මීතලාවේ විනීත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/02දිනය පුරා හෝ හැට පැයේ සීලය Ven. Meethalawe Vineetha thero (2019 - 10 - 31)00:53:46
22019/09/28මෛත්‍රීය නිවැරදිව වැඩෙන්නේ නම් 3,4 ධ්‍යාන මට්ටම් හෝ ස්පර්ශ විය යුතුය (2019 - 09 - 27)00:44:32
32019/09/27Ven Meethalawe Vinitha Thero00:44:32
42019/09/18 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:51:18
52019/09/10 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:55:21
62019/09/10 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:57:11
72019/09/01 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:59:32
82019/08/29 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:49:19
92019/08/29 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:27:17
102019/08/29 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:43:00
112019/08/28 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:35:03
122019/08/28 Ven Meethalawe Vinitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:49:50
132019/07/09සානු සාමණේරගේ පෙර භවයක මව හා වර්තමාණ මව අතර වූ සාකච්ඡාව Meethalawe Vineetha thero (2019 - 07 - 09)01:03:12
142019/06/26ක්‍රොධය කැරැල්ලක් වැනිය, ආරම්භයෙන් පසු එය විසින්ම පෝෂනය වේ Ven Meethalawe Vineetha thero (2019-6-25)00:52:27
152019/02/04Ven.Meethalawe Vineetha Thero - 2019.01.31 - 17.11  මීතලාවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:41
162018/11/072018 - 11 - 06 පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත හිමි - Ven Meethalawe Vineetha thero00:45:17
172018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත හිමි - Ven Meethalawe Vineetha thero00:46:43
182018/08/28තිසරණයෙන් අමා දොර විවර කිරීම - අතිපූජනීය මීතලාවේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:10
192018/04/20ධර්ම දේශනාව - Most Reverent Meethalawe Vineetha Thero (2018-04-20)00:53:55
202018/04/20ධර්ම දේශනාව - Most Reverent Meethalawe Vineetha Thero (2018-04-20)00:53:55
212017/12/01අසඞ්ඛත සඞ්ඛත ධර්මය00:57:11
222017/12/01ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:18
232017/12/01කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය00:55:21
242017/12/01ප්‍රීතිය සහ ඥාණය00:49:50
252017/12/01සූචිලොම සූත්‍රය00:59:32
262017/12/01මෙත්තා ආනිසංස00:35:02
272017/12/01නුවණ නමැති ආයුධය00:27:17
282017/12/01ධර්ම ශක්තිය00:43:00
292017/12/01සීල ගුණය00:49:19
302017/10/02Ven Meethalawe Vineetha Thero - මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමිය01:03:07
312017/01/1586. Ven Meethalawe Vineetha Thero - Anuruddha Maha Rahathanvahanse - 27p Dec201600:45:33
322017/01/1561. Ven Meethalawe Vineetha Thero - Saptha Arya Dhanaya - 12p Nov201600:46:18
332017/01/1580. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 12p Dec201600:46:44
342016/12/19Ven Meethalawe Vineetha Thero 2016 12 18 19 0000:46:01
352016/11/13Ven Meethalawe Vinitha Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:48:44
362016/05/10Rathana Sutta Last Session - Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201601:02:07
372016/04/26භාවනා 4 - Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:16:01
382016/04/24Vishuddhi Margaya Special # 03 Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:45:53
392016/04/24භාවනා 3 - Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:56:47
402016/04/20භාවනා 2 - Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201601:02:20
412016/04/19Vishuddhi Margaya Special # 02 Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:42:07
422016/04/17Vishuddhi Margaya # 01 Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:50:42
432016/04/12භාවනා 1 - Ven Meethalawe Vineetha Thero Sri Lankaramaya Dubai 201600:53:39
442016/03/22Most Ven Meethalawe Vineetha Thero01:58:39
452016/01/0111. Ven Meethalawe Vineetha Thero - Bakkula Maha Rahathan Vahanse - 6.30pm28 Jan201500:45:39
462016/01/0110. Ven Meethalawe Vineetha Thero - Punna Therun Vahanse - 12am25 Jan201500:46:25
472015/10/20පංච ස්කන්ධ​ භවනාව | Pancha Skanda Bhawana | ආයතන භවනාව | Ayathana Bhawanawa | Indriya Bhavana00:09:28
