වෑදෙනියේ නන්දසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/13Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.10.13 - 19.05 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:04
22019/10/06ධම්ම චින්තාව - 138 - Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.10.06 - 04.41 වේදෙණියේ නන්දසීල හිමි00:04:48
32019/10/05ධම්ම චින්තාව - 137 - Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.10.04 - 04.42 වේදෙණියේ නන්දසීල හිමි00:05:22
42019/10/03ධම්ම චින්තාව - 136 - Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.10.03 - 04.43 වේදෙණියේ නන්දසීල හිමි00:05:22
52019/10/01ධම්ම චින්තාව - 135 Ven.Wedeniye Nandaseela Thero 2019.10.01 - 04.03 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:04:48
62019/09/30ධම්ම චින්තාව - 134 Ven.Wedeniye Nandaseela Thero 2019.09.30 - 04.42 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:04:41
72019/09/25Ven.Wedeniye Nandaseela Thero, 2019.09.25 - 20.07 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:24
82019/07/30Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.07.30 - 20.02 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:43
92019/07/26Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2019.07.26 - 20.00 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:57
102019/06/12Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.06.12 - 08.04 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:45
112019/05/10Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.05.10 - 20.05 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:57
122019/04/03Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.04.02 - 08.06 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:58
132019/01/0314.1 Wedeniye Nandaseela Thero - 24p Oct2018 FM00:54:33
142018/12/23Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2018.12.22 - 19.02 වේදෙණියේ නන්දසීල  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:26
152018/12/11Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.12.11 - 08.04 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:05
162018/10/24Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.10.24 - 07.03 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:17
172018/10/15Ven. Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.10.15 - 20.01 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:35
182018/09/30Ven.Wedeniye Nandaseela Thero, - 2018.09.30 - 08.00 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:40
192018/05/02Ven. Wedeniye Nandaseela Thero - 2018 වෙසක් මස 02 දින - 20.00 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:32
202018/01/0320. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 25a Feb201700:49:17
212018/01/034.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Maha Karunava - 12p Jan2017 FM00:45:42
222017/12/03Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2017.12.03 - 08.00 Guwabviduli Dharmanushasanawa00:51:13
232017/01/1554.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 15p Oct2016 FM00:54:25
242017/01/1512. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Sathpurusha Dana Sutta AN - 26a May201600:48:33
252016/06/12Wedeniye nandaseela thero00:02:16
262015/12/3151. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Samannaphala Sutta DN - 30p May201500:44:45
272015/12/3148. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Avajanathi Sutta AN - 25p May201500:43:45
282015/12/314. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 07p Jan201500:46:45
292015/01/0450. Katha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 21 May201400:49:24
302015/01/0276. Dakkhina Vibhanga Sutta (Majjhima)- Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 08pOct2014 Full Moon Day00:53:41
312014/05/116. Ven Wedeniye Nandaseela Thero (Dhamma Padaya - Citta Vaggaya 10) 9pm03 Dec1200:51:59
322014/01/04263.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Sonadanda Sutta / Deegha Nikaya - 16p Dec13 (Full Moon Day)00:47:16
332014/01/03227. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Patipadasutta / Anguththara Nikaya - 19p Oct1300:45:29
342014/01/0274. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Asathpurusha Dana Sutta / Anguththara Nikaya - 23p Apr1300:47:21
352014/01/0245. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Dharmaya Edaheeme Anisansa - 23a Mar1300:52:28
362014/01/0118.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Full Moon Poya Day , Kandaleeka Sutta - 26p Jan1300:54:00
372014/01/0118.2 FM Day Dhamma Discussion - 26p Jan13 - Ven Wedeniye Nandaseela Thero & Prof Ariyapala Perera00:52:07
382013/06/12131. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 22a Nov1000:49:48
392013/06/12102. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 10p Sep1000:45:28
402013/06/1285. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 21p Jul1000:43:24
412013/04/291 Ven Wedeniye Nandaseela Thero 8pm20Nov1100:48:55
422013/03/2750. Akkalayana Sutta (අක්කලායන සූත්‍රය) Ven Wedeniye Nandaseela Thero16 Oct1100:48:48
432013/03/2711. Sathipattana Sutta (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය) Ven Wedeniye Nandaseela Thero 24 Jul1100:51:19
442013/03/2539. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 7pm20 Nov1100:50:25
452013/03/24125. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 22a Sep1200:52:51
462013/03/24103. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 03p Jul12( F M) Maha Dukkhakkhandha Sutta M N00:52:23
472013/03/2495. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 26p Jun12- Ghateekara00:47:35
482013/03/2361. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 20a Apr12 - Sippa Sutta00:49:20
492013/03/239. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 09p Jan1200:33:40
502013/03/22116. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 08p Nov1100:47:59
512013/03/22102. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 08p Oct1100:43:45
522013/03/2292. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 28a Sep1100:50:38
532013/03/2236. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 21p Mar1100:45:03
542013/03/2221. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 09p Feb1100:44:32
552013/03/0810. Sathipattana Sutta - Ven Wedeniye Nandaseela Thero00:48:49
562012/08/07Sathipattana Sutta - Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Suthra Dharma Desana00:48:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.