කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/20Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero , 2019.07.20 - 20.01 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:47:43
22019/07/15 Ven Kotaneluwe Punnananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:51:03
32019/07/15Ven Kotaneluwe Punnananda Thero | 2019-07-02 | 11.00 PM00:51:03
42019/07/14ආචාර කිරීමේදී, සුදුස්සෙක්ට වැඳීමෙන් රැස්වන කුසලය අතට අත දීමෙන් රැස් නොවේ (2019 - 07 - 13)00:51:05
52019/07/05Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-07-0500:41:43
62019/07/03බුදු රජාණන් වහන්සේ උපන්දිනය පිළිබඳ දේශනා කල ආකාරය Ven. Kotaneluwe Punnyananda thero (2019 - 07 - 02)00:53:11
72019/07/02 Ven Kotaneluwe Pungnananda Thero - ඡන්ද - Chanda Iddhipāda - සතර සෘද්ධිපාද 101:07:03
82019/07/01සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-07-0100:41:46
92019/06/15pali Magadhi | පාලි මාගධි | Pro Episode 04 | kotaneluwe punnananda there | කොටනෙලූවේ හිමි00:20:30
102019/06/09pali magadhi, පාලි මාගධී pro Ep 03 kotaneluwe punnananda there කොටනෙළුවේ හිමි00:21:33
112019/06/04Pali Pro Ep 02 kotaneluwe punnananda there. පාලි, කොටනෙළුවේ හිමි00:19:58
122019/05/312019 05 27 Magadee Pali Pro 06 30pm Ep 0100:22:11
132019/05/29තමන් වඩාත්ම කැමති දෑ දන් දීමේ ආනිසංස (2019 - 05 - 28) පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි00:53:07
142019/05/29ස්වාමීන් වහන්සේට දරු සුරතල් කිරීම සුදුසුද (2019 - 05 - 28) පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි00:52:08
152019/05/29Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-05-2900:44:14
162019/05/26නිවන, නිවන, නිවන.. මොකද්ද මේ නිවන (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි00:51:16
172019/05/24සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kotaneluwe Punnananda thero 2019 -05- 2300:40:23
182019/05/21Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-05-2100:48:03
192019/05/21පන්සිල් හා මහජන සිල් (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි00:53:04
202019/05/20Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019- 05-2000:49:21
212019/05/10Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero - 2019.05.10 - 08.02 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:09
222019/04/11Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-04-1100:44:21
232019/04/08Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-04-0800:45:34
242019/04/052019 - 04 - 03 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:51:34
252019/04/052019 - 04 - 03 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි (ii) - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:48:51
262019/04/05Kotaneluwe Punnanada Tero00:58:41
272019/04/03Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-04-0300:44:06
282019/04/03Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-04-0300:40:09
292019/03/232019 - 03 - 22 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero01:06:31
302019/03/13Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero - 2019.03.13 - 08.03 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:20
312019/03/022019 - 02 - 27 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:52:34
322019/03/022019 - 02 - 26 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:49:40
332019/02/28Ven. Kotaneluwe Punnananda thero 2019- 02-2800:52:46
342019/02/25සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kotaneluwe Punnananda thero 2019- 02-2500:36:53
352019/02/192019 - 02 - 18 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:49:54
362019/02/18Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-02-1800:46:29
372019/01/22Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-01-2200:49:11
382019/01/21Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 2019.01.21 Oman.00:47:23
392019/01/21Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 2019.01.20 Oman.01:00:00
402019/01/20Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-01-2000:45:04
412019/01/20Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 2019.01.19 Oman01:26:03
422019/01/19Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 2019.01.18 Oman.01:20:08
432019/01/18Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero  - 2019.01.18 - 08.08 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:47:44
442019/01/18Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 2019.01.17 Oman01:15:54
452019/01/15Kotaneluwe Punnanannda Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1500:39:53
462019/01/092019 - 01 - 09 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:53:05
472019/01/08සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2019-01-0800:41:27
