කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/17දෝස 6ක් මගහැර එකත්පස්ව වාඩි වන ආකාරය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 16)01:39:36
22019/07/16පොරොන්දු පහක් - පන්ච ඉට්ඨධම්ම සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1602:01:58
32019/07/16පුජ්‍යපාද කොරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ .01:59:41
42019/07/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -15-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12-07-201901:04:17
52019/07/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 13 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:03
62019/07/15බෞද්ධ අප උපතින්ම අළුත ඇරඹූ නොව, දියුණු වූ ලාභ ලැබෙන ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවන් (2019 - 07 - 14)00:55:24
72019/07/14මරණසතිය වැඩූ පේසකාර දියණියVen. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 07 1400:50:22
82019/07/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:49:03
92019/07/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1400:54:45
102019/07/14කර්ම පථයක් සම්පූර්ණ වීම නැතහොත් චක්‍රය පූර්ණ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 13)00:49:03
112019/07/13ධම්මපදයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1300:47:18
122019/07/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1300:49:03
132019/07/13Sadaham sawana - දරුවන් ද සතර අපායෙන් මුදාගන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:02
142019/07/12ධර්ම දානානිශංස (සද්ධම්මපකාසිනි - 25) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:01:38
152019/07/12පීත විමාන වස්තුව (සද්ධම්මපකාසිනි - 24) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:30
162019/07/12රජෙක් සක්විති රජ වන මොහොත නැතහොත් චක්‍ර රතනය පහළ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 7 - 11)00:58:45
172019/07/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 07 වටේ මැටි වලින් පිරි මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය.00:49:09
182019/07/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 06 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:41
192019/07/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්ම දේශනා බණ Dhamma sermon Bana 800:50:30
202019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:49:13
212019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:51:03
222019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:50:08
232019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:47:34
242019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:51:38
252019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:52:42
262019/07/08දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -14-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-05-07-201901:03:11
272019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:50:25
282019/07/08Sadaham sawana - නිස්සාර වු කය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:20
292019/07/08Sadaham sawana - මිත්‍යා විශ්වාස- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:08
302019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:52:05
312019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:49:14
322019/07/08වටේ මැටි වලින් පිරී මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 07)00:49:14
332019/07/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0700:43:28
342019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:46:47
352019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0700:49:14
362019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:50:30
372019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0600:46:34
382019/07/07ඇස් ලැබීමට හා ඇස් නිරෝගී වීමට කල හැකි පිංකම් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 06)00:48:30
392019/07/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:46:49
402019/07/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0600:46:49
412019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 06 30 "ධර්මයේ ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරාසයෙන්ම පරාර්ථය යෙදෙයි"00:49:00
422019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නෙ සංජීව නිරයට00:49:19
432019/07/04Koralayagama Saranathissa Thero - අපාය සහ දෙව්ලොව - Hell and Heaven -කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි01:48:03
442019/07/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0301:54:17
452019/07/03Sadaham sawana - වටිනා දහම් දේශණයක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
462019/07/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:52:17
472019/07/03හිස් 32කින් යුත් සක්දෙව්ගේ අයිරාවණ හස්ථියා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 02)01:53:45
482019/07/02පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 30 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:56
492019/07/01මනුලොව, චාතුන්මහාරාජිකය හා තව්තිසාව පාලනය කල මන්දාතු සක්විති රජු (2019-06-30) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:54:53
502019/07/01ධර්මයෙදී ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරායාසයෙන්ම පරාර්ථයෙ යෙදේ Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-30)00:49:20
512019/07/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-3000:52:17
522019/06/30පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:29
532019/06/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-3000:46:58
542019/06/30ආශ්චර්ය අද්භූත ධර්ම සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 23) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:41:41
552019/06/30යථා දණ්ඩෙන ගෝපාලො (සද්ධම්මපකාසිනි - 22) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:22
562019/06/30තුන් ලෝකාග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 21) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:38:33
572019/06/30අත්තානං චෙ පියං ජ්ඤඤා (සද්ධම්මපකාසිනි - 20) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:32
582019/06/30සීහ සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 19) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:23
592019/06/30සීහ සූත්‍රය - 01 (සද්ධම්මපකාසිනි - 18) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:06
602019/06/30දිවා තපති ආදිච්චො (සද්ධම්මපකාසිනි - 17) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:43:57
612019/06/30යො සීලවා සීලවන්තෙසු දදාති දානං (සද්ධම්මපකාසිනි - 16) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:57:24
622019/06/30අසිරිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 15) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:21:13
632019/06/30සංසාර සොතං ඡින්දිත්වා (සද්ධම්මපකාසිනි - 14) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:48:23
642019/06/30මහා සමය සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 13) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:54
652019/06/30යෙ රාග රත්තානු පතන්ති සොතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 12) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:39
662019/06/30සච්චං බණෙන කුංජ්‍යෙය (සද්ධම්මපකාසිනි - 11) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:59
672019/06/30අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නේ සංජීව නිරයටමයි (2019 - 06 - 29) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 500:49:44
682019/06/30දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -12-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-06-201900:58:56
692019/06/29දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -13-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-06-201900:57:57
702019/06/29පණ්ඩිත පුද්ගලයා කව්ද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2700:41:27
712019/06/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2900:49:44
722019/06/29අසම්මාස සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 10) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:07
732019/06/29අහි සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 09) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:55
742019/06/29පිංගියානිගේ බුදුගුණ වැණුම (සද්ධම්මපකාසිනි - 08) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:24
752019/06/29අස්සං ගවං රජතං ජාත රූපං (සද්ධම්මපකාසිනි - 07) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:11:30
762019/06/29අචිරං වතභො කායො (සද්ධම්මපකාසිනි - 06) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:58:01
772019/06/28ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 13 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:23
782019/06/26පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 15 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:00
792019/06/26සුදස්සං වජ්ජං අඤ්ඥේසං අත්තනෝ පන දුද්දසං (සද්ධම්මපකාසිනි - 05) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:00:17
802019/06/26දීඝො බාලානං සංසාරො සද්ධම්මං අවිජානතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 04) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:40:01
812019/06/26එවං ජාතෙන මච්චෙන කත්තබ්බං කුසලං බහුං (සද්ධම්මපකාසිනි - 03) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:57
822019/06/26පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 02) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:35
832019/06/26මහා සමය සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 01) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:52:51
842019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -11-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-06-201900:49:20
852019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -9 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-31-05-201901:01:55
862019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -8 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:51
872019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -7 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:05
882019/06/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:49:47
892019/06/24Sadaham sawana - සාමීචිපටිපන්න ල්‍රතිපදාව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:41
902019/06/24බුද්ධ කාලයේ විසූ මහා පුරුෂ ලක්ෂන 32කම සහිත පුරුෂයින් Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-23)00:49:48
912019/06/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2300:49:47
922019/06/23මහා නිරයන් 8හි තතු Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 06 - 22) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 300:51:44
932019/06/23බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2200:49:16
942019/06/21ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 12 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:45
952019/06/20ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (11- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:08
962019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -6 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:45
972019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -5 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:37
982019/06/16මරණින් පසු විභාගය, නැවත ලිවීමට අවස්ථා නැත (2019-06-15) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 200:48:37
992019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:46:14
1002019/06/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-1500:47:50
1012019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-1500:46:15
1022019/06/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0900:45:28
1032019/06/10රාජ ඳඬුවම් හා නිරා දුක් (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:51:21
1042019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 09සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
1052019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණ තිස්ස හිමි 2019 06 08 ශාක්‍යයෝ කොසොල් රජු පුත් විරුබඩ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම.00:46:21
1062019/06/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0900:51:21
1072019/06/09Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:26
1082019/06/09Sadaham sawana - මෙය සත්‍යය නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:35
1092019/06/09ශාක්‍යයෝ, කොසොල් රජ පුත්, විරුඩබ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම (2019 - 06 - 08) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:21
1102019/06/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0800:43:26
1112019/06/08ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 10 - දේශනය )Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:49
1122019/06/08Sadaham sawana - පූර්ව කර්මය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:30
1132019/06/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0800:46:21
1142019/06/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 201906 01බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණසූරීන් 3දෙන බෞද්ධයා නාලිකාව00:46:20
1152019/06/03පූජ්‍ය පාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 02 පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතුදේ00:44:05
