : A Short Day Retreat (FULL VERSION WITH Q&A) 30.06.1801:55:25
2112018/07/15Ajahn Brahmali: "Dependent Origination and Liberation" 29.6.201801:19:13
2122018/07/15Ajahn Brahmali "The Fast Happy Path" : A Short Day Retreat, 30.06.1801:29:07
2132018/07/15Ajahn Brahmali "Kamma and Rebirth:" Dhamma Talk and Q&A, 30.06.1801:19:35
2142018/07/15Ajahn Brahmali: Guided Meditation, Sheffield00:30:57
2152018/07/15Ajahn Brahmali "How to Overcome the Five Hindrances:" Dhamma Talk and Q&A, 08.07.1801:34:52
2162018/07/15Ajahn Brahmali "Finding True Freedom": Dhamma Talk and Q&A, 09.07.1801:38:49
2172018/05/05Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 5 May 201800:54:05
2182018/05/04Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 4 May 201801:15:02
2192018/04/28Ajahn Brahmali - Buddhist Outlook, Buddhist Values01:00:34
2202018/04/23Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15 03 201701:49:26
2212018/04/23Non self a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21 11 201701:41:30
2222018/04/22බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
2232018/04/09Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 6 April 201800:30:49
2242018/04/08DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 8) | Ajahn Brahmali | 8 April 201801:29:02
2252018/04/07Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 7 April 201800:57:12
2262018/04/06Delusion | Ajahn Brahmali | 6 April 201801:45:58
2272018/03/31Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 31 March 201801:12:16
2282018/03/30Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 30 March 201800:30:28
2292018/03/30Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 30 March 201802:21:23
2302018/03/29SN12.1 Dependent Origination Existence | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180321300:51:41
2312018/03/29SN12.52 Clinging | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180321100:50:54
2322018/03/23Non self a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21 11 201701:38:53
2332018/03/23Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15 03 201701:45:40
2342018/03/21Buddhist Freedom of Choice | Ajahn Brahmali | 21 201701:36:42
2352018/03/20AN4.45 Rohitassa AN10.61 Ignorance | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180320201:02:34
2362018/03/20SN45.1 Ignorance MN41 Saleyyaka Sutta | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180320100:56:00
2372018/03/19Non self a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21 11 201701:44:05
2382018/03/19MN 82 Ratthapala Sutta | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180319300:54:50
2392018/03/19SN56.11 Noble Truth AN5.57 Themes | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 201803119100:56:45
2402018/03/19SN12.1 Dependent Origination 1 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031700:59:09
2412018/03/18SN56.11 Setting in Motion the Wheel of the Dhamma | Ajahn Brahmali | Sutta 2018 | BGF | 2018031800:59:26
2422018/03/18MN26 & 36 Greater Discourse to Saccaka 2 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031800:59:48
2432018/03/18MN26 & 36 Greater Discourse to Saccaka 1 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta 2018 | 2018031800:41:52
2442018/03/18The Importance of Spiritual Friendship | Ajahn Brahmali | BGF | 2018031800:54:18
2452018/03/17SN12.2 Dependent Origination Avijja | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031700:53:27
2462018/03/17DN16: The Great Passing Part 1 | Ajahn Brahmali | BGF 2018031701:14:08
2472018/03/09Non self a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21 11 201701:41:30
2482018/03/09Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15 03 201701:49:26
2492018/03/09Wywiad z Ajahnem Brahmalim / Interview with Ajahn Brahmali [NAPISY PL + ENG]00:21:55
2502018/03/04Buddha's Advice for Lay Buddhists | Ajahn Brahmali | 14 April 201702:08:41
2512018/02/22Ajahn Brahmal-Lograr Realizaciones.SubEsp00:01:32
2522018/02/19Ajahn Brahmali-El Aferramiento a lo Virtuoso00:02:58
2532018/02/11DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 7) | Ajahn Brahmali | 11 Feb 201801:36:11
2542018/01/26Buddhas Advice for Lay Buddhists | Ajahn Brahmali | 14 201701:47:07
2552018/01/20Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 19 January 201800:30:16
2562018/01/20Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 20 January 201801:02:27
2572018/01/19Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 19 January 201801:07:07
2582018/01/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 05 January 201800:29:13
2592018/01/06Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 06 January 201801:00:32
2602018/01/05Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 05 January 201801:51:24