482015/10/20සූචිලොම සූත්‍රය ( සුචිරෝම යක්ෂයා අරභයා වදාළ) | Suchiloma Sutta ( Suchiloma Yakashaya Arbaya Wadala)00:59:32
492015/10/20මෙත්තා ආනිසංස | Meththa Anisansa | Meththanisansa | Ven. Meethalawe Vineetha Thero00:35:02
502015/10/20Chula vedalla Sutta | චූල වේදල්ල සූත්‍රය | Chula Wedalla Sutta | Ven. Meethalawe Vineetha Thero00:56:04
512015/10/20පසේ බුදු වරුන්ගේ කථා| Pase Budu Waruna | පසේ බුද්ධත්වය|Pase Budu Rajanan wahanse|Pase Buddhathwaya00:57:11
522015/10/20ධර්ම ශක්තිය | Dharma Shakthiya | Ven. Meethalawe Vineetha Thero | පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත හිමි00:42:50
532015/10/19නුවණ නමැති ආයුධය | Nuwana Nemathi Ayudhaya | Ven. Meethalawe Vineetha Thero00:27:17
542015/10/19ප්‍රීතිය සහ ඥාණය | Prithiya saha Gnanaya - පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:50
552015/10/19ධර්ම සාකච්ඡාව | Dharma sakachcha | Ven. Meethalawe Vineetha Thero| පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත හිමි00:51:18
562015/10/19සීල ගුණය | Seela Gunaya | Ven. Meethalawe Vineetha Thero | පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:19
572015/01/043. Pamada Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Meethalawe Vineetha Thero - 11 Jan1400:49:32
582015/01/0333. Ven Meethalawe Vineetha Thhero - 3am11 Mar1400:47:52
592015/01/0292. Payasi Rajanna Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Meethalawe Vineetha Thero - 26a Nov201400:52:55
602015/01/0240.2 Ven Meethalawe Vineetha Thero - Dhamma Discussion - 16p Mar14 Full Moon Poya Day00:54:23
612015/01/0240.1 Ven Meethalawe Vineetha Thero - 16p Mar14 Full Moon Poya Day00:54:15
622014/12/162. Dhamma Sermon - Most Ven Meethalawe Vineetha Thero00:20:11
632014/11/23ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 1 — පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත ස්වාමින් වහන්සේ01:06:04
642014/11/172013 05 25 Ven Meethalawe Vineetha Thero00:54:13
652014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය මීතලාවේ විනීත ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1700:56:29
662014/03/25111. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 08 Sep13 - Jaliya Sutta D.N00:51:15
672014/03/2579. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 30 Jun13 - Choola Saropama Sutta M.N00:48:18
682014/03/2448. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 05 May13 - Bakkula Sutta M.N00:52:32
692014/03/23242. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 6.30pm27 Oct1300:49:55
702014/01/23178. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 10am02 Aug13 - Sankhara Uppaththi Sutta00:46:43
712014/01/22125. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 7.30pm09 May13 (Radio)00:48:49
722014/01/21105. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 3am24 Apr13 - Payathi Rajanna Sutta DN00:48:51
732014/01/1919. Ven Meethalawe Vineetha Thero - 6.30am17 Jan1300:49:14
742013/09/0212 bavanaramatha ariyawansaya01:00:31
752013/05/17Ven Meethalawe Vinitha Thero00:58:38
762013/03/3172. Pubba Sutta (පුබ්බ සූත්‍රය) Ven Meethalawe Vineetha Thero16 Oct1200:46:11
772013/03/3161. Bahudheetha Sutta (බහුධීතු සූත්‍රය ස.නි) Ven Meethalawe Vineetha Thero 18 Jul1200:51:05
782013/03/26150. Ven Meethalawe Vineetha Thero 10am30 Nov1200:51:40
792013/03/2689. Ven Meethalawe Vineetha Thero 10pm19 Jul1201:03:34
802013/03/2521.. Ven Meethalawe Vineetha Thero 10.30am26 Jan1200:47:33
812013/03/2529. Ven Meethalawe Vineetha Thero 19 Jul11 The00:48:21
822013/03/1215. Pragna Indriya - 2012-05-06 - Ven Meethalawe Vineetha Thero01:06:04
832013/03/11201. Dalidda Sutta - Ven Meethalawe Vineetha Thero00:52:15
842013/03/11200. Choola Wedalla Sutta - Ven Meethalawe Vineetha Thero00:58:14
852012/06/292012-05-06 Ven Meethalawe Vineetha Thero - Pragna Indriya01:06:04
862012/04/02Ven Meethalawe Vineetha Thero - Choola Wedalla Sutta00:58:14
872012/03/21Ven Meethalawe Vineetha Thero - Dalidda Sutta00:52:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.