කොලබිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/07Sathara Sathipattana 18 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:37
22019/09/06Sathara Sathipattana 17 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:09:33
32019/08/30Sathara Sathipattana 167 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:23:00
42019/08/30Sathara Sathipattana 166 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:31:03
52019/08/14Sathara Sathipattana 16 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:44
62019/08/12Sathara Sathipattana 15 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:34:33
72019/08/11Sathara Sathipattana 14 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:18
82019/08/10Sathara Sathipattana 13 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:23
92019/08/07Sathara Sathipattana 164 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:01
102019/08/07Sathara Sathipattana 163 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:03
112019/08/07Sathara Sathipattana 162 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:26:02
122019/08/06පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්ති රතන හිමි 2019 08 02 තාලෙට බොරු කියමින් සිරිපා කරුණාව බෞද්ධයා tv විකාශනය00:44:25
132019/08/03තාලෙට බොරු කියමින් සිරිපා කරුණා කිරීම Ven. Kolabisse Vimukthirathana thero (2019 - 08 - 02)00:44:25
142019/08/03Sathara Sathipattana 12 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:31
152019/08/03Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019- 08- 0300:44:25
162019/08/02Sathara Sathipattana 11 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:37:50
172019/07/27Sathara Sathipattana 10 Ekayana nivan maga Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:56
182019/07/26Sathara Sathipattana 09 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:14:10
192019/07/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - Dharma sermon - Organized by BOC Pensioners Association Kandy01:19:54
202019/07/21Sathara Sathipattana 08 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:05:41
212019/07/21Sathara Sathipattana 07 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:52:55
222019/07/21Sathara Sathipattana 06 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:30:07
232019/07/20Sathara Sathipattana 05 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:50
242019/07/04කයානුස්සති 14, වේදනා 108, සිත හා සිතිවිලි 53 හා නාම රූප ධර්මතා සතර-සතිපට්ඨානය වැඩීමයි (2019-07-03)00:53:24
252019/07/02Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-07-0200:44:34
262019/06/12Sathara Sathipattana 04 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:18:59
272019/06/09Sathara Sathipattana 03 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:47:16
282019/06/08Sathara Sathipattana 02 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:44
292019/06/08Sathara Sathipattana 01 | Ekayana nivan maga | Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:06
302019/05/09සත්වයා යනු උපාදානස්කන්ධ වල ඇලෙන්නාය (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි00:53:20
312019/05/08Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-05-0800:45:17
322019/04/10පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි2019 04 08 බෞද්ධයා නලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:53:22
332019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි - Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:53:42
342019/04/08Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-04-0800:49:17
352019/04/06Sathara Sathipattana 02 Ekayana nivan maga Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:54
362019/03/31Sathara Sathipattana 161 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:21:15
372019/03/31Sathara Sathipattana 160 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:27:37
382019/03/31Sathara Sathipattana 159 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:43
392019/03/30Sathara Sathipattana - සතර සතිපට්ඨානය 01 Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:38
402019/03/30Sathara Sathipattana 158 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:47
412019/03/30Sathara Sathipattana 157 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:12
422019/03/30Sathara Sathipattana 156 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:00
432019/03/30Sathara Sathipattana 155 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:03:18
442019/03/19Sathara Sathipattana 154 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:52:17
452019/03/19Sathara Sathipattana 153 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:18:15
462019/03/19Sathara Sathipattana 152 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:58
472019/03/19Sathara Sathipattana 151 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:43:38
482019/03/19Sathara Sathipattana 150 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:15:34
492019/03/19Sathara Sathipattana 149 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:30
502019/03/19Sathara Sathipattana 148 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:16:33
512019/03/19Sathara Sathipattana 147 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:10
522019/02/14Sathara Sathipattana 146 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:29:12
532019/02/14Sathara Sathipattana 145 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:08
542019/02/14Sathara Sathipattana 144 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:38
552019/02/14Sathara Sathipattana 143 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:40:46
562019/02/13Sathara Sathipattana 142 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:11
572019/02/13Sathara Sathipattana 141 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:53:10