1162019/06/03පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතු දේ - පබ්බතූපම සූත්‍රය 2 - (2019-06-02) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:44:31
1172019/06/03බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණශූරයන් 3 දෙනා - පබ්බතූපම සූත්‍රය 1 (2019-6-1) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:20
1182019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0100:46:20
1192019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0200:43:22
1202019/06/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0200:38:15
1212019/06/02ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 09 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:19
1222019/06/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0100:41:33
1232019/05/28පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 219 05 26සුමුදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:17
1242019/05/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-2600:54:17
1252019/05/27වැසි වළාහක දෙවියන් බහුතරයක් සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ය (2019 - 05 - 26) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:55:54
1262019/05/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 304:14:27
1272019/05/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2600:49:08
1282019/05/26ලොව ඇති ශ්‍රේෂ්ඨම දාන 5 පන්සිල්ය (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:43
1292019/05/26Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2300:42:46
1302019/05/25පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 18 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි04:14:27
1312019/05/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 09.00 PM04:14:27
1322019/05/21සිත දියුණු ඇත්තෙක් අන්‍ය සිත් දියුණු කිරීමටම පෙළඹෙයි (2019 - 05 - 19) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:09
1332019/05/20#මේ ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් කල හැකි ධර්ම දේශනාවකි.#සසර මේ තරම්ම දිගද? #පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණාතිස්ස ස්වාමීන00:23:23
1342019/05/19පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 19 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:45:58
1352019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 08 - දේශනය )00:58:19
1362019/05/19Sadaham sawana - වෙසක් පෝදා ධර්ම දේශණාව. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:12
1372019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1900:46:08
1382019/05/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1900:39:02
1392019/05/19Sadaham sawana - මේවා ඔබට සිතාගන්නවත් පුළුවන්ද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ03:36:31
1402019/05/19Ven_Koralayagama_Saranathissa_Thero00:49:17
1412019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 07 - දේශනය )00:59:12
1422019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 9.00PM00:00:43
1432019/05/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05 -1300:58:15
1442019/05/13පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:13
1452019/05/13ඇසුරට සුදුසු පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:47:13
1462019/05/13කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:25
1472019/05/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 06 - දේශනය )01:00:46
1482019/05/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1200:44:21
1492019/05/12පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:04
1502019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1200:47:13
1512019/05/12පණ්ඩිත ඇසුරට පෙර බාලයන් ඇසුර නවත්වන්න (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:26
1522019/05/12Sadaham sawana - බ්‍රහ්මචාරීව හැසිරීම යනු..... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:45
1532019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 05 සවස දේශනය )01:04:02
1542019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
1552019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:45:35
1562019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:44:16
1572019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1100:49:26
1582019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 05 උදෑසන දේශන01:17:07
1592019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්ස මැල්සිරිපුර සිරි සුගතපාලාරාමය වෙත වැඩම කරන පිංබර අවස්තාව00:02:04
1602019/05/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 04 දේශනය )01:28:48
1612019/05/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 05 04 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්00:52:56
1622019/05/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 03 - සවස දේශනය)01:21:20
1632019/05/06මනු ලොවට පැමිණි හේතුව අමතක වීම (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:33
1642019/05/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 05 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:09
1652019/05/05මාපිය උපස්ථානය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0500:44:19
1662019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 03 උදෑසන දේශන00:55:56
1672019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0500:49:09
1682019/05/05සම්පත්ත, සමාදාන හා සමුච්ඡේද විරතිය (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:03
1692019/05/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:03
1702019/05/04Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0400:44:51
1712019/05/04Sadaham sawana - ආරති විරති පාපා...... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:21
1722019/05/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0400:50:03
1732019/05/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - සවස දේශනය )01:37:56
1742019/05/03පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 01 සොරකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක00:55:26
1752019/05/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero -චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - උදෑසන දේශනය )01:27:59
1762019/05/02සොරෙකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක (2019 - 05 - 01) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:56:27
1772019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:55
1782019/05/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0100:50:53
1792019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- සවස දේශනය )00:48:14
1802019/04/30පෘතග්ජනයා දැවෙන ගිණි 11ක් (2019 - 04 - 21) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:46
1812019/04/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- උදය දේශනය )01:27:49
1822019/04/282019 04 2600:47:55
1832019/04/22පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21 ven koralayagama saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:48:36
1842019/04/21පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21ven koralayagama saranatissa Himiබෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:26
1852019/04/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2100:48:45
1862019/04/21සීතලට ගස් බෙනයකට රිංගූ වඳුරු පැටියෙක් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:26
1872019/04/21මරණ මොහොතේ වේදනාව විස්තරයකින් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:41
1882019/04/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 20ven koralayagama saranatisssa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:52:13
1892019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2000:47:49
1902019/04/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2000:52:26
1912019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2003:38:28
1922019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 02 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:36:15
1932019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:39:34
1942019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 01 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:38:54
1952019/04/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1800:51:09
1962019/04/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 04 14 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද00:48:55
1972019/04/16අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ ( දේශනය - 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:52:40
1982019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:46
1992019/04/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 14pujya koralayagama sarana tissa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනය00:46:24
2002019/04/14පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 03 28 රත්නපුර වෙරළුපළදි සිදුකළ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව01:57:49
2012019/04/14Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1400:44:09
2022019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1400:46:46
2032019/04/142019 - 04 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:25
2042019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - දුර්ලභන්ච මනුස්සත්තං බුද්ධප්පාදෝච දුර්ලභං දුර්ලභා ශ්‍රණසම්පත්ත00:53:56
2052019/04/13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 13ven koralayagama Saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:47:15
2062019/04/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1300:43:58
2072019/04/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1300:47:25
2082019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:17
2092019/04/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අක්කෝධේන ජිනේ කෝධං අසාධුං සාධුනා ජිනේ 02 දේශනය00:43:21
2102019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:02
2112019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0700:50:52
2122019/04/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 07 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:48
2132019/04/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0700:51:02
2142019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:13
2152019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0600:47:41
2162019/04/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0600:49:13
2172019/04/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 02Pujya koralayagama saranathssa Himi ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා tv00:54:58
2182019/04/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 30 බෞද්ධයා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:15
2192019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:07
2202019/04/02පංච ඉට්ඨධර්ම සූත්‍ර දේශනාව (03) කොටස.Ven Koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:43:28
2212019/04/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0200:47:44
2222019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
2232019/04/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3100:44:21
2242019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:21
2252019/03/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3100:46:09
2262019/03/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3000:52:00
2272019/03/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3000:50:21
2282019/03/29රත්නපුර වෙරළුප ධර්ම දේශනය.Ven Koralayagama Saranatissa Thero. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:58:39
2292019/03/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:50:36
2302019/03/262019 03 24 Pujya Koralayagama Saranathissa himi Buddhist TV Dharma Desanawa01:04:06
2312019/03/25Ven Koralayagama Saranathissa himi 2019 03 23 Buddhist TV00:49:27
2322019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:04:24
2332019/03/24Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2400:58:31
2342019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
2352019/03/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2300:44:56
2362019/03/23Sadaham sawana - සෝවාන් ඵලයේ පිළිසරණ?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:18
2372019/03/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (05 දේශනය)3 දේශනය නැවත විකාශය01:03:19
2382019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
2392019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 17 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budist tv00:48:14
2402019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 16 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budest tv00:45:29
2412019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1700:45:05
2422019/03/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1700:48:15
2432019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1600:45:17
2442019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:31
2452019/03/16Sadaham sawana - ඔබ කුමන ගිලනාද?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
2462019/03/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1600:45:31