2612017/12/16Right View and How to Develop It | Ajahn Brahmali | 09-05-201402:20:47
2622017/11/29Meditation Retreat | Ajahn Brahm | October 2017 - Track 1801:20:17
2632017/11/26Sutta Class | Ajahn Brahmali | 26 Nov 201701:37:12
2642017/11/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 November 201700:58:52
2652017/11/23Meditation Retreat | Ajahn Brahm | October 2011 - Track 100:45:20
2662017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0600:41:19
2672017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0500:57:08
2682017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0401:10:14
2692017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0300:58:12
2702017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0200:59:52
2712017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0100:44:20
2722017/11/22ajahn brahmali retreat in bandarawela sri lanka 201300:22:02
2732017/11/14Guided Meditation - Ajahn Brahmali - 14 Nov 201700:59:48
2742017/11/12Sutta Class | Ajahn Brahmali | 12 Nov 201701:31:28
2752017/11/11Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 11 Nov 201700:59:48
2762017/11/10Governance | Ajahn Brahmali | 10 Nov 201701:20:23
2772017/11/04Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 4 November 201700:56:38
2782017/11/03Dhamma talk | Ajahn Brahmali | 3 November 201701:41:19
2792017/10/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 14 October 201700:59:27
2802017/10/13Difficult Situations| Ajahn Brahmali | 13 October 201701:07:35
2812017/08/03SELASAR BUDI : Dhamma Untuk Indonesia00:24:01
2822017/08/0207 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201401:16:02
2832017/08/0202 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201401:26:08
2842017/08/0205 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:20:31
2852017/08/0206 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:10:51
2862017/08/0204 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:23:36
2872017/08/0203 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:33:43
2882017/08/0226 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:01
2892017/08/0201 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:26:17
2902017/08/0225 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:33:36
2912017/08/0223 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:47:35
2922017/08/0222 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:55:36
2932017/08/0224 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:17:08
2942017/08/0221 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:37:40
2952017/08/0220 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:58:42
2962017/08/0219 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:50:04
2972017/08/0218 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:55
2982017/08/0217 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:48:33
2992017/08/0215 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:19:17
3002017/08/0216 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:56:17
3012017/08/0212 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:58
3022017/08/0213 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:35:52
3032017/08/0214 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:07:47
3042017/08/0210 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:04:31
3052017/08/0209 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:02:48
3062017/08/0208 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:03:03
3072017/08/0207 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:51:34
3082017/08/0206 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:04:54
3092017/08/0205 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:49:00
3102017/08/0204 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:50:43
3112017/08/0203 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:49:41
3122017/08/0202 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:47:11
3132017/08/0201 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:48:29
3142017/08/02Day 7 Evening Q&A | Ajahn Brahmali | Meditation Retreat | October 201401:46:00
3152017/08/0223 Day 10 Final Talk 11 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta retreat00:58:16
3162017/08/0222 Day 9 Morning Talk 10 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:50:24
3172017/08/0221 Day 9 Afternoon Talk 10 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:57:25
3182017/08/0220 Day 8 Evening Q & A 09 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:22
3192017/08/0219 Day 8 Afternoon Talk 09 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:41
3202017/08/0218 Day 7 Evening Q & A 08 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:58:43
3212017/08/0217 Day 7 Afternoon Talk 08 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:47