582019/02/13Sathara Sathipattana 140 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:08
592019/02/13Sathara Sathipattana 139 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:33:31
602019/02/13Sathara Sathipattana 138 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:25
612019/02/07Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-02-0700:56:05
622019/02/07Sathara Sathipattana 137 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:18
632019/02/07Sathara Sathipattana 136 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:41:25
642019/02/07Sathara Sathipattana 135 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:27
652019/02/07Sathara Sathipattana 134 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:08:41
662019/02/05Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - යේ ධම්මා හේතුප්පභවා, තේසං හේතු තථාගතෝ ආහ00:48:59
672019/02/04Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-02-0400:49:28
682019/02/03Sathara Sathipattana 133 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:27
692019/01/20බරණැස කඨින පින්කම සහ කඨිනානිසංස දේශනාව Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019-01- 20a01:26:01
702019/01/17Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2019- 01-1700:55:15
712019/01/09Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අගති සූත්‍රය00:50:42
722018/12/29Sathara Sathipattana 132 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:02
732018/12/29Sathara Sathipattana 131 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:26
742018/12/29Sathara Sathipattana 130 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:44
752018/12/29Sathara Sathipattana 129 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:15:21
762018/12/29Sathara Sathipattana 128 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:53
772018/12/29Sathara Sathipattana 127 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:50:31
782018/12/29Sathara Sathipattana 126 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:37:09
792018/12/24Sathara Sathipattana 125 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:15
802018/12/23Sathara Sathipattana 124 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:44
812018/12/23Sathara Sathipattana 123 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:50
822018/12/23Sathara Sathipattana 122 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:57:24
832018/12/23Sathara Sathipattana 121 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:49
842018/12/04Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-12-0400:50:30
852018/12/01Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සියලුදෙනාම වසගයට පත්කරන එකම ධර්මය සිත00:45:54
862018/11/30Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-11- 3000:53:02
872018/11/02Sathara Sathipattana 120 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:21:18
882018/11/02Sathara Sathipattana 119 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:02:32
892018/10/22Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - ඕග ( සැඩපහර )00:48:29
902018/10/19Sathara Sathipattana 118 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:17
912018/10/19Sathara Sathipattana 117 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:17:47
922018/10/12Sathara Sathipattana 116 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:33:00
932018/10/12Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - බල සූත්‍රය00:50:45
942018/10/11Sathara Sathipattana 115 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:29:18
952018/10/09Sathara Sathipattana 114 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:15
962018/09/27පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි 2018 09 16 Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:58:19
972018/09/18Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018091500:51:09
982018/09/13Sathara Sathipattana 113 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:31:33
992018/09/12පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමි 2018 07 11 Ven Kolabisse Vimukthirathana thero00:52:58
1002018/08/23Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - බල සූත්‍රය00:50:46
1012018/07/16Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - සබ්බ රසං ධම්ම රසො ජිනාති00:49:44
1022018/06/25Sathara Sathipattana 112 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:38
1032018/06/25Sathara Sathipattana 111 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:09:51
1042018/06/25Sathara Sathipattana 110 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:28:28
1052018/06/25Sathara Sathipattana 109 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:02
1062018/06/19Sathara Sathipattana 108 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:08
1072018/06/19Sathara Sathipattana 106 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:40
1082018/06/19Sathara Sathipattana 105 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:35:38
1092018/06/19Sathara Sathipattana 104 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:06
1102018/06/19Sathara Sathipattana 103 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:24:38
1112018/06/19Sathara Sathipattana 102 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:52
1122018/06/19Sathara Sathipattana 107 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:01:28
1132018/05/15Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අග්‍ර ශ්‍රාවිකා ඛේමා මහා තෙරණින් වහන්සේ00:46:13
1142018/04/26Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018- 04- 2500:46:26
1152018/04/18Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - මරණය ( පඨම මරණසති සූත්‍රය )00:48:17
1162018/04/12Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-04-1200:48:32
1172018/04/04Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-04-0400:53:13
