මඩිහේ සුගතසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/28Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2020.07.28 - 08.06 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:48
22020/06/19(2020 - 06 - 17) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:48:34
32020/06/17Sadaham Sawana || නිත්‍ය ශීලයෙන් මතුකරගත හැකි නිවන || Madihe Sugathasiri Thero00:45:05
42020/06/14සද්ධර්මදේශනය මියගිය ඥාතීන්ට පිං පැමිණවීම පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි නාහිමි 2020061400:51:56
52020/06/14(2020 - 06 - 12) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:53:05
62020/06/052020 පොසොන් පෝදා සිල් වැඩසටහන 07 - ප.ව 1.00 සිට - ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි.00:43:16
72020/05/16Madihe Sugathasiri Thero - Sanaramara Sewana 2020-03-1400:46:44
82020/05/10Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2020.05.10 - 08.06 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:37
92020/05/10Budu bana බුදු බණ 2 ක් අපවත්වී වදාල තලල්ලේ සිරි ධම්මානන්ද මහා නාහිමි මඩිහේ සුගතසිරි නාහිමි 2020051001:59:29
102020/05/08(2020 - 05 - 07) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:48:06
112020/05/07(2020 - 05 - 06) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:48:52
122020/05/02(2020 - 05 - 01) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:53:42
132020/04/29Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2020.04.28 - 08.10 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:12
142020/04/18(2020 - 04 - 17) පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven. Madihe Sugathasiri thero00:44:15
152020/02/20Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2020.02.20 - 08.02 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:50
162020/02/11සිත නිවන බුදු බණ - 185 Ven.Madihe Sugathasiri Thero, 2020.02.09 - 05.04 මඩිහේ සුගතසිරි හිමි00:37:11
172020/01/2622.1 Ven Madihe Sugathasiri Thero - 16p Jul2019 FM00:52:17
182020/01/251.1 Ven Madihe Sugathasiri Thero - Pancha Niyama Dharma - 20p Jan2019 FM00:43:55
192020/01/03ස්වර්ණ්වහිනි 2020 01 03 ඒහිපස්සිකෝ පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:12
202020/01/03Ehipassiko 2020.01.0300:28:12
212019/12/26ස්වර්ණ්වහිනි 2019 12 27 ඒහිපස්සිකෝ මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ එන්න ධර්මය දකින්නට00:27:07
222019/12/22අට ආකාර සීල විවරණය Ven. Madihe Sugathasiri thero (2019 - 12 -20)00:41:25
232019/12/20ඔබ සතුව ඇති උදක ප්‍රසාද මානික්‍ය Ven. Madihe Sugathasiri Thero 2019-12-2000:41:25
242019/12/18පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ණ්වහිනි ඒහිපස්සිකෝ 2019 12 18 එන්න ධර්මය දකින්නට00:26:46
252019/12/18Ehipassiko 2019.12.1800:26:46
262019/12/13FM Derana | Asapuwa | අපි හිතන දේ ඒ විදිහටම සිද්ධ නොවෙන්නේ ඇයි? | Ven Madihe Sugathasiri Thero00:50:43
272019/12/08Ven.Madihe Sugathasiri Thero, 2019.12.08 - 08.08 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:48
282019/12/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero, 2019.12.01 - මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:48
292019/11/24Ven.Madihe Sugathasiri Thero, 2019.11 24 - 08.07 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:56
302019/11/20ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 20 ඒහිපස්සිකෝ උදෑසන දහම් සිතුවිලි00:26:10
312019/11/20Ehipassiko 2019.11.2000:26:10
322019/11/13Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.11.12 - 19.03 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:15
332019/11/08ඒහිපස්සිකෝ 2019 11 08 ස්වර්ණ්වහිනි රූපවාහිනී උදෑසන ධර්ම දේනාව එන්න ධර්මය දකින්න00:26:56
342019/11/08Ehipassiko 2019.11.0800:26:56
352019/10/29Ehipassiko 2019.10.2900:27:41
362019/10/28ප්‍රීතිය ඇතිවීම දැන ගනිමින් ආශ්වාස, ප්‍රශ්වාසයේ යෙදීම Ven Madihe Sugathasiri thero (2019 - 10 - 27)00:50:59
372019/10/15Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2019.10. 14 - 08.04 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:24
382019/10/12Madihe Sugathasiri Thero - Sanaramara Sewana 2019-09-2101:03:15
392019/10/074 ආකාර ධම්මානුපස්සනාව Ven. Madihe Sugathasiri thero (2019 - 10 - 05)00:46:31
402019/10/01Daham Sithuvili - (2019-10-01) | ITN00:22:14
