ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/10රජ කුමරියක්, පසුව බ්‍රහ්මයෙක් වූ කිකිළිය Ven. Iddamalgoda Gunalankara thero (2019 - 08 - 08)00:59:27
22019/03/082019 - 03 - 07 පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි - Ven Iddamalgoda Gunalankara thero00:52:53
32019/02/12Ven.Iddamalgoda Gunalankara Thero  - 2019.02.12 - 08.02 ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:51:05
42019/01/20Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero - අවිද්‍යා සූත්‍රය00:56:27
52019/01/13Ven.Iddamalgoda Gunalankara Thero  - 2019.01.13 - 08.08 ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:48:28
62018/11/25Ven.Iddamalgoda Gunalankara Thero - 2018.11.25 - 08.07 ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:20
72018/07/26ධර්ම දේශනාව - 2017-10-27 - පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි - Part 200:21:53
82018/07/26ධර්ම දේශනාව - 2017-10-27 - පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි - Part 100:22:05
92018/07/26ධර්ම දේශනාව - 2018-05-28 - පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි - Part 100:26:45
102018/07/26ධර්ම දේශනාව - 2018-05-28 - පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ ගුණාලංකාර හිමි - Part 200:26:38
112018/06/24Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero - අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතා පජා(ඇතුලත අවුල්‍ ය​, පිටත අවුල් ය ක00:51:00
122018/03/22Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero - සත්වයා අව්ලෙන් අව්ලට පත්කරන රගය, ද්ව්ශය, අවිද්‍යාව සහ නාමරූප00:56:15
132017/10/31Ven.Iddamalgoda Gunalankara Thero-2017.10.31-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:46:25
142016/01/06Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero | 2015-09-25 - Nibbedika Sutta, Anguththara Nikaya00:48:56
152015/07/08Sadaham sawana- මච්චය සූත්‍රය - Ven. Iddamalgoda Gunalankara swameen wahanse00:56:05
162015/01/02105. Mahali Sutta (Sanyuththa Nikaya) - Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero - 24p Dec201400:45:49
172014/12/27Sadaham Sawana _Most Ven. Iddamalgoda Gunalankara Hamuduruwo00:55:34
182014/01/0291. Ven Iddamalgoda Gunalankara Thero - Achchariya Sutta / Anguththara Nikaya - 15a May1300:56:42

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.