අජාන් බ්‍රහ්මාලි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/29AJAHN BRAHMALI || VIKINGKS NORWAY BECOME A MONK || PANNADIKA CHANNEL || CERAMAH DHAMMA00:13:51
22020/07/17BMICH Ajahn Brahmali talk00:52:01
32020/07/17BMICH Ajahn Brahmali Q A01:19:36
42020/07/17Ajahn Brahmali CEO Q A00:59:42
52020/07/17BMICH Ajahn Brahmali Meditation00:34:04
62020/07/17Ajahn Brahmali CEO talk00:28:09
72020/07/17Ajahn Brahmali CEO Meditation Sri Lanka00:16:19
82020/07/17Day 8 Ajahn Brahmali talk 201:01:20
92020/07/17Day 8 Ajahn Brahmali talk 101:07:02
102020/07/17Day 8 Ajahn Brahmali Meditation00:26:34
112020/07/17Day 7 Ajahn Brahmali talk 200:53:29
122020/07/17Day 7 Ajahn Brahmali talk 101:04:43
132020/07/17Day 7 Ajahn Brahmali Meditation00:29:42
142020/07/17Day 6 Ajahn Brahmali talk 200:45:20
152020/07/17Day 6 Ajahn Brahmali talk 100:53:47
162020/07/17Day 6 Ajahn Brahmali Meditation00:32:17
172020/07/17Day 5 Ajahn Brahmali talk 201:01:39
182020/07/17Day 5 Ajahn Brahmali talk 100:56:45
192020/07/17Day 5 Ajahn Brahmali Meditation00:30:26
202020/07/17Day 4 Ajahn Brahmali talk 201:05:04
212020/07/17Day 4 Ajahn Brahmali talk 101:03:30
222020/07/17Day 4 Ajahn Brahmali Meditation00:32:05
232020/07/17Day 3 Ajahn Brahmali talk 200:58:49
242020/07/17Day 3 Ajahn Brahmali talk 101:02:58
252020/07/17Day 3 Ajahn Brahmali Q A00:54:43
262020/07/17Day 3 Ajahn Brahmali Meditation00:31:31
272020/07/17Day 2 Ajahn Brahmali talk 201:01:16
282020/07/17Day 2 Ajahn Brahmali talk 100:59:45
292020/07/17Day 2 Ajahn Brahmali Q A00:50:38
302020/07/17Day 2 Ajahn Brahmali Meditation00:31:54
312020/07/17Day 1 Ajahn Brahmali talk 200:58:47
322020/07/17Day 1 Ajahn Brahmali talk 100:52:59
332020/07/17Day 1 Ajahn Brahmali Meditation00:27:17
342020/07/17Ajahn Brahmali Opening Talk English00:33:25
352020/07/17Ajahn Brahmali Opening Meditation English00:33:14
362020/07/12Ajahn Brahmali "Independence"00:51:45
372020/07/11Day 1 Ajahn Brahmali Q A01:27:41
382020/07/11Day 8 Ajahn Brahmali Q A01:19:23
392020/07/11Day 7 Ajahn Brahmali Q A00:57:43
402020/07/11Day 6 Ajahn Brahmali Q A00:55:50
412020/07/11Day 5 Ajahn Brahmali Q A00:58:31
422020/07/11Day 4 Ajahn Brahmali Q A00:59:36
432020/06/28"Mowa o bojaźni i trwodze" (MN.004) - Ajahn Brahmali [LEKTOR]01:18:51
442020/06/243-Consejos a Rahula. El hijo de Buda-Ajahn Brahmali00:10:45
452020/06/22Generosity | Ajahn Brahmali | 22 June 202000:32:04
462020/06/212-Consejos a Rahula-El hijo de Buda-Ajahn Brahmali00:09:57
472020/06/211-Consejos a Rahula -El hijo de Buda-Ajahn Brahmali00:06:34
482020/06/12Ajahn Brahmali Qualities of a spiritual Companion in the path01:25:57
492020/05/30Ajahn Brahmali “Are You Ready To Die?” Guided Meditation & Dhamma Talk via Zoom 15.05.2001:13:58
502020/05/20The Joy of Dying | Ajahn Brahmali | 20 May 202000:37:54
512020/05/10Ułuda - Ajahn Brahmali [LEKTOR PL]00:56:22
522020/05/09Impermanence Ajahn Brahmali 26 Feb 201601:03:30
532020/05/08BF Vesak 2020: Challenges in the New Decade by Ajahn Brahmali00:54:39
542020/05/08BF Vesak 2020: Let's Make A Vesak Aspiration by Ajahn Brahmali00:06:22
552020/05/06Vesak 2020 - Light a Candle and Share Merits with All Sentient Beings by Ajahn Brahmali00:28:26
562020/05/03Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 1 May 202000:30:41
572020/05/02Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 2 May 202001:19:44
582020/05/01Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 1 May 202001:58:34
592020/04/18Tilorien iSangha - Ajahn Brahmali00:55:06
602020/04/13Death Contemplation | Ajahn Brahmali | 13 April 202000:47:31
612020/04/11佛陀的話語 【第11講 】Ajahn Brahm (11 March, 2018)01:20:14
622020/04/11Buddhism in the Time of COVID : Panel A201:00:24
632020/04/10Buddhism in the Time of COVD - Session A2 - Ajahn Brahmali00:20:59
642020/03/29Rejoice in the Goodness | Ajahn Brahmali | 29 March 202000:37:12
652020/03/22Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 20 March 202000:30:20
662020/03/22DN1: Brahmajala Sutta - The Prime Net (Part 2) | Ajahn Brahmali | 22 March 202001:19:44
672020/03/21Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 March 202001:04:52
682020/03/20Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 20 March 202001:52:33
692020/03/15Ajahn Brahmali - LIVE Dhamma Talk, SUN MAR 15 202001:24:51
702020/03/06Guided Meditation (Friday Night) Dhamma Talk by Ajahn Brahmali 28/2/202000:30:50
712020/03/02Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 28 February 202000:30:50
722020/02/29Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 29 February 202001:01:07
732020/02/28Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 28 February 202001:46:28
742020/02/24Dealing with Grief, Depression and Despair - Ajahn Brahmali - 2020022401:34:59
752020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb Meditation 1100:52:23
762020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Meditation 700:55:40
772020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Meditation 900:42:11
782020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Meditation 1000:27:14
792020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 20th Feb Meditation 600:51:34
802020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Meditation 800:28:29
812020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 18th Feb Meditation 500:45:41
822020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Meditation 400:49:43
832020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 16th Feb Meditation 300:26:36
842020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb Summary, Feedback and closing01:05:10
852020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb MN 54 Drawbacks of Sensual Pleasures00:57:00
862020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb Q&A 900:55:32
872020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb Sutta 25 MN 82 Why be a monk at a young age.00:56:12
882020/02/23Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 23rd Feb Sutta 24 AN5.162, MN 48 Six Principles of cordiality00:56:25
892020/02/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Sutta 23 AN 5.162 Removing Resentment00:54:34
902020/02/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Sutta 22 MN 20 Removal of Thoughts00:54:38
912020/02/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Q&A 800:57:04
922020/02/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Sutta 21 AN 10.6100:58:46
932020/02/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 22nd Feb Sutta 20 SN12.1500:56:57
942020/02/22Who am I? Ajahn Brahmali explains00:19:25
952020/02/21Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Q&A 700:52:46
962020/02/21Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Sutta 19 SN12.200:56:05
972020/02/21Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Sutta 18 Sn 12.200:54:36
982020/02/21Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Sutta 16 SN 56.1100:54:10
992020/02/21Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 21st Feb Sutta 17, SN 12.100:53:53
1002020/02/20Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 20th Feb Q&A 600:45:19
1012020/02/20Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 20th Feb Sutta 15 AN10.200:53:00
1022020/02/20DO WE NEED TO LEARN THE ABHIDHAMMA - AJAHN BRAHMALI00:10:26
1032020/02/20Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 20th Feb Sutta 14, AN 2.12, MN 2700:58:17
1042020/02/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 19th Feb Public Talk 200:47:50
1052020/02/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 19th Feb Sutta 1300:51:43
1062020/02/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 19th Feb Q&A 500:34:35
