කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/16 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 102 - Dhamma sermon Bana 10200:50:22
22019/11/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-1600:50:22
32019/11/16පින්කමක් කිරීමෙන් පසු සැමවිටම ප්‍රාර්ථනා කළ යුත්තේ ඇයි Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:37:31
42019/11/16අප සියුම්ව පැටලී ඇති බන්ධන Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:45
52019/11/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -32-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-11-201901:03:34
62019/11/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 101 - Dhamma sermon Bana 10101:32:18
72019/11/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 100 - Dhamma sermon Bana 10000:47:34
82019/11/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 99 - Dhamma sermon Bana 9900:48:08
92019/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-1000:48:08
102019/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0900:47:34
112019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 98 - Dhamma sermon Bana 9800:45:30
122019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 97 - Dhamma sermon Bana 9700:42:48
132019/11/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 96 - Dhamma sermon Bana 9600:45:26
142019/11/11අසුභ සංඥාව ප්‍රගුණ කිරීම Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 10)00:48:48
152019/11/11ධම්මපදය ජරා වග්ගය දෙවන ගාථාව00:33:21
162019/11/11Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 1000:48:09
172019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 04 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:58
182019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 03 දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:23
192019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 02 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:41
202019/11/11අසාරෙ සාර මතිනො ( 01- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:52
212019/11/10මිච්ඡා සංකප්ප (5 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 09)00:46:28
222019/11/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චෛත්‍ය ඉදිකිරීමේ අනුසස්00:55:53
232019/11/10ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 31- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:11
242019/11/10Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0900:46:28
252019/11/09පංච කාමය ( මාගන්දිය සූත්‍රය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:46:20
262019/11/09Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-11-0700:48:37
272019/11/08තනිවම සිතා සංඝරත්නයට දහම් දෙසීමට අවසර නැති හේතුව 2019 10 26 පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:08
282019/11/07අප එනතුරු බලා සිටින කුසල් හා නිරය පෝෂණය කරන අකුසල් 2019 10 20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:51
292019/11/06මිථ්‍යා සංකල්ප - දස වස්තුක මිථ්‍යා සංකල්ප - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:45:57
302019/11/05දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -31-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01-11-201901:00:46
312019/11/04මිච්ඡා සංකප්ප (4 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 03)00:49:07
322019/11/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 95 - Dhamma sermon Bana 9500:47:03
332019/11/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 94 - Dhamma sermon Bana 9400:49:11
342019/11/04Sadaham-Muthu-Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0300:45:59
352019/11/04මිච්ඡා සංකප්ප (3 කොටස ) Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 02)00:51:49
362019/11/03Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-3100:49:07
372019/11/03Koralayagama Saranatissa Thero - Pansil Maluwa 2019-10-2701:28:33
382019/11/03ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 30 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:43
392019/11/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0300:47:03
402019/11/0303. කේන්ති ගන්න අය ඊළඟ ජීවිතයේ කළු වෙලා කැත වෙලා ඉපදෙන්නේ තමන් කැමති නැති ශරීරයක් ලැබෙන්නේ.00:47:24
412019/11/03ධම්මික උපාසකවරුන් 500 Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 11 - 01)00:53:12
422019/11/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-11-0200:49:11
432019/11/02Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0200:47:25
442019/11/02Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 11 0100:48:27
452019/11/02වැඩිය පව් මදුරුවෙක් මැරීම ද ? අලියෙක් මැරීම ද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - Budu Bana00:57:13
462019/11/01කපල කොටලා වෙඩි තියල සතුන් මරනවා කියන්නේ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවේ ඉඳල පිළිකාව වෙනකම් අත්තිකාරමක් බඳිනවා.00:45:44
472019/11/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero.01:47:14
482019/11/01ධම්මපදය මල වග්ගය 6 වන ගාථාව00:42:06
492019/10/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -30-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-25-10-201900:55:10
502019/10/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 93 - Dhamma sermon Bana 9300:47:24
512019/10/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018 11 0400:51:03
522019/10/30ගල් කැටයක් ජලයේ යට යන්නා සේ කෙලෙස් බර සත්වයා නිරයට ඇදෙයි Koralayagama Saranathissa thero 2019-10-2901:01:24
532019/10/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 92 - Dhamma sermon Bana 9201:22:43
542019/10/29චක්ඛුං උදපාදි-08-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-25-10-1901:03:10
552019/10/29තමතමන්ට අවබෝධ වූ දේවල් දේශනා කරන්න එපා - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:46:54
562019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 91 - Dhamma sermon Bana 9100:55:54
572019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 90 - Dhamma sermon Bana 9000:55:47
582019/10/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 89 - Dhamma sermon Bana 8900:48:02
592019/10/28මොණර ජාතියේ බිත්තරයකින් උපන් මහා බෝසත් ජාතකය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 27)00:49:54
602019/10/28යාචක දාන තනහම් ප්‍රත්‍යන්ත දේශ Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 26)00:49:50
612019/10/28Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 Oct 2600:46:53
622019/10/28Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2700:45:43
632019/10/27 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 88 - Dhamma sermon Bana 8800:48:17
642019/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-2700:47:24
652019/10/27තනිව සිතා දහම් දෙසීමට සංඝ රත්නයටත් අවසර නැති හේතුව Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019-10-26)00:48:17
662019/10/27ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 29 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:25
672019/10/27මරණානුස්සතිය ( 08 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:10
682019/10/27මරණානුස්සතිය ( 07 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:15
692019/10/26Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-2500:49:38
702019/10/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-2600:48:17
712019/10/26Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2600:49:50
722019/10/26Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1700:45:29
732019/10/26මරණානුස්සතිය 800:57:16
742019/10/26මරණානුස්සතිය 700:57:21
752019/10/25මරණානුස්සතිය 600:54:11
762019/10/25මරණානුස්සතිය 500:56:06
772019/10/25මරණානුස්සතිය 400:54:36
782019/10/25මරණානුස්සතිය 300:56:46
792019/10/25මරණානුස්සතිය 200:52:56
802019/10/25මරණානුස්සතිය 100:53:01
812019/10/23මාතෘ පීතෘ දෙපදවි එකම බවයේලැබූ සෝරෙය්‍ිය තරුණයා 2019 10 05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි budis tv00:59:00
822019/10/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 87 - Dhamma sermon Bana 8701:10:55
832019/10/22කුටි පුජාව නිසා දිව්‍ය ලෝකයේ මාලිගා පහළවනවාද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - Budu Bana00:47:03
842019/10/22දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -29-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-10-201900:53:04
852019/10/22කරපු පව්, පිං වලින් යටපත් කරන්න පුළුවන් - Ven Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:45:36
862019/10/21අප එනතුරු බල සිටින කුසල් හා නිරය පෝෂනය කරන අකුසල් Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 20)00:47:04
872019/10/21චක්ඛුං උදපාදි-07-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-16-10-1901:03:10
882019/10/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 10 2000:47:04
892019/10/21කුසලයෙන් වැසිය හැකි / නොහැකි අකුසල් Ven. Koralayagama Saranathissa thero00:50:27
902019/10/20පාරමී දම් පිරුමේ ඉතිහාසය00:19:36
912019/10/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 86 - Dhamma sermon Bana 8601:23:02
922019/10/20Dharma deshanawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1900:45:38
932019/10/20පිංගියානි සූත්‍රය​ - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:54:44
942019/10/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero04:10:32
952019/10/19ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 28 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:06
962019/10/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -28-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-10-201900:55:18
972019/10/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 85 - Dhamma sermon Bana 8501:29:26
982019/10/16බුදුන්ගේ ශ්‍රී හස්තය ස්පර්ශ වීමෙන් සෝවාන් විය හැකියි - Ven Koralayagama Saranthissa Tero -Budu Bana01:54:48
992019/10/16සත්‍යභාව බලයෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීම 2019 09 28 පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:11
1002019/10/16පරදාර සේවනයෙන් අකුසල් සිදු නොවන ස්ත්‍රීන් 8හා අකුසල් වන 12ක් 2019 09 21පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:44:31
1012019/10/14ත්‍රිපිටකය සාක්ෂි දරණ අසහාය අතීත තාක්ෂණය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 13)02:00:17
1022019/10/14koralayagama saranathissa thero00:46:55
1032019/10/14Venerable koralayagama saranathissa thero.01:52:21
1042019/10/14Venerable Koralayagama saranathissa thero.00:52:07
1052019/10/14Dharma deshanawa- Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1301:43:15
1062019/10/13 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 84 - Dhamma sermon Bana 8400:43:33
1072019/10/13කුසල ධර්මයන් අතර උසස්ම පිංකම අප්‍රමාදයයි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 12)00:57:17
1082019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-1200:52:15
1092019/10/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 83 - Dhamma sermon Bana 8300:53:59
1102019/10/12Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-10-0300:50:14
1112019/10/12Ven.Koralayagama Saranathissa Thero - 2019.10.06 - 21.00 කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:55
1122019/10/12Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-2600:47:43
1132019/10/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-1200:54:00
1142019/10/12ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 27 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:33
1152019/10/11දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -27-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-10-201900:53:30
1162019/10/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 82 - Dhamma sermon Bana 8201:00:35
1172019/10/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 81 - Dhamma sermon Bana 8100:46:58
1182019/10/08බොරු කීමේ විපාක : නින්දා ලබනවා, අඥාන පුද්ගයන් වෙනවා,ගොළු වෙලා උපදිනවා, කට දුගඳ හමනවා, ගොත ගැහෙනවා..00:45:58
1192019/10/07ලොව වෙසෙන දුර්ලභම පුද්ගලයින් 5දෙනෙක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 06)00:49:20
1202019/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-0600:46:58
1212019/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-10-0501:00:35
1222019/10/07සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:38
1232019/10/06Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1900:47:29
1242019/10/06Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1200:47:00
1252019/10/06Sadhaham-Muthu-Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-10-0600:45:26
1262019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 80 - Dhamma sermon Bana 8000:48:10
1272019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 79 - Dhamma sermon Bana 7900:52:43
1282019/10/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 78 - Dhamma sermon Bana 7800:42:20
1292019/10/06මේ ලෝකයේ ඉහළම රස්සාව කරත් අපිට පුළුවන්ද ඊළඟ ජීවිතයට මේ ජීවිතයෙන් බත් පැකට් එකක් ගෙනියන්න? බැහැ00:48:38
1302019/10/06ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 26 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:03
