මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/09ඉරිදා සීල භාවනා වැඩසටහන 09.08.2020- ශ්‍රී ඥාණාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය- Mirahawatte Pannasiri Himi03:16:23
22020/08/09(2020 - 08 - 08) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:49:39
32020/08/08 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:55:04
42020/08/08Ven Mirahawatte Pannasiria Thero 2020 08 0800:49:39
52020/08/06(2020 - 08 - 05) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:55:03
62020/08/06Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 08 0500:50:31
72020/08/04ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-08-03) Dhammanupassana - Discussion01:30:01
82020/07/29ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-27) Dhammanupassana - Discussion00:59:09
92020/07/21ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-20) Dhammanupassana - Discussion01:01:48
102020/07/17(2020 - 07 - 16) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:53:21
112020/07/16Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 07 1600:53:21
122020/07/14ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-13) Dhammanupassana - Discussion00:58:18
132020/07/12Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero--Anatha Pindikowada Suttraya00:52:08
142020/07/12Ven.Mirahawatthe Pannasiri Thero- sitha00:53:23
152020/07/12Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero-nibbedika sutta --vedana00:53:05
162020/07/12Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero-nibbedika sutta--karmaya00:52:06
172020/07/10(2020 - 07 - 09) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:52:39
182020/07/09ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-07-06) Dhammanupassana - Discussion00:57:46
192020/07/09Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 07 0900:47:56
202020/07/07Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero- Seela sutta00:54:17
212020/07/07Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero- Vesarajja sutta00:52:12
222020/07/06Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2020.06.12 - 12.31 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:56:53
232020/07/04ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව - ශ්‍රී සම්බෝධි වන්දනා - ඇසල පොහොය Dhammanupassana - Discussion01:26:38
242020/07/04Ven Mirahawatte Pannasiri Thero-Sariputtha Maharahathanwahanse00:51:26
252020/07/04ධනංජානි සූත්‍රය-පූජනීය මිරහවත්තේ ප්ඤ්ඤාසිරි හිමි- Dhananjani Sutta- Mirahawatte Pannasiri himi00:56:44
262020/07/04ඇසළ පොහොය විස්තරය සහ සිල් සමාදානය පූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි- Mirahawatte Pannasiri Himi01:00:51
272020/07/02ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-29) Dhammanupassana - Discussion00:56:54
282020/06/28ඉරිදා සීල භාවනා වැඩසටහන 28.06.2020- ශ්‍රී ඥාණාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය- Mirahawatte Pannasiri Himi02:55:08
292020/06/26Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 06 2600:53:12
302020/06/24(2020 - 06 - 23) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:58:32
312020/06/23Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 06 2300:48:22
322020/06/22දානය අවබෝධයෙන්ම සිදු කරන්නට සියල්ලෝම අසත්වා Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 06 2201:02:32
332020/06/21ඉරිදා සීල භාවනා වැඩසටහන - මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි- Mirahawatte Pannasiri himi- තලවතුගොඩ ග්ඥාණාරාම02:51:34
342020/06/20කඩා වැටෙන ලොව නැගී සිටින හැටි | පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ | Sirasa Dhamma00:07:36
352020/06/19(2020 - 06 - 18) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:57:09
362020/06/19ලෝ විපත් දුරු කරන මෙත් බලය | පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ | Sirasa Dhamma00:10:15
372020/06/18Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 06 1800:51:13
382020/06/18Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 06 1800:51:38
392020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-15) Dhammanupassana - Discussion00:59:36
402020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-08) Dhammanupassana - Discussion00:56:30
412020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-06-01) Dhammanupassana - Discussion00:56:26
422020/06/18ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-05-25) Dhammanupassana - Discussion00:54:47
432020/06/17සියළු අර්ථ සිද්ධ කරවන සුළු අසහාය පුරුෂයෙක් බවට අනාගතයේ පත් වෙනවා කියන අර්ථය ඇතුව සිද්ධාර්ථ නම් වුණා00:49:58
442020/06/132020/6/13 Sanaramara Sewana (Daham Asapuwa)01:12:01
452020/06/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero- Kajjaniya sutta00:53:02
462020/06/09අසත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණයක් තමයි කට ඇරියොත් කියන්නේ කාගේ හරි දෝෂයක් අගුණයක්ම තමයි.00:56:09
472020/06/08තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥාණාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථාන පෝය දින වැඩසටහන00:16:28
482020/06/08Ven Mirahawatte Pgnanasiri Thero01:02:18
492020/06/05ධර්ම සාකච්ජාව පොසොන් පොහොය 2020| අති පූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි | Mirahawatte Pannasiri Himi01:24:46
