කහටපිටියේ පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/27Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero 2019.10.26 - 20.02 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:04
22019/07/08Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2019.07.08 - 08.03 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:48
32019/07/01Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2019.07.01 - 08.04 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:43
42019/05/16Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2019.05.16 - 08.05 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:26
52019/04/14Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2019.04.14 - 20.05 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:04
62019/03/08Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2019.03.08 - 08.05 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ SL00:47:10
72018/09/19Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero - 2018.09.19 - 08.00 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:44
82018/05/20Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero,- 2018.05.19 - 20.00 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:15
92018/04/27Ven. Kahatapitiye Pannasara Thero - 2018.04.27 - 20.00 කහටපිට්යේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:47
102017/01/1545. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Moneyya Vatha - 20a Sep201600:43:19
112017/01/03Ven.Kahatapitiye Pannasara Thero-2017.01.03-08.0000:48:38
122015/12/3166.1 Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 29p Aug2015 FM00:52:25
132015/12/3155. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Gotrabhu Sitha & Gnanadassanaya - 20p June201500:45:21
142015/12/3128. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Kankhavitharana Visuddhiya - 03p Mar201500:44:45
152015/12/3124. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Ditti Visuddhiya - 19p Feb201500:47:57
162015/12/3111. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Seela Visuddhiya 2 - 18a Jan201500:49:31
172015/01/02103 Seela Vivhuddhiya Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 22a Dec201400:49:38
182015/01/0278. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 13a Oct201400:51:22
192015/01/0265. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 06a June201400:53:59
202015/01/0260. Dhamma Padaya (Citta Vaggaya 3) - Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 24a May201400:52:41
212015/01/0235. Kahatapitiye Pannasara Thero - 10a Mar1400:55:30
222015/01/0247. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 02a Apr1400:49:45
232015/01/016. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - (1st 10 minutes missing) - 09p Jan1400:37:48
242015/01/0115. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 22p Jan1400:49:56
252014/01/04256. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Dhamma Padaya - 09p Dec1300:45:30
262014/01/03246. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Dhamma Padaya - 19a Nov1300:46:59
272014/01/03240. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 13p Nov1300:52:03
282014/01/03223. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 13p Oct1300:43:47
292014/01/03210. Ven Kahatapitiye Pannasara Tero - 25p Sep1300:51:25
302014/01/03190.1 Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Ariyawansa Desanava - 20p Aug1300:49:20
312014/01/02130. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Culla Haththi Padopama Sutta - 23p Jun13 Poson00:43:47
322014/01/02105. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 25p May1300:45:31
332014/01/0284. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 07p May1300:45:35
342014/01/0240. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 17p Mar1300:46:11
352014/01/0125. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - 05a Feb1300:45:02
362014/01/0111. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero - Loka Sutta - 18a Jan1300:48:52
372013/03/2536. Ven Kahatapitiye Pannasara 10pm13 Nov1101:02:07
382013/03/24166. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 24p Dec12- Saptha Vishuddhiya00:42:39
392013/03/24162. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 18a Dec1200:53:05
402013/03/24160. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 10p Dec1200:44:09
412013/03/24130. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 01p Oct12- Enawum Piritha00:42:45
422013/03/24114. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 25a Jul1200:49:15
432013/03/2499. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 30p Jun12(1)00:42:40
442013/03/2484. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 29p May1200:43:55
452013/03/2486. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 04p Jun12( Poson)00:48:53
462013/03/2370. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 08a May1200:52:36
472013/03/2353. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 06p Apr12- Amisa Poojawen Niwan Lebiyahekida00:50:38
482013/03/2338. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 10p Mar1200:46:21
492013/03/2328.VenKahatapitiye Pannasara Thero 17pFeb12-Vanappa Gumbe (Rathana Sutta)00:47:51
502013/03/22114. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 30p Oct1100:43:21
512013/03/2278. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 02a Sep1100:52:37
522013/03/2268. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 05a Aug1100:49:50
532013/03/2234. Ven Kahatapitiye Pannasara Thero 19p Mar11 F M00:42:20

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.