ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/12Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-05-1300:54:51
22019/07/02Darma Dakshina 2019.07.01 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:52:07
32019/06/24Darma Dakshina 2019.06.24 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:35
42019/06/17Darma Dakshina 2019.06.17 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:40
52019/06/13ජීවිතයේ සියළු විපත්ති, සම්පත්තියකට හරවා ගත හැකි නම් Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019-6-12)00:59:35
62019/06/10Darma Dakshina 2019.06.10 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:32
72019/06/03Darma Dakshina 2019.06.03 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:00
82019/05/27Darma Dakshina 2019.05.27 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:31
92019/05/20Darma Dakshina 2019.05.20 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:36
102019/05/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-2900:54:22
112019/04/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-2200:56:06
122019/04/24පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි2019 04 20 අනාත නොවීමට ධර්ම කරුණු දහයක් බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:59:58
132019/04/18Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-1500:55:29
142019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:48:33
152019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:48:32
162019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:49:59
172019/04/08Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-0800:54:44
182019/04/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-0100:54:31
192019/04/01Darma Dakshina 2019.04.01 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:24
202019/03/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-2500:55:30
212019/03/26Darma Dakshina 2019.03.25 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:55:30
222019/03/20Sadaham sawana - ධර්මය සිහි මුලාවූවන්ට නොවේ. - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
232019/03/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-1800:54:43
242019/03/18Darma Dakshina 2019.03.18 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:49:26
252019/03/152019 - 03 - 15 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:59:08
262019/03/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-03-1100:55:01
272019/03/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-1100:55:01
282019/03/11Darma Dakshina 2019.03.11 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:56
292019/03/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-0400:54:39
302019/03/05Sadaham sawana - දරු සෙනෙහස? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:33
312019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:55:42
322019/02/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-2500:55:05
332019/02/25Sadaham sawana - පහාරාද සුතුර? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:39
342019/02/25Darma Dakshina 2019.02.25 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:15
352019/02/22Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-1800:56:20
362019/02/18Darma Dakshina 2019.02.18 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:58
372019/02/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-1100:56:11
382019/02/11Darma Dakshina 2019.02.11 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:19
392019/02/05Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-0400:55:25
402019/01/25Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-01-2100:54:17
412019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:00:00
422019/01/21Darma Dakshina 2019.01.21 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:08
432019/01/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 20 Olaganwatte Chandrasiri himi | තනිවු දිනක රැකවරණය සලසාගන්නේ කෙසේද?00:59:24
442019/01/15Darma Dakshina - 2019.01.15 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:52:54
452019/01/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-01-1400:55:39
462019/01/07Darma Dakshina 2019.01.07 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:37
472018/12/31Darma Dakshina 2018.12.31 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:55
482018/12/25Darma Dakshina 2018.12.23 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:36
492018/12/14Sadaham sawana - ස්ත්‍රිය පුරුෂයා සහ විවාහ ජීවිතය? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:32
502018/11/19Darma Dakshina - 2018.11.19 - Olaganwatte Chandrasiri Himi00:55:09
512018/11/06Sadaham sawana - විදර්ශනාව දැකිය හැක. - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
522018/11/05Darma Dakshina - 2018.11.05 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:51:17
532018/11/02Sadaham sawana - කෝකාලික සුතුර? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:34
542018/10/25Sadaham sawana - දුස්ශීලයාට වන අවැඩ 5 (පහ)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:20
552018/10/16Sadaham sawana - ඔබ සිත ව්‍යාකූල කර ගන්නවාද? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
562018/10/13Sadaham sawana - මිත්‍ර සුතුර(අනුනට උපකාර කිරීම)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:30