502020/06/05පූජ්‍යපාද මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව.....00:55:40
512020/06/05කාම මිථ්‍යාචාරය,කාම මිථ්‍යාචාරය සිදු වෙන්නේ වෙන්නේ කොහොමද01:01:49
522020/06/05පොසොන් පොහොය සහ ධර්මාශෝක රජුගේ ශාසනික සේවය| මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි- Mirahawatte Pannasiri Himi01:00:48
532020/05/24Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 05 2300:53:55
542020/05/23(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:51:02
552020/05/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020 05 2200:46:57
562020/05/22(2020 - 05 - 21) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:51:02
572020/05/19ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-05-18) Dhammanupassana - Discussion01:02:45
582020/05/18(2020 - 05 - 17) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:52:16
592020/05/17Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-05-1700:49:11
602020/05/16(2020 - 05 - 15) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:54:10
612020/05/09මහා දුක්ඛඛණ්ධ සූත්‍රය Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-05-0900:51:05
622020/05/08(2020 - 05 - 08) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:58:08
632020/05/08උත්තම මුණි පූජා "මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රතිවිපාක"02:09:55
642020/05/08Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-05-0800:53:13
652020/05/08ධම්ම සාකච්ජාව වෙසක් පොහොය 2020--පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි ප්‍රමුඛ- Mirahawatte Pannasiri Himi01:11:34
662020/05/07Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero-Nibbedika sutta00:56:44
672020/05/07මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව.....00:55:41
682020/04/26(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:52:03
692020/04/22(2020 - 04 - 21) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:56:51
702020/04/22ඉක්මණින්ම නිවන් දකින්න - Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:43:50
712020/04/20ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-20) Dhammanupassana - Discussion01:01:13
722020/04/16Ven Mirahawatte Pannasiri thero- nagaropama sutta00:54:54
732020/04/15(2020 - 04 - 14) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:51:45
742020/04/14ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-06) Dhammanupassana - Discussion01:01:13
752020/04/07(2020 - 04 - 06) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:47:52
762020/04/07ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-04-06) Dhammanupassana - Discussion00:59:54
772020/04/07ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-03-23) Dhammanupassana - Discussion00:57:08
782020/04/04විද්‍යාව ( අවභෝදය ) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:48:38
792020/04/03(2020 - 04 - 03) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:43
802020/03/30(2020 - 03 - 27) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:28
812020/03/22විශේෂ උත්පති 6ක් ( ඡළාභිජාති සූත්‍රය ) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:47:15
822020/03/16නකුලපිතු සූත්‍රය - Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:51:09
832020/03/1220 වැදෑරුම් සක්කාය දිට්ඨිය Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2020 - 03 -09)00:56:56
842020/03/10ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-03-02) Dhammanupassana - Discussion00:53:55
852020/03/09Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-03-0900:51:08
862020/03/05Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 186 - TV Didula00:53:07
872020/02/29විශේෂ උප්පත්තීන් 6ක් Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2020 - 02 -26)01:02:02
882020/02/28ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-24) Dhammanupassana - Discussion00:54:09
892020/02/26Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-02-2600:47:15
902020/02/242020 02 08 නවම් පොහොය - පුජ්‍යපාද මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ00:54:47
912020/02/23මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය - Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:52:51
922020/02/22ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-17) Dhammanupassana - Discussion00:57:52
932020/02/22ථූපාභිවන්දනා - සාරන්දද සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2020 - 02 - 15)00:45:46
942020/02/21දස කතා - Mirahawatte Pagnasiri Tero - මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ - Budu Bana00:47:26
952020/02/15Thupabhiwandana Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2020-02-1500:45:46
962020/02/12ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-10) Dhammanupassana - Discussion00:56:42
972020/02/09නවම් පුන් පොහොය - 2020 - මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - අග සව් දෙනම - Ven. Mirahawatte Pannasiri himi00:53:23
982020/02/05ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-02-03) Dhammanupassana - Discussion01:00:12
992020/01/29ධම්මානුපස්සනා - ධර්ම සාකච්ඡාව (Mon 2020-01-27) Dhammanupassana - Discussion00:59:43