1312019/10/06මාතෘ, පිතෘ දෙපදවි, එකම භවයේ ලැබූ සෝරෙයිය තරුණයා Ven Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 10 - 05)00:59:13
1322019/10/05Sadaham Muthu Wela - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019100500:59:13
1332019/10/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero -යක්‌ඛපහාර සූත්‍රය ( ජුන්හ සූත්‍රය )00:49:10
1342019/10/05Ven.Koralayagama Saranathissa Thero01:57:49
1352019/10/02පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 09 14සූර්යයාට වඩා වේගවත් බෝසත් පවන හංසයා සදහම් ධර්ම දේශණාව00:52:10
1362019/10/02සුරාවෙන් දුරුවෙමු00:35:31
1372019/10/01ගණිකාවකටත් සත්‍යයක්‍රියා කල හැකිද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:45:58
1382019/09/30පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 09 14යමෙක්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් මුදුන්පත් වේද ඔහු නිසැකවම සීල වන්තයෙකි.00:49:27
1392019/09/30මහත් වූ සැපය වෙනුවෙන් සුළු සැපය අත් හරින්න Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 29)00:49:07
1402019/09/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 77 - Dhamma sermon Bana 7700:49:07
1412019/09/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 76 - Dhamma sermon Bana 7600:49:29
1422019/09/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 75 - Dhamma sermon Bana 7500:48:18
1432019/09/29 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 74 - Dhamma sermon Bana 7400:46:10
1442019/09/29සත්‍යානුභාව බලයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 28)00:48:18
1452019/09/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-2900:49:07
1462019/09/29මරණානුස්සතිය ( 06 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:02
1472019/09/29දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -26-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-27-09-201900:57:46
1482019/09/29චක්ඛුං උදපාදි-06-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-25-09-1900:59:49
1492019/09/28මාරයාගේ ආයාචනාව 201:14:01
1502019/09/28මාරයාගේ ආයාචනාව 101:19:36
1512019/09/28අනුග්ගහික සූත්‍රය00:53:46
1522019/09/28මිත්‍ර ද්‍රෝහී වුන කෙනාට සංසාරයේ තමන්ගේ ඇඟේ සෛල පවා තමන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා වෙනවා.ඇඟේ කබර හැදෙනවා00:47:38
1532019/09/28මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 7 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-2800:41:30
1542019/09/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-2800:48:18
1552019/09/28නව නිවසක් තෙරුන්ට පූජා කර නිවැරදිව පරිහරණයට ගන්නා ආකාරය 2019 09 13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:50:03
1562019/09/28මරණානුස්සතිය ( 05 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:02
1572019/09/28ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 25 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:45
1582019/09/27චක්ඛුං උදපාදි-05-මරණ සතිය බුද්ධ දේශනාවට අනුව​-Ven Koralayagama Saranatissa Thero-18-09-1900:58:59
1592019/09/24අකුසල නිසා මේ මොහොතේ අපි මැරිලා මදුරුවෙක්, කොඳුරුවෙක් අශුචි ගොඩක ඉහඳ පණුවෙක් වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන්01:43:51
1602019/09/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 73 - Dhamma sermon Bana 7300:51:21
1612019/09/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 71 - Dhamma sermon Bana 7100:46:55
1622019/09/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 72 - Dhamma sermon Bana 7200:49:39
1632019/09/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 70 - Dhamma sermon Bana 7000:49:57
1642019/09/24දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -25-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-20-09-201900:51:54
1652019/09/23 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 69 - Dhamma sermon Bana 6900:47:35
1662019/09/233.සබ්බාසව සූත්‍රය විග්‍රහය - කෙළෙස් ඇති වෙන දේවල් අහන්න එපා!.කෙළෙස් ඇති වෙන දේවල් බලන්න එපා!00:45:11
1672019/09/232.සබ්බාසව සූත්‍රය විග්‍රහය- මේ තරම් දීර්ඝ දුරක් මේ සංසාරයේ ආවේ අයෝනිසෝමනසිකාරය නිසයි00:45:00
1682019/09/23සබ්බාසව සූත්‍රය විග්‍රහය -සමහරුන්ට සසරෙන් මිදෙන්න උත්සායකුත් නැහැ මිදෙන්න ඕන බව දන්නෙත් නැහැ00:49:19
1692019/09/23බ්‍රහ්මචාරී අස්වාමික කාන්තාවක් පුරුෂ විවරණ ලබන්නේ කෙසේද? Koralayagama Saranathissa thero (2019-9-22)00:46:55
1702019/09/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-2200:46:55
1712019/09/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-2100:49:57
1722019/09/22මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 6 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-2200:36:17
1732019/09/22පරදාර සේවනයෙන් අකුසල් සිදු නොවන ස්ත්‍රීන් 8ක් හා අකුසල් වන 12ක් (2019 - 09 - 21)00:44:44
1742019/09/22මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න00:44:44
1752019/09/22Sadaham sawana – කාම මිඡ්චාචාරය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:36
1762019/09/22බෝධිරාජ කුමාරයාගේ කථා පුවත - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:43:49
1772019/09/22මරණානුස්සතිය ( 04 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:56
1782019/09/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - තණ්හාව දුරුකිරීම00:53:12
1792019/09/21මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-2100:44:44
1802019/09/21දෙවියන්ට අපව පෙනෙන්නට කුමක් කල යුතුද ? - Koralayagama Saranthissa Tero -කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:57:51
1812019/09/21ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 24 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:53
1822019/09/21 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 68 - Dhamma sermon Bana 6800:55:28
1832019/09/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 2019.09.17 - 12.40 කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:47
1842019/09/19ශ්‍රද්ධාවන්තයාට පමණක් තුන් ලෝකයේම ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාද Koralayagama Saranathissa thero (2019-9-18)00:49:20
1852019/09/18 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 67 - Dhamma sermon Bana 6701:22:08
1862019/09/18ශ්‍රද්ධාවන්තයාට ලැබෙන ලාභ Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 -10-1800:49:20
1872019/09/18හතුරෙකුට අපිව නිරයට දාන්න බැහැ .එත් වැරදි හිත අවුරුදු කෝටී ගණන් නිරයට ඇද දාන්න පුළුවන්00:48:22
1882019/09/18නන්දිය ශ්‍රාවකයාගේ සහ රේවතී ශ්‍රාවිකාවගේ කතා පුවත - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 09 1400:40:24
1892019/09/18ජීවතුන් අතර සිටින අයට දිව්‍ය මාලිගා පහල විය හැකිද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - Budu Bana00:47:41
1902019/09/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -24-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-13-09-201901:02:01
1912019/09/16සූර්යයාට වඩා වේගවත් බෝසත් ජවන හංසයා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 15)00:52:31
1922019/09/15හොඳ මිනිහෙක් නරක මිනිහෙක් ලඟට ගියාම නරක මිනිහත් සතුටුයි .මොකද ඒ හොඳ කෙනෙක් නිසා00:46:43
1932019/09/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 66 - Dhamma sermon Bana 6600:50:17
1942019/09/15මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-1500:40:28
1952019/09/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 65 - Dhamma sermon Bana 6501:00:32
1962019/09/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-1500:50:17
1972019/09/15යමෙක්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් මුදුන්පත් වේද, ඔහු නිසැකවම සීලවන්තයෙකි (2019 - 09 - 14)00:49:35
1982019/09/15හත් දවසේ දානය දිය යුත්තේ කවදාද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:43:48
1992019/09/15පෘථිවිය මෙන් දසගුණයක් බර දසබිම්බර මාර සෙනග2019 09 01පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:48:38
2002019/09/14අපායේ දොර වසන යතුර Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-1400:40:24
2012019/09/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 64 - Dhamma sermon Bana 6400:49:35
2022019/09/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 63 - Dhamma sermon Bana 6301:48:28
2032019/09/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-1400:49:35
2042019/09/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-13 | 06.30 PM01:48:28
2052019/09/14නව නිවසක් තෙරුවනට පූජා කර නිවැරදිව පරිහරණයට ගන්නා ආකාරය Koralayagama Saranathissa thero (2019-9-13)01:50:24
2062019/09/14සසර සැප ලබන්න !!!01:42:00
2072019/09/13බෝධිරාජ කුමාරයා බුදු රදුන්ගෙන් විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරක්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:45:47
2082019/09/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 09-1301:42:00
2092019/09/13ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයන්ට ලැබෙන ආනිසංස 5 කි00:49:28
2102019/09/12පින් කරන්න හිතෙන්නත් අපි ළඟ පින් තිබෙන්න ඕන සත්පුරුෂයන් ඇසුරු කරන්නත් පින තිබෙන්න ඕන00:49:27
2112019/09/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 62 - Dhamma sermon Bana 6200:48:50
2122019/09/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 61 - Dhamma sermon Bana 6100:50:10
2132019/09/10කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 08 25 එක් බුදු වරයෙක් ගෙන් ලක්ෂ කෝටි ගණනින් බෝධිසත්වයින් විවරණ ලැබීම .00:48:20
2142019/09/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 60 - Dhamma sermon Bana 6001:33:53
2152019/09/09බුදුන් පහල වීමට පෙරත් 7දවසේ දානය ලොව පැවතුනි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 08)00:51:44
2162019/09/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0800:50:10
2172019/09/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0700:48:50
2182019/09/08අත්තිවාරම දුර්වල ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටේ පන්සිල් දුර්වල ජීවිතය කඩා වැටේ (2019 - 09 - 07)00:41:02
2192019/09/08Sadaham sawana – දින 07 දින 01 තුන් මස දානය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:26
2202019/09/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0800:44:57
2212019/09/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 59 - Dhamma sermon Bana 5900:46:35
2222019/09/07මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0700:41:02
2232019/09/07Sadaham sawana - රට ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් කළ දේ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:29
2242019/09/07ප්‍රාර්ථනාව 14 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:13
2252019/09/07Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2200:43:15
2262019/09/07Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-08-1500:45:21
2272019/09/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 58 - Dhamma sermon Bana 5800:46:04
2282019/09/07ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 23 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:55
2292019/09/07දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -23-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-09-201901:01:54
2302019/09/07අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:52
2312019/09/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 57 - Dhamma sermon Bana 5701:22:06
2322019/09/06භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදත් අපට පිහිට වන්නේ කොහොමද 2019 08 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි budis tv00:50:12
2332019/09/06ප්‍රාර්ථනාව 15 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:44
2342019/09/06ප්‍රාර්ථනාව 14 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:44
2352019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 13 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:30:57
2362019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 12 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:37:35
2372019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 11 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:39:09
2382019/09/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-26 | 09.00 PM01:22:06
2392019/09/05Buddha Wandana - බුද්ධ වන්දනාව00:02:10
2402019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 10 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:35:50
2412019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 56 - Dhamma sermon Bana 5600:48:19
2422019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 55 - Dhamma sermon Bana 5500:53:46
2432019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 54 - Dhamma sermon Bana 5400:48:15
2442019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 53 - Dhamma sermon Bana 5300:52:00
2452019/09/04Marananusatiya - 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0400:54:32
2462019/09/03ප්‍රාර්ථනාව 9 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:33:53
2472019/09/03ප්‍රාර්ථනාව 8 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:33:06
2482019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 4 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:36:37
