දාස්වත්තේ සුමනසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/09VenDaswaththe Sumanaseela Thero00:43:58
22019/11/25ආස්වාස ප්‍රශ්වාස තරම් ප්‍රිය මනසිකාරයක්.. Ven. Daswaththe Sumanaseela thero (2019 - 11 - 24)00:52:51
32019/11/25සියළු දෙනාම මේ ධර්මදේශනාව අසත්වා - මනස සකස්වීම Ven. Daswatte Sumanaseela Thero 2019-11-2500:58:21
42019/09/06ඥාණ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් සිතකින් ඉවසීම Ven. Daswaththe Sumanaseela thero (2019 - 09 - 05)00:42:36
52019/09/04ඉවසීම Ven. Daswatte Sumanaseela Thero 2019-09-0400:42:36
62019/03/26Ven.Daswaththe Sumanaseela Thero - 2019.03.22 - 10.00  දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:58
72019/01/20 අතිපූජණීය දාස්වත්තේ සුමණසීල ස්වාමින් වහන්සේ - Funeral of Most Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:27:27
82018/08/22Ven.Daswaththe Sumanaseela Thero 2018.08.22 - 17.00 දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST00:44:58
92018/05/13Ven Daswatte Sumanaseela Thero - ආනාපන සති භාවනව00:43:06
102017/06/24Ven Daswatte Sumanaseela Thero - ලෝකවිදූ බුදු ගුණය00:49:05
112017/02/242nd death anniversary of Ven Daswatte Sumanaseela Thero 24-02-201700:49:55
122017/01/0210. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 4am12 June201600:50:12
132016/08/22Ven Daswatte Sumanaseela Thero - ආනාපාන සති භාවනාව වඩන ඔබට අත් දැකිය හැකි දේ සහ කල යුතු දේ00:38:13
142016/01/0154. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - Paccaththan Vedithabbo - 10am09 June201500:50:12
152016/01/0134. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - Anapanasathiya Vadana Heti - 10pm29 Mar201500:49:13
162016/01/0112. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30am29 Jan201500:47:23
172015/04/292013 06 19 Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:56:47
182015/04/032013 06 13 Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:57:19
192015/04/02සත්පුරුෂ සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමින් වහන්සේ00:48:25
202015/03/0920. Sathpurusa Sutta - Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:48:25
212015/02/12Bhavana Week 4 Part 2-Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:08
222015/02/12Bhavana Week 4 Part 1-Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:21
232015/02/09Abhi Dharma week4 Part4 -Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:05:11
242015/02/09Abhi Dharma week4 Part3 -Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:07
252015/02/09Abhi Dharma week4 Part1 -Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:20
262015/02/09Abhi Dharma week4 Part 2 -Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:07
272015/01/30The Buddhist TV Dhamma Sermon - දෙමාපියන් තුළ ඇති ගුණ00:53:10
282015/01/29Bhavana - Week 3 - Part 3 - Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:09
292015/01/29Bhavana - Week 3 - Part 4 - Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:05:38
302015/01/29Bhavana - Week 3 - Part 2 - Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:08
312015/01/29Bhavana - Week 3 - Part 1 - Ven.Daswatthe Sumanaseela Thero00:37:20
322015/01/28Abhi-Dharma-week 3 - Part 300:37:08
332015/01/27Abhi-Dharma-week 3 - Part 400:16:08
342015/01/27Abhi-Dharma-week 3 - Part 100:37:19
352015/01/045. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 13 Jan1400:52:56
362015/01/04118. Anapanasathi Bhavanava - Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30pm25 Nov201400:48:43
372015/01/0360. Anapanasathi Bhavanava - Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30pm11 Apr1400:49:14
382015/01/0339. Budu Guna - Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 7pm14 Mar1400:48:10
392014/12/22Bhavana Program - 14/12/2014 - Part100:37:21
402014/12/22Abhi Dhamma week 2 - 13/12/2014- Part 300:37:09
412014/12/22Abhi Dhamma week 2 - 13/12/2014- Part 400:02:39
422014/12/21Abhi Dhamma Week 2 - 13/12/2014 - Part100:37:20
432014/12/21Abhi Dhamma week1- Part 400:20:59
442014/12/21Abhi Dhamma week1 - Part300:37:08
