ගම්පහ පාසාදික හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/05Ven. Gampaha Pasadika Thero 2019-04-0500:55:59
22019/02/24Ven. Gampaha Pasadika Thero 2019 02 2401:00:01
32018/10/21වස් ධර්ම දේශනා (12) - Ven Gampaha Pasadika Thero (2018-10-20)01:25:24
42018/04/22Ven Gampaha Pasadika Thero - සියලුම උපාදානයන් පිරිසිද දැනගැනීමට ( සබ්‌බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය )00:55:28
52018/04/01Ven Gampaha Pasadika Thero 2018 04 01 Oman00:34:00
62018/04/01Ven Gampaha Pasadika Thero 2018 03 31 POYA DAY Oman01:01:31
72018/03/30Ven Gampaha Pasadika Thero 2018 03 30 Oman00:57:21
82018/03/30Ven Gampaha Pasadika Thero 2018 03 29 Oman01:06:04
92018/03/19Ven Gampaha Pasadika Thero - ආපණ සූත්‍රය00:58:27
102018/02/16Ven Gampaha Pasadika Thero 2018-02-1600:54:05
112018/01/01Ven Gampaha Pasadika Thero - සසර තුල බැදතන පන්ච උපාදාන්ස්කන්දය - රූපය00:58:08
122017/12/28Ven. Gampaha Pasadika Thero 27-12- 201700:55:52
132017/07/10Gampaha Pasadika Thero 2017 Poson Poya Dharmadeshanava @ Gampaha01:26:26
142017/05/06"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Gampaha Pasadika Thero01:23:28
152017/02/08සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Gampaha Pasadika Thero 08-02-201700:52:40
162017/01/22Ven Gampaha Pasadika Thero 22-01-201701:00:14
172017/01/16සමාධිය Ven Gampaha Pasadika Thero16-01-201700:53:36
182017/01/16Ven Gampaha Pasadika Thero 17-01-201700:52:09
192016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 2 Ven Gampaha Pasadika Thero 31-12-201600:45:59
202016/12/20නිවනට හිතකර ප්‍රතිපදාව Ven Gampaha Pasadika Theo 20-12-201600:49:21
212016/12/16චක්ක සූත්‍රය Ven Gampaha Pasadika Thero 16-12-201600:58:42
222016/12/02සෙය්‍ය සූත්‍රය Ven Gampaha Pasadika Thero 02-12-201600:56:00
232016/11/26Ven Gampaha Pasadika Thero - මේ මාගේ ය, මේ මම වෙමි, මේ මාගේ ආත්මය(එතං මම සූත්‍රය)00:51:56
242016/11/21සජීව සූත්‍ර දේශනාව භය වෛර සංසිදෙන ධර්ම කාරණා පහක් Ven Gampaha Pasadika Thero 20 11 2016100:53:59
252016/11/20සජීව සූත්‍ර දේශනාව - භය වෛර සංසිදෙන ධර්ම කාරණා පහක් Ven Gampaha Pasadika Thero 20-11-201600:53:57
262016/09/23පෙරනිමිති Ven Gampaha Pasaditha Thero 23- 09-201600:49:54
272016/08/22නො පරියෙසනා නනත්ථ සූත්‍රය - Ven Gampaha Pasadika Thero 22 08 201600:56:08
282016/07/06Ven Gampaha Pasadika Thero 6 July 201601:01:40
292016/06/26Gampaha Pasadika Thero 26June 201600:51:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.