412019/08/29Ven. Madihe Sugathasiri Thero 2019-08- 2800:45:36
422019/08/27ගැටළුවක් ලිහන්නෙ කොහොමද? Ven. Madihe Sugathasiri thero (2019 - 08 - 26)00:48:58
432019/08/24Ven.Madihe Sugathasiri Thero 2019.08.23 - 20.02 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:34:09
442019/08/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.08.01 - 20.02 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:17
452019/07/31පංචද්වාරික චිත්ත වීති කොටස් 4ක් හා මනොද්වාරික චිත්ත වීති කොටස් 2කි (2019 - 07 - 30)00:56:49
462019/07/30කසින මණ්ඩලයක් සාදාගෙන කසින කමටහනක් වඩන ආකාරය Ven. Madihe Sugathasiri thero (2019 - 07 - 29)00:49:05
472019/07/16Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.07.16 - 19.04 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:16
482019/07/03Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.07.03 - 08.03 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:26
492019/06/30සිත නිවන බුදු බණ - 98 Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.06.30 - 05.02 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රය00:36:34
502019/04/05සච්ච ගවේෂී - 01 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.04.0300:29:26
512019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:54:04
522019/03/222019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:48:45
532019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:50:13
542019/01/21Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2019.01.20 - 19.05 මඩිහේ සුගතසිරි  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:43:32
552019/01/032. Nakula Matha Manapakayikasutta AN - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 25 May201800:47:03
562019/01/035.1 Ven Madihe Sugathasirii Thero - Adi Brahmachariya Panna Sutta AN - 31p Mar2018 FM00:52:11
572019/01/0311. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Wakkali Sutta SN - 12p Aug201800:42:52
582018/12/28Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.12.28 - 08.04 මඩිහේ සුගතසිරි  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:05
592018/11/27Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.11.27 - 08.05 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:43
602018/11/052018 - 11 - 05 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි - Ven Madihe Sugathasiri thero00:50:34
612018/10/12Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.10.12 - 20.01 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:32
622018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි Ven Madihe Sugathasiri thero00:47:00
632018/10/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.10.01 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:38:18
642018/09/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.09.26 - 08.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:09
652018/08/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero, - 2018.08.25 - 19.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:24
662018/08/12Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.08.12 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:34
672018/07/26Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.07.25 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:45
682018/07/25Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.07.25 - 01.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:18
692018/06/18Ven Madihe Sugathasiri Thero - සල්ලෙඛ සූත්‍රය00:48:08
702018/06/01Ven.Madihe Sugathasiri Thero - 2018.06.01 - 20.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:03
712018/05/22Ven.Madihe Sugathasiri Thero, - 2018.05.22 - 08.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:46
722018/04/292018 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0500:52:06
732018/03/31Ven. Madihe Sugathasiri Thero - 2018.03.31 -19.00 මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:32
742018/03/03Ven.Madihe Sugathasiri Thero-2018.03.03-20.00 - මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:10
752017/06/18Ven Madihe Sugathasiri Thero Part 300:09:08
762017/05/102017 වෙසක් පුරපසලොස්වක දින සීල ව්‍යාපාරය - 0400:43:39
