වැලිහෙළතැන්නේ කල්‍යානසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/10Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero 2019.09.10 - 08.04 වැලිහෙලතැන්නේ කළ්‍යාණසිරි නායක ස්වාමී00:49:52
22019/07/05සිත නිවන බුදු බණ - 100  Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero - 2019.07.05 - 05.01 වැලිහෙලතැන්00:37:49
32018/07/31Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero - 2018.07.31 - 20.00 වැලිහෙලතැන්නේ කළ්‍යාණසිරි නාහිමි00:48:06
42018/07/20Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero - 2018.07.20 - 08.00 වැලිහෙලතැන්නේ කළ්‍යාණසිරි නාහිමි00:52:48
52018/06/07Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero - 2018.06.07 - 20.00 වැලිහෙලතැන්නේ කළ්‍යාණසිරි නාහිමි00:47:17
62018/05/25Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero - 2018.05.25 - 20.00 වැලිහෙලතැන්නේ කළ්‍යාණසිරි නාහිමි00:44:11
72017/12/18Ven.Welihelathenne Kalyanasiri Nayaka Thero-2017.12.18-20.00Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:01
82017/01/1577. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - Anicca Sanna - 04p Dec201600:40:24
92016/11/02Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa-02 11 201600:45:55
102015/12/3138. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 04p Apr201500:44:48
112015/12/316. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - Mahali Sutta - 10p Jan201500:45:55
122015/01/012. Sara Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 06p Jan1400:44:31
132014/01/03148. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 13p Jul1300:44:01
142014/01/02125. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - Bhahiya Sutta / Khuddhaka Nikaya - 14p Jun1300:46:27
152014/01/0262. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 07p Apr1300:44:04
162014/01/0252. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 28p Mar1300:46:01
172014/01/0127. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - 09p Feb1300:45:27
182014/01/0114. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero - Patama Lakuntaka Bhaddiya Sutta Khuddaka N - 22p Jan1300:45:33
192013/06/12147. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 09p Dec1000:42:14
202013/03/24171. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 30a Dec1200:51:28
212013/03/24118. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 09p Aug1200:40:48
222013/03/24115. Dukkharya Sathya- Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 29a Jul12 Dukkha Samudaya Sathyaya00:46:38
232013/03/24110. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 15p Jul12- Dukkharya Sathyaya00:47:34
242013/03/2369. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 06p May1200:42:07
252013/03/2363. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 22p Apr1200:42:01
262013/03/2313. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 22p Jan1200:44:38
272013/03/22113. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 22p Oct1100:40:20
282013/03/2259. Ven Welihelathenne Kalyanasiri Thero 13p June1100:44:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.