බොරලන්දේ වජිරඥාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/13 Ven Boralande Vajiragnana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:09:20
22019/06/12Ven Boralande Vajiragnana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:02:41
32019/04/29Ven.Boralande Vajiragnana Thero  - 2019.04.28 - 08.05 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:06
42019/01/07Ven.Boralande Vajiragnana Thero  - 2019.01.07 - 08.04 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:49:18
52018/12/09Ven.Boralande Vajiragnana Thero - 2018.12.09 - 08.08 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:53
62018/10/16Ven Boralande Vajiragnana Thero - මරණානුස්සති භාවනාව ( භික්‌ඛක සූත්‍රය )00:54:42
72018/10/11Ven.Boralande Vajiragnana Thero - 2018.10.11 - 08.03 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:59
82018/08/12Ven.Boralande Vajiragnana Thero - 2018.08.12 -  08.00 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:09
92018/07/29Ven.Boralande Vajiragnana Thero - 2018.07.29 -  08.00 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:03
102018/06/03Ven.Boralande Vajiragnana Thero - 2018.06.03 - 08.00 බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:54
112018/06/01Ven Boralande Wajiraghana Thero | පුජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාහිමියන්ගේ තෙමස් පුර්ණ ධර්ම දේශනා මාලාව01:13:18
122014/09/08Ven. Boralande Vajiragnana Thera - Anapanasati 24/08/201400:53:43
132014/01/21100. Ven Boralande Vajiragnana Thero - 12am22 Apr1301:01:28
142013/03/26123. Ven Boralande Vajiragnana Thero 10am10 Oct1200:50:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.