කොරතොට වෙස්සභූ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15දින 3,4ක චාරිකාවකින් පවා කොපමණ අළුත් සංඥා එකතු වනවාද නිරීක්ෂනය කළේද Korathota Wessabhu tero 19-07-1400:49:51
22019/06/21Ven Korathota Wessabu Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:53:45
32019/06/10Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2019.06.10 - 08.06 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:18
42019/05/18කොරතොට වෙස්සභූ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙසක් පොහෝදින සිදුකළ සූමධුර ධර්ම දේශනාව00:51:21
52019/03/07Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2019.03.06 - 20.02 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:36
62019/03/062019 - 03 - 05 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:48:28
72019/02/23ධම්ම චින්තාව - 60 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.23 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:31
82019/02/22ධම්ම චින්තාව - 59 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.22 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:14
92019/02/20ධම්ම චින්තාව - 58 Ven.Korathota Wessabhu Thero 2019.02.20 - 04.45 කොරතොට වෙස්සභු හිමි00:04:20
102019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:44:51
112019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven Korathota Wessabhu thero00:47:18
122019/02/12Ven. Korathota Wessabhu Thero 2019-02-1200:46:20
132019/01/16Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2019.01.16 - 20.04 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:40
142019/01/0325. Ven Korathota Vessabhu Thero - Panditha Vaggaya 6 DP - 1.30am12 May201800:46:18
152019/01/0316. Ven Korathota Vessabhu Thero - 6.30am07 Mar201800:40:57
162019/01/0312. Ven Korathota Vessabhu Thero - 10am23 Feb201800:42:59
172018/11/22Ven.Korathota Wessabhu Thero  - 2018.11.22 - 19.04 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:37
182018/09/20Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.09.20 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ00:40:40
192018/09/18Ven.Korathota Wessabhu Thero 2018.09.13 - 13.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:48
202018/09/08Ven Korathota Vessabhu Thero- 07- 08 -201800:54:53
212018/08/29Ven.Korathota Wessabhu Thero,, 2018.08.28 - 12.45 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:16
222018/08/01Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.08.01 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:46
232018/07/18Ven.Korathota Wessabhu Thero - 2018.07.18 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:46
242018/05/26විදර්ශනාව​- Ven Korathota Wessabu Thero- 25 -05 -201800:49:45
252018/04/23Ven. Korathota Wessabhu Thero - 2018.04.23 - 20.00 කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:03
262018/03/22අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-03-2200:24:39
272018/02/23අභිධර්ම නිම්තෙර - Ven Korathota Wessabu Thero 2018-02-2300:29:09
282018/02/15අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-02-0800:27:45
292018/02/15අභිධර්ම නිම්තෙර Ven Korathota Wessabhu Thero 2018-02-1500:29:16
302018/01/25අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-2500:29:21
312018/01/19අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-1900:29:08
322018/01/11අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 2018-01-1100:28:45
332018/01/04අභිධර්ම නිම්තෙර Ven. Korathota Wessabhu Thero 04-01- 201800:28:30
342018/01/0335.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - Yamaka Vaggaya 13 & 14 DP - 10p Apr2017 FM00:50:26
352017/11/28නික්ලේශී වීමට ඇතිකරගත යුතු කාරණා පහක් Ven. Korathota Wessabu Thero 28-11-201700:43:21
362017/11/20Ven. Korathota Wessabhu Thero 20-11- 201700:46:17
372017/09/12බුද්ධිමතුන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්වන කරුණු - Korathota Wessabhu Thero 12- 09- 201700:45:36
382017/09/04Ven. Korathota Wessabhu Thero 04- 09 -201700:46:01
392017/02/27අභිධර්මය මූලික හැඳින්වීම Ven Korathota Wessabhu Thero 27-02-201700:24:09
402017/02/16සජීව සූත්‍ර දේශනාව - අකුසල මූල Ven Korathota Wessabhu Thero 16-02-201700:51:28
412017/02/02සම්මෝහ විනෝදනී - සම්මුතිය සහ පරමාර්ථය Ven Korathota Wessabhu Thero 02-02-201700:24:17
422017/01/1564.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - 14 p Nov2016 FM00:50:40
432017/01/1519. Ven Korathota Vessabhu Thero - 12p June201600:45:52
442017/01/0273. Ven Korathota Vessabhu Thero - Athma Vaggaya5 DP - 9m30 Nov201600:43:03
452016/11/14Ven Korathota Wessabhu Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:50:03
462016/01/0110. Pubbangama Sutta AN - Ven Korathota Vessabhu Thero - 26 July201500:46:03
472015/12/3156. Ven Korathota Vessabhu Thero - Uddhacca Kukkuccca - 27p June201500:45:21