3222017/08/0216 Day 7 Morning Talk 08 06 2017 Ajahn brahmali Sutta Retreat01:11:10
3232017/08/0215 Day 6 Evening Q & A 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:43
3242017/08/0214 Day 6 Afternoon Talk 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:24
3252017/08/0213 Day 6 Morning Talk 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:21
3262017/08/0212 Day 5 Evening Q & A 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:02:41
3272017/08/0211 Day 5 Afternoon Talk 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:47:04
3282017/07/2810 Day 5 Morning Talk 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:54:57
3292017/07/2809 Day 4 Evening Q & A 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:07:59
3302017/07/2808 Day 4 Afternoon Talk 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:03:14
3312017/07/2807 Day 4 Morning Talk 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:06:23
3322017/07/1606 Day 3 Evening Q & A 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:02:21
3332017/07/1605 Day 3 Afternoon Talk 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:52:30
3342017/07/1604 Day 3 Morning Talk 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:05:09
3352017/07/1603 Day 2 Evening Q & A 03 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:01:00
3362017/07/1601 Day 2 Morning Talk 03 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:45:12
3372017/07/1600 Day 1 Introduction Talk 02 06 2017 Ajahn Brahmali01:01:42
3382017/06/09Right View and How to Develop It | Ajahn Brahmali | 09 05 201401:23:48
3392017/06/08Buddhist Freedom of Choice | Ajahn Brahmali | 21 April 201701:26:22
3402017/06/08Developing The Mind | by Ajahn Brahmali | 23 Jan 200901:25:03
3412017/06/08How to deal with difficult events | Ajahn Brahmali | 11 Nov 201601:29:44
3422017/06/08Buddhas Advice for Lay Buddhists | Ajahn Brahmali | 14 April 201701:33:58
3432017/06/07Developing Perception | Ajahn Brahmali | 11 11 201101:09:44
3442017/06/07Robots, Artificial Intelligence and Buddhism | Ajahn Brahmali | 20 Jan 201701:45:34
3452017/06/07Saddhā Buddhist Confidence01:27:23
3462017/06/04Ajahn Brahmali Volition, Fools vesves Wise Men01:18:38
3472017/05/28DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 4) | Ajahn Brahmali | 28 May 201701:24:22
3482017/05/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 27 May 201701:01:34
3492017/05/10MN 64 Mahamalunkya Sutta Ajahn Brahmali BGF 201700:49:20
3502017/05/10AN 11.2 Volition Ajahn Brahmali BGF 201700:51:45
3512017/05/06Day 8 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:39:22
3522017/05/06MN 118 Mindfulness of Breathing Ajahn Brahmali BGF 201700:53:26
3532017/05/06MN 10 The Applications of Mindfulness (Part 3) Ajahn Brahmali BGF 201700:44:11
3542017/05/06Day 7 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:46:40
3552017/05/05MN 10 The Applications of Mindfulness (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201701:00:07
3562017/05/05Five Hindrances & MN 10 Applications of Mindfulness Ajahn Brahmali BGF 201700:55:49
3572017/05/05MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Final Part) Ajahn Brahmali BGF 201700:38:58
3582017/05/05AN 7.74 Araka & AN 7.66 Seven Suns Ajahn Brahmali BGF 201700:56:42
3592017/05/05Day 6 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:50:00
3602017/05/04SN 3.25 Simile of the Mountain & AN 5.57 Themes Ajahn Brahmali BGF 201700:56:15
3612017/05/04MN 54 Potaliya (Part 2) & Other Suttas on Sensual Pleasures Ajahn Brahmali BGF 201700:59:37
3622017/05/04Day 5 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:27:36
3632017/05/04MN 21 Simile of the Saw (Part 2) & MN 54 Potaliya Sutta (Part 1) Ajahn Brahmali00:40:58
3642017/05/04MN 48 The Kosambians & MN 21 Simile of the Saw Ajahn Brahmali BGF 201700:58:07
3652017/05/03AN 5.162 Removing Resentment Ajahn Brahmali BGF 201700:56:36
3662017/05/03MN 19 Two Kinds of Thought (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:50
3672017/05/03AN 2.12 & MN 19 Two Kinds of Thought (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:41:50
3682017/05/03MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 4) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:59
3692017/05/03SN 3.24 Suttas on Generousity & MN 27 Elephant's Footprint (Part 3) Ajahn Brahmali BGF 201700:55:41
3702017/05/03AN 3.100 A Lump of Salt & AN 2.32 Gratitude Ajahn Brahmali BGF 201700:54:25
3712017/05/03Q & A Day 4 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali00:47:46
3722017/05/02AN 3.65 Kesaputtiya Kalama Sutta Part 2 Ajahn Brahmali BGF 201700:10:37
3732017/05/02AN 3.69 Roots (Part 2) & MN 57 The Dog Ascetic Ajahn Brahmali BGF 201700:53:21
