ලෙව්කේ ඤාණිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/23Ven Lewke Gnanissara Thero 2019.04.22 Part 1 Oman.00:28:03
22019/04/23Ven Lewke Gnanissara Thero 2019.04.22 Oman.00:33:13
32019/04/21Ven Lewke Gnanissara Thero 2019.04.21 Oman01:10:09
42019/04/20Ven Lewke Gnanissara Thero 2019.04 .20 Oman01:04:03
52018/12/27Ven Lewke Gnanissara Thero 2018.12 .22 Poya Day Oman01:15:17
62018/12/24Ven.Levke Gnanissara Thero - 2018.12.24 - 08.05 ලෙව්කේ ඤාණිස්සර  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:49:49
72018/03/24Ven.Levke Gnanissara Thero - 2018.03.24 - 20.00 ලෙව්කේ ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:01
82018/02/21Ven.Levke Gnanissara Thero-2018.02.21-20.00 - ලෙව්කේ ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:49
92018/01/30Ven Levke Gnanissara Thero 2018 01 30 20 00 ලෙව්කේ ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:52
102018/01/04Ven Lewke Gnanissara Thero 2018 01 02 Oman01:02:14
112018/01/02Ven Lewke Gnanissara Thero 2018 01 01 Oman01:03:40
122017/12/31Ven Lewke Gnanissara Thero 2017 12 31 Oman01:19:49
132017/12/30Ven Lewke Gnanissara Thero 2017 12 30 Oman01:20:59
142017/12/28Ven Lewke Gnanissara Thero 2017 12 28 Oman01:23:30
152016/07/12Meditation on the four nutriments (Samma Ditthi Sutta): Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:28:00
162016/06/29How to establish Mindfulness: Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:14:37
172016/06/27Anapanasati for day to day life Part 2 : Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:09:57
182016/06/24How to see the world through wisdom: Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:08:43
192016/06/10Perceiving the world through your Wisdom: Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:18:08
202016/06/10Anapanasati for day to day life (Part 1): Lewke Gnanissara Thero (Wisdom)01:06:09
212015/01/0123. Ven Lewke Gnanissara Thero - 17p Feb1400:48:16
222014/01/1920. Ven Lewke Gnanissara Thero - 4am19 Jan13 - Sathipattanaya00:45:34
232014/01/03245. Ven Lewke Gnanissara Thero - 18p Nov1300:46:46
242014/01/03222. Ven Lewke Gnanissara Thero - Samma Dittiya - 12p Oct1300:45:30
252014/01/03197. Ven Lewke Gnanissara Thero - 28p Aug1300:48:18
262014/01/03179. Ven Lewke Gnanissara Thero - Jata Sutta - 10p Aug1300:44:14
272014/01/0243. Ven Lewke Gnanissara Thero - 19p Mar1300:49:25
282014/01/0120. Ven Lewke Gnanissara Thero - Sammaditti Sutta MN - 28p Jan1300:46:35
292013/06/12107. Ven Lewke Gnanissara Thero 23p Sep1000:47:22
302013/03/24121. Ven Lewke Gnanissara Thero 13p Sep1200:45:26
312013/03/2294. Ven Lewke Gnanissara Thero 29p Sep1100:46:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.