2492019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 7 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:36:13
2502019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 6 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:37:35
2512019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 5 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:34:16
2522019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 3 - පූජනීය කොරලයාගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:36:13
2532019/09/02පෘතුවිය මෙන් 10ගුණයක් බර (දස බිම්බර) මාර සෙනග Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 01)00:48:44
2542019/09/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 52 - Dhamma sermon Bana 5200:52:14
2552019/09/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 51 - Dhamma sermon Bana 5100:48:44
2562019/09/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0100:48:44
2572019/09/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-3100:52:14
2582019/09/01ප්‍රාර්ථනාව 2 - පූජනීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:33:20
2592019/09/01ප්‍රාර්ථනාව 1 - පූජනීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:34:40
2602019/09/01බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් විශාල ජන ගංඟා රැස් වූ විශේෂ අවස්ථා 3ක්00:55:12
2612019/09/01මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න 2 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0100:39:35
2622019/09/01Meth Tv | Dayakathwa | ධර්ම දේශනාව | EP 27 | 2019.01.24 (ven koralayagama saranathissa thero)00:54:04
2632019/09/01ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 22 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:19
2642019/09/01බුදුන් ඇතුළු සංඝයා සෘද්ධියෙන් සිව්පසය මවාගෙන විවේකයෙන් විසුවේ නම් (2019 - 08 - 30)00:50:40
2652019/09/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-3100:47:05
2662019/08/31 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 50 - Dhamma sermon Bana 5000:50:23
2672019/08/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -22-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-08-201900:54:11
2682019/08/31බුද්ධ පූජාව - පූජනීය කෝරලෙයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:02:04
2692019/08/30භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද? - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 08 2500:39:21
2702019/08/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 49 - Dhamma sermon Bana 4900:46:49
2712019/08/30කොණ්ඩඤ්ඤ සුත්‍රය - සංඝරත්නයේ ගුණ - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 08 2601:04:31
2722019/08/30ශ්‍රද්ධා සුත්‍රය -ශ්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයාට මෙලොව ලැබෙන ආනිසංස 5.00:50:40
2732019/08/29ශ්‍රද්ධාවන්ත කුළපුත්‍රයාට මෙලොව ලැබෙන ආනිසංස Ven. Koralayagama SaranathissaThero 2019-08-2900:50:40
2742019/08/29මේ මහා ශාසනයේ මහා සංඝරත්නයේ ගුණ -කොණ්ඩඤ්ඤ සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2601:04:31
2752019/08/29තමා තමන්ට ආදරය ඇත්තේ නම් කළ යුතු දේ - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1100:40:23
2762019/08/29කොන්ඩඤ්ඤ සූත්‍රය - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana01:16:48
2772019/08/28Ven. Koralayagama Saranathissa Thero02:53:39
2782019/08/27කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන්ගේ ආනුභාවය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 26)01:22:13
2792019/08/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 48 - Dhamma sermon Bana 4800:48:35
2802019/08/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 47 - Dhamma sermon Bana 4700:49:32
2812019/08/26එක් බුදුවරයෙක්ගෙන් ලක්ෂ, කෝටි ගණනින් බෝධිසත්වයන් විවරණ ලැබීම (2019 - 08 - 25)00:48:36
2822019/08/25භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2500:39:21
2832019/08/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-2500:48:36
2842019/08/25භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදත් අපට පිහිට වන්නේ කොහොමද? - 02 කොටස Koralayagama Saranathissa thero (19-8-24)00:50:29
2852019/08/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -21-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23-08-201900:57:18
2862019/08/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 46 - Dhamma sermon Bana 4600:50:29
2872019/08/24koralayagama saranathissa thero Dompe Palugama Bawana Asapuwa02:35:08
2882019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 45 - Dhamma sermon Bana 4500:51:20
2892019/08/24භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2400:43:28
2902019/08/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-2400:50:29
2912019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 44 - Dhamma sermon Bana 4400:48:20
2922019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 43 - Dhamma sermon Bana 4300:49:47
2932019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 42 - Dhamma sermon Bana 4200:48:22
2942019/08/24පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 08 17 මෛත්‍රී සිතින් යමෙකුට අවවාදයක් කරනවා නම්,සදහම් ධර්ම දේශණාව00:43:20
2952019/08/24මරණානුස්සතිය ( 03 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:31
2962019/08/24ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 21 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:21
2972019/08/24මරණානුස්සතිය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08- 2400:56:41
2982019/08/23මිය යන මොහොතේ බුදුන්ගේ රුව දැක පැහැදුණු මට්ටකුණ්ඩලි තවුතිසාවේ යොදුන් 30000ක් දිග රන්වන් මාළිගාවක්..00:46:41
2992019/08/22බොරුකීමේ විපාක- අඥාණ පුද්ගලයන් වෙනවා,ගොළු වෙනවා,ගොත වෙනවා මුඛයෙන් දුර්ගන්ධයන් එනවා,දත් විකෘති..00:44:20
3002019/08/22යක්ෂයෙකුටත් දෙව්ලොව යන්න පුළුවන් - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:46:41
3012019/08/21Ven Koralayagama Saranatissa Thero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:02
3022019/08/21සම්බුදු ගුණ මහිමයට සිත පැහැදේවා - Koralayagama saranathissa thero00:43:26
3032019/08/19 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 41 - Dhamma sermon Bana 4100:51:45
3042019/08/19 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 40 - Dhamma sermon Bana 4000:48:20
3052019/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1800:51:45
3062019/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1700:48:20
3072019/08/19සත් දිනක් එක දිගට සක්දෙව් පැවැත්වූ චෛත්‍ය පූජාව Ven Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 18)00:43:52
3082019/08/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1800:43:52
3092019/08/18මරණානුස්සතිය ( 02 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:40
3102019/08/18මරණානුස්සතිය ( 01 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:45
3112019/08/18මෛත්‍රී සිතින් යමෙකුට අවවාදයක් කරනවා නම්, Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 17)00:43:26
3122019/08/17දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -20-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-08-201900:57:19
3132019/08/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 39 - Dhamma sermon Bana 3901:55:33
3142019/08/17පැහදීම, ශ්‍රද්ධාව උපදවාගන්නට මෙලොව ඇති හොඳම තැන Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1700:43:26
3152019/08/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 38 - Dhamma sermon Bana 3800:50:36
3162019/08/17ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 20 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:20
3172019/08/15සුළු සැපයක් වෙනුවෙන් කාමයේ වරදවා හැසිරුණ අයයි නපුංසක වෙලා, පණ්ඩක වෙලා උපදින්නේ00:44:42
3182019/08/14ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 19 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:44
3192019/08/13එක් බ්‍රාහ්මණයෙක් සුවඳ බින්දු 5000ක් පුජා කරලා 2500 වරක් සක්විති රජ පදවියද 2500 වරක් ශක්‍ර පදවියද..00:48:15
3202019/08/13ඇයි කෙනෙක් මිය ගිහින් දවස් 7ක් ඉක්ම ගියාට පස්සේ බණ කියන්නේ ?.හේතුව තමයි මියගිය කෙනා...00:49:01
3212019/08/13සැප විඳිමින්ම නිවන් දකින ක්‍රමය - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ00:48:16
3222019/08/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 37 - Dhamma sermon Bana 3700:47:02
3232019/08/12සංසාරයට ආයෝජනය කිරීම Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 11)00:49:42
3242019/08/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 36 - Dhamma sermon Bana 3600:49:42
3252019/08/11අපි අපිට කෙසේ ආදරය කරන්න ඕනද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1100:40:23
3262019/08/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1100:49:42
3272019/08/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 35 - Dhamma sermon Bana 3500:46:47
3282019/08/11මරණයෙන් දින 7කටම පසුව දානය දිය යුත්තේ ඇයි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 10)00:50:25
3292019/08/1003.රූපවාහිනිය බලනකොට අපි දන්නෙම නැතුව අපිට නැති කෙළෙස් උපදින්න පුළුවන්00:45:11
3302019/08/10 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3400:50:25
3312019/08/10පවු කළ තැනැත්තා මෙලොවත් තැවෙනවා පරළොවත් තැවෙනවා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1000:44:18
3322019/08/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1000:50:25
3332019/08/09දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -19-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-08-201900:59:42
3342019/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:47:30
3352019/08/08මේ ලෝකයේ මහා දාන 5ක් තිබෙනවා, ඒ දාන වලට සල්ලි වියදම් වෙන්නේ නැහැ ඒ උතුම් දාන පහ තමයි..00:45:27
3362019/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:47:40
3372019/08/0802.අපි හිතාගන්න බැරි තරම් අවස්ථාවල කෙලෙස් උපද්දවලා තිබෙනවා, නූපන් ක්ලේශයක් උපද්දවනවා කියන්නේ.00:45:00
3382019/08/0701.අයෝනිසෝමනසිකාරයයි යෝනිසෝමනසිකාරයයි එනම් සසර සහ නිවන - සබ්බාසව සූත්‍රය විග්‍රහය ආරම්භය00:49:19
3392019/08/07Youtube02:25:23
3402019/08/07කුසලය පාපයට වඩා ගොඩාක් බලවත් සියගාණක් සත්තු මාරුවට එක සතෙක් මරණෙන් බේරන එක ඉතා ප්‍රබල ලාභයක්00:46:25
3412019/08/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 08 03බලාපොරොත්තුව මීට වඩා සැප භවයක නම් සිදුවිය යුතු වෙනස්කම්00:28:34
3422019/08/06සබ්බාසව සූත්‍රය -03 වන කොටස - Koralayagama Saranathissa Thero - Sabbasawa Sutta00:45:09
3432019/08/0516 ආකාර විචිකිච්ඡාව ඔස්සේ ඇතිවන දෘෂ්ඨීන් 6ක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 28)00:46:47
3442019/08/05නිවනට අකමැති ඇයි - Koralayagama Saranathissa Thero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:45:01
3452019/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-0400:46:47
3462019/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-0300:47:02
3472019/08/05සබ්බාසව සූත්‍රය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 08- 0400:41:50
3482019/08/04විශේෂ දේශනා - නිවැරදිව මරණානුස්සතිය වඩමු Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-0403:29:41
3492019/08/04බලාපොරොත්තුව මීට වඩා සැප සහිත භවයක් නම් ජීවත් වන රටාවේ සිදුවිය යුතුම වෙනස්කම් (2019 - 08 - 03 )00:41:35
3502019/08/03සබ්බාසව සූත්‍රය - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 08- 0300:41:35
3512019/08/03ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව 18 දේශනය Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:00
3522019/08/03Sadaham sawana - පංච දිට්ඨ ධම්ම සූත්‍රය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
3532019/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:53:05
3542019/08/02දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -18-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-02-08-201900:57:29
3552019/08/02සෝවාන් බව දන්නේ කොහොමද? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:18
3562019/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:46:13
3572019/08/01කේන්ති ගිහිල්ල "තෝ" "පල" කියල වචන කිව්වොත් ඒ වචන ගැනෙන්නේ පරුෂ වචන ගණයට00:45:43
3582019/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:46:45
3592019/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:51:39
3602019/07/30බොරු කීම පුරුද්දක් ද.එසෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇසිය යුතුයි00:45:59
3612019/07/29ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (17 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
3622019/07/29පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 28 දහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:35
3632019/07/29ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (16 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:03:10
3642019/07/29ගොත්‍රභු සිත දක්වාම සංසාරය පුරා ගලා එන කෙලෙස් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 28)00:50:53
3652019/07/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:50:53
3662019/07/28සබ්බාසව සූත්‍රය 1 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-2800:43:19
3672019/07/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2800:50:53
3682019/07/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:47:44
3692019/07/28වෙන ජීවිතයකින් සමුගෙන මේ නවාතනැනේ නතර විය, නවාතැනේ ස්ථිර පදිංචි වීමක් නම් නැත (2019 - 07 - 27)00:47:44