1072020/02/18Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 18th Feb Q&A 400:36:24
1082020/02/18Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 18th Feb Sutta 12, MN 9501:03:23
1092020/02/18Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 18th Feb Sutta 11 MN 9500:56:38
1102020/02/18Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 18th Feb Meditation Instructions00:53:36
1112020/02/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Q&A 301:17:30
1122020/02/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Sutta 10 DN 27 Origin of the world01:11:29
1132020/02/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Sutta 9 MN 41 Mundane Right View00:57:27
1142020/02/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Sutta 8 SN15.9, MN4100:53:03
1152020/02/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 17th Feb Sutta 7 SN 15.11, SN15.1400:55:13
1162020/02/16Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 16th Feb Q&A 200:51:25
1172020/02/16Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 16th Feb Sutta 6 SN 48:5000:57:26
1182020/02/16Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 16th Feb Sutta 5 SN 22.9500:57:03
1192020/02/16Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 16th Feb Sunday Public Talk: Identity01:30:35
1202020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Guided Meditation 200:25:57
1212020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Guided Meditation 100:39:09
1222020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Q&A00:38:23
1232020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Sutta 4, SN 56.11, MN 141, MN 11800:59:54
1242020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Sutta 3 SN 56.1100:57:48
1252020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Sutta 2 SN 56.1100:54:17
1262020/02/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2020 15th Feb Sutta 1 SN 56.1100:55:44
1272020/02/09Sutta Class | Ajahn Brahmali | 9 February 202001:43:07
1282020/02/09Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 7 February 202000:30:24
1292020/02/08Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 February 202001:11:07
1302020/02/07Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 7 February 202001:41:07
1312020/01/21How to Deal with Serious Illnesses & Dying - Ajahn Brahmali - 2019122401:47:13
1322020/01/19Satipatthana Session 4 - Ajahn Brahmali - 2020010100:55:31
1332020/01/19Satipatthana Session 3 - Ajahn Brahmali - 2020010100:59:51
1342020/01/19Satipatthana Session 2 - Ajahn Brahmali - 2020010100:48:32
1352020/01/19Retreat Q&A - Ajahn Brahmali - 2020010101:29:43
1362020/01/19Satipatthana Session 1 - Ajahn Brahmali - 2020010100:59:26
1372020/01/19Meditation Instruction - Ajahn Brahmali - 2020010100:30:31
1382020/01/13DN16: Mahaparinibbana Sutta (Part 18) | Ajahn Brahmali | 12th January 202002:04:31
1392020/01/12"Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę" (MN.003) - Ajahn Brahmali [LEKTOR]01:15:37
1402020/01/12Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 10 January 202000:29:07
1412020/01/11Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 11 January 202001:18:18
1422020/01/11Is Buddhism a Religion? | Ajahn Brahmali | 10 January 2020 (Repost)01:08:59
1432020/01/10Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 10 January 202001:56:15
1442020/01/04Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 3 January 202000:29:29
1452020/01/04Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 4 January 202001:05:26
1462020/01/03Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 3 January 202001:43:28
1472020/01/03Buddhism and Politics | Ajahn Brahmali | 3 January 2020 (Repost)01:00:19
1482019/12/22Bhikkhuni Mural at Wat Pho | Ajahn Brahmali00:01:28
1492019/12/21Ajahn Brahmali visits Somdej of Wat Thepsirin00:01:34
1502019/12/21Ajahn Brahmali visits the Bhikkhuni Mural at Wat Pho00:01:29
1512019/11/30Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 29 November 201902:05:25
1522019/11/30Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 30 November 201901:08:45
1532019/11/29How to Contemplate on the Dhamma | Ajahn Brahmali | 29 November 201901:21:18
1542019/11/24DN16: Mahaparinibbana Sutta (Part 17) | Ajahn Brahmali | 24 November 201901:38:41
1552019/11/23阿姜布瑪里慈念日 Ajahn Brahmāli’s Day of Kindfulness 2019-11-06 - 第四節 Part 4 - 問答環節 Q&A00:30:06
1562019/11/23阿姜布瑪里慈念日 Ajahn Brahmāli’s Day of Kindfulness 2019-11-06 - 第三節 Part 3 - 問答環節 Q&A00:14:30
1572019/11/23阿姜布瑪里慈念日 Ajahn Brahmāli’s Day of Kindfulness 2019-11-06 - 第二節 Part 2 - 問答及禪修環節 Q&A & Meditation01:34:16
1582019/11/23阿姜布瑪里慈念日 Ajahn Brahmāli’s Day of Kindfulness 2019-11-06 - 第一節 Part 1 - 開示及禪修環節 Talk & Meditation01:48:07
1592019/11/23Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 22 November 201901:49:42
1602019/11/23Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 23 November 201901:08:26
1612019/11/22Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 22 November 201901:49:42
1622019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-05 - 2.Afternoon Q&A, Metta Meditation, Blessing01:45:47
1632019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-05 - 1.Morning Sutta Talk 200:31:15
1642019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-05 - 1.Morning Sutta Talk 100:44:25
1652019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-04 - 3.Evening Q&A01:32:05
1662019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-04 - 2.Afternoon Sutta Talk01:02:14
1672019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-04 - 1.Morning Sutta Talk 200:22:43
1682019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-04 - 1.Morning Sutta Talk 100:50:04
1692019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-03 - 3.Evening Death Contemplation Meditation00:56:19
1702019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-03 - 3.Evening QA01:05:18
1712019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-03 - 2.Afternoon Sutta Talk00:54:53
1722019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-03 - 1.Morning Sutta Talk 200:39:59
1732019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-03 - 1.Morning Sutta Talk 100:33:47
1742019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-02 - 3.Evening Q&A00:44:56
1752019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-02 - 2.Afternoon Sutta Talk00:53:47
1762019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-02 - 1.Morning Sutta Talk 200:36:36
1772019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-02 - 1.Morning Sutta Talk 100:45:14
1782019/11/20Ajahn Brahmāli’s 5 Day Retreat in Hong Kong 2019-11-01 - 1.Evening Dhamma Talk01:59:15
1792019/11/10DHARMMA TALK BY AJAHN BRAHMALI00:01:41
1802019/10/27DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 16) | Ajahn Brahmali | 27 October 201902:03:35
1812019/10/27Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 October 201900:28:17
1822019/10/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 26 October 201900:59:48
1832019/10/25Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 25 October 201902:00:46
1842019/08/25"Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę" (MN.003) - Ajahn Brahmali [NAPISY]01:15:37
1852019/08/23Q&A by Ajahn Brahmali at the BMICH Colombo on 30th June 201900:43:24
1862019/08/23'Right View' - Dhamma sermon by Ajahn Brahmali on 30th June 2019 at the BMICH Colombo00:50:33
1872019/08/23Ajahn Brahmali - Guided meditation at the BMICH on 30th June 201900:18:18
1882019/08/13'The easy way to awakening' by: Ajahn Brahmali in Colombo 29th June 201901:56:16
1892019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1600:04:46
