ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12Sangaadhikaranaya - (2019-11-12) | ITN00:50:58
22019/11/05Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-11-0400:52:33
32019/11/05Darma Dakshina 2019.11.04 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:29
42019/11/03Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-10-2800:57:10
52019/10/28Darma Dakshina 2019.10.28 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:56:04
62019/10/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-10-2100:56:53
72019/10/26Ehipassiko 2019.10.2600:27:39
82019/10/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-10-1400:54:45
92019/10/21Darma Dakshina 2019.10.21 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:52:03
102019/10/20මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero01:02:02
112019/10/20Ven.Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 2019.10.11 - 06.30 ඔලගංවත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි00:52:04
122019/10/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-10-0700:55:06
132019/10/19Ehipassiko 2019.10.1900:54:33
142019/10/14Darma Dakshina 2019.10.14 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:15
152019/10/13Sangaadhikaranaya - (2019-10-13) | ITN00:52:09
162019/10/12Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-09-3000:50:17
172019/10/12Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-09-2300:56:07
182019/10/12Ehipassiko 2019.10.1200:26:37
192019/10/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-09-1000:55:00
202019/10/05Ehipassiko 2019.10.0500:27:32
212019/10/04කාම සූත්‍රය Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019 - 10 - 03)00:50:37
222019/10/02සීලය නම් වූ සිසිල් කිරීම - ඨාන සුත්‍රය ඇසුරින් Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero 2019 09 3001:01:53
232019/10/01සීලය නම් වූ සිසිල් කිරීම Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019 - 09 - 30)01:01:53
242019/10/01Darma Dakshina 2019.09.30 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:55:36
252019/09/28Ehipassiko 2019.09.2800:28:30
262019/09/25Ehipassiko 2019.09.2500:28:36
272019/09/23Darma Dakshina 2019.09.23 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:15
282019/09/21Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-09-0200:56:31
292019/09/21Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-08-2600:53:06
302019/09/21Ehipassiko 2019.09.2100:28:06
312019/09/15පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි 2019 09 02 අවුරුදු 80 ක ආච්චිගෙ කේන්දරයේ සිකුරු ලැබීම budist tv01:06:13
322019/09/13Sangaadhikaranaya - (2019-09-13) | ITN00:51:30
332019/09/12 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:55:09
342019/09/11 8/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero01:00:01
352019/09/11 6/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:46:46
362019/09/11 4/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:32:56
372019/09/11 2/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:33:03
382019/09/10සුභ කටයුතු වලදී දෙවියන් විසින් මිනිසුන්ගේ සිත් වෙනස් කිරීම Olaganwaththe Chandrasiri tero (2019-9-9)00:59:48
392019/09/09Darma Dakshina 2019.09.09 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:03
402019/09/06 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:50:08
412019/09/04 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:53:56
422019/09/03අවුරුදු 80ක ආච්චිගේ කේන්දරයේ සිකුරු ලැබීම Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019 - 09 - 02)01:06:36
432019/09/01Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-08-1200:53:44
442019/09/01මෛත්‍රී චිත්තයෙන් සකසන ආහාරයක් ප්‍රණීත වන්නේ කෙසේද Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019 - 08 - 31)00:48:56
452019/08/24Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-08-0500:53:20
462019/08/20 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:54:43
472019/08/18 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:51:17
482019/08/17Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-07-2900:54:19
492019/08/17Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-07-0100:52:07
502019/08/16ප්‍රඥ්ඥාවන්ත සත්වයෙක්ගේ ජීවත් වීමේ කලාව Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019 - 08 - 15)01:02:52
512019/08/09"වචන පිට කිරීම 2019 07 27 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව නෙත්fmනාලිකාවේ විකාශන00:53:59
522019/08/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-06-2400:50:35
532019/08/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-06-1700:50:41
542019/08/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-06-1000:54:32
552019/08/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-06-0300:54:00
562019/07/31Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-05-2700:56:53
572019/07/30Darma Dakshina 2019.07.29 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:19
582019/07/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-05-2000:55:46
592019/07/12Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-05-1300:54:51
