ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/24(2020 - 06 - 23) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven. Ilwane Ananda thero00:54:57
22020/06/03Ven Ilwane Ananda Thero 2020 06 0300:54:35
32020/04/21(2020 - 04 - 20) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven. Ilwane Ananda thero00:59:33
42020/04/20Ven Ilwane Ananda Thero 2020-04-2000:48:57
52020/04/14(2020 - 04 - 13) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven. Ilwane Ananda thero00:57:25
62020/04/14කුසීතයාට නොව පටන් ගත්ත වීරිය ඇත්තාටයි මේ ධර්මය Ven Ilwane Ananda Thero 2020 04 1400:51:50
72020/03/30(2020 - 03 - 29) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:53:59
82020/03/14යන තැනට පිහිට පිණිස නිධන් තැන්පත් කර හමාරද? Ven. Ilwane Ananda thero (2020 - 03 - 09)00:46:16
92020/03/11සතර විපල්ලාසය දුරු කිරීමට සතර සතිපට්ඨානය පුහුණු කිරීම Ven. Ilwane Ananda thero (2020 - 03 -05)00:54:09
102020/03/09දන් දිය යුත්තේ මොන අරමුණු ඇතුවද? Ven. Ilwane Ananda Thero 2020-03-0900:46:16
112020/03/06Ven. Ilwane Ananda Thero 2020-03-0500:48:47
122020/02/16ස්වර්ණ්වහිනි ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න 2020 02 16 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:46
132020/02/16Ehipassiko 2020.02.1600:28:46
142020/02/03ස්වර්ණ්වහිනි 2020 02 03 ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:23
152020/02/03Ehipassiko 2020.02.0300:28:23
162020/01/20අක්ඛණ සූත්‍රය Ven. Ilwane Ananda thero (2020 - 01 - 18)00:44:15
172020/01/17ණය ගෙවන්නේ කෙසේද? Ven. Ilwane Ananda Thero 2020-01-1700:44:15
182020/01/08ඔබේ හිත පිහිටුවා ගත යුතු තැන් කිහිපයක් Ven. Ilwane Ananda thero (2020 - 01 - 06)00:53:58
192020/01/07අභිණ්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 01 - 05)00:47:14
202020/01/06Ven Ilwane Ananda Thero 2020 01 0600:47:14
212019/12/10රැස් කළ ධනය නිවැරදිව ආයෝජනය කිරීම Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 12 - 08)00:57:32
222019/12/09Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-12-0900:51:46
232019/10/22Ven Ilwane Ananda Thero 2019 10 2100:49:10
242019/10/21නාථකරණ ධර්ම 10ක් වඩා සසර සුරක්ෂිතව පය තබමු Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 10 - 20)00:53:53
252019/10/06අනාගාමි ආර්යයන් වහන්සේලා පස් නමකි Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 10 - 05)00:53:48
262019/09/08අන්‍යයන්ට ඔබ සත්පුරුෂයෙක් ද? Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 09 - 07)00:47:12
272019/09/03තණ්හාව උපදින්නෙ කොහේද? ස්ථාන 60ක Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 09 - 02)00:56:11
282019/09/03Ven Ilwane Ananda Thero 2019-09-0200:49:06
292019/08/15ලොව සත්වයෙකුට ලැබිය හැකි ලොකුම පරාජය Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 08 - 14)00:42:52
302019/08/14පණ්ඩිතයාට ලැබෙන සැප- නිකිණි පුන් පොහෝදින ධර්මදේශනාව Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-08- 1400:42:52
312019/08/04බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය උච්චේදවාදී වන අර්ථය Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 08 - 03)00:52:46
322019/08/03Ven. Ilwane Ananda Thero 2019- 08- 0200:52:46
332019/07/06කුශ්ඨ රෝගියාට ගිනි අඟුරු සැප පහසකි,රෝගය සුව වූවකුටත් එසේමද Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 07 - 05)00:56:41
342019/07/05Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-07-0500:52:07
352019/05/25Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-05-2500:49:56
362019/05/25අපට පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය වැඩිය හැකි පිළිවෙල (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි00:52:26
372019/05/03Ven Ilwane Ananda Thero - මහාධම්මසමාදාන සූත්‍රය00:41:16
382019/02/112019 - 02 - 10 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:56:23
392019/02/10රැකගත් සිත සැපගෙනදේ Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-02-1000:50:03
402019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:50:05
412019/01/29Ven. Ilwane AnanadaThero 2019-01-2900:43:18
422019/01/08Ven Ilwane Ananda Thero - සිතේ පිරිසිදුබව00:49:24
432019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:53:09
442018/12/30කෙලෙස් වැගිරෙන පුද්ගයලාගේ සහ කෙලෙස් නොවැගිරෙන පුද්ගයලාගේ ස්වභාවය Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12-3000:50:40
452018/12/29Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12- 2800:48:40
462018/12/282018 - 12 - 28 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:51:00
472018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:57:27
482018/12/25Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12-2500:54:42
492018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:52:33
502018/12/01Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12- 0100:50:06
512018/12/012018 - 12 - 01 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:52:33
522018/11/30367 2017 01 18 Ilwane Ananda Himi 09 00 PM Kandy~101:01:06
532018/11/30පුජ්යපාද ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයා රූපවාහිනියේ පැවැත්වූ දේශනය00:48:18
542018/11/24පුජ්යපාද ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයා රූපවාහිනියේ පැවැත්වූ දේශනය200:57:54
552018/11/24පුජ්යපාද ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයා රූපවාහිනියේ පැවැත්වූ දේශනය 100:59:11
562018/11/21හොඳම ගිහියා තේරීම Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-11-2100:53:28
572018/11/132016.11.30-Ven.Ilwane Ananda Thero00:54:01
582018/11/032015.06. 21.VEN.ILWANE ANANDA THERO00:51:56
592018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි Ven Ilwane Ananda thero00:55:46
602018/10/15Ven Ilwane Ananda Thero - වේදනාත්‍රය පිරිසිද දැන්ගැනීමට ( දට්‌ඨබ්‌බ සූත්‍රය )00:55:18
612018/10/082018 10 07 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි Ven Ilwane Ananda thero00:55:13
622018/09/02Ven.Ilwane Ananda Thero, 2018.08.31 - 23.05 ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:54:03
632018/07/06Ven.Ilwane Ananda Thero - 2018.07.05 - 23.10 ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:58:25
642018/05/02Anangana Sutta Ven Ilwane Ananda Thero00:52:03
652016/11/29Ven Illwane Ananda Thero(ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි) 11/29/201600:45:43
662016/10/29ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි Rev Ilwane Ananda Thero01:16:23
672015/01/046. Ganga Rohana (Pooja Katha 21) - Ven Ilwane Ananda Thero - 06 May1400:50:34
682014/05/272013 01 31 Ven Ilwane Ananda Thero01:00:16
692013/03/11191. Anangana Sutta - Ven Ilwane Ananda Thero00:52:03
702012/07/09Ven Ilwane Ananda Thero - Anangana Sutta00:52:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.