ගංතුනේ අස්සජි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/01සිත නිවන බුදු බණ - 114 Ven.Ganthune Assaji Thero - 2019.07.31 - 05.01 ගන්තුනේ අස්සජි ස්වාමින්ද්‍රයාණ00:40:49
22019/06/28 Ven Ganthune Assaji Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:53:48
32019/04/26සිත නිවන බුදු බණ - 87 Ven.Ganthune Assaji Thero - 2019.04.26 - 05.00 ගන්තුනේ අස්සජි ස්වාමින්ද්‍රයාණන00:40:47
42019/03/02Ven Gantune Assaji Thero 2019 02 24 Sumudura Sadaham Dharma Buddhist TV00:58:48
52019/02/282019 - 02 - 24 අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි - Most Ven Ganthune Assaji thero00:59:09
62019/02/222019 - 02 - 21 අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි - Most Ven Ganthune Assaji thero00:58:54
72019/01/102019 - 01 - 09 අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි - Most Ven Ganthune Assaji thero00:48:54
82019/01/0344. Ven Ganthune Assaji Thero - Saripuththa Seehanada Sutta - 10am22 Aug201800:44:31
92018/09/18අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි 2018 08 22 Most Ven Ganthune Assaji thero00:46:23
102018/09/12Most Ven. Ganthune Assaji Thero 2018-06-0401:02:43
112016/01/019. Paccorohani Sutta AN - Ven Ganthune Assaji Thero - 15Jul201500:42:07
122016/01/0161. Ven Ganthune Assaji Thero - Chuiapunnama Sutta MN - 6.30am22 June201500:47:58
132015/12/3143. Ven Ganthune Assaji Thero - 01aMay201500:48:59
142015/01/152013 05 15 - Ven Ganthune Assaji Thero00:53:13
152015/01/0415. Pacethana Sutta (Anguththara Nikaya) - Ven Ganthune Assaji Thero - 23 Feb1400:45:41
162015/01/0369. Cara Sutta Ithi Wuththaka Pali (Khuddaka Nikaya) - Ven Ganthune Assaji Thero - 12am19 Apr1400:47:39
172015/01/0361. Sevithabbasevithabba Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Ganthune Assaji Thero - 4am12 Apr1400:47:59
182014/08/192013 03 17 Ven Ganthune Assaji Thero00:56:37
192014/07/17Ganthune Assaji @ Dharmapala Institute01:12:03
202014/03/25147. Ven Ganthune Assaji Thero - 30 Nov13 - Sundarika Bharadvaja Sutta (Sutta Nipathaya)00:45:02
212014/03/2444. Ven Ganthune Assaji Thero - 18 Apr13 - Kinsi Sutta M.N00:49:49
222014/03/2419. Ven Ganthune Assaji Thero - 27 Feb13 - Anangana Sutta M.N00:46:08
232014/03/23256. Ven Ganthune Assaji Thero - 4am07 Nov13 - Upasaka Aparrihaniya Sutta A.N00:39:30
242014/01/22134. Ven Ganthune Assaji Thero - 12am19 May1300:48:10
252014/01/2086. Ven Ganthune Assaji Thero - 7.30am08 Apr1300:42:55
262014/01/2077. Ven Ganthune Assaji Thero - 6.30am30 Mar1300:48:01
272014/01/2064. Ven Ganthune Assaji Thero - 12.30pm16 Mar1300:47:22
282014/01/1932. Ven Ganthune Assaji Thero - 10pm26 Jan13 - Abhayaraja Kumara Sutta00:48:18
292014/01/1927. Ven Ganthune Assaji Thero - 6.30am24 Jan1300:49:04
302013/06/12141. Ven Gantune Assaji Thero 04a Dec1000:50:20
312013/06/125. Ven Gantune Assaji Thero 03p Jan10 (Family)00:51:28
322013/04/0120. Gnathatta Gnanaya (ඥාතට්ඨ ඥාණය) Ven Gantune Assaji Thero 20 May1100:47:45
332013/03/31104. Veenopama Sutta (විනූපම සූත්‍රය) Ven Ganthune Assaji Thero 28 Dec1200:47:57
342013/03/3180. Naaga Sutta S N (නාග සූත්‍රය ස.නි) Ven Ganthune Assaji Thero12 Nov1200:44:37
352013/03/3155. Dwitheeya Paatha Sutta (ද්වීතීය පාත සූත්‍රය ස.නි) Ven Ganthune Assaji Thero 08 Jun1200:48:25
362013/03/2759. Bhoomija Sutta (භූමිජ සූත්‍රය) Ven Ganthune Assaji Thero18 Nov1100:52:44
372013/03/24133. Ganthune Assaji Thero 09a Oct1200:18:49
382013/03/22126. Ven Ganthune Assaji Thero 15p Dec1100:33:32
392013/03/22121. Ven Ganthune Assaji Thero 21 Nov1100:42:23
402013/03/2288. Ven Ganthune Assaji Thero 24a Sep1100:49:31
412013/03/2273. Ven Ganthune Assaji Thero 25a Aug1101:03:45
422013/03/2257. Ven Gantune Assaji Thero 03p June1100:47:19
432013/03/2251. Ven Gantune Assaji Thero 19p May1100:09:52
442013/03/2240. Gantune Assaji Thero 08a Apr1100:54:29
452013/03/229. Ven Ganthune Assaji Thero 15a Jan1100:49:08
462013/03/1090. Divithiya Pasa Sutta - Ven Ganthune Assaji Thero00:51:38
472012/06/11Ven Ganthune Assaji Thero - Divithiya Pasa Sutta00:51:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.