2472019/03/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්මය නොදන්නාට සසර බොහෝ දිගයි00:36:17
2482019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 3 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:32
2492019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 2 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
2502019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 5 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:30
2512019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 6 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:45
2522019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 4 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
2532019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 1 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:18
2542019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 9 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:50
2552019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 7 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:29
2562019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 8 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:30
2572019/03/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 10 budist tv00:52:02
2582019/03/112019 03 09 ven Koralayagama Saranathissa Himi Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:23
2592019/03/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0900:42:48
2602019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:41
2612019/03/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1000:49:02
2622019/03/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -4දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-03-201901:02:04
2632019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:12
2642019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:02
2652019/03/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-0900:44:38
2662019/03/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 04 - දේශනය )01:01:18
2672019/03/08විකාල බෝජනය ශික්ෂාපදය මොනතරම් වටිනවද ven koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:04:45
2682019/03/08කාලීන ධර්මදේශනා ගැන දැනගන්න. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:04:08
2692019/03/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0800:52:18
2702019/03/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven koralayagama saranathissa thero ධර්ම දේශනාව 2019 03 03 Buddhist TV00:45:26
2712019/03/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමීV2019 03 02 enKoralayagama Saranathissa Thero Dharma Desanawa budist tv00:55:40
2722019/03/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 07 - දේශනය )00:46:48
2732019/03/04Ven. oralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0400:56:23
2742019/03/032019 - 03 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:26
2752019/03/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0300:46:23
2762019/03/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0300:45:26
2772019/03/022019 - 03 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:54
2782019/03/02විකාල බෝජනයෙන් ලැබෙන ආනිසංස පහකි,Ven Koralayagama Saranatissa Thero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන්00:05:43
2792019/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0200:55:54
2802019/03/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0200:57:01
2812019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:47
2822019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:02
2832019/02/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 24 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:55:33
2842019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 06 - දේශනය )00:46:41
2852019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අර්ථ රහිත පදවලින් යුත් දහසක් වචනයන්ට වඩා ඒ එක් අර්ථ සහිත පදය ශ00:57:47
2862019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 23 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:42
2872019/02/25Sadaham sawana - ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මගඵල ලබන හැටි. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
2882019/02/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 05 - දේශනය )00:47:19
2892019/02/25Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2400:55:38
2902019/02/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2400:55:47
2912019/02/23කීටාගිරි සූත් රය 7 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 2300:49:37
2922019/02/23Sadaham sawana - ධර්ම ගෞරවය සහිත ධර්ම ශ්‍රවණය. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:32
2932019/02/23කීටාගිරි සූත්‍රය - 7 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2300:49:37
2942019/02/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2300:48:02
2952019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:35
2962019/02/22දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -3දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-02-201901:06:09
2972019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 03 - දේශනය )01:03:19
2982019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 04 - දේශනය )00:43:45
2992019/02/21පින්,පව් කල විට හා තෘශ්නාව දුරු කල තිස්ස තෙරුන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-02-1900:55:36
3002019/02/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 03 - දේශනය )00:46:32
3012019/02/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02 -1900:55:23
3022019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 02 - දේශනය )00:45:28
3032019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - යම් කෙනෙක් කරන යම් පිනක් ඇත්ද ඒ පින නැවත නැවතත් කරන්න00:47:57
3042019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 01 - දේශනය )00:45:00
3052019/02/172019 - 02 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:10
3062019/02/17Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 17 Sumudura sadaham Darma Desanawa Buddhist TV00:47:52
3072019/02/17Sadaham sawana - බුදුන් වහන්සේ පිලිගැනීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:12
3082019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 02 - දේශනය )01:08:31
3092019/02/17කීටාගිරි සූත්‍රය - 6 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1700:42:00
3102019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1700:48:10
3112019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:43
3122019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 16 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:28
3132019/02/16Sadaham sawana - කාමය රාගය සහ ඇලීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:41
3142019/02/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1600:47:50
3152019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1600:52:43
3162019/02/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -2දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-02-201901:10:19
3172019/02/12Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 10 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:07
3182019/02/112019 - 02 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:42:21
3192019/02/11Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:41
3202019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1000:42:21
3212019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0900:49:29
3222019/02/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1000:43:48
3232019/02/10Sadaham sawana - පූර්ව කර්ම පලදෙන විධිය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:09
3242019/02/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -1දේශනාව​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-02-201901:04:31
3252019/02/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 01 - දේශනය )01:02:33
3262019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:09
3272019/02/09කීටාගිරි සූත්‍රය - 5 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0900:49:59
3282019/02/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 25 දේශනය )00:45:40
3292019/02/07නිරෝධ සමාප්තියෙන් අවදි වුන රහතන් වහන්සේ නමකට උපස්ථානයක් කලොත් එදාම එහි විපාක ලැබෙනවා.00:47:57
3302019/02/06මතු බුදුවන මෛත්‍රීය බුදුන් වහන්සේ (bana 5) - Maithriya Buddha - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:25
3312019/02/0525-කොටස සත්‍යයට කරන්න පුළුවන් මහා පුදුම දේවල්..සතුරන් මැඩ පවත්වන ධර්ම 4..01:44:47
3322019/02/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 24 දේශනය )00:49:56
3332019/02/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 23 දේශනය )00:01:16
3342019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
3352019/02/03කීටාගිරි සූත්‍රය 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0300:40:30
3362019/02/03Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:02
3372019/02/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0300:46:10
3382019/02/03කොරලයාගම සරනතිස්ස හිමියන් මාතලේට වැඩම වු වගයි00:00:48
3392019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:39
3402019/02/02ඔබ මගවියදම හොයාගෙන ඇත්ද? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02- 0200:50:05
3412019/02/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0200:49:39
3422019/01/31Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 28 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:57:59
3432019/01/3024-කොටස යොදුන් 500ක් දිග ආනන්ද මාළුවා..පාරමී පුරන කාලෙත් බෝසතාණන් වහන්සේ අංගුලිමාල දමනය කළා01:55:35
3442019/01/282019 - 01 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:58:12
3452019/01/28Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 27 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:23
3462019/01/272019 - 01 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:35
3472019/01/27කීටාගිරි සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:59
3482019/01/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2700:47:35
3492019/01/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2700:57:11
3502019/01/262019 - 01 - 26 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:35
3512019/01/26කීටාගිරි සූත්‍රය 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:25
3522019/01/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2600:46:35
3532019/01/24kitagiri suththrya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:01
3542019/01/23Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 22 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:59:24
3552019/01/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 22 දේශනය )00:48:47
3562019/01/22Ven. Koralayagama Saranathissa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 93 - TV Didula01:00:32
3572019/01/20මේ ලෝකධාතුවේ සියලුම දානයන් අබිබවායන දානය කුමක්ද.00:01:12
3582019/01/20කුමක්ද මේ ජංගා විහරනය කියන්නේ00:00:50
3592019/01/20මේ සංසාරයෙන් එතෙරවන්න නමි ධර්මය ශ්රවනය කලයුතුමයි00:03:56
3602019/01/20සෝවාන් විම කොයිතරමි විර්යයෙන් කලයුතුද00:05:05
3612019/01/20වස් පින්කමක ආනිසංස Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2002:04:29
3622019/01/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 21 දේශනය )00:50:38
3632019/01/192019 - 01 - 19 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:04
3642019/01/19කීටාගිරි සූත්‍රය 1 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1900:44:01
3652019/01/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1900:46:04
3662019/01/18ඇත්තටම මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ මොන පාටද ? Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:46
3672019/01/18අජානීය හස්තියන්, අශ්වයන්, වෘෂභයන් සහ අජානීය පුරුෂයන්, පුරුෂ අජානීයන් ඉතාම දුර්ලභයි 12-01-201900:52:11
3682019/01/16ධම්ම පද පාලියෙන්-පුරුශ අජානීයෝ බොහෝ දුර්ලබයි-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12 01-201900:51:55
3692019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:24
3702019/01/1523-කොටස පූර්ණක යක්ෂයාගේ අතේ තිබෙන මාණික්‍යයෙන් සක්වළ දහස් ගානක් ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්01:43:28
3712019/01/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 20 දේශනය )00:47:54
3722019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:58
3732019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ii Ven Koralayagama Saranathissa thero00:56:35
3742019/01/132019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:19
3752019/01/13Sadaham sawana - මෙම ධර්මයේ අසිරිය දන්නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:11
3762019/01/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1300:48:19
3772019/01/13koralayagama saranathissa thero00:49:53
3782019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1300:54:20
3792019/01/13Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 12 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:26
3802019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1200:52:08