772017/04/18Ven Madihe Sugathasiri Thero Dharmadeshana Part 200:20:58
782017/04/09Ven Madihe Sugathasiri Thero Dharmadeshana Part 100:21:28
792017/02/19Sadaham sawana - දෙමවිපිය වටිනාකම - පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:55
802017/01/31Ven Madihe Sugathasiri Thero 2017 01 31 08 0000:46:18
812017/01/1546. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Thayodhamma Sutta AN - 24p Sep201600:42:41
822017/01/157.1 Ven Madihe Sugathasiri Thero - Pothaliya Sutta MN - 21p Apr2016 FM00:47:59
832017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 800:08:18
842017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 600:10:02
852017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri thero bana part 700:08:04
862017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri bana part 600:09:13
872017/01/14Godapitiya madihe sugathasiri bana part 500:07:58
882017/01/13Akuressa godapitiya madihe sugathasiri bana part 300:08:23
892017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana part200:08:58
902017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana100:09:06
912017/01/13Akuressa godapitiya madihe sugathasiri bana00:08:09
922017/01/13Godapitiya madihe sugathasiri bana00:08:58
932017/01/13Akuressa godapitiya madihe sugathasiri bana part 100:09:05
942017/01/0263. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm11 Nov201600:42:43
952017/01/0252. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Chathurarya Sathya - 3am14 Oct201600:44:14
962017/01/0245. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Saddha Bala Sangaha Vatthu Sutta - 3am21 Sep201600:45:04
972016/01/0122. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm28 Feb201500:44:05
982015/12/3140. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Maha Nidana Sutta Paticcasamuppadaya - 24a Apr201500:47:18
992015/12/3121. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 12a Feb201500:49:08
1002015/01/04120. What is Bhavaya - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 11.30am26 Nov201400:46:10
1012015/01/0367. Sallekha Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10.15am18 Apr1400:46:00
1022015/01/0277. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 12a Oct201400:50:23
1032015/01/0233. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 08p Mar1400:42:17
1042015/01/0230. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 05a Mar1400:42:54
1052015/01/0120. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 08a Feb1400:50:09
1062014/01/1921. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 10pm19 Jan13 - Saptha Visuddhiya00:42:09
1072014/01/04257. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Ahuneyya Gunaya - 10p Dec1300:44:54
1082014/01/03247. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 20p Nov1300:49:40
1092014/01/03195. Ven Madihe Sugathasirii Thero - Dhamma Padaya , Bikkhu Vaggaya 11 - 24p Aug1300:46:23
1102014/01/03174. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 06p Aug1300:45:09
1112014/01/03154. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Saptha Bojjanga - 18p Jul1300:48:00
1122014/01/02135. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Sallekha Sutta - 03a Jul1300:53:49
1132014/01/02114. Ven Madihe Sugathasiri Thero - Chethokhila Sutta / Majjima Nikaya - 04p Jun1300:52:52
1142014/01/02109. Ven Madihe Sugathasiri Thero - 29p May1300:45:42
1152013/06/1251. Ven Madihe Sugathasiri Thero 11p Apr1000:43:48
1162013/06/1212. Ven Madihe Sugathasiri Thero 25a Jan1000:45:24
1172013/06/09Video Sermon - 1 by Ven.Madihe Sugathasiri Thero00:50:02
1182013/03/3126. Phusathi Sutta (පුසති සූත්‍රය) Ven Madihe Sugathasiri Thero 28 Feb1200:46:43
1192013/03/24161. Ven Madihe Sugathasiri Thero 14a Dec1200:51:01
1202013/03/24127. Ven Madihe Sugathasiri Thero 25p Sep1200:45:53
1212013/03/2376. Ven Madihe Sugathasiri Thero 20p May1200:47:45
1222013/03/11199. Raja Sutta - Ven Madihe Sugathasiri Thero00:56:39
1232012/06/08Ven Madihe Sugathasiri Thero - Raja Sutta00:56:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.