මාරස්සන ජාගර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/16අධිෂ්ඨාන කර ධ්‍යානාංග වැඩීම Ven. Marassana Jagara thero (2019 - 10 - 15)00:53:48
22019/07/21සිත නිවන බුදු බණ - 109 Ven.Marassana Jagara Thero - 2019.07.21- 05.01 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:42:06
32019/06/08Ven.Marassana Jagara Thero 2019.06.08 - 20.03 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:46
42019/03/22Ven.Marassana Jagara Thero  - 2019.03.22 - 08.03 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:41
52019/03/19Ven.Marassana Jagara Thero - 2019.03.18 - 08.02 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:22
62019/02/08Ven Marassana Jagara Thero | 2019-02-07 | 6.30PM00:45:30
72019/02/082019 - 02 - 07 පූජ්‍ය මාරස්සන ජාගර හිමි - Ven Marassana Jagara thero00:39:54
82019/01/09Ven Marassana Jagara Thero - කෙලෙස් තවන වැර වීර්යයෙන් මාර බැම්ම බිදින්න00:50:50
92018/12/08Ven.Marassana Jagara Thero - 2018.12.08 - 08.07 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:30
102018/11/152018 - 11 - 14 පූජ්‍ය මාරස්සන ජාගර හිමි - Ven Marassana Jagara thero00:50:51
112018/11/14Ven. Marassana Jagara Thero 2018-11-1400:50:31
122018/10/26Ven.Marassana Jagara Thero - 2018.10.26 - 08.03 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:10
132018/10/19Ven Marassana Jagara Thero - දුකේ හටගැනීම හා නැතිවීමත් කාමයන් මනාකොට දකීනම් ( දුක්‌ඛධම්‌ම සූත්‍රය )00:51:17
142018/10/01Ven.Marassana Jagara Thero, - 2018.10.01 - 08.00 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:55
152018/09/12පූජ්‍ය මාරස්සන ජාගර හිමි 2018 06 28 Ven Marassana Jagara thero00:52:31
162018/09/12පූජ්‍ය මාරස්සන ජාගර හිමි 2018 07 03 Ven Marassana Jagara thero00:59:10
172018/08/16Ven.Marassana Jagara Thero 2018.08.16 - 03.00මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ  THE BUDDHIST RADIO00:54:22
182018/08/11Ven.Marassana Jagara Thero - 2018.08.11 - 20.00 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:33
192018/07/19Ven Marassana Jagara Thero - අකුසල් මැඩලීමට00:48:05
202018/06/18Ven Marassana Jagara Thero - ආශ්චර්යමත් අත්භූත ධර්ම කරුණු (අච්ඡරියබ්භුත සූත්‍රය )00:52:03
212018/06/04Ven.Marassana Jagara Thero - 2018.06.04 - 20.00 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:14
222018/04/19Ven. Maarassana Jaagara Thero - 2018.04.19 - 20.00 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:42
232018/03/04Ven Marassana Jagara Thero - ගොපාලක සූත්‍රය00:52:47
242017/07/20Ven Marassana Jagara Thero - දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය00:49:20
252017/01/025. Ven Marassana Jagara Thero - 5pm03 May201600:47:18
262016/11/26Ven Marassana Jagara Thero - සප්ත මෛතුන ධර්ම00:48:29
272016/07/27Ven Marassana Jagara Thero - කාමච්චන්දය ( පංච නීවරණ )00:41:50
282015/04/302013 06 27 Ven Marassana Jagara Thero00:58:54
292015/04/032013 06 14 Ven Marassana Jagara Thero00:59:03
302015/01/043. Sadunada (Pooja Katha 7) - Ven Marassana Jagarathero - 10.30pm14 May1400:49:35
312014/03/2437. Ven Marassana Jagara Thero - 30 Mar13 - Veranjaka Sutta M.N00:51:21
322014/01/21104. Ven Marassana Jagara Thero - 12 30am Apr13 - Vithakka Santana Sutta00:49:35
332014/01/03232. Ven Marassana Jagara Thero - Ghosambhika Sutta / Majjima Nikaya , Saraneeya Dharma - 02p Nov1300:51:05
342013/06/1216. Ven Marassana Jagara Thero Early Feb1000:47:41
352013/05/042 Vedananupassanawa වේදනානුපස්සනාව) -Ven Marassana Jagara Thero 22Apr1200:49:58
362013/03/3136. Ghateekara Sutta (ඝටීකාර සූත්‍රය) Ven Marassana Jagara Thero 27 Mar1200:48:25
372013/03/2654. Ven Marassana Jagara Thero 4am06 Apr1200:49:33
382013/03/1413. Ayathana Bavana Manasikaraya ( Dhammanupassana Bavanava ) - Ven Marassana Jagara Thero00:46:48
392013/03/1412. Pancha Upadanaskanda Bavanava - Ven Marassana Jagara Thero00:51:03
402013/03/121. Vedananu Passana - 2012-04-21 - Ven Marassana Jagara Thero00:59:44
412013/03/11185. Gatikara Sutta - Ven Marassana Jagara Thero00:52:29
422012/06/30Ven Marassana Jagara Thero - Pancha Upadanaskanda Bavanava00:51:03
432012/06/232012-04-21 Ven Marassana Jagara Thero - Vedananu Passana00:59:44
442012/06/18Ven Marassana Jagara Thero - Ayathana Bavana Manasikaraya ( Dhammanupassana Bavanava )00:46:48
452012/05/07Ven Marassana Jagara Thero - Gatikara Sutta00:52:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.