වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15Ven. Walasmulle Gunarathana Thero | බණ කතා 0200:45:31
22019/11/11Ven. Walasmulle Gunarathana Thero | බණ කතා 0100:54:42
32019/10/13සෝතාපන්න බව...බලෙන් ගැනීම.01:09:09
42019/10/05නිවන් දැකීම මරණයට පසුවද....මරණයට පෙරද?00:50:09
52019/10/04Walasmulle Gunarathana Himi [වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි]02:00:10
62019/09/15ඇලුම්කළ සිතට බැඳුණු විට දුකටම ගොදුරු වන බව ඔබ දන්නවාද?01:06:44
72019/09/14Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:58:36
82019/09/13Walasmulle Gunarathana Thero දෙවන දේශනාව01:48:51
92019/08/24පහතට වැටෙන සිත ඔබම දැකගෙන සිත අවදි කරගන්නේ කෙසේද?01:07:31
102019/08/10කෙලෙස් සහිත ආශ්‍රව යලි යලි සිතමින් සසරේ යන්න එපා !!00:58:11
112019/08/09Ven Walasmulle Gunarathana Thero bana -0500:55:01
122019/08/05Ven Walasmulle Gunarathana himi bana -0300:52:16
132019/08/04Ven Walasmulle Gunarathana Himi bana -0200:50:56
142019/08/03Ven Walasmulle Gunarathana Thero Bana- 0100:52:37
152019/07/16මේ ලැබුනු ජීවිතය දියකර හරින්න එපා01:06:42
162019/07/09Walasmulle Gunarathana Himi [වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි]01:21:17
172019/05/26Walasmulle Gunarathana Himi01:36:02
182019/05/19Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom (N2 May 2018)01:29:24
192019/04/13Walasmulle Gunarathana Thero 04 11 18 Mathara01:55:06
202019/03/09Walasmulle Gunarathana Thero - Battaramulla Koswatta - 2017.08.2001:53:40
212019/02/09Walasmulle Gunarathana Thero - Thanamalvila - 2018 Vesak Poya 200:57:06
222019/01/12Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom01:29:37
232018/12/29Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom01:39:49
242018/12/14Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom01:48:51
252018/12/05Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom01:41:32
262018/11/11Ven Walasmulle Gunarathana Thero - Enlightement through Wisdom01:39:56
272018/06/15Ven walasmulle Gunarathana Thero | 2018.05.26 ඔබ මෙතන නැත්නම් අනාගතයේද නැත....01:43:54
282018/05/25ven walasmulle gunarathana thero | 2018-05-2101:06:08
292018/04/25ven Walasmulle Gunarathana Thero - 2018.04.22 ~ ඔබට ඔබ නැති දා ඔබ පහන් සිලක් මෙන් නිවී යයි.01:33:46
302018/04/16Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:58:35
312018/04/16Walasmulle Gunarathana Thero00:28:45
322018/04/02Ven. Walasmulle Gunarathana himi 2018 3 18 Gampaha01:04:07
332018/03/29VEN WALASMULLE GUNARATHANA THERO 2018.03.18 - ඔබ හිතන තැන හිතන දේ නැත්නම් කුමකටද බැඳෙන්නෙ ?01:51:30
342018/02/28Ven Walasmulle Gunarathana himi 2018 1 31 part 2 Kithulkote00:58:42
352018/02/25Ven Walasmulle Gunarathana himi 2018 1 31 part 1 Kithulkote01:12:53
362018/02/24ven walasmulle gunarathana thero - "පිං රැස් කර මනුෂ්‍ය, දිව්‍ය ලෝක ප්‍රාර්ථනා කිරීම බුදු දහම නොවේ"01:59:56
372018/02/13Ven Walasmulle Gunarathana himi 2018 01 21 Koswaththa01:32:25
382018/02/10ven walasmulle gunarathana thero - විපස්සනා 0301:39:27
392018/02/03Ven walasmulle gunarathana thero01:43:20
402018/01/26VEN.WALASMULLE GUNARATHANA THERO 201801:55:17
412017/12/20ven Walasmulle Gunarathana himi 2017 11 2601:49:49
422017/12/19Walasmulle Gunarathana Thero01:44:43
432017/12/02වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - කොස්වත්ත01:47:03
442017/11/27Ven. walasmulle Gunarathana himi 2017 11 0301:06:36
452017/11/16වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - බොරලැස්ගමුව01:18:41
462017/11/12Ven. Walasmulle Gunarathana himi 2017-11-0201:07:02
472017/10/28වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - හිඹුටාන01:25:28
482017/10/19වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - විපස්සනා භාවනා01:46:20
492017/10/01වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - තලවතුගොඩ 2017.09.3000:59:36
502017/09/26වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි - කොස්වත්ත දේශනා01:54:08
512017/09/06වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි 2017 අගෝස්තු 2701:58:20
