පාතේගම ඤාණිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/28 Ven Pathegama Gnanissara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:28
22019/06/28සංසාරයේදී අපේ ඥාතීන් හැදෙන්නේ කොහොමද Ven. Pathegama Gnanissara thero (2019 - 06 - 27)00:54:16
32019/06/15Prof. Ven. Pathegama Gnanissara Thero - නිදාගෙන හිටපු සිංහලයින් නැගිටලා00:17:35
42019/06/15පාර්මේන්තුවේ මන්ත්‍රීලා ගන්ජා ගහන හැටි00:15:42
52019/06/12පාතේගම හාමුදුරුවෝ කරපු ඇග හිරිවැටෙන හෙළිදරව්ව00:01:38
62019/05/23සහරාන්ගේ දියණිය00:01:00
72019/05/08සුබ වෙසක් මංගල් යක් වේවා !!! පූජ් ය මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:49
82019/05/07TALKING BOOK EP 1036: Ven. Pathegama Gnanissara Himi (3)00:22:31
92019/04/20wiswasa lokaya Saara Sith 15 02 201900:22:34
102019/04/19කාන්තාවක් වෙලා ඉපදීම පවක්ද 01 3gp00:20:38
112019/04/18ප්‍රේමයේ අවසානය විවාහයද00:18:40
122019/04/16Pathegama Gnanissara Thero - Pansil Maluwa 2019-04-1401:14:50
132019/01/24Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-12-02 | Pathegama Gnanissara Himi01:31:07
142019/01/08Sihinayaki Ra | සිහිනයකි රැ | 2019-01-06 |Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero02:16:32
152018/12/28pathegama gnanissara himi . Nawa wasarata rankaral.00:03:31
162018/12/22pathegama gnanissara himi. Sumudu kumudak pipi00:03:51
172018/12/19pathegama gnanissara himi. Adarayata lansu Thilanga00:03:29
182018/12/05Pathegama Gnanissara Thero - Pansil Maluwa 2018-12-0201:33:22
192018/11/03Ven Pathegama Gnanissara Thero - තිරොකුඩ්ඩ සූත්‍රය00:48:23
202018/10/11pathegama gnanissara himi. අපි හමුවෙන්නෙ නෑ00:03:26
212018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 03 (2018.03.25)00:54:21
222018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 02 (2018.03.18)00:51:50
232018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 01 (2018.03.11)00:58:33
242018/08/01Ven Pathegama Gnanissara Thero - යමෙකුගේ මරණින් මතු පැවැත්ම ( තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය )00:48:23
252018/05/09Dharma Yamaya with Pathegama Gnanissara Thero EP 01 (2018.03.11)00:58:33
262018/05/09Dharma Yamaya with Pathegama Gnanissara Thero EP 02 (2018.03.18)00:51:49
272018/05/09Dharma Yamaya with Pathegama Gnanissara Thero EP 03 (2018.03.25)00:54:21
282018/03/16Talking Book Ep 711 Pathegama Gnanissara Himi00:17:31
292018/03/14Talking Book Ep 704 Pathegama Gnanissara Himi00:18:33
302018/01/24Nopenena Lokaya 2013 09 19 Low01:43:58
312018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2012 12 27 Episode 2 Low, 360p01:39:52
322018/01/24Nopenena Lokaya 2013 10 18 Low01:40:57
332018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2014 11 06 Episode 20 Low, 360p01:01:08
342018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 2 Low00:15:09
352018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 1 Low00:26:58
362018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 4 Low00:25:38
372018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 3 Low00:36:25
382018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2013 05 24 Low, 360p01:38:10
392018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2012 09 29 Episode 1 Low, 360p01:45:04
402018/01/0319. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 2am03 May201700:46:09
412018/01/0316. Ven Pathegama Gnanissara Thero - Relations - 6.30pm15 Mar201700:47:03
422017/01/27The Buddhist TV - News on 27 January 201700:02:17
432017/01/146.1 Ven Pathegama Gnanissara Thero - Bhoothabhanee Sutta AN - 21a Apr2016 FM00:46:56
442016/09/17Sahitha Sesatha 100:25:11
452016/08/09pathegama gnanissara thero nn1 nn300:13:59
462016/08/09pathegama gnanissara thero nn1 nn200:22:46
472016/08/09pathegama gnanissara thero nn100:22:47
482016/08/09pathegama gnanissara thero mm`100:33:34
492016/08/09pathegama gnanissara thero mm200:24:50
502016/08/09pathegama gnanissara thero ll200:23:21
512016/08/09pathegama gnanissara thero ll100:33:34
522016/08/09pathegama gnanissara thero kk300:06:33
532016/08/09pathegama gnanissara thero kk200:22:47
542016/08/09pathegama gnanissara thero kk100:22:47
552016/08/09pathegama gnanissara thero jj300:14:05
562016/08/09pathegama gnanissara thero jj200:22:47
572016/08/09pathegama gnanissara thero jj100:22:47
582016/08/09pathegama gnanissara thero ii300:04:59
592016/08/09pathegama gnanissara thero ii200:22:47
602016/08/09pathegama gnanissara thero ii100:22:47
612016/08/09pathegama gnanissara thero ff100:33:34
622016/08/09pathegama gnanissara thero ff200:23:06
632016/08/09pathegama gnanissara thero ee300:11:15
642016/08/09pathegama gnanissara thero ee200:22:47
652016/08/09pathegama gnanissara thero ee100:22:47
662016/08/09pathegama gnanissara thero dd300:13:59
672016/08/09pathegama gnanissara thero dd200:22:46
