සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20FM Derana | Asapuwa | කායිකව මානසිකව සතුටින් ඉන්නේ කෙසේද? | Ven Siyambalagoda Damminda Thero00:54:34
22019/09/09Siyambalagoda Damminda Thero - Sanaramara Sewana 2019-08-2401:01:59
32019/09/09FM Derana | Asapuwa | අපේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්නේ කෙසේද? | Siyambalagoda Damminda Thero00:57:05
42019/08/29Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero  2019.08.29 - 20.02 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:03
52019/08/09පව් තවන වස්ත්‍රය, අරිහත් ධජය සකසා පූජා කිරීමේ මහා අනිසංස Siyambalagoda Dhamminda thero (2019- 8 - 8)00:49:16
62019/07/23Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.07.23 - 08.06 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:58
72019/06/17Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.06.16 - 18.30 The Buddhist Radio සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන00:50:48
82019/06/17කාන්තාව සතු බල 5කි Ven. Siyambalagoda Dhamminda thero (2019 - 06 - 16)00:52:40
92019/06/13කළු කුහර බුදු දහමේ සඳහන් වන්නේ මීට වර්ශ 2500කට පෙර Ven. Siyambalagoda Dhamminda thero (2019/6/12)00:51:10
102019/06/08තර්කානුකූලව බොරු කීම (2019 - 06 - 07) පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි00:53:35
112019/06/06Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero 2019.06.06 - 20.02 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:10
122019/05/08Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.05.08 - 08.03 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:23
132019/04/29Siyambalagoda Damminda Thero - Dharmasanaya - 2019-04-2600:40:18
142019/04/27Siyambalagoda Damminda Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2101:34:12
152019/04/23Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.04.23 - 08.01 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:38
162019/04/22සිත් නෙත් අසපුව2019 04 21පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමි neth fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:31:54
172019/04/22Sith Neth Asapuwa 2019 04 2101:34:12
182019/04/22☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 21 Siyambalagoda Dhamminda Himi | මනුෂ්‍යත්වයේ වටිනාකම01:31:40
192019/04/03පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2019 04 01 වේදල්ල සුමුදුර ධර්ම කතිකාව කලම්බු ටිවි බැතිබර විකාශනයකි00:54:39
202019/03/29Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.03.29 - 20.02 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:40
212019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:53:58
222019/03/15Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.03.15 - 16.00 The Buddhist TV සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්00:51:19
232019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:47:37
242019/03/13Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.03.13 - 10.00 The Buddhist TV සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්00:51:20
252019/03/072019 - 03 - 07 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:54:41
262019/03/06Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero, සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - 2019 03.06 - 16.0000:45:48
272019/03/012019 - 02 - 25 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:54:02
282019/02/182019 - 02 - 18 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:55:12
292019/02/17Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.02.17 - 16.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:00
302019/02/16Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2019.02.16 - 08.05 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:33
312019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:50:06
322019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:51:56
332019/01/14Ven. Siyambalagoda Dhamminda Thero 2018-01-1400:44:04
342019/01/0353. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Subhasitha - 6.30pm18 Sep201800:45:46
352018/12/03Siyambalagoda Damminda Thero - Darma Dakshina 2018-11-2600:55:41
362018/11/22Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero  - 2018.11.22 - 11.10 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:52:00
372018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි - Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:54:16
382018/10/28Siyambalagoda Damminda Thero - Darma Dakshina 2018-10-2700:54:55
392018/10/20Siyambalagoda Damminda Thero - Sanaramara Sewana 2018-10-2001:00:24
402018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමිii Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:59:08
412018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:52:20
422018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:51:12
432018/10/062018 10 04 පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:45:37
442018/09/28Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero, - 2018.09.28 - 08.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:04
452018/09/27පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 09 18 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:47:46
462018/09/27පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 09 12 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:51:50
472018/09/19පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 08 23 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:50:47
482018/09/14පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 07 24 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:52:51
492018/09/13පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 07 08 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:47:28