3702019/07/27මරණය නොදන්නා තැනැත්තා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 06 -2700:42:56
3712019/07/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2700:47:44
3722019/07/26දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -17-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-26-07-201900:56:38
3732019/07/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 25-07-2019 | පෙර පින් ඇතිබව | ධර්ම දේශනා බණ00:37:55
3742019/07/25ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (15 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:49
3752019/07/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Dhamma sermon Bana 25 - Mavi Ela, Katupotha02:00:40
3762019/07/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Dhamma sermon Bana 24 - Wathukana, Katupotha02:27:03
3772019/07/23දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -16-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-07-201901:06:39
3782019/07/22බොරු නොකියන අයගේ ඉඳුරන් ප්‍රසන්නයි, ඉතා මිහිරි කටහඬ, දත් පිළිවෙලයි, මුවින් නෙළුම් මල් සුවඳ ...00:45:59
3792019/07/22තිලෝකවිජය මහ රජ සිතින් පමණක් දුන් ප්‍රබල දානය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 21)00:47:16
3802019/07/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:47:42
3812019/07/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:47:15
3822019/07/22පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:02
3832019/07/2222 July 201900:54:54
3842019/07/21කාන්තාවකට දෙව්ලොව යන්නට කාරණා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 07- 2100:46:32
3852019/07/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2100:47:16
3862019/07/21හිත් පිත් නැති වතුර,දැව,යකඩ නවා භාවිතයට ගනී නම් ඉබේ නැවෙන සිත සකසා ගැනීම කළ නොහැකි නොවේ00:47:36
3872019/07/21 Ven Koralayagama Saranathissa Thero Dhamma Deshana - 24.07.2019 - Katupotha Dalupothagama Temple00:04:58
3882019/07/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2100:48:40
3892019/07/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:47:36
3902019/07/20පෙර පින් ඇතිබව Ven. Koralayagama SaranathissaThero 2019-07-2000:41:28
3912019/07/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2000:47:36
3922019/07/20නිමි ජාතකය ඇසුරෙන් නිරය පිළිබඳ විස්තර කිරීම පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:55:04
3932019/07/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -14-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-05-07-201901:02:53
3942019/07/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -10-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-07-06-201901:00:06
3952019/07/18බොරු කියන අය යන කාල සූත්‍රය අපායේ දවසක් කියන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ෂ 3 කෝටී 60 ලක්ෂයක්00:47:21
3962019/07/18සැප විපාක ලබන්නේ මෙහෙමයි - Koralayagama Saranathissa Thero - කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි01:34:54
3972019/07/17දෝස 6ක් මගහැර එකත්පස්ව වාඩි වන ආකාරය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 16)01:39:36
3982019/07/16පොරොන්දු පහක් - පන්ච ඉට්ඨධම්ම සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1602:01:58
3992019/07/16පුජ්‍යපාද කොරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ .01:59:41
4002019/07/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -15-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12-07-201901:04:17
4012019/07/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 13 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:03
4022019/07/15බෞද්ධ අප උපතින්ම අළුත ඇරඹූ නොව, දියුණු වූ ලාභ ලැබෙන ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවන් (2019 - 07 - 14)00:55:24
4032019/07/14මරණසතිය වැඩූ පේසකාර දියණියVen. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 07 1400:50:22
4042019/07/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:49:03
4052019/07/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1400:54:45
4062019/07/14කර්ම පථයක් සම්පූර්ණ වීම නැතහොත් චක්‍රය පූර්ණ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 13)00:49:03
4072019/07/13ධම්මපදයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1300:47:18
4082019/07/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1300:49:03
4092019/07/13Sadaham sawana - දරුවන් ද සතර අපායෙන් මුදාගන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:02
4102019/07/12ධර්ම දානානිශංස (සද්ධම්මපකාසිනි - 25) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:01:38
4112019/07/12පීත විමාන වස්තුව (සද්ධම්මපකාසිනි - 24) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:30
4122019/07/12රජෙක් සක්විති රජ වන මොහොත නැතහොත් චක්‍ර රතනය පහළ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 7 - 11)00:58:45
4132019/07/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 07 වටේ මැටි වලින් පිරි මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය.00:49:09
4142019/07/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 06 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:41
4152019/07/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්ම දේශනා බණ Dhamma sermon Bana 800:50:30
4162019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:49:13
4172019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:51:03
4182019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:50:08
4192019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:47:34
4202019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:51:38
4212019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:52:42
4222019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:50:25
4232019/07/08Sadaham sawana - නිස්සාර වු කය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:20
4242019/07/08Sadaham sawana - මිත්‍යා විශ්වාස- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:08
4252019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:52:05
4262019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:49:14
4272019/07/08වටේ මැටි වලින් පිරී මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 07)00:49:14
4282019/07/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0700:43:28
4292019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:46:47
4302019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0700:49:14
4312019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:50:30
4322019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0600:46:34
4332019/07/07ඇස් ලැබීමට හා ඇස් නිරෝගී වීමට කල හැකි පිංකම් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 06)00:48:30
4342019/07/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:46:49
4352019/07/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0600:46:49
4362019/07/06ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති -කල පින් ඇති අය මෙලොවත් සතුටු වෙනවා,පරලොවත් සතුටු..00:50:46
4372019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 06 30 "ධර්මයේ ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරාසයෙන්ම පරාර්ථය යෙදෙයි"00:49:00
4382019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නෙ සංජීව නිරයට00:49:19
4392019/07/04Koralayagama Saranathissa Thero - අපාය සහ දෙව්ලොව - Hell and Heaven -කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි01:48:03
4402019/07/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0301:54:17
4412019/07/03Sadaham sawana - වටිනා දහම් දේශණයක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
4422019/07/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:52:17
4432019/07/03හිස් 32කින් යුත් සක්දෙව්ගේ අයිරාවණ හස්ථියා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 02)01:53:45
4442019/07/02පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 30 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:56
4452019/07/01මනුලොව, චාතුන්මහාරාජිකය හා තව්තිසාව පාලනය කල මන්දාතු සක්විති රජු (2019-06-30) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:54:53
4462019/07/01ධර්මයෙදී ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරායාසයෙන්ම පරාර්ථයෙ යෙදේ Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-30)00:49:20
4472019/07/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-3000:52:17
4482019/06/30පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:29
4492019/06/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-3000:46:58
4502019/06/30ආශ්චර්ය අද්භූත ධර්ම සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 23) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:41:41
4512019/06/30යථා දණ්ඩෙන ගෝපාලො (සද්ධම්මපකාසිනි - 22) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:22
4522019/06/30තුන් ලෝකාග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 21) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:38:33
4532019/06/30අත්තානං චෙ පියං ජ්ඤඤා (සද්ධම්මපකාසිනි - 20) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:32
4542019/06/30සීහ සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 19) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:23
4552019/06/30සීහ සූත්‍රය - 01 (සද්ධම්මපකාසිනි - 18) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:06
4562019/06/30දිවා තපති ආදිච්චො (සද්ධම්මපකාසිනි - 17) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:43:57
4572019/06/30යො සීලවා සීලවන්තෙසු දදාති දානං (සද්ධම්මපකාසිනි - 16) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:57:24
4582019/06/30අසිරිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 15) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:21:13
4592019/06/30සංසාර සොතං ඡින්දිත්වා (සද්ධම්මපකාසිනි - 14) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:48:23
4602019/06/30මහා සමය සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 13) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:54
4612019/06/30යෙ රාග රත්තානු පතන්ති සොතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 12) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:39
4622019/06/30සච්චං බණෙන කුංජ්‍යෙය (සද්ධම්මපකාසිනි - 11) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:59
4632019/06/30අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නේ සංජීව නිරයටමයි (2019 - 06 - 29) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 500:49:44
4642019/06/30දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -12-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-06-201900:58:56
4652019/06/29දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -13-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-06-201900:57:57
4662019/06/29පණ්ඩිත පුද්ගලයා කව්ද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2700:41:27
4672019/06/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2900:49:44
4682019/06/29අසම්මාස සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 10) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:07
4692019/06/29අහි සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 09) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:55
4702019/06/29පිංගියානිගේ බුදුගුණ වැණුම (සද්ධම්මපකාසිනි - 08) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:24
4712019/06/29අස්සං ගවං රජතං ජාත රූපං (සද්ධම්මපකාසිනි - 07) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:11:30
4722019/06/29අචිරං වතභො කායො (සද්ධම්මපකාසිනි - 06) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:58:01
4732019/06/28ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 13 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:23
4742019/06/26පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 15 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:00
4752019/06/26සුදස්සං වජ්ජං අඤ්ඥේසං අත්තනෝ පන දුද්දසං (සද්ධම්මපකාසිනි - 05) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:00:17
4762019/06/26දීඝො බාලානං සංසාරො සද්ධම්මං අවිජානතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 04) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:40:01
4772019/06/26එවං ජාතෙන මච්චෙන කත්තබ්බං කුසලං බහුං (සද්ධම්මපකාසිනි - 03) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:57
4782019/06/26පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 02) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:35
4792019/06/26මහා සමය සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 01) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:52:51
4802019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -11-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-06-201900:49:20
4812019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -9 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-31-05-201901:01:55
4822019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -8 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:51
4832019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -7 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:05
