දිවියගහ යසස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/01/0276. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - Bhaya Sutta AN - 7am01 Dec201600:42:28
22016/02/03Damsak Daham Udana damsak tv ./siyatha tv.diviyagaha yasassi thero .2016 01 2300:58:45
32015/12/3142. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 30p Apr201500:48:39
42015/05/232013 07 01 Ven Diviyagaha Yasassi Thero00:57:17
52015/04/032013 06 13 Ven Diviyagaha Yasassi Thero01:02:48
62015/01/04110. Dhammacakka Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 7.30pm11 Oct201400:46:24
72015/01/017. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 10a Jan1400:52:55
82014/12/3011. ධම්ම පදය (බුද්ධ වග්ගය 10) - Ven Diviyagaha Yasassi Thero - Dec 3rd 1998 (End Missing)00:59:10
92014/07/072013 02 01 Ven Diviyagaha Yasassi Thero00:53:10
102014/02/08181. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 10am09 Aug13 - Arogya Parama Labha00:45:44
112014/01/23163. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 6.30pm02 Jul1300:51:35
122014/01/22138. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 9.30am24 May13 (Full Moon Poya Day) - Maha Parinibbana Sutta01:00:25
132014/01/03155. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 19p Jul1300:46:30
142014/01/02101. Ven Diviyagaha Yasassi Thero - 22p May1300:51:32
152013/03/2524. Ven Diviyagaha Yasassi Thero 12am30 Jan1200:55:02
162013/03/2226. Ven Diviyagaha Yasassi Thero Mon28p Feb1100:52:39
172013/03/1330. Samma Ajeeva - 2012-05-23 - Ven Diviyagaha Yasassi Thero00:55:19
182013/03/11147. Sathpurusa Sutta - Ven Diviyagaha Yasassi Thero00:55:29
192012/12/28Sathpurusa Sutta - Ven Diviyagaha Yasassi Thero00:55:29
202012/08/01Ven Diviyagaha Yasassi Thero - Dewatha Prasna (Dewatha Sanyukthaya)00:59:08
212012/06/292012-05-23 Ven Diviyagaha Yasassi Thero - Samma Ajeeva00:55:19

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.