1902019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1500:10:01
1912019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1400:10:01
1922019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1300:10:01
1932019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1200:10:00
1942019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1100:10:01
1952019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 1000:10:01
1962019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0900:10:01
1972019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0800:09:01
1982019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0700:10:01
1992019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0600:10:01
2002019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0500:10:01
2012019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0400:10:00
2022019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0300:10:01
2032019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0200:10:01
2042019/08/05Ajahn Brahmali Talk Show Happy Everyday - 0100:10:01
2052019/07/082019 May - June (15/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:00:25
2062019/07/082019 May - June (14/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:01
2072019/07/082019 May - June (16/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:56:30
2082019/07/082019 May - June (18/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:00:13
2092019/07/082019 May - June (19/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:05:53
2102019/07/082019 May - June (17/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:37
2112019/07/082019 May - June (21/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:29
2122019/07/082019 May - June (22/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:17:29
2132019/07/082019 May - June (20/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:42
2142019/07/082019 May - June (24/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:55:30
2152019/07/082019 May - June (25/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:35:44
2162019/07/082019 May - June (26/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:53
2172019/07/082019 May - June (2/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:55:13
2182019/07/082019 May - June (3/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:49
2192019/07/082019 May - June (4/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:07
2202019/07/082019 May - June (5/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:53
2212019/07/082019 May - June (6/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:59:15
2222019/07/082019 May - June (7/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:01:43
2232019/07/082019 May - June (9/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:46
2242019/07/082019 May - June (10/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:09:33
2252019/07/082019 May - June (8/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:18
2262019/07/082019 May - June (12/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:58:50
2272019/07/082019 May - June (13/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:05:30
2282019/07/082019 May - June (11/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali01:02:13
2292019/07/082019 May - June (1/26) | 9 Day Sutta & Meditation Retreat | Ajahn Brahmali00:57:05
2302019/06/15DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 15) | Ajahn Brahmali | 26 May 201901:44:43
2312019/05/30[FULL] AJAHN BRAHMALI - Tour D'Indonesia 2019 di BATAM03:01:09
2322019/05/27Wywiad z Ajahnem Brahmalim Interview with Ajahn Brahmali NAPISY PL ENG00:21:55
2332019/05/26Why is there a Buddha - Ajahn Brahmali - 2019051801:15:19
2342019/05/26Why Be a Monastic - Ajahn Brahmali - 2019051801:36:44
2352019/05/25Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 May 201901:58:33
2362019/05/25Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 May 201901:09:51
2372019/05/24Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 24 May 201901:58:33
2382019/04/28Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 26 April 201900:20:57
2392019/04/26Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 26 April 201901:35:58
2402019/04/23Ajahn Brahmali - Session 6: Metta Meditation00:58:00
2412019/04/23Ajahn Brahmali - Session 5: Establishing the Basis for Meditation00:55:41
2422019/04/23Ajahn Brahmali - Session 4: Q&A00:32:15
2432019/04/23Ajahn Brahmali - Session 1: Introduction to Meditation01:03:55
2442019/04/23Ajahn Brahmali - Session 8: Q&A00:47:14
2452019/04/23Ajahn Brahmali - Session 2: The Happiness of Meditation00:55:31
2462019/04/22Ajahn Brahmali - Death and Impermanence01:08:37
2472019/04/21Ajahn Brahmali - LIVE Dhamma Talk, Sun Apr 21 201901:30:01
2482019/04/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 3200:53:48
2492019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Q&A00:52:11
2502019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Q&A00:58:59
2512019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Guided Meditation 200:42:33
2522019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2800:55:13
2532019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2700:54:38
2542019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Guided Meditation 100:32:15
2552019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2600:51:54
2562019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 23rd March Session 2500:53:11
2572019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 3100:59:48
2582019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 30 MN 27, 4100:46:09
2592019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 24th March Session 29 SN 45.1, 45.2, MN 4101:02:15
2602019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Q&A01:03:23
2612019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2400:51:14
2622019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2301:01:47
2632019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Guided Meditation00:21:14
2642019/03/24Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2201:01:32
2652019/03/22Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 22nd March Session 2100:53:38
2662019/03/22Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Q&A00:51:43
2672019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Session 20 AN 9.41, MN 5400:58:51
2682019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Guided Meditation00:47:14
2692019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 21st March Session 19 AN 5.16201:02:41
2702019/03/21Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Q&A00:58:24
2712019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Session 18 MN 1900:42:16
2722019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Guided Meditation00:51:18
2732019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 20th March Session 17 MN 1901:03:17
2742019/03/20Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Q&A01:02:23
2752019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Session 16 AN 5.5701:02:02
2762019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Guided Meditation00:56:47
2772019/03/19Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 19th March Session 1500:58:40
2782019/03/19Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Public Talk: Right View in Practice01:41:07
2792019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1400:55:40
2802019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Guided Meditation00:51:14
2812019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1300:52:55
2822019/03/18Ajahn Brahmali Meditation Retreat BGF 2019 18th March Session 1300:56:46