1182018/04/03Sathara Sathipattana 101 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:11:26
1192018/04/03Sathara Sathipattana 100 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:22:37
1202018/04/03Sathara Sathipattana 99 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:19:55
1212018/04/03Sathara Sathipattana 98 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:33
1222018/03/30නිතර නිතර පිංකම් කරගත යුතුයි Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-03-3000:53:45
1232018/03/20මරණානුස්මෘති භාවනාව Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018 03 2000:49:54
1242018/03/15Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-03-1500:55:39
1252018/03/06Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2018-03-0600:56:46
1262018/01/036. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 10pm22jan201700:54:28
1272017/12/20Sathara Sathipattana 97 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:11
1282017/12/20Sathara Sathipattana 96 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:59:07
1292017/12/20Sathara Sathipattana 95 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:50
1302017/12/20Sathara Sathipattana 94 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:10:21
1312017/12/09Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 09-12-201700:46:31
1322017/11/21Sathara Sathipattana 93 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:35
1332017/11/21Sathara Sathipattana 92 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:43
1342017/11/21Sathara Sathipattana 91 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:30
1352017/11/21Sathara Sathipattana 90 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:05
1362017/11/21Sathara Sathipattana 89 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:35
1372017/11/21Sathara Sathipattana 88 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:29
1382017/11/16Sathara Sathipattana 87 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:37
1392017/10/19Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - කයෙන්, වචනයෙන්, මනසින් සංවර වීම( සංවර සූත්‍රය)00:48:58
1402017/10/16Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 16- 10- 201700:43:55
1412017/10/14Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 14-10-201700:55:09
1422017/10/14Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 13-10-201700:50:54
1432017/09/29ලෝභය සහ අලෝභය - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 29- 09- 201700:42:20
1442017/09/01Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 01- 09- 201700:46:01
1452017/08/29Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 29- 08- 201700:56:10
1462017/08/23Sathara Sathipattana 86 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:27:15
1472017/08/23Sathara Sathipattana 85 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:09
1482017/08/20Sathara Sathipattana 81 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:42:03
1492017/08/20Sathara Sathipattana 84 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:03
1502017/08/20Sathara Sathipattana 83 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:45
1512017/08/20Sathara Sathipattana 82 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:36:16
1522017/08/20Sathara Sathipattana 80 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:36:44
1532017/08/09Sathara Sathipattana 79 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:32:54
1542017/08/09Sathara Sathipattana 78 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:16:46
1552017/08/08Sathara Sathipattana 77 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:37
1562017/08/08Sathara Sathipattana 76 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:26:16
1572017/08/06තමන්ට පිහිට තමන්මයි Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 06- 08- 201701:00:17
1582017/08/04Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - පටිච්ච සමුප්පාදය01:00:13
1592017/08/01පටිච්ච සමුප්පාදය - 01 - Most Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 01- 08 -201701:03:08
1602017/07/14Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - සම්මා දිට්ඨිය01:00:42
1612017/07/06Sathara Sathipattana 75 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:53
1622017/07/06Sathara Sathipattana 74 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:16:31
1632017/07/06Sathara Sathipattana 73 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:42
1642017/07/06Sathara Sathipattana 72 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:05
1652017/07/06Sathara Sathipattana 71 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:56
1662017/07/06Sathara Sathipattana 70 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:05:30
1672017/07/06Sathara Sathipattana 69 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:14:25
1682017/07/06Sathara Sathipattana 68 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:48:33
1692017/07/03Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero - අදනත්ත සූත්‍රය ( අනාත්මය )00:53:03
1702017/06/14Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 2017 06 1200:55:22
1712017/06/11Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2017 06 0800:55:48
1722017/05/13Sathara Sathipattana 66 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:17:39
1732017/05/10Sathara Sathipattana 64 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:22
1742017/05/10Sathara Sathipattana 67 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:13:42
1752017/05/10Sathara Sathipattana 65 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:07
1762017/05/10Sathara Sathipattana 63 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:44
1772017/05/10Sathara Sathipattana 62 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:20