3812019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:46
3822019/01/12Sadaham sawana - අජාණීය පුරුෂ යනු කවුද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
3832019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1200:53:46
3842019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 19 දේශනය )00:45:11
3852019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බුදු ගුණ සත්ථා දේව මනුස්සානං බුදු ගුණය00:46:48
3862019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 18 - දේශනය )00:48:49
3872019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඇට වලින් ගොඩ නැඟී, මස් ලෙයින් පිරි ගත්, මේ සිරුර ජරාවට, මරණයට00:44:50
3882019/01/10Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 06 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:29
3892019/01/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 17 - දේශනය )00:43:01
3902019/01/08රැස් කරපු ධනය, බිරිඳ දරුවන් තියා තමන්ට තමන්වත් නැහැ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 06 01 201900:46:26
3912019/01/08Sadaham sawana - වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:38
3922019/01/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 16 - දේශනය )00:44:27
3932019/01/07කාමයට ගිජුව ඇලුණු සිත් ඇත්තා හිත නොසෑහීම මිය යනවා 05-01-201900:50:40
3942019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
3952019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:00
3962019/01/06Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0600:50:03
3972019/01/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0600:48:15
3982019/01/05කම්සැපය මහත්සේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම දුකක් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-01-0500:51:52
3992019/01/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0500:52:00
4002019/01/05Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 02 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:59:39
4012019/01/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 15 දේශනය )00:44:06
4022019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:10
4032019/01/02සැරියුත් මුගලන් අගසව් දෙනම වහන්සේලාගේ ගුණ , ආශ්චර්යයන් සහ හැකියාවන්00:49:10
4042019/01/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 14 දේශනය )00:49:39
4052019/01/02මාරයාගේ ඇම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0200:51:55
4062019/01/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 13 දේශනය )00:44:54
4072019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:23
4082018/12/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-3000:50:23
4092018/12/30භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රවකයින් වහන්සේලා දෙනම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018 -12-3000:52:14
4102018/12/30ධම්ම පද පාලියෙන්-මේ කය ගැන කියවෙන අපූරු කාරනාවක් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 29 -12- 201800:49:13
4112018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:49
4122018/12/29මේ කයෙන් හිත කියන ධර්මතාවය එලියට ගිය විට Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2900:46:30
4132018/12/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2900:46:49
4142018/12/25මංගල ධර්ම - බ්‍රහ්මචරියාව​...-Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 23 -12- 201800:51:59
4152018/12/24ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රොයෝජන ගන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2401:00:10
4162018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
4172018/12/2321 කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි00:53:40
4182018/12/2319 කොටස තථාගත පාත් රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ් යන්ගේ හිසට වැටෙනවා ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
4192018/12/23අබ්‍රහ්මචරියාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:49:21
4202018/12/2320 කොටස බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
4212018/12/2318 කොටස නන්දිමිත් ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප් රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
4222018/12/23මතු බුදු වන මෛත් රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 17 කොටස00:37:40
4232018/12/23ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 16 කොටස00:48:31
4242018/12/23ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 15 කොටස01:41:23
4252018/12/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2300:49:32
4262018/12/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:57:41
4272018/12/22ද්වේශය පාලනය කිරීම Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 10July 201600:56:15
4282018/12/20ලෝකවිදූ බුදුගුණයෙන් ස්වල්පයක් - by Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 10-12-201801:01:22
4292018/12/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 12 දේශනය )00:46:51
4302018/12/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 11 දේශනය )00:48:34
4312018/12/18බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා 14 කොටස00:49:20
4322018/12/18සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි 13 කොටස01:43:48
4332018/12/18අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා පුරාණ දීපංකර තථාගතයන් වහන්සේගේ ඥාති නැගණියයි 12 කොටස00:40:34
4342018/12/17ප් රථම ධ් යාන සුවය දිව් යලෝක සැපයට වඩා උතුම් 11 කොටස00:53:24
4352018/12/17පරනිම්මිත වසවර්තිය දෙව් ලොව උපන්නොත් ආයුෂ අවුරුදු 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි 10 කොටස00:37:52
4362018/12/17බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 9 කොටස තථාගතයන් වහන්සේ සම වදින සමාධි ප් රමාණය කෝටි ලක්ෂ 24ක්00:48:33
4372018/12/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1700:48:08
4382018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:20
4392018/12/16බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 8 කොටස කෙනෙකුගේ සිත වැඩිලද නැද්ද කියලා දැන ගැනීමේ නුවණ00:47:25
4402018/12/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1600:48:49
4412018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1600:48:20
4422018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero බුදුගුණ අනන්තයි අප ් රමාණයි අහස වගෙයි පොලව වගෙයි මහා සාගරය00:57:29
4432018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 10 දේශනය )00:47:15
4442018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:43
4452018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:35
4462018/12/15සැදැහැ සිතින් චෛත්‍ය වැඳගන්න යන අතර මග කෙනෙකු මැරුණොත් දිව්‍ය ලෝකයේ උපදිනවා 15-12 -201800:48:36
4472018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:06
4482018/12/1522-කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් ,පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි.00:53:40
4492018/12/15භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පිදීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1500:49:36
4502018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 7 කොටස ශ් රද්ධා ඉන්ද් රීය පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණ00:49:11
4512018/12/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1500:49:47
4522018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 6 කොටස ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සර්වප් රකාරයෙන් දන්නා නුවණ00:47:29
4532018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 5 කොටස සර්වත් රගාමිණී ප් රතිපත්ති දක්නා නුවණ00:50:57
4542018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 4 කොටස ගතිභවය විපත්ති නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම ඇත්තාහ00:51:08
4552018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 3 කොටස අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයත් කර්ම වල විපාක දකිනා නුවණ00:46:30
4562018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 2 කොටස යථාභූත ඥාණයඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින ඥාණය00:53:03
4572018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 1 කොටස ක්ෂත් රීය රජ පිරිසේ බලය අමිතභෝගී සිටුවරු00:53:09
4582018/12/15ජාතිපි දුක්ඛා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12 -1500:58:01
4592018/12/14මහාමංගල සූත්‍රයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1400:52:26
4602018/12/1221-කොටස - බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි; කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
4612018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:46
4622018/12/10ලෝකවිදූ ගුණයෙන් අල්පමාත්‍රයක්....Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-12-201801:00:58
4632018/12/10ලෝකවිදූ ගුණය 1-දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1001:00:30
4642018/12/10මරණයට සූදානම් වූ කෙනා සතුටින් එය පිලිගනී-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-12-201800:53:24
4652018/12/10නිදි වරන්නාට රාත්‍රිය බොහෝ දිගයි....-VenKoralayagama Saranathissa Thero-05-12-201800:50:25
4662018/12/10අසිභන්ඳක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 08-12-201800:49:27
4672018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:15
4682018/12/09Sadaham sawana -- වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:33
4692018/12/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0900:51:10
4702018/12/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0900:51:21
4712018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:22
4722018/12/08අසිභන්ධක සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12- 0800:49:55
4732018/12/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0800:48:22
4742018/12/0720 කොටස-තථාගත පාත්‍රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ්‍යන්ගේ හිසට වැටෙනවා.ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
4752018/12/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 09 දේශනය )00:47:40
4762018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 6-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 02-12-201800:48:46
4772018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 01-12-201800:49:45
4782018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:44
4792018/12/02බොරු කියන්නා දිනන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0200:47:59
4802018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0200:47:30
4812018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:40
4822018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 08 දේශනය )00:45:13
4832018/12/01මසුරා දිනන්නත් දානයම වටිනවා Ven. Koralayagama Saranathissa thero 2018-12- 0100:46:25
4842018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0100:47:40
4852018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 07 දේශනය )00:47:52
4862018/11/30වෙසමුණි දෙවියන්ගේ 28ක් වූ මහා බලසම්පන්න සෙන්පතියන්ගෙන් කෙනෙක් තමයි සමන් දෙවියන්01:16:35
4872018/11/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 06 දේශනය )00:50:56
4882018/11/2919 කොටස -නන්දිමිත්‍ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප්‍රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
4892018/11/28රට්ඨපාල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 26-11-201800:54:13
4902018/11/27ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 4-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 25-11-201800:54:57
4912018/11/26Ven.Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2600:51:05
4922018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2500:53:05
4932018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2400:46:13
4942018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:09
4952018/11/25ක්‍රෝධකරන්නා දිනන්න - 4 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11- 2500:52:40
4962018/11/25Sadaham sawana - මෛත්‍රිය ගැන වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:28
4972018/11/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 05 දේශනය )00:48:11
4982018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:56
4992018/11/24ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 24-11-201800:48:03
5002018/11/24ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න 3 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2400:47:29
5012018/11/22ධර්මදේශනාවක ආනිසංස (4mins) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:39
5022018/11/22Sadaham sawana - රට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
5032018/11/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 04 දේශනය )00:49:34
5042018/11/20Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 18 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:51:53
5052018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 03 දේශනය )00:49:14
5062018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1800:46:45
5072018/11/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1900:53:30
5082018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) Ven Koralayagama Saranathissa thero00:57:12
5092018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:37
5102018/11/18ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:48:37
