කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/04කයානුස්සති 14, වේදනා 108, සිත හා සිතිවිලි 53 හා නාම රූප ධර්මතා සතර-සතිපට්ඨානය වැඩීමයි (2019-07-03)00:53:24
22019/07/02Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-07-0200:44:34
32019/06/12Sathara Sathipattana 04 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:18:59
42019/06/09Sathara Sathipattana 03 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:47:16
52019/06/08Sathara Sathipattana 02 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:44
62019/06/08Sathara Sathipattana 01 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:06
72019/05/09සත්වයා යනු උපාදානස්කන්ධ වල ඇලෙන්නාය (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි00:53:20
82019/05/08Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-05-0800:45:17
92019/04/10පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි2019 04 08 බෞද්ධයා නලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:53:22
102019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි - Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:53:42
112019/04/08Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-04-0800:49:17
122019/04/06Sathara Sathipattana 02 Ekayana nivan maga Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:54
132019/03/31Sathara Sathipattana 161 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:21:15
142019/03/31Sathara Sathipattana 160 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:27:37
152019/03/31Sathara Sathipattana 159 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:43
162019/03/30Sathara Sathipattana - සතර සතිපට්ඨානය 01 Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:38
172019/03/30Sathara Sathipattana 158 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:47
182019/03/30Sathara Sathipattana 157 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:12
192019/03/30Sathara Sathipattana 156 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:00
202019/03/30Sathara Sathipattana 155 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:03:18
212019/03/19Sathara Sathipattana 154 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:52:17
222019/03/19Sathara Sathipattana 153 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:18:15
232019/03/19Sathara Sathipattana 152 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:58
242019/03/19Sathara Sathipattana 151 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:43:38
252019/03/19Sathara Sathipattana 150 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:15:34
262019/03/19Sathara Sathipattana 149 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:30
272019/03/19Sathara Sathipattana 148 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:16:33
282019/03/19Sathara Sathipattana 147 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:10
292019/02/14Sathara Sathipattana 146 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:29:12
302019/02/14Sathara Sathipattana 145 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:08
312019/02/14Sathara Sathipattana 144 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:38
322019/02/14Sathara Sathipattana 143 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:40:46
332019/02/13Sathara Sathipattana 142 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:11
342019/02/13Sathara Sathipattana 141 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:53:10
352019/02/13Sathara Sathipattana 140 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:08
362019/02/13Sathara Sathipattana 139 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:33:31
372019/02/13Sathara Sathipattana 138 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:25
382019/02/07Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-02-0700:56:05
392019/02/07Sathara Sathipattana 137 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:18
402019/02/07Sathara Sathipattana 136 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:41:25
412019/02/07Sathara Sathipattana 135 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:27
422019/02/07Sathara Sathipattana 134 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:08:41
432019/02/05Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - යේ ධම්මා හේතුප්පභවා, තේසං හේතු තථාගතෝ ආහ00:48:59
442019/02/03Sathara Sathipattana 133 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:27
452019/01/09Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අගති සූත්‍රය00:50:42
462018/12/29Sathara Sathipattana 132 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:02
472018/12/29Sathara Sathipattana 131 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:26
482018/12/29Sathara Sathipattana 130 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:44
492018/12/29Sathara Sathipattana 129 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:15:21
502018/12/29Sathara Sathipattana 128 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:53
512018/12/29Sathara Sathipattana 127 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:50:31
522018/12/29Sathara Sathipattana 126 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:37:09
532018/12/24Sathara Sathipattana 125 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:15
542018/12/23Sathara Sathipattana 124 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:44
552018/12/23Sathara Sathipattana 123 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:50
562018/12/23Sathara Sathipattana 122 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:24
572018/12/23Sathara Sathipattana 121 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:49
582018/12/01Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සියලුදෙනාම වසගයට පත්කරන එකම ධර්මය සිත00:45:54
592018/11/02Sathara Sathipattana 120 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:21:18
602018/11/02Sathara Sathipattana 119 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:02:32
612018/10/22Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - ඕග ( සැඩපහර )00:48:29
622018/10/19Sathara Sathipattana 118 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:17
632018/10/19Sathara Sathipattana 117 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:17:47
642018/10/12Sathara Sathipattana 116 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:33:00
652018/10/12Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - බල සූත්‍රය00:50:45
662018/10/11Sathara Sathipattana 115 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:29:18
672018/10/09Sathara Sathipattana 114 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:15
682018/09/27පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි 2018 09 16 Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:58:19
692018/09/13Sathara Sathipattana 113 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:31:33
702018/09/12පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි 2018 07 11 Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:52:58
712018/08/23Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - බල සූත්‍රය00:50:46
