කැළණියේ විපුලඤාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ විපුලඤාණ හිමි 2018 09 02 Ven Kelaniye Vipulagnana thero00:51:52
22018/01/041. Akeerthi Charyava -Jathaka Paliya Kh - Ven Kelaniye Vipulagnana Thero - 14 Jan 201700:46:19
32017/01/1012. Gutee Sutta SN - Ven Kelaniye Vipulagnana Thero - 30 Oct201600:46:13
42017/01/0264. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero - 7am15 Nov201600:45:14
52017/01/023. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero - Gutee Sutta - SN 4am20 Feb201600:48:13
62016/01/0146. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero - Cuddasa Buddha Gnana - 6.30am16 May201500:53:29
72013/11/29Dharma Deshana | Ven Kelaniye Vipulagnana Thero00:57:02
82013/06/13161. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero 27a Dec1000:51:32
92013/06/12130. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero 19p Nov1000:48:41
102013/06/1225. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero18a Feb1000:46:19
112013/04/0125. Aththa Patisambhida Gnanaya (අතථපටිසම්භිදා ඥාණය) Ven Kelaniye Vipulagnana Thero 25 May1100:45:46
122013/03/2272. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero 23p Aug1100:46:14
132013/03/2237. Ven Kelaniye Vipulagnana Thero 22p Mar1100:46:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.