5112018/11/18බු අන්දුටුවන් කල චෝදනාවක් ආශ්‍රයෙන් - Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:57:21
5122018/11/18ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න (දෙවන දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1800:47:55
5132018/11/18Sadaham sawana - කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ වටිනාකම - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:38
5142018/11/18තමන්ගේ කෙටේරියෙන් කොටාගැනීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-1 1-00:50:11
5152018/11/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1700:51:39
5162018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:48
5172018/11/17ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-11- 201800:53:01
5182018/11/17ක්‍රෝධ කරන්නා ( පලමු දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1700:50:47
5192018/11/16Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 11 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:45
5202018/11/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 02 දේශනය )00:45:36
5212018/11/15ධම්මපද පාලියෙන්--Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201801:01:08
5222018/11/14Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:39
5232018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:18
5242018/11/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 01 දේශනය )00:46:37
5252018/11/13අප සියුම්ව පැටලී ඇති බන්ධන Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1300:48:45
5262018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 3- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201800:49:28
5272018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1100:47:42
5282018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1000:48:40
5292018/11/122018 - 11 - 11 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:12
5302018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 2- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-11-201800:50:51
5312018/11/11Sadaham sawana - චක්කාවත සුතුර - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
5322018/11/11චප්පානක සූත්‍රය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1100:47:04
5332018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:46
5342018/11/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero Dharma Deshana00:51:12
5352018/11/08බුදුන් ගැන ඇසිපිය ගහන වෙලාවකට පස්වනක් ප්‍රීතියක් ඇති වුනොත් 7 වාරයක් සක්විති පදවිය ලබන්න පුළුවන්00:41:09
5362018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018110300:48:34
5372018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102700:49:57
5382018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102800:45:43
5392018/11/07Ven koralayagama saranathissa thero New Dharma Desana 2018 10 2700:52:50
5402018/11/06ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 28- 10- 201800:58:45
5412018/11/06Sadaham sawana - මිල කල නොහැකි මිනිසත් බව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
5422018/11/05මතු බුදු වන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 18-කොටස00:47:25
5432018/11/05චප්පාණක සූත්‍රය- 1- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-11-201800:51:24
5442018/11/05ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 30-10-201800:56:28
5452018/11/052018 - 11 - 04 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:06
5462018/11/04Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 28 Danayan Atara Uatumma Danay Dharma Danayai Dharma Des00:47:56
5472018/11/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-0400:51:03
5482018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:16
5492018/11/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඉපදීමේ දුක ( ජාතිපි දුක්ඛා )00:59:47
5502018/11/02ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 17-කොටස00:48:31
5512018/11/01Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 27 Sumudura Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:50
5522018/10/31ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 16-කොටස01:41:23
5532018/10/292018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:43
5542018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:24
5552018/10/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2800:47:34
5562018/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2700:51:38
5572018/10/25Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය 2 - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:58
5582018/10/24පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven K00:41:20
5592018/10/23බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා - 15 කොටස00:49:20
5602018/10/22කයේ යථාර්තය සිතින් දැක ගනිමු... කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:14:56
5612018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:49
5622018/10/21දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 21- 10 -201800:56:00
5632018/10/21සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102100:51:11
5642018/10/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2100:52:42
5652018/10/21Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:22
5662018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:24
5672018/10/20සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි -14කොටස01:43:48
5682018/10/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ 40 ජන්ම දින පින්කම් මාලාව සහ එම විහාරස්ථානය01:04:06
5692018/10/20දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 20- 10 -201800:52:40
5702018/10/20සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102000:48:49
5712018/10/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2000:50:25
5722018/10/19සම්ම්‍යක් දෘෂ්ට්ක දෙවිවරු සරණ යාමේ ආනිසංශ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:35
5732018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101400:50:38
5742018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018100600:49:19
5752018/10/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101300:47:56
5762018/10/18මහා අභිනීහාරය (නියත විවරණ) ලැබුවට පසු කෙල තොල්ලෙක් අන්ධයෙක්... වෙලා උපදින්නේ නැහැ -13 කොටස00:40:34
5772018/10/182018 - 10 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:16
5782018/10/16Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:47
5792018/10/15දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය​-1-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 14- 10 -201800:54:16
5802018/10/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-14 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:52:05
5812018/10/14පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-20-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-13-10-201800:51:56
5822018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:54
5832018/10/13සුවඳ දුම් පූජාව ආනිසංස කුමක්ද ආමිස පූජාව පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:06
5842018/10/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-13 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:49:14
5852018/10/11රහතන් වහන්සේලා අතරත් වෙනස්කම් තිබේද?00:07:37
5862018/10/11දෙව්දත් ස්වාමීන්වහන්සේ පිලිබඳ අපි නොදත් කාරණා00:02:08
5872018/10/10කිසිම දෙවියකුට හෝ බ්‍රහ්මයෙකුට බුදුවෙන්න නියත විවරණ ලබන්න බැහැ.පිරිමි මනුෂ්‍යකුට විතරයි-12කොටස00:40:54
5882018/10/10ධම්ම පද පාලියෙන්- Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 30- 09- 201800:55:12
5892018/10/08ප්‍රථම ධ්‍යාන සුවය දිව්‍යලෝක සැපයට වඩා උතුම් -11 කොටස00:53:24
5902018/10/082018 - 10 - 07 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:07
5912018/10/08පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-19-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-07-10-201800:49:11
5922018/10/07Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:34
5932018/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-07 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:46:48
5942018/10/07පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-18-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-10-201800:52:32
5952018/10/07Sadaham sawana - ධර්ම දේශණය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:27
5962018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:28
5972018/10/06පරනිම්මිත වසවර්තිය දෙව් ලොව උපන්නොත් ආයුෂ අවුරුදු 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි -10 කොටස00:37:52
5982018/10/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-06 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:50:30
5992018/10/06Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ02:01:21
6002018/10/03අපේ බෝසතාණන් පසු කර පැමිණි බුදුරජාණන් වහන්සේලගේ සංඛ්‍යාව 512027 ක් 9-කොටස00:52:18
6012018/10/01පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ධර්ම දේශනය Ven Koralayagama Sranathissa Thero01:04:41
6022018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:19
6032018/09/30ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 29- 09- 201800:53:27
6042018/09/282018 - 09 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:18
6052018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:47
6062018/09/27සිරිමා නම් නගර සෝභනියගේ මරණය අරමුනු කර ගෙන​.. Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23- 09- 201800:48:08
6072018/09/27පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 16 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:10
6082018/09/27පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:43
6092018/09/26අටා නාටිය සූත්‍රය හැම වෙලාවේම හැම තැනම දේශනා කරන්න හොඳ නැහැ.භයානක තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්-8 කොටස00:43:49
6102018/09/25පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-17-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-09-201800:46:53
6112018/09/23පැමිණි සමහර මහා බ්‍රහ්මයන්ට ඇඟිල්ලක ආලෝකයෙන් සක්වල 1000ක් එලිය කරන්න පුළුවන්-7 කොටස00:53:12
6122018/09/20ලෝකයේ මහා භයානක ආයුධ වර්ග 4යි තියෙන්නේ එකක් තමයි වජ්‍රායුදය..රූපය ලස්සන කරන්නේ පෙර සංසාරයේ සීලයයි00:48:49
6132018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 02 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:30
6142018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 01 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:46
6152018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 26 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:49
6162018/09/18හිස් වචන දහසක් කතා කරනවට වඩා අර්ථවත් එක් වචනයක් වටී-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17- 09 -201801:02:04
6172018/09/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018091600:44:02
6182018/09/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018091500:44:07
6192018/09/18පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-16-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16- 09- 201800:47:26
6202018/09/17දසදහසක් සක්වල සතර වරම් දිව්‍ය රාජයන් එක් කෙනෙකු කෝටී ලක්ෂයක් බැගින් පිරවර සමඟ පැමිණියා -5 කොටස00:52:10
6212018/09/17පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-15-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-09-201800:48:21
6222018/09/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 19 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:30
6232018/09/16අග්‍ර වූ සැපයක් ලබන්න ලේසි නෑ..ඉතාමත් අමාරුයි.. - 4 කොටස01:07:42
6242018/09/13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 22 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:28
6252018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:59
6262018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 14 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:48
6272018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 08 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:03
6282018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 07 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:25
6292018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 01 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:24
6302018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 26 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:02:14
6312018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 25 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:14
6322018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 24 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:41
6332018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 17 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
6342018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 12 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:57:44
6352018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:22
6362018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-04(II)00:59:26
6372018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0400:47:33
6382018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0300:48:55
