කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/12Sadaham sawana -සතිපට්ඨාන දේශනා 17 - Ven.Koralayagama Saranatissa Thero00:52:10
22020/08/12දෙව් ලොවෙන් දෙවියන් චුත වෙන්නෙ මෙහෙමයි koralayagama saranathissa thero darma desana sinhala 202000:17:32
32020/08/12ජානුස්සෝනි සූත්‍රය 4 කොටස.පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:43:49
42020/08/12ජානුස්සෝනි සූත්‍රය 3 කොටස.පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:47:22
52020/08/12මූගපක්ඛ ජාතකය ( 05 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:37
62020/08/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-08-0900:52:39
72020/08/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-08-0800:45:07
82020/08/11පුජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ | ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය | බදුරලිය02:09:44
92020/08/11මූගපක්ඛ ජාතකය ( 04 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:31
102020/08/10මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන්නෙ දස පාරමිතා පුරපු කෙනෙක් dharma deshana sinhala 2020 k.saranathissa thero00:16:30
112020/08/10(2020 - 08 - 09) Ven. Koralayagama Saranathissa thero ජානුස්සෝනි සුත්‍ර දේශනාව - 5 වන කොටස00:49:22
122020/08/10තිරිසන්ව උපදින හැටි - ජාණුස්සෝනි සූත්‍රය - 5 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:51:42
132020/08/10මූගපක්ඛ ජාතකය ( 03 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:33
142020/08/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -62-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-31-07-202001:01:32
152020/08/09ජානුස්සෝනි සූත්‍ර දේශනාව - 5 වන දේශනාව Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 08 0900:49:22
162020/08/09මූගපක්ඛ ජාතකය ( 01 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:55
172020/08/09(2020 - 08 - 08) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:43:49
182020/08/09දෙන පිං නොලැබෙන හේතු - ජාණුස්සෝනි සූත්‍රය - 4 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:43:54
192020/08/08Sadaham Sawana - දෝමනස්සය - සතිපට්ඨාන දේශනා 16 Ven Koralayagama saranatissa Thero00:53:07
202020/08/08ජානුස්සෝනි සූත්‍ර දේශනාව - 4 වන දේශනාව Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 08 0800:43:49
212020/08/08දරුවෙකු මවු කුසතුල කෙතරම් දුකක් විදිනවාද ? Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:13:41
222020/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 174 - Dhamma sermon Bana 17400:46:57
232020/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 173 - Dhamma sermon Bana 17300:48:04
242020/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 172 - Dhamma sermon Bana 17200:48:01
252020/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 171 - Dhamma sermon Bana 17100:50:02
262020/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 170 - Dhamma sermon Bana 17002:01:25
272020/08/07අපි තියන පූජා වට්ටි දිහා දෙවියො ඈත්තටම බලනවද koralayagama saranathissa thero #darmadesana #sinhala00:28:26
282020/08/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-08-0200:50:36
292020/08/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-08-0100:48:48
302020/08/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-2600:48:13
312020/08/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-2500:53:21
322020/08/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-1900:51:12
332020/08/06Sadaham Sawana විදර්ශනා නුවණේ ඇති බලවත් බව Ven Koralayagama saranatissa Thero00:59:16
342020/08/06ජානුස්සෝනි සූත්‍රය 2 කොටස.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:47:04
352020/08/06ජානුස්සෝනි සූත්‍රය 1 කොටස.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:47:30
362020/08/06ජානුස්සෝනි සූත්‍රය 1 - Ven Koraleyaagama Saranathissa Thero00:57:35
372020/08/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-0402:01:25
382020/08/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-1800:46:57
392020/08/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-1200:48:04
402020/08/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-1100:48:01
412020/08/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-07-0500:50:01
422020/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | Nikini Poya | 03rd August 2020 | Pragna TV HD 300:03:18
432020/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | Nikini Poya | 03rd August 2020 | Pragna TV HD 200:26:19
442020/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | Nikini Poya | 03rd August 2020 | Pragna TV HD 100:26:19
452020/08/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | Nikini Poya | 03rd August 2020 | Pragna TV00:59:35
462020/08/04පිං දුන්නම පිං වැඩිවෙනවා -ජාණුස්සෝනි සූත්‍රය -3 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero- Budu Bana00:49:21
472020/08/04චක්ඛුං උදපාදි-19-ජානුස්සෝනි සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-2-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-29-07-2001:03:53
482020/08/03කතරගම දෙවියෝ කියලා කෙනෙක් නැ ven koralayagama saranathissa thero00:11:47
492020/08/03නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 30) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:53
502020/08/03නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 29) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:57
512020/08/03(2020 - 08 - 02) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:47:22
522020/08/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 169 - Dhamma sermon Bana 16900:57:26
532020/08/03දෙවියන්ට පින් දෙන්න බැහැ- ජාණුස්සෝනි සූත්‍රය -2 කොටස- Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:30
542020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 168 - Dhamma sermon Bana 16800:47:02
552020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 167 - Dhamma sermon Bana 16700:50:21
562020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 166 - Dhamma sermon Bana 16600:53:10
572020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 165 - Dhamma sermon Bana 16500:57:43
582020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 164 - Dhamma sermon Bana 16400:52:43
592020/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 163 - Dhamma sermon Bana 16300:50:03
602020/08/02Ven Koralayagama Saranathissna Thero 2020 08 0200:47:22
612020/08/02(2020 - 08 - 01) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:45:23
622020/08/01Sadaham Sawana - දෙවියන්ට පින් ගත හැකිද? වරද්ද ගන්න එපා - Ven Koralayagama saranatissa Thero00:48:16
632020/08/01අකුසල කර්ම විපාක දෙන්නෙ හරි පුදුම විදියට #darmadesana #sinhala koralayagama saranathissa thero 202000:18:21
642020/08/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 08 0100:45:23
652020/08/01බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑමෙන් කිනම් ආනිසංසයක් ලැබේද?. පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:57:02
662020/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 162 - Dhamma sermon Bana 16200:57:19
672020/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 161 - Dhamma sermon Bana 16100:46:05
682020/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 160 - Dhamma sermon Bana 16000:45:19
692020/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 159 - Dhamma sermon Bana 15900:57:05
702020/08/01පෙර පින් ඉවර උනොත් මැරෙන්න මෙහෙමයි Ven-Koralayagama Saranathissa Thero00:43:45
712020/07/31කතරගම, නාථ,පත්තිනි මේ කිසිම දෙවි කෙනෙක් ගෑන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නෙ නෑ #darmadesana #sinhala00:13:43
722020/07/31රහතන් වහන්සේ නමක් අදුන ගන්නෙ මෙහෙමයි #darmadesana #sinhala koralayagama saranathissa thero00:23:51
732020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-2700:57:26
742020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-2100:47:02
752020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-2000:50:21
762020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-1300:57:43
772020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-1400:53:10
782020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-0700:52:43
792020/07/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-06-0600:50:03
802020/07/31නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 29) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:57
812020/07/31නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 27) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:41:32
822020/07/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -61-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-24-07-202000:52:06
832020/07/31චක්ඛුං උදපාදි-18-ජානුස්සෝනි සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-22-07-2001:04:13
842020/07/30Sadaham sawana - සති පට්ඨාන දේශණා කය පිළිබඳ සිහිය Ven Koralayagama saranatissa Thero01:00:53
852020/07/30Sadaham sawana - සතිපට්ඨාන දේශනා විදර්ශනා ඤාණය - Ven Koralayagama saranatissa Thero00:59:16
862020/07/30Sadaham sawana - සතිපට්ඨාන දේශණා දෝමනස්ස සිත Ven Koralayagama saranatissa Thero00:53:07
872020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-2400:57:18
882020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-2300:57:05
892020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-1700:46:05
902020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-1600:45:19
912020/07/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 157 - Dhamma sermon Bana 15700:48:44
922020/07/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 156 - Dhamma sermon Bana 15600:48:59
932020/07/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 156 - Dhamma sermon Bana 15600:49:15
942020/07/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 155 - Dhamma sermon Bana 15500:52:04
952020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-1000:48:44
962020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-0200:49:15
972020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-05-0900:48:59
982020/07/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-2600:52:04
992020/07/29සැපයි කියන කාමයෙහි ආදීනව - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:35
1002020/07/28(2020 - 07 - 26) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:45:06
1012020/07/27තථාගතයන් වහන්සේ මහසෑය තුල කෙසේ වැඩ සිටිද - ven koralayagama saranathissa thero00:23:02
1022020/07/27වැඩියෙන් පින් ලැබෙන විදිය - ජාණුස්සෝනි සූත්‍රය-1කොටස- Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:03
1032020/07/26නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:52:01
1042020/07/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 2600:45:06
1052020/07/26(2020 - 07 - 25) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:57:52
1062020/07/26නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 26) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:20
1072020/07/26නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 25) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:00
1082020/07/26Sadaham Sawana || අසිරිමත් තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 08 || Koralayagama Saranathissa Thero00:49:58
1092020/07/26නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 08 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:52:01
1102020/07/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 2500:49:56
1112020/07/25සමාධියෙන් අවදිවුන රහතන් වහන්සේ නමකට දානයක් දුන්විට එය එතරම් බලවත්වෙන්නේ ඈයි, දුර්ලභ දෙශනාවකි #bana00:16:42
1122020/07/24මහා සල්ල සූත්‍ර දේශනාව __ හසලක සීලවිමල හිමි __ Hasalaka Seelawimala himi00:43:26
1132020/07/24මිය යාම පිලිබද පැහැදිලි කිරීමක් __ Koralayagama Saranathissa himi __ කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:45:26
1142020/07/23රහතන් වහන්සේ නමක් කතා කලොත් දෙවියන්ට තියා බ්‍රහ්මයෙක්ටවත් නෑවිදින් ඉන්න බෑ #darmadesana #sinhala00:16:32
1152020/07/22අසිරිමත් පා දෝවනය Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:05:08
1162020/07/21නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:54:46
1172020/07/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - අංගුලිමාල සූත්‍රය Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:54:53
1182020/07/20(2020 - 07 - 19) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:54:46
1192020/07/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -60-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-07-202000:55:07
1202020/07/20නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 07 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:50:01
1212020/07/19Sadaham sawana අසිරිමත් තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 7 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:48:46
1222020/07/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 1900:48:05
1232020/07/19නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:45:45
1242020/07/19අපේ මහ බෝසතාණන් මනෝප්‍රනිධානය පුරපු කාලය තුල හමුවුණ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගණන 125000ක්00:46:28
1252020/07/19(2020 - 07 - 18) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:44
1262020/07/19නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 06 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:45:44
1272020/07/18Sadaham sawana - විශ්මය දනවන මෙණ්ඩක සිටු කතා වස්තුව Ven koralayagama saranathissa Thero00:55:52
1282020/07/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 1800:43:40