1002020/01/09Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero 2020.01.08 - 08.09 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:21
1012019/12/27අපේ අයට වරදින්නේ කොතනද Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 -25)00:45:00
1022019/12/26මිත්‍රයාට, කළ්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වන්නේ කෙසේද? Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 -24)00:41:17
1032019/12/25ආසාව, කෝණ 6කින් Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 -24)00:44:04
1042019/12/25Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-12-2500:44:59
1052019/12/24ශ්‍රද්ධාව නැමැති බීජය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-12-2400:41:17
1062019/12/24මස් කටුවක් වැනිවූ, සිහිනයක් වැනිවූ ආසාව Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2019- 12- 2400:44:04
1072019/12/15 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:53:05
1082019/12/14කීටාගිරි සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 -12)00:48:17
1092019/12/12Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-12-1200:48:17
1102019/12/10ඇඟට නොදැනී පිරිය යුතු ප්‍රතිපත්ති Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 - 09)00:53:21
1112019/12/08ඇස රූපයට හෝ රූපය ඇසට බැඳී තිබේද? Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 12 - 07)00:44:36
1122019/11/24පරතොඝොස ප්‍රත්‍ය Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 11 - 23)00:55:47
1132019/11/17මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - මහා සකුලුදායී සූත්‍රය - Ven. Mirahawatte Pannasiri himi00:58:29
1142019/11/09 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:46:50
1152019/10/26Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1400:47:30
1162019/10/19Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-10-0700:46:44
1172019/10/15නිවන් දකින ක්‍රමය - මේගිය සූත්‍රය ඇසුරෙන් Ven.- Mirahawaththe Pagnasiri Tero00:49:40
1182019/10/13මහා සකුලුදාය සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 10 - 12)00:53:48
1192019/10/13නිවන් දකින ක්‍රමය - මේගිය සූත්‍රය - Mirahawaththe Pagnasiri Tero - පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:49:40
1202019/10/10ආස්වද, ආදීනව, නිස්සරණ Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 10 - 09)00:58:04
1212019/10/07යම් ගැටළුවකින් කිසිදින පීඩා නොවිඳීමට උපක්‍රමයක් Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 10 - 06)00:57:44
1222019/10/07අන්තර් කල්පයකට වර්ශ අසංඛ්‍ය 8,640,000 කි. අන්තර් කල්ප 256ක් මහා කල්පයකි (2019 - 10 - 06)00:59:21
1232019/10/06Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1600:47:43
1242019/10/05ආශාවේ වෙනස්කම් Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 10 - 04)00:49:55
1252019/09/24Ehipassiko 2019.09.2400:28:12
1262019/09/23අවිද්‍යාවට ආහාර 7කි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 09 - 22)00:51:03
1272019/09/21Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-09-0400:44:36
1282019/09/17 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:33:14
1292019/09/07Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2100:40:51
1302019/09/06සිත ශ්‍රද්ධාවෙන් පොඟවා යා යුතු ගමනකි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 09 - 05)00:53:44
1312019/09/04අනුත්තරිය ධර්ම Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-09-0400:41:55
1322019/08/28තණ්හාවක් තිබෙනවා නම් එතන මහා හිසරදයක් පීඩනයක්. තණ්හාව නැති කෙනා ඉතාමත් සුව සේ වාසය කරනවා00:43:23
1332019/08/24Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-08-0700:42:19
1342019/08/17බුදුවරුන් පස් නමක් ඇතුළු ප්‍රභූන් නවාතැන් ගන්නා සොඳුරු කල්පයේ සුකෝපභෝගී නිකේතනය (2019 - 08 - 16)00:51:22
1352019/08/16Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08-1600:44:45
1362019/08/12Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-06-1900:43:32
1372019/08/08ලොව පැරණිම ව්‍යවස්ථාව ඇත්තේ අප සතුවයි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 08 - 07)00:44:06
1382019/08/07Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08- 0700:44:06
1392019/08/07ලෝකයේ තිබෙන දුර්ලභම කාරණා 5 මොනවද ?00:41:37
1402019/08/05වේදනාව නම් සරළව සංකල්පයකි, සංකල්පයක් යනු සිතිවිල්ලකි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (19 - 08 - 04)00:41:28
1412019/08/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08- 0400:41:28
1422019/08/03දින 30,000ක් සූර්ය තාපයෙන්, බත් වේල් 70,000ක් පුළුස්සමින් ඉර වටේ කැරකෙන ගමනක් (2019 - 08 - 02)01:01:23
1432019/08/03Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08-0200:53:40
1442019/07/31Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-05-3000:45:05
1452019/07/29සන්තෝසෙන් මැරෙණ විදිහ Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 07 - 28)00:56:20
1462019/07/27Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-07- 2700:47:21
1472019/07/17Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2019.07.16 - 14.20 The Buddhist Radio මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:05
1482019/07/17දේවතාවෙක් ළමයෙකුට අවේශ වී පිළියෙල කළ දානය ප්‍රතික්ෂේප වීම Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 07-16)00:50:54
1492019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව ඒකායන මාර්ගය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-07-1600:42:47