6392018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0200:50:20
6402018/09/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0200:50:17
6412018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 21 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:02:22
6422018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 15 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:33
6432018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 20 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:43
6442018/09/10විශාල ගලක් බඹලොව ඉඳල අතහැරියොත් එය මනුස්ස ලෝකෙට වැටෙන්න මාස 4ක් ගත වෙනවා-3 කොටස00:53:17
6452018/09/10Koralayagama saranathissa thero...00:51:31
6462018/09/09ලෝකයේ පරම දුර්ලභ කාරනා සතර -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 27- 08- 201800:49:50
6472018/09/08ඕනෑම ප්‍රබල කෙනෙකු බිම දාන්න දුර්වලයකුට අවස්ථාවක් එනවා සෑම කෙනෙකු ළඟම දුර්වලතාවයක් තියනවා-2 කොටස01:00:07
6482018/09/08පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම- 14 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 01 -09 -201800:50:54
6492018/09/07මනාව ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මහා කල්ප 9 කට ආනිසංස ලැබෙනවා-1 කොටස00:47:40
6502018/09/07සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍ර දේශනා (2) - Sathipattanaya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:25
6512018/09/07සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍ර දේශනා (1) - Sathipattanaya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:28
6522018/09/06ශක්‍ර දෙවි පදවිය ලබන්නත් පාරමී පුරලා තිබෙන්න ඕන-සක්කනාම සූත්‍රය ඇසුරෙන් 06-09-201800:41:01
6532018/09/04පංච පුබ්බ නිමිත්ත-Ven Koralayagama Saranathissa Thero(EDITED)- 02- 09- 201801:01:24
6542018/09/02Ven koralayagama saranathissa Thero Deveni kotasa , part 0200:26:45
6552018/09/02Ven koralayagama saranathissa Thero Palamu kotasa ,,part 0100:25:39
6562018/08/31පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය Part 100:26:45
6572018/08/31පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය Part 200:26:45
6582018/08/29බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -9 කොටස-තථාගතයන් වහන්සේ සම වදින සමාධි ප්‍රමාණය කෝටි ලක්ෂ 24ක්00:48:33
6592018/08/28බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -8 කොටස කෙනෙකුගේ සිත වැඩිලද නැද්ද කියලා දැන ගැනීමේ නුවණ00:47:25
6602018/08/27Venerable Koralayagama Saranathissa Thero - 2018.03.27 පුජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:42
6612018/08/26බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -7 කොටස- ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රීය පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණ00:49:11
6622018/08/26සෝවාන් උනත් සිල් කැඩෙනවද?00:14:47
6632018/08/26බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -6 කොටස -ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සර්වප්‍රකාරයෙන් දන්නා නුවණ00:47:29
6642018/08/24බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය-5 කොටස සර්වත්‍රගාමිණී ප්‍රතිපත්ති දක්නා නුවණ00:50:57
6652018/08/24තුන් ලෝකාග්‍ර වු සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේගේ දසබලධාරි ගුණය _ Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
6662018/08/23Ven koralayagama saranathissa Hamuduruwan wahansege sumudura Dharma Desanawa01:13:02
6672018/08/23බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -4 කොටස ගති(භවය) විපත්ති නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම ඇත්තාහ00:51:08
6682018/08/23බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -3 කොටස අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයත් කර්ම වල විපාක දකිනා නුවණ00:46:29
6692018/08/23උපන් ස්වාභාවය අනුව සත්වයාගේ පිං පව් පලදෙන හැටි - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
6702018/08/22බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -2 කොටස-යථාභූත ඥාණය,ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින ඥාණය00:53:03
6712018/08/22Sadaham sawana - ත්‍රිහේතුක උපත සිදුවන්නේ කෙසේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:27
6722018/08/22Sadaham sawana - ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙක්ද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
6732018/08/21බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -1 කොටස ක්ෂත්‍රීය රජ පිරිසේ බලය..අමිතභෝගී සිටුවරු.00:53:09
6742018/08/20පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-12-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-08-201800:50:32
6752018/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - රුවැන්වැලි මහා සෑ අභියස00:40:32
6762018/08/18පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස-​ Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-08-201800:42:50
6772018/08/18පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-11-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-08-201800:51:01
6782018/08/18ජාතිපි දුක්ඛා..-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 17- 06- 201800:51:40
6792018/08/17අපේ මේ කය මොහොතක් පාසා වෙනස්වේ...-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-08-201800:56:06
6802018/08/16Ven- Koralayagama Saranathissa Thero Siylaye Balamahimaya Part 101:01:01
6812018/08/13පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-10-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12-08-201800:50:50
6822018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය01:31:36
6832018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය01:16:03
6842018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය00:22:04
6852018/08/11පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-9-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-08-201800:49:31
6862018/08/09දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය​..-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-08-201801:00:10
6872018/08/09සත්තා දේවමනුස්සානම් බුදුගුණය​ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 02 05 201800:52:55
6882018/08/07පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-8-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-05-08-201800:49:11
6892018/08/06පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-7-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-08-201800:51:04
6902018/08/06ඉපදීමේ දුක​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 03 -08- 201800:56:11
6912018/08/05සදහම් මුතු වැල Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018080500:45:13
6922018/08/05Sadaham sawana - ඔබ බෞද්ධ බව කියන්නේ කෙසේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:28
6932018/08/04සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018080400:48:01
6942018/07/30පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-6-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-29-07-201800:54:46
6952018/07/29සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018072800:48:11
6962018/07/29පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-07-201800:51:51
6972018/07/23පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-4-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-07-201800:52:36
6982018/07/23ලෝකයේ පරම දුර්ලභ කාරණා සතර-VenKoralayagama Saranathissa Thero- 21-07-2018 101:02:19
6992018/07/23Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018072200:49:36
7002018/07/23Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018072100:49:16
7012018/07/22පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-07-201800:51:45
7022018/07/16පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-07-201800:48:38
7032018/07/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අසිබන්‌ධක සූත්‍රය01:07:37
7042018/07/15පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම​-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-07-201800:49:53
7052018/07/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 06 0301:15:40
7062018/07/12සේරුවිල චෛථ්‍ය රාජයානන් වහන්සේ අභියස​-Ven Koralayagama Saranathissa Thero02:08:54
7072018/07/12රට්ඨපාල කුමරු බුදු පියානන්ගෙන් ඇසූ බණ පද සතර(Edited)-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-06-201800:56:54
7082018/07/12Sadaham sawana - ඔබ සිල් සමාදන් වන්නේ ඇයි - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:53
7092018/07/10ලෝකයේ පරම දුර්ලබ කාරණා සතර- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-07-201800:59:38
7102018/07/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි02:03:08
7112018/07/08ආයු,වර්ණ,සැප,බල වර්ධනයට-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08- 07-201800:53:09
7122018/07/08සිල් සමාදන් වීමේ අරමුණු-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 07- 07- 201800:52:33
7132018/07/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 04 0801:22:40
7142018/07/04Ven koralayagama saranathissa Thero Ruwan weli Sa Abiyasadi sumudura dharma desanawa Buddhist TV01:20:21
7152018/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 03 1001:16:34
7162018/07/02කර්මය පිලිබදව මහාකාල උපාසකතුමාට දෙසූ ධර්මය​--Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01-07-201800:51:29
7172018/07/01Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 30 Buddhist TV00:50:26
7182018/07/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 01 0701:25:21
7192018/07/01රට්ඨපාල කුමරු බුදු පියානන්ගෙන් ඇසූ බණ පද සතර -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-06-201800:52:43
7202018/06/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 12 1001:17:41
7212018/06/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 11 0501:08:30
7222018/06/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බ්‍රහ්ම චරියාව ( මහාමඞ්‌ගල සූත්‍රය )00:52:57
7232018/06/28සැබෑ බෞද්ධයෙකු වන්නේ කෙසේද? Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 10 0801:18:11
7242018/06/26Pujya koralayagama saranathissa Thero 2018 06 26 sumudura dharma desanawa Buddhist TV00:59:25
7252018/06/26තුන්මස් පූර්ණ පින්කම වෙනුවෙන්- අසිබන්ධක සූත්‍රය -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-26-06-201801:02:18
7262018/06/25Ven koralayagama saranathissa thero 2018 06 24 Buddhist TV sumudura dharma deshanawa00:50:55
7272018/06/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero Magandiya Sutta00:42:19
7282018/06/25සසර බොහෝ දිගයි, මනුශ්‍යය ජීවිතය දුර්ලබයි​...Ven Koralayagama Saranathissa Thero-24-06-201800:54:44
7292018/06/24Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 23 sumudura dharma desanawa00:43:21
7302018/06/24Sadaham sawana - ජෝති ජෝති පරායනෝ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:55
7312018/06/23අනුරුද්ධ සූත්‍රය-5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23-06-201800:46:43
7322018/06/22Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:10
7332018/06/20Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 17 sumudura dharma desanawa00:44:05
7342018/06/20අනුරුද්ධ සූත්‍රය-​ 4- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-06-201800:47:23
7352018/06/19Ven koralayagama saranathissa thero 2018 06 09 sumudura dharma deshanawa00:57:04
7362018/06/16අනුරුද්ධ සූත්‍රය-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-06-201800:46:12
7372018/06/16Sadaham sawana - මෙන්න බුදුරදුන් ඔබ ඉදිරියේ නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:57
7382018/06/15Sadaham sawana - මෙම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:04
7392018/06/11ධම්මපදපාලියෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-06-201800:47:20
7402018/06/11ධම්මපදපාලියෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-06-201800:57:49
7412018/06/05Sadaham sawana - අප්පමාදෝ අමත පදං - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:44
7422018/06/05බෝධිරාජ කුමාරයාට දෙසූ ගාථාවක් ආශ්‍රයෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-06-201800:59:35
7432018/06/05Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 05 24 Nimi Jatakaya Easuren Apaya gami uawahoth lebena vipa01:31:55
7442018/06/04අසම්මාස සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-03-06-201800:47:40
7452018/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero-02-06-201800:38:39
7462018/06/03සක්ඛණාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-02-06-201800:48:53
7472018/06/02Sadaham sawana - මේ තිදෙනා ගැන ඔබ දන්නෙ නෑ නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:29
7482018/06/02විදර්ශනා සම්මා දිට්ඨිය​-අනුග්ඝහිත සූත්‍රය​-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01- 06 -201800:52:34
7492018/05/31Ven koralayagama saranathissa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa02:05:33
7502018/05/29Ven. Koralayagama Saranathissa Thero.Katupotha Potuwewa - ශ්‍රී ශෙෙලතලාරාමය​..01:40:01
7512018/05/29සසර මෙතරම් දිගද... කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:40:06
7522018/05/28උබ්බරී ප්‍රේත වත්ථුව ආශ්‍රයෙන්- Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 27- 05- 201800:50:11
7532018/05/27අනුරුද්ධ සූත්‍රය-2--Ven Koralayagama Saranathissa Thero -26- 05 -201800:44:59