1292020/07/18(2020.07.03)ධම්මපදය ඇසුරිනි .Nikaweratiya Dhanikithawa-ven.koralayagama saranathissa himi.01:15:46
1302020/07/17නිමි ජාතකය ඇසුරෙන් නිරය පිළිබඳව දෙශනාව. Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:22:54
1312020/07/17බලන්න මෙ තරුනිය කොච්චර නම් පින්වන්තද කියලා koralayagama saranathissa thero darmadesana sinhala00:21:34
1322020/07/17(2020 - 07 - 16) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:55:27
1332020/07/17බුදුන්වහන්සේගේ ආරක්ශාව ලෑබෙන අපෙ පුන්චි රට koralayagama saranathissa thero bana #darmadesana sinhala00:14:34
1342020/07/17අපි මේ සංසාරයේ වෙන්වීම නිසා දුක් වූ වාර ගණන අනන්තයි - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:52:00
1352020/07/16Ven Koralayagama Saranathissaa Thero 2020 07 1600:53:43
1362020/07/16උක් දන්ඩක් පූජා කරලා දෙවිලොව ඉපදුන සුරන්ගනවිය koralayagama saranathissa thero darmadesana sinhala00:05:17
1372020/07/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 154 - Dhamma sermon Bana 15400:47:46
1382020/07/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 153 - Dhamma sermon Bana 15300:50:08
1392020/07/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 152 - Dhamma sermon Bana 15200:46:03
1402020/07/15දැහැත් වට්ටියක් පූජාකර ධර්මදේශනයට ආරාධනා කරන්නේනම් මහා කල්ප අටක් ආනිශංස ලැබේ කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:58:07
1412020/07/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 151 - Dhamma sermon Bana 15100:47:58
1422020/07/14නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:46:37
1432020/07/14නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 05 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:37
1442020/07/13දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -59-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-07-202000:54:46
1452020/07/13නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:46:32
1462020/07/13කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ | ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය | බදුරලිය | 2020-07-1302:25:52
1472020/07/13(2020 - 07 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:52:21
1482020/07/13නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 04 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:32
1492020/07/13දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -58-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-03-07-202001:01:10
1502020/07/12(2020 - 07 - 11) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2 - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:44:30
1512020/07/12Sadaham sawana - සතර සති පට්ඨාන දේශනා 12 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:57:08
1522020/07/12Ven Koralayagama Saranathissaa 2020 07 1200:43:49
1532020/07/12පොඩි දරුවෙක් අකුසලයක් කල විට පව් සිදු වේද koralayagama saranathissa thero bana00:10:15
1542020/07/12සංසාරයේ අපිට නොලැබුන අත්දැකීම - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:50:24
1552020/07/12(2020 - 07 - 11) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:53:46
1562020/07/11Sadaham sawana - අසිරිමත් තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 4- Ven koralayagama saranathissa Thero00:47:17
1572020/07/11මහා යුද්ධයකදී හිස නෑති මල කදක් නටනවා මහා මිනිස් සන්හාරය දරා ගන්න බෑරුව koralayagama saranathissa t.00:03:44
1582020/07/11Ven Koralayagama Saranathissa 2020 07 1100:44:30
1592020/07/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 1100:50:21
1602020/07/10ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 06 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:02:50
1612020/07/10ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 05 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:38
1622020/07/09Sadaham Sawana - සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 9 - Ven koralayagama saranathissa Thero01:03:43
1632020/07/09Sadaham Sawana - සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 8 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:48:53
1642020/07/09සොවියට් රුසියාව පවා මහා ජම්බුද්වීපයට අයිතියි koralayagama saranathissa thero bana00:09:22
1652020/07/09Rev.Koralayagama Saranatissa Thero - තේමිය ජාතකය ඇසුරින් ..00:53:02
1662020/07/09පරම සැපය නිවන් සැපයයි - Ven Koralayagama Saranathissa Thero( සුවපත් සිත )00:42:47
1672020/07/08නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.01:43:48
1682020/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-2500:47:46
1692020/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-1900:50:08
1702020/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-1800:46:03
1712020/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-1200:47:58
1722020/07/07අසිරිමත් සම්බුදුගුණ වරුණ | පරමපූජනීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ03:31:00
1732020/07/07බුදු දහමට නිගරු කරන අය අවීචියටම යනවා -Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana01:59:14
1742020/07/06Sadaham sawana - සතිපට්ඨාන දේශනා 7- Ven koralayagama saranathissa Thero01:01:13
1752020/07/06Sadaham sawana - සතිපට්ඨාන දේශනා 6- Ven koralayagama saranathissa Thero00:54:33
1762020/07/06(2020 - 07 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:52:23
1772020/07/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - අංගුලිමාල සූත්‍රය koralayagama Saranathissa Thero00:51:12
1782020/07/06(2020 - 07 - 04) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero02:03:56
1792020/07/06නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 03 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:34
1802020/07/05නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:46:31
1812020/07/05Sadaham Sawana || සතර සතිපට්ඨාන 3 || Koralayagama Saranathissa Thero00:53:32
1822020/07/05Sadaham Sawana || සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 4 || Koralayagama Saranathissa Thero01:05:02
1832020/07/05Sadaham Sawana || තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 03 || Koralayagama Saranathissa Thero00:49:15
1842020/07/05අපිට අත් දෙකක් දීල තියෙන්නේ කාටවත් ගහන්න, කාගෙවත් බෙල්ල මිරිකන්න නෙමෙයි පින් කරන්න.01:54:42
1852020/07/05පිනෙන් පව වහන්න පුලුවන්ද තේරපුත්තාභය යොධයාගේ කතාව අහලම බලන්න koralayagama saranathissa thero00:06:45
1862020/07/05මිනිසුන්ගේ සුගතිය දෙව්ලොව නම් දෙවියන්ගේ සුගතිය තියෙන්නේ කොහෙද koralayagama saranathissa thero bana00:07:43
1872020/07/05Ven Koralayagama Saranathissa Theo 2020 07 0500:46:31
1882020/07/05ඇසල පෝදා ධර්ම දේශනාව.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.01:59:12
1892020/07/05 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 150 - Dhamma sermon Bana 15000:46:48
1902020/07/05 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 149 - Dhamma sermon Bana 14900:50:33
1912020/07/05 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 148 - Dhamma sermon Bana 14800:49:52
1922020/07/05 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 147 - Dhamma sermon Bana 14700:51:04
1932020/07/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 146 - Dhamma sermon Bana 14600:50:05
1942020/07/04Sadaham sawana - ලොව පරම දුර්ලභ කරුණු 5 - Ven koralayagama saranathissa Thero02:01:12
1952020/07/04පුජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.00:02:48
1962020/07/04ඇසළ පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven Koralayagama Saranathissa Theo 2020 07 0401:59:11
1972020/07/04(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero01:37:20
1982020/07/04මිනී මස් කන්න අවසර ලැබූ දිව්‍ය ආත්ම - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana05:57:04
1992020/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-1100:46:48
2002020/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-0500:50:05
2012020/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-04-0400:49:52
2022020/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-2900:50:33
2032020/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-2800:51:04
2042020/07/04(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:56:33
2052020/07/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 145 - Dhamma sermon Bana 14500:49:25
2062020/07/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 144 - Dhamma sermon Bana 14400:49:09
2072020/07/03කලගුණ සැලකීම කොතරම් වටිනවාද ? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:52:30
2082020/07/03අප වටා ඇති සියුම් මාර බන්ධන, Mara Bandana, Ven Koralayagama Saranatissa Thero , කුසල් අරණ00:48:45
2092020/07/02Sadaham sawana - මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ යනු Ven koralayagama saranathissa Thero01:19:38
2102020/07/02Sadaham Sawana - කලගුණ සලකන උත්තමයෝ Ven koralayagama saranathissa Thero00:53:40
2112020/07/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 07 0200:52:29
2122020/07/02නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:46:45
2132020/07/02Ven Koralayagama Saranathissaa Thero 2020 07 0201:37:20
2142020/07/01නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:55:57
2152020/06/302020 06 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:23
2162020/06/30නාත දෙවියන් යනු මෛත්‍රී බොසතානන් වහන්සේද?, Ven Koralayagama Saranatissa Thero, Kusal Arana01:19:37
2172020/06/30මසුරු බව දන් දෙන කෙනාට මළක්. දුස්චරිතය ස්ත්‍රියට මළක්. ස්ත්‍රීය සර්ව සාධාරණ වස්තුවක්00:45:35
2182020/06/30Sadaham Sawana || මේ පව් සිදුවෙන දෙයක්ද? || Koralayagama Saranathissa Thero00:55:45
2192020/06/30Sadaham Sawana || සතිපට්ඨාන දේශනා 2 || Koralayagama Saranathissa Thero01:00:21
2202020/06/30Sadaham Sawana || සතිපට්ඨාන දේශනා 1|| Koralayagama Saranathissa Thero00:51:00
2212020/06/29නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 02 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:45
2222020/06/29නිරයට භිය වූ අප මහා බෝසතාණෝ - 01 කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:55:57
2232020/06/28Sadaham sawana අසිරිමත් තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 2 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:48:28
2242020/06/28Sadaham sawana අසිරිමත් තේමිය කුමරු කතා වස්තුව 1- Ven koralayagama saranathissa Thero00:57:20
2252020/06/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 2800:45:23
2262020/06/28(2020 - 06 - 27) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:58:19
2272020/06/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 2700:54:54
2282020/06/26ලෝබකමින් මියගිය පියා තිරිසන් අපායේ ඉපදිලා - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:10:00
2292020/06/26දෙව්ලොව සහ අපාය සියැසින් දුටු දේශපාලනඥයා | Sirasa Dhamma00:10:19
2302020/06/24ගොපල්ලා ගවයන් දක්වන්නාසේ ජරාව සහ මරණය ආයුෂ කෙළවර කරති 2020 05 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:01:16
2312020/06/23උතුම් රහතන් වහන්සේ නමක් හමුවීමට පෑමිනි සුන්දර දෙවතාවිය Ven Koralayagama Saranathissa Thero bana00:10:27
2322020/06/23මල් හතරක් පූජා කරලා දෙවිලොව ඉපදුන සුරන්ගනාවිය ven Koralayagama Saranathissa Thero bana00:08:05
2332020/06/23නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:54:21
2342020/06/23ස්ත්‍රිය සර්ව සාදාරණ වස්තුවක් ලෙස සලකන්නේ ඇයි? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:45:36
2352020/06/22(2020 - 06 - 21) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:11
2362020/06/22(2020 - 06 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:49:07
2372020/06/22Sadaham sawana - ධර්මය ඇසීමට හැකි හා නොහැකි අය Ven koralayagama saranathissa Thero00:54:41
2382020/06/21Sadaham sawana - ස්ත්‍රීයගේ කිලිටි වීම - Ven koralayagama saranathissa Thero00:47:34
2392020/06/21මල හෙවත් දුෂ්චරිත Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 2100:45:31
2402020/06/21මරණයට පත් වන අප උපදින්නේ කොහේද? පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව Budhist tv00:48:54
2412020/06/21මවට අවමන් කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:49:08
2422020/06/20සාම ජාතකය - 4 දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කිරීම Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 2000:49:07
2432020/06/20සෑරයුත් මහ රහතන් වහන්සෙගෙ හිසටත් යක්ශයෙක් ගහගෙන ගියා Koralayagama Saranathissa Thero bana00:12:49
2442020/06/19මේ සක්වලින් එපිට තවත් බුදුන් වහන්සේලා සිටිය හැකිද? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:12:43
2452020/06/18නිවැරදිව බුදුන් වහන්සේ සරණ යන්නෙ කොහොමද? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:22:00
2462020/06/18රහතත් වන්සේලාගේ තේජස පිළිබඳව සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මයන්ගේ වර්ණනාව - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:21:07
2472020/06/18නිතර පිං රැස් කරගන්න __ කොරලයාගම සරණතිස්ස හිමි __ Koralayagama Saranathissa himi00:47:51
2482020/06/18Sadaham Sawana - බැබලීම සුළුකොට තකන්න එපා. - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:43:53
2492020/06/18Sadaham sawana -අසුබන්ධක සූත්‍රය - Ven . Koralayagama Saranathissa Thero01:04:56
2502020/06/18Sadaham sawana - අසිරිමත් සිහ සූත්‍රය 2 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:31
2512020/06/18Sadaham sawana - අසිරිමත් සිහ සුත්‍රය 1 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:31
2522020/06/18දානය පිළිබද කෙරෙන දේශනාවකි00:11:01
2532020/06/18Sadaham Sawana || මහත් ඵල මහානිසංස ලැබීමට ධානය කෙසේ දිය යුතුද || Koralayagama Saranathissa Thero00:57:25
2542020/06/17පින් දහම් නොකල නිසා කෙකින්නක්ව ඉපදුන සක් දෙවිදුගෙ පෙර ආත්මයේ බිරිද Koralayagama Saranathissa Thero00:09:33