1502019/07/10භාවනාවෙන් ලැබෙන සැපය කවදාවත් පංච කාමයෙන් ලබන්න බැහැ.භාවනාවෙන් කුසල් වැඩෙනවා 10-07-201900:43:11
1512019/07/08අතැම් දුක් වලින් පින් පිරෙන අතර ඇතැම් දුක් වලින් අකුසල් වැඩේ Mirahawatte Pannasiri thero (2019-7-8)00:59:11
1522019/07/02Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2019.07.02 - 20.02 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:48:12
1532019/06/23 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:19
1542019/06/20සිහිය තිබේ නම් කුසල් මැවිය හැක Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 06 - 19)00:50:52
1552019/06/20Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1900:49:53
1562019/06/17අකුසල් විතර්ක සිත සිතා ඉන්නවාට වඩා නිදා ගැනීම සුදුසුයි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019-6-15)00:51:18
1572019/06/14Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1300:56:00
1582019/06/14ගිහි හා ධ්‍යාන සැපය අතර පරතරය අචාන් බ්‍රහ්මවංස හිමිට අනුව Ven. Mirahawatte Pannasiri thero 2019-6-1300:57:05
1592019/06/12මොකද්ද මේ කාමය කියන්නේ , කාමය කියන්නේ කැමැත්ත - මහා දුක්ඛකන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:42:59
1602019/06/09ක්‍රි.පූ 5වන සියවසේ සැවැත්නුවර ජනගහනය කෝටි 7කි, 5ක් මාර්ගඵල ලාභී (2019-6-8) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:38
1612019/06/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-0600:57:12
1622019/05/31Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-3100:50:53
1632019/05/30පෘතුවිය ආරම්භයේ මිනිසුන් ආහාරයට ගත් චතුමදුර වැනි පස් (2019 - 05 - 29) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:23
1642019/05/22රූපය ප්‍රිය/අප්‍රිය වූවත් අපට ඇති වන්නේ අකුසලයක්මය (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි01:06:02
1652019/05/17බුදු දහම පුරාතන දහමකි (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:15
1662019/05/15සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1500:45:14
1672019/05/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1300:50:08
1682019/05/11අටලෝ දහම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පොදු ධර්මතාවයකි (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:07
1692019/05/06ඇසට, රූපය තණ්හාව නම් මැලියමෙන් ඇලවී ඇත (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:50:33
1702019/05/05පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-0500:47:07
1712019/05/01දුවන යන්ත්‍රයක ව්‍යුහය සෙවිය නොහැක (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:11
1722019/04/17රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට රජු දක්ෂ විය යුතු කරුණු 7ක් (2019 - 04 - 16) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:29
1732019/04/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය00:53:48
1742019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:52
1752019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:25
1762019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:37
1772019/03/24දුර්ලභ පුද්ගලයෝ පස් දෙනෙක් Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-2400:51:56
1782019/03/212019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:54
1792019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:36
1802019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:41
1812019/03/19Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1900:46:26
1822019/03/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1800:50:25
1832019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:35
1842019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:17
1852019/03/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1201:00:00
1862019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:29
1872019/03/08Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0800:59:06
1882019/03/072019 - 03 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:39
1892019/03/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0600:52:29
1902019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:45
1912019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:22
1922019/02/26Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-2600:51:48
1932019/02/24Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-2400:50:26
1942019/02/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-1800:52:54
1952019/02/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2019.02.02 - 18.40  මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:06
1962019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:29
1972019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:47
1982019/02/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0400:52:00
1992019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:01:25
2002019/02/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0100:51:26
2012019/01/302019 - 01 - 30 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:12
2022019/01/29සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-2900:53:31
2032019/01/20දුරුතු පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-2000:44:39
2042019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:54
2052019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:38