4842019/06/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:49:47
4852019/06/24Sadaham sawana - සාමීචිපටිපන්න ල්‍රතිපදාව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:41
4862019/06/24බුද්ධ කාලයේ විසූ මහා පුරුෂ ලක්ෂන 32කම සහිත පුරුෂයින් Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-23)00:49:48
4872019/06/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2300:49:47
4882019/06/23මහා නිරයන් 8හි තතු Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 06 - 22) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 300:51:44
4892019/06/23බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2200:49:16
4902019/06/21ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 12 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:45
4912019/06/20ලෝකයේ ගොඩක් බෞද්ධ රටවල් ගත්තම ඒ රවටල් දුප්පත් ඒ මොකද හේතුව තමයි00:43:51
4922019/06/20ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (11- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:08
4932019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -6 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:45
4942019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -5 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:37
4952019/06/16මරණින් පසු විභාගය, නැවත ලිවීමට අවස්ථා නැත (2019-06-15) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 200:48:37
4962019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:46:14
4972019/06/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-1500:47:50
4982019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-1500:46:15
4992019/06/15විරූඩභ කුමාරයා අතින් ශාක්‍ය වංශිකයින් සමූල ඝාතනයට පත්වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේදීමයි.00:45:03
5002019/06/13දියමන්ති වජ්‍රාසනය මත උන්වහන්සේ බුදු වෙනකොට සමාධීන් කෝටී ලක්ෂ 24ක් සමවැදෙනවා00:40:36
5012019/06/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0900:45:28
5022019/06/10රාජ ඳඬුවම් හා නිරා දුක් (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:51:21
5032019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 09සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
5042019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණ තිස්ස හිමි 2019 06 08 ශාක්‍යයෝ කොසොල් රජු පුත් විරුබඩ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම.00:46:21
5052019/06/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0900:51:21
5062019/06/09උන්වහන්සේගේ කාය ශක්තිය,ශක්තිමත් මිනිසුන් කෝටී 10,000කගේ ශක්තිය හෙවත් නාරායන සංඝාත බලය -10 කොටස00:50:07
5072019/06/09Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:26
5082019/06/09Sadaham sawana - මෙය සත්‍යය නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:35
5092019/06/09ශාක්‍යයෝ, කොසොල් රජ පුත්, විරුඩබ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම (2019 - 06 - 08) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:21
5102019/06/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0800:43:26
5112019/06/08ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 10 - දේශනය )Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:49
5122019/06/08Sadaham sawana - පූර්ව කර්මය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:30
5132019/06/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0800:46:21
5142019/06/072 මිථ්‍යාධර්මය දෙවියන් පවා දැඩි පිළිකුලට ලක්කරනවා ඒ නිසා දරුණු යක්ෂයන් සමාජයට.00:41:22
5152019/06/071 සියලුම ලෝක ධාතු වල සියළුම සත්වයන් කුමන කාලයක කුමන බුදු සසුනක නිවන අවබෝධ කරගන්නවද කියල දන්නේ.00:44:57
5162019/06/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 201906 01බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණසූරීන් 3දෙන බෞද්ධයා නාලිකාව00:46:20
5172019/06/03පූජ්‍ය පාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 02 පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතුදේ00:44:05
5182019/06/03පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතු දේ - පබ්බතූපම සූත්‍රය 2 - (2019-06-02) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:44:31
5192019/06/03බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණශූරයන් 3 දෙනා - පබ්බතූපම සූත්‍රය 1 (2019-6-1) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:20
5202019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0100:46:20
5212019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0200:43:22
5222019/06/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0200:38:15
5232019/06/02ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 09 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:19
5242019/06/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0100:41:33
5252019/05/29වංචා කරලා, සත්තු මරල, මිනී මරල මේ උපයාගත්ත ධනස්කන්ධය කවදාවත් අපිට ඒකාන්ත සුවයක් ගෙනල්ල දෙන්නේ නැහැ00:52:28
5262019/05/28පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 219 05 26සුමුදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:17
5272019/05/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-2600:54:17
5282019/05/27වැසි වළාහක දෙවියන් බහුතරයක් සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ය (2019 - 05 - 26) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:55:54
5292019/05/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 304:14:27
5302019/05/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2600:49:08
5312019/05/26ලොව ඇති ශ්‍රේෂ්ඨම දාන 5 පන්සිල්ය (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:43
5322019/05/26Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2300:42:46
5332019/05/25පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 18 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි04:14:27
5342019/05/2401 දසවස්තුක සම්මා දෘෂ්ඨිය හැඳින්වීම Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:13:37
5352019/05/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 09.00 PM04:14:27
5362019/05/21සිත දියුණු ඇත්තෙක් අන්‍ය සිත් දියුණු කිරීමටම පෙළඹෙයි (2019 - 05 - 19) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:09
5372019/05/20#මේ ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් කල හැකි ධර්ම දේශනාවකි.#සසර මේ තරම්ම දිගද? #පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණාතිස්ස ස්වාමීන00:23:23
5382019/05/19පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 19 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:45:58
5392019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 08 - දේශනය )00:58:19
5402019/05/19Sadaham sawana - වෙසක් පෝදා ධර්ම දේශණාව. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:12
5412019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1900:46:08
5422019/05/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1900:39:02
5432019/05/19Sadaham sawana - මේවා ඔබට සිතාගන්නවත් පුළුවන්ද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ03:36:31
5442019/05/19Ven_Koralayagama_Saranathissa_Thero00:49:17
5452019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 07 - දේශනය )00:59:12
5462019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 9.00PM00:00:43
5472019/05/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05 -1300:58:15
5482019/05/13පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:13
5492019/05/13ඇසුරට සුදුසු පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:47:13
5502019/05/13කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:25
5512019/05/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 06 - දේශනය )01:00:46
5522019/05/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1200:44:21
5532019/05/12සුරාපානයෙන් වැළකෙන කෙනාට සක්විති රජ පදවිය, ශක්‍ර පදවිය සහ බුදු බව දුර්ලභ නැහැ00:48:28
5542019/05/12පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:04
5552019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1200:47:13
5562019/05/12පණ්ඩිත ඇසුරට පෙර බාලයන් ඇසුර නවත්වන්න (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:26
5572019/05/12Sadaham sawana - බ්‍රහ්මචාරීව හැසිරීම යනු..... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:45
5582019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 05 සවස දේශනය )01:04:02
5592019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
5602019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:45:35
5612019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:44:16
5622019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1100:49:26
5632019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 05 උදෑසන දේශන01:17:07
5642019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්ස මැල්සිරිපුර සිරි සුගතපාලාරාමය වෙත වැඩම කරන පිංබර අවස්තාව00:02:04
5652019/05/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 04 දේශනය )01:28:48
5662019/05/08මේ ලෝකයේ ජාත පුත්‍රයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා අනුජාත, අතිජාත සහ අවජාත යනුවෙන්00:47:21
5672019/05/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 05 04 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්00:52:56
5682019/05/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 03 - සවස දේශනය)01:21:20
5692019/05/06මනු ලොවට පැමිණි හේතුව අමතක වීම (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:33
5702019/05/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 05 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:09
5712019/05/05මාපිය උපස්ථානය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0500:44:19
5722019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 03 උදෑසන දේශන00:55:56
5732019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0500:49:09
5742019/05/05සම්පත්ත, සමාදාන හා සමුච්ඡේද විරතිය (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:03
5752019/05/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:03
5762019/05/04Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0400:44:51
5772019/05/04Sadaham sawana - ආරති විරති පාපා...... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:21
5782019/05/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0400:50:03
5792019/05/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - සවස දේශනය )01:37:56
5802019/05/03පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 01 සොරකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක00:55:26
5812019/05/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero -චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - උදෑසන දේශනය )01:27:59
5822019/05/02සොරෙකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක (2019 - 05 - 01) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:56:27
5832019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:55
5842019/05/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0100:50:53
5852019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- සවස දේශනය )00:48:14
5862019/04/30පෘතග්ජනයා දැවෙන ගිණි 11ක් (2019 - 04 - 21) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:46
5872019/04/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- උදය දේශනය )01:27:49
5882019/04/282019 04 2600:47:55
5892019/04/22පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21 ven koralayagama saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:48:36
5902019/04/21පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21ven koralayagama saranatissa Himiබෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:26
5912019/04/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2100:48:45
5922019/04/21සීතලට ගස් බෙනයකට රිංගූ වඳුරු පැටියෙක් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:26
5932019/04/21මරණ මොහොතේ වේදනාව විස්තරයකින් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:41
5942019/04/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 20ven koralayagama saranatisssa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:52:13
5952019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2000:47:49
5962019/04/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2000:52:26
5972019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2003:38:28
5982019/04/204 අපි කොහොමද කීර්තිය හෙවත් යසස ලබාගන්නේ ,කීර්තිය ලබාගන්නා ප්‍රතිපදාව00:47:16
5992019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 02 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:36:15
6002019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:39:34
6012019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 01 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:38:54
6022019/04/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1800:51:09
6032019/04/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 04 14 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද00:48:55
6042019/04/16අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ ( දේශනය - 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:52:40
6052019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:46
6062019/04/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 14pujya koralayagama sarana tissa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනය00:46:24
