මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව ඒකායන මාර්ගය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-07-1600:42:47
22019/07/08අතැම් දුක් වලින් පින් පිරෙන අතර ඇතැම් දුක් වලින් අකුසල් වැඩේ Mirahawatte Pannasiri thero (2019-7-8)00:59:11
32019/07/02Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2019.07.02 - 20.02 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:48:12
42019/06/23 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:19
52019/06/20සිහිය තිබේ නම් කුසල් මැවිය හැක Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 06 - 19)00:50:52
62019/06/20Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1900:49:53
72019/06/17අකුසල් විතර්ක සිත සිතා ඉන්නවාට වඩා නිදා ගැනීම සුදුසුයි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019-6-15)00:51:18
82019/06/14Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1300:56:00
92019/06/14ගිහි හා ධ්‍යාන සැපය අතර පරතරය අචාන් බ්‍රහ්මවංස හිමිට අනුව Ven. Mirahawatte Pannasiri thero 2019-6-1300:57:05
102019/06/09ක්‍රි.පූ 5වන සියවසේ සැවැත්නුවර ජනගහනය කෝටි 7කි, 5ක් මාර්ගඵල ලාභී (2019-6-8) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:38
112019/06/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-0600:57:12
122019/05/31Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-3100:50:53
132019/05/30පෘතුවිය ආරම්භයේ මිනිසුන් ආහාරයට ගත් චතුමදුර වැනි පස් (2019 - 05 - 29) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:23
142019/05/28පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2019 05 21 රූපය ප්‍රිය අප්‍රිය වුවත් අපට ඇති වන්නේ අකුසල්මය01:06:02
152019/05/22රූපය ප්‍රිය/අප්‍රිය වූවත් අපට ඇති වන්නේ අකුසලයක්මය (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි01:06:02
162019/05/20පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2019 05 16බුදු දහම පුරාතන දහමකි බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:08
172019/05/17බුදු දහම පුරාතන දහමකි (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:15
182019/05/15සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1500:45:14
192019/05/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1300:50:08
202019/05/11අටලෝ දහම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පොදු ධර්මතාවයකි (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:07
212019/05/06ඇසට, රූපය තණ්හාව නම් මැලියමෙන් ඇලවී ඇත (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:50:33
222019/05/05Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-0500:47:07
232019/05/01දුවන යන්ත්‍රයක ව්‍යුහය සෙවිය නොහැක (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:11
242019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:29
252019/04/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය00:53:48
262019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:52
272019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:25
282019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:37
292019/03/24දුර්ලභ පුද්ගලයෝ පස් දෙනෙක් Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-2400:51:56
302019/03/212019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:54
312019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:36
322019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:41
332019/03/19Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1900:46:26
342019/03/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1800:50:25
352019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:35
362019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:17
372019/03/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1201:00:00
382019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:29
392019/03/08Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0800:59:06
402019/03/072019 - 03 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:39
412019/03/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0600:52:29
422019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:45
432019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:22
442019/02/24Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-2400:50:26
452019/02/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-1800:52:54
462019/02/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2019.02.02 - 18.40  මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:06
472019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:29
482019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:47
492019/02/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0400:52:00
502019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:01:25
512019/02/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0100:51:26
522019/01/302019 - 01 - 30 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:12
532019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:54
542019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:38
552019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:10
562019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:30
572019/01/0313. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - Meghiya Sutta - 9pm24 Feb201800:48:59
582019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:03
592018/12/272018 - 12 - 27 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:06
602018/11/272018 - 11 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:41
612018/11/192018 - 11 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:30
622018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
632018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
642018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:03
652018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:20
662018/11/082018 - 11 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:54
672018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:41
