මඩිහේ සුගතසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.07.16 - 19.04 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:16
22019/07/03Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.07.03 - 08.03 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:26
32019/06/30සිත නිවන බුදු බණ - 98 Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.06.30 - 05.02 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රය00:36:34
42019/04/05සච්ච ගවේෂී - 01 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.04.0300:29:26
52019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:54:04
62019/03/222019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:48:45
72019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:50:13
82019/01/21Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.01.20 - 19.05 මඩිහේ සුගතසිරි  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:43:32
92019/01/032. Nakula Matha Manapakayikasutta AN - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 25 May201800:47:03
102019/01/035.1 Ven Madihe Sugathasirii Thero - Adi Brahmachariya Panna Sutta AN - 31p Mar2018 FM00:52:11
112019/01/0311. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Wakkali Sutta SN - 12p Aug201800:42:52
122018/12/28Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.12.28 - 08.04 මඩිහේ සුගතසිරි  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:05
132018/11/27Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.11.27 - 08.05 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:43
142018/11/052018 - 11 - 05 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:50:34
152018/10/12Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.10.12 - 20.01 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:32
162018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි Ven Madihe Sugathasiri thero00:47:00
172018/10/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.10.01 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:38:18
182018/09/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.09.26 - 08.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:09
192018/08/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero, - 2018.08.25 - 19.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:24
202018/08/12Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.08.12 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:34
212018/07/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.07.25 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:45
222018/07/25Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.07.25 - 01.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:18
232018/06/18Ven Madihe Sugathasiri Thero - සල්ලෙඛ සූත්‍රය00:48:08
242018/06/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.06.01 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:03
252018/05/22Ven.Madihe Sugathasiri Thero, - 2018.05.22 - 08.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:46
262018/04/292018 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0500:52:06
272018/03/31Ven. Madihe Sugathasiri Thero - 2018.03.31 -19.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:32
282018/03/03Ven.Madihe Sugathasiri Thero-2018.03.03-20.00 - මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:10
292018/01/24Talking Book Ep 652 - Madihe Sugathasiri Himi's Book Launch00:23:55
302017/10/22Dr. Madihe Sugathasiri Thero: Book Launch | Talking Books [EP 536]00:23:55
312017/06/18Ven Madihe Sugathasiri Thero Part 300:09:08
322017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0400:43:39
332017/04/18Ven Madihe Sugathasiri Thero Dharmadeshana Part 200:20:58
342017/04/09Ven Madihe Sugathasiri Thero Dharmadeshana Part 100:21:28
352017/02/19Sadaham sawana - දෙමවිපිය වටිනාකම - පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:55
362017/01/31Ven Madihe Sugathasiri Thero 2017 01 31 08 0000:46:18
372017/01/1546. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Thayodhamma Sutta AN - 24p Sep201600:42:41
382017/01/157.1 Ven Madihe Sugathasiri Thero - Pothaliya Sutta MN - 21p Apr2016 FM00:47:59
392017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 800:08:18
402017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 600:10:02
412017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 700:08:04
422017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri bana part 600:09:13
432017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri bana part 500:07:58
442017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana part 300:08:23
452017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana part200:08:58
462017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana100:09:06
472017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana00:08:09
482017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana00:08:58
492017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana part 100:09:05
502017/01/0263. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm11 Nov201600:42:43
512017/01/0252. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Chathurarya Sathya - 3am14 Oct201600:44:14
522017/01/0245. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Saddha Bala Sangaha Vatthu Sutta - 3am21 Sep201600:45:04
532016/08/16Talking Books Episode 236 Ven. Dr. Madihe Sugathasiri Thero00:17:23
542016/01/0122. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm28 Feb201500:44:05
552015/12/3140. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Maha Nidana Sutta Paticcasamuppadaya - 24a Apr201500:47:18
562015/12/3121. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 12a Feb201500:49:08
572015/01/04120. What is Bhavaya - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 11.30am26 Nov201400:46:10
582015/01/0367. Sallekha Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10.15am18 Apr1400:46:00
592015/01/0277. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 12a Oct201400:50:23
602015/01/0233. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 08p Mar1400:42:17
612015/01/0230. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 05a Mar1400:42:54
622015/01/0120. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 08a Feb1400:50:09
632014/01/1921. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm19 Jan13 - Saptha Visuddhiya00:42:09
642014/01/04257. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Ahuneyya Gunaya - 10p Dec1300:44:54
652014/01/03247. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 20p Nov1300:49:40
662014/01/03195. Ven Madihe Sugathasirii Thero - Dhamma Padaya , Bikkhu Vaggaya 11 - 24p Aug1300:46:23
672014/01/03174. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 06p Aug1300:45:09
682014/01/03154. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Saptha Bojjanga - 18p Jul1300:48:00
692014/01/02135. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Sallekha Sutta - 03a Jul1300:53:49
702014/01/02114. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Chethokhila Sutta / Majjima Nikaya - 04p Jun1300:52:52
712014/01/02109. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 29p May1300:45:42
722013/06/1251. Ven Madihe Sugathasiri Thero 11p Apr1000:43:48
732013/06/1212. Ven Madihe Sugathasiri Thero 25a Jan1000:45:24
742013/06/09Video Sermon - 1 by Ven.Madihe Sugathasiri Thero00:50:02
752013/03/3126. Phusathi Sutta (පුසති සූත්‍රය) Ven Madihe Sugathasiri Thero 28 Feb1200:46:43
762013/03/24161. Ven Madihe Sugathasiri Thero 14a Dec1200:51:01
772013/03/24127. Ven Madihe Sugathasiri Thero 25p Sep1200:45:53
782013/03/2376. Ven Madihe Sugathasiri Thero 20p May1200:47:45
792013/03/11199. Raja Sutta - Ven Madihe Sugathasiri Thero00:56:39
802012/06/08Ven Madihe Sugathasiri Thero - Raja Sutta00:56:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.