අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/09(2020 - 07 - 09) පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven. Alubomulle Dhammalankara thero00:53:56
22020/07/09Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2020 07 0900:47:05
32020/07/07මිත්‍යා විශ්වාස සහ ඇදහිලි පිළිබඳ බුදු දහමේ විග්‍රහය.පුජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි00:53:21
42020/06/15(2020 - 06 - 13) පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven. Alubomulle Dhammalankara thero01:00:04
52020/06/13Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2020 06 1300:52:38
62020/05/24(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven. Alubomulle Dhammalankara thero00:57:45
72020/05/21Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2020-05-2100:48:35
82020/05/04වැඩ වැඩි අය නිවන අහිමි කර ගන්නවා - Ven Alubomulle Dhammalankara Tero - Budu Bana00:45:01
92020/05/02කුසල්ද මුදල්ද මුදල්ද කුසල්ද? Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2020-05-0200:45:01
102020/03/30අධර්මය සමග හුදකළාව වාද කරන්න Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2020-03-3000:53:15
112020/03/03Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero | දහම් ගැට ධර්මදේශනය00:57:17
122020/02/03අද දවසේ මගේ හිත හැසිරුනු හැටි.. Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2020 - 02 - 01)00:44:52
132020/02/03හොඳ හිතක ආශ්චර්ය - Alubomulle Dhammalankara Tero - පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Budu Bana00:51:55
142020/02/01එව්රි මයින්ඩ් නොකියා එව්රි බොඩි කියන්නේ ඇයි? Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2020-02-0100:44:52
152020/01/10රංචු රස්තියාදුවෙන් අතපසු වන්නේ තමාට තමා මුණගැසීමයි Ven. Alubomulle Dhammalankara thero 2020 - 01-0801:00:49
162020/01/08මස් හටිටියේ ඇති නර කෙසක් Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2020-01-0800:51:40
172020/01/06පව්කාරයන්ට ප්‍රශංසා වැඩියි - Alubomulle Dhammalankara Tero - අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Budu Bana00:48:52
182020/01/04ධාර්මිකව ලබන දංකුට ටික ශ්‍රේෂ්ඨයි Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2019 - 01 - 01)00:49:00
192019/12/22"මම ඔබගේ මැණියන්, ඔබ මාගේ පියාණන් වහන්සේ" Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2019 - 12 -20)00:52:23
202019/12/20Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2019-12-2000:43:39
212019/12/01දස බෝධිසත්ව උත්පත්ති කථා Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2017 - 07 - 09)00:42:51
222019/10/17නිවැරදි ධර්ම චක්‍රය ඇත්තේ ලංකාවේද? ඉන්දියාවේද ? - Alubomulle Dhammalankara Tero - Budu Bana00:52:50
232019/10/16මැදුම් පිළිවෙත් 7ක් Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2019 - 10 - 15)00:58:05
242019/09/19අතීතයේ හෝ අනාගතයේ ජීවත් නොවන්න - Alubomulle Dhammalankara Tero - අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි00:55:29
252019/09/17සවිමත් රෝද ඇතත් අක්ෂ දණ්ඩ කැඩුනු රථයක් Ven. Alubomulle Dhammalankara thero (2019 - 09 - 16)00:57:58
262019/09/12#ධර්ම දේශනය #බණ පූජ්‍ය#අලුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර#Dharma deshanaya #bana #alubomulle dhammalankara thero00:31:50
272019/09/03Dharma Deshana at Kottawa 30.08.2019 Rev. Alubomulle Dhammalankara Thero01:12:34
282019/06/18Alubomulle Dhammalankara Tero - රහස් වැඩ, පින සහ සැප - පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි00:50:59
292019/06/17Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2019 06 1700:51:01
302019/05/24Alubomulle Dhammalankara Tero - සමයත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි00:48:43
312019/05/11ඔබගේ සිත මසකට දින කීපයක් වත් පැවිදි කරන්න (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි00:53:16
322019/04/062019 - 04 - 05 පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි - Ven Alubomulle Dhammalankara thero00:57:54
332019/04/05Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2019-04-0500:47:26
342019/03/30Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 2019-03-3000:54:01
352019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
362019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
372019/01/01Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - දහර සූත්‍රය01:00:24
382018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
392018/10/29Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - මුඛය සහ ශ්‍රී මුඛය00:53:01
