කොරතොට වෙස්සභූ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/09ලුජ්ජති පලුජ්ජති ස්වභාවය ලෝකයයි Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 10 - 08)00:48:44
22019/09/27Ven.Korathota Wessabhu Thero, 2019.09.27 - 20.04 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:44
32019/08/30Ven.Korathota Wessabhu Thero  2019.08.30 - 20.02 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:37
42019/08/28ආර්ය ධර්මයට පිවිසෙන්නා තෙරුම් ගත යුතු කරුණු 2ක් Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 08 - 27)00:38:05
52019/08/27Ven. Korathota Wessabhu Thero 2019-08-2700:38:05
62019/08/05සත්‍ය ඥාණ, කෘත්‍ය ඥාණ, කෘත ඥාණ නම් තිපරිවට්ටය Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 08 - 04)00:57:54
72019/07/31භාවනාව ආරම්භයේ සිට සමාධියත්, විදර්ශනාවත් වැඩීම දක්වා පියවරෙන් පියවර සිතේ හැසිරීම (2019 - 07 - 30)00:56:53
82019/07/15දින 3,4ක චාරිකාවකින් පවා කොපමණ අළුත් සංඥා එකතු වනවාද නිරීක්ෂනය කළේද Korathota Wessabhu tero 19-07-1400:49:51
92019/06/21Ven Korathota Wessabu Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:53:45
102019/06/10Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2019.06.10 - 08.06 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:18
112019/05/18කොරතොට වෙස්සභූ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙසක් පොහෝදින සිදුකළ සූමධුර ධර්ම දේශනාව00:51:21
122019/03/07Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2019.03.06 - 20.02 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:36
132019/03/062019 - 03 - 05 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:48:28
142019/02/23ධම්ම චින්තාව - 60 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.23 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:31
152019/02/22ධම්ම චින්තාව - 59 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.22 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:14
162019/02/20ධම්ම චින්තාව - 58 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.20 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු හිමි00:04:20
172019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:44:51
182019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:47:18
192019/02/12Ven. Korathota Wessabhu Thero 2019-02-1200:46:20
202019/01/16Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2019.01.16 - 20.04 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:40
212019/01/0325. Ven Korathota Vessabhu Thero - Panditha Vaggaya 6 DP - 1.30am12 May201800:46:18
222019/01/0316. Ven Korathota Vessabhu Thero - 6.30am07 Mar201800:40:57
232019/01/0312. Ven Korathota Vessabhu Thero - 10am23 Feb201800:42:59
242018/11/22Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2018.11.22 - 19.04 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:37
252018/09/20Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.09.20 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ00:40:40
262018/09/18Ven.Korathota Wessabhu Thero 2018.09.13 - 13.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:48
272018/09/08Ven Korathota Vessabhu Thero- 07- 08 -201800:54:53
282018/08/29Ven.Korathota Wessabhu Thero,, 2018.08.28 - 12.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:16
292018/08/01Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.08.01 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:46
302018/07/18Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.07.18 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:46
312018/05/26විදර්ශනාව​- Ven Korathota Wessabu Thero- 25 -05 -201800:49:45
322018/04/23Ven. Korathota Wessabhu Thero - 2018.04.23 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:03
332018/03/22අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-03-2200:24:39
342018/03/01මැදින් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven Korathota Vessabhu Thero 2018 03 0100:43:47
352018/02/23අභිධර්ම නිම්තෙර - Ven Korathota Wessabu Thero 2018-02-2300:29:09
362018/02/15අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-02-0800:27:45
372018/02/15අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-02-1500:29:16
382018/01/25අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-2500:29:21
392018/01/19අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-1900:29:08
402018/01/11අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-1100:28:45
412018/01/04අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 04-01- 201800:28:30
422018/01/0335.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - Yamaka Vaggaya 13 & 14 DP - 10p Apr2017 FM00:50:26
432017/11/28නික්ලේශී වීමට ඇතිකරගත යුතු කාරණා පහක් Ven. Korathota Wessabu Thero 28-11-201700:43:21
442017/11/20Ven. Korathota Wessabhu Thero 20-11- 201700:46:17
452017/09/12බුද්ධිමතුන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්වන කරුණු - Korathota Wessabhu Thero 12- 09- 201700:45:36
462017/09/04Ven. Korathota Wessabhu Thero 04- 09 -201700:46:01
472017/02/27අභිධර්මය මූලික හැඳින්වීම Ven Korathota Wessabhu Thero 27-02-201700:24:09
482017/02/16සජීව සූත්‍ර දේශනාව - අකුසල මූල Ven Korathota Wessabhu Thero 16-02-201700:51:28
492017/02/02සම්මෝහ විනෝදනී - සම්මුතිය සහ පරමාර්ථය Ven Korathota Wessabhu Thero 02-02-201700:24:17
502017/01/1564.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - 14 p Nov2016 FM00:50:40