2832019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Q&A00:34:37
2842019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Session 12 DN 1601:03:16
2852019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 17th March Session 11 Vin, (Sick monk), SN 48.41, DN 1600:59:23
2862019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Q&A00:59:55
2872019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Session 10 MN 85, 12800:58:24
2882019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March Session 9 MN 26, 36, 8500:55:36
2892019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN 26, 36, 85 Session 800:42:54
2902019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN26. 36. 85 session 700:58:44
2912019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 16th March MN 26, 36, 85 Session 601:00:50
2922019/03/17Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Q&A00:50:26
2932019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 5, AN 3.3900:51:23
2942019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 4 SN 3.25, SN 3.11, SN 3.1801:00:22
2952019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 3 SN 3.13, 16, 8, 4, 24, 2200:48:00
2962019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 2 Reflections of the Buddha, AN6.2600:56:38
2972019/03/15Ajahn Brahmali Sutta Retreat BGF 2019 15th March Sutta Session 1 DN 2900:45:23
2982019/03/11Pemberkatan dari Ajahn Brahmali di Indonesia - Jakarta ( Matheus Giovanni )00:00:37
2992019/03/11Ajahn Brahmali berbicara tentang cita-cita di Universitas Indonesia ( Budha ) Matheus Giovanni00:03:40
3002019/03/10DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 13) | Ajahn Brahmali | 10 March 201901:29:20
3012019/03/10Ajahn Brahmali Relax To The Max00:01:30
3022019/02/16Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 16 February 201901:27:58
3032019/02/10DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 12) | Ajahn Brahmali | 10 February 201901:50:34
3042019/02/09Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 February 201901:37:56
3052019/02/09Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 9 February 201901:05:37
3062019/02/08Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 8 February 201901:37:56
3072019/01/27DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 11) | Ajahn Brahmali | 27 January 201901:46:05
3082019/01/26Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 January 201901:42:17
3092019/01/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 26 January 201900:59:50
3102019/01/25Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 25 January 201901:42:17
3112019/01/15Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 5 - Afternoon Q&A on 6 Nov 201800:57:42
3122019/01/15Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 5 - Morning Sutta Talk on 6 Nov 201801:12:25
3132019/01/15Sutta Study: The Root of All Things MN1 - Mulapariyaya Sutta - Ajahn Brahmali - 2018122301:55:49
3142019/01/15How to Move Forward in One's Practice - Ajahn Brahmali - 2018123101:34:29
3152019/01/15Recognizing mental states and what to do - Ajahn Brahmali - 2018122301:12:14
3162019/01/14Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Evening Q&A on 5 Nov 201800:57:54
3172019/01/11Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Afternoon Sutta Talk on 5 Nov 201801:00:18
3182019/01/10Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 4 - Morning Sutta Talk on 5 Nov 201801:11:46
3192019/01/09Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 3 - Evening QA on 4 Nov 201800:52:25
3202019/01/08Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 1 - Evening Dhamma Talk on 2 Nov 201800:48:26
3212019/01/07Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 2 - Afternoon Sutta Talk on 3 Nov 201801:05:25
3222019/01/05Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 5 January 201901:06:37
3232019/01/04How to Live our Lives | Ajahn Brahmali | 4 January 201900:34:57
3242019/01/03Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 3 - Afternoon Sutta Talk on 4 Nov 201801:00:44
3252019/01/01Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Day 2 - Evening Q&A on 3 Nov 201801:03:01
3262018/12/31Ajahn Brahmāli's 5 Day Retreat - Day 2 - Morning Sutta Talk on 3 Nov 201801:26:53
3272018/12/30Ajahn Brahmāli's 4 Day Retreat - Morning Sutta Talk on 2018-11-0401:15:29
3282018/12/20Ketidakkekalan | Ajahn Brahmali01:03:30
3292018/12/10Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 7 December 201800:31:23
3302018/12/09DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 10) | Ajahn Brahmali | 9 December 201801:36:37
3312018/12/08Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 December 201801:10:06
3322018/12/07Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 7 December 201801:41:26
3332018/11/25DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 9) | Ajahn Brahmali | 25 November 201801:42:05
3342018/11/24Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 November 201801:17:09
3352018/11/24Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 23 November 201801:54:01
3362018/11/02Video message for Open Day 201800:04:29
3372018/10/24Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 10 May 201400:53:17
3382018/10/12Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 8 November 201400:59:43
3392018/10/10Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 November 201401:07:51
3402018/10/07Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 6 December 201400:54:36
3412018/10/01බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
3422018/09/30Virtud Y Meditacion-Ajahn Brahmali00:25:05
3432018/09/22Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 07 March 201501:09:06
3442018/09/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 09 May 201501:02:11
3452018/09/09Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 06 June 201501:03:41
3462018/09/08Situasi yang Sulit | Ajahn Brahmali | 13 Oktober 201701:07:35
3472018/08/26Cara mengurangi nafsu inderawi secara bertahap | Ajahn Brahmali | 04-05-201801:09:36
3482018/08/22Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali [NAPISY PL]00:44:17
3492018/08/22Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali [LEKTOR PL]00:44:17
3502018/08/08Dependent Origination and Liberation | Ajahn Brahmali | 26 June 201801:19:13
3512018/08/08A Fast Happy Path | Ajahn Brahmali | 30 June 201801:55:25
3522018/08/02Kamma and Rebirth, by Ajahn Brahmali at The Buddhist Society, 30 June 201801:05:34
3532018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 24 March 201200:56:50
3542018/07/23Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 July 201201:06:07
3552018/07/22Retreat Day 8 Morning Dhamma Talk01:23:41
3562018/07/22Retreat Day 7 Questions and Answers01:42:19
3572018/07/22Retreat Day 7 Guided Mediation with Metta00:58:15
3582018/07/22Retreat Day 7 Afternoon Dhamma Talk01:02:00
3592018/07/22Retreat Day 7 Morning Dhamma Talk00:56:27
3602018/07/22Retreat Day 6 Questions and Answers01:23:42
3612018/07/22Retreat Day 6 Guided Contemplation of Death Meditation00:57:50
3622018/07/22Retreat Day 6 Afternoon Dhamma Talk01:04:05
3632018/07/22Retreat Day 6 Morning Dhamma Talk00:59:09
3642018/07/22Retreat Day 5 Questions and Answers01:17:26
3652018/07/22Retreat Day 5 Guided Metta Meditation00:59:08
3662018/07/22Retreat Day 5 Afternoon Dhamma Talk01:00:10
3672018/07/22Retreat Day 5 Morning Dhamma Talk01:00:20
3682018/07/22Retreat Day 4 Questions and Answers01:18:50
3692018/07/22Retreat Day 4 Guided Meditation00:58:27
3702018/07/22Retreat Day 4 Afternoon Dhamma Talk01:02:01