2062019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:10
2072019/01/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-1800:48:31
2082019/01/17Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-1700:50:10
2092019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:30
2102019/01/0313. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - Meghiya Sutta - 9pm24 Feb201800:48:59
2112019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:03
2122018/12/272018 - 12 - 27 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:06
2132018/12/11Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-12-1100:56:35
2142018/12/03" Budu Bana " Ven Mirahawatte Pannasiri Thero01:00:01
2152018/11/272018 - 11 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:41
2162018/11/26කීටාගිරි සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-2600:50:06
2172018/11/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ඇලීම් ගැටීම්00:54:23
2182018/11/192018 - 11 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:30
2192018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
2202018/11/18සජීව සූත්‍ර දේශනාව - ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-1800:47:00
2212018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
2222018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:03
2232018/11/13සර්වඥයන්වහන්සේව දැකගන්නේ කෙසේද Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-1300:46:44
2242018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:20
2252018/11/082018 - 11 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:54
2262018/11/05Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනාථපිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය00:54:07
2272018/10/31Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අවිජ්‌ජා සූත්‍රය00:53:01
2282018/10/30Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - භාවනාව00:41:13
2292018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:41
2302018/10/202018 - 10 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:06
2312018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:44
2322018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:08
2332018/10/162018 - 10 - 14 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:58
2342018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:53
2352018/10/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2018.10.02 - 11.35 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ,00:54:51
2362018/10/04Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - තණ්හාව00:45:27
2372018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:17
2382018/09/282018 - 09 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:49:02
2392018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 11 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:24
2402018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:37
2412018/09/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධජග්‌ග සූත්‍රය00:49:21
2422018/09/23Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනවරාග්‍ර සසර ගමන00:51:08
2432018/09/19පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 31 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:47:18
2442018/09/17පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 19 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:41
2452018/09/15Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අප්පමාදෝ අමත පදං - පමාදෝ මච්චුනෝ පදං ( කීටාගිරි සූත්‍රය )00:55:19
2462018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 24 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:14
2472018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 22 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:11
2482018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:16
2492018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 01 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:56
2502018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:13
2512018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 17 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:43
2522018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 14 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:17
2532018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:56
2542018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 21 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:25
2552018/08/18Ven. Mirahawatte Pangnasiri Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 65- TV Didula 18 JULY 001100:56:38
2562018/08/03Ven Mirahawatte Pannasiri Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:03:10
2572018/06/30Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධජග්ග සූත්‍රය00:50:54
2582018/06/26Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - සාරන්‌දද සූත්‍රය00:50:11
2592018/06/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - බුදුන්වහන්සේගේ ගුණය දැක පහදින්න00:54:00
2602018/06/21TV Didula Live Stream01:13:05
2612018/06/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නුවණ දියුනුවීමට හේතුවන කරනා කළ්‍යාන මිත්‍ර ඇසුර, සත්ධර්ම ශ්‍රවනය,00:49:23
