නාවල ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/09/12පූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමි 2018 06 10 Ven Nawala Dhammananda thero00:42:22
22018/07/31සත්තසුරියුග්ගමන සූත්‍රය... Ven. Nawala Dhammananda Himi00:37:29
32017/01/107. Dhathunanathwa Sutta SN - Ven Nawala Dhammananda Thero - 17 Jul201600:50:23
42017/01/027. Ven Nawala Dhammananda Thero - Vasujatopama Sutta - 6.30am15 May201600:47:22
52016/11/11මස් මාංස අනුභවය ජීවක සූත්‍රය Ven Nawala Dhammananda Thero 24 July 201600:47:57
62016/07/24මස් මාංස අනුභවය - ජීවක සූත්‍රය Ven Nawala Dhammananda Thero 24 July 201600:47:57
72015/04/022013 06 11 Ven Nawala Dhammananda Thero00:55:10
82015/04/022013 06 10 Ven Nawala Dhammananda Thero00:47:41
92015/01/0362. Ven Nawala Dhammananda Thero - 6.30am12 Apr1400:40:35
102014/08/202013 03 01 Ven Nawala Dhammananda Thero00:57:51
112014/08/192013 03 04 Ven Nawala Dhammananda Thero00:54:37
122014/05/252013 01 08 Ven Nawala Dhammananda Thero00:55:48
132014/03/25133. Ven Nawala Dhammananda Thero - 17 Oct13 - Sampasadaneeya Sutta (Saripuththa Seehanada) D.N00:51:06
142014/03/23267. Ven Nawala Dhammananda Thero - 11.30pm17 Nov1300:43:34
152014/01/196. Ven Nawala Dhammananda Thero - 6am08 Jan13 - Saptha Sanna00:48:43
162013/12/3123. Anjalikaraneyya Gunaya - 6.30pm23 My13 - Ven Nawala Dhammananda Thero00:51:06
172013/04/0149. Sachcha Vivatta Gnanaya (සච්චවිවට්ට ඥාණය) Ven Nawala Dhammananda Thero 18 June1100:41:29
182013/03/31103. Darukkandhopama Sutta (දාරුක්කන්ධෝපම සූත්‍රය ස.නි) Ven Nawala Dhammananda Thero 24 Dec1200:48:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.