522017/08/03walasmulle gunarathana thero 2017.07.2201:01:28
532017/06/25Ven Walasmulle Gunarathana himi 2017 05 2101:34:28
542017/06/24walasmulle gunarathana thero - විපස්සනා 0201:46:23
552017/06/19walasmulle gunarathana himi - වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි 2017 06 1801:38:11
562017/06/04Walasmulle gunarathana Thero - විපස්සනා 0101:39:29
572017/05/22walasmulle gunarathana thero 2017.05.21-පූජ්‍ය.වලස්මුල්ලේ ගුණරතන හිමි01:30:34
582017/05/12Walasmulle gunarathana Thero (2017/04/23) Dharma Deshana at Koswaththa01:42:55
592017/04/07Walasmulle gunarathana Thero (2017/03/19) Dharma Deshana at Koswaththa01:32:48
602017/03/02Walasmulle gunarathana Thero (2017/02/19) Dharma Deshana at Koswaththa01:52:56
612017/03/01Ven.Walasmulle Gunarathana Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 52 - TV Didula01:01:19
622017/01/28Ehipassiko 2017.01.28 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:28:45
632017/01/21Ehipassiko 2017.01.21 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:47
642017/01/16Walasmulle gunarathana Thero (2017/01/07) Dharma Deshana at Boralesgamuwa01:46:11
652017/01/14Ehipassiko 2017.01.14 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:22
662017/01/07Ehipassiko 2017.01.07 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:27:46
672016/12/24Ehipassiko 2016.12.24 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:22
682016/12/24Walasmulle gunarathana Thero (2016/12/18) Dharma Deshana at Koswaththa01:39:39
692016/12/17Ehipassiko 2016.12.17 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:28:25
702016/12/04Walasmulle gunarathana Thero (2016/11/20) Dharma Deshana at Koswaththa02:00:09
712016/12/03Ehipassiko 2016.12.03 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:22
722016/11/26Ehipassiko 2016.11.26 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:28
732016/11/19Ehipassiko 2016.11.19 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:30:09
742016/11/12Ehipassiko 2016.11.12 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:43
752016/10/22Ehipassiko 2016.10.22 | Walasmulle Gunarathana Thero .00:28:35
762016/10/16Ehipassiko 2016.10.16 | Walasmulle Gunarathana Thero.00:29:12
772016/10/12Walasmulle gunarathana Thero (2016/10/09) Dharma Deshana at Koswaththa01:38:44
782016/10/06Walasmulle gunarathana Thero (2016/10/01) Dharma Deshana at Homagama01:34:40
792016/10/01Ehipassiko 2016.10.01 | Walasmulle Gunarathana Thero00:28:35
802016/09/26Ven. Walasmulle Gunarathana Thero - Dharma Deshana02:21:59
812016/09/12Walasmulle gunarathana Thero (2016/09/11) Dharma Deshana at Koswaththa01:39:34
822016/09/02Walasmulle gunarathana Thero (2016/08/24) Dharma Deshana at Koswaththa01:49:25
832016/07/10සංඛතයන්ගේ විපරිනාමය, රූප සංඥාව(චායාව) හා පංච උපාදාන ස්කන්ධ දුඛ (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero)02:55:09
842016/07/10ඔබ දහම් පවුරෙන් එතෙර නොවී දහම් පවුර කර තබා යන්නෙක්ද ? (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero)01:51:16
852016/07/10බුදුන් දැකීම - ඔබ තුල ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අංග වැඩෙනවද ? (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero)01:17:09
862016/07/10ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය, සතර සතිපට්ඨානය හා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩීම (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero)00:40:14
872016/07/10ඔබ මිච්චා දිට්ඨිකද ? සම්මා දිට්ඨිකද ? (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero)01:35:21
882016/05/31Dhamma Deshana 4 (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero - May 15, 2016)02:55:09
892016/05/30සංසාර භය (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero - May 14, 2016)01:37:43
902016/05/30Dhamma Deshana 2 (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero at Lankarama Temple, Sydney - May 14, 2016)00:57:14