482018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:53:20
492018/12/272018 - 12 - 26 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:53:33
502018/12/18Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2018-12-1800:46:20
512018/11/222018 - 11 - 21 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:52:47
522018/11/20සජීව සූත්‍ර දේශනාව - කතා කරනවිට ... Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2018-11-2000:44:34
532018/11/18Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero  - 2018.10.30 - 23.05 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:52:04
542018/11/15කොහොමද අපි අප්‍රමාද වෙන්නේ Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 2018- 11- 1500:51:42
552018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:49:28
562018/10/282018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි - Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:51:15
572018/10/19Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero - 2018.10.19 - 20.02 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:30
582018/10/172018 10 16 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:54:43
592018/10/112018-10-11 පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:54:36
602018/09/27පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි 2018 09 13 Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:48:14
612018/09/24Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero - 2018.09.24 - 19.00 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:13
622018/09/20Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero - 2018.09.20 - 08.00 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:50
632018/09/19පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි 2018 09 03 Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:49:59
642018/09/14පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි 2018 07 25 Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:49:36
652018/09/12පූජ්‍ය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි 2018 06 12 Ven Kotaneluwe Punnyananda thero00:48:54
662018/08/28Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero 2018.08.27 - 16.05 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:50:46
672018/08/18Ven.Kotaneluwe Punnananda Thero, - 2018.08.18 - 08.00 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:27
682018/07/12අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් - දෙවියන්ට ප්‍රියමනාප අතරින් අගතැන් පිළින්දවච්ච මහා රහතන් වහන්සේ 11-07-201800:32:24
692018/06/22දබ්බමල්ල පුත්ත මහරහතන් වහන්ස්ගේ කථා පුවත Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 22-06-201800:39:40
702018/06/06Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero - 2018.06.06 - 08.00 කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:10
712018/05/31Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-03-01 | Ven Kotaneluwe Pungnananda Thero01:05:57
722018/03/02Kotaneluwe Punnananda Thero - Sanaramara Sewana Medin Poya 201800:28:05
732017/12/25Sermon By Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero00:59:41
742017/12/19Sermon By Ven Kotaneluwe Punnananda Thero00:52:52
752017/12/19Sermon Ven. K Punnananda Thero01:25:15
762017/11/06ප්‍රිය කිරීමේ ආදීනව-කොටනෙලුවේ පුඤ්ඤාණන්ද තෙරුණ්-Ven Kotaneluwe Punnananda Thero00:57:46
772017/08/14සජීව සූත්‍ර දේශනාව - ධජග්ග සූත්‍රය - Ven. Kotaneluwe Punnananda Thero 14- 08- 201700:42:23
782017/01/145. Ven Kotaneluwe Punnananda Thero - Sonananda Jathakaya - 13p Mar201600:44:29
792017/01/1013. Loka Sutta SN - Ven Kotaneluwe Punnananda Thero - 05 Nov201600:46:53
802016/08/28රෝගීන් තිදෙනෙක් -Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 28- 08- 2016idenek00:47:55
812016/06/13Ven Kotaneluwe Punnananda Thero01:11:51
822016/06/09මියගිය ඥාතීන් හා ඔවුන්ට පිං අනුමොදන් කිරීම Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 10 June 201600:47:10
832015/12/3179.1 Ven Kotaneluwe Punnananda Thero - Brahmana Dhammika Sutta KhN - 25p Nov2015 FM01:43:29
842015/11/17SLBC - Sara Prabha Gira 17-11-201500:55:46
852015/01/0452. Panna Vyakarana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kotaneluwe Punnananda Thero - 24 May201400:46:30
862013/03/2664. Ven Kotaneluwe Punnananda Thero දෙමව්පියෝදරුවන්හැදූහැටි 4am22 Apr1200:51:28
872013/03/234. Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 03a Jan1200:53:27
882013/03/2298. Ven Kotaneluwe Punnananda Thero 04a Oct1100:50:18
892013/03/128. Chanda Irdipada - 2012-04-28 - Ven Kotaneluwe Pungnananda Thero01:07:02
902012/06/252012-04-28 Ven Kotaneluwe Pungnananda Thero - Chanda Irdipada01:07:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.