602019/07/02Darma Dakshina 2019.07.01 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:52:07
612019/06/24Darma Dakshina 2019.06.24 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:35
622019/06/17Darma Dakshina 2019.06.17 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:40
632019/06/13ජීවිතයේ සියළු විපත්ති, සම්පත්තියකට හරවා ගත හැකි නම් Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero (2019-6-12)00:59:35
642019/06/10Darma Dakshina 2019.06.10 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:32
652019/06/03Darma Dakshina 2019.06.03 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:54:00
662019/05/27Darma Dakshina 2019.05.27 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:31
672019/05/20Darma Dakshina 2019.05.20 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:36
682019/05/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-2900:54:22
692019/04/30සංසාරයේ අපි එක්ක වෛර බැඳගත්ත අය පළිගන්න අපේ දරුවෝ වෙලා, අපේ බිරිඳ සැමියා වෙලා එන්න පුළුවන්00:54:46
702019/04/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-2200:56:06
712019/04/24පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි හිමි2019 04 20 අනාත නොවීමට ධර්ම කරුණු දහයක් බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:59:58
722019/04/18Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-1500:55:29
732019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:48:33
742019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:48:32
752019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:49:59
762019/04/08Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-0800:54:44
772019/04/08ගෙදරක හැමදාම "නෑ" "බෑ" කිය කියා හිටියොත් කවදාවත් ඒ ගෙදර දියුණුවක් දකින්න බැහැ 08-04-201900:53:56
782019/04/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-04-0100:54:31
792019/04/01Darma Dakshina 2019.04.01 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:24
802019/03/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-2500:55:30
812019/03/26Darma Dakshina 2019.03.25 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:55:30
822019/03/20Sadaham sawana - ධර්මය සිහි මුලාවූවන්ට නොවේ. - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
832019/03/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-1800:54:43
842019/03/18Darma Dakshina 2019.03.18 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:49:26
852019/03/152019 - 03 - 15 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:59:08
862019/03/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-03-1100:55:01
872019/03/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-1100:55:01
882019/03/11පවුලක දරුවන් 5ක් ඉන්නවා නම් එක හැන්දෙන් හැම දරුවාටම බෙදනවා කිව්වට ඒක ඇත්තමද ?00:53:53
892019/03/11Darma Dakshina 2019.03.11 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:56
902019/03/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-03-0400:54:39
912019/03/05Sadaham sawana - දරු සෙනෙහස? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:33
922019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:55:42
932019/02/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-2500:55:05
942019/02/25Sadaham sawana - පහාරාද සුතුර? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:39
952019/02/25Darma Dakshina 2019.02.25 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:15
962019/02/22Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-1800:56:20
972019/02/18Darma Dakshina 2019.02.18 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:58
982019/02/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-1100:56:11
992019/02/11Darma Dakshina 2019.02.11 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:53:19
1002019/02/05Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-02-0400:55:25
1012019/01/25Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-01-2100:54:17
1022019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:00:00
1032019/01/21Darma Dakshina 2019.01.21 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:08
1042019/01/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 20 Olaganwatte Chandrasiri himi | තනිවු දිනක රැකවරණය සලසාගන්නේ කෙසේද?00:59:24
1052019/01/15Darma Dakshina - 2019.01.15 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:52:54
1062019/01/15Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-01-1400:55:39
1072019/01/14Ven.Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 2019.01.11 - 00.10  ඔලගංවත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහ00:48:33
1082019/01/08Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2019-01-0700:56:24
1092019/01/07Darma Dakshina 2019.01.07 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:37
1102019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:57:58
1112019/01/04මම මගේ ජීවිතය තුල වැඩිපුරම බුක්ති වින්දේ සතුටක්ද අසතුටක්ද Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero00:55:02
1122019/01/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-12-3100:55:45
