කිරින්දේ චන්දසුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/04Hiyare Dhammasiri Thero = Poson Daham00:51:55
22019/11/13සිත නිවන බුදු බණ - 153 Ven.Kirinde Chandasumana Nayaka Thero 2019.11.13 - 05.00  කිරින්දේ චන්දසුමණ න00:41:50
32019/08/28සිත නිවන බුදු බණ - 126 Ven.Kirinde Chandasumana Nayaka Thero  - 2019.08.28 - 05.01 කිරින්දේ චන්දසුමණ00:41:39
42018/01/0318. Ven Kirinde Chandasumana Thero - Kula Sutta SN - 4am24 Apr201700:45:42
52017/01/0215. Ven Kirinde Chandasumana Thero - Kula Sutta AN - 9.30pm18 June201600:46:00
62016/01/0111. Acayagami Sutta AN - Ven Kirinde Chandasumana Thero - 27 Jul201500:54:13
72015/04/302013 06 24 Ven Kirinde Chandasumana Thero00:54:08
82015/01/0461. Parisa Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kirinde Chandasumana Thero - 20 Dec201400:49:00
92015/01/04114. Mahaneeya Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Kirinde Chandasumana Thero - 6.30am19 Nov201400:51:09
102015/01/0230. Paththakamma Sutta (Anguththara Nikaya) - Ven Kirinde Chandasumana Thero - 10pm08 Mar1400:47:33
112014/11/172013 05 01 Ven Kirinde Chandasumana Thero00:57:17
122014/03/25135.2 Ven Kirinde Chandasumana Thero - 29 Oct13 - Sangeethi Sutta D.N00:48:24
132014/03/2446. Ven Kirinde Chandasumana Thero - 28 Apr13 - Bahudhathuka Sutta M.N00:55:33
142014/03/2418. Ven Kirinde Chandasumana Thero - 26 Feb13 - Bhaya Bherawa Sutta00:53:06
152014/03/23238. Ven Kirinde Chandasumana Thero - 10pm26 Oct13 - Dhamma Padaya00:52:06
162013/06/12148. Ven Kirinde Chandasumana Thero 10p Dec1000:46:23
172013/06/1281. Ven Kirinde Chandasumana Thero 06p Jul1000:49:58
182013/06/1235. Ven Kirinde Chandasumana Thero 09p Mar1000:45:40
192013/04/0170. Yamaka Paatihaaryye Gnanaya (යමක පාටිහාරයේ ඥාණය) Ven Kirinde Chandasumana Thero 09 Jul1100:49:30
202013/03/3131. Sakalika Sutta (සකලික සූත්‍රය) Ven Kirinde Chandasumana Thero15 Mar1200:55:04
212013/03/2697. Ven Kirinde Chandasumana Thero 10.30am31 Jul1200:50:21
222012/05/11DHARMA DESHANA-64 ven.Kirinde Chandasumana Thero00:53:16
232012/03/29Dhamma Sermon [ Ven Kirinde Chandasumana Thero]00:53:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.