2552020/06/17මව්පියන්ට සලකන සිල් ඇති අයට දෙවියොත් වෙදකම් කරනවා - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:51:49
2562020/06/17සුඛ සාමණේර හා අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේලාගේ කතාව - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:12:03
2572020/06/16නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පුජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:51:09
2582020/06/16වර්තමනයේ පිලිකා රොගය මෙතරම් බහුල ඈයි ven koralayagama saranathissa thero bana00:12:15
2592020/06/16Sadaham Sawana || දක්ෂිණාවිභංග සූත්‍රය || Koralayagama Saranathissa Thero00:57:19
2602020/06/16(2020 - 06 - 15) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:58:14
2612020/06/16පාරිකා දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගත්, අප මහා බෝසතාණෝ - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:55:52
2622020/06/16ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 04 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:53
2632020/06/16ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 03 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:17
2642020/06/16(2020 - 06 - 14) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:56:10
2652020/06/16මහබෝ මහසෑ වන්දනා (2016) Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 1500:56:28
2662020/06/16භික්ෂූන් පන්සිය නම රහත් වීම හා මහා දේව සන්නිපාතය (03 කොටස) - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:13:13
2672020/06/15ශාක්‍ය - කෝලිය කුමාරවරු පන්සියයක් පැවිදි වීම (02 කොටස) Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:04:01
2682020/06/15දිවි හිමියෙන් සිල් රැකි ශාක්‍යයෝ ( 01 කොටස) - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:06:51
2692020/06/15රුවන්වෑලි සෑය අසලදී හිමිනමක් සියසින් දුටු දිව්‍යාන්ගනාව Koralayagama Saranathissa Thero00:02:58
2702020/06/15ධර්ම ශ්‍රවණය මහත් ඵල වීමට ඔබත් මේ විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:01:42
2712020/06/15(2020 - 06 - 13) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:58:38
2722020/06/15ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 02 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:00
2732020/06/15ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( 01 - කොටස ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:32
2742020/06/14Sadaham sawana - සාම ජාතකයේ දහම් අසිරිය Ven koralayagama saranathissa Thero00:57:32
2752020/06/14සාම ජාතකය -3 දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කිරීම Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 1400:49:47
2762020/06/14වාග්ප්‍රනිධානය - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero01:25:51
2772020/06/13සාම ජාතකය -2 දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කිරීම Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 1300:52:46
2782020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය11- Ven koralayagama saranathissa Thero00:45:38
2792020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය10 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:56:46
2802020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය9- Ven koralayagama saranathissa Thero00:41:10
2812020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය8 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:47:49
2822020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය7 Ven koralayagama saranathissa Thero00:53:51
2832020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය6- Ven koralayagama saranathissa Thero00:48:04
2842020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය5- Ven koralayagama saranathissa Thero00:46:47
2852020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනය 4 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:35:55
2862020/06/13Sadaham sawana අසිරිමත් දේශනය 3- Ven koralayagama saranathissa Thero00:40:10
2872020/06/13Sadaham sawana අසිරිමත් දේශනය 2 Ven koralayagama saranathissa Thero00:49:50
2882020/06/13අපිට නොපෙනන ලොකෙන් අපිට ඈති බලපෑම Koralayagama Saranathissa Thero bana00:10:12
2892020/06/13මෙන්න මෙ දෙවිවරු අපි කරන පින් කම් වලට අනිවාර්යෙන් දිවෑස් හෙලනවා Koralayagama Saranathissa Thero bana00:09:11
2902020/06/13අපි දෙන පින් වලට දෙවියො හරිම කෑමතියි Koralayagama Saranathissa Thero bana00:08:10
2912020/06/13මියගිය කෙනෙක්ට පින් දෙන්නේ කොහොමද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero bana00:06:43
2922020/06/13රුවන්වෑලි සෑය අසලදී හිමිනමක් සියසින් දුටු සුරන්ගනාවිය Koralayagama Saranathissa Thero bana00:02:57
2932020/06/13Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනයක් 1 කොටස - Ven koralayagama saranathissa Thero00:50:19
2942020/06/12Sadaham sawana -මහා සමය සුත්‍රය 2 - Ven koralayagama saranathissa Thero00:59:47
2952020/06/10Sadaham sawana - කාන්තාවන්ට දෙව්ලොව යාම සදහා - Ven.koralayagama saranathissa Thero.00:52:55
2962020/06/10ශාක්‍යයෝ කොසොල් රජු පුත් විරූඩබ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණ තිස්ස හිමි00:46:22
2972020/06/10පව් වැඩ වදයක් වෙන්නේ සිල් රකින්න හදන කෙනාට පමණයි - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:51:22
2982020/06/09Sadaham sawana - අසම්මාස සුත්‍රය - Ven koralayagama saranathissa Thero00:50:03
2992020/06/09නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.00:54:17
3002020/06/09Sadaham sawana - ඔබ අනීවාර්‍ය්යෙන් ශ්‍රවනය කල යුතු අසිරිමත් දේශනයක් Ven koralayagama saranathissa t06:02:29
3012020/06/08Sadaham sawana - සර්ප රාජ කුලයනට මෛත්‍රී කල යුතු ඇයි Ven koralayagama saranathissa Thero00:53:51
3022020/06/08(2020 - 06 - 07) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:55:48
3032020/06/08ගුප්ත සුන්දර පූජනීය සිරිපා හිමෙ ඔබ නොඈසූ පුදුම හිතෙන කතාවක් ven koralayagama saranathissa thero00:06:44
3042020/06/08පුතිගත්තතිස්ස තෙරුන්ට විපාක දුන් බලවත් අතීත අකුසල කර්මය ven koralayagama saranathissa thero bana00:08:27
3052020/06/08පහන් එලියට ඈදෙන අමනුශය බලවෙග ven koralayagama saranathissa thero bana00:02:11
3062020/06/07Sadaham sawana - පින්ගියානි සුත්‍රය - Ven koralayagama saranathissa thero00:59:20
3072020/06/07ඈත්තටම අපි දෙන පින් දෙවියන්ට ලෑබෙනවද ? ven koralayagama saranathissa thero bana00:06:12
3082020/06/07‍යසස වැඩෙන පුද්ගලයෙකුගේ ස්වභාවය - Ven Korale00:44:51
3092020/06/07සුමන සමන් දෙවියන් ගෑන ඔබ නොඈසූ කතාවක් ven koralayagama saranathissa thero bana00:07:13
3102020/06/07අප්‍රමාදී පුද්ගලයා මේ ලෝකේ දිනනවාමයි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-06-0700:52:04
3112020/06/07නිවන් මගට දහම් බිඳක්.00:46:31
3122020/06/07මව් පිය ණයෙන් නිදහස් වීමට කල යුතු දේ - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:36
3132020/06/07(2020 - 06 - 06) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:53:00
3142020/06/06බුදුපියාණන් වහන්සේ යනු කවුද ? - Ven Koralayagama Saranathissa Thero( සුවපත් සිත )00:42:33
3152020/06/06ලෝකයේ ඇති උතුම්ම ලාභය නිරෝගී භාවයයි පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:49:15
3162020/06/06Sadaham sawana - බිස ජාතකය Ven koralayagama saranathissa thero01:11:24
3172020/06/06ශක්ති පමණින් යුතුකම් ඉටුකර සතුටින් මෙලොවින් සමුගන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 0600:48:13
3182020/06/06ධර්ම ශ්‍රවණයේ වටිනාකම ධර්ම දානයේ වටිනාකම00:45:20
3192020/06/06නිවන් මගට දහම් බිඳක්.00:56:18
3202020/06/06ගසක් වැඩීමට ජලය අවශ්‍ය සේම සසරින් මිදීමට ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍යමයි පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:45:47
3212020/06/06(2020 - 06 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero06:09:06
3222020/06/06Dhamma Deshana| Koralayagama Saranathissa Tero01:20:52
3232020/06/06ශ්‍රී සම්බුදු ගුණ වරුණාව Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 06 0506:04:57
3242020/06/05Sadaham sawana - ධර්මය නොදන්නාට සන්සාරය දිගය - Ven koralayagama saranathissa Thero00:57:56
3252020/06/05නිවන් මගට දහම් බිඳක්.01:05:52
3262020/06/04මිය ගිය කෙනෙකුට හරියටම දවස් 7 කින් පින් පෑමිනවිය යුත්තේ ඈයි ? පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:19:29
3272020/06/03නිවන් මගට දහම් බිඳක්.00:57:29
3282020/06/03නිවන් මගට දහම් බිඳක්.01:00:42
3292020/06/03මේ ධර්මය වීර්යය ඇති කෙනාට මිස කුසීත කම්මැලියාට නොවෙයි, පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ධර්ම දේශනාව00:44:05
3302020/06/02Sadaham sawana - එකොළොස් ගින්නෙන් දවන ජීවිත - Ven koralayagama saranathissa Thero00:57:04
3312020/06/01Sadaham sawana - බුදු රජාණන්වහන්සේගේ යනු ...- Ven koralayagama saranathissa thero00:56:13
3322020/05/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -57-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-05-202001:02:41
3332020/05/29යම් කෙනෙක් බුදුන් සරණ යෙත්ද ඒ අය අපායට නොයන්නාහුහ. Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:10:06
3342020/05/29Sadaham sawana - ලොව උසස්ම සැප ලැබීමට - Ven . Koralayagama saranathissa thero00:55:59
3352020/05/28Sadaham sawana - ඉවත් කළ යුතු කරුණු - Ven koralayagama saranathissa thero00:55:37
3362020/05/26(2020 - 05 - 23) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:36
3372020/05/26මරණානුස්සතිය ( 30 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:41
3382020/05/26මරණානුස්සතිය ( 29 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:09
3392020/05/25පිඬු සිඟා වැඩ මවුපියන්ට සැලකූ භික්ෂුව සාම ජාතකය ඇසුරෙන් 2020 05 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:20
3402020/05/25දෙපාරක් ගින්නෙන් පුළුස්සද්දිත් නොමැරුණු සංකිච්ච කුමාරයා 2020 05 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:03:01
3412020/05/25Sadaham sawana - අතීත භවය - Ven. Koralayagama saranathissa thero00:57:36
3422020/05/25koralayagama saranathissa THERA00:53:19
3432020/05/25මකුළුදැල් කඩනකොට පව් සිදුවෙනවාද? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:55:43
3442020/05/24පෙර ජීවිත වල මාපියන් සිල්වත් වූ නිසාමයි අද අපි මෙතැන Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 04 2400:56:11
3452020/05/24අපාය කොයිවගෙද පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ Ven. Koralayagama Saranathissa Thero bana00:08:38
3462020/05/24මරණානුස්සතිය ( 28 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:20
3472020/05/24මරණානුස්සතිය ( 27 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:42:49
3482020/05/23ව්‍යසන වලින් වළකින්න සිල්වත් වන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 2300:53:33
3492020/05/23Sadaham sawana - පඨම නිරය සූත්‍රය - ven koralayagama saranathissa thero00:56:00
3502020/05/22Ven Koralayagama Saranathissa Tero Budu Bana 100:49:05
3512020/05/22Ven Koralayagama Saranathissa Tero Budu Bana 200:47:17
3522020/05/22Koralayagama Saranathissa Tero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Budu Bana 101:20:48
3532020/05/22Ven Koralayagama Saranathissa Tero Budu Bana01:00:21
3542020/05/22වසර100 දුක් සීලයේක් වශයෙන් ජීවත් වෙනවාට වඩාසිල්වතෙක් ලෙස දිනක් ජීවත් වීම වටී කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිම00:49:41
3552020/05/21Sadaham sawana - හිංසා කිරීමේ විපාක - Ven . Koralayagama saranathissa thero00:55:55
3562020/05/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:10
3572020/05/19සිත් පං නැති මල් පූජාවේ උත්තරීතර ආනිසන්ස, ,Ven Koralayagama Saranatissa Thero, කුසල් අරණ00:48:34
3582020/05/19Sadaham sawana - Suprabuddha katha wasathuwa- ven . Koralayagama Saranatissa thero00:56:21
3592020/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 1800:45:37
3602020/05/19දෙවියන්ට පින් කරන්න පුලුවන්ද ? බැරිද? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:49:05
3612020/05/18පුජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ දේශනාකළධර්ම දේශනාවක්00:09:23
3622020/05/18Koralayagama Saranathissa Thero | Dhamma sermon conducted in Melbourne02:00:17
3632020/05/18(2020 - 05 - 17) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:48:56
3642020/05/18නැවත නැවත සිදු කරගන්නා කුසලය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-1800:45:37
3652020/05/18පේෂකාර දියණිය අරමුණු කර ගනිමින් දේශනා කරනු ලැබූ ධර්ම දේශනාව 2020 05 05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:41
3662020/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 1600:44:09
3672020/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Tero Budu Bana00:47:41
3682020/05/17සාම ජාතකය ඇසුරින් මා පිය උපස්ථානය - 1 දේශනය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 1700:43:13
3692020/05/17(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:25
3702020/05/17Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2020-03-1900:52:04
3712020/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 1501:03:09
3722020/05/16මම සිල්වත් වෙන්න වෙන්න අනුන්ට ලැබෙන ලාභය Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-1600:44:09
3732020/05/16(2020 - 05 - 15) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero01:03:21
3742020/05/16හැම වෙලාවේම ඔබ ආත්මාර්ථකාමී විය යුතුයි - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana01:00:21
3752020/05/16Koralayagama saranathissa thero-බුදුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාල ධර්ම අවබොදය00:44:05
3762020/05/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:34
3772020/05/15හැකි තරම් ආත්මාර්ථකාමී වීමෙන් අනුන්ට යහපතක් කිරීම Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-1501:03:09
3782020/05/15ඓතිහාසික දීඝවාපිය පුදබිම - Koralayagama Saranathissa Tero -පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana01:20:48
3792020/05/14නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 23) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:16