3712018/07/22Retreat Day 4 Morning Dhamma Talk00:56:08
3722018/07/22Retreat Day 3 Questions and Answers01:18:09
3732018/07/22Retreate Day 3 Guided Meditation00:58:29
3742018/07/22Retreat Day 3 Afternoon Dhamma Talk00:59:56
3752018/07/22Retreat Day 3 Morning Dhamma Talk01:01:51
3762018/07/22Retreat Day 2 Questions And Answers01:23:43
3772018/07/22Retreat Day 2 Guided Meditation01:00:18
3782018/07/22Retreat Day 2 Afternoon Dhamma Talk00:59:51
3792018/07/22Retreat Day 2 Morning Dhamma Talk01:00:58
3802018/07/22Retreat Day 1 Opening Talk00:39:27
3812018/07/17Ajahn Brahmali "The Fast Happy Path" : A Short Day Retreat (FULL VERSION WITH Q&A) 30.06.1801:55:25
3822018/07/15Ajahn Brahmali: "Dependent Origination and Liberation" 29.6.201801:19:13
3832018/07/15Ajahn Brahmali "The Fast Happy Path" : A Short Day Retreat, 30.06.1801:29:07
3842018/07/15Ajahn Brahmali "Kamma and Rebirth:" Dhamma Talk and Q&A, 30.06.1801:19:35
3852018/07/15Ajahn Brahmali: Guided Meditation, Sheffield00:30:57
3862018/07/15Ajahn Brahmali "How to Overcome the Five Hindrances:" Dhamma Talk and Q&A, 08.07.1801:34:52
3872018/07/15Ajahn Brahmali "Finding True Freedom": Dhamma Talk and Q&A, 09.07.1801:38:49
3882018/05/05Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 5 May 201800:54:05
3892018/05/04Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 4 May 201801:15:02
3902018/04/28Ajahn Brahmali - Buddhist Outlook, Buddhist Values01:00:34
3912018/04/23Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15 03 201701:49:26
3922018/04/23Non self a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21 11 201701:41:30
3932018/04/22බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි බෞද්ධයනට දුන් අවවාද‍ | අජාන් බ්‍රහ්මාලී | 14 අප්‍රේල් 201701:03:30
3942018/04/09Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 6 April 201800:30:49
3952018/04/08DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 8) | Ajahn Brahmali | 8 April 201801:29:02
3962018/04/07Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 7 April 201800:57:12
3972018/04/06Delusion | Ajahn Brahmali | 6 April 201801:45:58
3982018/03/31Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 31 March 201801:12:16
3992018/03/30Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 30 March 201800:30:28
4002018/03/30Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 30 March 201802:21:23
4012018/03/29SN12.1 Dependent Origination Existence | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180321300:51:41
4022018/03/29SN12.52 Clinging | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180321100:50:54
4032018/03/23Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15 03 201701:45:40
4042018/03/20AN4.45 Rohitassa AN10.61 Ignorance | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180320201:02:34
4052018/03/20SN45.1 Ignorance MN41 Saleyyaka Sutta | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180320100:56:00
4062018/03/19MN 82 Ratthapala Sutta | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 20180319300:54:50
4072018/03/19SN56.11 Noble Truth AN5.57 Themes | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 201803119100:56:45
4082018/03/19SN12.1 Dependent Origination 1 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031700:59:09
4092018/03/18SN56.11 Setting in Motion the Wheel of the Dhamma | Ajahn Brahmali | Sutta 2018 | BGF | 2018031800:59:26
4102018/03/18MN26 & 36 Greater Discourse to Saccaka 2 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031800:59:48
4112018/03/18MN26 & 36 Greater Discourse to Saccaka 1 | Ajahn Brahmali | BGF Sutta 2018 | 2018031800:41:52
4122018/03/18The Importance of Spiritual Friendship | Ajahn Brahmali | BGF | 2018031800:54:18
4132018/03/17SN12.2 Dependent Origination Avijja | Ajahn Brahmali | BGF Sutta | 2018031700:53:27
4142018/03/17DN16: The Great Passing Part 1 | Ajahn Brahmali | BGF 2018031701:14:08
4152018/03/09Wywiad z Ajahnem Brahmalim / Interview with Ajahn Brahmali [NAPISY PL + ENG]00:21:55
4162018/02/22Ajahn Brahmal-Lograr Realizaciones.SubEsp00:01:32
4172018/02/19Ajahn Brahmali-El Aferramiento a lo Virtuoso00:02:58
4182018/02/11DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 7) | Ajahn Brahmali | 11 Feb 201801:36:11
4192018/01/20Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 19 January 201800:30:16
4202018/01/20Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 20 January 201801:02:27
4212018/01/19Dhamma Talk | Ajahn Brahmali | 19 January 201801:07:07
4222018/01/15Friday Night Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 05 January 201800:29:13
4232018/01/06Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 06 January 201801:00:32
4242018/01/05Reasons to Practice | Ajahn Brahmali | 05 January 201801:08:17
4252017/12/16Right View and How to Develop It | Ajahn Brahmali | 09-05-201402:20:47
4262017/11/29Meditation Retreat | Ajahn Brahm | October 2017 - Track 1801:20:17
4272017/11/26Sutta Class | Ajahn Brahmali | 26 Nov 201701:37:12
4282017/11/26Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 November 201700:58:52
4292017/11/23Meditation Retreat | Ajahn Brahm | October 2011 - Track 100:45:20
4302017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0600:41:19
4312017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0500:57:08
4322017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0401:10:14
4332017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0300:58:12
4342017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0200:59:52
4352017/11/22Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | October 2017 - Track 0100:44:20
4362017/11/22ajahn brahmali retreat in bandarawela sri lanka 201300:22:02
4372017/11/14Guided Meditation - Ajahn Brahmali - 14 Nov 201700:59:48
4382017/11/12DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 5) | Ajahn Brahmali | 12 November 201701:31:28
4392017/11/11Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 11 Nov 201700:59:48
4402017/11/10Governance | Ajahn Brahmali | 10 Nov 201701:20:23
4412017/11/04Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 4 November 201700:56:38
4422017/11/03Dhamma talk | Ajahn Brahmali | 3 November 201701:41:19
4432017/10/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 14 October 201700:59:27
4442017/10/13Difficult Situations| Ajahn Brahmali | 13 October 201701:07:35
4452017/08/03SELASAR BUDI : Dhamma Untuk Indonesia00:24:01
4462017/08/0207 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201401:16:02
4472017/08/0202 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201401:26:08
4482017/08/0205 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:20:31
4492017/08/0206 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:10:51
4502017/08/0204 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:23:36
4512017/08/0203 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:33:43
4522017/08/0226 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:01
4532017/08/0201 | Sutta Retreat | Ajahn Brahmali | February 201400:26:17
4542017/08/0225 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:33:36
4552017/08/0223 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:47:35
4562017/08/0222 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:55:36
4572017/08/0224 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:17:08
4582017/08/0221 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:37:40
4592017/08/0220 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:58:42
4602017/08/0219 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:50:04
4612017/08/0218 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:55
4622017/08/0217 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:48:33