682016/08/09pathegama gnanissara thero dd100:22:47
692016/08/09pathegama gnanissara thero bb200:23:21
702016/08/09pathegama gnanissara thero bb100:33:34
712016/08/09pathegama gnanissara thero z200:22:47
722016/08/09pathegama gnanissara thero z100:22:47
732016/08/09pathegama gnanissara thero x300:14:05
742016/08/09pathegama gnanissara thero aa200:22:47
752016/08/09pathegama gnanissara thero aa100:33:34
762016/08/09pathegama gnanissara thero y200:22:47
772016/08/09pathegama gnanissara thero y100:33:34
782016/08/09pathegama gnanissara thero x100:33:34
792016/08/09pathegama gnanissara thero w200:23:53
802016/08/09pathegama gnanissara thero w100:26:16
812016/08/09pathegama gnanissara thero v200:18:47
822016/08/09pathegama gnanissara thero v100:33:34
832016/08/09pathegama gnanissara thero u300:15:22
842016/08/09pathegama gnanissara thero u200:22:46
852016/08/09pathegama gnanissara thero u100:22:47
862016/08/09pathegama gnanissara thero s100:33:34
872016/08/09pathegama gnanissara thero s200:22:47
882016/08/09pathegama gnanissara thero t200:12:38
892016/08/09pathegama gnanissara thero t100:22:47
902016/08/09pathegama gnanissara thero p400:29:10
912016/08/09pathegama gnanissara thero p300:30:00
922016/08/09pathegama gnanissara thero p200:31:01
932016/08/09pathegama gnanissara thero q300:14:41
942016/08/09pathegama gnanissara thero q200:30:37
952016/08/09pathegama gnanissara thero q100:30:24
962016/08/09pathegama gnanissara thero o300:14:11
972016/08/09pathegama gnanissara thero o200:22:47
982016/08/09pathegama gnanissara thero o100:22:47
992016/08/09pathegama gnanissara thero n100:12:40
1002016/08/09pathegama gnanissara thero l100:22:47
1012016/08/09pathegama gnanissara thero l300:08:21
1022016/08/09pathegama gnanissara thero l200:22:46
1032016/08/09pathegama gnanissara thero m200:02:56
1042016/08/09pathegama gnanissara thero m100:30:39
1052016/08/09pathegama gnanissara thero k 100:51:10
1062016/08/09pathegama gnanissara thero j100:52:12
1072016/08/09pathegama gnanissara thero k 100:51:10
1082016/08/09pathegama gnanissara thero i200:11:58
1092016/08/09pathegama gnanissara thero i100:32:11
1102016/08/09pathegama gnanissara thero g200:26:30
1112016/08/09pathegama gnanissara thero g100:33:35
1122016/08/09pathegama gnanissara thero h200:20:29
1132016/08/09pathegama gnanissara thero h100:30:28
1142016/08/09pathegama gnanissara thero f300:12:43
1152016/08/09pathegama gnanissara thero f200:22:47
1162016/08/09pathegama gnanissara thero f100:22:47
1172016/08/09pathegama gnanissara thero e300:08:20
1182016/08/09pathegama gnanissara thero e200:22:47
1192016/08/09pathegama gnanissara thero e100:22:47
1202016/08/09pathegama gnanissara thero d400:09:30
1212016/08/09pathegama gnanissara thero d300:22:47
1222016/08/09pathegama gnanissara thero d200:22:47
1232016/08/092pathegama gnanissara thero d100:22:47
1242016/08/09pathegama gnanissara thero c300:14:07
1252016/08/09pathegama gnanissara thero c300:14:07
1262016/08/09pathegama gnanissara thero c200:22:47
1272016/08/09pathegama gnanissara thero c200:22:47
1282016/08/09pathegama gnanissara thero c100:22:47
1292016/08/09pathegama gnanissara thero c100:22:47
1302016/08/09pathegama gnanissara thero b200:28:54
1312016/08/09pathegama gnanissara thero b100:30:40
1322016/08/09pathegama gnanissara thero a300:12:54
1332016/08/09pathegama gnanissara thero a200:22:47
1342016/08/09pathegama gnanissara thero a100:22:47
1352016/05/19Speech made by Ven. Prof. Dr. Pathegama Gnanissara Thero about Wise International School00:04:19
1362016/01/013. Kindittika Sutta AN - Ven Pathegama Gnanissara Thero - 09 May201500:52:29
1372016/01/0132. Prof Ven Pathegama Gnanissara Thero - Kuhaka Sutta AN - 8am28 Mar201500:53:29
1382016/01/0114. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 6.30am04 Feb201500:47:34
1392015/06/20SLBC Latha Madulla (ලතා මඩුල්ල) 19 JUN 201500:19:05
1402015/06/13SLBC Latha Madulla (ලතා මඩුල්ල) 12 JUN 2015 : 75th Programme00:19:52
1412015/01/0387. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 2am22 May201400:47:10
1422014/12/27Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero By Asitha Koggala01:16:44
1432014/07/132013 02 12 Ven Pathegama Gnanissara Thero00:56:08
1442014/03/25146. Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero - 26 Nov13 - Dhammika Sutta (Sutta Nipathaya)00:49:34
1452014/01/22147. Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero - 6.30am11 Jun13 - Musavadaya00:51:32
1462013/10/06Hiru Sadaham Ras - 2013-10-06 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:59
1472013/03/26118. Ven Prof. Pathegama Gnanissara Thero 4am06 Oct1200:52:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.