බුද්ධන්ගල ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/25(2020 - 07 - 24) පූජ්‍ය බුද්ධංගල ආනන්ද හිමි - Ven. Buddhangala Ananda thero00:45:40
22020/07/24Sadaham sawana - බුදුපියාණන් වහන්සේ අප ව තබා ඇත්තේ කොතැනකද . Ven Buddhangala Ananda thero00:42:54
32018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය බුද්ධංගල ආනන්ද හිමි Ven Buddhangala Ananda thero00:50:19
42016/08/16Buddhangala Ananda Thero 08 13 201601:21:44
52015/03/0912. Maha Haththi Padopama Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero00:56:29
62015/01/0424. About The Book Karma Chakkrayen Dharma Chakrayata - Ven Buddhangala Ananda Thero - 22 Mar1400:41:05
72015/01/0225. Ven Buddhangala Ananda Thero - 6am28 Feb1400:43:18
82014/11/24Ven Buddhangala Ananda Thero | 2014-11-11 | නායකත්වය පිළිබද ධර්ම දේශණය00:49:19
92014/11/042013 05 07 Ven Buddhangala Ananda Thero00:55:09
102014/08/202013 03 09 Ven Buddhangala Ananda Thero00:59:46
112014/07/072013 02 02 Ven Buddhangala Ananda Thero00:59:11
122014/01/1915. Ven Buddhangala Ananda Thero - 10am14 Jan1300:48:53
132013/03/3164. Dhatuvibhanga Sutta (ධාතු විභංග සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero 27 Jul1200:48:51
142013/03/2720. Maha Rahulowada Sutta (මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero 02 Aug1100:50:41
152013/03/2721. Magandiya Sutta (මාගන්ධිය සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero 03 Aug1100:40:05
162013/03/2713. Maha Hatthi Padopama Sutta (මහා හත්ථි පදෝපම සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero 26 Jul1100:48:58
172013/03/2712. Rartha Vinietha Sutta (රත විනීත සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero 25 Jul1100:51:58
182013/03/271. Sabbasawa Sutta (සබ්බාසව සූත්‍රය) Ven Buddhangala Ananda Thero00:49:53
192013/03/2655. Ven Buddhangala Ananda Thero 8am Apr12 F M00:49:55
202013/03/2527. Ven Buddhangala Ananda Thero 14 Jul1100:58:02
212013/03/22108. Ven Buddhangala Ananda Thero F M2pm11 Oct1100:38:51
222013/03/11138. Dhamsak Pewathum Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero01:01:00
232013/03/1089. Dhamsak Pewathum Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero01:01:00
242013/03/0964. Maha Rahulowaada Sutta - Buddhangala Ananda Thero00:51:39
252013/03/0951. Magandiya Sutta - Buddhangala Ananda Thero00:39:51
262013/03/0811. Rathavineetha Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero00:54:18
272013/03/071. Sabbasawa Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero - Suthra Dharma Desana00:40:17
282012/08/23Maha Rahulowaada Sutta - Buddhangala Ananda Thero - Suthra Dharma Deshana00:51:39
292012/08/23Magandiya Sutta - Buddhangala Ananda Thero - Suthra Dharma Deshana00:39:51
302012/08/08Maha Haththi Padopama Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero - Suttra Dharma Desana00:56:29
312012/08/07Rathavineetha Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero - Suthra Dharma Desana00:54:18
322012/08/05Sabbasawa Sutta - Ven Buddhangala Ananda Thero - Suthra Dharma Desana00:40:17
332012/07/01Ven Buddhangala Ananda Thero - Budu Dahama00:55:41
342012/06/29Ven Buddhangala Ananda Thero - Dhamsak Pewathum Sutta01:01:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.