තුම්බෝවිල ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/23පූජ්‍ය තුම්බෝවිල ධම්මරතන නාහිමි00:04:59
22019/05/04Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2019.05.04 - 20.02 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:05
32019/04/23Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero  - 2019.04.23 - 20.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:42
42019/03/04Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2019.04.04 - 08.04 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:53
52019/02/23Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2019.02.21 - 17.05  තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:40
62019/02/07Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2019.02.02 - 17.10  තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:22
72019/01/28Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2019.01.28 - 20.03 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:21
82018/12/12Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2018.12.12 - 08.07 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:06
92018/11/13Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero  - 2018.11.13 - 08.06 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:40
102018/08/23Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero, 2018.08.23 - 17.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:52:22
112018/08/22Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2018.08.22 - 20.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:24
122018/08/17ධම්ම චින්තාව - 32 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ 2018.08.17  Ven.Thumbowila Dhamnarathana Thero00:05:04
132018/07/24Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2018.07.24 - 08.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:50
142018/05/21Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero,- 2018.05.21 - 20.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:17
152018/04/21Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - 2018.04.21 - 08.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
162018/03/28Ven. Thumbowila Dhammarathana Thero - 2018.03.28 - 08.00 තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:26
172018/03/01තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්ස (Thumbowila dammarathana thero) අණේපිඩු සිටුතුමා අරඹයා කළ සුත්‍රයකි.00:54:06
182017/10/11Ven.Thumbowila Dhammarathana Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa - 2017.10.11 - 20.0000:48:31
192015/01/0251. Sansara Moca Pethavaththuva (Khuddaka Nikaya) - Ven Thumbowila Dhammarathana Thero - 26p Apr1400:45:00
202014/07/122013 02 14 Ven Thumbowila Dhammarathana Thero00:53:47
212013/08/28Satta Jatila Sutta | Ven Thumbowila Dhammarathana Thero00:51:48
222013/03/314. Kapila Sutta (කපිල සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Thumbowila Dhammarathana Thero 06 Jan1200:52:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.