3802020/05/14නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 22) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:26
3812020/05/14නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 21) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:16
3822020/05/13ධර්ම රත්නයේ අයිතිය බුදුන්ම තියාගත්තේ ඇයි? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero00:47:16
3832020/05/13බුදුරජාණන්වහන්සේගේ කාය ශක්තිය "නාරායන සංඝාත බලය" I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:03:37
3842020/05/13බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශණා කල අහාර අනුභවයේ ගුණධර්ම I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:04:02
3852020/05/13ශ්‍රී පාදස්ථානය තවත් එක් විනෝද ගමනක් නොවෙයි I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:03:39
3862020/05/13නාථ දෙවියෝ මෛත්‍රී බෝධිසත්වයෝද? I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:02:11
3872020/05/13සෑම දෙවිකෙන්ටම පින් අනුමෝදම් කල හැකිද? I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:02:26
3882020/05/11ධර්ම රත්නයේ අයිතිය බුදුන්ම තියාගත්තේ ඇයි ?- Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:16
3892020/05/11(2020 - 05 - 10) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:51:40
3902020/05/10අද යමෙකුට රිදවයිද අපහාස කරයිද එය කෙසේ ගෙවන්නට වෙයිද Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 05 1000:47:15
3912020/05/10පංචකාම දැලේ සිරව් සිටින සත්වයෝ - Ven Koralayagama Saranathissa Thero ( සුවපත් සිත )00:39:46
3922020/05/10(2020 - 05 - 09) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:53:21
3932020/05/10සිත් පිත් නැති මල් පුජාවේ ආනිසංස - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:41
3942020/05/10මරණානුස්සතිය ( 26 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:15
3952020/05/10මරණානුස්සතිය ( 25 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:43
3962020/05/09උතුම් මනුස්ස ජීවිතය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:43:22
3972020/05/09සාක්‍ය වන්සිකයින් - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:21
3982020/05/09හොද කරන්න බැරි රෝග - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:14
3992020/05/09සිල් රැකීම - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:03
4002020/05/09ප්‍රඥාව - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:45
4012020/05/09සිත දමනය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:36
4022020/05/09දන්දීම - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:16
4032020/05/09සබ්ආසව සූත්‍රය 1 - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:53
4042020/05/09සබ්ආසව සූත්‍රය 2 - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:02
4052020/05/09සබ්ආසව සූත්‍රය 3 - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:47
4062020/05/09යම් කර්මයක් කරලා නොතැවෙන්නේද එවන් කර්ම රැස් කරන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-0900:47:36
4072020/05/08Ven.Koraleyagama Saranathissa Thero01:58:04
4082020/05/07මං මේ ලෝකෙට අවේ මොකටද?- Ven Koralayagama Saranathissa Tero -පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana00:45:47
4092020/05/06(2020 - 05 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:16
4102020/05/05පංචකාම නැමති දැලේ පැටලුණු අපි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-0500:44:37
4112020/05/03මරණානුස්සති භාවනා - 30 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 05 - 02)00:53:26
4122020/05/03මරණානුස්සතිය ( 23 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:01
4132020/05/03කරපු පිං මදි කියා නිතරම සිතන්න - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:51
4142020/05/02මරණානුස්සතිය - මේ කය බොහෝ දෙනෙකුට සාධාරණයි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-05-0200:45:41
4152020/05/02ඇතැම් ඔසුපත් නිරයවල් මහ පොළව මතත් සාගරය මතත් පිහිටා තිබෙන බව මිත්ත වින්දක ආදී ජාතක..00:47:44
4162020/05/02Sadaham Sawana-mamathwaya-Ven.Koralayagama Saranathissa thero.01:00:26
4172020/05/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 143 - Dhamma sermon Bana 14300:50:03
4182020/04/30ඛණපරිත්ත්‍ය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:55:27
4192020/04/30අග්‍ර ශ්‍රාවක වහන්සේලා - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:04
4202020/04/30මරනාසන්න මොහොතේ සිහි මුලානොවි මරනයට පත්වීමට මෛත්‍රී භාවනාව පුරුදු කරමු, Koralayagama Saranatissa The00:45:14
4212020/04/29බලසංගහ වත්ථු සුත්‍රය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:36
4222020/04/28Koralayagama Saranathissa Tero | සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය | කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි | sinhala00:45:37
4232020/04/28ආශ්‍රයට නුසුදුසු පුද්ගලයන්- පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:48:47
4242020/04/28ජීවත් වීම යනු මරණයට ලැහැස්ති වීමයි - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:51:11
4252020/04/27මරණානුස්සති භාවනා - 29 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 04 - 12)00:55:42
4262020/04/27යුද්ධ කර මිනී මරපු දුටුගැමුණු රජු දිව්‍ය ලෝකයේ ගියේ ඇයි?- Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:25
4272020/04/26චප්පාණක සූත්‍රය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:51:03
4282020/04/26Ven Koralayagama=Saranathissa Thero 2020 04 2600:49:08
4292020/04/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 142 - Dhamma sermon Bana 14200:48:45
4302020/04/26(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:05
4312020/04/26මරණානුස්සතිය ( 22 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:27
4322020/04/26දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -56-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-24-04-202001:04:07
4332020/04/26දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -55-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-04-202001:04:07
4342020/04/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-2500:44:20
4352020/04/25නිවන් ප්‍රාර්ථනාව නිවැරදිව කරගන්නා ආකාරය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:14
4362020/04/24ධාතු වන්දනාවෙහි අනුසස්- පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:27:45
4372020/04/23සසරෙහි අතරමන් කරන්නාවූ ද්වේශය - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:03
4382020/04/23අපි පිංකරා මදි මෙි ගෙවෙන්නෙ පෙර කරපු පිං ට්කයි - Ven Koralayagama saranathissa Thero (සුවපත් සිත )00:48:29
4392020/04/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 141 - Dhamma sermon Bana 14100:49:07
4402020/04/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 140 - Dhamma sermon Bana 14000:55:27
4412020/04/22ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 54 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:21
4422020/04/22මරණානුස්සතිය ( 21 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:57
4432020/04/22ලොව පරම දුර්ලභ කාරණා - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:49:13
4442020/04/22කුසල හා අකුසල කර්ම සංසාරයෙහි විපාක දෙන ආකාරය- පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:34:29
4452020/04/21අපි කරපු පව් ගැන කවුද දන්නේ? - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:49:01
4462020/04/20සුගතියක ඉපදීමට රැකිය යුතු සිල් - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:49:00
4472020/04/20අසනීප වීම බුදු, පසේ බුදු, මහරහතන් වහන්සේලාටත් පොදුයි I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:08:03
4482020/04/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-2200:55:27
4492020/04/19වයිරය, ද්වේශය කොයි තරම් නම් සසරේ අතරමන් කරයිද? Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-1900:49:03
4502020/04/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-2100:49:07
4512020/04/19(2020 - 04 - 18) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:49:05
4522020/04/19දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -54-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-04-202001:03:37
4532020/04/19දීඝවාපී මහා සෑරද පුරා වෘතාන්තය​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- March 202001:24:14
4542020/04/19තිසරණය සහිත පංචශීලය තුළින් 2- පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:32:55
4552020/04/18Sadaham Sawana - Newata Ipadeema - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:45:10
4562020/04/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-1800:41:57
4572020/04/18ලෝකයේ ඇති දුර්ලභම කරුණු පහ මොනවාද - Ven Koralayagama Saranathissa Thero ( සුවපත් සිත )00:46:14
4582020/04/18සෝවාන් මාර්ඝ ඵල ලාබී සුමන සමන් දෙවියෝ I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:06:18
4592020/04/18ලොව වටිනාම රත්‍රන් සහ බුරජාණන්වහන්සේගේ ශරීර වර්ණය I පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (2020)00:01:59
4602020/04/17(2020 - 04 - 16) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:52:29
4612020/04/16ලොව දුර්ලභ කරුණු පහ - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:36:41
4622020/04/16දුර්ලභ කාරණා පහක් Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-1600:47:56
4632020/04/14තිසරණ සහිත පංචශීලය තුළින්- පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:43:08
4642020/04/14බුදුන් සරණ යන ක්‍රම 4 - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:46:27
4652020/04/13(2020 - 04 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:17
4662020/04/1223.අවුරුදු 100ක් ඉන්න කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ දවස් 36000ක් විතරයි00:47:05
4672020/04/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-1200:44:13
4682020/04/12මරණානුස්සති භාවනා - 27 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 04 - 11)00:50:01
4692020/04/12සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:45:02
4702020/04/12ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 53 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:23
4712020/04/12මරණානුස්සතිය ( 20 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:52
4722020/04/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-1100:42:57
4732020/04/10බුදු බව පතා දරුවන්ව, යක්‍ෂයන්ට කන්න දුන්නහම පව් නැද්ද? - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana01:48:52
4742020/04/08නිතර නිතර මෙනෙහි කලයුතු ලෝකයේ පරම දුර්ලභ කාරනා පහ​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:53:58
4752020/04/08(2020 - 04 - 07) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero01:56:19
4762020/04/08හිනා වෙවී මැරෙන්න පුළුවන් ජීවිතයක් පෝෂණය කරන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-0701:49:13
4772020/04/08සංසාරය සැලසුම් කරගන්න ලැබුන අවස්ථාව අත්හැර ගන්න එපා - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:37
4782020/04/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 139 - Dhamma sermon Bana 13900:48:57
4792020/04/07(2020 - 04 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:52:27
4802020/04/07මරණානුස්සති භාවනා - 20 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 03 - 28)00:46:57
4812020/04/07(2020 - 04 - 04) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:53:48
4822020/04/07ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා මිනී මරපු නැති අපි තවමත් සංසාරේ - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:19
4832020/04/07නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 20) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:10
4842020/04/07නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 19) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:44:36
4852020/04/07නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 18) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:40
4862020/04/07නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 17) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:02
4872020/04/07නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 16) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:31
4882020/04/06ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 52 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:35
4892020/04/05මහ මුහුදට වැටුණත් බේරෙන කුසල කර්ම Koralayagama Saranathissa Tero කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Budu Bana00:46:40
4902020/04/05මොන වැඩේ කරත් හොඳට දැනගෙන හරියටම කරන්න Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 04 0500:45:37
4912020/04/05මරණානුස්සතිය ( 19 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:23
4922020/04/05චක්ඛුං උදපාදි-17-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-25-03-2001:00:17
4932020/04/05දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -53-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-03-04-202000:59:33
4942020/04/05වන්දනාවේ යන අතරතුර මිය ගියහොත් කොහේ ඉපදෙයි ද ? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:04
4952020/04/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-0400:46:11
4962020/04/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-1900:48:57
4972020/04/04ජද්දන්ත භවන අපේ පියවි ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ, ජම්බුද්වීපයේ අපේ ඇසට නොපෙනෙන..00:50:19
4982020/04/04චක්ඛුං උදපාදි-16-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-18-03-2000:59:53
4992020/04/04චක්ඛුං උදපාදි-15-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-26-02-2000:56:05
5002020/04/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -52-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-27-03-202000:54:15
5012020/04/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -51-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-20-03-202001:05:37