682018/10/202018 - 10 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:06
692018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:44
702018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:08
712018/10/162018 - 10 - 14 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:58
722018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:53
732018/10/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2018.10.02 - 11.35 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ,00:54:51
742018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:17
752018/09/282018 - 09 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:49:02
762018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 11 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:24
772018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:37
782018/09/19පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 31 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:47:18
792018/09/17පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 19 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:41
802018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 24 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:14
812018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 22 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:11
822018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:16
832018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 01 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:56
842018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:13
852018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 17 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:43
862018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 14 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:17
872018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:56
882018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 21 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:25
892018/08/18Ven. Mirahawatte Pangnasiri Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 65- TV Didula 18 JULY 001100:56:39
902018/06/21TV Didula Live Stream01:13:05
912018/06/03ධජග්ග සූත්‍රය ඇසුරෙන් සේක බල ධර්ම,මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්වහන්ස, Ven Pannasiri swamin wahansa00:43:26
922018/04/24Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2018-04-2400:49:20
932018/03/11Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-03-1100:58:25
942018/02/19Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-02-1900:48:32
952018/01/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-2000:46:12
962018/01/10වීමංසනය Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-1000:46:10
972018/01/07ශ්‍රද්ධාව-අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිමිපාණන් (Most Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero)00:49:46
982017/11/28විශේෂ උත්පත්තීන් හයක් Ven. Mirahawatthe Pannasiri Thero 28-11-201700:51:02
992017/11/23Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 23 11 201700:47:33
1002016/11/21Mirahawatte Pagnasiri Thero - Bana on 15 Nov 201600:59:50
1012016/06/30Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:55:11
1022016/03/17සතුටින් අතහරින මැරෙන සැටි_බද්දිකා මරණ සූත්‍රය _Suthutin Athaharina Merena Seti_Baddika Marana Sutta00:33:14
1032016/03/16සිල් බිද ගැනීම ට​ පෙර අසන්න - Sil Bida Genima ta Pera Asanna00:21:24
1042016/03/07සිත # 1 - පුජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - ඩුබායි 201601:04:15
1052016/01/014. Patama Sukha Sutta AN - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 16 May201500:46:44
1062016/01/016. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am11 Jan201500:50:24
1072016/01/0113. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am30 Jan201500:51:06
1082015/09/26සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය ඤාණ පූජාව - Suvisi Patthana Prathya Gnana Pujawa01:41:48
1092015/06/30Ehipassiko 2015.06.30 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
1102015/06/23Ehipassiko 2015.06.23 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:46:26
1112015/06/17Ehipassiko 2015.06.16 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
1122015/06/09Ehipassiko 2015.06.09 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:02
1132015/05/26Ehipassiko 2015.05.26 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:28:36
1142015/05/19Ehipassiko 2015.05.19 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:29
1152015/05/12Ehipassiko 2015.05.12 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:33
1162015/05/05Ehipassiko 2015.05.05 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:05
1172015/05/012013 06 27 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:16
1182015/04/302013 06 22 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:00
1192015/03/0944. Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero00:49:18
1202015/01/0456. Patama Rohithassa Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 29 May201400:58:39
1212015/01/0448. Vesarajja Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 18 May201400:52:12
1222015/01/0368. Nivana - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10pm18 Apr1400:49:33
1232015/01/0217. Seela Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am08 Feb1400:54:17
1242014/11/202013 05 30 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:55:39
1252014/11/202013 05 12 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:31
1262014/11/202013 05 13 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:58
1272014/11/052013 05 02 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:01
1282014/11/042013 05 08 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:19
1292014/07/102013 02 10 - Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero01:01:25