7542018/05/21සත්තා දේවමනුස්සානම් බුදුගුණය​- Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 02- 05 -201800:52:55
7552018/05/21අනුරුද්ධ සූත්‍රය​-1-Ven Koralayagama Saranathissa Thero 20- 05 -201800:51:25
7562018/05/19විශාක උපෝසථ සූත්‍රය-4 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 06-05-201800:47:38
7572018/05/19චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය- 3 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 19- 05- 201800:51:44
7582018/05/19විශාක උපෝසථ සූත්‍රය​-3 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 05-05-201800:51:52
7592018/05/19විශාක උපෝසථ සූත්‍රය​-2 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 28-04-201800:48:08
7602018/05/16පින් කරන්නා මෙලොවත් පරලොවත් සතුටු වෙයි- Ven Koralayagama Saranathissa Thero 15 05 201800:53:33
7612018/05/13චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය-2 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 13-05-201800:52:14
7622018/05/12විශාක උපෝසථ සූත්‍රය​-5 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-05-1200:49:18
7632018/05/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - මේ සසර කෙතරම් දුක් සහිතද ( උබ්බරී පේත වස්තුව )00:55:11
7642018/05/10Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 04 07 sumudura dharma deshanawa02:00:22
7652018/04/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero කැළණිය ධර්ම දේශනා02:02:26
7662018/04/26Sathipattanaya | 2018-03-10 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:29:20
7672018/04/26Sathipattanaya | 2018-03-07 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:53:02
7682018/04/26Sathipattanaya | 2018-03-06 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:52
7692018/04/25Sadaham sawana - සබ්බ රතින් ධම්ම රතින් ජිනාති. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:42
7702018/04/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2100:52:13
7712018/04/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2200:48:57
7722018/04/21Sadaham sawana - වැරදි කාම සේවනය ඔබට දෙන දේ. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:13
7732018/04/20Sathipattanaya | 2018-03-05 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:45
7742018/04/20Sathipattanaya | 2018-03-04 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:53:04
7752018/04/20Sathipattanaya | 2018-03-03 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:52
7762018/04/20Sathipattanaya | 2018-03-02 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:01
7772018/04/20Sathipattanaya | 2018-02-28 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:02:28
7782018/04/19Sathipattanaya | 2018-02-27 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:47
7792018/04/19Sathipattanaya | 2018-02-26 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:05:23
7802018/04/19Sathipattanaya | 2018-02-25 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:15
7812018/04/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-1500:45:36
7822018/04/15ධර්ම චෛත්‍යයන් Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-1400:47:38
7832018/04/14Sadaham sawana - මෙණ්ඩක සිටු කථා වස්තුව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:54
7842018/04/14Sadaham sawana - ධර්ම දේශණය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:10
7852018/04/13Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 03 0201:41:02
7862018/04/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - මේ සසර කොතරම් දීර්ගද ? , බියකරුද ? ( උබ්බරි ප්‍රේත වස්තුව )00:48:46
7872018/04/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අල්ප ආයුෂ්ක වන්නේ ඇයි ?? (චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය)00:51:53
7882018/04/09රූපය නිසා Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-0800:50:22
7892018/04/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බ්‍රහ්ම චරියාව ( මහා මංගල සූත්‍රය )00:57:40
7902018/04/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-0700:53:35
7912018/04/07අසිරිමත් බෝසත් චරිතප්ප්‍රදානය - Ven Koralayagama Saranathissa Thero04:10:32
7922018/04/07උත්තරීතර මනුෂ්‍ය ජීවිතය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-0700:50:01
7932018/04/06Sathipattanaya | 2018-02-24 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:37
7942018/04/06Sathipattanaya | 2018-02-23 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:07
7952018/04/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-0200:51:47
7962018/04/02කීටාගිරි සූත්‍රය - 1 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-0100:49:31
7972018/04/01Sadaham sawana - සසරින් මිදිය යුතු ඇයි - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:37
7982018/03/31Sathara SathiPattana Deshanawa- 98 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:22:36
7992018/03/31Sathara SathiPattana Deshanawa- 97 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:57:00
8002018/03/31Sathara SathiPattana Deshanawa- 96 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:54
8012018/03/31Sathara SathiPattana Deshanawa- 95 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:14
8022018/03/31Sathara SathiPattana Deshanawa- 94 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:57:56
8032018/03/30චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය 1 - අල්ප ආයුෂ්ක වන්නේ ඇයි ? Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-3000:55:20
8042018/03/30Sathara SathiPattana Deshanawa- 93 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:56:25
8052018/03/30Sathara SathiPattana Deshanawa- 92 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:55:15
8062018/03/29Sathipattanaya | 2018-02-22 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:17
8072018/03/29Sathipattanaya | 2018-02-21 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:06
8082018/03/29Sathipattanaya | 2018-02-20 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:03
8092018/03/29Sathipattanaya | 2018-02-19 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:06
8102018/03/29Sathipattanaya | 2018-02-18 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:30
8112018/03/29Sathara SathiPattana Deshanawa- 91 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:00:40
8122018/03/29Sathara SathiPattana Deshanawa- 90 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:50
8132018/03/28Sathara SathiPattana Deshanawa- 89 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:03:54
8142018/03/28Sathara SathiPattana Deshanawa- 88 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:55:28
8152018/03/27Sathipattanaya | 2018-02-17 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:37
8162018/03/27Sathipattanaya | 2018-02-16 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:36
8172018/03/27Sathipattanaya | 2018-02-15 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:24
8182018/03/26Sathipattanaya | 2018-02-14 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:01
8192018/03/25අසිරිමත් මහා සමය සූත්‍රය "The Great Meeting" -Ven Koralayagama Saranathissa Thero06:28:07
8202018/03/25Sathara SathiPattana Deshanawa- 87 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:02:10
8212018/03/25Sathara SathiPattana Deshanawa- 86 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:02:06
8222018/03/21Sathipattanaya | 2018-02-13 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:28
8232018/03/20Sathipattanaya | 2018-02-12 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:59
8242018/03/20Sathipattanaya | 2018-02-11 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:01
8252018/03/19Sathara SathiPattana Deshanawa- 85 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:51:41
8262018/03/19Sathara SathiPattana Deshanawa- 84 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:52:11
8272018/03/19Sathara SathiPattana Deshanawa- 83 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:55
8282018/03/19Sathara SathiPattana Deshanawa- 82 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:56:07
8292018/03/18Sathara SathiPattana Deshanawa- 81 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:00:47
8302018/03/18Sathara SathiPattana Deshanawa- 80 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:51:33
8312018/03/16Sathipattanaya | 2018-02-10 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:02:23
8322018/03/16මනුෂ්‍ය ජීවිතයක වටිනාකම.. Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-02 (Balalla,Maho)01:55:22
8332018/03/16Sathipattanaya | 2018-02-09 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:07
8342018/03/16Sathipattanaya | 2018-02-08 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:55
8352018/03/16Sathara SathiPattana Deshanawa- 79 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:01:10
8362018/03/16Sathara SathiPattana Deshanawa- 78 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:01:21
8372018/03/15Sathipattanaya | 2018-02-07 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:55
8382018/03/15Sathipattanaya | 2018-02-06 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:53:59
8392018/03/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-1400:57:36
8402018/03/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-1001:22:46
8412018/03/13Sathipattanaya | 2018-02-05 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:13
8422018/03/13Sathipattanaya | 2018-02-04 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:09
8432018/03/13Sathipattanaya | 2018-02-03 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:22
8442018/03/13Sathipattanaya | 2018-02-02 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:11:31
8452018/03/13Sathipattanaya | 2018-02-01 | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:47
8462018/03/10Sadaham sawana - බුදු හිමි වදාල ක්ලේශ ධර්ම ඔබව ගෙනියන තැන- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:46
8472018/03/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-0701:50:35
8482018/03/07Sathara SathiPattana Deshanawa- 77 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:04:14
8492018/03/07Sathara SathiPattana Deshanawa- 76 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:55:29
8502018/03/07Sathara SathiPattana Deshanawa- 75 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:00:08
8512018/03/07Sathara SathiPattana Deshanawa- 74 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:56:04
8522018/03/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-0501:50:22
8532018/03/04Sadaham sawana - සර්ප කුලයන්ට මෙත් වැඩීම?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:01
8542018/03/04Koralayagama Saranatissa Thero - Pansil Maluwa 2018-03-0401:23:16
8552018/03/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-0301:45:58
8562018/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - රාගාදී 11 ගින්නකින් දැවෙන කල්හී කිනම් සතුටක්ද00:52:14
8572018/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-03-0101:42:46
8582018/03/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-2801:56:43
8592018/02/28Sathara SathiPattana Deshanawa- 73 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:54
8602018/02/28Sathara SathiPattana Deshanawa- 72 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:01:33
8612018/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-2601:58:38
8622018/02/25Sadaham sawana - සිහ සූතුර . අසන්න... ?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:20
8632018/02/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-2401:58:47
8642018/02/23Sathara SathiPattana Deshanawa- 71 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:55:21
8652018/02/23Sathara SathiPattana Deshanawa- 70 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:07:35
8662018/02/23Sathara SathiPattana Deshanawa- 69 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:00:17
8672018/02/23Sathara SathiPattana Deshanawa- 68 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:55:45
8682018/02/23Sathara SathiPattana Deshanawa- 67 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:58:53
8692018/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-2201:37:56
8702018/02/21Sathara SathiPattana Deshanawa- 66 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:01:24
8712018/02/21Sathara SathiPattana Deshanawa- 65 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-00:56:20
8722018/02/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-2001:49:17
8732018/02/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඇටකටුවලින් කරවා මස්, ලේ ආලේප කර ජරාව, මරණය, මානය, ගුණමකුබව පිහ00:52:11
8742018/02/20Sathara SathiPattana Deshanawa- 64 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01:15:27
8752018/02/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-1801:46:48
8762018/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-1601:53:21