1132018/12/31Darma Dakshina 2018.12.31 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:50:55
1142018/12/29මේ ලෝකේ කාටත් වඩා තමන් දන්නවා තමන් කොච්චර වැරදි කරලා තිබෙනවද කියල00:52:00
1152018/12/282018 - 12 - 27 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:54:57
1162018/12/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-12-2400:52:43
1172018/12/25Darma Dakshina 2018.12.23 - Olaganwatthe Chandrasiri Himi00:51:36
1182018/12/18Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-12-1700:55:35
1192018/12/17Darma Dakshina - 2018.12.17 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:51:41
1202018/12/14Sadaham sawana - ස්ත්‍රිය පුරුෂයා සහ විවාහ ජීවිතය? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:32
1212018/12/102018 - 12 - 10 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero01:00:44
1222018/12/10Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-12-1000:55:52
1232018/12/10Darma Dakshina - 2018.12.10 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:52:11
1242018/12/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-12-0300:52:17
1252018/12/03Darma Dakshina - 2018.12.03 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:52:16
1262018/11/20Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-11-1900:56:16
1272018/11/19Darma Dakshina - 2018.11.19 - Olaganwatte Chandrasiri Himi00:55:09
1282018/11/132018 - 11 - 13 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero01:02:40
1292018/11/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-11-1200:56:26
1302018/11/12ඔබව වර්ණනා කරන දහසක් පිරිසම ඔබව අපහාසයට ලක් කරන්න පුළුවන් බව හිතේ තියාගන්න00:55:43
1312018/11/06Sadaham sawana - විදර්ශනාව දැකිය හැක. - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
1322018/11/05Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-11-0500:56:29
1332018/11/05Darma Dakshina - 2018.11.05 - Olaganwaththe Chandrasiri Himi00:51:17
1342018/11/02Sadaham sawana - කෝකාලික සුතුර? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:34
1352018/10/30Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-10-2900:55:43
1362018/10/25Sadaham sawana - දුස්ශීලයාට වන අවැඩ 5 (පහ)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:20
1372018/10/23Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-10-2200:53:59
1382018/10/17Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-10-1500:52:10
1392018/10/16Sadaham sawana - ඔබ සිත ව්‍යාකූල කර ගන්නවාද? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
1402018/10/13Sadaham sawana - මිත්‍ර සුතුර(අනුනට උපකාර කිරීම)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:30
1412018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero01:06:03
1422018/10/10Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-10-0100:56:38
1432018/10/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-10-0100:57:14
1442018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි - Ven. Olaganwaththe Chandrasiri thero00:49:15
1452018/09/27පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි 2018 09 17 Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero00:54:44
1462018/09/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-09-2400:55:33
1472018/09/17Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-09-1700:56:33
1482018/09/12Sadaham sawana - ඉණ සුතුර(ණය)? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
1492018/09/12පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි හිමි 2018 07 04 Ven Olaganwaththe Chandrasiri thero01:01:30
1502018/09/12Ven. Olaganwaththe Chandrasiri Thero 2018-06-0100:50:01
1512018/09/11Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-09-1000:54:55
1522018/09/04Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-09-0300:52:46
1532018/08/30කාමයන්ගේ ආශ්වාදය කියන්නේ මොකද්ද ,කාමයේ තිබෙන ගුණ,ආදීනව - මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන් 27-08-201800:49:20
1542018/08/29Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-08-2700:49:20
1552018/08/22Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-08-2000:56:10
1562018/08/22Sadaham sawana - ඇයි අපිටම මෙහෙම වෙන්නෙ? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
1572018/08/20නිතර බොරු කියන, තමන් ගැන හිතන නපුරු පාලකයන් ඉන්න කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක අපි මේ ඉන්නේ 20-08-201800:55:42
1582018/08/17Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-08-1300:53:19
1592018/08/07Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-08-0600:55:20
1602018/07/23Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-07-2300:54:56
1612018/07/23Sadaham sawana - ප්‍රඥාවේ ලක්ෂණ - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
1622018/07/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-07-1600:55:32
1632018/07/16Sadaham sawana - මරණ දඬුවම - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:51
1642018/07/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-07-0900:55:59
1652018/07/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-07-0200:56:17