1302014/05/272013 01 23 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:03:44
1312014/05/272013 01 22 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:58:15
1322014/05/262013 01 21Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:57:00
1332014/05/262013 01 21 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:53:29
1342014/05/252013 01 14 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:47
1352014/05/252013 01 12 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:59:15
1362014/05/252013 01 10 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:44
1372014/05/117. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero (Neewarana) 9pm13 Dec1200:53:47
1382014/03/25130. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Oct13 - Sutta D.N00:48:34
1392014/03/25122.1 Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 01 Oct16 - Mahasamaya Sutta D.N00:42:23
1402014/03/2598. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 09 Aug13 - Assalayana Sutta M.N00:54:07
1412014/03/25100. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Aug13 - Gothamukha Sutta M.N00:50:16
1422014/03/2583. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 06 Jul13 - Maha Assapura Sutta M.N00:51:48
1432014/03/2461. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 21 May13 - Anatha Pindikowada Sutta00:52:08
1442014/03/2426. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 18 Mar13 - Choola Ghosinga Sutta M.N00:50:24
1452014/03/23249. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am01 Nov13 - Sabba Sutta S.N00:47:34
1462014/01/23176. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jul1300:26:22
1472014/01/23173. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am16 Jul13 - Yavakalapa Sutta SN00:50:55
1482014/01/23165. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am07 Jul13 - Patichchasamuppadaya00:54:31
1492014/01/23159. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jun13 - Dewadaha Sutta SN00:52:52
1502014/01/22149. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am15 Jun13 - Loka Dhamma Sutta AN00:48:37
1512014/01/2194. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am15 Apr13 - Kayanupassanawa00:53:48
1522014/01/2081. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am04 Apr13 Kheetagiri Sutta MN00:53:51
1532014/01/1935. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am28 - Jansutta Nagaruupama Sutta AN00:51:55
1542014/01/1926. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am22 Jan13 - Subha Sutta M N00:49:48
1552014/01/1925. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 10am21 Jan1300:46:26
1562014/01/1914. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 11.30am13 Jan13 - Sabbasawa Sutta00:47:56
1572013/12/112011 12 15 06 Mirahawaththe Pannasiri Thero01:00:28
1582013/12/102012 08 17 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:02:20
1592013/08/31Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa | Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:31
1602013/03/2757. Adbhutha Ashcharya Sutta (අබ්භුත ආශ්චර්ය සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Nov1100:53:05
1612013/03/2741. Keetagiri Sutta (කීටගිරි සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 23 Sep1100:52:47
1622013/03/272. Sabbasawa Sutta (සබ්බාසව සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Jul1100:54:34
1632013/03/26171. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් 10pm27 Dec1200:50:46
1642013/03/26169. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero අයෝධම්ම සූත්‍රය 3am27 Dec1201:02:52
1652013/03/26161. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero නිබ්බේදික සූත්‍රය අ.නි 2am23 Dec1200:47:17
1662013/03/26160. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් අට 10pm20 Dec1200:48:32
1672013/03/26155. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත් 2am10 Dec1200:39:34
1682013/03/26135. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 10am07 Nov1200:49:14
1692013/03/2688. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero පරිනිබ්බාන සූත්‍රය 6am18 Jul1200:50:50
1702013/03/2652. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත පිළිබඳව 2am05 Apr1200:53:23
1712013/03/2530. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 12.30pm18 Feb1200:57:53
1722013/03/257. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2am06 Jan1200:51:16
1732013/03/2532. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 21 Sep1100:50:37
1742013/03/2524. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 6pm29 May1100:34:35
1752013/03/2525. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 07 Jul1100:57:28
1762013/03/11190. Kachchana Goththa Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:02
1772013/03/11179. Loka Dharma Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:34
1782013/03/11170. Utti Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:02
1792013/03/11153. Chanuttariya Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:44:56
1802013/03/10111. Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
1812013/02/27Sathipatthana Sutta ( Sutta of mindfullness) by Mirahawatte Pagnasiri Thero01:28:17
1822012/12/30Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
1832012/08/23Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero - Suthra Dharma Deshana00:49:18
1842012/07/21Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Chanuttariya Sutta01:05:04
1852012/07/20Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Utti Sutta00:58:02
1862012/07/13Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Loka Dharma Sutta00:58:34
1872012/07/09Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Kachchana Goththa Sutta00:57:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.