3742017/05/02SN 15.3 Tears & AN 3.69 Roots (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:33:23
3752017/05/02DN 16 Mahaparinibbana Sutta (Part 1 & 2) Ajahn Brahmali BGF 201701:41:16
3762017/05/01MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:44:16
3772017/05/01MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:59:24
3782017/05/01AN 10.61 Ignorance (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:29:26
3792017/05/01AN 10.61 Ignorance (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:20
3802017/05/01Q & A Day 3 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali01:00:40
3812017/04/30DN 16 Mahaparinibbana Sutta Part 3 Ajahn Brahmali BGF 201700:57:09
3822017/04/30Q & A Day2 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali00:50:37
3832017/04/30DN 16 Mahaparinibbana Sutta Part 4 Ajahn Brahmali BGF 201700:49:54
3842017/04/30MN 95 Canki Sutta Ajahn Brahmali BGF 201700:48:17
3852017/04/30Day 1 Q & A Ajahn Brahmali BGF 201700:54:58
3862017/04/30AN 3.65 Kesaputtiya Kalama Sutta Part 3 Ajahn Brahmali BGF 201700:59:49
3872017/04/30SN 16.13 The Counterfeit of the True Dhamma & AN 3.65 Kesaputtiya Part 1 Ajahn Brahmali BGF00:33:05
3882017/04/30AN 5.79 Future Perils Ajahn Brahmali BGF00:45:34
3892017/04/23DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 3) | Ajahn Brahmali | 23 April 201701:31:53
3902017/04/22Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 22 April 201701:00:00
3912017/04/21Buddhist Freedom of Choice | Ajahn Brahmali | 21 April 201701:45:26
3922017/04/21Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 15 April 201701:09:24
3932017/04/14Buddha's Advice for Lay Buddhists | Ajahn Brahmali | 14 April 201701:03:30
3942017/03/27Getting To Know The Buddha - Ajahn Brahmali00:47:00
3952017/03/26DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 2) | Ajahn Brahmali | 26 March 201701:38:08
3962017/03/25Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 March 201701:00:02
3972017/03/24The Importance of the Sangha | Ajahn Brahmali | 24 March 201701:18:07
3982017/02/24A DHAMMA DAY @ PAL BUDDHIST SCHOOL: Ajahn Brahmali "Emotional Resilience"01:30:33
3992017/02/10Committment and Perseverance - Ajahn Brahmali - 2016123101:16:37
4002017/01/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 28 Jan 201701:11:16
4012017/01/27Commitment and Perseverance | Ajahn Brahmali | 27 Jan 201701:06:13
4022017/01/22[Ajahn Brahmali] - Como praticar depois de um retiro? (pt-br legendado)00:05:19
4032017/01/22DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 1A) | Ajahn Brahmali | 22 Jan 201701:33:55
4042017/01/21Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 Jan 201701:07:19
4052017/01/20Robots, Artificial Intelligence and Buddhism | Ajahn Brahmali | 20 Jan 201701:11:20
4062017/01/17Positive Attitude In Negative Time - Ajahn Brahmmali - May2009050601:10:58
4072017/01/17Balancing Spiritual and Material Pursuit - Ajahn Brahmali - 2009051000:35:41
4082017/01/04Best Lecture "Pilgramage To India" With Ajahn Brahmali FULL 201700:46:08
4092016/12/23Will And The Ultimate Question Full 2016 Ajahn Brahmali00:43:01
4102016/12/17Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 17 Dec 201600:58:48
4112016/12/16Secularism and Buddhism | Ajahn Brahmali | 16 Dec 201600:59:17
4122016/12/11AN10.61 Avijja Sutta - Ignorance (part two) | Ajahn Brahmali | 11 December 201601:23:37
4132016/11/18Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 12 Nov 201601:08:18
4142016/11/11How to deal with difficult events | Ajahn Brahmali | 11 Nov 201601:01:54
4152016/11/05Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #28 : Thoughts About Death | by Ajahn Brahmali00:44:04
4162016/11/05Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #27 : On Suffering - Seeing the big picture00:54:26
4172016/11/04Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #26 : The Future Of Buddhism | by Ajahn Brahmali01:10:06
4182016/11/04Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #25 : Dependent Origination | by Ajahn Brahmali00:48:14
4192016/11/03Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #24 : Developing the Mind | by Ajahn Brahmali00:58:06
4202016/11/03Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #23 : The Problem of Impermanence00:45:12
4212016/11/02Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #22 : The Life of the Buddha | by Ajahn Brahmali00:09:01
4222016/11/02Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #21 : Impermanence | by Ajahn Brahmali01:03:33
4232016/11/01Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #20 : Loving Kindness | by Ajahn Brahmali00:51:58
4242016/11/01Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #19 : The Ultimate Question | by Ajahn Brahmali00:44:50