6072019/04/14පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 03 28 රත්නපුර වෙරළුපළදි සිදුකළ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව01:57:49
6082019/04/14Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1400:44:09
6092019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1400:46:46
6102019/04/142019 - 04 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:25
6112019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - දුර්ලභන්ච මනුස්සත්තං බුද්ධප්පාදෝච දුර්ලභං දුර්ලභා ශ්‍රණසම්පත්ත00:53:56
6122019/04/13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 13ven koralayagama Saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:47:15
6132019/04/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1300:43:58
6142019/04/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1300:47:25
6152019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:17
6162019/04/133 සැපය ලබන ප්‍රතිපදාව දානයයි,දානය හේතු කරගෙන කොහොමද අපිට සැපය ලැබෙන්නේ ?00:44:42
6172019/04/102.ලස්සන වර්ණයක් ලැබෙන්නේ අපි වස්ත්‍ර දුන්නම. දුන්න දේ අනුව තමයි අපිට ඒකේ ප්‍රථිපල ලැබෙන්නේ00:49:12
6182019/04/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අක්කෝධේන ජිනේ කෝධං අසාධුං සාධුනා ජිනේ 02 දේශනය00:43:21
6192019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:02
6202019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0700:50:52
6212019/04/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 07 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:48
6222019/04/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0700:51:02
6232019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:13
6242019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0600:47:41
6252019/04/06Pujya koralayagama Saranatissa Himi 2019 04 0500:49:13
6262019/04/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0600:49:13
6272019/04/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 02Pujya koralayagama saranathssa Himi ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා tv00:54:58
6282019/04/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 30 බෞද්ධයා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:15
6292019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:07
6302019/04/02පංච ඉට්ඨධර්ම සූත්‍ර දේශනාව (03) කොටස.Ven Koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:43:28
6312019/04/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0200:47:44
6322019/04/012019 03 31 Pujya Koralaya Gam Saranatissa Himi00:46:05
6332019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
6342019/04/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3100:44:21
6352019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:21
6362019/03/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3100:46:09
6372019/03/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3000:52:00
6382019/03/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3000:50:21
6392019/03/29රත්නපුර වෙරළුප ධර්ම දේශනය.Ven Koralayagama Saranatissa Thero. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:58:39
6402019/03/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:50:36
6412019/03/262019 03 24 Pujya Koralayagama Saranathissa himi Buddhist TV Dharma Desanawa01:04:06
6422019/03/25Ven Koralayagama Saranathissa himi 2019 03 23 Buddhist TV00:49:27
6432019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:04:24
6442019/03/24Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2400:58:31
6452019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
6462019/03/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2300:44:56
6472019/03/23Sadaham sawana - සෝවාන් ඵලයේ පිළිසරණ?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:18
6482019/03/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (05 දේශනය)3 දේශනය නැවත විකාශය01:03:19
6492019/03/191.මේ ලෝකයේ හැමෝම ලැබීමට බොහෝ කැමති නමුත් ලබන්න ඉතාම දුර්ලභ කරුණු 500:46:47
6502019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
6512019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 17 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budist tv00:48:14
6522019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 16 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budest tv00:45:29
6532019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1700:45:05
6542019/03/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1700:48:15
6552019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1600:45:17
6562019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:31
6572019/03/16Sadaham sawana - ඔබ කුමන ගිලනාද?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
6582019/03/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1600:45:31
6592019/03/1527-කොටස මඛාදේව: ළමා කාළය අවුරුදු 84000යි, යුවරජු වෙලා අවුරුදු 84000යි,මහ රජ වෙලා අවුරුදු 84000යි01:43:30
6602019/03/13ඇඟේ තිබෙන පිළිකාවක් අයින් කරගන්න පුළුවන් මෛත්‍රී භාවනාව මගින්-ගිලාන සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:41:36
6612019/03/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්මය නොදන්නාට සසර බොහෝ දිගයි00:36:17
6622019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 3 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:32
6632019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 2 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
6642019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 5 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:30
6652019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 6 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:45
6662019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 4 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
6672019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 1 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:18
6682019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 9 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:50
6692019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 7 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:29
6702019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 8 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:30
6712019/03/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 10 budist tv00:52:02
6722019/03/112019 03 09 ven Koralayagama Saranathissa Himi Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:23
6732019/03/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0900:42:48
6742019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:41
6752019/03/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1000:49:02
6762019/03/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -4දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-03-201901:02:04
6772019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:12
6782019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:02
6792019/03/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-0900:44:38
6802019/03/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 04 - දේශනය )01:01:18
6812019/03/08ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ සික්ක මනා වරු ගැන ඔබ අසා තිබේද ? Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:02:11
6822019/03/08විකාල බෝජනය ශික්ෂාපදය මොනතරම් වටිනවද ven koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:04:45
6832019/03/08කාලීන ධර්මදේශනා ගැන දැනගන්න. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:04:08
6842019/03/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0800:52:18
6852019/03/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven koralayagama saranathissa thero ධර්ම දේශනාව 2019 03 03 Buddhist TV00:45:26
6862019/03/07හරියටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරොත් මාර්ග ඵල ලබනවා,මාර්ග ඵල ලබන්න බැරි වුණොත් දෙවියන් අතරේ උපදිනවා00:44:25
6872019/03/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමීV2019 03 02 enKoralayagama Saranathissa Thero Dharma Desanawa budist tv00:55:40
6882019/03/0426-කොටස දෙව්දත් තෙරුන් සැරියුත් මහා රහතන් වහන්සේට වඩා දෙගුණයක් පාරමී පුරපු කෙනෙක්01:42:30
6892019/03/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 07 - දේශනය )00:46:48
6902019/03/04Ven. oralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0400:56:23
6912019/03/032019 - 03 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:26
6922019/03/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0300:46:23
6932019/03/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0300:45:26
6942019/03/022019 - 03 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:54
6952019/03/02විකාල බෝජනයෙන් ලැබෙන ආනිසංස පහකි,Ven Koralayagama Saranatissa Thero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන්00:05:43
6962019/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0200:55:54
6972019/03/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0200:57:01
6982019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:47
6992019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:02
7002019/02/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 24 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:55:33
7012019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 06 - දේශනය )00:46:41
7022019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අර්ථ රහිත පදවලින් යුත් දහසක් වචනයන්ට වඩා ඒ එක් අර්ථ සහිත පදය ශ00:57:47
7032019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 23 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:42
7042019/02/25Sadaham sawana - ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මගඵල ලබන හැටි. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
7052019/02/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 05 - දේශනය )00:47:19
7062019/02/25Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 20 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:55:03
7072019/02/25Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2400:55:38
7082019/02/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2400:55:47
7092019/02/23කීටාගිරි සූත් රය 7 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 2300:49:37
7102019/02/23Sadaham sawana - ධර්ම ගෞරවය සහිත ධර්ම ශ්‍රවණය. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:32
7112019/02/23කීටාගිරි සූත්‍රය - 7 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2300:49:37
7122019/02/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2300:48:02
7132019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:35
7142019/02/22දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -3දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-02-201901:06:09
7152019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 03 - දේශනය )01:03:19
7162019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 04 - දේශනය )00:43:45
7172019/02/21පින්,පව් කල විට හා තෘශ්නාව දුරු කල තිස්ස තෙරුන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-02-1900:55:36
7182019/02/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 03 - දේශනය )00:46:32
7192019/02/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02 -1900:55:23
7202019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 02 - දේශනය )00:45:28
7212019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - යම් කෙනෙක් කරන යම් පිනක් ඇත්ද ඒ පින නැවත නැවතත් කරන්න00:47:57
7222019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 01 - දේශනය )00:45:00
7232019/02/172019 - 02 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:10
7242019/02/17Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 17 Sumudura sadaham Darma Desanawa Buddhist TV00:47:52
7252019/02/17Sadaham sawana - බුදුන් වහන්සේ පිලිගැනීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:12
7262019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 02 - දේශනය )01:08:31
7272019/02/17කීටාගිරි සූත්‍රය - 6 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1700:42:00
7282019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1700:48:10
7292019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:43
7302019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 16 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:28
7312019/02/16Sadaham sawana - කාමය රාගය සහ ඇලීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:41
7322019/02/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1600:47:50
7332019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1600:52:43
7342019/02/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -2දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-02-201901:10:19
7352019/02/12Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 10 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:07