502018/09/12පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 07 03 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:48:45
512018/09/12පූජ්‍ය සියඹලගොඩ ධම්මින්ද හිමි 2018 07 16 Ven Siyambalagoda Dhamminda thero00:52:14
522018/08/11කෙනෙක් අනුන්ගේ පින්වලට අනුමෝදන් වෙනවා වගේම තව කෙනෙක් අනුන්ගේ පවු වලටත් කරගහනවා 11-08-201801:01:51
532018/08/11Siyambalagoda Damminda Thero - Dharmasanaya - 2018-08-1101:04:03
542018/08/07Siyambalagoda Damminda Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0600:38:25
552018/08/06කෙනෙක් මහන්සි වෙලා ගෙදර ආපු ගමන්ම ප්‍රශ්න කියාගෙන යන්න එපා..06-08-201800:37:25
562018/08/04Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2018.08.04 -  08.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:56
572018/07/25Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2018.07.24 - 23.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:05
582018/06/20Ven Siyambalagoda Damminda Thero - සෝවාන් මාර්ගඵලය00:42:45
592018/05/29Siyambalagoda Damminda Thero - Darma Dakshina 2018-05-2100:48:58
602018/05/22Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero,- 2018.05.22 - 20.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:55
612018/04/09Ven. Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2018.04.09 - 20.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:21
622018/03/30Ven. Siyambalagoda Dhamminda Thero Thero - 2018.03.30 - 08.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:43
632018/03/17Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero - 2018.03.17 - 08.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Dharma00:52:41
642018/03/06Ven.Siyambalagoda Dhamminda  Thero - 2018.03.06 - 08.00 - සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:07
652018/02/02Ven.Siyambalagoda Dhamminda Thero 2018.02.02 - 08.00 සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:14
662018/01/048. Meththaniansa Sutta AN - Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 10 Juiy 201700:47:54
672017/08/28Siyambalagoda Dhamminda Thero - Darma Dakshina 2017-08-2700:56:06
682017/08/20Siyambalagoda Dhamminda Thero - Darma Dakshina 2017-08-2000:55:37
692017/08/13Siyambalagoda Dhamminda Thero - Darma Dakshina 2017-08-1300:56:57
702017/07/29Siyambalagoda Dhamminda Thero -Sanaramara Sewana 2017-07-2900:50:34
712017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/31 Ven. Siyambalagoda Damminda00:57:47
722017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/27 Ven. Siyambalagoda Damminda00:59:44
732017/01/28Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero 2017 01 28 08 0000:50:27
742017/01/1525. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Arahath Vaggaya 5 DP - 02a July201600:48:41
752017/01/105. Duthiya Sakka Namassana Sutta SN - Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 02 Juiy201600:44:20
762017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/13 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:34
772017/01/0285. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Danda Vaggaya 17 DP - 6 30am29 Dec201600:46:43
782017/01/0286. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Siupina Jathakaya - 10am31 Dec201600:45:58
792016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/06 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:05
802016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/08 Ven. Siyambalagoda Damminda00:59:21
812016/11/25FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/22 Ven. Siyambalagoda Damminda00:57:39
822016/11/25FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/15 Ven. Siyambalagoda Damminda01:02:45
832016/11/22Sadaham sawana - අරටුව - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:02
842016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/15 Ven. Siyambalagoda Damminda01:02:45
852016/11/11Sadaham sawana - අටලෝ දහම - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:33
862016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/06 Ven. Siyambalagoda Damminda00:52:54
872016/10/04Sadaham sawana -ඉතා අගනා දේශණයක්- පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද සවාමීන් වහන්සේ00:49:25
882016/09/24Sadaham sawana - ප්‍රාණ ඝාතය - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:53
892016/09/07Sadaham sawana- ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:54
902016/08/30Sadaham sawana -ගොහොරු මඩේ පියුම් - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:24
912016/08/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/08/23 Ven. Siyambalagoda Damminda01:03:57
922016/08/15Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:09
932016/08/03Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:58
942016/07/19Sadaham sawana - ඇසල පෝදා කඨින විස්තර දේශනාව 16.07.19 -පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමියන්00:53:47
952016/07/16Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිසරය ගැන වදාල දේ - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමියන්00:54:47
962016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/28 Ven Siyambalagoda Damminda00:59:44
972016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/05 Ven Siyambalagoda Damminda01:03:38
982016/07/06Sadaham sawana - සිත නිවීම- පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:45
992016/07/02Sadaham sawana - පේත වත්තුව - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමියන්.00:55:09
1002016/06/22Sadaham sawana -විමාන වත්තු - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද හිමියන්00:58:02
1012016/06/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/21 Ven. Siyambalagoda Damminda01:05:53