1782017/04/23Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2017 04 1200:45:27
1792017/04/23Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2017 04 2300:52:09
1802017/04/14Ven. Kolabisse Vimukthirathana Thero 2017 04 1400:45:01
1812017/04/07Sathara Sathipattana 60 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:27:28
1822017/04/07Sathara Sathipattana 61 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:45
1832017/04/07Sathara Sathipattana 59 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:54
1842017/04/07Sathara Sathipattana 58 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:00
1852017/04/01සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - ආහාර සූත්‍රය Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 01-04-201700:49:22
1862017/03/10Sathara Sathipattana 56 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:08
1872017/03/10Sathara Sathipattana 53 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:06:48
1882017/03/10Sathara Sathipattana 55 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:39:51
1892017/03/10Sathara Sathipattana 57 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:57
1902017/03/10Sathara Sathipattana 54 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:30:54
1912017/03/10Sathara Sathipattana 52 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:52
1922017/03/09Sathara Sathipattana 51 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:29:30
1932017/03/09Sathara Sathipattana 50 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:02:53
1942017/03/05Pragna Tv 2017 03 0501:59:51
1952017/03/03Kolabisse Vimukthi Rathana himi 2015 10 2500:54:32
1962017/02/26Kolabisse Vimukthirathana himi 2015 08 3100:52:32
1972017/02/18සැපය හා සතුට වැඩීම පිණිස දියුණු කළ යුතු කාරණා Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 18-02-201700:51:22
1982017/02/08Sathara Sathipattana 49 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:56
1992017/02/08Sathara Sathipattana 47 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:47:41
2002017/02/08Sathara Sathipattana 48 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:46:03
2012017/02/08Sathara Sathipattana 46 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:34:02
2022017/02/06Sathara Sathipattana 45 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:00:23
2032017/02/06Sathara Sathipattana 44 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:57
2042017/02/06Sathara Sathipattana 08 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:05:47
2052017/01/22Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 22-01-201700:55:26
2062017/01/04Sathara Sathipattana 42 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:20:25
2072017/01/04Sathara Sathipattana 41 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:54:35
2082017/01/04Sathara Sathipattana 43 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:22:05
2092017/01/04Sathara Sathipattana 40 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:42:42
2102017/01/04Sathara Sathipattana 39 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:00
2112016/12/26වෛරය Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 26-12-201600:50:32
2122016/12/16තණ්හාව Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 16-12-201600:49:33
2132016/12/10Sathara Sathipattana 37 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:03:33
2142016/12/10Sathara Sathipattana 36 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:50:32
2152016/12/10Sathara Sathipattana 35 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:42:56
2162016/12/10Sathara Sathipattana 34 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:12:07
2172016/11/28'දානය' හඳුනාගනිමු Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 28-11-201600:47:38
2182016/11/25Sathara Sathipattana 30 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:59:23
2192016/11/25Sathara Sathipattana 28 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:45:15
2202016/11/25Sathara Sathipattana 29 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:55:00
2212016/11/25Sathara Sathipattana 27 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:18:14
2222016/11/24උතුම් වචනය Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 24-11-201600:50:18
2232016/11/24Sathara Sathipattana 26 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:56:22
2242016/11/24Sathara Sathipattana 25 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:19:31
2252016/11/24Sathara Sathipattana 24 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:28:17
2262016/11/20බුදුවරයන් ගේ අසාධාරන ඥාණයන් Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 20-11-201600:56:51
2272016/10/28මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වඩින ස්ථානය - maithree bosath uthuman vadina sthanaya00:02:20
2282016/10/27Sathara Sathipattana 22 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero02:14:42
2292016/10/27Sathara Sathipattana 23 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:06:50
2302016/10/20Katina Anisansa - කඨින ආනිසංස00:14:30
2312016/10/07පස් මරුන් හඳුනාගනිමු Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 07-10-201600:48:57
2322016/10/05Sathara Sathipattana 21 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:01:37
2332016/10/05Sathara Sathipattana 20 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:58:56
2342016/10/05Sathara Sathipattana 18 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:34:50
2352016/10/05Sathara Sathipattana 19 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:27
2362016/10/04Sathara Sathipattana 09 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:14:19
2372016/10/04Sathara Sathipattana 17 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:09:39