2622018/06/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අෂ්ටලෝක ධර්මයන් හමුවේ අකුසල් නූපදීමට00:58:18
2632018/06/03ධජග්ග සූත්‍රය ඇසුරෙන් සේක බල ධර්ම,මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්වහන්ස, Ven Pannasiri swamin wahansa00:43:26
2642018/05/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - භද්‍රක සූත්‍රය00:47:10
2652018/04/24Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2018-04-2400:49:20
2662018/04/08Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-04-0700:59:56
2672018/04/08Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන00:49:32
2682018/04/01Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-03-3100:40:10
2692018/03/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-03-2500:50:50
2702018/03/11Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-03-1100:58:25
2712018/03/09Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 01 Poya Oman01:00:31
2722018/03/07Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 02 28 Oman00:56:09
2732018/03/03Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 03 Oman00:45:26
2742018/03/02Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 02 Oman00:34:30
2752018/02/19Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-02-1900:48:32
2762018/02/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-02-1200:42:55
2772018/01/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-2000:46:12
2782018/01/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ඉන්ද්‍රීය සංවරය00:40:08
2792018/01/10වීමංසනය Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-1000:46:10
2802018/01/07ශ්‍රද්ධාව-අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිමිපාණන් (Most Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero)00:49:46
2812017/12/24පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් ලබාගන්නා ආකාරය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 23 12 201700:48:51
2822017/12/13ඉන්ද්‍රිය සංවරය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 13-12- 201700:40:07
2832017/12/02Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-0200:56:41
2842017/11/28විශේෂ උත්පත්තීන් හයක් Ven. Mirahawatthe Pannasiri Thero 28-11-201700:51:02
2852017/11/23Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 23 11 201700:47:33
2862017/11/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන00:49:32
2872017/11/05Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 05-11- 201700:43:42
2882017/10/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනුත්තරීය සූත්‍රය00:49:42
2892017/10/21Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නගරූපම සූත්‍රය00:51:29
2902017/10/17Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන් දැකීමට00:50:06
2912017/09/17Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-09-1601:00:27
2922017/09/04Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මරණය මැරීම(අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ජ00:51:51
2932017/09/02Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ප්‍රඥ්ඥාව දියුනු වීමටහෙතුවන කාරුනු00:46:51
2942017/09/01Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මේඝිය සූත්‍රය00:49:15
2952017/08/27සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 27- 08- 201700:45:57
2962017/08/07නිකිණි පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - Mirahawatte Pannasiri Thero 2017- 08- 0700:50:41
2972017/06/06Mirahawatte Pannasiri Thero - Buddhist channel - 20/04/2017 Part 200:26:23
2982017/06/06Mirahawatte Pannasiri Thero - Buddhist channel - 20/04/2017 Part 100:30:24
2992017/04/29Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2017 04 2900:58:00
3002017/04/21Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2017 04 2100:54:40
3012017/04/12Mirahawatte Pannasiri Thero - Pansil Maluwa 2017-04-0901:16:45
3022017/02/17Mirahawatte Pannasiri Thero - Pansil Handawa 2017-02-13 to 1701:24:42
3032016/12/16Ven Mirahawatte Pannasiri 13-01-2016 Pudgala Sutra00:51:01
3042016/11/26Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - යසස වැඩෙන නොපමා බව00:47:18
3052016/11/21Mirahawatte Pagnasiri Thero - Bana on 15 Nov 201600:59:50
3062016/10/29Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - හයේ ගොඩවල් හයක් පිලිබද... ( ඡ ඡක්ක සූත්‍රය )00:49:52
3072016/09/01Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - පඤ්‌ඤාවුද්‌ධි සූත්‍රය ( ප්‍රඥාව දියුණුවීමට උපකරීවන කරුණු 4 )00:53:10
3082016/08/15Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - තිලෝගුරු අමාමෑණී භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝදයට පහ00:58:08
3092016/06/30Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:55:11
3102016/06/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - කාමය00:50:03
3112016/06/04ශක්‍ර වෘත Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 04 Jun 201600:53:45
3122016/03/17සතුටින් අතහරින මැරෙන සැටි_බද්දිකා මරණ සූත්‍රය _Suthutin Athaharina Merena Seti_Baddika Marana Sutta00:33:14
3132016/03/16සිල් බිද ගැනීම ට​ පෙර අසන්න - Sil Bida Genima ta Pera Asanna00:21:24
3142016/03/09නිවැරදිව සිල් ගමු - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero00:21:24