4252016/10/31Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #18 : Dependent Arising00:59:31
4262016/10/31Buddhist Dharma talks - Ep. #17 : Samatha and Vipassana | by Ajahn Brahmali00:50:19
4272016/10/30Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #16 : Causes and Purpose of Mindfulness00:40:16
4282016/10/30Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #15 : Pilgrimage | by Ajahn Brahmali00:47:33
4292016/10/29Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #14 : Rebirth | by Ajahn Brahmali00:55:02
4302016/10/29Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #13 : Right View & Good Companionship01:00:52
4312016/10/28Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #12 : Some Aspects of Karma | by Ajahn Brahmali00:45:28
4322016/10/28Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #11 : Morality | by Ajahn Brahmali01:07:03
4332016/10/27Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #10 : Buddhist Cosmology | by Ajahn Brahmali01:07:36
4342016/10/27Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #09 : Gurus and Cults | by Ajahn Brahmali00:58:32
4352016/10/26Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #08 : Dealing With Anger | by Ajahn Brahmali00:52:34
4362016/10/26Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #07 : A Brief History of Buddhism00:59:11
4372016/10/25Buddhist Dharma talks - Ep. #06 : The Noble Eightfold Path | by Ajahn Brahmali00:54:54
4382016/10/25Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #05 : The Art of Happiness | by Bhante Brahmali00:46:58
4392016/10/24Buddhist Dharma talks - Ep. #04 : The Noble Eightfold Path | by Ajahn Brahmali00:54:54
4402016/10/24Buddhist Dharma talks - Ep. #03 : Purification of mind as the basis for mindfulness00:52:37
4412016/10/23Buddhist Dharma talks - Ep. #02 : Saddha - Buddhist confidence | by Ajahn Brahmali00:59:45
4422016/10/23Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #01 : Transcendental Dependent Origination00:52:36
4432016/10/11Ajahn Brahmali 2016|| Saturday Meditation 14th May - Free Watch MV00:50:48
4442016/09/15Ajahn Brahmali - Cinta Kasih Tanpa Pilih Kasih (Non-Discriminative Love)03:17:20
4452016/07/04"හද සනසන බුදු සිසිලස"- පිණ්ඩපාත දානය.- Pindapatha00:00:32
4462016/06/22Buddhist Dhamma Talks | Rebirth - Ajahn Brahmali00:55:07
4472016/06/22Dhamma Talks : Pilgramage To India (Ajahn Brahm)00:47:29
4482016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Introduction to meditation and morality, guided meditation P201:10:15
4492016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : MN 19 (part 2), AN 5_162 Removing Resentment, AN 3_125 Gotamaka00:55:55
4502016/05/24Ajahn Brahmali : Meditation 06-06-201501:03:41
4512016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 500:54:19
4522016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 600:59:11
4532016/05/24Ajahn Brahmali : Meditation - 09-05-201501:02:11
4542016/05/24Ajahn Brahmali : Meditation - 07-03-201501:09:06
4552016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 700:54:22
4562016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 300:49:53
4572016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : supports for meditation00:56:57
4582016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : MN 19 Two Kinds of Thought (part 1)00:53:36
4592016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Metta meditation instructions, guided metta meditation P700:58:53
4602016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 401:03:14
4612016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 200:58:28
4622016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination - Part 101:31:47
4632016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Impermanence01:03:30
4642016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : True Freedom01:02:14
4652016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Volition, Fools - Wise Men00:56:10
4662016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Transcendental Dependent Origination00:53:40
4672016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : The role of devotion00:51:42
4682016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : The Real Buddha00:58:51
4692016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Setting The Wheel Of Dharma In Motion00:59:01
4702016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Saddha - Buddhist Confidence01:01:08
4712016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Right View and How to Develop It by Ajahn Brahmali00:58:13
4722016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Developing Perception00:46:49
4732016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Attachment00:38:21
4742016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Arising00:59:45
