හඟරන්ගල සුමේධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/22Ven Hangarangala Sumedha Thero 2015 05 18 සාර්ථක යුග දිවියක් උදෙසා බුදු දහමේ උපකාරිත්වය00:53:21
22019/09/11අද දෙමව්පියන්ට පෙරට වඩා වැඩිවන වගකීම් Ven. Hagarangala Sumedha thero (2019 - 09 - 10)00:49:36
32019/07/07සැලසුමකට ජීවත් වීමට මරණසතිය වැඩීමෙන් Ven. Hagarangala Sumedha thero (2019 - 07 - 06)00:53:54
42019/05/06Ven. Hangarangala Sumedha Thero 2019- 05- 0500:51:05
52019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:44
62019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:36
72019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:09
82019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:23
92019/02/132019 - 02 - 13 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:47:47
102018/12/282018 - 12 - 27 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:09
112018/12/202018 - 12 - 19 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:06
122018/11/252018 - 11 - 25 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:51:56
132018/11/21ඔබත් මල නොතලා රොන් ගන්න Ven. Hangarangala Sumedha thero 2018-11- 2100:47:20
142018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:50:15
152018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:01
162018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි Ven Hagarangala Sumedha thero00:50:35
172018/09/12පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි 2018 07 17 Ven Hagarangala Sumedha thero00:47:30
182018/09/12පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි 2018 07 15 Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:43
192016/11/23Ehipassiko 2016.11.23 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:32
202016/10/19Ehipassiko 2016.10.19 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:13
212016/09/28Ehipassiko 2016.09.28 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:52
222016/09/02Ehipassiko 2016.09.02 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:22
232016/07/29Ehipassiko 2016.07.29 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:41
242016/07/11Ehipassiko 2016.07.11 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:25
252016/07/01Ehipassiko 2016.07.01 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:52
262016/02/19Ehipassiko 2016.02.19 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:54
272016/02/12Ehipassiko 2016.02.12 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:54
282016/01/29Ehipassiko 2016.01.29 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:22
292016/01/08Ehipassiko 2016.01.08 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:32
302015/08/28Ehipassiko 2015.08.28 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:39:10
312015/08/21Ehipassiko 2015.08.21 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:39:38
322015/08/14Ehipassiko 2015.08.14 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:32:02
332015/08/07Ehipassiko 2015.08.07 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:32:42
342015/07/24Ehipassiko 2015.07.24 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:37
352015/07/10Ehipassiko 2015.07.10 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:36
362015/07/03Ehipassiko 2015.07.03 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:55
372015/01/25Swarnavahini Dhamma Sermon - ඒහිපස්සිකෝ - ඨාන සූත්‍රය00:28:28
382015/01/032013 05 19 Ven Hagarangala Sumedha Thero00:53:30
392014/01/22135. Ven Hangarangala Sumedha Thero - 10am19 May1300:45:53
402012/11/26Saptha Arya Danaya - Ven Hangarangala Sumedha Thero00:56:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.