ගොම්බැද්දල දමිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/02ධර්මය නොදෙසිය යුතු පුද්ගලයින් Ven. Gombaddala Damitha thero (2019 - 09 - 01)00:58:33
22019/08/27සමගියෙන් දියුණු වෙමු Ven. Gombaddala Damitha thero (2019 - 08 - 26)00:50:55
32019/07/26ධනය උපයා ගන්නේ කෙසේද, උපයාගත් ධනය පරිහරණය කරන්නේ කෙසේද? Ven. Gombaddala Damitha thero (2019- 7 - 25)00:52:32
42019/07/18 Ven Gombaddala Damitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:29:32
52019/07/04Ven Gombaddala Damitha Thero - 2019.07.04 - 11.45 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන් වහනසේ00:55:38
62019/06/29 Ven Gombaddala Damitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:59:24
72019/06/24ඔබත් දෙවියන්ට මතක හිටින මුහුණක්ද Ven. Gombaddala Damitha thero (2019 - 06 - 23)00:48:56
82019/02/172019 - 02 - 17 පූජ්‍ය ගොම්බද්දල දමිත හිමි - Ven Gombaddala Damitha thero00:52:59
92019/02/17Ven.Gombaddala Damitha Thero - 2019.02.17 - 08.06 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:37
102019/02/16Ven.Gombaddala Damitha Thero - 2019.02.07 - 13.30 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:07
112019/02/10Ven.Gombaddala Damitha Thero - 2019.02.05 - 11.40 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:32
122019/01/18Ven.Gombaddala Damitha Thero  - 2019.01.18 - 20.00 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:03
132018/12/20Ven.Gombaddala Damitha Thero - 2018.12.20 - 08.05 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහනසේ00:47:44
142018/12/182018 - 12 - 17 පූජ්‍ය ගොම්බද්දල දමිත හිමි - Ven Gombaddala Damitha thero00:51:23
152018/11/30Ven Gombaddala Damitha Thero - ගිලාන සූත්‍රය00:52:28
162018/11/222018 - 11 - 21 පූජ්‍ය ගොම්බද්දල දමිත හිමි - Ven Gombaddala Damitha thero00:52:02
172018/11/142018 - 11 - 14 පූජ්‍ය ගොම්බද්දල දමිත හිමි - Ven Gombaddala Damitha thero00:55:37
182018/11/13Ven Gombaddala Damitha Thero - ගිලානූපට්‌ඨාක සූත්‍රය00:52:29
192018/11/13සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - මරණය Ven Gombaddala Damitha Thero 2018-11- 1300:45:18
202018/11/03Ven.Gombaddala Damitha Thero - 2018.10.25 - 10.20 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්වහනසේ THE BUDDHIST RADIO00:50:34
212018/09/27පූජ්‍ය ගොම්බද්දල දමිත හිමි 2018 09 11 Ven Gombaddala Damitha thero00:54:10
222018/09/24Ven Gombaddala Damitha Thero - ලොව දුර්ලභම සම්පත් 400:50:35
232018/09/12Ven Gombaddala Damitha Thero 2018 06 0800:52:32
242018/09/12Ven.Gombaddala Damitha Thero 2018.09.09 - 13.55 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්වහනසේ  THE BUDDHIST RADIO00:52:45
252018/08/03Ven.Gombaddala Damitha Thero, - 2018.08.03 - 00.05 ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන් වහනසේ විසිනිTHE BUDDHIST00:53:38
262018/05/21SRI LANKA CUSTOMS | MASIKA DARMA DESHANA | GOMBADDALA DAMITHA THERO01:03:51
272018/01/22Dharma Sermon by Ven Gombaddala Damitha Thero.00:51:46
282018/01/0322. Ven Gombaddala Damitha Thero - Seelaya - 27a Feb201700:49:54
292018/01/031. Ven Gombaddala Damitha Thero - 06a Jan201700:51:00
302017/12/05ජාගර සූත්‍රය-පූජනීය ගොම්බද්දල දමිත තෙරුන්-Jaagara Sutta- Ven Gombaddala Damitha Thero00:52:16
312017/11/08Ven Gombaddala Damitha Thero - ධම්මෝහවේ රක්ඛති ධම්මචාරි00:50:34
322017/10/19Commemoration Dharma Sermon by Ven. Gombaddala Damitha Thero Of Mr. P De S Kalinga00:56:02
332017/05/07Buddhist Dharma Sermon (Deshana)- Ven Gombaddala Damitha Thero - (Part -3)00:07:00
342017/05/07Buddhist Dharma Sermon (Deshana)- Ven Gombaddala Damitha Thero - (Part -2)00:20:56
352017/05/07Buddhist Dharma Sermon (Deshana)- Ven Gombaddala Damitha Thero - (Part -1)00:21:25
362017/03/19Rev Gombaddala Damitha Thero ධර්ම දේශනා දායකත්වය විජය ගුනසෙකර00:33:12
372017/03/19Rev Gombaddala Damitha Thero ධර්ම දේශනා දායකත්වය විජය ගුනසෙකර 200:19:23
382015/05/012013 06 23 Ven Gombaddala Damitha Thero00:52:41
392014/03/25129. Ven Gombaddala Damitha Thero - 12 Oct13 - Patika Sutta D.N00:50:08
402013/08/10Samana Mandika Sutta | Ven Gombaddala Damitha Thero00:59:55
412013/03/2528. Ven Gombaddala Damitha Thero 15 Jul1100:48:01
422013/03/2497. Ven Gombaddala Damitha Thero 29a Jun12- Machchariya Sutta A N00:52:10
432013/03/2368. Ven Gombaddala Damitha Thero 06a May1200:42:10
442013/03/2319. Ven Gombaddala Damitha Thero 29a Jan1200:55:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.