5022020/04/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -50-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-13-03-202000:57:46
5032020/04/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -49-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-03-202001:00:56
5042020/04/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -48-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-02-202000:59:46
5052020/04/04මරණානුස්සතිය ( 18 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:31
5062020/04/03දුප්පත් වී ඉපදුනේ සම්මාදිට්ඨික වෙන්න වියදම් වූ නිසයි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-04-0300:44:41
5072020/04/02(2020 - 04 - 01) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:06
5082020/04/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 138 - Dhamma sermon Bana 13800:52:26
5092020/04/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 137 - Dhamma sermon Bana 13700:46:46
5102020/04/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 136 - Dhamma sermon Bana 13600:47:25
5112020/04/02සැමියාට මනාලියක් සොයාදී බුදුන් පුදන්නට ගිය උත්තරා Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 04 0200:45:17
5122020/04/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 135 - Dhamma sermon Bana 13500:54:16
5132020/04/01මම පැවිදි වුනේ දේවදත්ත වෙනුවෙන් නෙවෙයි - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:53:27
5142020/03/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-1500:54:16
5152020/03/31තම ස්වාමියාට වෛශ්‍යාවක් ගෙනත් දුන් උත්තරා - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:48:31
5162020/03/30කුමාර කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කෝරලයාලම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ00:50:13
5172020/03/30පව් කියල දන්නවානම් අපි කරන්නේ නැහැනේ - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:49:48
5182020/03/30ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 51 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:09
5192020/03/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 134 - Dhamma sermon Bana 13400:49:27
5202020/03/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 133 - Dhamma sermon Bana 13300:47:16
5212020/03/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 132 - Dhamma sermon Bana 13200:49:01
5222020/03/29මව්‍පිය උපස්ථානය ඉතා උතුම් වු පුණ්‍යකර්මයකි. මරණින් මතු සුගතිගාමී වීමට හේතු වාසනාවේ.00:46:40
5232020/03/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-2900:50:13
5242020/03/29මහ මුහුදට වැටුණත් බේරෙන කුසල කර්ම- Koralayagama Saranathissa Tero -කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana00:46:40
5252020/03/29මරණානුස්සතිය ( 17 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:55
5262020/03/28දඩුවම තීරණය කරන්නේ ස්වභාවධර්මයයි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-2800:46:57
5272020/03/28මේ ශරීරය පුරාවටම එක වෙලාවකට පහල වෙන්නේ එක සිතයි. ඒ සිත මත තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ.මේ එක සිතක්..00:52:05
5282020/03/27මරණානුස්සති භාවනා - 25 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 03 - 15)00:49:46
5292020/03/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-1400:49:27
5302020/03/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-0800:47:16
5312020/03/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-03-0700:49:01
5322020/03/27මාපියනට නොසලකන්නෝ මේ ලොව පරාජිතයෝයි Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-2700:43:13
5332020/03/25මරණානුස්සතිය 17 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:55:11
5342020/03/25මරණානුස්සතිය 16 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:55:01
5352020/03/25(2020 - 03 - 23) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:59:12
5362020/03/25මරණානුස්සති භාවනා 23 කොටස Ven Koralayagama Saranathissa thero 2020 03 2000:51:35
5372020/03/25මරණානුස්සති භාවනා - 19 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 03 - 20)00:44:23
5382020/03/24හැම වෙලාවේම අපි මැරි මැරී උපදින්නේ මෙහෙමයි- Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:54:16
5392020/03/23මොකක්ද මේ උරචක්‍ර මාලය ?- Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:47:30
5402020/03/23මරණානුස්සතිය ( 16 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:13
5412020/03/23කොණ්ඩඤ්ඤ මහ රහතන්වහන්සේ ( කොණ්‌ඩඤ්‌ඤ සූත්‍රය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:19
5422020/03/23ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 50 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:02:56
5432020/03/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-2200:52:05
5442020/03/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-2100:44:23
5452020/03/21බුදුන්ට කොන්දේ අබාධයක් හැදුනේ ඇයි ? - Ven Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:02
5462020/03/192020 03 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:55
5472020/03/192020 03 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:38
5482020/03/18විවේකය සොයා ගිය කොණ්ඩඤ්ඤ මහ රහතන් වහන්සේ - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:50:24
5492020/03/16අලියෙක් සහ මදුරුවෙක් මැරීමේදී පව් අඩු වැඩි වන්නේ මෙහෙමයි- Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:52:48
5502020/03/16ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 49 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:01
5512020/03/16කොණ්ඩඤ්ඤ මහ රහතන්වහන්සේ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-1500:50:19
5522020/03/15ප්‍රථමධ්‍යාන සුවය දෙවියන්ගේ සැපයට වැඩිය සැපයි - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:20
5532020/03/15තිරිසන් ආත්මයක් ලැබුවොත් කවදද පින් කරන්නේ? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-1500:49:45
5542020/03/14ලෝකයේ උතුම්ම ලාභය, උතුම්ම ධනය සහ පරම විශ්වාසවන්තයා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-1400:44:14
5552020/03/13වස් කාලය යනු බෞද්ධ ජනතාවගේ මංගල්‍යයක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 03 -09)02:00:43
5562020/03/12මරණානුස්සතිය ( 15 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:21
5572020/03/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 131 - Dhamma sermon Bana 13100:47:17
5582020/03/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 130 - Dhamma sermon Bana 13000:47:44
5592020/03/11කඨින චීවර පූජාව මෙච්චර වටිනවාද ? - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana01:55:35
5602020/03/10අපි සත්‍යක්‍රියා කල යුතු ආකාරය - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:44:47
5612020/03/09විශේෂ දේශනා-නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ ඇයි ? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-0901:57:31
5622020/03/08තමන් ගාව ඇති සත්‍යය භාවිත කරන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-0800:43:11
5632020/03/04ආර්යයන් වහන්සේ තුන් නමක් ඝාතනය කළ එළදෙනකගේ වෙස් ගත් යක්ෂනිය Koralayagama Saranathissa thero 20-03-0100:44:51
5642020/03/04නිවන් දකින තුරු මිත්‍යාදෘෂ්ටික නොවී ඉපදීමට කුමක් කල යුතුද? Koralayagama Saranathissa Tero- Budu Bana00:47:57
5652020/03/03මරණානුස්සති භාවනා - 22 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 03 -01)00:51:02
5662020/03/03මරණානුස්සති භාවනා - 21 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 -29)00:47:44
5672020/03/03අපිව සතුටින් තියන්න බුදුන් කියා දුන් දෙය - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:47:26
5682020/03/02දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනා (2020 - 02 -29) - Ven. Koralayagama Saranathissa thero01:27:19
5692020/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-02-2900:47:44
5702020/03/01කිසිවකින් අඩුවක් නැති දානයක්00:06:22
5712020/03/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-03-0100:45:27
5722020/03/01Ven. Koralayagama Saranathissai Thero 2020-03-0100:44:51
5732020/03/01මියගිය කෙනෙක් නැවත ඉපදීමට ගතවන කාලය - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:03
5742020/02/29දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020 02 2901:17:05
5752020/02/29සිල්වතුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාම ඉටුවෙයි Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-02-2900:43:56
5762020/02/29මරණානුස්සතිය ( 14 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:09
5772020/02/29ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 47 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:16
5782020/02/28අනාගතයේ පහල වන අසිරිමත් මෛයිත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිලිබඳ-අනාගත බුද්ධ වංශය03:07:57
5792020/02/28මරණානුස්සතිය 15 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:55:21
5802020/02/25නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 15) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:26
5812020/02/25නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 14) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:45:10
5822020/02/25නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 13) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:49
5832020/02/25නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 12) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:47:29
5842020/02/25නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 11) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:37
5852020/02/25පෙර පින් ඉවර උනොත් මැරෙන්නේ මෙහෙමයි - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:27
5862020/02/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 129 - Dhamma sermon Bana 12900:48:35
5872020/02/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 128 - Dhamma sermon Bana 12800:47:29
5882020/02/24මරණානුස්සති භාවනා - 18 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 -23)00:51:44
5892020/02/24මරණානුස්සති භාවනා - 17 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 -22)00:53:57
5902020/02/24දරුවෙකු පිළිසිඳ ගන්නා ආකාරය බුදු දහමේ විස්තර වෙන විදිය - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:49:02
5912020/02/24දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -47-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-02-202000:58:15
5922020/02/23චක්ඛුං උදපාදි-14-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-19-02-202001:01:16
5932020/02/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020- 02-2300:44:31
5942020/02/22Ven.Koralayagama Saranathissa Thero 2020-02-2200:45:54
5952020/02/22මරණානුස්සති භාවනා - 16 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 -16)00:47:13
5962020/02/22මරණානුස්සති භාවනා - 15 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 -16)00:47:13
5972020/02/22ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 46 දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:21
5982020/02/20මරණානුස්සතිය 14 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:55:11
5992020/02/20මරණානුස්සතිය 13 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:50:31
6002020/02/19අපි තාම මැරුණේ නැත්තේ ඇයි ? - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:50:17
6012020/02/18මේ කය තව ගොඩක් අයට අයිතියි - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස - Budu Bana00:45:19
6022020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 10) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:26
6032020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 09) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:45:46
6042020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 08) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:03
6052020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 07) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:11
6062020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 06) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:31
6072020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 05) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:34
6082020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 04) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:07
6092020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 03) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:51:02
6102020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 02) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:54
6112020/02/17නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව වඩමු (අංක 01) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:57
6122020/02/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 127 - Dhamma sermon Bana 12700:47:13
6132020/02/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 126 - Dhamma sermon Bana 12600:48:37
6142020/02/16මහා ධර්මපාල ජාතකය විවරණය (03 කොටස) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:11
6152020/02/16මහා ධර්මපාල ජාතකය විවරණය (02 කොටස) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:46:09
6162020/02/16මහා ධර්මපාල ජාතකය විවරණය (01 කොටස) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:59
6172020/02/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020- 02 -1600:47:13
6182020/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-02-1600:47:13
6192020/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero Thero 2020 02 1600:43:15
6202020/02/16දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -46-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-02-202001:02:45