452014/12/17Abhi Damma - Session 1-100:37:20
462014/03/2592. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 19 Jul13 - Aggi Wachchagoththa Sutta M.N00:27:38
472014/03/2460. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 20 May13 - Dakshina Vibhanga Sutta00:46:44
482014/03/2443. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 09 Apr13 - Pothali Sutta00:50:25
492014/03/244. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero - 11 Jan13 - Bhaddaka Sutta S N00:49:48
502014/02/08214. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30pm23 Sep1300:48:30
512014/02/08196. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 9pm24 Aug13 - Vijjacarana Sampanna Gunaya00:50:08
522014/01/23175. Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30am26 Jul13 - Anapanasathi00:47:36
532014/01/2196. Ven Daswaththe Sumanaseela Thero - 6.30am16 Apr1300:54:02
542014/01/2078. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero - 12am01 Apr13 - Samma Sambuddha Gunaya00:44:05
552013/06/13F Bodhi Poojawa Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:57:40
562013/06/123. Ven Daswatte Sumanaseela Thero 09 Dec29p00:51:05
572013/03/3195. Nadee Sutta S N (නදී සූත්‍රය ස.නි) Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 05 Dec1200:49:33
582013/03/3175. Devana Owada Sutta (දෙවන ඕවාද සූත්‍රය) Ven Daswatte Sumanaseela Thero26 Oct1200:48:02
592013/03/3158. Parinibbana Sutta (පරිනිබ්බාන සූත්‍රය) Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 08 Jul1200:57:06
602013/03/3111. Kuhatta Sutta (කුහට්ට සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 29 Jan1200:47:23
612013/03/2742. Maha Waccagoththa Sutta (මහා වක්කගොත්තම සූත්‍රය) Ven Daswaththe Sumanaseela Thero 26 Sep1100:43:05
622013/03/2731. Chula Dhammasadana Sutta (චූල ධම්මසාදන සූත්‍රය) Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 29 Aug1100:55:52
632013/03/26164. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero සීලය 6am23 Dec1200:52:22
642013/03/26115. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 6pm01 Oct1200:52:41
652013/03/26114. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero දානය 6am28 Sep1200:47:03
662013/03/26113. Ven Daswatte Sumanaseela Thero ඉන්ද්‍රියපරෝපරියත්ත ගුණය,ආසයානුසය ගුණය 12.30pm-1pm23 Sep1200:51:50
672013/03/26106. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය 4am16 Sep12.mp300:49:21
682013/03/2694. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 4am27 Jul1200:53:18
692013/03/2519. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero අරහං ගුණය 6am24 Jan1200:49:38
702013/03/2515. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 6am16 Jan1200:49:08
712013/03/2544. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 4am10 Dec1100:47:04
722013/03/2537. Ven Daswatthe Sumanaseela Thero 10.15pm15 Nov1100:50:46
732013/03/148. Metta Bavana - Ven Daswatte Sumanaseela Thero00:28:30
742013/03/11197. Issatta Sutta - Ven Daaswatte Sumanaseela Thero00:53:32
752013/03/11176. Sathpurusa Sutta - Ven Daswatte Sumanaseela Thero - Suthra Dharma Deshana00:48:25
762013/03/11140. Sathipattana Sutta - Ven Daaswatte Sumanaseela Thero00:53:47
772013/03/0961. Choola Dhamma Samadana Sutta - Daaswatte Sumanaseela Thero00:55:20
782013/03/0828. Maha Wachchagoththa Sutta - Daswaththe Sumanaseela Thero00:58:33
792012/11/24Anapanasathi Bavanava saha Anisansa - Daswatte Sumanaseela Thero00:57:36
802012/08/24Choola Dhamma Samadana Sutta - Daaswatte Sumanaseela Thero - Suthra Dharma Deshana00:55:20
812012/08/18Maha Wachchagoththa Sutta - Daswaththe Sumanaseela Thero - Suthra Dharma Deshana00:58:33
822012/08/15Sathpurusa Sutta - Ven Daswatte Sumanaseela Thero - Suthra Dharma Deshana00:48:25
832012/07/14Ven Daswatte Sumanaseela Thero - Anapana Sathiya01:00:09
842012/07/09Ven Daswatte Sumanaseela Thero - Metta Bavana00:52:52
852012/06/16Ven Daaswatte Sumanaseela Thero - Issatta Sutta00:53:31
862012/06/07Ven Daaswatte Sumanaseela Thero - Sathipattana Sutta00:53:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.