8772018/02/17Sadaham sawana - සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති 02 ?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:28
8782018/02/15Sadaham sawana - සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති ?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
8792018/02/14නිත්‍ය අනිත්‍යතාවය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-1401:50:20
8802018/02/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - විදර්ශනා උපක්ලේෂ01:54:09
8812018/02/12ශුෂ්ක විදර්ශනාව Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-1201:50:39
8822018/02/12Sadaham sawana - දෙව්ලොවට මග ?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:03
8832018/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-1001:54:36
8842018/02/10කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Koralayagama Saranatissa Himi - Udahamulla Sudharmaramya 02/12/201701:17:14
8852018/02/08ප්‍රීතිය සහ සුවය තවදුරටත්.. Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-0801:55:29
8862018/02/06ප්‍රීතිය සහ සුවය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02-0601:51:37
8872018/02/05Koralayagama Saranathissa Thero 201802:00:40
8882018/02/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02- 0401:54:51
8892018/02/02විදර්ශනා උපක්ලේෂ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-02- 0201:54:09
8902018/02/01Sadaham sawana - ඔබ මෙවන් සාපයන් අසාවත් ඇත්ද?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:27
8912018/02/01Peladam Kathikawa (පෙළදම් කතිකාව) | 2018-01-31 | 11.30 AM (පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ)01:03:49
8922018/02/01Peladam Kathikawa (පෙළදම් කතිකාව) | 2017-12-30 | 11.30 AM (පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ)00:56:23
8932018/01/30Sadaham sawana - ඔබ ඉල්ලන්නේ මින් කුමන වරයද?- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:17
8942018/01/29Sadaham sawana - බුදුපියාණන්ගේ මහා බලය- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
8952018/01/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-01-2100:45:48
8962018/01/18නියම හමුදාවට එකතු වන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:36:41
8972018/01/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-01-13 | 06.30 PM00:50:36
8982018/01/15නියම හමුදාවට එකතු වන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-01- 1400:42:12
8992018/01/14මග වියදම් සූදානම්ද? Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018- 01 -1400:48:17
9002018/01/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ද්වේශ සිත පමණක්ම පවෙහි නෙයදවයි00:56:00
9012018/01/13බල හතරක් වර්ධනය කර භය පහකින් මිදෙන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018 01 1300:48:30
9022018/01/12සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018- 01- 1200:39:23
9032018/01/07දිවා රාත්‍රී ජීවිතයට කුසල් ගලන කාරණා අටක් Ven Koralayagama Saranathissa Thero 07-- 01- 201800:46:51
9042018/01/06සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති Ven Koralayagama Saranathissa Thero 06 01 201800:46:26
9052018/01/02මනා සීලයක පිහිටා සිට දන් දීම Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 02- 01- 201801:04:41
9062018/01/02පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 01- 01- 201800:45:23
9072017/12/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero 31-12- 201700:45:19
9082017/12/30පෙළදම් කතිකාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 30-12- 201700:49:16
9092017/12/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 11 - කොටස )00:45:37
9102017/12/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 10 - කොටස )00:53:15
9112017/12/26සොලොස්මස්ථාන වන්දනා Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:23:28
9122017/12/26සුළු සැපය අතහරින්න පෙළදම් කතිකාව Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 12 03 201701:47:21
9132017/12/26දස අකුසල් ස්වර්ණමාලී සෑ රදුන් අබියස සිට Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:53
9142017/12/26සැබෑවටම මම බුද්ධ ශ් රාවක වන්නේ කෙසේද Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 12 02 201700:57:22
9152017/12/26ද්වේශය පාලනය කිරීම Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 10July 201600:56:15
9162017/12/26දිවා රාත ් රී හැමතිස්සෙම බුදු සමිඳුන් තමයි තේජසින් බබලන්නේ Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:26
9172017/12/24Ven.Koralayagama Saranathissa Thero_Rathnapura Deshanaya.02:45:41
9182017/12/24ආලවක සුත්‍රය - 11 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 24-12--201700:45:37
9192017/12/23ආලවක සුත්‍රය - 10 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 13-12--201700:56:45
9202017/12/23පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 23-12-201700:56:29
9212017/12/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 09 - කොටස )00:41:10
9222017/12/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 08 - කොටස )00:47:45
9232017/12/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 07 - කොටස )00:52:18
9242017/12/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero - දෙවියන්ට ඇතිවූ ප්‍රශ්න 400:43:32
9252017/12/17ආලවක සුත්‍රය - 9 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 17-12--201700:41:09
9262017/12/16Buddhist TV dharma deshanawa ven koralayagama saranathissa thero 2017 12 1600:47:49
9272017/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 06 - කොටස )00:46:38
9282017/12/16ආලවක සුත්‍රය - 8 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 16-12--201700:47:49
9292017/12/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 05 - කොටස )00:43:07
9302017/12/14Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero Thero 13-12- 201700:57:41
9312017/12/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:43:08
9322017/12/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:39:45
9332017/12/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:45:40
9342017/12/11Peladam Kathikawa (පෙළදම් කතිකාව) | 2017-12-03 | 9.00 PM (පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ)01:54:03
9352017/12/10Buddhist TV dharma deshanawa ven koralayagama saranathissa thero 2017 12 1000:53:51
9362017/12/10ආලවක සුත්‍රය - 7 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 10-12--201700:53:51
9372017/12/09Buddhist TV dharma deshanawa ven koralayagama saranathissa thero 2017 12 0900:48:03
9382017/12/09ආලවක සුත්‍රය - 6 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 09-12--201700:48:03
9392017/12/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ආලවක සූත්‍රය ( 01 - කොටස )00:47:13
9402017/12/07ආලවක සුත්‍රය - 4 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 26-11-201700:35:55
9412017/12/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ජරා ච මච්චූ ච ආයුං පාජෙන්ති පාණිනං01:02:03
9422017/12/04පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2017-12 -0301:41:32
9432017/12/03ආලවක සුත්‍රය - 5 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 03-12--201700:46:46
9442017/12/02Buddhist TV dharma deshanawa ven koralayagama saranathissa thero 2017 12 0200:43:07
9452017/11/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඉලක්ක කරගනිමින් ගුණ ධර්ම දියුණු කරන්න00:51:51
9462017/11/26ආලවක සුත්‍රය - 3 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 26-11-201700:40:09
9472017/11/26Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 25-11-201700:49:49
9482017/11/25පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 25-11-201700:50:07
9492017/11/21දෙවියන්ට ඇති වූ ප්‍රශ්න හතර Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 21-11-201700:43:31
9502017/11/19ආලවක සුත්‍රය - 1 දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 19-11-201700:50:19
9512017/11/18සීහ සූත්‍රය 3 වන දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 18-11-201700:50:37
9522017/11/18පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 18-11-201701:00:47
9532017/11/17Sadaham sawana - පුබ්බ නිමිත්ත සුතුර - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:11
9542017/11/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:04:45
9552017/11/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:04:41
9562017/11/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 07 - කොටස )00:50:03
9572017/11/12සීහ සූත්‍රය 2 වන දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 12-11-201700:56:30
9582017/11/12සීහ සූත්‍රය 1 වන දේශනාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 11-11-201700:54:31
9592017/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 06 - කොටස )00:58:50
9602017/11/12Muthiyanganaya Badulla -Koralayagama Saranathissa02:38:49
9612017/11/10Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 10-11-201700:53:18
9622017/11/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 05 - කොටස )00:49:18
9632017/11/09Suthra Deshana | 2017-09-16 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:50
9642017/11/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:44:22
9652017/11/08Suthra Deshana | 2017-09-10 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:29
9662017/11/08Suthra Deshana | 2017-09-09 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:45
9672017/11/08Suthra Deshana | 2017-09-03 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:29
9682017/11/08Suthra Deshana | 2017-09-02 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:30
9692017/11/06Peladam Kathikawa (පෙළදම් කතිකාව) | 2017-11-03 | 9.00 PM (පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ)01:59:49
9702017/11/05පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය 7 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 05-11- 201700:51:37
9712017/11/04පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය 6 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 04-11- 201701:00:00
9722017/11/04පෙළදම් කතිකාව - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 03-11-201702:00:00
9732017/11/03Suthra Deshana | 2017-08-27 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
9742017/11/02Suthra Deshana | 2017-08-26 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:32
9752017/11/02Suthra Deshana | 2017-08-20 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
9762017/11/02Suthra Deshana | 2017-08-19 | Saturday & Sunday 6.30AM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:18
9772017/11/011-poojya koralayagama saranathissa swamin wahanse 17-10-2017 දින මුතියංගන රජමහා විහාරයේ00:38:15
9782017/11/01මහා කප්පින මහා රහතන්වහන්සේ - අති පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:24
9792017/10/31Pansil Maluwa 2017-10-08 - Koralayagama Saranathissa Thero01:25:49
9802017/10/30Sathipattanaya | 2017-07-30 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:16
9812017/10/30Sathipattanaya | 2017-07-28 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:53
9822017/10/30Sathipattanaya | 2017-07-23 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:18
9832017/10/30Sathipattanaya | 2017-07-22 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:06
9842017/10/30Sathipattanaya | 2017-07-16 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:42
9852017/10/29පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය 5 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 29-10- 201700:51:01
9862017/10/28පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය 4 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 28-10- 201700:46:53
9872017/10/28පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 28-10-201700:46:45
9882017/10/27අංගුලිමාල සූත්‍රය - අති පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ02:42:47
9892017/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:48:41
9902017/10/27Sathipattanaya | 2017-07-15 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:42:03
9912017/10/27Sathipattanaya | 2017-07-14 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:01
9922017/10/27Sathipattanaya | 2017-07-13 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:17
9932017/10/27Sathipattanaya | 2017-07-12 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:27
9942017/10/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:42:22
9952017/10/25Sathipattanaya | 2017-07-11 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:01
9962017/10/25Sathipattanaya | 2017-07-10 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:07
9972017/10/25Sathipattanaya | 2017-07-07 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:32
9982017/10/25Sathipattanaya | 2017-07-06 | Saturday & Sunday 6.30PM | Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:00
9992017/10/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය ( 01- කොටස )00:40:48
10002017/10/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2016 06 1701:00:15
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1549)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.