722018/07/16Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - සබ්බ රසං ධම්ම රසො ජිනාති00:49:44
732018/06/25Sathara Sathipattana 112 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:38
742018/06/25Sathara Sathipattana 111 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:09:51
752018/06/25Sathara Sathipattana 110 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:28:28
762018/06/25Sathara Sathipattana 109 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:02
772018/06/19Sathara Sathipattana 108 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:08
782018/06/19Sathara Sathipattana 106 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:40
792018/06/19Sathara Sathipattana 105 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:35:38
802018/06/19Sathara Sathipattana 104 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:06
812018/06/19Sathara Sathipattana 103 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:24:38
822018/06/19Sathara Sathipattana 102 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:52
832018/06/19Sathara Sathipattana 107 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:01:28
842018/05/15Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අග්‍ර ශ්‍රාවිකා ඛේමා මහා තෙරණින් වහන්සේ00:46:13
852018/04/18Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - මරණය ( පඨම මරණසති සූත්‍රය )00:48:17
862018/04/03Sathara Sathipattana 101 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:11:26
872018/04/03Sathara Sathipattana 100 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:22:37
882018/04/03Sathara Sathipattana 99 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:19:55
892018/04/03Sathara Sathipattana 98 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:33
902018/01/036. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 10pm22jan201700:54:28
912017/12/20Sathara Sathipattana 97 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:11
922017/12/20Sathara Sathipattana 96 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:59:07
932017/12/20Sathara Sathipattana 95 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:50
942017/12/20Sathara Sathipattana 94 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:10:21
952017/11/21Sathara Sathipattana 93 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:35
962017/11/21Sathara Sathipattana 92 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:43
972017/11/21Sathara Sathipattana 91 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:30
982017/11/21Sathara Sathipattana 90 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:05
992017/11/21Sathara Sathipattana 89 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:35
1002017/11/21Sathara Sathipattana 88 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:29
1012017/11/16Sathara Sathipattana 87 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:37
1022017/10/19Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - කයෙන්, වචනයෙන්, මනසින් සංවර වීම( සංවර සූත්‍රය)00:48:58
1032017/08/23Sathara Sathipattana 86 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:15
1042017/08/23Sathara Sathipattana 85 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:09
1052017/08/20Sathara Sathipattana 81 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:42:03
1062017/08/20Sathara Sathipattana 84 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:03
1072017/08/20Sathara Sathipattana 83 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:45
1082017/08/20Sathara Sathipattana 82 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:36:16
1092017/08/20Sathara Sathipattana 80 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:36:44
1102017/08/09Sathara Sathipattana 79 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:32:54
1112017/08/09Sathara Sathipattana 78 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:16:46
1122017/08/08Sathara Sathipattana 77 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:37
1132017/08/08Sathara Sathipattana 76 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:16
1142017/08/04Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - පටිච්ච සමුප්පාදය01:00:13
1152017/07/14Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සම්මා දිට්ඨිය01:00:42
1162017/07/06Sathara Sathipattana 75 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:53
1172017/07/06Sathara Sathipattana 74 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:16:31
1182017/07/06Sathara Sathipattana 73 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:42
1192017/07/06Sathara Sathipattana 72 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:05
1202017/07/06Sathara Sathipattana 71 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:56
1212017/07/06Sathara Sathipattana 70 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:05:30
1222017/07/06Sathara Sathipattana 69 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:14:25
1232017/07/06Sathara Sathipattana 68 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:33
1242017/07/03Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අදනත්ත සූත්‍රය ( අනාත්මය )00:53:03
1252017/05/13Sathara Sathipattana 66 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:17:39
1262017/05/10Sathara Sathipattana 64 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:22
1272017/05/10Sathara Sathipattana 67 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:42
1282017/05/10Sathara Sathipattana 65 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:07
1292017/05/10Sathara Sathipattana 63 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:44
1302017/05/10Sathara Sathipattana 62 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:20
1312017/04/07Sathara Sathipattana 60 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:27:28
1322017/04/07Sathara Sathipattana 61 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:45
1332017/04/07Sathara Sathipattana 59 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:54
1342017/04/07Sathara Sathipattana 58 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:00
1352017/03/10Sathara Sathipattana 56 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:08
1362017/03/10Sathara Sathipattana 53 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:06:48
1372017/03/10Sathara Sathipattana 55 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:51
1382017/03/10Sathara Sathipattana 57 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:57
1392017/03/10Sathara Sathipattana 54 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:30:54
1402017/03/10Sathara Sathipattana 52 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:52
1412017/03/09Sathara Sathipattana 51 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:29:30
1422017/03/09Sathara Sathipattana 50 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:02:53
1432017/03/03Kolabisse Vimukthi Rathana himi 2015 10 2500:54:32
1442017/02/08Sathara Sathipattana 49 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:56
