වෑදෙනියේ නන්දසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/12Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.06.12 - 08.04 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:45
22019/05/10Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.05.10 - 20.05 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:57
32019/04/03Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2019.04.02 - 08.06 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:58
42019/01/0314.1 Wedeniye Nandaseela Thero - 24p Oct2018 FM00:54:33
52018/12/23Ven.Wedeniye Nandaseela Thero  - 2018.12.22 - 19.02 වේදෙණියේ නන්දසීල  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:26
62018/12/11Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.12.11 - 08.04 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:05
72018/10/24Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.10.24 - 07.03 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:17
82018/10/15Ven. Wedeniye Nandaseela Thero - 2018.10.15 - 20.01 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:35
92018/09/30Ven.Wedeniye Nandaseela Thero, - 2018.09.30 - 08.00 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:40
102018/05/02Ven. Wedeniye Nandaseela Thero - 2018 වෙසක් මස 02 දින - 20.00 වේදෙණියේ නන්දසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:32
112018/01/0320. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 25a Feb201700:49:17
122018/01/034.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Maha Karunava - 12p Jan2017 FM00:45:42
132017/12/03Ven.Wedeniye Nandaseela Thero - 2017.12.03 - 08.00 Guwabviduli Dharmanushasanawa00:51:13
142017/01/1554.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 15p Oct2016 FM00:54:25
152017/01/1512. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Sathpurusha Dana Sutta AN - 26a May201600:48:33
162016/06/12Wedeniye nandaseela thero00:02:16
172015/12/3151. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Samannaphala Sutta DN - 30p May201500:44:45
182015/12/3148. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Avajanathi Sutta AN - 25p May201500:43:45
192015/12/314. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 07p Jan201500:46:45
202015/01/0450. Katha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 21 May201400:49:24
212015/01/0276. Dakkhina Vibhanga Sutta (Majjhima)- Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 08pOct2014 Full Moon Day00:53:41
222014/05/116. Ven Wedeniye Nandaseela Thero (Dhamma Padaya - Citta Vaggaya 10) 9pm03 Dec1200:51:59
232014/01/04263.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Sonadanda Sutta / Deegha Nikaya - 16p Dec13 (Full Moon Day)00:47:16
242014/01/03227. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Patipadasutta / Anguththara Nikaya - 19p Oct1300:45:29
252014/01/0274. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Asathpurusha Dana Sutta / Anguththara Nikaya - 23p Apr1300:47:21
262014/01/0245. Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Dharmaya Edaheeme Anisansa - 23a Mar1300:52:28
272014/01/0118.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Full Moon Poya Day , Kandaleeka Sutta - 26p Jan1300:54:00
282014/01/0118.2 FM Day Dhamma Discussion - 26p Jan13 - Ven Wedeniye Nandaseela Thero & Prof Ariyapala Perera00:52:07
292013/06/12131. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 22a Nov1000:49:48
302013/06/12102. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 10p Sep1000:45:28
312013/06/1285. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 21p Jul1000:43:24
322013/04/291 Ven Wedeniye Nandaseela Thero 8pm20Nov1100:48:55
332013/03/2750. Akkalayana Sutta (අක්කලායන සූත්‍රය) Ven Wedeniye Nandaseela Thero16 Oct1100:48:48
342013/03/2711. Sathipattana Sutta (සතිපට්ඨාන සූත්‍රය) Ven Wedeniye Nandaseela Thero 24 Jul1100:51:19
352013/03/2539. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 7pm20 Nov1100:50:25
362013/03/24125. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 22a Sep1200:52:51
372013/03/24103. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 03p Jul12( F M) Maha Dukkhakkhandha Sutta M N00:52:23
382013/03/2495. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 26p Jun12- Ghateekara00:47:35
392013/03/2361. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 20a Apr12 - Sippa Sutta00:49:20
402013/03/239. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 09p Jan1200:33:40
412013/03/22116. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 08p Nov1100:47:59
422013/03/22102. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 08p Oct1100:43:45
432013/03/2292. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 28a Sep1100:50:38
442013/03/2236. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 21p Mar1100:45:03
452013/03/2221. Ven Wedeniye Nandaseela Thero 09p Feb1100:44:32
462013/03/0810. Sathipattana Sutta - Ven Wedeniye Nandaseela Thero00:48:49
472012/08/07Sathipattana Sutta - Ven Wedeniye Nandaseela Thero - Suthra Dharma Desana00:48:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.