7362019/02/112019 - 02 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:42:21
7372019/02/11Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:41
7382019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1000:42:21
7392019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0900:49:29
7402019/02/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1000:43:48
7412019/02/10Sadaham sawana - පූර්ව කර්ම පලදෙන විධිය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:09
7422019/02/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -1දේශනාව​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-02-201901:04:31
7432019/02/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 01 - දේශනය )01:02:33
7442019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:09
7452019/02/09කීටාගිරි සූත්‍රය - 5 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0900:49:59
7462019/02/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 25 දේශනය )00:45:40
7472019/02/07නිරෝධ සමාප්තියෙන් අවදි වුන රහතන් වහන්සේ නමකට උපස්ථානයක් කලොත් එදාම එහි විපාක ලැබෙනවා.00:47:57
7482019/02/06මතු බුදුවන මෛත්‍රීය බුදුන් වහන්සේ (bana 5) - Maithriya Buddha - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:25
7492019/02/0525-කොටස සත්‍යයට කරන්න පුළුවන් මහා පුදුම දේවල්..සතුරන් මැඩ පවත්වන ධර්ම 4..01:44:47
7502019/02/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 24 දේශනය )00:49:56
7512019/02/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 23 දේශනය )00:01:16
7522019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
7532019/02/03කීටාගිරි සූත්‍රය 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0300:40:30
7542019/02/03Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:02
7552019/02/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0300:46:10
7562019/02/03කොරලයාගම සරනතිස්ස හිමියන් මාතලේට වැඩම වු වගයි00:00:48
7572019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:39
7582019/02/02Ven koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 02 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:20
7592019/02/02ඔබ මගවියදම හොයාගෙන ඇත්ද? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02- 0200:50:05
7602019/02/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0200:49:39
7612019/01/31Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 28 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:57:59
7622019/01/3024-කොටස යොදුන් 500ක් දිග ආනන්ද මාළුවා..පාරමී පුරන කාලෙත් බෝසතාණන් වහන්සේ අංගුලිමාල දමනය කළා01:55:35
7632019/01/282019 - 01 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:58:12
7642019/01/28Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 27 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:23
7652019/01/272019 - 01 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:35
7662019/01/27කීටාගිරි සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:59
7672019/01/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2700:47:35
7682019/01/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2700:57:11
7692019/01/262019 - 01 - 26 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:35
7702019/01/26කීටාගිරි සූත්‍රය 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:25
7712019/01/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2600:46:35
7722019/01/24kitagiri suththrya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:01
7732019/01/23Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 22 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:59:24
7742019/01/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 22 දේශනය )00:48:47
7752019/01/22Ven. Koralayagama Saranathissa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 93 - TV Didula01:00:32
7762019/01/20මේ ලෝකධාතුවේ සියලුම දානයන් අබිබවායන දානය කුමක්ද.00:01:12
7772019/01/20කුමක්ද මේ ජංගා විහරනය කියන්නේ00:00:50
7782019/01/20මේ සංසාරයෙන් එතෙරවන්න නමි ධර්මය ශ්රවනය කලයුතුමයි00:03:56
7792019/01/20සෝවාන් විම කොයිතරමි විර්යයෙන් කලයුතුද00:05:05
7802019/01/20වස් පින්කමක ආනිසංස Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2002:04:29
7812019/01/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 21 දේශනය )00:50:38
7822019/01/192019 - 01 - 19 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:04
7832019/01/19කීටාගිරි සූත්‍රය 1 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1900:44:01
7842019/01/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1900:46:04
7852019/01/18ඇත්තටම මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ මොන පාටද ? Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:46
7862019/01/18අජානීය හස්තියන්, අශ්වයන්, වෘෂභයන් සහ අජානීය පුරුෂයන්, පුරුෂ අජානීයන් ඉතාම දුර්ලභයි 12-01-201900:52:11
7872019/01/16ධම්ම පද පාලියෙන්-පුරුශ අජානීයෝ බොහෝ දුර්ලබයි-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12 01-201900:51:55
7882019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:24
7892019/01/1523-කොටස පූර්ණක යක්ෂයාගේ අතේ තිබෙන මාණික්‍යයෙන් සක්වළ දහස් ගානක් ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්01:43:28
7902019/01/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 20 දේශනය )00:47:54
7912019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:58
7922019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ii Ven Koralayagama Saranathissa thero00:56:35
7932019/01/132019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:19
7942019/01/13Sadaham sawana - මෙම ධර්මයේ අසිරිය දන්නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:11
7952019/01/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1300:48:19
7962019/01/13koralayagama saranathissa thero00:49:53
7972019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1300:54:20
7982019/01/13Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 12 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:26
7992019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1200:52:08
8002019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:46
8012019/01/12Sadaham sawana - අජාණීය පුරුෂ යනු කවුද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
8022019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1200:53:46
8032019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 19 දේශනය )00:45:11
8042019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බුදු ගුණ සත්ථා දේව මනුස්සානං බුදු ගුණය00:46:48
8052019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 18 - දේශනය )00:48:49
8062019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඇට වලින් ගොඩ නැඟී, මස් ලෙයින් පිරි ගත්, මේ සිරුර ජරාවට, මරණයට00:44:50
8072019/01/10Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 06 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:29
8082019/01/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 17 - දේශනය )00:43:01
8092019/01/08රැස් කරපු ධනය, බිරිඳ දරුවන් තියා තමන්ට තමන්වත් නැහැ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 06 01 201900:46:26
8102019/01/08Sadaham sawana - වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:38
8112019/01/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 16 - දේශනය )00:44:27
8122019/01/07කාමයට ගිජුව ඇලුණු සිත් ඇත්තා හිත නොසෑහීම මිය යනවා 05-01-201900:50:40
8132019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
8142019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:00
8152019/01/06Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0600:50:03
8162019/01/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0600:48:15
8172019/01/05කම්සැපය මහත්සේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම දුකක් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-01-0500:51:52
8182019/01/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0500:52:00
8192019/01/05Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 02 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:59:39
8202019/01/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 15 දේශනය )00:44:06
8212019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:10
8222019/01/02Ven koralayagama Saranatissa Thero 2018 12 29 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:45:47
8232019/01/02සැරියුත් මුගලන් අගසව් දෙනම වහන්සේලාගේ ගුණ , ආශ්චර්යයන් සහ හැකියාවන්00:49:10
8242019/01/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 14 දේශනය )00:49:39
8252019/01/02මාරයාගේ ඇම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0200:51:55
8262019/01/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 13 දේශනය )00:44:54
8272019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:23
8282018/12/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-3000:50:23
8292018/12/30භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රවකයින් වහන්සේලා දෙනම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018 -12-3000:52:14
8302018/12/30ධම්ම පද පාලියෙන්-මේ කය ගැන කියවෙන අපූරු කාරනාවක් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 29 -12- 201800:49:13
8312018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:49
8322018/12/29මේ කයෙන් හිත කියන ධර්මතාවය එලියට ගිය විට Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2900:46:30
8332018/12/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2900:46:49
8342018/12/25මංගල ධර්ම - බ්‍රහ්මචරියාව​...-Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 23 -12- 201800:51:59
8352018/12/24ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රොයෝජන ගන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2401:00:10
8362018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
8372018/12/2321 කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි00:53:40
8382018/12/2319 කොටස තථාගත පාත් රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ් යන්ගේ හිසට වැටෙනවා ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
8392018/12/23අබ්‍රහ්මචරියාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:49:21
8402018/12/2320 කොටස බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
8412018/12/2318 කොටස නන්දිමිත් ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප් රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
8422018/12/23මතු බුදු වන මෛත් රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 17 කොටස00:37:40
8432018/12/23ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 16 කොටස00:48:31
8442018/12/23ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 15 කොටස01:41:23
8452018/12/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2300:49:32
8462018/12/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:57:41
8472018/12/22ද්වේශය පාලනය කිරීම Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 10July 201600:56:15
8482018/12/20Ven koralayagama Saranatissa Thero 2018 12 15 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:36
8492018/12/20ලෝකවිදූ බුදුගුණයෙන් ස්වල්පයක් - by Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 10-12-201801:01:22
8502018/12/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 12 දේශනය )00:46:51
8512018/12/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 11 දේශනය )00:48:34
8522018/12/18බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා 14 කොටස00:49:20
8532018/12/18සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි 13 කොටස01:43:48
8542018/12/18අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා පුරාණ දීපංකර තථාගතයන් වහන්සේගේ ඥාති නැගණියයි 12 කොටස00:40:34
8552018/12/17ප් රථම ධ් යාන සුවය දිව් යලෝක සැපයට වඩා උතුම් 11 කොටස00:53:24
8562018/12/17පරනිම්මිත වසවර්තිය දෙව් ලොව උපන්නොත් ආයුෂ අවුරුදු 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි 10 කොටස00:37:52
8572018/12/17බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 9 කොටස තථාගතයන් වහන්සේ සම වදින සමාධි ප් රමාණය කෝටි ලක්ෂ 24ක්00:48:33
8582018/12/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1700:48:08
8592018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:20
8602018/12/16බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 8 කොටස කෙනෙකුගේ සිත වැඩිලද නැද්ද කියලා දැන ගැනීමේ නුවණ00:47:25
8612018/12/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1600:48:49
8622018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1600:48:20
8632018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero බුදුගුණ අනන්තයි අප ් රමාණයි අහස වගෙයි පොලව වගෙයි මහා සාගරය00:57:29
8642018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 10 දේශනය )00:47:15
8652018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:43
8662018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:35
8672018/12/15සැදැහැ සිතින් චෛත්‍ය වැඳගන්න යන අතර මග කෙනෙකු මැරුණොත් දිව්‍ය ලෝකයේ උපදිනවා 15-12 -201800:48:36
8682018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:06
8692018/12/1522-කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් ,පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි.00:53:40