1452017/02/08Sathara Sathipattana 47 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:41
1462017/02/08Sathara Sathipattana 48 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:03
1472017/02/08Sathara Sathipattana 46 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:34:02
1482017/02/06Sathara Sathipattana 45 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:00:23
1492017/02/06Sathara Sathipattana 44 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:57
1502017/02/06Sathara Sathipattana 08 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:05:47
1512017/01/04Sathara Sathipattana 42 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:25
1522017/01/04Sathara Sathipattana 41 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:35
1532017/01/04Sathara Sathipattana 43 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:22:05
1542017/01/04Sathara Sathipattana 40 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:42:42
1552017/01/04Sathara Sathipattana 39 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:00
1562016/12/10Sathara Sathipattana 37 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:03:33
1572016/12/10Sathara Sathipattana 36 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:32
1582016/12/10Sathara Sathipattana 35 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:56
1592016/12/10Sathara Sathipattana 34 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:12:07
1602016/11/25Sathara Sathipattana 30 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:23
1612016/11/25Sathara Sathipattana 28 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:15
1622016/11/25Sathara Sathipattana 29 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:00
1632016/11/25Sathara Sathipattana 27 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:18:14
1642016/11/24Sathara Sathipattana 26 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:22
1652016/11/24Sathara Sathipattana 25 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:19:31
1662016/11/24Sathara Sathipattana 24 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:28:17
1672016/10/28මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වඩින ස්ථානය - maithree bosath uthuman vadina sthanaya00:02:20
1682016/10/27Sathara Sathipattana 22 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero02:14:42
1692016/10/27Sathara Sathipattana 23 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:06:50
1702016/10/20Katina Anisansa - කඨින ආනිසංස00:14:30
1712016/10/05Sathara Sathipattana 21 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:01:37
1722016/10/05Sathara Sathipattana 20 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:56
1732016/10/05Sathara Sathipattana 18 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:50
1742016/10/05Sathara Sathipattana 19 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:27
1752016/10/04Sathara Sathipattana 09 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:14:19
1762016/10/04Sathara Sathipattana 17 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:09:39
1772016/10/04Sathara Sathipattana 16 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:22
1782016/09/11Sathara Sathipattana 15 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:35:13
1792016/09/11Sathara Sathipattana 14 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:23
1802016/09/11Sathara Sathipattana 13 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:08:03
1812016/09/11Sathara Sathipattana 12 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:44
1822016/09/11Sathara Sathipattana 11 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:29
1832016/09/11Sathara Sathipattana 10 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:00
1842016/09/02Sathara Sathipattana 07 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:53:27
1852016/09/02Sathara Sathipattana 06 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:30:16
1862016/09/02Sathara Sathipattana 05 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:59
1872016/09/01Sathara Sathipattana 04 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:19:07
1882016/09/01Sathara Sathipattana 02 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:54
1892016/09/01Sathara Sathipattana 03 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:47:26
1902016/09/01Sathara Sathipattana 01 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:38
1912016/08/14Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 11 Aug 201600:52:08
1922016/08/14ආනාපානසතිය Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 3 August00:56:54
1932016/07/14Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 14July 201600:52:23
1942016/07/01Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 23June 201600:53:59
1952016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 23- 02- 201600:52:24
1962016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2016-03- 0900:55:07
1972016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 07 0100:50:01
1982016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 06 1400:50:56
1992016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 08- 11- 201500:47:42
2002016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 24- 08- 201400:53:35
2012016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014- 06 -0700:50:57
2022016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 07 11 201500:52:17
2032016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 28- 07- 201500:49:53
2042016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2015- 05 -2600:51:37
2052016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 20- 04- 201600:52:10
2062016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 01- 05 -201500:52:45
2072016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 22- 09- 201500:53:47
2082016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 06 0900:52:31
2092016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02- 12- 201500:53:02
2102016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02- 06- 201600:56:24
2112016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02 12 201500:48:56
2122016/06/24සම්මා දිඨ්ඨි 1 -Kolabisse Vimukthi Rathana Thero02:14:27
2132016/06/22Sadaham sawana -පංච උපාදානස්කන්ධය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමියන්00:44:43
2142016/06/02Ven Kolambisse Vimukthirathana thero 2015 -01 -1500:53:28
2152016/04/21අරහත්වය පිණිස දස පාරමිතා පිරීම Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 20 04 201600:52:10
2162015/01/0348. Vimukthayathana Sutta - Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 2.30am23 Mar1400:47:25
2172014/07/072013 02 02 Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero00:55:30
2182014/03/25120. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 29 Sep13 - Janavasabha Sutta00:49:48
2192014/01/0265. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - Beeja Sutta / Anguththara Nikaya - 09a Apr1300:48:08
2202014/01/016. Ven Kolambisse Vimukthi Rathana Thero - 11a Jan1300:51:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.