4752016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Developing The Mind00:57:27
4762016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : The Middle Way00:58:22
4772016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Rebirth00:55:07
4782016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Purification00:55:10
4792016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : The Ultimate Question00:44:17
4802016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Right View - Good Companionship01:00:50
4812016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Getting To Know the Buddha00:47:00
4822016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : 17) Ven Ajahn Brahmali00:46:32
4832016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : Morality01:05:45
4842016/05/24Ajahn Brahmali 2016 : - Dependent Origination00:47:44
4852016/05/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 14 May 201600:53:13
4862016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Rohitassa Sutta (Feb 2016)01:28:26
4872016/05/02Ajahn Brahmali 2016: From Original To Tradtional00:57:50
4882016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Dependent Arising.00:59:45
4892016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Rebirth00:55:07
4902016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Developing Perception00:46:49
4912016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Spiritual Friendship00:44:28
4922016/05/02Ajahn Brahmali 2016: The Ultimate Question00:44:17
4932016/05/02Ajahn Brahmali 2016: The Real Buddha00:58:51
4942016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Duties to One's Parents00:45:13
4952016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Developing The Mind00:57:27
4962016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Dependent Origination00:47:44
4972016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Saddha - Buddhist Confidence01:01:08
4982016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Pilgramage To India00:47:29
4992016/05/02Ajahn Brahmali - Transcendental Dependent Origination00:53:40
5002016/05/02Ajahn Brahmali 2016: True Freedom01:02:14
5012016/05/02Ajahn Brahmali 2016: The role of devotion00:51:42
5022016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Attachment00:38:21
5032016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Morality01:05:45
5042016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Getting To Know the Buddha00:47:00
5052016/05/02Ajahn Brahmali 2016 - Right View and How to Develop It00:58:13
5062016/05/02Ajahn Brahmali 2016 - Purification00:55:10
5072016/05/02Ajahn Brahmali 2016: Non-self - a unique teaching of the Buddha01:01:05
5082016/05/01Ajahn Brahmali talks about the benefits of reading the Buddhist Suttas00:51:52
5092016/05/01Ajahn Brahmali: Guided Meditation Class (13 Feb 2015)01:03:23
5102016/05/01Ajahn Brahmali 2016: Guided Meditation Class00:56:21
5112016/04/26Ajahn Brahmali explains cosmology based on Buddhist suttas | Buddhist Cosmology01:07:34
5122016/04/26Guided Meditation _ Ajahn Brahmali00:56:22
5132016/04/26Rohitassa Sutta _ Ajahn Brahmali _ Feb 201601:28:26
5142016/04/26Saturday Meditation _ Ajahn Brahmali _ 13 Feb 201501:03:23
5152016/04/26Ajahn Brahmali gives a talk to provide insight into the profound topic of dependent origination00:59:45
5162016/04/26Sutta Study _ SN12_66 (Sammasana Sutta) _ Ajahn Brahmali01:33:04
5172016/04/26Ajahn Brahmali explains, the pali word anicca is usually translated in english as "Impermanence"01:03:30
5182016/04/26Saturday Meditation _ Ajahn Brahmali01:06:21
5192016/04/2301 Ajahn Brahmali - Guided meditation 15 Apr 1600:35:49
5202016/04/201 Guided Meditation by Ajahn Brahmali00:35:49
5212016/04/19Removing Resentment (AN5:162 ) by Ajahn Brahmali at BGF00:16:10
5222016/04/19Vitakkasanthana Sutta (MN20) by Ajahn Brahmali at BGF01:08:56
5232016/04/18Dvedhavitakka Sutta (MN19) by Ajahn Brahmali at BGF01:05:38
5242016/04/09The Future of Buddhism | Ajahm Brahmali | 1 April 201601:10:04
5252016/04/02Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 2 April 201600:59:12
5262016/02/28SN12:66 (Sammasana Sutta) | Ajahn Brahmali | 28 February 201601:25:40
5272016/02/27Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 27 Feb 201601:00:58
5282016/02/26Impermanence | Ajahn Brahmali | 26 Feb 201601:03:30
5292016/02/14AN4.45: Rohitassa Sutta | Ajahn Brahmali | 14 February 201601:16:20
5302016/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 13 Feb 201501:03:23
5312016/02/12Dependent Arising | Ajahn Brahmali | 12 Feb 201600:59:45
5322016/01/29Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 700:54:22
5332016/01/28Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 600:59:11