8702018/12/15භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පිදීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1500:49:36
8712018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 7 කොටස ශ් රද්ධා ඉන්ද් රීය පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණ00:49:11
8722018/12/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1500:49:47
8732018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 6 කොටස ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සර්වප් රකාරයෙන් දන්නා නුවණ00:47:29
8742018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 5 කොටස සර්වත් රගාමිණී ප් රතිපත්ති දක්නා නුවණ00:50:57
8752018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 4 කොටස ගතිභවය විපත්ති නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම ඇත්තාහ00:51:08
8762018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 3 කොටස අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයත් කර්ම වල විපාක දකිනා නුවණ00:46:30
8772018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 2 කොටස යථාභූත ඥාණයඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින ඥාණය00:53:03
8782018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 1 කොටස ක්ෂත් රීය රජ පිරිසේ බලය අමිතභෝගී සිටුවරු00:53:09
8792018/12/15ජාතිපි දුක්ඛා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12 -1500:58:01
8802018/12/14මහාමංගල සූත්‍රයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1400:52:26
8812018/12/1221-කොටස - බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි; කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
8822018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:46
8832018/12/10ලෝකවිදූ ගුණයෙන් අල්පමාත්‍රයක්....Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-12-201801:00:58
8842018/12/10ලෝකවිදූ ගුණය 1-දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1001:00:30
8852018/12/10මරණයට සූදානම් වූ කෙනා සතුටින් එය පිලිගනී-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-12-201800:53:24
8862018/12/10නිදි වරන්නාට රාත්‍රිය බොහෝ දිගයි....-VenKoralayagama Saranathissa Thero-05-12-201800:50:25
8872018/12/10අසිභන්ඳක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 08-12-201800:49:27
8882018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:15
8892018/12/09Sadaham sawana -- වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:33
8902018/12/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0900:51:10
8912018/12/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0900:51:21
8922018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:22
8932018/12/08අසිභන්ධක සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12- 0800:49:55
8942018/12/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0800:48:22
8952018/12/0720 කොටස-තථාගත පාත්‍රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ්‍යන්ගේ හිසට වැටෙනවා.ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
8962018/12/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 09 දේශනය )00:47:40
8972018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 6-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 02-12-201800:48:46
8982018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 01-12-201800:49:45
8992018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:44
9002018/12/02බොරු කියන්නා දිනන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0200:47:59
9012018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0200:47:30
9022018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:40
9032018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 08 දේශනය )00:45:13
9042018/12/01මසුරා දිනන්නත් දානයම වටිනවා Ven. Koralayagama Saranathissa thero 2018-12- 0100:46:25
9052018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0100:47:40
9062018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 07 දේශනය )00:47:52
9072018/11/30වෙසමුණි දෙවියන්ගේ 28ක් වූ මහා බලසම්පන්න සෙන්පතියන්ගෙන් කෙනෙක් තමයි සමන් දෙවියන්01:16:35
9082018/11/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 06 දේශනය )00:50:56
9092018/11/2919 කොටස -නන්දිමිත්‍ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප්‍රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
9102018/11/28රට්ඨපාල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 26-11-201800:54:13
9112018/11/27ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 4-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 25-11-201800:54:57
9122018/11/27ආර්ය්‍ය මහා සංඝරත්නයේ ගුණ Ven. Koralayagama Saranahtissa thero 2018-11- 2701:54:55
9132018/11/26Ven.Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2600:51:05
9142018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2500:53:05
9152018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2400:46:13
9162018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:09
9172018/11/25ක්‍රෝධකරන්නා දිනන්න - 4 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11- 2500:52:40
9182018/11/25Sadaham sawana - මෛත්‍රිය ගැන වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:28
9192018/11/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 05 දේශනය )00:48:11
9202018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:56
9212018/11/24ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 24-11-201800:48:03
9222018/11/24ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න 3 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2400:47:29
9232018/11/22ධර්මදේශනාවක ආනිසංස (4mins) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:39
9242018/11/22Sadaham sawana - රට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
9252018/11/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 04 දේශනය )00:49:34
9262018/11/20Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 18 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:51:53
9272018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 03 දේශනය )00:49:14
9282018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1800:46:45
9292018/11/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1900:53:30
9302018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) Ven Koralayagama Saranathissa thero00:57:12
9312018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:37
9322018/11/18අසිරිමත් සඟ​ ගුණ - Ven Koralayagama SaranaThissa Thero -ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය02:09:05
9332018/11/18ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:48:37
9342018/11/18බු අන්දුටුවන් කල චෝදනාවක් ආශ්‍රයෙන් - Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:57:21
9352018/11/18ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න (දෙවන දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1800:47:55
9362018/11/18Sadaham sawana - කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ වටිනාකම - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:38
9372018/11/18තමන්ගේ කෙටේරියෙන් කොටාගැනීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-1 1-00:50:11
9382018/11/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1700:51:39
9392018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:48
9402018/11/17ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-11- 201800:53:01
9412018/11/17ක්‍රෝධ කරන්නා ( පලමු දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1700:50:47
9422018/11/16Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 11 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:45
9432018/11/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 02 දේශනය )00:45:36
9442018/11/15ධම්මපද පාලියෙන්--Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201801:01:08
9452018/11/14Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:39
9462018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:18
9472018/11/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 01 දේශනය )00:46:37
9482018/11/13අප සියුම්ව පැටලී ඇති බන්ධන Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1300:48:45
9492018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 3- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201800:49:28
9502018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1100:47:42
9512018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1000:48:40
9522018/11/122018 - 11 - 11 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:12
9532018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 2- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-11-201800:50:51
9542018/11/11Sadaham sawana - චක්කාවත සුතුර - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
9552018/11/11චප්පානක සූත්‍රය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1100:47:04
9562018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:46
9572018/11/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero Dharma Deshana00:51:12
9582018/11/08බුදුන් ගැන ඇසිපිය ගහන වෙලාවකට පස්වනක් ප්‍රීතියක් ඇති වුනොත් 7 වාරයක් සක්විති පදවිය ලබන්න පුළුවන්00:41:09
9592018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018110300:48:34
9602018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102700:49:57
9612018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102800:45:43
9622018/11/07Ven koralayagama saranathissa thero New Dharma Desana 2018 10 2700:52:50
9632018/11/06ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 28- 10- 201800:58:45
9642018/11/06Sadaham sawana - මිල කල නොහැකි මිනිසත් බව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
9652018/11/05මතු බුදු වන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 18-කොටස00:47:25
9662018/11/05චප්පාණක සූත්‍රය- 1- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-11-201800:51:24
9672018/11/05ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 30-10-201800:56:28
9682018/11/052018 - 11 - 04 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:06
9692018/11/04Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 28 Danayan Atara Uatumma Danay Dharma Danayai Dharma Des00:47:56
9702018/11/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-0400:51:03
9712018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:16
9722018/11/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-0300:50:08
9732018/11/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඉපදීමේ දුක ( ජාතිපි දුක්ඛා )00:59:47
9742018/11/02ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 17-කොටස00:48:31
9752018/11/01Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 27 Sumudura Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:50
9762018/10/31ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 16-කොටස01:41:23
9772018/10/292018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:43
9782018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:24
9792018/10/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2800:47:34
9802018/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2700:51:38
9812018/10/25Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය 2 - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:58
9822018/10/24පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven K00:41:20
9832018/10/23බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා - 15 කොටස00:49:20
9842018/10/22කයේ යථාර්තය සිතින් දැක ගනිමු... කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:14:56
9852018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:49
9862018/10/21දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 21- 10 -201800:56:00
9872018/10/21සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102100:51:11
9882018/10/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2100:52:42
9892018/10/21Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:22
9902018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:24
9912018/10/20සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි -14කොටස01:43:48
9922018/10/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ 40 ජන්ම දින පින්කම් මාලාව සහ එම විහාරස්ථානය01:04:06
9932018/10/20දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 20- 10 -201800:52:40
9942018/10/20සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102000:48:49
9952018/10/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2000:50:25
9962018/10/19සම්ම්‍යක් දෘෂ්ට්ක දෙවිවරු සරණ යාමේ ආනිසංශ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:35
9972018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101400:50:38
9982018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018100600:49:19
9992018/10/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101300:47:56
10002018/10/18මහා අභිනීහාරය (නියත විවරණ) ලැබුවට පසු කෙල තොල්ලෙක් අන්ධයෙක්... වෙලා උපදින්නේ නැහැ -13 කොටස00:40:34
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2018)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.