482015/12/3127. Ven Korathota Vessabhu Thero - 26a Feb201500:50:17
492015/01/122013 05 14 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:53:38
502015/01/0366. Ven Korathota Wessabhu Thero - 6.15am18 Apr1400:46:51
512015/01/0332. Kaye Kayanupassi Viharathi - Ven Korathota Wessabhu Thero - 6am10 Mar1400:54:45
522015/01/0223. Dhamma Padaya (Pushpa Vaggaya 10) - Ven Korathota Vessabhu Thero - 10pm27 Feb1400:45:55
532015/01/02104. Dhamma Padaya (Appamada Vaggaya 3) - Ven Korathota Wessabhu Thero - 22p Dec201400:42:51
542015/01/0285.2 Dhamma Discussion - Ven Korathota Vessabhu Thero - 06p Nov2014 Full Moon Poya Day00:47:46
552015/01/0285.1 Ven Korathota Vessabhu Thero - 06p Nov2014 Full Moon Poya Day00:51:46
562015/01/0282. Ven Korathota Wessabhu Thero - 04a Nov201400:51:35
572015/01/0266. Ven Korathota Wessabhu Thero - 08a June201400:53:09
582015/01/0248. Ven Korathota Vessabhu Thero - 02p Apr1400:48:27
592015/01/0244. Ven Korathota Wessabhu Thero - 25p Mar1400:48:08
602015/01/0121. Ven Korathota Vessabhu Thero - 10a Feb1400:49:34
612015/01/0110. Ven Korathota Wessabhu Thero - 13p Jan1400:44:24
622014/07/132013 02 28 Ven Korathota Wessabu Thero00:58:02
632014/07/132013 02 25 Ven Korathota Wessabu Thero00:54:11
642014/03/25122.2 Ven Korathota Vessabhu Thero - 02 Oct13 - Mahasamaya Sutta D.N00:52:37
652014/03/2597. Ven Korathota Wessabhu Thero - 07 Aug13 - Kannakththala Sutta M.N00:46:26
662014/03/23239. Ven Korathota Vessabhu Thero - 12am27 Oct1300:39:34
672014/02/08209. Ven Korathota Wessabhu Thero - 10pm15 Sep13 - Buddhist Radio00:38:54
682014/02/08182. Ven Korathota Wessabhu Thero - 10pm09 Aug13 - Dhamma Padaya Arahantha Vaggaya 800:48:03
692014/01/22132. Ven Korathota Wessabhu Thero - 6.30am14 May13 Dhamma Padaya - Pushpa Waggaya 1 & 200:48:25
702014/01/21113. Ven Koratota Wessabhu Thero - 4am28 Apr13 - Dhamma Padaya - Marga Vaggaya 800:45:49
712014/01/03233. Ven Korathota Vessabhu Thero - Anapanasathi Bhavanava - 03p Nov1300:46:08
722014/01/03193. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya , Arahantha Vagga 2 - 23p Aug1300:43:26
732014/01/02138. Ven Korathota Wessabhu Thero - 04p Jul1300:45:51
742014/01/02127. Ven Korathota Wessabhu Thero - 18a Jun1300:52:53
752014/01/0298. Ven Korathota Vessabhu Thero - 19p May1300:44:53
762014/01/0263. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya , Dharmastha Vaggya 7 - 06a Apr1300:52:01
772014/01/0258. Ven Korathota Wessabhu Thero - Dhamma Padaya - Loka Vaggaya 2 - 03p Apr201300:42:43
782014/01/0246. Ven Korathota Wessabhu Thero - 23p Mar1300:44:40
792014/01/0121. Ven Korathota Wessabhu Thero - 29p Jan1300:44:58
802013/09/23Ven.Korathota Wessabu Thero00:44:47
812013/06/12118. Ven Korathota Wessabhu Thero 22p Oct10 F M)00:51:49
822013/04/28155.2 - Full Moon Day Dhamma Discussion 27pNov12 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:59:50
832013/04/0768. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 07 July1100:50:27
842013/04/0766. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 05 July1100:56:23
852013/04/0711. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 11 May1101:01:33
862013/04/0713. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 13 May1100:54:34
872013/04/0712. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Korathota Wessabhu Thero 9am12 May1101:15:10
882013/04/0158. Nirodhe Gnanaya (නිරෝධෙ ඥාණය) Ven Koratota Wessabhu Thero 27 June1100:37:28
892013/03/3177. Dhyanabhinna Sutta (ධ්‍යානභිඥ්ඟා සූත්‍රය) Ven Koratota Wessabhu Thero 01 Nov1200:46:19
902013/03/3148. Arana Sutta (අරණ සූත්‍රය ස.නි) Ven Korathota Wessabhu Thero 22 Apr1200:45:48
912013/03/2744. Sandaka Sutta (සන්දක සූත්‍රය) Ven Korathota Wessabhu Thero 29 Sep1101:02:50
922013/03/2651. Ven Korathota Wessabhu Thero 2am02 Apr1200:47:43
932013/03/2548. Ven Koratota Wessabhu Thero 2am26 Dec1100:46:35
942013/03/24155.1 - Ven Korathota Wessabhu Thero 27p Nov12 Full Moon Day00:37:23
952013/03/2371. Ven Korathota Wessabhu Thero 08p May12- Parinibbana Sutta00:41:26
962013/03/22128. Ven Korathota Wessabhu Thero 19p Dec1100:35:51
972013/03/22119. Ven Korathota Wessabhu Thero 15p Nov1100:42:56
982013/03/2264. Ven Koratota Wessabhu Thero 21p Jul1100:46:16
992013/03/1217. Samadhi Balaya - 2012-05-10 - Ven Korathota Wessabhu Thero00:56:17
1002013/03/0829. Sandaka Sutta - Korathota Wessabhu Thero01:03:56
1012012/08/19Sandaka Sutta - Korathota Wessabhu Thero - Suthra Dharma Deshana01:03:56
1022012/06/292012-05-10 Ven Korathota Wessabhu Thero - Samadhi Balaya00:56:17
1032012/05/01Ven Korathota Wessabu Thero - Dhamma Padaya - Arahantha wagga00:42:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.