6212020/02/1613.ඇතැම් බ්‍රහ්මයන්ට කසින නිමිත්ත හෙවත් තමන්ගේ ආලෝකය සක්වළවල ලක්ෂ ගානකට පවත්වන්න පුළුවන්00:47:53
6222020/02/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 125 - Dhamma sermon Bana 12500:53:04
6232020/02/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 124 - Dhamma sermon Bana 12400:44:05
6242020/02/15ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 45 - දේශනය )Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:52
6252020/02/14මහා ධර්මපාල ජාතකය - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:53:50
6262020/02/11මරණානුස්සති භාවනා - 14 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 - 09)00:52:54
6272020/02/11පිඬුසිඟා වැඩීම බුද්ධ වංශයට ලැජ්ජාවක් නොවීමට හේතුව Ven. Koralayagama Saranathissa thero 2020 - 02- 0801:25:53
6282020/02/11එක පහනක් පූජා කරහම මදිද ? - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම හිමි - Budu Bana00:48:00
6292020/02/10ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 44 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:33
6302020/02/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -45-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-07-02-202000:59:24
6312020/02/10මහා ධර්මපාල ජාතකය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama SaranaThissa Thero-Feb-202001:56:26
6322020/02/09Ven.Koralayagama Saranathissa Thero 2020-02-0900:44:57
6332020/02/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 123 - Dhamma sermon Bana 12300:48:44
6342020/02/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 122 - Dhamma sermon Bana 12200:46:12
6352020/02/09Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2020-01-2300:52:14
6362020/02/08මහා ධර්මපාල ජතකය Ven. Koralayagama Saranathisa Thero Thero 2020-02-0801:25:53
6372020/02/08ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා සන්තුට්ඨි පරමං ධනං - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:40
6382020/02/08මරණානුස්සතිය (13 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:21
6392020/02/05අනාගත ආත්ම ලක්ෂ ගණනක් සැලසුම් කළයුතු ජීවිතයක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 02 - 02)00:47:17
6402020/02/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-2500:48:35
6412020/02/04අමතක උනොත් පින් නැතිවෙනවාද ?- Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana00:45:48
6422020/02/03ඔබ මම කුඹීයා, කෝඳුරුවා, මළ පහ වල වාහන නිල මැස්සන් වෙලා සංසාරයේ ඕන තරම් ඉඳලා තිබෙනවා00:42:21
6432020/02/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-02-0200:47:17
6442020/02/02සම්බුදු ගුණ වරුණාව - 2 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 19)03:12:42
6452020/02/02සම්බුදු ගුණ වරුණාව - 1 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 19)02:40:09
6462020/02/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-02-0200:42:39
6472020/02/02සුගතියක ඉපදීමට සිල් අවශ්‍යමද ? - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:50:17
6482020/02/01භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කළ පරම දුර්ලභ කාරණා පහක් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020- 02-0100:47:09
6492020/02/01දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -44-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-31-01-202001:03:34
6502020/02/01චක්ඛුං උදපාදි-13-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-29-01-2000:56:01
6512020/02/01දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -43-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-24-01-202001:06:23
6522020/02/01චක්ඛුං උදපාදි-12-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-22-01-202000:52:28
6532020/02/01දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -42-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-01-202001:04:09
6542020/02/01මරණානුස්සතිය (12 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:40:56
6552020/02/01ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 43 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:04
6562020/01/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 121 - Dhamma sermon Bana 12100:46:09
6572020/01/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 120 - Dhamma sermon Bana 12000:49:13
6582020/01/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 119 - Dhamma sermon Bana 11900:51:01
6592020/01/28ධර්මයට හිමි නියම තැන - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:02:46
6602020/01/28මරණානුස්සතිය 12 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:47:06
6612020/01/28මරණානුස්සතිය 11 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:56:06
6622020/01/28බුදුවෙන ක්‍රමය අපට කයල දීල නැහැ - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana00:47:21
6632020/01/27බුදුවන ක්‍රමය දේශනා කර, කළ නොහැක Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 25)00:53:31
6642020/01/26සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( ආළවක සූත්‍රය ) 02 - කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Thero03:12:43
6652020/01/26සම්බුදු ගුණ වරුණාව ( ආළවක සූත්‍රය ) 01 - කොටස - Ven Koralayagama Saranathissa Thero02:40:07
6662020/01/26ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 42 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:03:28
6672020/01/25ශීල ගුණයේ තේජස Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-2500:44:34
6682020/01/25හරි අග්‍රයි දිව්‍යලෝකයේ තිබෙන පංචකාම සැපය, කිසම දුකක් කරදරයක් පීඩාවක් නැහැ ඒ සැපයට වැටුණාම..00:46:44
6692020/01/25Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2020-01-0900:49:31
6702020/01/24කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ තෙමස් පූර්ණ පිංකම වෙනුවෙන් කිරිමැටියාවේ දී koralayagama saranathis01:30:34
6712020/01/2310.මේ කොච්චර හරි හම්බ කරත් ,කොච්චර ගොඩ නැගුවත් දවසක දාල යන්න වෙනවා කියන කල්පනාව ප්‍රගුණ..00:44:33
6722020/01/23කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ කිරිමැටියාව ශ්‍රී සුමනසාර මහා විද්‍යාලයේ දී. Koralayagama saranath02:15:21
6732020/01/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 118 - Dhamma sermon Bana 11800:45:33
6742020/01/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 117 - Dhamma sermon Bana 11700:48:49
6752020/01/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 116 - Dhamma sermon Bana 11600:48:57
6762020/01/22ඔබ මරණයට සූදානම්ද ? - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:45:26
6772020/01/21දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -41-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-01-202000:57:14
6782020/01/21යහපත් සමාජයක් සදහා මව් පියන්ගෙන් දරුවන්ට විය යුතු සංග්‍රහ- Ven Koralayagama SaranaThissa Thero00:36:03
6792020/01/21පොහොසත් වෙන්න ඕනනම් දන් දෙන්න - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:46:34
6802020/01/21මරණානුස්සති භාවනා - 12 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 19)00:47:29
6812020/01/20මරණානුස්සති භාවනා - 11 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 18)00:48:37
6822020/01/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-1900:47:29
6832020/01/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-1800:48:37
6842020/01/20සම්බුදු ගුණ වරුණාව - 2 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-1903:12:42
6852020/01/19සම්බුදු ගුණ වරුණාව - 1 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-19 part 102:40:09
6862020/01/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-1900:39:34
6872020/01/18පුළුවන්නම් මාරයාටත් අල්ලස් දෙයි Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-1800:43:06
6882020/01/18ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 41- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:31
6892020/01/16දානයක සාංඝික බව අහෝසි වන්නේ මෙහෙමයි - Koralayagama Saranathissa Tero - - Budu Bana00:51:17
6902020/01/15ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 40 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:59
6912020/01/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero චෛත් ය ඉදිකිරීමේ අනුසස්00:55:53
6922020/01/14රහත් වීමට බුදුන්ට කීකරු වන්න - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:42:22
6932020/01/14සාංඝික දාන 7කි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 12)00:53:04
6942020/01/13කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි කාලීන ධර්ම දේශනය Ven.Koralayagama saranathissa Thero01:47:38
6952020/01/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-1200:53:04
6962020/01/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-1100:44:05
6972020/01/13#ඇත්ත කතා කරොත් අපට මොනවද ලැබෙන්නේ ..#දේශකයාණෝ අතිපුජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ ...00:04:03
6982020/01/13ප්‍රඥ්ඥාව දියුණුවට සුගන්ධ පූජා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 11)00:45:50
6992020/01/13දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -40-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-03-01-201901:04:02
7002020/01/12රුපියක් ලක්ෂ ගානක් අත්හැරියා, ඒත් තාම මදුරුවො තලනවා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-1200:48:00
7012020/01/12අනාගත බුද්ධවංශ දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2020 - 01 - 10)03:02:51
7022020/01/11අනාගත බුද්ධ වංශ දේශනාව ~ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2020 01 10 21 00 කෝරළයාගම සරණතිස්ස03:12:15
7032020/01/11දිවට රස මෙන් ඥානවන්තයා ධර්ම රසය හඳුනා ගන්නවා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020- 01-1100:39:03
7042020/01/11දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -39-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-27-12-201900:56:59
7052020/01/11අනාගත බුද්ධවන්ශ දේශනාව - Ven Koralayagama Saranathissa Thero03:02:52
7062020/01/10සියල්ලෝ අසත්වා! අනාගත බුද්ධවන්ස දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-1003:02:51
7072020/01/109.මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වලට වඩා දෙවියන්ගේ ආයුෂ ගොඩාක් වැඩියි එත් සමහර කාල වල දෙවියන්ගේ ආයුෂ වලට වඩා00:44:02
7082020/01/10මරණානුස්සතිය ( 11 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:00
7092020/01/07අම්මාට තාත්තාට වරදක් කර ඇත්තම අදම සමාව ගන්න _ Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:21
7102020/01/07බුදුන්ට කීකරු නොවී අපි තර්ක කරනවා- Koralayagama Saranathissa Tero -කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි- Budu Bana00:46:43
7112020/01/07පින නම් සැපයමයි - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:44:31
7122020/01/06මරණානුස්සති භාවනා - 11 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 01 - 05)00:48:44
7132020/01/06මරණානුස්සති භාවනා - 10 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 01 - 04)00:46:12
7142020/01/06චක්ඛුං උදපාදි-11-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-01-01-2001:02:07
7152020/01/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-0500:48:44
7162020/01/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2020-01-0400:46:12
7172020/01/05අම්මා තාත්තා කොයිතරම් භයානකද? පරෙස්සම් වෙත්වා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-0500:43:40
7182020/01/05ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 39 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:56
7192020/01/048 මංගල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකයට පහල වුන කාලයේ 10000ක් සක්වළකට කළුවර වැටුණේ නැහැ00:47:09
7202020/01/04නිවැරදිව හිත පහදවාගෙන දෙන දානයයි වටින්නේ Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2020-01-0400:41:12
7212020/01/02දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -38-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-20-12-201900:56:42
7222020/01/016.මේ දවස් වල අපි කන වස විස හැටියට මෙහෙම ජීවත් වෙන එකත් පුදුමයක්. මොන වස නිසාවත් අපිව මරන්න බැරි..00:46:39
7232019/12/31 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 115 - Dhamma sermon Bana 11500:48:17
7242019/12/305 යම් කෙනෙකුට ලස්සන රූපයක්, ලස්සන සමේ වර්ණයක් ලැබිල තිබෙන්නේ පෙර දන් දීපු නිසා00:44:41
7252019/12/30සක්විති සැප - Koralayagama Saranathissa Tero - පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:43:05
7262019/12/30මරණානුස්සති භාවනා - 9 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 - 29)00:45:33
7272019/12/30මරණානුස්සති භාවනා - 8 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 - 28)00:48:49
7282019/12/30සම්ම් යක් දෘෂ්ට්ක දෙවිවරු සරණ යාමේ ආනිසංශ Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:35
7292019/12/30ven koralayagama saranathissa thero 2019 12 2900:42:35
7302019/12/29මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 09 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-2900:42:35
7312019/12/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-2900:45:33
7322019/12/29මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 08 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-2900:43:40
7332019/12/292019 12 22මරණ සතිය වැඩීම 07 කොටස පූජ් ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:48:44
7342019/12/29මරණ සතිය නිවැරදිව වඩන හැටි -00:49:41
7352019/12/294.මළගෙදරකට ගියාම මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ හරියට මැරිලා තියෙන්නේ ඒ කෙනා විතරයි අපි කවදාවත් මැරෙන්නේ නෑ වගේ00:49:41
7362019/12/29නිවැරදිව ධර්ම ශ්‍රවණය නොකරන කෙනා ගොනෙක් වගේ - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:46:05
7372019/12/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-2800:48:49
7382019/12/28විනාඩි 10 ක් බුදුන් වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න බැරි අපි - Koralayagama Saranathissa Tero - budu bana00:45:39