1662018/06/28Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Swetha Puja Poson Poya 201800:43:35
1672018/06/27ආරෝග්‍යා පරමා ලාබා සන්තුට්ඨී පරමං දනන්-Ven Olaganwaththe Chandrasiri-26-06-201801:03:56
1682018/06/25Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-06-2500:58:43
1692018/06/11Sadaham sawana -ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන්න - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:09
1702018/06/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-06-0400:55:47
1712018/06/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:45:33
1722018/06/01Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-05-2800:56:13
1732018/05/25Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-05-1400:55:25
1742018/05/23Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-05-0700:49:51
1752018/05/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/20 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:56:48
1762018/05/05Ven. Olaganwaththe Chandrasiri Thero - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:30
1772018/04/29Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-04-2300:54:47
1782018/04/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-04-1600:55:53
1792018/04/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-04-0900:56:06
1802018/04/03Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-04-0100:56:07
1812018/03/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-03-2600:54:35
1822018/03/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-03-1900:55:06
1832018/03/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-03-1200:55:56
1842018/03/13Sadaham sawana -ආශ්වාදය හා මාර බලය? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:46
1852018/03/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-03-0500:54:52
1862018/02/27Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-02-2600:55:28
1872018/02/20Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-02-1900:54:40
1882018/02/20Sadaham sawana -නැකැත් තරු බලපෑම් කල හැකිද? - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:35
1892018/02/12Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-02-1200:53:54
1902018/02/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-02-0500:55:39
1912018/01/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-01-1500:57:35
1922018/01/03Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2018-01-0100:51:20
1932017/12/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-12-2500:54:24
1942017/12/18Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-12-1800:56:24
1952017/12/11Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-12-1100:57:29
1962017/12/05Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-12-0400:56:34
1972017/12/04Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Swetha Puja - Unduvap Poya 201700:52:47
1982017/11/28Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-11-2700:56:15
1992017/11/27Sadaham sawana -ද්වේශය නැතිකල විට..... - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:55
2002017/11/21Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-11-2000:56:20
2012017/11/17Sadaham sawana -ධනංජානි සුතුර - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:52
2022017/11/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-11-1300:56:49
2032017/11/04Sadaham sawana -බලය යනු කුමක්ද.- පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:45
2042017/10/30Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-10-3000:55:16
2052017/10/26Sadaham sawana -දරුවන්ගේ හා ඔබගේ ජීවිතය - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:06
2062017/10/24Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-10-2300:57:04
2072017/10/16Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-10-1600:55:54
2082017/10/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-10-0900:56:46
2092017/10/05Sadaham sawana - ප්‍රඥාව - පූජණීය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
2102017/10/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-10-0200:57:20
2112017/09/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-09-2500:56:08
2122017/09/21Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-09-1800:54:09
2132017/09/11Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-09-1100:53:05
2142017/09/08Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-09-0400:57:15
2152017/08/28Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-08-2100:57:38
2162017/08/24Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-08-2100:56:09
2172017/08/18Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-08-1400:56:11
2182017/08/11Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-08-0700:56:00
2192017/08/02Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-07-3100:53:43
2202017/07/25Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-07-2400:49:02
2212017/07/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-07-1700:57:46
2222017/07/14Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-07-1000:54:44
