කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/07Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2020.07.07 - 08.07 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:07
22020/06/03සිත නිවන බුදු බණ - 202 Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2020.06 02 - 05.00 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත00:42:28
32020/05/23Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero  2020.05.23 - 08.04 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:49
42020/05/02Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2020.05.02 - 20.00 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:11
52020/04/25Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2020.04.25 - 08.03 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත, ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:24
62020/03/06Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2020.03.06 - 08.03 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:03
72019/12/28සම්මා දිට්ඨි -18  Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2019.12.28 - 05.00 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි00:30:24
82019/11/15Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2019.11 15 - 08.03 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:11
92019/10/18Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2019.10.17 - 11.37 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:31
102019/10/10Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2019.10. 10 - 08.06 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:22
112019/10/01Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2019.09.30 - 13.35 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:13
122019/08/27Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero  2019.08.25 - 20.02 කුඩාකත්නෝරුවේ  විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:34
132019/07/27සිත නිවන බුදු බණ - 112 Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2019.07.27 - 05.00 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත00:41:05
142019/06/10Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2019.06.10 - 20.06 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:25
152019/05/29Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2019.05.29 - 08.05 කුඩාකත්නෝරුවේ  විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:01
162019/04/09Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero  - 2019.04.09 - 08.03 කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:13
172019/01/25Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2019.01.25 - 08.08 කුඩාකත්නෝරුවේ  විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:43
182018/11/28Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2018.11.28 - 08.10 කුඩාකත්නෝරුවේ  විනීත  ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:30
192018/07/16Kudakathnoruwe Vineetha Thero- Dharmasanaya - 2018-07-1600:39:00
202018/05/31Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 2018.05.31 - 20.00 කුඩාකත්නෝරුවේ  විනීත  ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:58
212018/02/14Ven.Kudakathnoruwe Vineetha Thero-2018.02.14 - 08.00 - කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:18
222017/01/1558. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Ashta Dushtakshana - 10p Nov201600:43:05
232017/01/1526. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Nanda Mathu Sutta AN - 04p July201600:43:23
242017/01/01Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 2016 12 30 20 0000:43:54
252015/12/3164. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 29p Jul201500:47:01
262015/12/3160. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Sathiya - 18a Jul201500:47:59
272015/12/313. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero DP Buddha Vaggaya 10 - 07a Jan201500:48:26
282015/12/3123. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Thanha Sutta AN - 19a Feb201500:49:52
292015/01/0261. Anusaya Sutta (Sanyuththa Nikaya) - Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 25p May201400:45:22
302015/01/018. Upekkha Sambojjangaya - Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 10p Jan1400:44:26
312014/01/04258. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 11p Dec1300:48:42
322014/01/03221. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 12aOct1300:51:52
332014/01/03217. Venkudakathnoruwe Vineetha Thero - Dhamma Padaya , Dharmastha Vaggaya 16 & 17 - 06a Oct1300:49:11
342014/01/02115. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 05p Jun1300:47:43
352014/01/0292. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Anuththariya Dharma - 15p May1300:44:46
362014/01/0260. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Thanha Sutta / Sanyuktha Nikaya - 05a Apr1300:27:27
372014/01/0242. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Dhamma Padaya , Kodha Waggaya - 19a Mar1300:49:33
382014/01/012. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - Irdhipada Sutta / Sanyuktha Nikaya - 03p Jan1300:45:11
392014/01/0129. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero - 13a Feb1300:49:37
402013/06/12132. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 23a Nov1000:51:43
412013/03/24168. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 26a Dec12- Gihi Sutta00:51:51
422013/03/24128. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 27p Sep12- Marriage00:46:25
432013/03/24117. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 07a Aug12- Samma Vacha00:54:51
442013/03/24113. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 25p Jul12- Gopalaka Sutta00:46:49
452013/03/24107. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 11p Jul1200:46:03
462013/03/24100. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 01a Jul1200:47:06
472013/03/2351. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 01p Apr1200:46:17
482013/03/2335. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 02a Mar12- Migasala Sutta A N.00:48:43
492013/03/2331. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 20a Feb12- Sanyoga Visanyoga Sutta A N00:49:35
502013/03/2314. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 24a Jan1200:51:15
512013/03/22100. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 06p Oct11800:46:23
522013/03/2285. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 21p Sep1100:42:35
532013/03/2249. Ven Kudakathnoruwe Vineetha Thero 14p May1100:45:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.