7392019/12/28ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 38 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:53:41
7402019/12/27බුදුන් වඳින්න නොහැකි ප්‍රදේශයක විවාහයට නොයමි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -25)00:49:35
7412019/12/27දිවා රාත් රී ජීවිතයට කුසල් ගලන කාරණා අටක් Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:51
7422019/12/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 114 - Dhamma sermon Bana 11400:46:21
7432019/12/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 113 - Dhamma sermon Bana 11300:43:22
7442019/12/26කුසල් ඉවර වෙනකොට මාරයා ලං වෙනවා - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිම - Budu Bana00:47:24
7452019/12/26අපිට නැවත 'එහෙ' යන්න පුළුවන්ද? Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12- 2500:47:16
7462019/12/24Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 2401:41:22
7472019/12/24Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 2201:47:19
7482019/12/24Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 2101:51:03
7492019/12/24Koralayagama Saranathissa Thero 2019 12 0101:51:15
7502019/12/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-2200:48:57
7512019/12/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-2100:48:17
7522019/12/23මරණානුස්සති භාවනා - 7 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -22)00:44:49
7532019/12/23මරණානුස්සති භාවනා - 6 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -21)00:44:58
7542019/12/23ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 37 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:44
7552019/12/22මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 12 2200:44:49
7562019/12/21මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 06 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-2100:44:58
7572019/12/18 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 112 - Dhamma sermon Bana 11200:46:21
7582019/12/18 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 111 - Dhamma sermon Bana 11100:51:52
7592019/12/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -37-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-13-12-201900:56:41
7602019/12/18ඌරු ආත්මයක ඉපදුන අප මහා බෝසතාණෝ - Koralayagama Saranathissa Tero -කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana00:44:19
7612019/12/18යක්කප්‍රහාර සූත්‍රය - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:31
7622019/12/18තෙරුවන් සරණ යෑම හා තුනුරුවණේ අනන්ත ගුණ​-Ven Koralayagama SaranaThissa Thero- December -15, 201901:59:09
7632019/12/17මරණානුස්සති භාවනා - 5 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -15)00:46:21
7642019/12/17මරණානුස්සති භාවනා - 4 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -14)00:51:52
7652019/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-1500:46:21
7662019/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-1400:51:52
7672019/12/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-1500:41:00
7682019/12/15Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-1400:48:10
7692019/12/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 110 - Dhamma sermon Bana 11001:59:00
7702019/12/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -36-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-12-201900:58:17
7712019/12/14ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 36 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:53:44
7722019/12/13සම්මා සම්බුද්ධ සංඥාව Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 -11)01:59:28
7732019/12/13Special Dhamma Sermon - Ven Koralayagama Saranathissa Thero ( 2019-12-01)01:51:15
7742019/12/123.මදුරුවෙකුට ගහල අතගන්න කොට මදුරුවා මැරිලා වෙන කොහේ හරි ඉපදිලා හිත් කෝටී ගානක් ඇති වෙලත් ඉවරයි00:49:45
7752019/12/12Koralayagama saranathissa therun (කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි)01:52:10
7762019/12/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 109 - Dhamma sermon Bana 10900:50:47
7772019/12/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 108 - Dhamma sermon Bana 10800:53:54
7782019/12/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-11 | 9.00 PM01:59:00
7792019/12/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 12 -1101:46:06
7802019/12/11දිව්‍යලෝක පාලනය කල මනුෂ්‍ය ලෝකයේ රජවරු - Koralayagama Saranathissa Tero - Budu Bana00:52:02
7812019/12/102.සමහර කාල තිබිල තිබෙනවා මිනිස් ආයුෂ 6 වෙනි දිව්‍ය තලයටත් වඩා වැඩි.උදාහරණ මහා මන්ධාතු රජුගේ...00:52:05
7822019/12/10 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 107 - Dhamma sermon Bana 10700:50:21
7832019/12/09උපන් ස්වාභාවය අනුව සත්වයාගේ පිං පව් පලදෙන හැටි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
7842019/12/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 106 - Dhamma sermon Bana 10600:48:15
7852019/12/09Seela Bhawana Retreat - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-30)05:04:11
7862019/12/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-0800:50:47
7872019/12/09මරණානුස්සති භාවනා - 3 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 - 08)00:48:06
7882019/12/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-12-0700:53:54
7892019/12/08මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 03 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-0800:48:06
7902019/12/08මරණානුස්සති භාවනා - 2 කොටස Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 - 07)00:54:24
7912019/12/07මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලාව 02 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-0700:50:30
7922019/12/07Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-12-0500:50:15
7932019/12/06ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 35 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:57
7942019/12/06යන්ත්‍ර ඇතුලේ ගිහින් ඇඹරිලා ටින් වෙලා එලියට එන්න අකැමති නම් මොකද්ද කරන්න ඕන වහ වහා ධර්මයේ...00:47:38
7952019/12/05Budu Bana ( Part 2 ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero on 25.11.2019 at Melbourne00:58:48
7962019/12/05නිරෝධ සමාපත්තියේන් අත් මිදුණු උතුමෙකුට දන් වේලක් දීමේ ආනිසංස2019 11 24 පූජ් ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:41:10
7972019/12/04Dhamma Sermon 06 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-28)02:00:09
7982019/12/04දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -35-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-29-11-201900:59:57
7992019/12/04Budu Bana part 1 Ven Koralayagama Saranathissa Thero on 25.111.2019 at Melbourne.00:57:56
8002019/12/03Dhamma Sermon 05 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-27)02:00:01
8012019/12/03Dhamma Sermon 04 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-26)02:08:57
8022019/12/03සුචරිත දරුවන් සමාජයට යොමුකරන්න Ven Koraleyaaga00:35:56
8032019/12/02රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය නැතිවීම මරණයයි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 12 - 01)00:42:57
8042019/12/01නොදියුණු රටක කළ හැකි කුසල් දියුණු රටක කෙසේ නම් කරත්ද Ven. Koralayagama Saranathissa thero 2019-11-3000:50:39
8052019/12/01මරණානුස්සතිය නිවැරදිව වඩමු දේශනා මාලව 01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-12-0100:42:57
8062019/12/01ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 34 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:34
8072019/12/012016 09 30 ජීවිතයට ගලන පින් ගංගාවක් Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:02:30
8082019/11/30වසවර්ති මාරයා වෙන්නත් පාරමිතා පුරන්න ඕන, කාන්තාවකට වසවර්ති මාරයා වෙන්න බැහැ , පංච බුද්ධ කෘත්‍යය00:51:41
8092019/11/30සදහම් මුතු වැල Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-11-3000:50:39
8102019/11/30ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 33 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:26
8112019/11/30මරණානුස්සතිය ( 10 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:36
8122019/11/30මරණානුස්සතිය ( 09 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:56
8132019/11/30ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 32 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:09
8142019/11/29Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-29 | සීලවිශුද්ධිය02:00:19
8152019/11/293.කෙනෙකු ද්වේෂයෙන් මිය ගියොත් නිරයේ, නැත්නම් යකෙක් වෙනවා එහෙම නැත්නම් සර්පයෝ වෙලා..00:49:57
8162019/11/29භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පිදීම.Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:36
8172019/11/29සිරුර මේ තරන්ම පිළිකුල් ද .. සජීව සූත්‍රය.. Ven.Koralayagama Saranathissa Thero00:39:23
8182019/11/29අසිරිමත් කොණ්ඩඤ්ඤ මහ රහතන් වහන්සේ ගැන කවදාකවත් අසා නොමැති කරණා Ven.Koralayagama Saranathissa Thero01:04:31
8192019/11/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero On 25.11.2019 at Melbourne00:15:55
8202019/11/29වැරදි කාම සේවනය කොයි තරම් නම් භයානකයිද.. Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:17
8212019/11/29භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පිහිට වන අයුරු Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:28
8222019/11/29චක්ඛුං උදපාදි-10-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-27-11-1901:01:18
8232019/11/29Namaskaaraya ( නමස්කාරය ) By Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:02:13
8242019/11/29දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -34-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-11-201900:55:39
8252019/11/28මරණානුස්සතිය 10 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:57:41
8262019/11/28මරණානුස්සතිය 9 - Ven Koraleyagama Saranathissa Thero00:57:01
8272019/11/28Koralayagma Saranatissa Thero - Sydney Lankarama Deshana 2019 - 11 -2301:56:45
8282019/11/28චක්ඛුං උදපාදි-09-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-20-11-1901:00:46
8292019/11/26පව් කරන මාරයා දිව්‍යලෝකයේ ජීවත් වන්නේ ඇයි? - Koralayagama Saranathissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:51:42
8302019/11/252019 11 2501:46:54
8312019/11/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 105 - Dhamma sermon Bana 10500:53:12
8322019/11/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 104 - Dhamma sermon Bana 10400:51:33
8332019/11/25Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-11-2100:47:40
8342019/11/24සදහම් මුතු වැල Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-11-2400:50:03
8352019/11/242.භාග්‍යවතුන්ට හරියට කීකරු වුණොත් එයාට පුළුවන් අනාගත ජීවිත කෝටී ලක්ෂ ගානක් කළමණාකරණය කරන්න00:45:56
8362019/11/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-2300:51:32
8372019/11/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-2400:53:12
8382019/11/24Dhamma Sermon 03 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-24)01:41:22
8392019/11/23Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 2300:49:56
8402019/11/22Dhamma Sermon 02 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-22)01:47:19
8412019/11/22Dhamma Sermon 01 - Ven Koralayagama Saranathissa Thero (2019-11-21)01:51:03
8422019/11/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 103 - Dhamma sermon Bana 10300:47:36
8432019/11/221.පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ධර්මය දේශණා කළා කිව්වම අද බොහෝ දෙනෙකුට සැක උපදිනවා00:48:45
8442019/11/21උපන් ස්වාභාවය අනුව සත්වයාගේ පිං පව් පලදෙන හැටි00:51:54
8452019/11/21දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -33-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-11-201900:58:58
8462019/11/21මේ කයෙන් හිත නම්වූ ධර්මතාවය එලියට ගිය විට00:46:30
8472019/11/20ප්‍රඥාවන්ත දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමට දෙමව්පියන් සිල්වත් විය යුතුයි - Koralayagama Saranthissa Tero00:45:56
8482019/11/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:02:06
8492019/11/18Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 1700:45:57
8502019/11/18Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 1600:48:47
8512019/11/18කොහොමද මේ සසරේ යා යුත්තේ Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 17)00:47:36
8522019/11/17කෙනෙකුගේ රූපයට අපි කොච්චර ආස කරත් ඒ කෙනාගේ බඩවැල් කෑල්ලක් අල්ලගන්න දුන්නොත් අපි ඒකට කැමතිද ?00:46:42
8532019/11/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-1700:47:35
8542019/11/17මහා ධර්මපාල ජාතකය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 15)00:50:22
8552019/11/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 102 - Dhamma sermon Bana 10200:50:22
8562019/11/1605.උපදින්න වෙලාවක් නැත්නම්, මැරෙන්න වෙලාවක් නැත්නම් මිනිය වළදාන්න මොකටද වෙලාවක් ?00:46:26
8572019/11/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-1600:50:22
8582019/11/16අප සියුම්ව පැටලී ඇති බන්ධන Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:45
8592019/11/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -32-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-11-201901:03:34
8602019/11/15කේන්ති ගන්න අය ඊළඟ ජීවිතයේ කළු වෙලා කැත වෙලා ඉපදෙන්නේ තමන් කැමති නැති ශරීරයක් ලැබෙන්නේ00:47:24
8612019/11/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 101 - Dhamma sermon Bana 10101:32:18
8622019/11/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 100 - Dhamma sermon Bana 10000:47:34
8632019/11/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 99 - Dhamma sermon Bana 9900:48:08
8642019/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-1000:48:08