912016/05/25Dhamma Deshana 1 (Ven. Walasmulle Gunarathana Thero - May 13, 2016)01:55:03
922015/12/22Ven walasmulle gunarathana throe 201400:17:12
932015/12/20ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0800:05:50
942015/12/20ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0700:04:27
952015/12/20ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0600:29:00
962015/12/20ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0500:29:00
972015/12/19ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0400:19:59
982015/12/18ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0200:03:05
992015/12/18ven walasmulle gunarathana throe 2015/ November/21.part 0100:04:03
1002015/12/02Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0600:15:27
1012015/12/02Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0700:05:19
1022015/12/02Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0500:25:56
1032015/12/02Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0400:07:31
1042015/12/01Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0300:26:27
1052015/12/01Ven Walasmulle Gunarathana Thero ,Ratnapura ,Part 0200:26:27
1062015/12/01Ven Walasmulle Gunarathana Thero .Part 0100:04:12
1072015/04/01Ven Walasmulle Gunarathana Thero 19 01 2015 Part 2 (NWSDB)00:23:28
1082015/04/01Ven Walasmulle Gunarathana Thero 19 01 2015 Part 1 (NWSDB)00:50:40
1092014/11/192013 05 30 Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:56:49
1102014/08/212013 03 22 Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:53:40
1112014/08/212013 03 19 Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:55:45
1122014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ ගුණරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 2100:54:17
1132014/03/25103. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 17 Aug13 - Gopaka Moggallana Sutta00:44:58
1142014/03/2572 Walasmulle Gunarathana Thero - 17 Jun13 - Ehipassiko00:48:55
1152014/03/248. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 19 Jan13 - Deveni Patipada Sutta S.N00:50:51
1162014/03/23269. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 4am19 Nov1300:49:39
1172014/03/23244. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 6am28 Oct1300:49:19
1182014/03/23226. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 10am09 Oct1300:45:25
1192014/03/221 walasmulle Gunarathana Thero00:12:36
1202014/01/23179. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 10pm05 Aug1300:48:52
1212014/01/23166. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 2am08 Jul1300:52:32
1222014/01/23162. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 10am02 Jul1300:50:08
1232014/01/22127. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 6.30am11 May13 (Radio)00:54:34
1242014/01/21108. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 7.30am27 Apr1300:45:16
1252014/01/2088. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 2am10 Apr1300:50:23
1262014/01/2068. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 6.30am22 Mar1300:46:27
1272014/01/1924. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 6.30am21 Jan1300:47:45
1282014/01/03184. Ven Walasmulle Gunarathana Thero - 14p Aug1300:45:50
1292013/03/3181. Saddhamma Prathiroopaka Sutta (සද්ධම්මප්‍රතිරූපකසූත්‍රය) Ven Walasmulle Gunarathana Thero17 Nov1200:45:48
1302013/03/26131. Ven Walasmulle Gunarathana Thero 10am31 Oct1200:46:46
1312013/03/2691. Ven Walasmulle Gunarathana Thero 6am23 Jul1200:44:59
1322013/03/2682. Ven Walasmulle Gunarathana Thero 2am09 Jul1200:48:51
1332013/03/11158. Anatha Pindika Sutta - Ven Walasmulle Gunarathana Thero00:48:26
1342012/07/29නිවන පසක් කිරිම (chathurarya sathya) (niwana)01:47:03
1352012/07/05Ven Walasmulle Gunarathana Thero - Sathara Sthipattana Bavanava00:56:05
1362012/05/17Ven Walasmulle Gunarathana Thero - Anatha Pindika Sutta00:48:26

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.