1022016/06/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/07 Ven. Siyambalagoda Damminda01:00:36
1032016/06/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/14 Ven. Siyambalagoda Damminda01:03:00
1042016/06/01Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.31 - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:32
1052016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.17 -පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:30
1062016/05/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/17 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:40
1072016/05/14Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.12 (පුබ්බ ආචරිය) - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:50:58
1082016/05/14Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.10 - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:19
1092016/05/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/10 Ven. Siyambalagoda Damminda00:59:35
1102016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:04
1112016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.03.26 -පුජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:10
1122016/04/20SADAHAM SAWANA - ධර්ම දක්ෂිණා - 2016.04.20 - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:02
1132016/04/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/19 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:45
1142016/04/16Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/29 Ven. Siyambalagoda Damminda300:57:35
1152016/04/16Sadaham sawana - මංගල සුත්‍රයෙන් කියවෙන අවුරුද්ද - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:16
1162016/04/13Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/06 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:00
1172016/04/13Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/12 Ven. Siyambalagoda Damminda00:55:19
1182016/04/06Sadaham sawana -ධර්මයෙන් ලැබෙන ඵල - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:48
1192016/03/30Sadaham sawana - නිවනට ------ - පූජනීය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:11
1202016/03/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/15 Ven. Siyambalagoda Damminda00:44:55
1212016/03/09FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/08 Ven. Siyambalagoda Damminda00:56:44
1222016/03/08Sadaham sawana - maha kachchayana swameen wahanse- Ven. siyambalagoda dhamminda Hamuduruwa00:54:45
1232016/03/06FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/01 Ven. Siyambalagoda Damminda00:55:36
1242016/02/10Sadaham sawana -ඔබ කාන්තාවක්ද, - ven. siyambalagoda Dhamminda himi.00:52:04
1252016/02/10Neth FM Dharma Dakshina 2016/02/09 Ven. Siyambalagoda Dhamminda00:55:19
1262015/11/25sadaham sawana - අසන්න.. ලෞකික සැපත සඳහා කළ යුතු දේ. - පුජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:11
1272015/11/17sadaham sawana - ප්‍රඥාව - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාම්න් වහන්සේ00:50:46
1282015/11/11sadaham sawana- නිවන් මග - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:09
1292015/11/04sadaham sawana - නහි වේරේන වේරානි - පුජ සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:38
1302015/10/29sadaham sawana - දර්ඝායු ලැබීම - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:40
1312015/10/15Sadaham Sawana - මණිකාර කුළුපග තිස්ස කථා වස්තුව - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:27
1322015/09/23සදහම් සවන - මෙත්තානිසංස සූත්‍රය - පූජ්‍ය සියඹලාගොඩ ධම්මින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:32
1332015/02/10Sadaham Sawana - from Neth fm Ven.Siyambalagoda Damminda swameen wahanse00:56:04
1342015/02/03Sadam Sawana- from Neth FM- Ven. Siyambalagoda Dhamminda swameen wahanse00:56:53
1352015/01/19Sadaham Sawana - Dharma deshana from neth fm - Ven, Siyambalagoda Dhamminda Swameen wahanse.00:55:25
1362015/01/11Sadaham Sawana - Ven Siyambalagoda Dhamminda Swameen Wahanse- Shraddha Danan Seela danan00:58:18
1372015/01/02101. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 15p Dec201400:47:23
1382015/01/0238. Miththanisansa Sutta - Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 13p Mar1400:47:49
1392015/01/0113.2 - Dhamma Discussion - Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 15p Jan14 Full Moon Poya Day00:49:04
1402015/01/0113.1 Khanda Sutta - Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 15p Jan14 Full Moon Poya Day00:55:54
1412014/12/08Sadaham Sawana - Most Ven.Siyambalagoda Dhamminda Hamuduruwo00:55:54
1422014/02/08195. Siyambalagoda Dhamminda Thero - 4am24 Aug13 - Dhamma Padaya Sukha Vaggaya 200:46:54
1432014/01/02120. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Aryaparyesana Sutta / Majjima Nikaya - 09p Jun1300:42:20
1442014/01/0285. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - King Kosol's 16 Dreams - 08a May1300:57:14
1452014/01/0269. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero Dhamma Padaya , Sahassa Waggaya 5 & 6) - 13p Apr1300:42:06
1462014/01/0249. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 26p Mar13 FM00:53:05
1472014/01/0248. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - 24p Mar1300:44:17
1482014/01/0124. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero - Ciththena Neeyathee Loko - 04p Feb1300:45:25
1492013/03/24109. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero 15a Jul12- Paharada Sutta A N00:44:51
1502013/03/2488. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero 08a Jun1200:51:44
1512013/03/2297. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero 02p Oct1100:46:09
1522013/03/2211. Ven Siyambalagoda Dhamminda Thero 18a Jan1100:03:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.