8652019/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0900:47:34
8662019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 98 - Dhamma sermon Bana 9800:45:30
8672019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 97 - Dhamma sermon Bana 9700:42:48
8682019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 96 - Dhamma sermon Bana 9600:45:26
8692019/11/11අසුභ සංඥාව ප්‍රගුණ කිරීම Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 10)00:48:48
8702019/11/11Ven Koraleyagama Saranathissa Thero ධම්මපදය ජරා වග්ගය දෙවන ගාථාව00:33:21
8712019/11/11Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 1000:48:09
8722019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 04 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:58
8732019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 03 දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:23
8742019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 02 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:41
8752019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 01- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:52
8762019/11/10මිච්ඡා සංකප්ප (5 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 09)00:46:28
8772019/11/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චෛත්‍ය ඉදිකිරීමේ අනුසස්00:55:53
8782019/11/10ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 31- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:11
8792019/11/10Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0900:46:28
8802019/11/09පංච කාමය ( මාගන්දිය සූත්‍රය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:46:20
8812019/11/09Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-11-0700:48:37
8822019/11/06මිථ්‍යා සංකල්ප - දස වස්තුක මිථ්‍යා සංකල්ප - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:57
8832019/11/0504. පෙර භවයක අකුසල කර්ම යටපත් කරන්න ක්‍රමයන් තිබෙනවද ? තිබෙනවා....00:45:57
8842019/11/05දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -31-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01-11-201901:00:46
8852019/11/04මිච්ඡා සංකප්ප (4 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 03)00:49:07
8862019/11/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 95 - Dhamma sermon Bana 9500:47:03
8872019/11/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 94 - Dhamma sermon Bana 9400:49:11
8882019/11/04Sadaham-Muthu-Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0300:45:59
8892019/11/04මිච්ඡා සංකප්ප (3 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 02)00:51:49
8902019/11/03Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-3100:49:07
8912019/11/03Koralayagama Saranatissa Thero - Pansil Maluwa 2019-10-2701:28:33
8922019/11/03ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 30 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:43
8932019/11/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0300:47:03
8942019/11/0303. කේන්ති ගන්න අය ඊළඟ ජීවිතයේ කළු වෙලා කැත වෙලා ඉපදෙන්නේ තමන් කැමති නැති ශරීරයක් ලැබෙන්නේ.00:47:24
8952019/11/03ධම්මික උපාසකවරුන් 500 Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 01)00:53:12
8962019/11/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0200:49:11
8972019/11/02Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0200:47:25
8982019/11/02Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0100:48:27
8992019/11/02වැඩිය පව් මදුරුවෙක් මැරීම ද ? අලියෙක් මැරීම ද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - Budu Bana00:57:13
9002019/11/01කපල කොටලා වෙඩි තියල සතුන් මරනවා කියන්නේ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවේ ඉඳල පිළිකාව වෙනකම් අත්තිකාරමක් බඳිනවා.00:45:44
9012019/11/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero.01:47:14
9022019/11/01ධම්මපදය මල වග්ගය 6 වන ගාථාව00:42:06
9032019/10/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -30-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-25-10-201900:55:10
9042019/10/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 93 - Dhamma sermon Bana 9300:47:24
9052019/10/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018 11 0400:51:03
9062019/10/30ගල් කැටයක් ජලයේ යට යන්නා සේ කෙලෙස් බර සත්වයා නිරයට ඇදෙයි Koralayagama Saranathissa thero 2019-10-2901:01:24
9072019/10/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 92 - Dhamma sermon Bana 9201:22:43
9082019/10/29චක්ඛුං උදපාදි-08-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-25-10-1901:03:10
9092019/10/29තමතමන්ට අවබෝධ වූ දේවල් දේශනා කරන්න එපා - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:46:54
9102019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 91 - Dhamma sermon Bana 9100:55:54
9112019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 90 - Dhamma sermon Bana 9000:55:47
9122019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 89 - Dhamma sermon Bana 8900:48:02
9132019/10/28මොණර ජාතියේ බිත්තරයකින් උපන් මහා බෝසත් ජාතකය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 27)00:49:54
9142019/10/28යාචක දාන තනහම් ප්‍රත්‍යන්ත දේශ Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 26)00:49:50
9152019/10/28Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 Oct 2600:46:53
9162019/10/28Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2700:45:43
9172019/10/27 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 88 - Dhamma sermon Bana 8800:48:17
9182019/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-2700:47:24
9192019/10/27තනිව සිතා දහම් දෙසීමට සංඝ රත්නයටත් අවසර නැති හේතුව Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019-10-26)00:48:17
9202019/10/27ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 29 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:25
9212019/10/27මරණානුස්සතිය ( 08 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:10
9222019/10/27මරණානුස්සතිය ( 07 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:15
9232019/10/26Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-2500:49:38
9242019/10/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-2600:48:17
9252019/10/26Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2600:49:50
9262019/10/26Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1700:45:29
9272019/10/26මරණානුස්සතිය 800:57:16
9282019/10/26Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මරණානුස්සතිය 700:57:21
9292019/10/25මරණානුස්සතිය 600:54:11
9302019/10/25Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මරණානුස්සතිය 500:56:06
9312019/10/25මරණානුස්සතිය 400:54:36
9322019/10/25මරණානුස්සතිය 300:56:46
9332019/10/25Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මරණානුස්සතිය 200:52:56
9342019/10/25Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මරණානුස්සතිය 100:53:01
9352019/10/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 87 - Dhamma sermon Bana 8701:10:55
9362019/10/22කුටි පුජාව නිසා දිව්‍ය ලෝකයේ මාලිගා පහළවනවාද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - Budu Bana00:47:03
9372019/10/22ජුන්හ සූත්‍රය (යක්කප්‍රහාර සූත්‍රය​)-Ven Koralayagama SaranaThissa Thero- Feb 201900:59:14
9382019/10/22දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -29-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-10-201900:53:04
9392019/10/22කරපු පව්, පිං වලින් යටපත් කරන්න පුළුවන් - Ven Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:45:36
9402019/10/21අප එනතුරු බල සිටින කුසල් හා නිරය පෝෂනය කරන අකුසල් Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 20)00:47:04
9412019/10/21චක්ඛුං උදපාදි-07-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-16-10-1901:03:10
9422019/10/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2000:47:04
9432019/10/21කුසලයෙන් වැසිය හැකි / නොහැකි අකුසල් Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:27
9442019/10/20Ven Koraleyagama Saranathissa Thero පාරමී දම් පිරුමේ ඉතිහාසය00:19:36
9452019/10/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 86 - Dhamma sermon Bana 8601:23:02
9462019/10/20Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1900:45:38
9472019/10/20පිංගියානි සූත්‍රය​ - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:54:44
9482019/10/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero04:10:32
9492019/10/19ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 28 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:06
9502019/10/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -28-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-10-201900:55:18
9512019/10/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 85 - Dhamma sermon Bana 8501:29:26
9522019/10/16පිංගියානි සූත්‍රය​- Ven Koralayagama SaranaThissa Thero- වප් පෝය 201901:57:11
9532019/10/16බුදුන්ගේ ශ්‍රී හස්තය ස්පර්ශ වීමෙන් සෝවාන් විය හැකියි? - Ven Koralayagama Saranthissa Tero -Budu Bana01:54:48
9542019/10/14ත්‍රිපිටකය සාක්ෂි දරණ අසහාය අතීත තාක්ෂණය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 13)02:00:17
9552019/10/14koralayagama saranathissa thero00:46:55
9562019/10/14Venerable koralayagama saranathissa thero.01:52:21
9572019/10/14Venerable Koralayagama saranathissa thero.00:52:07
9582019/10/14Dharma deshanawa- Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1301:43:15
9592019/10/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 84 - Dhamma sermon Bana 8400:43:33
9602019/10/13කුසල ධර්මයන් අතර උසස්ම පිංකම අප්‍රමාදයයි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 12)00:57:17
9612019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1200:52:15
9622019/10/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 83 - Dhamma sermon Bana 8300:53:59
9632019/10/12Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-0300:50:14
9642019/10/12Ven.Koralayagama Saranathissa Thero - 2019.10.06 - 21.00 කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:55
9652019/10/12Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-2600:47:43
9662019/10/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-1200:54:00
9672019/10/12ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 27 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:33
9682019/10/11දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -27-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-10-201900:53:30
9692019/10/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 82 - Dhamma sermon Bana 8201:00:35
9702019/10/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 81 - Dhamma sermon Bana 8100:46:58
9712019/10/08බොරු කීමේ විපාක : නින්දා ලබනවා, අඥාන පුද්ගයන් වෙනවා,ගොළු වෙලා උපදිනවා, කට දුගඳ හමනවා, ගොත ගැහෙනවා..00:45:58
9722019/10/07ලොව වෙසෙන දුර්ලභම පුද්ගලයින් 5දෙනෙක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 06)00:49:20
9732019/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-0600:46:58
9742019/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-0501:00:35
9752019/10/07සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:38
9762019/10/06Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1900:47:29
9772019/10/06Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1200:47:00
9782019/10/06Sadhaham-Muthu-Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-0600:45:26
9792019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 80 - Dhamma sermon Bana 8000:48:10
9802019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 79 - Dhamma sermon Bana 7900:52:43
9812019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 78 - Dhamma sermon Bana 7800:42:20
9822019/10/06මේ ලෝකයේ ඉහළම රස්සාව කරත් අපිට පුළුවන්ද ඊළඟ ජීවිතයට මේ ජීවිතයෙන් බත් පැකට් එකක් ගෙනියන්න? බැහැ00:48:38
9832019/10/06ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 26 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:03
9842019/10/06මාතෘ, පිතෘ දෙපදවි, එකම භවයේ ලැබූ සෝරෙයිය තරුණයා Ven Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 05)00:59:13
9852019/10/05Sadaham Muthu Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019100500:59:13
9862019/10/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero -යක්‌ඛපහාර සූත්‍රය ( ජුන්හ සූත්‍රය )00:49:10
9872019/10/05Ven.Koralayagama Saranathissa Thero01:57:49
9882019/10/04Ven Koraleyagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 7 අවසන් දේශනාව00:34:26
9892019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 600:34:01
9902019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 300:33:01
9912019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 200:34:51
9922019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 1000:40:11
9932019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 800:36:41
9942019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 700:37:26
9952019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 500:37:11
9962019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 400:38:46
9972019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 300:33:56
9982019/10/03Ven Koraleyagama Saranathissa Thero මහා සීහනාද සූත්‍රය 100:38:36
9992019/10/02සුරාවෙන් දුරුවෙමු00:35:31
10002019/10/01ගණිකාවකටත් සත්‍යයක්‍රියා කල හැකිද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:45:58
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2810)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.