3152016/03/08සුන්දර මරණය - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero00:33:14
3162016/03/07සිත # 1 - පුජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - ඩුබායි 201601:04:15
3172016/01/014. Patama Sukha Sutta AN - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 16 May201500:46:44
3182016/01/016. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am11 Jan201500:50:24
3192016/01/0113. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am30 Jan201500:51:06
3202015/09/26සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය ඤාණ පූජාව - Suvisi Patthana Prathya Gnana Pujawa01:41:48
3212015/06/30Ehipassiko 2015.06.30 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
3222015/06/23Ehipassiko 2015.06.23 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:46:26
3232015/06/17Ehipassiko 2015.06.16 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
3242015/06/09Ehipassiko 2015.06.09 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:02
3252015/05/26Ehipassiko 2015.05.26 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:28:36
3262015/05/19Ehipassiko 2015.05.19 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:29
3272015/05/12Ehipassiko 2015.05.12 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:33
3282015/05/05Ehipassiko 2015.05.05 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:05
3292015/05/012013 06 27 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:16
3302015/04/302013 06 22 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:00
3312015/04/04Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero Dubai 2015Mar25 - Meghiya Sutta01:21:22
3322015/04/02Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero Dubai 2015 - Abidharma Session 201:11:31
3332015/03/0944. Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero00:49:18
3342015/01/0456. Patama Rohithassa Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 29 May201400:58:39
3352015/01/0448. Vesarajja Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 18 May201400:52:12
3362015/01/0368. Nivana - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10pm18 Apr1400:49:33
3372015/01/0217. Seela Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am08 Feb1400:54:17
3382014/12/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero - Dubai 2014 Nov - Jebel Ali00:51:11
3392014/11/202013 05 30 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:55:39
3402014/11/202013 05 12 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:31
3412014/11/202013 05 13 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:58
3422014/11/052013 05 02 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:01
3432014/11/042013 05 08 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:19
3442014/09/07DHARMA DESHANA Ven Mirahawatte Pannasiri Thero | 07-09-201400:54:50
3452014/07/102013 02 10 - Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero01:01:25
3462014/05/272013 01 23 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:03:44
3472014/05/272013 01 22 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:58:15
3482014/05/262013 01 21Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:57:00
3492014/05/262013 01 21 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:53:29
3502014/05/252013 01 14 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:47
3512014/05/252013 01 12 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:59:15
3522014/05/252013 01 10 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:44
3532014/05/117. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero (Neewarana) 9pm13 Dec1200:53:47
3542014/04/062013 01 23 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:57:41
3552014/03/25130. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Oct13 - Sutta D.N00:48:34
3562014/03/25122.1 Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 01 Oct16 - Mahasamaya Sutta D.N00:42:23
3572014/03/2598. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 09 Aug13 - Assalayana Sutta M.N00:54:07
3582014/03/25100. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Aug13 - Gothamukha Sutta M.N00:50:16
3592014/03/2583. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 06 Jul13 - Maha Assapura Sutta M.N00:51:48
3602014/03/2461. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 21 May13 - Anatha Pindikowada Sutta00:52:08
3612014/03/2426. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 18 Mar13 - Choola Ghosinga Sutta M.N00:50:24
3622014/03/23249. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am01 Nov13 - Sabba Sutta S.N00:47:34
3632014/01/23176. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jul1300:26:22
3642014/01/23173. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am16 Jul13 - Yavakalapa Sutta SN00:50:55
3652014/01/23165. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am07 Jul13 - Patichchasamuppadaya00:54:31
3662014/01/23159. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jun13 - Dewadaha Sutta SN00:52:52
3672014/01/22149. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am15 Jun13 - Loka Dhamma Sutta AN00:48:37