402018/10/28Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - චක්‌ක සූත්‍රය00:45:50
412018/10/172018 10 16 පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි Ven Alubomulle Dhammalankara thero00:57:57
422018/09/29Ven.Alubomulle Dhammalankara Thero, 2018.09.21 - 13.40 අලුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:44
432018/09/19පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි 2018 08 27 Ven Alubomulle Dhammalankara thero00:56:47
442018/09/13පූජ්‍ය අළුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර හිමි 2018 07 2 Ven Alubomulle Dhammalankara thero00:55:44
452018/09/12Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2018 06 0600:53:52
462018/08/29Ven.Alubomulle Dhammalankara Thero, 2018.08.28 - 11.45 අලුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:18
472018/08/03Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - මම00:55:06
482018/07/09Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ විඥ්ඥෝ හේති00:52:16
492018/07/02Ven.Alubomulle Dhammalankara Thero  - 2018.07.02 - 01.30 අලුබෝමුල්ලේ ධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:44
502018/04/22භේදය Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2018-04-2200:53:12
512018/04/16Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2018-04-1400:53:36
522018/04/06Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2018-04-0600:52:53
532018/03/16සජීව සුත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 2018-03-1600:51:29
542018/02/01Dam Sabhawa | දම් සභාව | 31/01/201800:48:51
552018/01/13Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - පුනර්භවය00:54:33
562018/01/0361. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - Citta Vaggaya 9 DP - 9 pm 10 Nov 201700:51:46
572017/12/20Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 20-12- 201700:49:27
582017/12/06Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 06-12-201700:52:31
592017/11/11මිනිය - 2 Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 10-11-201700:50:51
602017/10/15ජීවිතයේ යතාර්ථය අවබෝධ කරගැනීම Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 15-10-201700:45:50
612017/10/04Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 03-10-201700:47:11
622017/09/07මතු බුදු වන බුදුවරු Ven. Alubomulle Dhammalankara Thero 07- 09- 201700:42:51
632017/03/24අත්හැරීම - 3 Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 24- 03-201700:51:57
642017/01/02අත්හැරීම Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 02-01-201700:54:23
652016/12/02කුළුපග සූත්‍රය Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 02-12-201600:48:09
662016/11/11මස් මාංස අනුභවය Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 31 08 201600:51:08
672016/09/01මස් මාංස අනුභවය - Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 31-08- 201600:51:08
682016/08/15Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 14-08-201600:54:21
692016/07/10කර්මය Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 10 July 201600:56:01
702016/05/04බුද්ධ ශාසනයේ දන් නොදීම සහ නොදිය යුතු දාන Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 03- 05-201600:47:30
712016/01/0172. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 2am15 Jul201500:53:13
722016/01/0170. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - Aloka Sutta AN - 7.30pm12 Ju201500:48:29
732015/01/04106. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 10pm13 June201400:55:55
742015/01/0359. Vamana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 10am11 Apr1400:48:51
752014/03/2586. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 10Jul13 - Apannaka Sutta M.N00:53:19
762014/03/2413. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 02 Feb13 - Chethiya Sutta S.N00:50:11
772014/03/23247. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 4am01 Nov1300:50:56
782014/01/2080. Ven Alubomulle Dhammalankara Thero - 5pm02 Apr13 - Adinnadana Weramani00:42:01
792013/04/0172. Sabbannutha Gnagnaya (සබ්බඟ්ඤුත ඥාණය) Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 11 Jul1100:42:10
802013/03/2762. Sacca Vibhanga Sutta (සච්ච විභංග සූත්‍රය) Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 03 Dec1100:46:30
812013/03/2727. Chula Gosinga Sutta (චූල ගෝසින්ග සූත්‍රය) Ven Alubomulle Dhammalankara Thero 14 Aug1100:50:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.