4632017/08/0215 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:19:17
4642017/08/0216 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:56:17
4652017/08/0212 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:11:58
4662017/08/0213 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:35:52
4672017/08/0214 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:07:47
4682017/08/0210 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:04:31
4692017/08/0209 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:02:48
4702017/08/0208 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:03:03
4712017/08/0207 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:51:34
4722017/08/0206 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201401:04:54
4732017/08/0205 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:49:00
4742017/08/0204 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:50:43
4752017/08/0203 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:49:41
4762017/08/0202 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:47:11
4772017/08/0201 Ajahn Brahmali sutta retreat 06 201400:48:29
4782017/08/02Day 7 Evening Q&A | Ajahn Brahmali | Meditation Retreat | October 201401:46:00
4792017/08/0223 Day 10 Final Talk 11 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta retreat00:58:16
4802017/08/0222 Day 9 Morning Talk 10 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:50:24
4812017/08/0221 Day 9 Afternoon Talk 10 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:57:25
4822017/08/0220 Day 8 Evening Q & A 09 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:22
4832017/08/0219 Day 8 Afternoon Talk 09 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:41
4842017/08/0218 Day 7 Evening Q & A 08 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:58:43
4852017/08/0217 Day 7 Afternoon Talk 08 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:47
4862017/08/0216 Day 7 Morning Talk 08 06 2017 Ajahn brahmali Sutta Retreat01:11:10
4872017/08/0215 Day 6 Evening Q & A 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:43
4882017/08/0214 Day 6 Afternoon Talk 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:53:24
4892017/08/0213 Day 6 Morning Talk 07 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:56:21
4902017/08/0212 Day 5 Evening Q & A 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:02:41
4912017/08/0211 Day 5 Afternoon Talk 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:47:04
4922017/07/2810 Day 5 Morning Talk 06 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:54:57
4932017/07/2809 Day 4 Evening Q & A 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:07:59
4942017/07/2808 Day 4 Afternoon Talk 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:03:14
4952017/07/2807 Day 4 Morning Talk 05 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:06:23
4962017/07/1606 Day 3 Evening Q & A 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:02:21
4972017/07/1605 Day 3 Afternoon Talk 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:52:30
4982017/07/1604 Day 3 Morning Talk 04 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:05:09
4992017/07/1603 Day 2 Evening Q & A 03 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat01:01:00
5002017/07/1601 Day 2 Morning Talk 03 06 2017 Ajahn Brahmali Sutta Retreat00:45:12
5012017/07/1600 Day 1 Introduction Talk 02 06 2017 Ajahn Brahmali01:01:42
5022017/05/28DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 2) | Ajahn Brahmali | 28 May 201701:24:22
5032017/05/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 27 May 201701:01:34
5042017/05/10MN 64 Mahamalunkya Sutta Ajahn Brahmali BGF 201700:49:20
5052017/05/10AN 11.2 Volition Ajahn Brahmali BGF 201700:51:45
5062017/05/06Day 8 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:39:22
5072017/05/06MN 118 Mindfulness of Breathing Ajahn Brahmali BGF 201700:53:26
5082017/05/06MN 10 The Applications of Mindfulness (Part 3) Ajahn Brahmali BGF 201700:44:11
5092017/05/06Day 7 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:46:40
5102017/05/05MN 10 The Applications of Mindfulness (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201701:00:07
5112017/05/05Five Hindrances & MN 10 Applications of Mindfulness Ajahn Brahmali BGF 201700:55:49
5122017/05/05MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Final Part) Ajahn Brahmali BGF 201700:38:58
5132017/05/05AN 7.74 Araka & AN 7.66 Seven Suns Ajahn Brahmali BGF 201700:56:42
5142017/05/05Day 6 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:50:00
5152017/05/04SN 3.25 Simile of the Mountain & AN 5.57 Themes Ajahn Brahmali BGF 201700:56:15
5162017/05/04MN 54 Potaliya (Part 2) & Other Suttas on Sensual Pleasures Ajahn Brahmali BGF 201700:59:37
5172017/05/04Day 5 Q&A Ajahn Brahmali BGF 201700:27:36
5182017/05/04MN 21 Simile of the Saw (Part 2) & MN 54 Potaliya Sutta (Part 1) Ajahn Brahmali00:40:58
5192017/05/04MN 48 The Kosambians & MN 21 Simile of the Saw Ajahn Brahmali BGF 201700:58:07
5202017/05/03AN 5.162 Removing Resentment Ajahn Brahmali BGF 201700:56:36
5212017/05/03MN 19 Two Kinds of Thought (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:50
5222017/05/03AN 2.12 & MN 19 Two Kinds of Thought (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:41:50
5232017/05/03MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 4) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:59
5242017/05/03SN 3.24 Suttas on Generousity & MN 27 Elephant's Footprint (Part 3) Ajahn Brahmali BGF 201700:55:41
5252017/05/03AN 3.100 A Lump of Salt & AN 2.32 Gratitude Ajahn Brahmali BGF 201700:54:25
5262017/05/03Q & A Day 4 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali00:47:46
5272017/05/02AN 3.65 Kesaputtiya Kalama Sutta Part 2 Ajahn Brahmali BGF 201700:10:37
5282017/05/02AN 3.69 Roots (Part 2) & MN 57 The Dog Ascetic Ajahn Brahmali BGF 201700:53:21
5292017/05/02SN 15.3 Tears & AN 3.69 Roots (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:33:23
5302017/05/02DN 16 Mahaparinibbana Sutta (Part 1 & 2) Ajahn Brahmali BGF 201701:41:16
5312017/05/01MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:44:16
5322017/05/01MN 27 Simile of the Elephant's Footprint (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:59:24
5332017/05/01AN 10.61 Ignorance (Part 2) Ajahn Brahmali BGF 201700:29:26
5342017/05/01AN 10.61 Ignorance (Part 1) Ajahn Brahmali BGF 201700:52:20
5352017/05/01Q & A Day 3 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali01:00:40
5362017/04/30DN 16 Mahaparinibbana Sutta Part 3 Ajahn Brahmali BGF 201700:57:09
5372017/04/30Q & A Day2 BGF Sutta Retreat 2017 Ajahn Brahmali00:50:37
5382017/04/30DN 16 Mahaparinibbana Sutta Part 4 Ajahn Brahmali BGF 201700:49:54
5392017/04/30MN 95 Canki Sutta Ajahn Brahmali BGF 201700:48:17
5402017/04/30Day 1 Q & A Ajahn Brahmali BGF 201700:54:58
5412017/04/30AN 3.65 Kesaputtiya Kalama Sutta Part 3 Ajahn Brahmali BGF 201700:59:49
5422017/04/30SN 16.13 The Counterfeit of the True Dhamma & AN 3.65 Kesaputtiya Part 1 Ajahn Brahmali BGF00:33:05
5432017/04/30AN 5.79 Future Perils Ajahn Brahmali BGF00:45:34
5442017/04/23DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 3) | Ajahn Brahmali | 23 April 201701:31:53
5452017/04/22Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 22 April 201701:00:00
5462017/04/21Buddhist Freedom of Choice | Ajahn Brahmali | 21 April 201701:45:26
5472017/04/21Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 15 April 201701:09:24
5482017/04/14Buddha's Advice for Lay Buddhists | Ajahn Brahmali | 14 April 201701:03:30
5492017/03/27Getting To Know The Buddha - Ajahn Brahmali00:47:00