572018/09/12Sadaham sawana - ඉණ සුතුර(ණය)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
582018/08/22Sadaham sawana - ඇයි අපිටම මෙහෙම වෙන්නෙ? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
592018/08/20නිතර බොරු කියන, තමන් ගැන හිතන නපුරු පාලකයන් ඉන්න කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක අපි මේ ඉන්නේ 20-08-201800:55:42
602018/07/23Sadaham sawana - ප්‍රඥාවේ ලක්ෂණ - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
612018/07/16Sadaham sawana - මරණ දඬුවම - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:51
622018/06/11Sadaham sawana -ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන්න - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:09
632018/05/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/20 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:56:48
642018/05/05Ven. Olaganwaththe Chandrasiri Thero - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:30
652018/03/13Sadaham sawana -ආශ්වාදය හා මාර බලය? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:46
662018/02/20Sadaham sawana -නැකැත් තරු බලපෑම් කල හැකිද? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:35
672017/11/27Sadaham sawana -ද්වේශය නැතිකල විට..... - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:55
682017/11/17Sadaham sawana -ධනංජානි සුතුර - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:52
692017/11/04Sadaham sawana -බලය යනු කුමක්ද.- පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:45
702017/10/26Sadaham sawana -දරුවන්ගේ හා ඔබගේ ජීවිතය - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:06
712017/10/05Sadaham sawana - ප්‍රඥාව - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
722017/05/17Sadaham sawana - බුද්ධ ජීවිතය - Ven. Olaganwatte chandrasiri swameenwahanse00:55:19
732017/05/03SADAHAM SAWANA - ‍ෙශා්කය නැති කිරීම - Ven. olaganwatte chandrasiri Thero.00:55:09
742017/05/01Sadaham sawana - සුන්දරී සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:16
752017/03/12Sadaham sawana - චෛතසික ධර්ම - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:36
762017/03/01Sadaham sawana - වීර්යය කරමු - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
772017/02/12Sadaham sawana - මිග ජාල සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:03
782017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/09 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:58:53
792017/02/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/06 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:56:14
802017/01/23Sadaham sawana - අක්කන සූත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
812017/01/09Sadaham sawana - දුක්කස්කන්ධ සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:26
822016/05/16Ehipassiko 2016.05.16 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:34
832016/05/09Ehipassiko 2016.05.09 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:35
842016/05/02Ehipassiko 2016.05.02 | Delivered by Rev: Olaganwatte Chandrasiri Thero00:29:03
852015/10/26Ehipassiko 2015.10.26 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:32
862015/10/19Ehipassiko 2015.10.19 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:50
872015/10/12Ehipassiko 2015.10.12 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:32
882015/10/05Ehipassiko 2015.10.05 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:19
892015/09/28Ehipassiko 2015.09.28 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:09
902015/09/21Ehipassiko 2015.09.21 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:00
912015/09/14Ehipassiko 2015.09.14 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandrasiri Thero.00:38:51
922015/09/07Ehipassiko 2015.09.07 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:19
932015/07/26Sadaham Sawana - අතිඋතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ධාරණය- පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:35
942015/04/27Ehipassiko 2015.04.27 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:29:06
952015/04/20Ehipassiko 2015.04.20 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:43
962015/04/20Ehipassiko 2015.04.13 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:30:44
972015/04/10Ehipassiko 2015.03.23 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:29:48
982015/04/09Ehipassiko 2015.03.02 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:27:34
992015/04/09Ehipassiko 2015.03.09 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:30:53
1002015/04/09Ehipassiko 2015.03.30 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:30:51
1012015/04/09Ehipassiko 2015.04.06 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:27:39
1022015/01/0335. Vaththoopama Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero - 10pm12 Mar1400:51:44
1032014/08/202013 03 04 Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:52:40
1042014/06/122013 01 13 Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:55:54
1052013/09/152012 09 11 | Preethimath Jeevithaya | Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:32:56
1062013/08/312012 08 07 | Preethimath Jeevithaya | Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:33:03
1072013/03/26144. Ven Olaganwatthe Chandrasiri Thero බිළිපූජාව 6am23 Nov1200:53:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.