5342016/01/27Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 500:54:19
5352016/01/26Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 401:03:14
5362016/01/25Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 300:49:53
5372016/01/24Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 200:58:28
5382016/01/23Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 101:31:47
5392015/11/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 28 Nov 201500:55:40
5402015/11/27Buddhist Cosmology | Ajahn Brahmali | 27 Nov 201501:07:34
5412015/11/20Ajahn Brahmali-El No Yo a Nivel Profundo-SubEsp00:05:51
5422015/11/09Ajahn Brahmali-2-Meditaciòn Metta Amor Bondadoso00:06:13
5432015/10/26Ajahn Brahmali-La Idea del No Yo a Nivel Convencional.SubEsp00:15:29
5442015/09/29Ajahn Brahmali-La Meditación-1-Puntos a Tener en Cuenta.SubEsp00:08:27
5452015/08/23Buddhism: passive or passionate? | 8 & 9 Aug 201501:12:19
5462015/06/10Meditation 06-06-2015 | with Ajahn Brahmali01:03:41
5472015/05/11MN88 - Bahitika Sutta - The Cloak01:07:27
5482015/05/11Meditation - 09-05-2015 | with Ajahn Brahmali01:02:11
5492015/05/10Ajahn Brahmali - Volition, Fools & Wise Men00:56:10
5502015/05/10Ajahn Brahmali - Setting The Wheel Of Dharma In Motion00:59:01
5512015/05/09Ajahn Brahmali - Right View & Good Companionship01:00:50
5522015/05/07Transcendental Dependent Origination | Buddhist Society of Western Australia00:53:40
5532015/05/06Hypnosis and Past Lives Workshop00:59:31
5542015/03/09Meditation - 07-03-2015 | with Ajahn Brahmali01:09:06
5552015/03/08True Freedom | Ajahn Brahmali | 06-03-201501:02:14
5562015/02/16Early Buddhism Course Workshop 1 Sessio01:33:39
5572014/11/30MN 31 Culagosinga Sutta01:21:31
5582014/11/27MN31 - Culagosinga Sutta - The Shorter Discourse in Gosinga01:23:03
5592014/11/26Meditation 21-11- 201401:07:51
5602014/11/23Non-self - a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21-11-201401:01:05
5612014/11/2013 Day-Five Afternoon talk. Death contemplation01:03:03
5622014/11/2010 Day Four - Morning Talk00:51:34
5632014/11/2006 Day-Two Evening Q&A01:04:54
5642014/11/2005 Day Two - Morning Talk00:49:00
5652014/11/2004 Day One - Evening Q&A00:50:43
5662014/11/2001 Opening talk00:42:44
5672014/11/2002 Day One Morning Talk00:47:11
5682014/11/1610. Ajahn Brahmali: Q&A (Sunday)00:54:41
5692014/11/169. Ajahn Brahmali: MN 19 (part 2), AN 5:162 Removing Resentment, AN 3:125 Gotamaka00:55:55
5702014/11/168. Ajahn Brahmali: MN 19 Two Kinds of Thought (part 1)00:53:36
5712014/11/167. Ajahn Brahmali: Metta meditation instructions, guided metta meditation00:58:53
5722014/11/166. Ajahn Brahmali: Q&A (Saturday)00:59:12
5732014/11/165. Ajahn Brahmali: AN 3:101 The Soil Remover00:50:06
5742014/11/164. Ajahn Brahmali: AN 5:79 Future Perils, AN 11:2 Volition00:47:49
5752014/11/153. Ajahn Brahmali: Walking meditation instructions, guided meditation00:44:14
5762014/11/152. Ajahn Brahmali: Introduction to meditation and morality, guided meditation01:10:15
5772014/11/151. Ajahn Brahmali: Introduction to suttas00:08:00
5782014/11/10MN 23 Vamikka Sutta - The Ant Hill01:36:39
5792014/11/10Meditation 08-11-201400:59:43
5802014/11/09The Role of Devotion | Ajahn Brahmali | 07-11-201400:51:42
5812014/11/06Attachment00:38:21
5822014/11/06Early Buddhism Course Workshop 1 Sessio01:33:39
5832014/07/29Dhamma Talk Given by Ajahn Brahmali at Jhana Grove Meditation Retreat Centre on 5 July 201400:54:40
5842014/06/06Ajahn Brahmali reads MN20: removal of distracting thoughts00:55:14
5852014/06/06Ajahn Brahmali MN19: Two kinds of thoughts, Dvedhavitakka Sutta00:38:22
5862014/05/16Meditation 10-05-201400:53:17
5872014/05/16MN 101 Devadaha Sutta - At Devadaha01:31:11
5882014/05/11Right View and How to Develop It | Ajahn Brahmali | 09-05-201400:58:13
5892014/03/25The Authenticity of The Early Buddhist Text | Ajahn Sujato | 21-03-201401:04:44
5902014/03/1820120311.6 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop Metta Meditation,Q&A00:51:04
5912014/03/1820120311.x Ajahn Brahmali at Chetawan: Personal Q&A00:13:29
5922014/03/1720120311.4 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop DN2600:54:50
5932014/03/1720120311.5 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop DN26 & SN3.2500:36:26
5942014/03/15Generosity | Ajahn Brahmali | 14-03-201401:05:52
5952014/03/1320120311.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN13900:39:57
5962014/03/1320120311.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop (Meditation,Q&A)00:27:39
5972014/03/1320120311.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN12500:54:45
5982014/03/1220120310.4 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN12500:54:25
5992014/03/1220120310.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN2000:51:19