5502017/03/26DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 3) | Ajahn Brahmali | 26 March 201701:38:08
5512017/03/25Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 25 March 201701:00:02
5522017/03/24The Importance of the Sangha | Ajahn Brahmali | 24 March 201701:18:07
5532017/02/24A DHAMMA DAY @ PAL BUDDHIST SCHOOL: Ajahn Brahmali "Emotional Resilience"01:30:33
5542017/02/10Committment and Perseverance - Ajahn Brahmali - 2016123101:16:37
5552017/01/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 28 Jan 201701:11:16
5562017/01/27Commitment and Perseverance | Ajahn Brahmali | 27 Jan 201701:06:13
5572017/01/22[Ajahn Brahmali] - Como praticar depois de um retiro? (pt-br legendado)00:05:19
5582017/01/22DN16: Mahaparinibbana Sutta (part 1A) | Ajahn Brahmali | 22 Jan 201701:33:55
5592017/01/21Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 21 Jan 201701:07:19
5602017/01/20Robots, Artificial Intelligence and Buddhism | Ajahn Brahmali | 20 Jan 201701:11:20
5612017/01/17Positive Attitude In Negative Time - Ajahn Brahmmali - May2009050601:10:58
5622017/01/17Balancing Spiritual and Material Pursuit - Ajahn Brahmali - 2009051000:35:41
5632016/12/17Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 17 Dec 201600:58:48
5642016/12/16Secularism and Buddhism | Ajahn Brahmali | 16 Dec 201600:59:17
5652016/12/11AN10.61 Avijja Sutta - Ignorance (part two) | Ajahn Brahmali | 11 December 201601:23:37
5662016/11/18Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 12 Nov 201601:08:18
5672016/11/11How to deal with difficult events | Ajahn Brahmali | 11 Nov 201601:01:54
5682016/11/05Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #28 : Thoughts About Death | by Ajahn Brahmali00:44:04
5692016/11/05Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #27 : On Suffering - Seeing the big picture00:54:26
5702016/11/04Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #26 : The Future Of Buddhism | by Ajahn Brahmali01:10:06
5712016/11/04Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #25 : Dependent Origination | by Ajahn Brahmali00:48:14
5722016/11/03Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #24 : Developing the Mind | by Ajahn Brahmali00:58:06
5732016/11/03Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #23 : The Problem of Impermanence00:45:12
5742016/11/02Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #22 : The Life of the Buddha | by Ajahn Brahmali00:09:01
5752016/11/02Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #21 : Impermanence | by Ajahn Brahmali01:03:33
5762016/11/01Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #20 : Loving Kindness | by Ajahn Brahmali00:51:58
5772016/11/01Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #19 : The Ultimate Question | by Ajahn Brahmali00:44:50
5782016/10/31Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #18 : Dependent Arising00:59:31
5792016/10/31Buddhist Dharma talks - Ep. #17 : Samatha and Vipassana | by Ajahn Brahmali00:50:19
5802016/10/30Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #16 : Causes and Purpose of Mindfulness00:40:16
5812016/10/30Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #15 : Pilgrimage | by Ajahn Brahmali00:47:33
5822016/10/29Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #14 : Rebirth | by Ajahn Brahmali00:55:02
5832016/10/29Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #13 : Right View & Good Companionship01:00:52
5842016/10/28Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #12 : Some Aspects of Karma | by Ajahn Brahmali00:45:28
5852016/10/28Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #11 : Morality | by Ajahn Brahmali01:07:03
5862016/10/27Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #10 : Buddhist Cosmology | by Ajahn Brahmali01:07:36
5872016/10/27Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #09 : Gurus and Cults | by Ajahn Brahmali00:58:32
5882016/10/26Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #08 : Dealing With Anger | by Ajahn Brahmali00:52:34
5892016/10/26Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #07 : A Brief History of Buddhism00:59:11
5902016/10/25Buddhist Dharma talks - Ep. #06 : The Noble Eightfold Path | by Ajahn Brahmali00:54:54
5912016/10/25Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #05 : The Art of Happiness | by Bhante Brahmali00:46:58
5922016/10/24Buddhist Dharma talks - Ep. #04 : The Noble Eightfold Path | by Ajahn Brahmali00:54:54
5932016/10/24Buddhist Dharma talks - Ep. #03 : Purification of mind as the basis for mindfulness00:52:37
5942016/10/23Buddhist Dharma talks - Ep. #02 : Saddha - Buddhist confidence | by Ajahn Brahmali00:59:45
5952016/10/23Buddhist Dharma talks from Western Australia - Ep. #01 : Transcendental Dependent Origination00:52:36
5962016/09/15Ajahn Brahmali - Cinta Kasih Tanpa Pilih Kasih (Non-Discriminative Love)03:17:20
5972016/07/04"හද සනසන බුදු සිසිලස"- පිණ්ඩපාත දානය.- Pindapatha00:00:32
5982016/05/14Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 14 May 201600:53:13
5992016/04/2301 Ajahn Brahmali - Guided meditation 15 Apr 1600:35:49
6002016/04/201 Guided Meditation by Ajahn Brahmali00:35:49
6012016/04/19Removing Resentment (AN5:162 ) by Ajahn Brahmali at BGF00:16:10
6022016/04/19Vitakkasanthana Sutta (MN20) by Ajahn Brahmali at BGF01:08:56
6032016/04/18Dvedhavitakka Sutta (MN19) by Ajahn Brahmali at BGF01:05:38
6042016/04/09The Future of Buddhism | Ajahm Brahmali | 1 April 201601:10:04
6052016/04/02Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 2 April 201600:59:12
6062016/02/28SN12:66 (Sammasana Sutta) | Ajahn Brahmali | 28 February 201601:25:40
6072016/02/27Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 27 Feb 201601:00:58
6082016/02/26Impermanence | Ajahn Brahmali | 26 Feb 201601:03:30
6092016/02/14AN4.45: Rohitassa Sutta | Ajahn Brahmali | 14 February 201601:16:20
6102016/02/13Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 13 Feb 201501:03:23
6112016/02/12Dependent Arising | Ajahn Brahmali | 12 Feb 201600:59:45
6122016/01/29Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 700:54:22
6132016/01/28Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 600:59:11
6142016/01/27Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 500:54:19
6152016/01/26Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 401:03:14
6162016/01/25Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 300:49:53
6172016/01/24Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 200:58:28
6182016/01/23Paṭiccasamuppāda - Dependent Origination - Ajahn Brahmali - Part 101:31:47
6192015/11/28Guided Meditation | Ajahn Brahmali | 28 Nov 201500:55:40
6202015/11/27Buddhist Cosmology | Ajahn Brahmali | 27 Nov 201501:07:34
6212015/11/20Ajahn Brahmali-El No Yo a Nivel Profundo-SubEsp00:05:51
6222015/11/09Ajahn Brahmali-2-Meditaciòn Metta Amor Bondadoso00:06:13
6232015/10/26Ajahn Brahmali-La Idea del No Yo a Nivel Convencional.SubEsp00:15:29
6242015/09/29Ajahn Brahmali-La Meditación-1-Puntos a Tener en Cuenta.SubEsp00:08:27
6252015/08/23Buddhism: passive or passionate? | 8 & 9 Aug 201501:12:19
6262015/06/10Meditation 06-06-2015 | with Ajahn Brahmali01:03:41
6272015/05/11MN88 - Bahitika Sutta - The Cloak01:07:27
6282015/05/11Meditation - 09-05-2015 | with Ajahn Brahmali01:02:11
6292015/05/10Ajahn Brahmali - Volition, Fools & Wise Men00:56:10
6302015/05/10Ajahn Brahmali - Setting The Wheel Of Dharma In Motion00:59:01
6312015/05/09Ajahn Brahmali - Right View & Good Companionship01:00:50
6322015/05/06Hypnosis and Past Lives Workshop00:59:31
6332015/03/09Meditation - 07-03-2015 | with Ajahn Brahmali01:09:06
6342015/03/08True Freedom | Ajahn Brahmali | 06-03-201501:02:14