2232017/07/03Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-07-0300:55:40
2242017/06/26Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-06-2600:54:31
2252017/06/19Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-06-1900:54:12
2262017/06/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-06-0500:55:10
2272017/05/30Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-05-2900:54:59
2282017/05/23Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-05-2200:58:00
2292017/05/20Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-05-1500:55:59
2302017/05/17Sadaham sawana - බුද්ධ ජීවිතය - Ven. Olaganwatte chandrasiri swameenwahanse00:55:19
2312017/05/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-05-0800:56:32
2322017/05/09Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-04-2500:54:50
2332017/05/03SADAHAM SAWANA - ‍ෙශා්කය නැති කිරීම - Ven. olaganwatte chandrasiri Thero.00:55:09
2342017/05/01Sadaham sawana - සුන්දරී සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:16
2352017/04/06Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-04-0300:55:57
2362017/03/28Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-03-2700:56:50
2372017/03/13Olaganwaththe Chandrasiri Thero - Darma Dakshina 2017-03-1300:55:21
2382017/03/12Sadaham sawana - චෛතසික ධර්ම - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:36
2392017/03/01Sadaham sawana - වීර්යය කරමු - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
2402017/02/12Sadaham sawana - මිග ජාල සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:03
2412017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/09 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:58:53
2422017/02/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/06 Ven.Olaganwatte Chandrasiri00:56:14
2432017/01/23Sadaham sawana - අක්කන සූත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
2442017/01/101. Duthiya Apuththaka Sutta - Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 09 Jan201600:49:41
2452017/01/09Sadaham sawana - දුක්කස්කන්ධ සුත්‍රය - පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:26
2462016/05/16Ehipassiko 2016.05.16 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:34
2472016/05/09Ehipassiko 2016.05.09 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:35
2482016/05/02Ehipassiko 2016.05.02 | Delivered by Rev: Olaganwatte Chandrasiri Thero00:29:03
2492015/10/26Ehipassiko 2015.10.26 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:32
2502015/10/19Ehipassiko 2015.10.19 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:50
2512015/10/12Ehipassiko 2015.10.12 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:38:32
2522015/10/05Ehipassiko 2015.10.05 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:19
2532015/09/28Ehipassiko 2015.09.28 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:09
2542015/09/21Ehipassiko 2015.09.21 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:00
2552015/09/14Ehipassiko 2015.09.14 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandrasiri Thero.00:38:51
2562015/09/07Ehipassiko 2015.09.07 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:39:19
2572015/07/26Sadaham Sawana - අතිඋතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ධාරණය- පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:35
2582015/04/27Ehipassiko 2015.04.27 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:29:06
2592015/04/20Ehipassiko 2015.04.20 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:28:43
2602015/04/20Ehipassiko 2015.04.13 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.00:30:44
2612015/04/10Ehipassiko 2015.03.23 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:29:48
2622015/04/09Ehipassiko 2015.03.02 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:27:34
2632015/04/09Ehipassiko 2015.03.09 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:30:53
2642015/04/09Ehipassiko 2015.03.30 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:30:51
2652015/04/09Ehipassiko 2015.04.06 | Delivered by Rev: Olaganwattha Chandasiri Thero.00:27:39
2662015/01/0335. Vaththoopama Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero - 10pm12 Mar1400:51:44
2672015/01/023. Araka Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 4am10 Jan1400:46:28
2682014/08/202013 03 04 Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:52:40
2692014/06/122013 01 13 Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:55:54
2702014/03/25115.1 Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 18 Sep13 - Maha Padhana Sutta 1 D.N00:51:40
2712014/01/21118. Ven Olaganwaththe Chandrasiri Thero - 7.30am01 May13 - Dhara Sutta SN00:50:25
2722013/09/152012 09 11 | Preethimath Jeevithaya | Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:32:56
2732013/08/312012 08 07 | Preethimath Jeevithaya | Ven Olaganwatte Chandrasiri Thero00:33:03
2742013/03/26144. Ven Olaganwatthe Chandrasiri Thero බිළිපූජාව 6am23 Nov1200:53:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.