512017/01/1519. Ven Korathota Vessabhu Thero - 12p June201600:45:52
522017/01/0273. Ven Korathota Vessabhu Thero - Athma Vaggaya5 DP - 9m30 Nov201600:43:03
532016/11/14Ven Korathota Wessabhu Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:50:03
542016/01/0110. Pubbangama Sutta AN - Ven Korathota Vessabhu Thero - 26 July201500:46:03
552015/12/3156. Ven Korathota Vessabhu Thero - Uddhacca Kukkuccca - 27p June201500:45:21
562015/12/3127. Ven Korathota Vessabhu Thero - 26a Feb201500:50:17
572015/01/122013 05 14 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:53:38
582015/01/0366. Ven Korathota Wessabhu Thero - 6.15am18 Apr1400:46:51
592015/01/0332. Kaye Kayanupassi Viharathi - Ven Korathota Wessabhu Thero - 6am10 Mar1400:54:45
602015/01/0223. Dhamma Padaya (Pushpa Vaggaya 10) - Ven Korathota Vessabhu Thero - 10pm27 Feb1400:45:55
612015/01/02104. Dhamma Padaya (Appamada Vaggaya 3) - Ven Korathota Wessabhu Thero - 22p Dec201400:42:51
622015/01/0285.2 Dhamma Discussion - Ven Korathota Vessabhu Thero - 06p Nov2014 Full Moon Poya Day00:47:46
632015/01/0285.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - 06p Nov2014 Full Moon Poya Day00:51:46
642015/01/0282. Ven Korathota Wessabhu Thero - 04a Nov201400:51:35
652015/01/0266. Ven Korathota Wessabhu Thero - 08a June201400:53:09
662015/01/0248. Ven Korathota Vessabhu Thero - 02p Apr1400:48:27
672015/01/0244. Ven Korathota Wessabhu Thero - 25p Mar1400:48:08
682015/01/0121. Ven Korathota Vessabhu Thero - 10a Feb1400:49:34
692015/01/0110. Ven Korathota Wessabhu Thero - 13p Jan1400:44:24
702014/07/132013 02 28 Ven Korathota Wessabu Thero00:58:02
712014/07/132013 02 25 Ven Korathota Wessabu Thero00:54:11
722014/03/25122.2 Ven Korathota Vessabhu Thero - 02 Oct13 - Mahasamaya Sutta D.N00:52:37
732014/03/2597. Ven Korathota Wessabhu Thero - 07 Aug13 - Kannakththala Sutta M.N00:46:26
742014/03/23239. Ven Korathota Vessabhu Thero - 12am27 Oct1300:39:34
752014/02/08209. Ven Korathota Wessabhu Thero - 10pm15 Sep13 - Buddhist Radio00:38:54
762014/02/08182. Ven Korathota Wessabhu Thero - 10pm09 Aug13 - Dhamma Padaya Arahantha Vaggaya 800:48:03
772014/01/22132. Ven Korathota Wessabhu Thero - 6.30am14 May13 Dhamma Padaya - Pushpa Waggaya 1 & 200:48:25
782014/01/21113. Ven Koratota Wessabhu Thero - 4am28 Apr13 - Dhamma Padaya - Marga Vaggaya 800:45:49
792014/01/03233. Ven Korathota Vessabhu Thero - Anapanasathi Bhavanava - 03p Nov1300:46:08
802014/01/03193. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya , Arahantha Vagga 2 - 23p Aug1300:43:26
812014/01/02138. Ven Korathota Wessabhu Thero - 04p Jul1300:45:51
822014/01/02127. Ven Korathota Wessabhu Thero - 18a Jun1300:52:53
832014/01/0298. Ven Korathota Vessabhu Thero - 19p May1300:44:53
842014/01/0263. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya , Dharmastha Vaggya 7 - 06a Apr1300:52:01
852014/01/0258. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya - Loka Vaggaya 2 - 03p Apr201300:42:43
862014/01/0246. Ven Korathota Wessabhu Thero - 23p Mar1300:44:40
872014/01/0121. Ven Korathota Wessabhu Thero - 29p Jan1300:44:58
882013/09/23Ven.Korathota Wessabu Thero00:44:47
892013/06/12118. Ven Korathota Wessabhu Thero 22p Oct10 F M)00:51:49
902013/04/28155.2 - Full Moon Day Dhamma Discussion 27pNov12 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:59:50
912013/04/0768. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 07 July1100:50:27
922013/04/0766. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 05 July1100:56:23
932013/04/0711. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 11 May1101:01:33
942013/04/0713. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 13 May1100:54:34
952013/04/0712. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 9am12 May1101:15:10
962013/04/0158. Nirodhe Gnanaya (නිරෝධෙ ඥාණය) Ven Koratota Wessabhu Thero 27 June1100:37:28
972013/03/3177. Dhyanabhinna Sutta (ධ්‍යානභිඥ්ඟා සූත්‍රය) Ven Koratota Wessabhu Thero 01 Nov1200:46:19
982013/03/3148. Arana Sutta (අරණ සූත්‍රය ස.නි) Ven Korathota Wessabhu Thero 22 Apr1200:45:48
992013/03/2744. Sandaka Sutta (සන්දක සූත්‍රය) Ven Korathota Wessabhu Thero 29 Sep1101:02:50
1002013/03/2651. Ven Korathota Wessabhu Thero 2am02 Apr1200:47:43
1012013/03/2548. Ven Koratota Wessabhu Thero 2am26 Dec1100:46:35
1022013/03/24155.1 - Ven Korathota Wessabhu Thero 27p Nov12 Full Moon Day00:37:23
1032013/03/2371. Ven Korathota Wessabhu Thero 08p May12- Parinibbana Sutta00:41:26
1042013/03/22128. Ven Korathota Wessabhu Thero 19p Dec1100:35:51
1052013/03/22119. Ven Korathota Wessabhu Thero 15p Nov1100:42:56
1062013/03/2264. Ven Koratota Wessabhu Thero 21p Jul1100:46:16
1072013/03/1217. Samadhi Balaya - 2012-05-10 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:56:17
1082013/03/0829. Sandaka Sutta - Korathota Wessabhu Thero01:03:56
1092012/08/19Sandaka Sutta - Korathota Wessabhu Thero - Suthra Dharma Deshana01:03:56
1102012/06/292012-05-10 Ven Korathota Wessabhu Thero - Samadhi Balaya00:56:17
1112012/05/01Ven Korathota Wessabu Thero - Dhamma Padaya - Arahantha wagga00:42:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.