2382016/10/04Sathara Sathipattana 16 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:51:22
2392016/09/25තෘෂ්ණාව නැමති වඩුවා - Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 25 - 09 -2016athi waduwa00:56:42
2402016/09/11Sathara Sathipattana 15 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:35:13
2412016/09/11Sathara Sathipattana 14 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:07:23
2422016/09/11Sathara Sathipattana 13 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:08:03
2432016/09/11Sathara Sathipattana 12 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:44:44
2442016/09/11Sathara Sathipattana 11 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:38:29
2452016/09/11Sathara Sathipattana 10 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:40:00
2462016/09/09සිත දමනය කිරීම - Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 9 Sept 201600:54:12
2472016/09/02Sathara Sathipattana 07 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:53:27
2482016/09/02Sathara Sathipattana 06 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:30:16
2492016/09/02Sathara Sathipattana 05 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero00:49:59
2502016/09/01Sathara Sathipattana 04 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:19:07
2512016/09/01Sathara Sathipattana 02 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:04:54
2522016/09/01Sathara Sathipattana 03 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:47:26
2532016/09/01Sathara Sathipattana 01 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero01:23:38
2542016/08/27මාන්නය සහ ගුණමකු කම - Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 27- 08- 201600:48:19
2552016/08/25සජීව ධර්ම දේශනාව -ධම්මපදයෙන්- Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 25-08- 201600:51:18
2562016/08/14Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 11 Aug 201600:52:08
2572016/08/14ආනාපානසතිය Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 3 August00:56:54
2582016/08/14Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 4 Aug 201601:00:47
2592016/08/11මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන්... Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 11 Aug 201600:52:08
2602016/08/04එතෙර වන්නට ... Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 4 Aug 201601:00:47
2612016/08/03නිවැරදිව ආනාපානසතිය ප්‍රගුණ කිරීම Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 3 Aug 201600:56:54
2622016/07/21ධම්මපදයෙන් Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 21July 201600:53:38
2632016/07/21ධම්මපදයෙන් Most Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 21July 201600:53:38
2642016/07/14Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 14 July 201600:52:23
2652016/07/14Most Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 14July 201600:52:23
2662016/07/12sathara satipattana sutta -102:58:40
2672016/07/01Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 23June 201600:53:59
2682016/06/24Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 19 02 201600:52:24
2692016/06/24Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 10- 04- 201500:51:11
2702016/06/24Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 07- 10- 201400:51:35
2712016/06/24Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 01- 09- 201500:47:47
2722016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 23- 02- 201600:52:24
2732016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2016-03- 0900:55:07
2742016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 07 0100:50:01
2752016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 06 1400:50:56
2762016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 08- 11- 201500:47:42
2772016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 24- 08- 201400:53:35
2782016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014- 06 -0700:50:57
2792016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 07 11 201500:52:17
2802016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 28- 07- 201500:49:53
2812016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2015- 05 -2600:51:37
2822016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 20- 04- 201600:52:10
2832016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 01- 05 -201500:52:45
2842016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 22- 09- 201500:53:47
2852016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 2014 06 0900:52:31
2862016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02- 12- 201500:53:02
2872016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02- 06- 201600:56:24
2882016/06/24Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 02 12 201500:48:56
2892016/06/24සම්මා දිඨ්ඨි 1 -Kolabisse Vimukthi Rathana Thero02:14:27
2902016/06/22Sadaham sawana -පංච උපාදානස්කන්ධය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ විමුක්තිරතන හිමියන්00:44:43
2912016/06/02Ven Kolambisse Vimukthirathana thero 2015 -01 -1500:53:28
2922016/06/02Ven Kolabisse Vimukthirathana Thero 02- 06- 201600:56:24
2932016/04/21අරහත්වය පිණිස දස පාරමිතා පිරීම Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero 20 04 201600:52:10
2942015/01/0348. Vimukthayathana Sutta - Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 2.30am23 Mar1400:47:25
2952014/07/072013 02 02 Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero00:55:30
2962014/03/25120. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - 29 Sep13 - Janavasabha Sutta00:49:48
2972014/01/0265. Ven Kolambisse Vimukthirathana Thero - Beeja Sutta / Anguththara Nikaya - 09a Apr1300:48:08
2982014/01/016. Ven Kolambisse Vimukthi Rathana Thero - 11a Jan1300:51:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.