6352015/02/16Early Buddhism Course Workshop 1 Sessio01:33:39
6362014/11/30MN 31 Culagosinga Sutta01:21:31
6372014/11/27MN31 - Culagosinga Sutta - The Shorter Discourse in Gosinga01:23:03
6382014/11/26Meditation 21-11- 201401:07:51
6392014/11/23Non-self - a unique teaching of the Buddha | Ajahn Brahmali | 21-11-201401:01:05
6402014/11/2013 Day-Five Afternoon talk. Death contemplation01:03:03
6412014/11/2010 Day Four - Morning Talk00:51:34
6422014/11/2006 Day-Two Evening Q&A01:04:54
6432014/11/2005 Day Two - Morning Talk00:49:00
6442014/11/2004 Day One - Evening Q&A00:50:43
6452014/11/2001 Opening talk00:42:44
6462014/11/2002 Day One Morning Talk00:47:11
6472014/11/1610. Ajahn Brahmali: Q&A (Sunday)00:54:41
6482014/11/169. Ajahn Brahmali: MN 19 (part 2), AN 5:162 Removing Resentment, AN 3:125 Gotamaka00:55:55
6492014/11/168. Ajahn Brahmali: MN 19 Two Kinds of Thought (part 1)00:53:36
6502014/11/167. Ajahn Brahmali: Metta meditation instructions, guided metta meditation00:58:53
6512014/11/166. Ajahn Brahmali: Q&A (Saturday)00:59:12
6522014/11/165. Ajahn Brahmali: AN 3:101 The Soil Remover00:50:06
6532014/11/164. Ajahn Brahmali: AN 5:79 Future Perils, AN 11:2 Volition00:47:49
6542014/11/153. Ajahn Brahmali: Walking meditation instructions, guided meditation00:44:14
6552014/11/152. Ajahn Brahmali: Introduction to meditation and morality, guided meditation01:10:15
6562014/11/151. Ajahn Brahmali: Introduction to suttas00:08:00
6572014/11/10MN 23 Vamikka Sutta - The Ant Hill01:36:39
6582014/11/10Meditation 08-11-201400:59:43
6592014/11/09The Role of Devotion | Ajahn Brahmali | 07-11-201400:51:42
6602014/07/29Dhamma Talk Given by Ajahn Brahmali at Jhana Grove Meditation Retreat Centre on 5 July 201400:54:40
6612014/06/06Ajahn Brahmali reads MN20: removal of distracting thoughts00:55:14
6622014/06/06Ajahn Brahmali MN19: Two kinds of thoughts, Dvedhavitakka Sutta00:38:22
6632014/05/16Meditation 10-05-201400:53:17
6642014/05/16MN 101 Devadaha Sutta - At Devadaha01:31:11
6652014/05/11Right View and How to Develop It | Ajahn Brahmali | 09-05-201400:58:13
6662014/03/25The Authenticity of The Early Buddhist Text | Ajahn Sujato | 21-03-201401:04:44
6672014/03/1820120311.6 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop Metta Meditation,Q&A00:51:04
6682014/03/1820120311.x Ajahn Brahmali at Chetawan: Personal Q&A00:13:29
6692014/03/1720120311.4 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop DN2600:54:50
6702014/03/1720120311.5 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop DN26 & SN3.2500:36:26
6712014/03/15Generosity | Ajahn Brahmali | 14-03-201401:05:52
6722014/03/1320120311.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN13900:39:57
6732014/03/1320120311.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop (Meditation,Q&A)00:27:39
6742014/03/1320120311.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN12500:54:45
6752014/03/1220120310.4 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN12500:54:25
6762014/03/1220120310.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop MN2000:51:19
6772014/03/0720120310.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop00:44:10
6782014/03/0720120310.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:04:38
6792014/03/0320140301.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:41:56
6802014/03/0320140302.2 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:36:39
6812014/03/0320140301.3 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop01:58:53
6822014/03/0320140302.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop02:23:13
6832014/03/0320140301.1 Ajahn Brahmali at Chetawan: Sutta Workshop02:05:03
6842014/02/13Secular Buddhism | Ajahn Brahmali | 07-02-201401:07:44
6852014/02/10Ajahn Brahmali 2 Los Placeres Sensuales00:19:30
6862014/02/03Ajahn Brahmali -1-Los Placeres Sensuales SubEsp00:19:12
6872014/01/20The Dangers Of Sensual Pleasures | Ajahn Brahmali | 14-01-201400:52:05
6882013/12/13Friday Q&A - with Ajahn Brahmali01:04:11
6892013/12/12Day 1 Evening talk - Introduction by Ajahn Brahmali - Nov 2013 Ajahn Brahm Retreat00:48:12
6902013/12/02Ajahn Brahmali-El Apego-2-La Solución.SubEsp00:18:20
6912013/11/26Ajahn Brahmali-El Apego-1-Introducción.SubEsp00:20:05
6922013/10/08Ajahn Brahamali-1- La Purificación - Evitando lo Negativo.SubEsp00:19:39
6932013/06/2324. The art of happiness (2005/06/17) Ven Ajahn Brahmali00:46:32
6942013/06/18Sensual Pleasure Versus Spiritual Pleasure | Ajahn Brahmali | 14-06-201300:56:43
6952013/05/21Early Buddhism Course Workshop3 Session 300:14:31
6962013/05/20Early Buddhism Course3 Session 201:37:54
6972013/05/20Early Buddhism Course3 Session101:32:14
6982013/03/23Ajahn Brahmali: Ieguvumi no suttu lasīšanas00:51:52
6992013/03/16Similes Of The Buddha | Ajahn Brahmali | 15-03-201301:03:46
7002013/03/033. Simile of the Elephant's Footprint01:03:00
7012013/03/022. Simile of the Goldsmith00:41:02
7022013/03/011. Introduction - Ajahn Brahmali March Sutta Retreat 201300:21:08
7032013/03/01Early Buddhism Course Workshop 1 Session 300:28:33
7042013/03/01Early Buddhism Course Workshop 1 Session 201:33:39
7052013/01/17The Middle Way | Ajahn Brahmali | 11-01-201300:58:22
7062012/07/24MN41 Saleyyaka Sutta - The Brahmans of Sala01:30:17
7072012/07/24Meditation 21-07-201201:06:07
7082012/07/24Purification of mind as the basis for mindfulness | Ajahn Brahmali | 23 July 201200:55:10
7092012/06/20Saddhā-Buddhist Confidence01:01:08
7102012/06/17Meditation 16-06-201201:07:51
7112012/06/09Ajahn Brahmali MN19: Two kinds of thoughts, Dvedhavitakka Sutta00:38:29
7122012/06/09Ajahn Brahmali gives a Skype Q&A Session to Sri Lankan Community00:32:55
7132012/05/19MN 138 Uddesavibhanga Sutta - The Exposition of a Summary01:15:20
7142012/05/12Meditation 12-05-201200:59:54
7152012/04/17Meditation 24 03 201200:56:50
7162012/04/17MN 10 Satipatthana Sutta (Foundations of Mindfulness Part 201:16:24
7172012/03/25Transcendental Dependent Origination00:53:40
7182012/03/05Ajahn Brahmali continues with MN118 Breath meditation part 201:34:58
7192012/03/05Ajahn Brahmali: MN118 Breath meditation00:38:22
7202012/03/03Ajahn Brahmali Introduction to sutta retreat March 201200:20:06
7212012/03/03Ajahn Brahmali reads MN20: removal of distracting thoughts00:55:14
7222012/02/12Ajahn Brahmali answers questions during meditation retreat00:49:04
7232012/02/11Ajahn Brahmali talks during a Q&A about bhikkhuni ordination00:01:58
7242011/12/31guided meditation by Ajahn Brahmali00:33:13
7252011/12/29Ajahn Brahmali- supports for meditation00:56:57
7262011/11/24Ajahn Bramali.Impermanencia.SubEsp.flv00:06:27
7272011/11/13Developing Perception | Ajahn Brahmali | 11-11-201100:46:49
7282011/10/13Los Doce Vínculos de la Originación Dependiente00:09:38
7292011/03/26Spiritual Friendship | Ajahn Brahmali | 25-03-201100:44:28
7302011/02/13Duties to One's Parents00:45:13
7312011/01/17Benefits of Reading the Suttas | Ajahn Brahmali | 14 January 201100:51:52
7322010/07/17Attachment | Ajahn Brahmali | 16-07-201000:38:21
7332010/05/31Getting To Know the Buddha | Ajahn Brahmali | 28-05-201000:47:00
7342009/04/25Dependent Origination | Ajahn Brahmali | 17-04-200900:47:44
7352009/02/05Developing The Mind | by Ajahn Brahmali | 23 Jan 200900:57:27
7362008/11/16The Real Buddha | Ajahn Brahmali | 24-10-200800:58:51
7372008/04/18The Ultimate Question | Ajahn Brahmali | 4 Apr 200800:44:17
7382008/04/04Pilgramage To India | Ajahn Brahmali | 28-12-200700:47:29
7392008/04/03Rebirth | Ajahn Brahmali | 02-11-200700:55:07
7402007/02/05Morality | Ajahn Brahmali | 02-02-200701:05:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.