දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/16වස් ධර්ම දේශනා (09) - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2019-09-14)01:10:49
22019/07/27වස් ධර්ම දේශනා (02) - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2019-07-27)01:10:02
32018/09/01Vas Bana 2018-03 by Ven Digamadulle Wimalananda Thero01:23:35
42018/08/04වස් ධර්ම දේශනා (01) - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2018-08-04)01:19:38
52018/07/03පොසොන් සීල භාවනා වැඩසටහන - (2018-06-30)04:13:49
62018/04/29සීල භාවනා වැඩසටහන - 2018-04-2805:07:51
72017/07/29වස් ධර්ම දේශනා 03 - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2017-07-29)01:14:11
82017/07/01Maha Piritha - Siri Vajiragnana Dharmayatanaya ( මහ පිරිත‍ -සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය මහරගම )00:42:52
92016/07/23වස් ධර්ම දේශනා 01- රාජකීය පණ්ඩිත පුජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:51
102016/03/20චුද්දස බුද්ධ ඤාණ පූජාව - රාජකීය පණ්ඩිත පුජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
112015/11/05රාජකීය පණ්ඩිත පුජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ - කඨිනානිශංස ධර්ම දේශනාව (01-11-2015)01:14:38
122015/10/24රාජකීය පණ්ඩිත පුජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ - වස් බණ (13)01:01:52
132015/09/20රාජකීය පණ්ඩිත පුජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ - වස් බණ 0801:04:06
142015/08/29පූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ - වස් බණ 2 - 2015 අගෝස්තු 8 දින01:03:02
152011/10/30Poson Retreat Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 18 Jun 1101:24:50
162011/10/13The Significance & Value Kathina in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 13 Oct 201100:07:06
172011/01/30MN 39 Maha-Assapura Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 23 Nov 201000:52:41
182011/01/29MN 38 Mahatanhasankhaya Sutta in Sinhala (2 of 2) by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 9 Nov 201001:05:49
192011/01/27MN 37 Culatanhasankhaya Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 12 Oct 201001:02:18
202011/01/26Monthly Meditation Dhamma Discussion in Sinhala by Digamadulle Wimalananda Thero 9 Oct 201000:55:36
212011/01/23MN 36 Mahasaccaka Sutta in Sinhala (2 of 2) by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 28 Sep 201000:55:51
222011/01/22MN 36 Mahasaccaka Sutta in Sinhala (1 of 2) by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 21 Sep 201001:06:52
232011/01/22MN 35 Culasaccaka Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 14 Sep 201001:28:32
242011/01/21AN 7.67 Nagaropama Sutta in Sinhala (Rains Sermon) by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 11 Sep 201000:55:00
252011/01/20MN 34 Culagopalaka Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 7 Sep 201001:12:13
262011/01/18MN 33 Mahagopalaka Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 31 Aug 201001:05:25
272011/01/17MN 32 Mahagosinga Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 24 Aug 201001:21:05
282011/01/16Adult Retreat Q & A in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 21 Aug 201000:16:22
292011/01/14MN 31 Culagosinga Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 17 Aug 201001:11:28
302011/01/10MN 30 Culasaropama Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 10 Aug 201001:05:40
312011/01/10MN 29 Mahasaropama Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 3 Aug 201000:53:20
322011/01/09MN 118 Anapanasati Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 31 Jul 201001:08:43
332011/01/08Monthly Meditation Intro Dhamma Sermon in Sinhala by Digamadulle Wimalananda Thero 31 Jul 201000:15:52
342011/01/06MN 26 Ariyapariyesana Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 13 Jul 201002:03:01
352011/01/04MN 25 Nivapa Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda 6 Jul 201001:23:28
362011/01/04MN 24 Rathavinita Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 29 Jun 201001:40:18
372011/01/01Asu-Maha Sravaka Pujava in Sinhala with Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 27 May 201001:45:01
382010/12/30MN 23 Vammika Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 18 May 201001:15:50
392010/12/30MN 22 Alagaddupama Sutta (Part 2) in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 11 May 201001:21:01
402010/12/28MN 22 Alagaddupama Sutta (Part 1) in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 4 May 201001:33:19
412010/12/27Adult Retreat Intro Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 24 Apr 20100:15:49
422010/12/27Adult Retreat Q & A in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 24 Apr 201000:52:02
432010/12/26MN 21 Kakacupama Sutta in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 20 Apr 201001:23:07
442010/10/20Significance & Value Kathina in Sinhala by Ven. Digamadulle Wimalananda Thero 18 Oct 201000:04:22

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.