3682014/01/2194. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am15 Apr13 - Kayanupassanawa00:53:48
3692014/01/2081. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am04 Apr13 Kheetagiri Sutta MN00:53:51
3702014/01/1935. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am28 - Jansutta Nagaruupama Sutta AN00:51:55
3712014/01/1926. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am22 Jan13 - Subha Sutta M N00:49:48
3722014/01/1925. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 10am21 Jan1300:46:26
3732014/01/1914. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 11.30am13 Jan13 - Sabbasawa Sutta00:47:56
3742013/12/112011 12 15 06 Mirahawaththe Pannasiri Thero01:00:28
3752013/12/102012 08 17 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:02:20
3762013/08/31Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa | Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:31
3772013/04/0153. Pubbe Nivasaanussathi Gnanaya (පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥාණය) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 6pm22 June1100:44:20
3782013/04/0129. Vihaaratta Gnanaya (විහාරට්ඨේ ඥාණය) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 29 May1100:58:07
3792013/03/3192. Pindoliya Sutta S N (පින්ඩෝලිය සූත්‍රයස.නි) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 01 Dec1200:54:01
3802013/03/2757. Adbhutha Ashcharya Sutta (අබ්භුත ආශ්චර්ය සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Nov1100:53:05
3812013/03/2741. Keetagiri Sutta (කීටගිරි සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 23 Sep1100:52:47
3822013/03/272. Sabbasawa Sutta (සබ්බාසව සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Jul1100:54:34
3832013/03/26171. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් 10pm27 Dec1200:50:46
3842013/03/26169. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero අයෝධම්ම සූත්‍රය 3am27 Dec1201:02:52
3852013/03/26161. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero නිබ්බේදික සූත්‍රය අ.නි 2am23 Dec1200:47:17
3862013/03/26160. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් අට 10pm20 Dec1200:48:32
3872013/03/26155. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත් 2am10 Dec1200:39:34
3882013/03/26135. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 10am07 Nov1200:49:14
3892013/03/26127. Mirahawatte Pannasiri Thero 10pm19 Oct1200:52:06
3902013/03/2695. Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero නකුල සූත්‍රය 8.30pm27 Jul1201:02:58
3912013/03/2688. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero පරිනිබ්බාන සූත්‍රය 6am18 Jul1200:50:50
3922013/03/2685. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero නිබ්බේදික සූත්‍රය අ.නි 2am14 Jul1200:53:05
3932013/03/2652. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත පිළිබඳව 2am05 Apr1200:53:23
3942013/03/2530. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 12.30pm18 Feb1200:57:53
3952013/03/2523. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 6am29 Jan1200:53:02
3962013/03/257. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2am06 Jan1200:51:16
3972013/03/254. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero නිබ්බේදිකසූත්‍රය අ.නි 2am03 Jan1200:56:44
3982013/03/25B. Pattana Pooja- Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 10 Dec1101:08:47
3992013/03/2532. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 21 Sep1100:50:37
4002013/03/2524. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 6pm29 May1100:34:35
4012013/03/2525. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 07 Jul1100:57:28
4022013/03/2514. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 03a Apr1100:51:21
4032013/03/257. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 13p Mar11 The00:55:08
4042013/03/11190. Kachchana Goththa Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:02
4052013/03/11179. Loka Dharma Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:34
4062013/03/11170. Utti Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:02
4072013/03/11153. Chanuttariya Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:44:56
4082013/03/10111. Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
4092013/02/27Sathipatthana Sutta ( Sutta of mindfullness) by Mirahawatte Pagnasiri Thero01:28:17
4102012/12/30Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
4112012/08/23Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero - Suthra Dharma Deshana00:49:18
4122012/07/21Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Chanuttariya Sutta01:05:04
4132012/07/20Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Utti Sutta00:58:02
4142012/07/13Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Loka Dharma Sutta00:58:34
4152012/07/09Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Kachchana Goththa Sutta00:57:02
4162012/05/11DHARMA DESHANA-69 ven.Mirahawatte Pannasiri Thero01:05:22
4172011/10/14Dhamma Sermon [Ven Mirahawatte Pannasiri Thero]01:05:22

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.