6002014/03/10Ajahn Brahmali 2 Consejos a Rahula - Mentir Deliberadamente-SubEsp Ambalatthikarahulovada Sutta00:09:54
6012014/03/0720120310.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop00:44:10
6022014/03/0720120310.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:04:38
6032014/03/05Ajahn Brahmali 1 Consejos a Rahula Historia.SubEsp Ambalatthikarahulovada Sutta00:06:36
6042014/03/0320140301.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:41:56
6052014/03/0320140302.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:36:39
6062014/03/0320140301.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:58:53
6072014/03/0320140302.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop02:23:13
6082014/03/0320140301.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop02:05:03
6092014/02/13Secular Buddhism | Ajahn Brahmali | 07-02-201401:07:44
6102014/02/10Ajahn Brahmali 2 Los Placeres Sensuales00:19:30
6112014/02/03Ajahn Brahmali -1-Los Placeres Sensuales SubEsp00:19:12
6122014/01/20The Dangers Of Sensual Pleasures | Ajahn Brahmali | 14-01-201400:52:05
6132013/12/13Friday Q&A - with Ajahn Brahmali01:04:11
6142013/12/12Day 1 Evening talk - Introduction by Ajahn Brahmali - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:48:12
6152013/12/02Ajahn Brahmali-El Apego-2-La Solución.SubEsp00:18:20
6162013/11/26Ajahn Brahmali-El Apego-1-Introducción.SubEsp00:20:05
6172013/10/08Ajahn Brahamali-1- La Purificación - Evitando lo Negativo.SubEsp00:19:39
6182013/09/28Morality by Ajahn Brahmali01:05:44
6192013/06/2324. The art of happiness (2005/06/17) Ven Ajahn Brahmali00:46:32
6202013/06/18Sensual Pleasure Versus Spiritual Pleasure | Ajahn Brahmali | 14-06-201300:56:43
6212013/05/21Early Buddhism Course Workshop3 Session 300:14:31
6222013/05/20Early Buddhism Course3 Session 201:37:54
6232013/05/20Early Buddhism Course3 Session101:32:14
6242013/03/23Ajahn Brahmali: Ieguvumi no suttu lasīšanas00:51:52
6252013/03/16Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15-03-201301:03:46
6262013/03/033. Simile of the Elephant's Footprint01:03:00
6272013/03/022. Simile of the Goldsmith00:41:02
6282013/03/011. Introduction - Ajahn Brahmali March Sutta Retreat 201300:21:08
6292013/03/01Early Buddhism Course Workshop 1 Session 300:28:33
6302013/03/01Early Buddhism Course Workshop 1 Session 201:33:39
6312013/01/17The Middle Way | Ajahn Brahmali | 11-01-201300:58:22
6322013/01/02Morality- by Ajahn Brahmali01:05:45
6332012/07/24MN41 Saleyyaka Sutta - The Brahmans of Sala01:30:17
6342012/07/24Meditation 21-07-201201:06:07
6352012/07/24Purification00:55:10
6362012/06/20Saddhā-Buddhist Confidence01:01:08
6372012/06/17Meditation 16-06-201201:07:51
6382012/06/09Ajahn Brahmali MN19: Two kinds of thoughts, Dvedhavitakka Sutta00:38:29
6392012/06/09Ajahn Brahmali gives a Skype Q&A Session to Sri Lankan Community00:32:55
6402012/05/19MN 138 Uddesavibhanga Sutta - The Exposition of a Summary01:15:20
6412012/05/12Meditation 12-05-201200:59:54
6422012/04/17Meditation 24 03 201200:56:50
6432012/04/17MN 10 Satipatthana Sutta (Foundations of Mindfulness Part 201:16:24
6442012/03/25Transcendental Dependent Origination00:53:40
6452012/03/05Ajahn Brahmali continues with MN118 Breath meditation part 201:34:58
6462012/03/05Ajahn Brahmali: MN118 Breath meditation00:38:22
6472012/03/03Ajahn Brahmali Introduction to sutta retreat March 201200:20:06
6482012/03/03Ajahn Brahmali reads MN20: removal of distracting thoughts00:55:14
6492012/02/12Ajahn Brahmali answers questions during meditation retreat00:49:04
6502012/02/11Ajahn Brahmali talks during a Q&A about bhikkhuni ordination00:01:58
6512011/12/31guided meditation by Ajahn Brahmali00:33:13
6522011/12/29Ajahn Brahmali- supports for meditation00:56:57
6532011/11/24Ajahn Bramali.Impermanencia.SubEsp.flv00:06:27
6542011/10/13Los Doce Vínculos de la Originación Dependiente00:09:38
6552011/03/26Spiritual Friendship | Ajahn Brahmali | 25-03-201100:44:28
6562011/02/13Duties to One's Parents00:45:13
6572011/01/17Benefits of Reading the Suttas | Ajahn Brahmali | 14 January 201100:51:52
6582010/07/17Attachment | Ajahn Brahmali | 16-07-201000:38:21
6592010/05/31Getting To Know the Buddha | Ajahn Brahmali | 28-05-201000:47:00
6602009/04/25Dependent Origination | Ajahn Brahmali | 17-04-200900:47:44
6612009/02/05Developing The Mind | by Ajahn Brahmali | 23 Jan 200900:57:27
6622008/11/16The Real Buddha | Ajahn Brahmali | 24-10-200800:58:51
6632008/04/18The Ultimate Question | Ajahn Brahmali | 4 Apr 200800:44:17
6642008/04/04Pilgramage To India | Ajahn Brahmali | 28-12-200700:47:29
6652008/04/03Rebirth | Ajahn Brahmali | 02-11-200700:55:07
6662007/02/05Morality | Ajahn Brahmali | 02-02-200701:05:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.